Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2014-2015. [2014/4602]

(DOGV núm. 7280 de 23.05.2014) Ref. Base de dades 004505/2014


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  Grup temàtic: Autoritzacions administratives
  Descriptors:
    Temàtics: calendari escolarEn l'Orde d'11 de juny de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, s'establixen els criteris generals pels quals s'ha de regir el calendari escolar per a tots els centres docents de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyances d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional, Batxillerat, ensenyances artístiques i ensenyances d'idiomes. L'esmentada disposició atribuïx a la Direcció General de Centres Docents, hui Direcció General de Centres i Personal Docent, la competència per a dictar la resolució en què es fixe el període lectiu de cada curs acadèmic.D'altra banda, la disposició addicional quinta de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, establix el nombre mínim de dies lectius que ha de comprendre el calendari escolar.

En el còmput del calendari escolar s'inclouran els dies dedicats a efectuar les avaluacions previstes en els articles 20.3, 21, 29 i 30 bis establits en la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.

Fent ús de les competències atribuïdes per l'Orde d'11 de juny de 1998 i les funcions assignades en el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, aprovat pel Decret 190/2012, de 21 de desembre, resolc:Primer

Les activitats escolars del curs acadèmic 2014-2015 s'iniciaran i finalitzaran, en funció de les ensenyances cursades, en les dates següents:

1. En Educació Infantil i en Educació Primària, s'iniciaran el 3 de setembre de 2014 i finalitzaran el 19 de juny de 2015.

2. En Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional, excepte les assenyalades en el punt 3, s'iniciaran el 3 de setembre de 2014 i finalitzaran el 10 de juny de 2015.

3. En primer curs de Formació Professional, s'iniciaran el 12 de setembre de 2014 i finalitzaran el 10 de juny de 2015.

4. En ensenyances artístiques, d'idiomes i formació de persones adultes, començaran el 15 de setembre de 2014 i finalitzaran el 10 de juny de 2015.Segon

1. L'alumnat que curse primer o segon curs d'Educació Secundària Obligatòria en centres que, de forma provisional, impartisquen estes ensenyances, acomodarà l'inici i la finalització de les seues activitats al que establix el punt 2 de l'apartat anterior.

2. L'alumnat s'incorporarà al centre en la data indicada segons els estudis cursats, sense que puga escalonar-se la dita incorporació, excepte la prevista en la normativa vigent per a l'alumnat que accedix per primera vegada al centre per a cursar Educació Infantil.

3. Les ensenyances de Formació Professional en règim semipresencial o a distància, així com en la modalitat d'oferta parcial tant en règim presencial com en semipresencial o a distància, es regiran en tota la seua oferta pel calendari establit per al primer curs dels cicles formatius de Formació Professional en règim presencial i modalitat d'oferta completa, això sense perjuí que, quan un alumne estiga en condicions d'obtindre el títol, s'aplique el que establix el punt tercer 5 d'esta resolució.

Tercer

1. En el present curs escolar, les activitats escolars lectives de l'alumnat d'Educació Infantil i Educació Primària comportaran entre 870 i 880 hores lectives.

2. En els dos primers cursos d'Educació Secundària Obligatòria, les hores lectives hauran d'ascendir entre 1.010 i 1.022 hores lectives.

3. En tercer i quart curs d'Educació Secundària Obligatòria s'afegiran dos hores setmanals més a les previstes en l'apartat anterior.

4. Els centres que impartisquen Batxillerat i cicles formatius de Formació Professional ajustaran les seues hores lectives al que establixen els corresponents reials decrets pels quals s'aproven els respectius títols i s'establixen els currículums actualment vigents.

5. Els centres docents programaran les seues activitats d'avaluació de l'alumnat, segons les necessitats derivades de la seua inscripció en les proves d'accés als estudis universitaris, pel que fa a l'alumnat de segon curs del Batxillerat o de segon curs de cicles formatius de grau superior de Formació Professional.

Es consideren incloses aquelles activitats de l'alumnat que curse simultàniament sext curs d'ensenyances professionals de música o de dansa i segon curs del Batxillerat.

6. Els conservatoris de Música i de Dansa, l'Escola Superior d'Art Dramàtic, les escoles d'Arts i Superiors de Disseny, les escoles oficials d'idiomes i les escoles superiors de Ceràmica s'ajustaran al que establix la normativa que regula els plans d'estudi que es troben en vigor.

Quart

Els períodes de vacacions del curs 2014-2015 seran els següents:1. Vacacions de Nadal: des del 23 de desembre de 2014 fins al 6 de gener de 2015, ambdós inclosos.

2. Vacacions de Pasqua: des del 2 fins al 13 d'abril de 2015, ambdós inclosos.Quint

Durant este curs escolar seran festius els dies següents:

– 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana

– 8 de desembre, la Immaculada Concepció

– 19 de març, Sant Josep

– 1 de maig, Festa del TreballValència, 20 de maig de 2014.– El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.

Mapa web