Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2017, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'ordena la publicació del protocol que regula en l'àmbit sanitari la mobilitat de les empleades públiques en situació de violència de gènere. [2017/10561]

(DOGV núm. 8175 de 22.11.2017) Ref. Base de dades 010231/2017


  • Anàlisi documental

    Texto
    texto texto
    Origen de disposició: Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
    Grup temàtic: Convenis GeneralitatL'Acord de 17 de juny de 2016, del Consell, de ratificació de l'Acord de legislatura de la mesa general de negociació del personal funcionarial, estatutari i laboral de la Generalitat (MGN I), de 9 de juny de 2016, arreplega la posada en marxa de protocols d'actuació contra la violència masclista en el si de les diferents administracions al servei de la Generalitat.

Així mateix, acorda que la Generalitat aprovarà tots els mecanismes legals i reglamentaris necessaris per a fer efectiu combatre contra la violència masclista, i facilitarà l'accés de les treballadores de la Generalitat a les mesures de protecció i la seua aplicació, i acordarà la revisió de l'actual normativa sobre el dret al canvi de lloc de treball.El I Pla d'igualtat de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, publicat en el DOGV de 16 de juny de 2016, estableix diferents mesures de sensibilització, detecció precoç, prevenció i protecció de les dones en situació de violència de gènere. Una d'aquestes mesures és l'elaboració d'un procediment que garantisca la rapidesa d'actuació en la protecció a la dona en situació de violència de gènere, que facilite la mobilitat, la reducció de jornada, la reordenació del temps de treball, els permisos, els trasllats i les excedències a aquestes treballadores.Per a complir aquesta mesura s'ha elaborat el protocol que regula en l'àmbit sanitari la mobilitat de les empleades públiques en situació de violència de gènere.

La Comissió d'Igualtat, prevista en el I Pla d'igualtat 2016-2019 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, ha participat en l'elaboració d'aquest protocol, que va ser negociat amb les organitzacions sindicals presents en la Mesa Sectorial de Sanitat en la reunió realitzada el 2 de novembre de 2017.

Per la seua banda la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, respecte de la publicació dels actes administratius estableix en l'article 45.1 que «Els actes administratius seran objecte de publicació quan així ho establisquen les normes reguladores de cada procediment o quan ho aconsellen raons d'interés públic considerades per l'òrgan competent». En aquest supòsit es considera oportuna la seua publicació per a donar publicitat al procediment.

Per tot això i fent ús de les atribucions de l'article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, resolc:Ordenar la publicació com a annex del protocol que regula en l'àmbit sanitari la mobilitat de les empleades públiques en situació de violència de gènere.València, 8 de novembre de 2017.– La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública: Carmen Montón Giménez.

ANNEX

Protocol que regula en l'àmbit sanitari la mobilitat de les empleades publiques en situació de violència de gènereLa violència de gènere es defineix com tot acte de violència basat en el gènere com a construcció social, i que té com resultat un dany físic i psíquic o sexual, tant si té lloc en l'entorn de la vida pública com en la privada.

La manifestació de la discriminació, la situació de desigualtat i les relacions de poder dels homes sobre les dones, s'exerceix sobre aquestes per part dels que són o han sigut els seus cònjuges o dels que estan o hagen estat lligats a elles per relacions semblants d'afectivitat, fins i tot sense convivència.

L'Organització de Nacions Unides en la IV Conferència Mundial de 1995 va reconéixer ja que la violència contra les dones és un obstacle per a aconseguir els objectius d'igualtat, desenvolupament i pau, que entorpeix l'assoliment dels drets humans i les llibertats fonamentals reconegudes en l'ordenament jurídic i els acords internacionals.

A més, la defineix com una manifestació de les relacions de poder històricament desiguals entre dones i homes, de tal manera que la síndrome de la dona maltractada la defineix com «les agressions patides per la dona com a conseqüència dels condicionants socioculturals que actuen sobre el gènere masculí i femení, i la situen en una posició de subordinació a l'home, i que es manifesten en els tres àmbits bàsics de relació de la persona: maltractament al si de les relacions de parella, agressió sexual en la vida social i assetjament en el medi laboral».La Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, preveu en l'article 24, entre altres mesures, que la funcionària en situació de violència de gènere té dret a la mobilitat geogràfica de centre de treball.

D'altra banda, el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, disposa en l'article 82.1 que «les dones en situació de violència de gènere que es vegen obligades a abandonar el lloc de treball en la localitat on prestaven serveis, per a fer efectiva la seua protecció o el dret a l'assistència social integral, tenen dret a traslladar-se a un altre lloc de treball de característiques anàlogues».L'Acord de 17 de juny de 2016, del Consell, de ratificació de l'Acord de legislatura de la Mesa General de Negociació del Personal Funcionarial, Estatutari i Laboral de la Generalitat (MGN I), de 9 de juny de 2016, recull la posada en marxa de protocols d'actuació contra la violència masclista al si de les diverses administracions al servei de la Generalitat.

Així mateix, acorda que la Generalitat ha d'aprovar tots els mecanismes legals i reglamentaris necessaris per combatre de manera efectiva contra la violència masclista, de manera que facilite l'accés de les treballadores de la Generalitat a les mesures de protecció i a aplicar-les, tot acordant la revisió de la normativa actual sobre el dret al canvi de lloc de treball.

El I Pla d'igualtat de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, publicat en el DOGV de 16 de juny de 2016, estableix diverses mesures de sensibilització, detecció precoç, prevenció i protecció de les dones en situació de violència de gènere.

Una d'aquestes mesures és l'elaboració d'un procediment que garantisca la rapidesa d'actuació en la protecció a la dona en situació de violència de gènere, que facilite la mobilitat, la reducció de jornada, la reordenació del temps de treball, els permisos, els trasllats i les excedències a aquestes treballadores.

Aquest protocol d'actuació garanteix l'agilitat en el canvi de lloc de treball, la confidencialitat durant la carrera administrativa i el compromís de minimitzar els efectes que tot això produeix en les dones.

ProtocolPrimer. Objecte i àmbit d'aplicació

Aquest protocol té com a objecte regular el procediment de mobilitat per raó de violència de gènere de les empleades públiques, la gestió del qual és competència de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, independentment de la seua relació jurídica o situació administrativa.Segon. Acreditació de la situació de violència de gènere

S'ha de dur a terme per algun dels mitjans següents:

– Qualsevol resolució judicial que reconega, encara que només siga de forma indiciària o incidental, l'existència d'un acte de violència sobre la dona.

– En cas que no n'hi haja, informe del Ministeri Fiscal del contingut del qual es desprenga que hi ha indicis que la sol·licitant és víctima de violència de gènere.Tercer. Protecció de la intimitat

3.1. Durant tot el procediment s'ha de protegir la intimitat de les dones, en especial les dades personals, les dels seus familiars i les de qualsevol persona que estiga sota la seua guàrdia o custòdia.

3.2. La documentació en format digital o paper referida a actes administratius relacionats amb la protecció o assistència social integral de les dones en situació de violència de gènere, ha de ser arxivada i custodiada mitjançant procediments de caràcter confidencial i reservat que garantisquen la seua intimitat.

3.3. La documentació en què es recullen dades sensibles s'ha d'incloure en l'expedient personal de les interessades mitjançant sobres tancats i lacrats, únicament accessibles per la persona responsable de la direcció general amb competències en matèria de personal.

3.4. Les dades corresponents al lloc de treball que ocupa no han de ser visibles en els arxius i registres informàtics de personal, únicament ho han de ser per a la persona responsable de la direcció general competent en matèria de personal.Quart. Mobilitat i altres mesures

4.1. Les dones en situació de violència de gènere poden sol·licitar la mobilitat de centre de treball a aquell que resulte més adequat per a la seua protecció o per a rebre l'atenció social integral, siga en la mateixa localitat o en una de distinta a la localitat on prestava els serveis.

4.2. També poden sol·licitar el canvi de centre de treball al sistema de salut d'una altra comunitat autònoma.

4.3. En el marc del que s'ha pactat en convenis i acords subscrits amb altres administracions públiques, s'ha de facilitar la mobilitat a altres administracions públiques o sectors de la Generalitat.

4.4. Juntament amb la sol·licitud de mobilitat es poden sol·licitar, entre altres mesures, la reducció de jornada amb deducció de retribucions o sense, la reordenació del temps de feina, l'adaptació del lloc de treball, quan siga necessària per a la intervenció psicosocial de l'empleada, o per a atendre adequadament les necessitats derivades de la seua situació familiar.Cinqué. Sol·licitud

5.1. La interessada pot optar per presentar la sol·licitud al servei de personal del departament en què presta serveis, o per presentar-lo en línia, per mitjà del procediment creat a aquest efecte. Aquesta sol·licitud ha d'anar acompanyada de l'acreditació que figura en l'article 2.5.2. En la sol·licitud s'ha d'indicar qualsevol altra mesura que l'empleada sol·licita que s'aplique.Sisé. Instrucció del procediment

6.1. La direcció general competent en matèria de personal ha de revisar la sol·licitud i, si no reuneix els requisits que s'estableixen, li l'ha de requerir telefònicament, o per qualsevol altre mitjà fet constar en la sol·licitud per la interessada, perquè en el termini màxim de 10 dies esmene la sol·licitud o aporte els documents necessaris.

6.2. S'ha de comprovar l'existència de vacants de la seua categoria i especialitat de característiques anàlogues, en la localitat o localitats sol·licitades per la interessada i s'han de posar en coneixement de la treballadora en el termini màxim de 48 hores. Una vegada comunicades les places vacants, la interessada disposa d'un termini de cinc dies per a optar entre els llocs de treball oferits.

6.3. Durant la tramitació del procediment i fins que es resolga, s'han de considerar justificades les faltes d'assistència al treball si són necessàries per a garantir la seguretat de la interessada.Seté. Resolució

7.1. S'ha de resoldre el canvi de lloc de treball en el termini màxim de 15 dies des que va tindre entrada la sol·licitud de forma presencial o telemàtica, mitjançant una adscripció amb caràcter provisional a la nova destinació, i s'ha de mantindre la reserva del lloc del qual siga titular.

7.2. La incorporació a la nova destinació s'ha de produir en el termini de tres dies si no comporta canvi de residència, o d'un mes si en comporta, a comptar de l'endemà a la notificació del canvi de destinació a la interessada. La notificació s'ha d'efectuar a través del mitjà seleccionat per la interessada en la sol·licitud.

7.3. En cap cas el trasllat pot suposar menyscabament dels seus drets econòmics.

7.4. En l'àmbit d'aquesta comunitat autònoma, en qualsevol moment, i a elecció de la dona, la nova plaça es pot ocupar amb destinació definitiva, i deixar vacant la que ocupava, o en comissió de serveis.

Si la interessada no ocupa la plaça des de la qual opta a la mobilitat amb caràcter definitiu, mantindrà la mateixa vinculació amb la plaça nova.

7.5. Si no hi ha plaça, pot prestar serveis al centre que li interesse mitjançant adscripció funcional, i les retribucions han de ser a càrrec del centre d'origen.

7.6. El nou lloc de treball, ocupat provisionalment, no es pot incloure en cap convocatòria de provisió de llocs de treball mentre es mantinguen les circumstàncies que van motivar el trasllat.

Huité. Duració del trasllat

8.1. La duració del trasllat a la nova destinació està condicionada al manteniment de les circumstàncies que hi van donar lloc. L'adscripció amb caràcter provisional s'ha de mantindre fins al moment en què desapareguen les causes que van donar lloc a l'adopció d'aquesta mesura, i ha de quedar reservat durant tot aquest temps el lloc de treball del qual siga titular la interessada amb destinació definitiva.

8.2. Si desapareixen les causes que van donar lloc a l'adopció d'aquesta mesura, s'ha de sol·licitar la reincorporació al lloc d'origen. La direcció general competent ha de resoldre aquesta reincorporació al lloc reservat. Si no el té, ha de posar a la seua disposició un lloc vacant i adequat de característiques semblants al que ocupava abans de ser traslladada, sense que se li menyscaben els drets econòmics, que ha d'ocupar amb idèntic caràcter provisional o definitiu al que tenia abans del trasllat, de conformitat amb la normativa vigent.

8.3. El personal temporal ha de tornar al lloc originari d'adscripció que tenia amb caràcter previ a l'adopció de les mesures.

8.4. En el cas que la interessada exercisca el seu dret al retorn al lloc d'origen, els terminis d'incorporació són de tres dies si no comporta canvi de residència, o d'un mes si en comporta, a comptar de l'endemà a la notificació a la interessada.

8.5. Tant el primer trasllat com l'ocasionat a conseqüència de la tornada al lloc d'origen, es consideren de caràcter forçós a l'efecte de les despeses i indemnitzacions que, si és el cas, hi puguen correspondre, les quals han d'anar a càrrec del centre d'origen.Nové. Trasllat a causa de familiars en situació de violència de gènere

S'ha d'utilitzar el mecanisme de la comissió de serveis per a atendre la possible necessitat de trasllat dels que tinguen a càrrec seu sota la seua pàtria potestat, tutela, guarda amb fins d'adopció o acolliment, una menor o una persona amb discapacitat que tinga la condició de maltractament per violència de gènere, en aquells supòsits en què la situació de la víctima aconselle un canvi de localitat de la residència familiar. La situació de violència de gènere s'ha d'acreditar de la manera prevista en l'article 2 d'aquesta resolució.Desé. Entrada en vigor

Aquest protocol entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Serà aplicable als procediments iniciats abans de la seua entrada en vigor, en els quals no haja recaigut una resolució expressa.Mapa web