Ficha docv

Ficha docv

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució d'11 de juliol de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2013-2014 impartisquen cicles formatius de Formació Professional. [2014/2000]

(DOGV núm. 7230 de 10.03.2014) Ref. Base de dades 002137/2014


Advertides errades en l'apartat 37 de la Resolució d'11 de juliol de 2013 de la Direcció General de Centres i Personal Docent, Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2013-2014 impartisquen cicles formatius de Formació Professional publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7071, de 19 de juliol de 2013, es realitza la correcció següent.

On diu:

«Trenta-set. Crèdit horari en els Centres Integrats de Formació Professional

En els centres integrats públics no existirà el departament d'arts plàstiques, ciències naturals, educació física i esportiva, filosofia, física i química, francés, geografia i història, grec, anglés, altres llengües estrangeres, llatí, castellà: llengua i literatura, matemàtiques, música, tecnologia, valencià: llengua i literatura, religió, economia i informàtica que no siga de família professional d'informàtica, encara que existisca professorat en el centre integrat que impartisca les matèries corresponents, ni el departament d'activitats complementàries i extraescolars, sense perjuí de tot això les hores de reducció horària a què hagueren donat lloc en un centre docent ordinari s'acumularan al crèdit horari del centre»;Ha de dir:

«Trenta-set. Crèdit horari en els Centres Integrats de Formació Professional

En els centres integrats públics no existirà el departament d'arts plàstiques, ciències naturals, educació física i esportiva, filosofia, física i química, francés; així com altres llengües estrangeres a excepció de l'anglés, geografia i història, grec, llatí, castellà: llengua i literatura, matemàtiques, música, tecnologia, valencià: llengua i literatura, religió, economia i informàtica que no siga de família professional d'informàtica, encara que existisca professorat en el centre integrat que impartisca les matèries corresponents, ni el departament d'activitats complementàries i extraescolars, sense perjuí de tot això les hores de reducció horària a què hagueren donat lloc en un centre docent ordinari s'acumularan al crèdit horari del centre».València, 4 de març de 2014.– El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. La directora general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística: Beatriz Gascó Enríquez. El director general de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial: Marcíal Díaz Garrigues.

Mapa web