Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional. [2016/10517]

(DOGV núm. 7947 de 30.12.2016) Ref. Base de dades 009889/2016


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
  Grup temàtic: Autoritzacions administratives
  Descriptors:
    Temàtics: examenLa Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE 04.05.2006), estableix en l'article 69.4 que les administracions educatives, en l'àmbit de les seues competències, organitzaran periòdicament proves per a obtindre directament el títol de Batxiller o algun dels títols de Formació Professional.

El Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació general de la Formació Professional en el sistema educatiu (BOE 30.07.2011), indica en l'article 36.2 que les proves seran convocades, almenys, una vegada a l'any.

L'Ordre de 29 de gener de 2008 regula les proves per a l'obtenció del títol de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional en la Comunitat Valenciana (DOGV 13.02.2008).

En l'ordre anteriorment mencionada s'indica que la direcció general competent en matèria de Formació Professional convocarà, almenys una vegada a l'any, proves per a l'obtenció del títol de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional.

D'acord amb la normativa indicada, i vistes les funcions que em són atribuïdes en el Decret 103/2015, de 7 de juliol, del Consell, pel que estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat (DOGV 08.07.2015) i l'article 6 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, resolc:

U. Convocatòria de les proves

1. Convocar per a l'any 2017 les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i de tècnic Superior de Formació Professional dels cicles formatius de grau mitjà i superior que s'imparteixen complets en els instituts d'educació secundària, i centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana, i que es relacionen en l'annex I-A (cicles formatius que durant el curs 2016-2017 s'estan impartint complets LOGSE) i en l'annex I-B (cicles formatius que durant el curs 2016-2017 s'estan impartint complets LOE)2. Per als títols de tècnic i tècnic superior emparats per la LOGSE i substituïts per un títol emparat per la LOE el primer curs de la qual s'haja implantat en el curs 2016-2017, només es convocaran proves per als que es troben en les situacions següents:

a) Els que van concórrer a la realització d'aquestes proves en convocatòries anteriors i tingueren encara pendents de superar un o més mòduls professionals LOGSE.

b) Els que van cursar un cicle formatiu emparat per la LOGSE en qualsevol règim o modalitat i tingueren encara pendents de superar un o més mòduls professionals.

3. Per als títols de tècnic i tècnic superior emparats per la LOGSE el segon curs de la qual haja deixat d'impartir-se en el curs 2016-2017 o en cursos anteriors, només es convocaran proves durant els cinc cursos següents a aquell en què va deixar d'impartir-se el segon curs, per als que es troben en les situacions següents:

a) Els que van concórrer a la realització d'aquestes proves en convocatòries anteriors i tingueren encara pendents de superar un o més mòduls professionals LOGSE.

b) Els que van cursar un cicle formatiu emparat per la LOGSE en qualsevol règim o modalitat i tingueren encara pendents de superar un o més mòduls professionals.

4. Els títols de tècnic i de tècnic superior a què es refereixen els apartats 2 i 3 del present article vénen relacionats en l'annex IIA d'aquesta resolució.

5. Per als títols de tècnic i tècnic superior emparats per la LOGSE derogats pel Reial decret 832/2014, de 3 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en Fabricació de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i Afins i es fixen les seues ensenyances mínimes (BOE 25.10.2014) el primer curs de les quals va deixar d'impartir-se en el curs 2015-2016, només es convocaran proves per als que es troben en les situacions següents:

a) Els que van concórrer a la realització d'aquestes proves en convocatòries anteriors i tingueren encara pendents de superar un o més mòduls professionals LOGSE.

b) Els que van cursar un cicle formatiu emparat per la LOGSE en qualsevol règim o modalitat i tingueren encara pendents de superar un o més mòduls professionals.

La convocatòria d'aquestes proves es realitzarà únicament i exclusivament durant els cinc cursos següents a aquell en què va deixar d'impartir-se el segon curs.

6. Els títols de tècnic i de tècnic superior a què es refereix l'apartat 5 del present article vénen relacionats en l'annex II-B d'aquesta resolució.

Dos. Requisits

Per a participar en les proves d'obtenció dels títols serà necessari complir els requisits següents:

1. Tindre, almenys, díhuit anys d'edat per als títols de tècnic, i vint anys per als de tècnic superior o dènou anys per als que estiguen en possessió del títol de tècnic. La condició d'edat s'entendrà complida durant l'any 2017.

2. Posseir alguna de les titulacions o formacions que s'enumeren a continuació:

a) Per als cicles formatius de grau mitjà:

– Títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria.

– Títol de graduat en Educació Secundària.

– Títol de Batxiller Superior

– Títol de tècnic auxiliar.

– Títol de tècnic.

– Títol professional bàsic.

– Haver superat els dos primers cursos del Batxillerat Unificat i Polivalent amb un màxim, en conjunt, de dos matèries pendents.– Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma de les ensenyances mitjanes.

– Haver superat, dels ensenyaments d'Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963, o el segon de comuns experimental.– Haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb algun dels anteriors.

– Haver superat la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà.– Reunir algun dels requisits establits en l'apartat b per a l'accés als cicles formatius de grau superior.

b) Per a els cicles formatius de grau superior:

– Títol de Batxiller determinat en la LOE.

– Títol de Batxiller establit en la LOGSE.

– Títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent a efectes acadèmics.

– Títol de tècnic, obtingut a l'empara de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu (LOGSE) o de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE).

– Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de Batxillerat Experimental.

– Haver superat el curs d'orientació universitària o el preuniversitari.

– Estar en possessió d'una titulació universitària o equivalent.

– Haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb els títols o formacions enumerats en aquest apartat.

– Haver superat la prova d'accés al cicle formatiu de grau superior per al que sol·licita la matriculació.

– Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de vint-i-cinc anys.

3. Durant el curs acadèmic 2016-2017, l'alumnat no podrà estar matriculat en les ensenyances conduents a un títol i, simultàniament, en les proves que tenen com a objecte l'obtenció del mateix títol convocades per aquesta o qualsevol altra administració educativa.

L'incompliment del que ací es disposa comportarà l'anul·lació de la sol·licitud d'inscripció i matrícula en la present convocatòria i dels resultats acadèmics en ella obtinguts.

No obstant això, l'alumnat matriculat en el curs 2016-2017 en ensenyaments de règim presencial o semipresencial o a distància en centres de la Comunitat Valenciana que, abans de la conclusió del termini de matriculació en les proves, hagen esgotat en algun mòdul el nombre de convocatòries establit en la normativa vigent per a la seua superació, podran matricular-se dels dits mòduls professionals en les proves convocades en aquesta resolució.

Així mateix, l'alumnat que haguera anul·lat la matrícula d'acord amb el que estableix l'article 9 de l'Ordre 78/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació i organització acadèmica dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana (DOGV 03.09.2010), podrà matricular-se en les proves convocades per la present resolució.Tres. Inscripció i matrícula

1. La inscripció per a realitzar la prova per a l'obtenció d'un determinat títol es realitzarà des del 13 de febrer al 24 de febrer de 2017, ambdós inclosos, en algun dels centres públics de la Comunitat Valenciana relacionats en els annexos I i II com a centres examinadors d'aqueix cicle formatiu.

2. Els aspirants podran inscriure's en els mòduls professionals que desitgen d'un sol cicle formatiu dels títols relacionats en els annexos I i II.

3. La inscripció del mòdul de Formació en centres de treball, d'ara en avant FCT, i si és el cas del mòdul de Projecte podrà realitzar-se als únics efectes de sol·licitar l'exempció total del mòdul d'FCT. En aquest cas la matrícula del mòdul d'FCT quedarà condicionada a la resolució favorable d'aquesta.

En cas de ser favorable l'alumne/a podrà, si és el cas, presentar el mòdul professional de Projecte i examinar-se del dit mòdul en el mateix centre en què haja realitzat les proves en les condicions que determine el centre educatiu atenent a la normativa aplicable.

En cas de ser denegada l'exempció l'alumnat haurà de procedir a la matriculació del mòdul d'FCT en règim presencial en un centre de la seua elecció.

4. Per a sol·licitar la inscripció els aspirants hauran de presentar la documentació següent:

– Sol·licitud d'inscripció que es presentarà en un sol centre, utilitzant per a això el model arreplegat en l'annex III d'aquesta resolució.

– DNI, o targeta d'identitat d'estranger, o visat d'estudis, amb fotocòpia d'aquest per a ser confrontada.

– Certificació acadèmica oficial que acredite que reuneix el requisit a què es refereix l'article 2.2 de la present resolució.

– El justificant de l'abonament de les taxes corresponents.

5. Els/les candidats/es que posseïsquen alguna diversitat funcional que els impedisca realitzar les proves amb els mitjans ordinaris, manifestaran aquesta circumstància en el moment de la inscripció i adjuntaran a la sol·licitud la documentació expedida per l'organisme competent que certifique dita diversitat funcional. La comissió avaluadora estudiarà les mesures oportunes d'adaptació que permeten facilitar el desenvolupament de les dites proves. Aquesta adaptació en cap cas suposarà la supressió d'objectius o resultats d'aprenentatge que afecten la competència general del títol.

6. Els/les candidats/es admesos/es quedaran matriculats/des en els mòduls professionals relacionats en la sol·licitud.

7. En el procés de matriculació i avaluació els centres educatius utilitzaran el programa informàtic de gestió establit a aquest efecte.Quatre. Matriculació

1. Els centres que matriculen alumnat per a realitzar les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic o tècnic superior obriran a cada alumne o alumna un expedient acadèmic, si és el cas.

2. El centre publicarà el dia 9 de març de 2017, en el tauler d'anuncis, la relació provisional de persones d'admeses i excloses a la realització de les proves, indicant en aquest últim cas el motiu de l'exclusió.3. La relació provisional de persones d'admeses i excloses podrà ser objecte de reclamació pels/ per les aspirants entre els dies 9 de març i 4 d'abril de 2017, per mitjà de la presentació d'escrit motivat dirigit al/ a la director/a del centre.

4. El 7 d'abril de 2017, el/la director/a ratificarà o rectificarà la decisió objecte de reclamació i ordenarà la publicació, en el tauler d'anuncis, de la llista definitiva de persones d'admeses i excloses.

5. A la vista del llistat definitiu, els/les interessats/des podran interposar recurs d'alçada davant de la direcció territorial corresponent en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació en el tauler d'anuncis.

6. La matrícula podrà ser anul·lada a petició del/de la interessat/da. La sol·licitud d'anul·lació de matrícula haurà de presentar-se des del 7 de març fins al dia 6 d'abril en el mateix centre on va ser realitzada la matrícula, per mitjà del model que figura com a annex VII de l'Ordre 79/2010 per la qual es regula l'avaluació de l'alumnat dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana i no comportarà la devolució de les taxes abonades a les quals fa referència en l'article 3.4.Cinc. Comissions avaluadores

1. Els centres educatius receptors de matrícules comunicaran a la Inspecció Territorial d'Educació corresponent el nombre de persones admeses per a cada mòdul professional i la proposta de comissions avaluadores fins a l'11 d'abril de 2017.

A la vista del nombre d'aspirants, s'establiran les comissions avaluadores que siguen necessàries, podent-se agrupar els/les matriculats/des en els distints centres educatius de la Comunitat Valenciana, als efectes d'examinar-se davant d'una mateixa comissió avaluadora quan el nombre d'ells/es així ho aconselle.

El/la director/a del centre educatiu comunicarà a la seua respectiva direcció territorial, les dades de les persones inscrites, així com el nombre de comissions avaluadores de cada cicle formatiu, utilitzant per a això el model arreplegat en l'annex VII a aquesta resolució.

2. Les direccions territorials comunicaran als centres educatius fins al 26 d'abril de 2017 les comissions avaluadores designades, el nombre d'alumnes que hauran d'examinar, indicant quan procedisca els/les alumnes matriculats/des en altres centres, i el lloc on han d'actuar. Les relacions d'alumnat de cada comissió, així com el lloc d'actuació de cada una, es faran públiques en els centres educatius receptors de les matrícules.

3. Les comissions avaluadores estaran compostes per un president, que serà el/la director/a del centre docent o, si no n'hi ha, un/a professor/a d'Educació Secundària o un/a professor/a tècnic/a de Formació Professional, un/a secretari/ària i tres vocals.

En tots els casos, hi haurà, almenys, tres membres de la comissió amb atribució docent en el cicle formatiu corresponent.

A proposta del/de la president/a de la comissió avaluadora, podran integrar-se els/les assessors/es externs/es precisos/es per a avaluar aquells mòduls assignats a professorat especialista en el reial decret del currículum del cicle.

4. Seran funcions de les comissions avaluadores:

1. L'organització i realització de les proves.

2. La correcció i qualificació de les mateixes.

3. L'ompliment de l'acta de la prova i de l'acta final i la publicació de les llistes provisionals i les actes finals dels resultats.4. La resolució de les reclamacions de qualificacions estimades incorrectes.Sis. Orientacions a l'alumnat

La direcció del centre junt amb les comissions avaluadores concretaran el procediment i publicaran en els centres fins al 28 d'abril de 2017 el calendari d'actuacions dirigides a informar i orientar als/les aspirants, així com el calendari de les proves, els criteris d'avaluació i els útils amb què hauran d'acudir per a la realització d'aquestes.

Set. Convalidacions i exempcions

1. A les persones matriculades en les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i de tècnic superior, els serà aplicable el que disposa la normativa vigent en matèria de convalidacions i d'exempció del mòdul de Formació en centres de treball.

2. Les sol·licituds de convalidació hauran de realitzar-se en el moment de formalitzar la matrícula.

3. Fins que no es reba resolució favorable, no es farà efectiva la convalidació dels mòduls professionals sol·licitada pel/per la interessat/ada.4. Les resolucions que els/les interessats/des reben de convalidacions que siguen de la competència del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport hauran de presentar-se en el centre perquè assortisca els efectes oportuns. Una còpia de la resolució s'incorporarà a l'expedient acadèmic del/de la alumne/a.

5. En el cas de sol·licitar l'exempció del mòdul d'FCT, la documentació aportada podrà presentar-se una vegada aconseguida l'avaluació positiva en tots els mòduls professionals, fent constar aquest extrem en la sol·licitud d'exempció.Huit. Avaluació i reconeixement d'unitats de competència

Havent-se regulat el procediment per al reconeixement de les competències professionals en el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral (BOE 25.08.2009), en desplegament de l'article 8.3 de la Llei 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la Formació Professional, no serà aplicable la disposició transitòria segona de l'Ordre de 29 de gener de 2008 per la qual es regulen les proves per a l'obtenció del títol de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional en la Comunitat Valenciana (DOGV 13.02.2008).Nou. Estructura i contingut de les proves

Els exercicis de les proves seran elaborats per la comissió avaluadora designada en el centre educatiu en què es realitzen aquestes.Les proves es realitzaran per a tots els mòduls professionals excepte el mòdul d'FCT i si és el cas el mòdul de Projecte dels cicles formatius de grau superior (LOE).

Les proves inclouran continguts teòrics i realitzacions pràctiques que permeten evidenciar, a través dels criteris d'avaluació i realització corresponents, que l'aspirant ha aconseguit les distintes capacitats i competències. Les dites proves es prepararan prenent com a referència els currículums vigents i les competències professionals dels cicles formatius objecte d'aquesta convocatòria.Deu. Realització de les proves

Les proves es realitzaran entre els dies 3 i 9 de maig de 2017, ambdós inclosos, ajustant-se al que disposa la present resolució.Onze. Qualificacions

1. Les qualificacions dels mòduls professionals, excepte el d'FCT, es realitzaran en forma de qualificacions numèriques compreses entre 1 i 10 punts, sense decimals. Es consideraran positives les qualificacions iguals o superiors a 5.

2. Els mòduls professionals convalidats es qualificaran amb un 5, als efectes d'obtenció de la nota mitjana.

3. El mòdul professional d'FCT es qualificarà en termes d'exempt / no exempt.Dotze. Reclamació de les qualificacions

Les reclamacions a què puguen donar lloc les qualificacions, es realitzaran conforme al procediment següent:

1. Es presentaran per escrit dins dels tres dies hàbils següents al de la publicació dels resultats al/a la president/a de la comissió avaluadora del centre en què es van realitzar aquestes.

2. En el termini dels dos dies hàbils següents, la comissió avaluadora ratificarà o rectificarà la qualificació objecte de reclamació, que el/la president/a comunicarà per escrit al/a la interessat/da.

3. Si després de la decisió persistira la disconformitat, el/la interessat/da podrà sol·licitar, en el termini de dos dies hàbils següents a la recepció de la comunicació, que s'eleve la seua reclamació al director territorial d'Educació corresponent qui, després de l'informe de la Inspecció Educativa, resoldrà el que procedisca. La dita resolució, motivada, posarà fi a la via administrativa.

4. Els/les interessats/des tindran dret a l'accés als exercicis escrits realitzats i a conéixer les puntuacions atorgades i els criteris d'avaluació utilitzats.Tretze. Actes

1. S'estendrà acta de la prova de cada un dels mòduls, en la que consten les qualificacions obtingudes, així com, si és el cas, l'exempció de la part corresponent.

Així mateix, s'estendrà acta final, per duplicat exemplar, de cada un dels cicles formatius, on constarà la qualificació de la prova, les convalidacions, l'exempció o no del mòdul d'FCT, i si és procedent o no l'expedició de títol.

Els models d'acta de prova i d'acta final, s'incorporen com annexos IV i V a aquesta resolució.

2. Les dites actes s'arxivaran en la secretaria del centre educatiu on s'haja realitzat la prova, i un dels originals de l'acta final s'enviarà a la Inspecció Educativa per al seu estudi i posterior informe estadístic per a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, que serà remés fins al dia 22 de setembre de 2017.Junt amb l'acta final, el/la director/a del centre educatiu enviarà a la seua respectiva direcció territorial, les dades de les persones inscrites, matriculades, presentades i aptes, utilitzant per a això el model arreplegat en l'annex VIII d'aquesta resolució.

3. El dit informe haurà d'incloure, almenys, les dades següents:

–Centre educatiu.

–Cicle formatiu/grau

–Nombre de persones inscrites

–Nombre de persones matriculades en cada mòdul dels quals es composa cada cicle formatiu.

–Nombre de persones presentades.

–Nombre de persones aptes per mòdul.Catorze. Acreditació de competències

Quan no s'haja obtingut el títol corresponent, la superació dels mòduls professionals associats a una o diverses unitats de competència donarà dret a l'acreditació de les mateixes. Aquesta haurà de ser certificada i registrada en «acreditacions de competència» en el centre educatiu on figure l'expedient de l'aspirant a les proves.

El certificat d'acreditació de competència s'incorpora a aquesta resolució com a annex VI.

DISPOSICIONS FINALSPrimera

La present resolució produirà efectes l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Segona

Contra la present resolució, que no esgota la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant de la Secretària Autonòmica d'Educació i Investigació en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.València, 22 de desembre de 2016.– La directora general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial: Marina Sánchez Costas.

Mapa web