Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2016, de la Direcció General de Política Educativa, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2016-2017. [2016/5455]

(DOGV núm. 7827 de 13.07.2016) Ref. Base de dades 005201/2016
ÍndexPreàmbul

Primer. Àmbit d'aplicació

Segon. Accés i admissió de l'alumnat en els programes formatius de qualificació bàsica

Tercer. Destinataris i condicions d'accés

Quart. El procediment d'admissió

Quint. Prioritat en l'accés als programes formatius de qualificació bàsica

Sext. Procediment

Sèptim. Constitució efectiva de grups en els programes formatius de qualificació bàsica

Octau. Vacants al final del procés d'admissió

Nové. Comissions sectorials d'escolarització

Deu. Publicació de llistes

Onze. Modalitats

Dotze. Constitució de grups

Tretze. Compatibilitat de la matrícula en els programes formatius de qualificació bàsica i els cicles formatius de Formació Professional Bàsica

Catorze. Matrícula

Quinze. El disseny del programa

Setze. La programació

Dèsset. Els horaris

Díhuit. L'assistència i el seu control

Denou. El mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT)

Vint. L'avaluació

Vint-i-un. Les actes finals

Vint-i-dos. Certificació i qualificacions

Vint-i-tres. Els documents: actes i certificats. La seua tramitacióVint-i-quatre. La memòria

Vint-i-cinc. Coordinació i tramitació de documents d'entitats i centres docents adscrits

Disposició derogatòria única. Derogació normativa

Disposició final primera. Centres educatius i entitats privades amb programes formatius no subvencionats amb fons públics

Disposició final segona. Producció d'efectes

PREÀMBULLa Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, en el seu apartat tres de l'article únic, introdueix l'apartat 10 en l'article 3 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, i crea els cicles de Formació Professional Bàsica dins de la Formació Professional del sistema educatiu.

El Reial Decret 127/2014, de 28 de febrer, pel qual es regulen aspectes específics de la Formació Professional Bàsica de les ensenyances de Formació Professional del sistema educatiu aprova catorze títols professionals bàsics on es fixen els seus currículums bàsics.

La disposició addicional quarta del Reial Decret 127/2014, de 28 de febrer, atribueix a les administracions educatives la competència per a establir i autoritzar altres ofertes formatives de Formació Professional adaptades a les necessitats de l'alumnat amb necessitats educatives específiques. Aquesta disposició addicional s'ha desplegat per mitjà de l'Ordre 73/2014, de 26 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els programes formatius de qualificació bàsica a la Comunitat Valenciana.

En virtut de les competències establides en el Decret 155/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, aquestes direccions generals resolen dictar les instruccions següents:

Primer. Àmbit d'aplicació

Les presents instruccions seran aplicables, per al curs 2016-2017 en els centres o entitats de la Comunitat Valenciana que impartisquen programes formatius de qualificació bàsica.Segon. Accés i admissió de l'alumnat en els programes formatius de qualificació bàsica

L'accés i admissió de l'alumnat a aquests programes s'estableix en l'Ordre 73/2014, de 26 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els programes formatius de qualificació bàsica a la Comunitat Valenciana i en l'annex IV de la Resolució d'1 de juny de 2016, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'estableix el calendari i el procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat en les ensenyaments de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats concertats no universitaris així com en els programes formatius de Qualificació Bàsica finançats amb fons públics, i en els cicles de Formació Professional Bàsica en instituts d'Educació Secundària i centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana, dirigides a beneficiaris del Pla d'Ocupació Juvenil per al curs 2016-2017.Tercer. Destinataris i condicions d'accés

Podran accedir a aquests programes joves d'edats compreses entre 16 anys o més complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del programa, i 21 anys, d'edat que no hagen obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.Quart. El procediment d'admissió

1. Els interessats formularan la seua sol·licitud omplint l'annex I d'aquesta resolució, i faran entrega d'una còpia de la dita sol·licitud en el centre educatiu o entitat elegida en primera opció.

Cada sol·licitant presentarà una única sol·licitud d'admissió als programes formatius de qualificació bàsica en la seua respectiva modalitat, respecte dels quals s'haja publicat vacant. En la sol·licitud es relacionaran fins a un màxim de 5 opcions corresponents a un màxim de cinc programes formatius de Formació Professional de Qualificació Bàsica. Així mateix, junt amb la sol·licitud d'admissió, serà necessari aportar una certificació sobre l'escolarització de l'alumne, segons el model de l'annex II d'aquesta resolució.

2. Quan es presente més d'una sol·licitud pel mateix annex o es constate falsedat en les dades o documentació aportada, totes les sol·licituds seran excloses del procediment d'admissió. Tot això sense perjudici de l'exigència de responsabilitats que, respecte d'això, es puguen derivar.

3. Rebudes les sol·licituds, aquestes s'incorporaran, si és el cas, a l'aplicació informàtica establida a aquest efecte amb l'aportació prèvia per part dels interessats de la documentació acreditativa necessària per a l'accés.

4. Aquells alumnes que opten per anul·lar la seua sol·licitud, hauran de presentar a aquest efecte el formulari recollit com a annex III d'aquesta resolució.

5. Les opcions per a vacants inexistents seran considerades nul·les. Si es dóna aquest fet, que haurà de ser identificat pel centre o entitat en el moment en què reba la sol·licitud, el centre o entitat entregarà o dirigirà al sol·licitant l'escrit recollit en l'annex IV d'aquesta resolució.6. El tractament de les dades personals obtingudes en el procediment d'admissió s'ajustarà al que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.Quint. Prioritat en l'accés als programes formatius de qualificació bàsica

1. L'admissió en els programes formatius de qualificació bàsica autoritzats en centres educatius públics, quan hi haja més sol·licituds de lloc escolar que vacants en el programa o programes formatius per aquestes promoguts, es regirà pel següent ordre de prioritat:

1.1. Alumnat procedent de programes experimentals per a la prevenció de l'abandonament escolar prematur i la integració socioeducativa de l'alumnat amb necessitats específiques d'adaptació, autoritzats per la direcció general competent en matèria d'avaluació, innovació i qualitat educativa, del mateix centre; es considera com a tal l'alumnat matriculat en el centre en el curs anterior a aquell per al qual se sol·licita lloc escolar.

1.2. Alumnat procedent de programes experimentals per a la prevenció de l'abandonament escolar prematur i la integració socioeducativa de l'alumnat amb necessitats específiques d'adaptació autoritzats per la direcció general competent en matèria d'avaluació, innovació i qualitat educativa, d'altres centres.

1.3. Alumnat del mateix centre; es considera com a tal l'alumnat matriculat en el centre en el curs anterior a aquell per al qual se sol·licita lloc escolar, en l'ordre següent:

1r) Alumnat de 16 anys o més complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del programa, proposat per l'equip educatiu.

2n) Alumnat de 16 anys o més complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del programa, que ho sol·licite voluntàriament.

1.4. Alumnat procedent d'altres centres, d'acord amb l'ordre següent:

1r) Alumnat de 16 anys o més complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del programa, proposat per l'equip educatiu.

2n) Alumnat de 16 anys o més complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del programa, que ho sol·licite voluntàriament.

1.5. Alumnat desescolaritzat:

Alumnat desescolaritzat de 16 anys o més complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del programa. Es considerarà com a alumnat desescolaritzat aquell que durant el curs immediatament anterior al de l'inici del programa no haja estat matriculat en cap centre docent cursant Educació Secundària Obligatòria.

2. L'admissió en els programes formatius de qualificació bàsica autoritzats en entitats col·laboradores finançats amb fons públics quan hi haja més sol·licituds de lloc escolar que vacants en el programa o programes formatius per aquestes promoguts, es regirà pel següent ordre de prioritat:

1r) Alumnat de 16 anys o més complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del programa procedent de programes experimentals per a la prevenció de l'abandonament escolar prematur i la integració socioeducativa de l'alumnat amb necessitats específiques d'adaptació autoritzats per la direcció general competent en matèria d'avaluació, innovació i qualitat educativa, siga quin siga el centre de procedència.2n) Alumnat de 16 anys o més complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del programa, proposat per l'equip educatiu d'un centre.3r) Alumnat de 16 anys o més complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del programa, que ho sol·licite voluntàriament.

4t) Alumnat desescolaritzat de 16 anys o més complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del programa.

3. Els desempats dins dels distints grups de prioritat es resoldran per mitjà del que estableix la Resolució de 6 de maig de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es determina la lletra per la qual s'han de resoldre els empats que es produïsquen en la valoració de les sol·licituds de plaça en els processos d'admissió en els centres docents públics i privats concertats que impartisquen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat que determina que els empats que es produïsquen en el procés d'admissió de l'alumnat es dirimiran a partir del primer cognom que comence per la lletra K.Sext. Procediment

1. La prioritat establida en l'article anterior s'aplicarà considerant en primer lloc les primeres opcions rebudes en cada programa, a continuació les segones i així successivament fins la quinta opció, mentres hi haja vacants.

2. La direcció general amb competència en matèria de planificació educativa determinarà les vacants, en el cas de centres docents públics, i comunicarà a tots els centres i entitats les vacants existents en els programes formatius de qualificació bàsica que en aquests tinguen autoritzats i difondrà en la pàgina web oficial de la conselleria amb competències en matèria d'educació i/o a través del suport informàtic que determine la direcció general competent en matèria d'admissió d'alumnat, totes aquelles existents en la xarxa.

3. En cada centre docent públic o entitat es publicaran les vacants pròpies dels programes formatius de qualificació bàsica tant en el procediment d'admissió ordinari com en l'extraordinari.

4. L'alumne entregarà una còpia de la sol·licitud al centre o l'entitat de primera opció, el qual processarà totes les dades d'aquesta en el suport informàtic que determine la direcció general competent en matèria d'admissió d'alumnat. A aquest efecte les entitats que oferisquen programes rebran l'assistència que en cada cas determine la respectiva direcció territorial.

5. L'assignació de vacants es realitzarà tenint en compte el que estableix l'apartat 5 d'aquesta resolució.

6. Una vegada publicades les llistes provisionals d'admesos i no admesos en el tauler d'anuncis dels centres, els interessats podran presentar una reclamació davant de la direcció del centre i les persones titulars de les entitats contra les dites llistes provisionals.

7. Si no s'obté plaça en cap dels centres triats es remetran les sol·licituds no ateses a la Comissió Sectorial d'Escolarització de Formació Professional.

8. Una vegada resoltes les reclamacions aquestes llistes tindran caràcter definitiu i es publicaran per mitjà dels mateixos procediments que els anteriors.

9. Els interessats podran presentar al·legacions davant de la Comissió Sectorial d'Escolarització de Formació Professional contra les dites llistes definitives. Contra la resolució de la Comissió Sectorial d'Escolarització de Formació Professional a les al·legacions presentades els interessats podran interposar recurs d'alçada davant del director territorial corresponent.

10. Els/les sol·licitants no admesos/es en algun dels programes formatius de qualificació professional bàsica sol·licitats quedaran en llista d'espera, i podran ser admesos en cas de quedar places vacants.

Sèptim. Constitució efectiva de grups dels programes formatius de qualificació bàsica

1. La direcció general competent en matèria d'admissió de l'alumnat determinarà, i les direccions territorials amb competències en matèria d'educació portaran a terme l'efectiva constitució dels programes formatius de qualificació bàsica quan hi haja prou nombre d'alumnes en aquests.

2. L'alumnat que ha sol·licitat lloc escolar en els programes formatius de qualificació bàsica que no arribe a constituir-se seran atribuïts a les següents opcions per ells formulades.Octau. Vacants al final del procediment d'admissió

L'alumnat que, havent presentat sol·licitud, no haja obtingut lloc escolar segons les seues opcions, podrà dirigir-se, abans que concloga el termini de matrícula, al centre corresponent i sol·licitar qualsevol dels llocs vacants. Per a això haurà de presentar junt amb la nova sol·licitud, el resguard i còpia de la sol·licitud que el seu dia van presentar.

Nové. Comissions sectorials d'escolarització

Les comissions sectorials d'escolarització de Formació Professional s'ocuparan també del procediment d'admissió dels programes formatius de qualificació bàsica.Deu. Publicació de llistes

Les llistes, tant provisionals com definitives, d'admesos i exclosos s'obtindran a través del suport informàtic que determine la direcció general competent en matèria d'admissió.Onze. Modalitats

Les modalitats dels programes formatius de qualificació bàsica són les següents:

a) Programes formatius de qualificació bàsica ordinaris dirigits a joves, escolaritzats i desescolaritzats, entre els 16 i els 21 anys d'edat, complits en la data d'inici del programa.

b) Programes formatius de qualificació bàsica adaptada a persones amb necessitats educatives especials permanents dirigits a joves que presenten discapacitats físiques o psíquiques o tinguen trastorns conductuals o de personalitat, que hagen completat els deu anys d'escolarització bàsica, tant en centres ordinaris com en centres específics d'educació especial, amb un nivell d'autonomia personal i social que els permeta, a través de la realització d'aquesta acció formativa, accedir i mantindre un lloc de treball.Dotze. Constitució de grups

1. Per a la modalitat de programes formatius de qualificació professional ordinaris el nombre màxim d'alumnes serà de quinze i el mínim de deu per grup. En aquesta modalitat es podrà integrar alumnat amb necessitats educatives especials permanents fins a un màxim de dos per programa, i es reduiran el nombre màxim d'alumnes en dos per cada alumne o alumna amb necessitats educatives especials permanents, tenint en compte que en tot cas el nombre mínim d'alumnes per grup serà de huit.

2. Els programes formatius de qualificació bàsica adaptada a persones amb necessitats educatives especials permanents es desenvoluparà en grups de dotze alumnes com a màxim, i no es podrà, en aquesta modalitat, autoritzar grups amb una matrícula inferior a sis.Tretze. Compatibilitat de la matrícula en els programes formatius de qualificació bàsica i els cicles formatius de Formació Professional Bàsica

Durant un mateix curs acadèmic, un alumne o alumna no podrà simultaniejar matrícula en els cicles de Formació Professional Bàsica i en els Programes Formatius de Qualificació Bàsica.

Cap alumne o alumna podrà estar matriculat en el mateix o diferent centre o entitat, en la mateixa o distinta modalitat, en diversos programes formatius de qualificació bàsica.Catorze. Matrícula

1 Per a formalitzar la matrícula en un centre o entitat serà necessari aportar omplit l'annex V-a, V-b, V-c i V-d a aquesta resolució, en funció de la situació del sol·licitant. No obstant això, sempre que hi haja places disponibles, la matrícula de l'alumnat en un grup d'aquests programes, en qualsevol de les seues modalitats i siga quin siga el tipus de centre o entitat promotora, romandrà oberta durant el primer trimestre del curs.2. Els equips docents, departament d'orientació i direcció del centre emissor vetlaran pel correcte ompliment dels dits documents i la seua remissió i de l'expedient acadèmic a l'entitat o centre receptor, sense perjudici de les competències de supervisió de la Inspecció Educativa.

Quinze. El disseny del programa

1 El disseny dels programes formatius de qualificació bàsica, en relació als mòduls professionals específics es correspon amb una qualificació completa. El currículum dels mòduls professionals associats a unitats de competència pròpies d'una qualificació de nivell 1 del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, en cas d'existir un títol de Formació Professional Bàsica que les reculla és l'establit en el currículum del corresponent títol de Formació Professional Bàsica.En cas de no existir un títol de Formació Professional Bàsica que reculla la dita qualificació completa, el disseny s'obtindrà a partir del Catàleg Nacional de les Qualificacions (INCUAL) per a la qual cosa es pot utilitzar l'enllaç que, respecte d'això, figura en la pàgina web d'aquesta direcció general d'aquelles qualificacions de nivell 1 els reals decrets d'aprovació de les quals hagen sigut publicats en el Boletín Oficial del Estado en una data anterior a la data límit de presentació dels projectes socioeducatius i sol·licitud per a programes formatius de qualificació bàsica en qualsevol de les convocatòries.

2. Els perfils d'aquests programes corresponents a qualificacions professionals, es troben recollits en l'annex VI-A d'aquesta resolució; els mòduls professionals associats a unitats de competència inclosos en els títols de Formació Professional Bàsica queden recollits en l'annex VI-B (relacions entre els perfils dels títols de Formació Professional Bàsica i els de Programes de Qualificació Bàsica) d'aquesta resolució.

Setze. La programació

1. Correspon a l'equip educatiu del programa, tant d'entitats com de centres docents:

a) L'elaboració de la programació general de cada programa, així com l'organització dels horaris i espais per a la seua impartició.

b) L'elaboració del pla d'acció tutorial.

c) L'elaboració del programa de formació en els centres de treball.d) L'elaboració de la programació didàctica de cada un dels mòduls o àmbits integrants del programa que reculla els aspectes següents:–Objectius, redactats en termes de capacitats o resultats d'aprenentatge.

– Continguts.

–Activitats d'ensenyment-aprenentatge.

–Metodologies i recursos didàctics.

–Activitats extraescolars

–Procediments i criteris d'avaluació i recuperació.

e) Promoure la participació activa de les famílies.

3. En cas de centres docents, aquesta tasca la realitzarà l'equip educatiu del programa o programes, en col·laboració amb el departament d'orientació, si és procedent, i amb el departament de la família professional corresponent, sota la supervisió de la direcció d'estudis.4. Les programacions didàctiques dels mòduls professionals específics s'elaboraran a partir del Catàleg Nacional de les Qualificacions de nivell 1 i dels corresponents reials decrets d'aprovació de cada una de les dites qualificacions. En cas d'existir un títol de Formació Professional Bàsica que reculla la qualificació professional s'elaboraran a partir dels títols de Formació Professional Bàsica.Els mòduls de caràcter general es programaran, necessàriament, d'acord amb l'annex VII de la present resolució.

5. Les programacions didàctiques han d'estar, no obstant això, adaptades a les condicions i característiques de l'alumnat de cada programa, per a la qual cosa s'establiran els nivells necessaris d'adaptació curricular en cada grup. Els mòduls de caràcter general que componen el programa són susceptibles de tindre adaptacions curriculars significatives, i caldrà fer constar en els certificats aquest aspecte.

6. Per als centres docents, la programació general de cada programa formatiu de qualificació bàsica formarà part de la PGA del centre i del projecte educatiu del centre com a mesura específica d'atenció a la diversitat i l'avaluació del programa s'integrarà en la seua memòria final.

7. Per a les entitats col·laboradores, tant la programació general com les programacions didàctiques de cada un dels mòduls integrants del programa, es remetran abans del 15 de novembre a la direcció territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport corresponent, per a la seua supervisió per part de la Inspecció Educativa, amb l'objecte d'assegurar la seua adequació al que estableix la normativa vigent i a les presents instruccions.Dèsset. Els horaris

1. Els equips docents i directius de cada centre o entitat vetlaran perquè la distribució horària dels programes s'ajuste, en la mesura que es puga, als models horaris establits en l'annex VIII de la present resolució.

2. Els centres educatius o entitats podran oferir mòduls optatius d'activitat física i esport, noves tecnologies, espanyol per a estrangers o anglés aplicat a la qualificació professional, o qualsevol altre que considere necessari en atenció a les necessitats específiques de l'alumnat i a la seua iniciativa.

3. De les 30 hores lectives de l'horari setmanal, dos es dedicaran a tutoria. La tutoria serà competència del docent que impartisca la major part del nombre d'hores corresponents als mòduls específics i, en cas d'igualtat, per qui decidisca la direcció del centre o entitat. No serà compatible l'exercici de la tutoria en més d'un programa.

4. El professor que impartisca els mòduls específics serà el responsable del programa formatiu corresponent al mòdul de Formació en Centres de Treball i de realitzar el seu seguiment. Per a l'exercici de les dites funcions en centres públics a aquest professor se li computaran addicionalment dos hores de la seua jornada lectiva setmanal i dos hores complementàries entre les recollides en el seu horari individual, en ambdós casos durant tot el curs, procurant que el dit horari es concentre en el menor nombre de dies possible, a fi de facilitar el desplaçament als centres de treball en què els alumnes desenvolupen el dit mòdul.

Díhuit. L'assistència i el seu control

1. L'assistència de l'alumnat i el control de l'absentisme és fonamental per a la consecució dels objectius d'aquests programes. Per a això, s'aplicarà el reglament de règim interior o de convivència i les normes del centre o entitat respecte d'això.

2. Quan l'absentisme sense causa degudament justificada d'un alumne o alumna supere el termini o duració que el reglament de règim interior de cada centre establisca, l'equip docent proposarà a la direcció del centre la seua baixa. La direcció comunicarà, per escrit, a l'interessat si és major d'edat i/o als pares o representants legals la dita proposta, en la qual farà constar que la baixa es farà efectiva passats els deu dies a partir de la recepció de la comunicació d'aquesta, sense perjudici de l'aplicació de la regulació continguda en la Llei 12/2008, de 3 de juliol, de protecció integral de la infància i l'adolescència de la Comunitat Valenciana.

La vacant que en resulte s'oferirà a l'alumnat en llista d'espera si n'hi ha i sempre que aquesta es produïsca al llarg del primer trimestre del curs.

3. Cada centre o entitat arbitrarà les mesures que considere més oportunes perquè l'alumnat puga seguir el desenvolupament del programa de manera continuada i estable, com ara registres d'assistència o comunicats a les famílies, tutories individualitzades i entrevistes periòdiques amb pares, tutors o representants legals.

4. L'alumnat firmarà el document d'acceptació i compromís, annex IX, pel qual es compromet a mantindre una assistència no inferior al termini o duració previst pel reglament de règim interior del centre o entitat, i que podrà perdre la seua plaça en cas que les faltes d'assistència no justificades superen el dit termini o duració.

5. Les entitats i centres promotors dels programes formatius de qualificació professional donaran compte mensualment de les altes i baixes de l'alumnat a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, i a la Inspecció Educativa utilitzant per a això el model que figura en l'annex X.Denou. El mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT)

1. La realització del mòdul professional d'FCT, així com la confecció del corresponent programa de formació, s'efectuarà d'acord amb la normativa aplicable en matèria d'FCT

2. El dit mòdul serà obligatori per a l'obtenció de la qualificació professional i la seua duració haurà de tindre d'un mínim de 80 hores i un màxim de 150 hores, a més dels mòduls corresponents de la formació associada a la qualificació professional, els mínims de la qual figuren en el Catàleg Nacional de les Qualificacions. Es realitzaran, preferentment, dins del tercer trimestre del curs.

3. Per a optimitzar el nombre de llocs formatius en les empreses, finalitzada la formació dels mòduls específics associats a unitats de competència, l'alumnat quedarà distribuït en dos grups:

–El primer s'incorporarà al centre de treball i, conclòs el seu període de formació, retornarà al centre educatiu o entitat per a completar la seua formació durant les quatre últimes setmanes del curs.

–El segon grup romandrà en el centre educatiu o entitat rebent la formació, i s'incorporarà durant les quatre últimes setmanes del curs escolar al centre de treball.

El professor que impartisca els mòduls específics prestarà especial atenció en aquest període als alumnes del grup que no hagen aconseguit, fins a aquest moment, totes les capacitats associades als dits mòduls, i programarà per a ells activitats de recuperació que possibiliten la seua consecució.

4. Per a poder realitzar el mòdul de l'FCT, a part altres criteris de caràcter acadèmic i actitudinal relacionats amb els altres mòduls o àmbits constitutius del programa, establits per l'equip docent i donats a conéixer tant a l'alumnat com als seus pares, tutors o representants legals, es requereix de l'alumnat haver assistit almenys al 85 % de l'horari del període lectiu previ a la realització del mòdul professional d'FCT.

L'alumnat que en la sessió d'avaluació, i tenint en compte l'informe individual elaborat pel tutor, l'equip educatiu decidisca que no pot cursar el mòdul d'FCT, romandrà en el centre educatiu o entitat completant la seua formació, i es programaran per a ells activitats de recuperació que possibiliten la consecució de les capacitats associades als distints mòduls.

5 De manera extraordinària i com a conseqüència de les circumstàncies personals de l'alumnat, la falta de llocs formatius, el perfil del programa o les necessitats del centre o entitat, l'alumnat podrà realitzar el mòdul professional de Formació en Centres de Treball totalment o parcialment en el mateix centre o entitat, amb un informe previ de la corresponent Inspecció Educativa.

6. La direcció del centre públic on l'alumne o alumna curse el programa, o d'adscripció, en el cas que l'alumne o alumna curse el programa en un centre privat o entitat, resoldrà sobre la concessió o no de l'exempció total o parcial del mòdul professional de Formació en Centres de Treball, amb un informe previ del corresponent equip educatiu del centre públic, privat o entitat col·laboradora, per a aquell alumne o alumna que acredite experiència professional amb jornada completa relacionada amb el programa d'una duració no inferior a sis mesos o proporcionalment amb contractació a temps parcial, ajustant-se en la resta a la normativa que regule el mòdul de Formació en Centres de Treball.

7. L'obtenció de la qualificació d'apte en aquest mòdul suposarà, a part d'altres criteris de caràcter acadèmic i actitudinal previstos en el seu programa formatiu i igualment donats a conéixer, una assistència mínima del 85 % de les hores del mòdul.

8. En el cas d'alumnat que realitze el mòdul d'FCT en activitats que impliquen un contacte habitual amb menors, presentarà davant de la direcció del centre educatiu i/o les persones titulars de les entitats promotores del programa el Certificat Negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals amb caràcter previ a la realització del mòdul professional de Formació en Centres de Treball.Vint. L'avaluació

1. L'avaluació dels aprenentatges de l'alumnat dels programes formatius de qualificació bàsica serà contínua i diferenciada segons els distints mòduls i àmbits constitutius d'aquests programes.

2. Per a l'avaluació del procés d'ensenyança aprenentatge dels programes formatius de qualificació bàsica caldrà ajustar-se al que disposa la normativa vigent en matèria de Formació Professional reglada.

3. S'expedirà consell orientador a l'alumnat que finalitze tant el programa així com al que abandone el programa sense haver-lo superat, d'acord amb el model que figura en l'annex XI.Vint-i-un. Les actes finals

1. Les actes d'avaluació comprendran la relació nominal de l'alumnat que compon cada programa junt amb els resultats de l'avaluació dels seus mòduls o àmbits.

2. L'acta d'avaluació final ordinària s'omplirà en l'última sessió d'avaluació que es realitze en el mes de juny. L'acta d'avaluació final extraordinària s'omplirà en la sessió d'avaluació corresponent a la prova extraordinària.

Ambdós actes s'arxivaran unides i s'ajustaran al model que d'aquestes es dispose en la web.

3. En les actes es farà constar la mitjana obtinguda per mitjà d'expressió numèrica fins a les centèsimes. Per a l'obtenció de la mitjana del programa formatiu de qualificació bàsica, s'inclourà la nota obtinguda de tots els mòduls del programa a excepció del d'FCT.

4. Les actes d'avaluació seran firmades per l'equip docent del programa. En totes les actes es farà constar el vistiplau del director/a del centre o responsable de l'entitat i el de l'inspector/a d'Educació corresponent.

Vint-i-dos. Certificació i qualificacions

1. L'alumnat que supere tots els mòduls del programa obtindrà una certificació acadèmica, expedida per la conselleria amb competències en matèria d'educació a través del centre públic on van cursar els ensenyaments o al que s'haja adscrit el centre privat o entitat autoritzada a impartir-lo. En la certificació es faran constar els mòduls específics que es corresponen amb cada unitat de competència que conformen el programa, els mòduls formatius de caràcter general, així com els optatius si és procedent.

2. La certificació acadèmica d'haver superat mòduls professionals específics inclosos en un títol professional bàsic tindrà caràcter acumulable per a l'obtenció del dit títol.

3. La superació de tots els mòduls professionals associats a unitats de competència d'una qualificació professional de nivell 1 donarà dret, als que ho sol·liciten, a l'acreditació d'unitats de competència o a l'expedició dels certificats de professionalitat corresponents per part de l'Administració laboral.

4. La superació de la resta de mòduls no inclosos en un títol professional bàsic que formen part del programa s'acreditarà per mitjà d'una certificació acadèmica i les competències professionals així adquirides podran ser avaluades i acreditades d'acord amb el procediment establit en el Reial Decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral.

5. L'alumnat que no aconseguisca tots els objectius previstos en el programa podrà repetir-lo en la seua totalitat, així mateix podrà romandre cursant el programa durant un màxim de dos anys, en el cas de la modalitat ordinària. En el cas de la modalitat de persones amb necessitats educatives especials permanents, podran romandre un màxim de quatre anys. S'haurà de respectar en tot cas els límits mínims i màxims d'edat establits en els esmentats articles.

6. L'alumnat que no aconseguisca tots els objectius previstos al final del programa i no desitge continuar cursant el programa obtindrà una certificació acadèmica en què es faça constar els mòduls que haja superat.

7. Les qualificacions dels mòduls o àmbits que constitueixen el programa s'expressaran en els termes següents: insuficient (IN) suficient (SU) bé (BÉ) notable (NT) o excel·lent (E), excepte el mòdul d'FCT, que s'expressarà en els termes d'apte/no apte o exempt. Aquests termes aniran acompanyats d'una qualificació numèrica d'un a deu, sense decimals, considerant-se positives les qualificacions iguals o superiors a cinc, i s'aplicaran les correspondències següents:

Insuficient = 1, 2, 3, 4

Suficient = 5

Bé = 6

Notable = 7 u 8

Excel·lent = 9 o 10.Vint-i-tres. Els documents: actes i certificats. La seua tramitació

La tramitació de la documentació acadèmica de final de curs estarà subjecta a les següents fases procedimentals: ompliment, presentació i expedició.

1. L'ompliment de les actes i certificats dels programes formatius de qualificació bàsica impartits tant en centres educatius com en entitats, serà realitzada pels equips docents o, si és el cas, pel personal d'administració que corresponga. Aquesta documentació serà omplida utilitzant l'aplicació informàtica disposada a aquest efecte.2. S'ompliran els documents següents, segons siga procedent:

– Acta. Annex XII.

–Certificat acadèmic. Annex XIII.

–Acreditació d'unitats de competència. Annex XIV– a i annex XIV-b.

–Informe alumnat desescolaritzat. Annex XV.

–Autorització de cessió de dades per al seguiment. Annex XVI.

3. Per a l'ompliment d'aquests documents se seguiran les instruccions següents:

A) Certificat acadèmic. Annex XIII.

El certificat acadèmic s'omplirà, d'acord amb les actes corresponents, en les circumstàncies següents:

a) Una vegada conclòs i superat el programa en la convocatòria ordinària.

b) Per a la modalitat de programes formatius de qualificació bàsica adaptada a persones amb necessitats educatives especials permanents, el certificat acadèmic s'omplirà a la seua conclusió i la seua superació, és a dir, finalitzat el segon curs d'aquesta modalitat.B) Acreditació d'unitats de competència. Annex XIV– a i annex XIV-b.

El centre docent o entitat on s'haja cursat el programa formatiu de qualificació bàsica omplirà igualment les certificacions per a l'acreditació d'unitats de competència que es corresponguen amb els mòduls superats.

La versió de l'annex XIV– a o reduïda, és per a programes que només hagen inclòs una qualificació i, en tot cas, algun mòdul complementari més.

La versió annex XIV-b o extensa, és per a programes que hagen inclòs més d'una qualificació i algun mòdul complementari més.

Aquesta documentació serà omplida pels centres docents i entitats que impartisquen Programes Formatius de Qualificació Bàsica a la finalització del curs.

4. Els centres educatius i entitats col·laboradores adscrits a centres públics als efectes de l'expedició oficial de la documentació abans mencionada, la presentaran en suport magnètic per a facilitar la seua tramitació, en la secretaria del centre públic corresponent.

No obstant això, s'adjuntarà una còpia de l'acta del programa firmada i segellada per la Inspecció Educativa que quedarà arxivada en el centre receptor de la documentació. Una segona còpia de l'acta serà arxivada pel centre o entitat que haja impartit el programa.

5. Correspon als centres públics als quals s'hagen adscrits tant entitats com centres educatius que imparteixen Programes Formatius de Qualificació Bàsica expedir, en nom de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, els certificats, acreditacions i títols anteriorment mencionats.Vint-i-quatre. La memòria

L'equip docent de cada Programa Formatiu de Qualificació Bàsica, en finalitzar el curs, elaborarà una memòria que contindrà, almenys, els apartats següents:

a) Dades estadístiques sobre l'alumnat.

b) Valoració dels resultats acadèmics i de progrés de l'alumnat.c) Informe sobre la inserció sociolaboral aconseguida a l'acabament del programa, de l'alumnat del curs anterior.

d) Informe sobre la prossecució d'estudis.

e) Dades sobre la participació de les famílies i altres que es considere d'interés.

f) Recursos humans, materials i comunitaris utilitzats.

g) Valoració global del programa i específica del mòdul de Formació en Centres de Treball.

h) Identificació de dificultats, necessitats i propostes de millora.Vint-i-cinc. Coordinació i tramitació de documents d'entitats i centres docents adscrits

Els centres públics als quals s'adscriguen tant entitats com centres docents que impartisquen Programa Formatiu de Qualificació Bàsica tindran a càrrec seu les tasques següents:

1. La coordinació de la custòdia i arxiu dels documents que correspon al centre o entitat adscrit que impartisca Programa Formatiu de Qualificació Bàsica.

2. L'expedició de les certificacions acadèmiques i d'acreditació d'unitats de competència i, si és el cas les seues certificacions provisionals, en nom de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

3. El registre i arxiu d'una còpia de les actes, ordinàries i extraordinàries, de cada programa.DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica. Derogació normativa

Queda derogada la Resolució de 26 de juny de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions para l'organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2015-2016.

DISPOSICIONS FINALSPrimera. Centres educatius i entitats privades amb programes formatius no subvencionats amb fons públics

Aquestes instruccions s'apliquen als centres educatius privats i entitats privades amb programes formatius no subvencionats amb fons públics excepte en aquells apartats que contradiguen la seua normativa específica.Segona. Producció d'efectes

La present resolució tindrà efectes a partir de l'endemà de ser publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.València, 7 de juliol de 2016.– El director general de Política Educativa: Jaume Fullana Mestre. El director general de Centres i Personal Docent: José Joaquín Carrión Candel. La directora general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial: Marina Sánchez Costas.

Mapa web