Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2016, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es modifica parcialment la Resolució d'1 de juny de 2016, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació per la qual s'estableix el calendari i el procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat en les ensenyances de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats concertats no universitaris, en els programes formatius de qualificació bàsica finançats amb fons públics i en els cicles de Formació Professional Bàsica en instituts d'Educació Secundària i centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana dirigides a beneficiaris del Pla d'Ocupació Juvenil per al curs 2016-2017. [2016/5092]

(DOGV núm. 7820 de 04.07.2016) Ref. Base de dades 004845/2016
En el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7797, de 3 de juny de 2016 es va publicar la Resolució d'1 de juny de 2016, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'estableix el calendari i el procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat en les ensenyances de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats concertats no universitaris, en els programes formatius de qualificació bàsica finançats amb fons públics i en els cicles de Formació Professional Bàsica en instituts d'Educació Secundària i centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana dirigides a beneficiaris del Pla d'Ocupació Juvenil per al curs 2016-2017.Per a la correcta justificació davant de la Unió Europea dels fons destinats al finançament de la Formació Professional Bàsica de segona oportunitat és necessari modificar el calendari d'admissió i matrícula d'aquestes ensenyances establit en l'annex IV de l'esmentada resolució.Així mateix per un error material, l'annex VI de la resolució anteriorment mencionada no ha sigut publicat, per tant es procedeix a publicar-lo.

En virtut del que s'exposa i fent ús de les atribucions conferides per l'article per l'article 68 de la Llei del Consell 5/1983, de 30 de desembre, del Consell i l'article 6 del Decret 155/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, resolc:

Primer

Calendari d'accés, admissió i matrícula de l'alumnat en els cicles formatius de Formació Professional Bàsica segona oportunitat

Es modifica l'annex IV de la Resolució d'1 de juny de 2016, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació per la qual s'estableix el calendari i el procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat en les ensenyances de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats concertats no universitaris, en els programes formatius de qualificació bàsica finançats amb fons públics i en els cicles de Formació Professional Bàsica en instituts d'Educació Secundària i centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana dirigides a beneficiaris del Pla d'Ocupació Juvenil per al curs 2016-2017.

Segon

Model oficial de la sol·licitud d'admissió als cicles formatius de Formació Professional Bàsica segona oportunitat

La sol·licitud d'admissió es realitzarà en el model oficial que figura com a annex VI de la present resolució.Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació en el termini d''un mes comptat des de l''endemà de la seua publicació o interposar directament recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l''endemà de la seua publicació, d'acord amb el que estableixen els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.València, 27 de juny de 2016.– El secretari autonòmic d'Educació i Investigació: Miguel Soler Gràcia.ANNEX IV

Calendari d'admissió i matrícula per a ensenyances de Formació Professional Bàsica segona oportunitatEste procés d'admissió afecta els instituts d'Educació Secundària i centres integrats públics de FP autoritzats per a impartir les ensenyances de Formació Professional Bàsica segona oportunitat. Comptarà amb un únic procediment que s'organitzarà en les fases que s'indiquen a continuació:

1. Procés d'admissió i matrícula de l'alumnat de cicles de Formació Professional Bàsica segona oportunitat.

1.1. Publicació de vacants existents en els centres educatius per al procés d'admissió de l'alumnat: 1 de setembre

1.2. Presentació de sol·licituds d'admissió per a cicles de Formació Professional Bàsica de segona oportunitat i de la documentació corresponent en el centre que se sol·licite: de l'1 al 7 de setembre ambdós inclosos.

1.3. Comprovació de duplicitats: 7 de setembre.

1.3. Elaboració i publicació de les llistes provisionals d'admesos: 9 de setembre.

1.4. Presentació de reclamacions davant de la direcció del centre: 9 al 12 de setembre.

1.5. Publicació en els centres de les llistes definitives de l'alumnat admés: el 13 de setembre

1.6. Presentació de reclamacions davant de la Comissió Sectorial de Formació Professional: el 13 i 14 de setembre

1.7. Resolució de les reclamacions a les llistes definitives per part de la Comissió Sectorial de Formació Professional: fins al 15 de setembre. Contra aquesta resolució els interessats podran interposar recurs d'alçada davant del director territorial corresponent en el termini d'un mes

1.8. Termini de formalització de matrícula per a l'alumnat admés: 14 i 15 de setembre

1.9. Termini de formalització de matrícula per a cobrir les places vacants per renúncia per a l'alumnat que ha participat en el procés d'admissió: el 16 de setembre

Mapa web