Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 26 d'agost de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual s'establix el pla anual de formació permanent del professorat per al curs 2013-2014. [2013/8575]

(DOGV núm. 7101 de 02.09.2013) Ref. Base de dades 008306/2013


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: cossos docents no universitaris, cursosLa Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, en l'article 102, disposa que la formació permanent constituïx un dret i una obligació de tot el professorat i una responsabilitat de les administracions educatives i dels mateixos centres.

El fi últim de la formació permanent del professorat és la millora de la qualitat educativa i la consegüent repercussió en el procés d'aprenentatge de l'alumnat. Ha d'estar orientada a la millora de l'ensenyança integral i dels resultats acadèmics de l'alumnat, centrant-se en les competències professionals que tenen incidència directa en l'èxit escolar, la busca de l'excel·lència, el desenrotllament de totes les potencialitats i l'equitat educativa.

L'Orde 64/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es desenrotlla el Decret 231/1997, de 2 de setembre, pel qual es regula la creació, estructura i funcionament dels centres de formació, innovació i recursos educatius de la Comunitat Valenciana, establix el desenrotllament dels plans anuals d'actuació dels centres de formació, innovació i recursos (CEFIRE), així com l'assessorament als centres educatius en el desenrotllament de les activitats formatives.

L'Orde 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que establix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives, establix el pla anual de formació permanent del professorat (PAF) com el document guia que definirà les línies estratègiques d'actuació, així com els processos d'avaluació interna i externa de la formació permanent del professorat i la temporalització de les actuacions.Durant el curs 2012-2013 es va desenrotllar el primer pla anual de formació permanent del professorat. Este segon pla anual de formació pretén ser el document que assenta el nou model de formació del professorat, establint uns mínims comuns en la formació permanent del professorat no universitari i al mateix temps respectant l'autonomia dels centres educatius per a definir i aplicar els seus respectius programes anuals de formació.

La formació del professorat ha de seguir les indicacions estratègiques que establisca l'Administració educativa per al desenrotllament i consecució dels objectius generals del conjunt del sistema educatiu valencià, però ha de donar un marge als responsables dels centres educatius per a contextualitzar i personalitzar les necessitats de formació segons les característiques de cada centre educatiu i dels professionals que conformen cada claustre. Només d'esta manera es pot aconseguir una formació del professorat eficient que combine les necessitats generals amb les aspiracions de cada comunitat educativa.Convé, per tant, dictar unes instruccions que concreten el PAF en el marc temporal del curs 2013-2014, i garantir l'elaboració dels plans anuals d'actuació dels CEFIRE i l'adequació dels programes anuals de formació dels centres educatius.

En virtut de les competències establides en el Decret 190/2012, de 21 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (DOCV 24.12.2012), este òrgan resol:Apartat únic

Aprovar les instruccions incloses en l'annex I i el calendari d'actuació inclòs en l'annex II, que establixen i guien el pla anual de formació permanent del professorat i als quals s'hauran d'ajustar les actuacions de formació permanent del professorat durant el curs acadèmic 2013-2014.València, 26 d'agost de 2013.– La directora general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística: Beatriz Gascó Enríquez.Annex I1. Pla anual de formació permanent del professorat

El pla anual de formació permanent del professorat (PAF) és l'instrument de definició i planificació de la formació permanent del professorat que, amb caràcter anual i per al curs 2013-2014, preveu una oferta àmplia i diversificada d'activitats que garantixen al professorat la possibilitat de millorar les seues competències professionals i actualitzar-se en les matèries rellevants per a la millora de l'èxit escolar i dels resultats acadèmics de l'alumnat.

La principal comesa del document és concretar les línies estratègiques generals d'actuació, les àrees prioritàries de desenrotllament de la formació permanent, establir els nous itineraris formatius, així com donar instruccions que definixen les guies per al disseny, desenrotllament i avaluació de les accions formatives impulsades des de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport a través del Servici de Formació del Professorat, així com les previstes en els plans anuals d'actuació dels CEFIRE i en els programes anuals de formació dels centres educatius.En el desenrotllament del pla anual de formació permanent del professorat i de totes les actuacions que se'n deriven, treballaran activament tant el personal del Servici de Formació del Professorat com la xarxa d'assessors dels CEFIRE, en col·laboració directa amb els coordinadors de formació dels centres sostinguts amb fons públics. Les accions desenrotllades estaran dotades amb els pressupostos establits a este efecte en la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, a més dels fons que es destinen a les actuacions específiques per a la gestió autònoma de la formació dels centres educatius.

2. Necessitats en matèria de formació permanent del professoratLa detecció de les necessitats del sistema educatiu i de les demandes reals, tant del professorat com dels centres, constituïx un element primordial en el disseny dels plans de formació permanent.Durant el curs 2012-2013, els coordinadors de formació han reflectit les necessitats formatives específiques de cada centre educatiu, a nivell de claustre, de departament i de cada docent del centre. A més, a través d'enquestes dirigides al professorat participant en la formació individual s'han detectat les modalitats de formació permanent que maximitzen els resultats tant entre el professorat com en l'aula.L'anàlisi d'esta informació permet incidir en aquelles línies d'actuació que asseguren un impacte directe en l'aula i, al mateix temps, afavorixen la realització de les activitats formatives dins i fora del centre educatiu.3. Objectius del pla anual de formació permanent del professoratEls objectius del PAF per al curs 2013-2014 es basen en la consolidació de les línies estratègiques de política educativa, arrepleguen les propostes generals d'actuació del pla de xoc contra el fracàs escolar i desenrotllen les necessitats detectades en matèria de formació permanent del professorat:

1. Concretar les funcions i les actuacions del Servici de Formació del Professorat, dels CEFIRE i dels centres educatius en matèria de formació permanent del professorat.

2. Desenrotllar l'autonomia dels centres educatius en l'àrea de formació permanent del claustre.

3. Afavorir els projectes de formació en centre com a eix vertebrador de la formació permanent en el centre.

4. Enfortir el paper dels CEFIRE en l'assessorament, coordinació i avaluació dels programes anuals de formació dels centres.

5. Crear programes de formació específica per als col·lectius docents amb necessitats concretes.

6. Potenciar i augmentar l'oferta formativa en les modalitats a distància i semipresencial, conciliant la vida familiar i l'accés a la formació permanent.

7. Prioritzar accions formatives en consonància amb les línies estratègiques de formació permanent del professorat.

8. Avaluar i quantificar els efectes de la formació permanent del professorat com a element de millora de la pràctica docent i dels resultats acadèmics.4. Línies estratègiques d'actuació

4.1. Noves metodologies d'ensenyança-aprenentatge com a instrument per a aconseguir l'èxit escolar

El professorat de la Comunitat Valenciana ha de desenrotllar i continuar perfeccionant les competències professionals que li permeten avançar cap a una ensenyança competencial, a fi de millorar l'èxit escolar de l'alumnat.

Per tant, s'ha de continuar treballant en esta línia des de totes les perspectives: planificació i disseny del currículum, realització d'activitats i avaluació per competències. S'ha de formar el professorat per a afavorir la creació de continguts educatius i ítems d'avaluació, impulsar la innovació educativa i metodològica, així com compartir les bones pràctiques entre els centres educatius.

En el curs 2013-2014, a partir d'esta línia estratègica, es crearà l'itinerari de programació i avaluació per competències.

4.2. La formació plurilingüe

El Decret 127/2012, de 6 d'agost, del Consell, representa un abans i un després en l'educació no universitària ja que establix que l'educació obligatòria ha d'incorporar la formació plurilingüe des de les primeres etapes educatives per a assegurar la competència de l'alumnat en les llengües cooficials i en una llengua estrangera.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport augmentarà l'oferta formativa de nivell lingüístic en llengües estrangeres per al professorat en actiu, especialment en anglés, que permeta aconseguir un nivell mínim de competència equivalent al B2 del MCER, tant en format semipresencial com a distància. A més, es potenciarà la formació lingüística i la capacitació metodològica en valencià, així com la capacitació en llengües estrangeres, perquè els docents puguen vehicular correctament els continguts en l'aula.

A partir del curs 2013-2014 es permetrà l'accés lliure a les proves de capacitació, per a aquells docents que preferisquen utilitzar els cursos d'autoformació.

4.3. La incorporació i augment de la presència de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en els processos d'ensenyança-aprenentatge

El desenrotllament d'esta competència professional és un dels factors més importants per a garantir l'actualització cientificodidàctica dels docents i avançar en la mateixa direcció que el desenrotllament de la resta de la societat. Un dels principals objectius del desenrotllament del pla anual de formació és que el professorat conega i integre les ferramentes TIC existents en la seua labor educativa, incidint en la seua aplicació en l'aula i integració en el currículum.

En el curs 2013-2014, dins d'esta línia estratègica, es crearan els itineraris d'explotació de continguts, creació de continguts i formador de formadors TIC.

4.4. Escola inclusiva: convivència, atenció a la diversitat i tutoriaLa Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha de fomentar el desenrotllament dels processos personalitzadors de l'educació i una atenció individualitzada de l'alumnat: models d'educació inclusiva, igualtat, equitat i respostes a la diversitat dels alumnes, a l'educació intercultural i a l'educació en valors.

Esta línia d'actuació constituïx un eix prioritari en el pla anual de formació, des d'on s'han d'incardinar les actuacions en els projectes educatius de centre, per a integrar valors, continguts i habilitats que afavorisquen un clima escolar positiu i unes relacions interpersonals adequades a nivell d'aula, centre i comunitat.

4.5. La dimensió europea de l'educació: programes d'aprenentatge permanent i Erasmus La dimensió europea de l'educació és l'exigència d'enfortir en els jóvens el sentit de la identitat europea i fer comprendre el valor de la civilització europea, base sobre la qual es funden els principis de la democràcia, la justícia social i el respecte dels drets humans. Des de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport es promouran i potenciaran els diferents aspectes que incidisquen directament en este àmbit.D'esta manera, es donarà suport a les actuacions aprovades dins dels programes d'aprenentatge permanent i, al mateix temps, es donarà difusió a les noves actuacions establides per Erasmus +, per a facilitar l'intercanvi, la cooperació i la mobilitat entre els sistemes d'educació i formació dels països europeus que hi participen, de manera que es convertisquen en una referència de qualitat en el món.

4.6. Organització escolar i participació

Els centres educatius, liderats pels seus equips directius, han d'avançar cap a un model d'autonomia que permeta establir una cultura de centre orientada al canvi, a la millora educativa i a la gestió de qualitat. L'escola ha de fomentar el treball col·laboratiu dels equips docents i estar oberta a l'entorn social i cultural, millorant el diàleg entre l'escola i la família.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport impulsarà processos de formació en què participen tant el professorat com les famílies, com a base d'una millora qualitativa de l'educació, i afavorirà la creació de xarxes de treball per a l'intercanvi d'experiències i la coordinació d'equips docents, buscant la utilització d'actuacions d'èxit.

5. Programes específics de formació

Durant el curs escolar 2013-2014 s'executaran els següents programes de formació específica:

1. Programa específic per al professorat que impartix matèries afins del seu àmbit

2. Programa específic de formació per al professorat en centres CAES

3. Programa específic de formació per a FPA

4. Programa específic de formació per a el desenrotllament de l'FP Dual

5. Programa específic de formació en llengües

6. Programa de formació per als coordinadors TIC dels centres educatius

7. Programa específic de detecció primerenca

8. Programa específic per a la prevenció de la violència de gènere

9. Programa específic de formació per als equips directius

10. Programa específic de formació per a la Inspecció Educativa

11. Programa de formació per als coordinadors de formació dels centres educatius

12. Programa específic de formació per al professorat d'ensenyances artístiques

13. Programa de prevenció de riscos laborals6. Gestió de la formació

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, a través de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, desenrotllarà les línies estratègiques d'actuació en matèria de formació del professorat basant-se en tres línies formatives:

6.1. Detectar les necessitats del centre educatiu i integrar les accions formatives en el projecte educatiu

El centre educatiu és el primer nucli de formació permanent del professorat i el programa anual de formació del professorat, arreplegat en la programació general anual, és un dels instruments del centre per a establir les activitats de formació permanent que es desenrotllaran durant el curs escolar. La Conselleria proporcionarà recursos específics per a afavorir l'autonomia del centre i concretar les necessitats formatives del claustre en el seu conjunt, així com de cada un dels membres que el componen.

La direcció designarà el coordinador de formació en centre que, en col·laboració i amb l'ajuda de l'assessoria de referència de la xarxa de CEFIRE, sistematitzarà el programa anual de formació durant el mes de setembre i octubre del present curs escolar, i recopilarà les necessitats del claustre, a través dels mitjans proporcionats per la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística.

La principal actuació resultant de l'anàlisi i detecció de necessitats del centre es concretarà com un projecte de formació en centre que involucrarà un alt percentatge del claustre en la busca de solucions i el reforç de les carències detectades. Esta acció formativa, emmarcada en el programa anual de formació del centre, es regirà per les instruccions específiques arreplegades en la pàgina web del Servici de Formació del Professorat i dels CEFIRE, a partir del mes de novembre de 2013.Els centres sostinguts amb fons públics que no hagen sigut seleccionats o no hagen participat en la convocatòria per a la gestió autònoma de la formació permanent podran desenrotllar el projecte de formació en centre que arrepleguen en el programa anual de formació a través de la gestió dels ponents del CEFIRE de referència, sempre que es complisquen les condicions de participació i exercici de l'activitat.6.2. Permetre una actualització individual del professorat, basant-se en el seu perfil docent i el desenrotllament de les competències professionals

L'actualització cientificodidàctica, així com la millora de certes competències professionals de cada docent, també s'ha d'abordar des d'una perspectiva individual, que permet adaptar el ritme d'aprenentatge i desenrotllament a les característiques específiques del professorat.

El Servici de Formació del Professorat convocarà les accions formatives en l'àmbit de tota la Comunitat Valenciana, en coordinació amb els diferents òrgans de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació.Els CEFIRE, basant-se en les línies estratègiques d'actuació i la detecció de necessitats realitzada pels coordinadors de formació en cada centre educatiu, arreplegaran en els seus plans anuals d'actuació la concreció de les accions formatives oferides, potenciant la formació semipresencial o a distància i afavorint les actualitzacions intercentres.6.3. Afavorir el treball cooperatiu del professorat, per a la millora contínua de la pràctica educativa i el desenrotllament de continguts educatius

El treball cooperatiu estructura l'esforç dels docents de manera eficaç i permet avançar cap a objectius comuns ràpidament i amb més possibilitat d'èxit. Cada docent aporta els seus coneixements, experiències i habilitats a fi de coordinar activitats dirigides a una meta comuna.La Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística oferirà les modalitats de formació de grups de treball, seminaris i equips d'investigació/acció amb objectius clarament diferenciats:1. Els grups de treball se centren en l'estudi i desenrotllament de materials d'aplicació directa en l'aula, tant en els processos d'ensenyança-aprenentatge com en la seua avaluació.

2. Els seminaris analitzen i estudien en profunditat aspectes concrets de la pràctica docent, interactuant amb especialistes que aporten una visió externa.

3. Els equips d'investigació/acció analitzen els processos de treball, detectant les àrees de millora sobre les quals estudien i proposen solucions concretes.

Estes modalitats formatives es concretaran a partir de les necessitats específiques del claustre i, en la mesura que siga possible, de les necessitats comunes als diferents centres educatius. Es regiran per les instruccions específiques arreplegades en la pàgina web del Servici de Formació del Professorat i dels CEFIRE, a partir del mes de setembre de 2013.7. Actuacions preceptives

7.1. Centres educatius

En desplegament de l'Orde 65/2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, i de les corresponents instruccions d'inici de curs, els equips directius de tots els centres educatius públics que impartixen ensenyances reglades designaran durant el mes de setembre del curs escolar un coordinador de formació entre els membres del claustre. Els centres privats sostinguts amb fons públics que desitgen participar en projectes de formació en centres també hauran de designar un coordinador de formació.

El coordinador de formació serà el responsable d'analitzar i concretar el programa anual de formació permanent del centre educatiu, en funció de les necessitats detectades en el claustre i en els diferents departaments. El procés de sistematització es desenrotllarà durant els mesos de setembre i octubre de 2013, en col·laboració directa amb l'assessor de referència del CEFIRE. Durant el curs escolar, el coordinador de formació col·laborarà amb l'assessor de referència, i amb els possibles ponents, en la gestió i avaluació de les activitats resultants de l'aplicació del programa anual de formació.

En finalitzar el curs 2013-2014, en la memòria final s'arreplegarà el resultat de les avaluacions de les activitats individuals, així com de l'aplicació en el seu conjunt del programa anual de formació. Esta anàlisi permetrà establir les bases per al desenrotllament del programa anual de formació del següent curs escolar.

El coordinador de formació que no haja desenrotllat amb anterioritat esta funció participarà activament en el programa de formació inicial dissenyat a este efecte. L'activitat es realitzarà al llarg dels mesos de setembre i octubre de 2013.

7.2. CEFIRE

Els CEFIRE, en aplicació de l'Orde 64/2012, desenrotllaran el seu pla anual d'actuació durant els mesos de setembre i octubre de 2013. El pla anual d'actuació concretarà les línies estratègiques, els programes de formació específics i les línies formatives als centres adscrits a cada CEFIRE i els procediments d'avaluació i seguiment dels PAF dels centres, així com la consolidació dels nous equips assessors conformats a partir del concurs de selecció d'assessories de CEFIRE.En el desenrotllament del programa de formació per als coordinadors de formació dels centres educatius, tots els CEFIRE establiran una actuació conjunta que permeta la creació de xarxes de formació i facilite el treball col·laboratiu entre els coordinadors. La formació inicial, semipresencial, començarà en tota la Comunitat Valenciana en el mes de setembre i finalitzarà en el mes d'octubre de 2013.

El pla anual d'actuació arreplegarà, a més, l'assessorament específic als coordinadors de formació, establint la temporalització tant de les actuacions individuals com de les accions conjuntes.L'oferta formativa específica dels CEFIRE es publicarà trimestralment, a través de les seues pàgines web, en tres períodes durant el curs 2013-2014: de setembre a desembre, de gener a abril i de maig a juliol, cosa que permetrà al professorat planificar el seu temps de formació amb prou antelació i, a més, dotarà de flexibilitat els programes per a incorporar les necessitats específiques detectades durant el curs escolar.

8. Avaluació de la formació permanent

L'avaluació de les actuacions en matèria de formació permanent del professorat ha de cobrir una doble finalitat: d'una banda, ha de permetre la valoració dels plans i programes d'actuació, determinant en quina mesura s'han aconseguit els objectius previstos i incorporant els canvis necessaris; d'una altra, ha de valorar la incidència de la formació permanent en el procés d'ensenyança-aprenentatge, dirigit a la millora dels resultats acadèmics i les competències en l'aula.8.1. Criteris d'avaluació

El procés avaluador es realitzarà de manera integral, des del moment de la planificació fins a l'execució de les activitats i, després de la finalització de les accions, atenent els criteris següents:a) Coherència amb els plans i programes de formació permanent i amb la programació específica de les activitats

b) Objectius per als quals es planteja la formació permanent

c) Millora dels resultats acadèmics

d) Millora dels resultats de l'avaluació diagnòstica

e) Eficiència dels recursos assignats a cada centre

En el tractament de la informació de l'avaluació es prioritzarà l'anàlisi qualitativa de les dades, però permetent processar, comparar i analitzar resultats. Estes avaluacions tindran en compte el context i les característiques de cada centre educatiu considerant, si és el cas, els centres educatius que aborden col·lectius d'alumnat d'especial dificultat en l'aprenentatge.

Els resultats de l'avaluació permetran establir relacions entre la formació permanent del professorat i aquells indicadors de qualitat educativa que establisca la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Els següents indicadors específics permetran assentar les bases per a un seguiment de l'evolució de la formació:

a) Relació entre la formació permanent del claustre i els resultats de l'avaluació diagnòstica

b) Relació entre la formació permanent del claustre i els resultats acadèmics

c) Participació quantitativa del claustre

d) Relació entre la formació permanent del claustre i la convivència escolar

e) Relació entre la formació permanent del claustre i la taxa d'idoneïtat

f) Relació entre la formació permanent del claustre i la taxa d'abandó escolar

8.2. Agents avaluadors

La formació permanent del professorat implica tota la comunitat educativa i, per tant, l'avaluació ha de realitzar-se internament i externament per part de tots els agents vinculats:

1. Les activitats individuals seran avaluades internament per tots els seus participants (assistents, professors, tutors i coordinadors) a través dels mitjans disposats pel Servici de Formació del Professorat per a valorar el grau de satisfacció, l'ajust a les necessitats formatives i la utilitat pràctica, així com la metodologia, la temporalització o la difusió de les activitats. Les avaluacions individuals es realitzaran en dos moments: en finalitzar l'activitat i amb un trimestre de diferència, per a analitzar l'aplicació de la formació en els processos d'ensenyança-aprenentatge.

2. El programa anual de formació dels centres educatius serà avaluat internament pel claustre, a través de la memòria final, i externament pels CEFIRE i el Servici de Formació del Professorat, així com per la Inspecció Educativa en l'àmbit de les seues competències, per mitjà de visites in situ i de l'anàlisi dels documents de referència i els informes d'avaluació interna.

3. El pla anual d'actuació dels CEFIRE serà avaluat internament a través de la seua memòria final, i externament pel Servici de Formació del Professorat.

4. El pla anual de formació permanent de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística serà avaluat internament pel Servici de Formació del Professorat, encarregat del seu desenrotllament, i externament pel Servici d'Avaluació i Qualitat.9. La Inspecció Educativa

Tal com determina l'Orde 65/2012 per la qual s'establix el model de formació i a fi de contribuir a la millora del sistema educatiu i la qualitat de l'ensenyança, en l'àmbit de les seues competències i en relació amb la formació permanent del professorat, la Inspecció Educativa té definides les funcions següents:

1. Avaluar la formació del professorat en els centres educatius seguint els criteris i procediments establits en esta resolució.

2. Col·laborar en el disseny d'aquelles activitats del pla de formació, organitzades per l'Administració educativa, que vagen dirigides a millorar el funcionament i organització dels centres.

3. Impulsar les actuacions necessàries que afavorisquen la formació permanent dels equips directius.

4. Planificar la formació contínua del personal docent adscrit al Servici d'Inspecció Educativa.

5. Garantir que la formació permanent del professorat responga a la millora de la qualitat de l'ensenyança i incidisca en la millora dels resultats de l'alumnat.

La Direcció General d'Ordenació, Innovació i Política Lingüística actuarà de manera coordinada amb la Inspecció Educativa en matèria de formació del professorat en el desenrotllament d'estes funcions.Mapa web