Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2013, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2013-2014. [2013/7361]

(DOGV núm. 7067 de 15.07.2013) Ref. Base de dades 006949/2013


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  Grup temàtic: Autoritzacions administratives
  Descriptors:
    Temàtics: centre d'ensenyamentLa Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE 04.05.2006) constituïx la legislació bàsica del sistema educatiu.

En compliment del Reial Decret 806/2006, de 30 de juny, pel qual s'establix el calendari d'aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu (BOE 14.07.2006), la Comunitat Valenciana ha publicat els decrets de currículum de les distintes ensenyances i hi ha introduït nous elements per a potenciar la qualitat educativa, el paper dels projectes educatius i el desenrotllament de l'autonomia pedagògica i d'organització dels centres.

Salvant l'anterior, la disposició transitòria onze de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, establix que en les matèries la regulació de les quals remet l'esmentada llei orgànica a ulteriors disposicions reglamentàries, i mentres estes no siguen dictades, seran aplicables, en cada cas, les normes d'este rang que s'aplicaven fins a l'entrada en vigor de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig. Per tant, per a este curs acadèmic 2013-2014 continuen aplicant-se, entre altres normes, i en el que no s'oposen a una norma del mateix rang però dictada amb posterioritat, o de rang superior, el Decret 234/1997, de 2 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional dels Instituts d'Educació Secundària (DOGV 08.09.1997), i l'Orde de 29 de juny de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s'aproven les instruccions que regulen l'organització i el funcionament dels centres docents que impartisquen ensenyances de segon cicle d'Educació Infantil, Preescolar, Primària, General Bàsica, Educació Especial, Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional, sostinguts amb fons públics i dependents de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana (DOGV 15.07.1992).Convé, per tant, dictar instruccions respecte a les mesures d'ordenació acadèmica entorn de la coordinació docent i l'elaboració del projecte educatiu i de la programació general anual, els horaris lectius, l'optativitat i altres aspectes didacticoorganitzatius, així com coordinar les actuacions docents en l'organització dels centres.En virtut de les competències establides en el Decret 190/2012, de 21 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, estes direccions generals resolen:Apartat únic

1. Aprovar les instruccions incloses en l'annex I, a les quals hauran d'ajustar-se l'organització i el funcionament dels instituts d'Educació Secundària durant el curs acadèmic 2013-2014.

2. Aprovar els criteris per a l'assignació horària que es recullen en l'annex II.

3. Establir el model de certificat oficial d'estudis obligatoris que figura en l'annex III.València, 10 de juliol de 2013.– El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz; la directora general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística: Beatriz Gascó Enríquez.

ANNEX I

Instruccions d'organització i funcionament

durant el curs 2013-20141. Projecte educatiu

1. L'equip directiu coordinarà l'elaboració del projecte educatiu del centre i se'n responsabilitzarà de la redacció, d'acord amb les directrius establides pel consell escolar i amb les propostes realitzades pel claustre de professors, l'associació de pares i mares d'alumnes i el consell de delegats d'alumnes. El projecte educatiu serà aprovat i avaluat pel consell escolar, i una vegada s'aprove, serà publicat al tauler d'anuncis del centre; se n'haurà d'entregar una còpia a les associacions de pares i mares de l'alumnat. L'aprovació del projecte educatiu, així com les revisions, es realitzaran per majoria de dos terços en el consell escolar.2. Els instituts d'Educació Secundària elaboraran el projecte educatiu tenint en compte les característiques de l'entorn social i cultural del centre; arreplegarà la forma d'atenció a la diversitat de l'alumnat i l'acció tutorial, així com el pla de convivència, i haurà de respectar els principis de no-discriminació i d'inclusió educativa com a valors fonamentals.

3. L'elaboració i el contingut s'ajustaran al que disposa l'article 121 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE 04.05.2006), i l'article 102 del Decret 234/1997, de 2 de setembre, del Govern Valencià, excepte pel que fa als programes d'educació bilingüe indicats en l'esmentat article quan es tracte dels nivells i etapes dels centres en què es troben implantats de forma anticipada els programes plurilingües regulats pel Decret 127/2012, de 3 d'agost, del Consell, pel qual es regula el plurilingüisme en l'ensenyança no universitària a la Comunitat Valenciana. També seran aplicables la resta de disposicions vigents que establixen la inclusió de determinats aspectes com a part del contingut del projecte educatiu. A estos efectes, el projecte educatiu inclourà:

a) Valors, objectius i prioritats d'actuació, d'acord amb la identitat del centre i la consecució dels fins que establixen la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, i la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià.

b) Concreció dels currículums.

c) El tractament transversal de l'educació en valors en les diferents matèries, àmbits i mòduls, amb especial referència a l'educació en la convivència escolar, familiar i social, així com a la resolució de conflictes respectant els principis de no-discriminació i d'inclusió educativa com a valors fonamentals.

d) El pla de normalització lingüística, quan el centre no dispose de projecte lingüístic autoritzat d'acord amb el Decret 127/2012, de 3 d'agost, del Consell.

e) El disseny particular dels programes lingüístics que aplique el centre, per a aquells nivells i etapes per als quals, durant el curs 2013-2014, no es troben implantats els programes plurilingües regulats pel Decret 127/2012, de 3 d'agost, del Consell.

f) El pla de convivència.

g) El pla d'acció tutorial.

h) El pla d'atenció a la diversitat.

i) El pla per al foment de la lectura.

j) Les mesures de millora adoptades com a conseqüència dels resultats de l'avaluació diagnòstica del curs 2012-2013, que s'integraran en els diferents plans i programes del projecte educatiu. Els centres que tinguen autoritzat un contracte programa per al curs 2013-2014, incorporaran les mesures de millora en el corresponent pla d'actuació. La resta de centres elaboraran un pla de millora en què s'establiran estes mesures.k) El pla de transició de l'Educació Primària a l'Educació Secundària Obligatòria.

l) El projecte educatiu del menjador escolar, quan es dispose d'autorització administrativa per part de la direcció territorial competent en matèria d'educació per a l'obertura i el funcionament d'este servici complementari.

m) La proposta d'accions de formació permanent del professorat per al desenrotllament del projecte educatiu.

n) Els criteris bàsics que han d'orientar:

1. L'organització i el funcionament de l'institut.

2. La participació dels diversos estaments de la comunitat escolar.3. Les decisions sobre la coordinació amb els servicis del municipi i les relacions previstes amb institucions públiques i privades, per a la millor consecució dels fins establits.

o) El Reglament de Règim Interior de l'institut, amb les normes bàsiques de convivència.

4. A més dels continguts anteriors, el projecte educatiu inclourà els aspectes següents:

a) Els procediments per a determinar les matèries optatives que millor s'adapten a les característiques de l'alumnat del centre.

b) Els mecanismes per a materialitzar actuacions coordinades efectives entre els equips docents en els processos d'avaluació.

c) Les mesures organitzatives d'atenció educativa per a aquells alumnes que opten per no cursar ensenyances de Religió.

d) Les vies i els procediments de participació dels representants legals de l'alumnat en el procés educatiu i en l'elaboració de propostes per al projecte educatiu.

e) Les fórmules de cooperació amb l'alumnat per a facilitar el seu progrés educatiu.

5. Els centres docents exposaran públicament el seu projecte educatiu, perquè tots els sectors de la comunitat escolar i els demandants de places escolars en tinguen coneixement.1.1. Pla de normalització lingüística

1. El pla de normalització lingüística inclourà els apartats següents:a) Objectius.

b) Actuacions en cada un dels àmbits d'intervenció: administratiu i social, acadèmic o de gestió pedagògica, interacció didàctica i interrelació amb l'entorn sociofamiliar.

c) La temporalització.

d) Criteris d'avaluació del pla.

2. El pla de normalització lingüística serà proposat a l'equip directiu per la Comissió de Coordinació Pedagògica.

3. Per a l'elaboració i el seguiment del pla de normalització lingüística, els centres podran disposar de les orientacions i el suport tècnic dels assessors d'àmbit lingüístic de la direcció general competent en la matèria.1.2. Pla de convivència

1. Seran aplicables l'article 27 del Decret 39/2008, de 4 d'abril, del Consell, sobre la convivència en els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l'alumnat, pares, mares, tutors o tutores, professorat i personal d'administració i servicis (DOCV 09.04.2008); l'Orde de 31 de març de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula el pla de convivència dels centres docents (DOGV 10.05.2006), i l'Orde de 12 de setembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la notificació de les incidències que alteren la convivència escolar, emmarcada dins del Pla de Prevenció de la Violència i Promoció de la Convivència en els centres escolars de la Comunitat Valenciana (PREVI) (DOCV 28.09.2007).2. En l'elaboració, seguiment i avaluació hi participaran tots els membres de la comunitat educativa, en l'àmbit de les seues competències. L'equip directiu coordinarà l'elaboració del pla de convivència del centre d'acord amb les directrius establides pel consell escolar i amb les propostes realitzades pel claustre i l'associació de pares i mares, i l'assessorament, si és el cas, del professor o professora d'Orientació Educativa del centre. El pla de convivència haurà de ser coherent amb la resta de documents de planificació del centre, servirà com a model d'actuació planificada i haurà d'arreplegar, almenys, els aspectes següents:a) Procediment d'actuació orientat a la prevenció, i a aconseguir un adequat clima escolar en el centre.

b) Model d'actuació respecte a l'alumnat que presenta alteracions conductuals que dificulten lleument la convivència escolar.

c) Model d'actuació respecte a l'alumnat que presenta alteracions conductuals que dificulten greument la convivència escolar.

d) Model d'actuació davant de situacions de possible assetjament escolar o bullying.

3. El pla de convivència serà aprovat i avaluat pel consell escolar. El desenrotllament del pla és responsabilitat de tots els membres de la comunitat educativa, en l'àmbit de les seues competències, i es durà a terme sota la coordinació de la direcció d'estudis. La comissió de convivència del consell escolar realitzarà el seguiment del pla de convivència i elaborarà trimestralment un informe que arreplegue les incidències produïdes en el període, les actuacions dutes a terme, els resultats aconseguits i les propostes de millora que considere pertinents.

4. La direcció del centre docent comunicarà a la direcció general competent en matèria de qualitat educativa, per la via d'urgència, els incidents que suposen violència exercida sobre persones i/o béns, i que, per la seua naturalesa i/o conseqüències, perjudiquen la convivència al centre, produïda tant al centre com al seu entorn, així com durant l'exercici d'activitats extraescolars programades pel centre o la utilització dels servicis complementaris de menjador i transport.

1.3. Pla d'acció tutorial

1. El pla d'acció tutorial serà elaborat pel departament d'Orientació, d'acord amb les directrius establides per la Comissió de Coordinació Pedagògica i en col·laboració amb els tutors i tutores, i establirà els criteris generals que hauran d'orientar la labor de tot el professorat tutor al llarg del curs escolar, així com de cada professora o professor en el context del desenrotllament de les seues matèries.2. Així mateix, hauran de planificar-se les activitats d'informació i assessorament acadèmic i professional a l'alumnat, especialment a aquell que ha de prendre decisions davant de distintes opcions educatives o especialitats, i les que afavorisquen la màxima adaptació i participació de l'alumnat en el centre, especialment del procedent d'un altre nivell educatiu o de nou ingrés, així com les que faciliten el desenrotllament personal de l'alumnat i la seua integració en el grup-classe.

3. En la planificació d'activitats s'haurà de preveure, igualment, aquelles que facen possible la necessària coordinació entre els representants legals de l'alumnat i el professorat tutor.

4. El pla d'acció tutorial potenciarà el paper de la tutoria en la prevenció i mediació per a la resolució pacífica dels conflictes en la millora de la convivència escolar.1.4. Pla d'atenció a la diversitat

1. En el pla d'actuació per a l'atenció a la diversitat de l'alumnat s'arreplegaran els apartats següents:

a) Concreció del currículum.

b) Adaptacions curriculars individuals significatives (ACIS).

c) Adaptacions d'accés al currículum.

d) Organització de l'opcionalitat.

e) Organització d'activitats de reforç.

f) Mesures educatives complementàries per a l'alumnat que romanga un any més en el mateix curs.

g) Programa de Diversificació Curricular.

h) Programes de Qualificació Professional Inicial.

i) Altres programes d'atenció a la diversitat que realitze el centre.

j) Avaluació psicopedagògica.

k) L'orientació educativa, psicopedagògica i professional, i la tutoria.

2. En el marc de l'orientació professional, els centres inclouran activitats informatives sobre les eixides al mercat laboral des dels diferents estudis. També podran realitzar activitats relatives al consell orientador que consistisquen en visites a empreses o a centres de formació professional, que incloguen una preparació prèvia i una posterior reflexió per part de l'alumnat. La direcció general competent en matèria d'orientació coordinarà, elaborarà i facilitarà materials per a la realització de les activitats relacionades amb l'orientació professional.

3. En el projecte educatiu del centre s'hi inclouran els criteris bàsics que han d'orientar el pla d'atenció a la diversitat.1.5. Pla per al foment de la lectura

1. El pla per al foment de la lectura arreplegarà totes les intervencions del centre destinades al foment de la lectura i la comprensió lectora. Els centres docents concretaran en el pla les pautes generals per a elaborar-lo que s'establixen en l'Orde 44/2011, de 7 de juny, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen els plans per al foment de la lectura en els centres docents de la Comunitat Valenciana (DOCV 16.06.2011), per mitjà de l'exercici d'activitats de promoció i pràctica de la lectura en els centres educatius, a fi de garantir un tractament integral i sistemàtic de les activitats adreçades a promoure la lectura i a millorar l'expressió i comprensió oral i escrita.2. El pla de foment de la lectura haurà d'aprovar-se pel consell escolar del centre per majoria de dos terços.

1.6. Pla de transició de l'Educació Primària a l'Educació Secundària Obligatòria

1. Els centres que impartisquen ensenyances d'Educació Secundària Obligatòria posaran en marxa este pla seguint les indicacions establides en l'Orde 46/2011, de 8 de juny, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la transició des de l'etapa d'Educació Primària a l'Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana (DOCV 23.06.2011).

2. El pla de transició de l'etapa d'Educació Primària a la d'Educació Secundària Obligatòria haurà de formar part dels projectes educatius dels centres d'Educació Primària i d'Educació Secundària Obligatòria. En conseqüència, aprovar-lo serà competència del consell escolar del centre i ho haurà de fer per majoria de dos terços.3. L'avaluació preceptiva del pla de transició i les propostes de millora hauran de figurar en la memòria de final de curs.1.7. Reglament de Règim Interior

1. El Reglament de Règim Interior és una norma interna que inclou el conjunt d'objectius, principis, drets, responsabilitats i normes pels quals es regula la convivència de tots els membres de la comunitat educativa.

2. Els centres docents elaboraran el seu Reglament de Règim Interior, que haurà d'incloure, entre d'altres, les normes que garantisquen el compliment del pla de convivència. Així mateix, podrà incorporar els aspectes següents:

a) L'organització que faça possible la participació de tots els membres de la comunitat educativa.

b) L'organització i el repartiment de responsabilitats no definides per la normativa vigent.

c) Els procediments d'actuació del consell escolar i, si és el cas, les comissions que s'hi constituïsquen per a agilitzar-ne el funcionament.d) L'organització dels espais del centre.

3. El Reglament de Règim Interior s'elaborarà a partir de les propostes realitzades pel claustre, les associacions de mares i pares, les associacions d'alumnat, els departaments didàctics i el consell de delegats.

4. Correspon al consell escolar l'aprovació del Reglament de Règim Interior. L'aprovació de la seua proposta, així com les revisions, es realitzaran per majoria de dos terços en el consell escolar.

5. D'acord amb la Instrucció 1/2010, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, sobre l'ús adequat dels espais públics i dels taulers d'anuncis en l'àmbit de la Conselleria d'Educació, els reglaments de Règim Interior dels centres docents tindran en compte, si és el cas, el que disposa l'esmentada instrucció i s'hi adaptaran, especialment pel que fa als aspectes següents:

a) En tots els centres hi haurà un o més taulers d'anuncis i cartells oficials.

b) Als taulers s'hi arreplegaran els cartells, actes i comunicacions de la conselleria competent en matèria d'educació, així com d'uns altres organismes oficials i dels òrgans de govern del centre.

c) S'habilitarà un tauler d'anuncis a disposició de les associacions de l'alumnat i de les associacions de pares i mares de l'alumnat, la gestió del qual correspondrà a les esmentades associacions, que seran les responsables d'ordenar-lo i organitzar-lo.

d) Correspondrà a la direcció del centre, en l'àmbit de les seues competències, garantir l'ús adequat dels taulers. La gestió dels taulers correspondrà a la secretaria del centre.2. Programació general anual

1. En els centres d'Educació Secundària, l'equip directiu coordinarà i es responsabilitzarà de l'elaboració de la programació general anual de l'institut (d'ara endavant, PGA), d'acord amb els criteris adoptats pel consell escolar i amb les propostes realitzades pel claustre de professors i els de la junta o consell de delegats, les associacions de l'alumnat i les associacions de pares i mares de l'alumnat, si és el cas.2. La PGA estarà constituïda pel conjunt d'actuacions derivades de les decisions adoptades en el projecte educatiu elaborat en el centre i la concreció del currículum. Arreplegarà tots els aspectes relatius a l'organització i el funcionament del centre, inclosos els projectes, el currículum, les normes i els plans d'actuació acordats i aprovats. La PGA constituïx, per tant, la concreció dels criteris i orientacions generals per a cada curs escolar.

3. Pel que fa als seus continguts, caldrà ajustar-se al que disposa l'article 109 del Decret 234/1997, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional dels Instituts d'Educació Secundària (DOGV 08.09.1997), així com a la resta de disposicions vigents que establixen la inclusió de determinats aspectes com a part del contingut de la PGA. A estos efectes, la PGA inclourà:

a) Les actuacions prioritàries en els àmbits següents:

1. Desenrotllament del currículum i de les activitats complementàries i extraescolars.

2. Orientació escolar.

3. Situació del procés d'aplicació del disseny particular dels programes lingüístics de l'institut, per a aquells nivells i etapes per als quals, durant el curs 2013-2014, no estiguen implantats de forma anticipada els programes plurilingües regulats pel Decret 127/2012, de 3 d'agost, del Consell.

4. Anàlisi del procés d'aplicació del pla de normalització lingüística, quan el centre no dispose de projecte lingüístic autoritzat.5. Programa anual de formació permanent del professorat.

6. Actuacions i programes per a l'atenció a la diversitat, per a la convivència i per a l'acció tutorial.

b) Els mecanismes d'avaluació de les mesures de millora adoptades com a conseqüència dels resultats obtinguts en l'avaluació diagnòstica del curs 2012-2013.

c) Procediments, calendari i terminis per a la realització d'estes activitats.

d) Horari general de l'alumnat i criteris pedagògics per a elaborar-lo, així com els horaris dels diferents grups d'alumnat i dels programes, i horaris del professorat.

e) Una memòria administrativa que inclourà el document d'organització del centre, l'estadística de principi de curs i la situació de les instal·lacions i de l'equipament.

f) El programa anual del menjador escolar, quan es dispose d'autorització administrativa per part de la direcció territorial competent en matèria d'educació, per a l'obertura i funcionament d'este servici complementari.

g) En aquells centres el projecte lingüístic dels quals estiga autoritzat, les mesures que s'adoptaran en el centre en relació amb l'ensenyança de les llengües i el plurilingüisme, amb indicació explícita de la llengua base (valencià o castellà), del seu programa lingüístic, dels objectius relacionats amb el plurilingüisme que es treballaran en el centre, de la llista de les àrees, matèries o mòduls no lingüístics que s'ensenyaran en cada una de les llengües en cada nivell, així com de la forma d'introduir les llengües estrangeres com a llengües d'ensenyança en el centre i de les mesures organitzatives que puguen disposar respecte d'això.

h) En general, tots els aspectes relatius a l'organització i el funcionament del centre, inclosos els projectes, les normes i tots els plans d'actuació acordats i aprovats.

4. En la PGA es concretarà la distribució de matèries, àmbits i mòduls i del professorat que les impartirà, d'acord amb els programes lingüístics que aplique el centre.

5. Al finalitzar el curs, l'equip directiu inclourà en la memòria de final de curs l'avaluació de les activitats realitzades.

6. Els centres que pertanyen a la Xarxa de Centres Plurilingües incorporaran a la programació general anual els mecanismes de seguiment i avaluació del programa plurilingüe que permeten valorar els resultats obtinguts i establir, quan siga necessari, propostes de millora, que hauran de reflectir-se en la memòria final de la programació general anual de cada curs.2.1. Horari general del centre. Sol·licitud d'horari especial

1. De conformitat amb el que establix la normativa de calendari escolar vigent per al curs 2013-2014, açò és, la Resolució de 20 de juny de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2013-2014 (DOCV 25.06.2013), i l'Orde d'11 de juny de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s'establixen els criteris generals pels quals s'ha de regir el calendari escolar per a tots els centres docents de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyances d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional, Batxillerat, Ensenyances Artístiques i Ensenyaments d'Idiomes (DOGV 18.06.1998), i atenent les particularitats de cada centre i el millor aprofitament de les activitats docents i complementàries, l'equip directiu, oït el claustre, estudiarà i proposarà la jornada escolar i l'estructura de l'horari general al consell escolar, perquè l'aprove.2. En els centres en què encara no estiga constituït el consell escolar, la direcció, oït el claustre, sol·licitarà abans del 15 de juny, a la direcció territorial competent en matèria d'educació, l'aprovació de l'estructura de l'horari general del centre i la jornada escolar.

3. L'horari general del centre fixarà les hores i les condicions en què el centre romandrà obert. Així mateix, establirà la duració i distribució dels períodes lectius i els procediments necessaris per a atendre l'alumnat durant el temps que romanguen al centre.

4. En tots els casos hauran de respectar-se els criteris següents:

a) S'establirà un màxim de huit períodes lectius diaris, de dilluns a divendres.

b) Després de cada dos o tres períodes lectius, hi haurà un període de descans de vint minuts com a mínim.

c) Les hores lectives tindran una duració mínima de 55 minuts, a fi de garantir una duració de cinquanta minuts efectius i de complir el que establix la normativa bàsica en matèria d'ensenyances mínimes.5. Les direccions territorials, amb un informe previ de la Inspecció Educativa, podran autoritzar uns horaris que no s'ajusten als criteris anteriors quan així ho exigisquen les necessitats d'escolarització, la utilització del transport escolar en centres d'àmbit rural o comarcal, o la realització de pràctiques formatives en les empreses. El termini de sol·licitud d'horari especial finalitzarà el 15 de juny.

6. En els centres en què hi haja servicis residencials, l'horari general del centre preveurà la realització de totes les activitats acadèmiques, formatives i residencials, i distingirà entre dies lectius, no lectius i festius.

2.2. Criteris pedagògics per a l'elaboració dels horaris de l'alumnatS'hi inclouran, almenys, els següents:

1. Les matèries, àmbits i mòduls es distribuiran adequadament al llarg de cada sessió diària.

2. Les matèries, àmbits o mòduls a què corresponguen dos o tres períodes lectius setmanals no podran ser impartits en dies consecutius.3. No hi haurà dos o més períodes lectius diaris de la mateixa matèria, a excepció de les matèries que tinguen un caràcter eminentment pràctic. Les matèries optatives podran tindre, a estos efectes, un tractament especial d'acord amb les seues característiques.

4. En l'Educació Secundària Obligatòria, en cap cas l'horari de l'alumnat inclourà hores lliures intercalades en el seu horari lectiu.2.3. Programacions didàctiques i memòria

1. Cada departament elaborarà la programació didàctica de les ensenyances que té encomanades, seguint les directrius i els criteris emanats de la Comissió de Coordinació Pedagògica.

2. El professorat programarà la seua activitat docent d'acord amb els articles 106 i 107 del Decret 234/1997 (DOGV 08.09.1997), i amb l'Orde 45/2011, de 8 de juny, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'estructura de les programacions didàctiques en l'ensenyança bàsica (DOCV 16.06.2011). Les programacions hauran de concretar, almenys, els apartats que figuren en l'article 3 de la mencionada Orde 45/2011, de 8 de juny, de la Conselleria d'Educació.

3. En les programacions didàctiques, tant d'Educació Secundària Obligatòria com de Batxillerat, es tindran en compte mesures per a difondre les bones pràctiques en l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació.

4. En Batxillerat, les programacions didàctiques hauran de fer constar el que establix l'article 20 de l'Orde de 19 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'organització i el funcionament del Batxillerat diürn, nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana (DOCV 30.06.2009), quant a l'adaptació de la programació a la realitat del centre i a l'alumnat, si es tracta d'alumnat adult.

5. Les programacions didàctiques hauran d'estar redactades abans de l'inici de les activitats lectives del curs escolar corresponent i entregades a la direcció del centre abans del 30 de setembre de cada any, a fi d'adequar les programacions a les circumstàncies de l'alumnat i del centre durant el curs escolar.

6. El professorat de cada departament, al finalitzar el curs acadèmic, avaluarà la programació didàctica per mitjà de la qual desenrotlla el currículum de les matèries, àmbits i mòduls que té encomanats. Esta avaluació es realitzarà en els termes establits en l'article 20 de l'Orde de 14 de desembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, sobre avaluació en Educació Secundària Obligatòria (DOCV 21.12.2007), així com en l'article 21 de l'Orde de 24 de novembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, sobre avaluació en Batxillerat a la Comunitat Valenciana (DOCV 15.12.2008).2.4. Calendari d'avaluacions i recuperacions

1. Els centres docents, en virtut de la seua autonomia pedagògica i organitzativa, establiran el nombre i el calendari de les sessions d'avaluació que es realitzaran per a cada curs acadèmic i grup d'alumnat al llarg del període lectiu ordinari del curs. Com a mínim, es realitzarà una avaluació cada trimestre. L'última sessió d'avaluació, al finalitzar el període lectiu del curs escolar, tindrà caràcter d'avaluació final ordinària. Per a l'alumnat amb matèries no superades en l'avaluació final, hi haurà una prova extraordinària que es realitzarà en les dates que determine la direcció general competent en matèria d'ordenació acadèmica, de conformitat amb la normativa vigent.2. En l'Educació Secundària Obligatòria, a més, serà preceptiu realitzar una avaluació inicial.

3. La Comissió de Coordinació Pedagògica proposarà al claustre la planificació general de les sessions d'avaluació, perquè l'aprove.

4. Les sessions d'avaluació que es realitzen al llarg del curs, inclosa l'avaluació final, seran distribuïdes de manera que el total de dies lectius compresos en cada període d'avaluació siga semblant.2.5. Activitats complementàries i extraescolars. Servicis complementaris

1. Els articles 98 i 99 del Decret 234/1997 (DOGV 08.09.1997) regulen, respectivament, la composició i les funcions del departament d'Activitats Complementàries i Extraescolars.

2. El claustre de professors, el consell de delegats i les associacions de l'alumnat tindran competència per a realitzar propostes quant a activitats complementàries i extraescolars, de la mateixa manera que les associacions de mares i pares i les associacions d'alumnes, tal com establixen, respectivament, el Decret 126/1986 (DOGV 14.11.1986) i el Decret 127/1986 (DOGV 10.11.1986).

3. En els centres en què hi haja servicis residencials, el personal especialitzat d'estos programarà les activitats residencials i formatives d'acord amb les directrius elaborades prèviament pel consell escolar del centre i sota la coordinació i la supervisió dels òrgans residencials corresponents. Així mateix, col·laborarà en la programació d'aquelles activitats que es referisquen a l'orientació i la tutoria d'alumnat i a les activitats complementàries.

4. Al finalitzar el curs, l'equip directiu inclourà en la memòria de final de curs l'avaluació de les activitats realitzades.

5. En el servici complementari de menjador escolar, serà aplicable l'Orde 53/2012, de 8 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula el servici de menjador escolar en els centres docents no universitaris de titularitat de la Generalitat dependents de la conselleria amb competència en matèria d'educació (DOCV 13.08.2012), així com la Resolució de 20 de juny de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat i privats concertats per al curs escolar 2013-2014 (DOCV 24.06.2013).6. Per al servici complementari de transport escolar, caldrà ajustar-se al que disposa la Resolució de 20 de juny de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, sobre el servici complementari de transport dels centres públics de titularitat de la Generalitat per al curs 2013-2014 (DOCV 25.06.2013).2.6. Llibres de text i la resta de materials curriculars

1. D'acord amb la disposició addicional quarta de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, en l'exercici de l'autonomia pedagògica, correspon als òrgans de coordinació didàctica dels centres públics adoptar els llibres de text i la resta de materials que hagen d'utilitzar-se en el desenrotllament de les diverses ensenyances.

2. L'edició i adopció dels llibres de text i de la resta de materials no requerixen l'autorització prèvia de l'Administració educativa. En tot cas, estos hauran d'adaptar-se al rigor científic adequat a les edats de l'alumnat i al currículum aprovat per cada administració educativa. Així mateix, hauran de reflectir i fomentar el respecte als principis, valors, llibertats, drets i deures constitucionals, així com als principis i valors arreplegats en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, i en la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, als quals ha d'ajustar-se tota l'activitat educativa.

3. La supervisió dels llibres de text i altres materials curriculars constituirà part del procés ordinari d'inspecció que exercix l'Administració educativa sobre la totalitat d'elements que integren el procés d'ensenyança i aprenentatge, que ha de vetlar pel respecte als principis i valors continguts en la Constitució i al que disposa la LOE.4. La llista dels llibres de text i la resta de materials curriculars, seleccionats en cada centre per l'òrgan competent, s'hauran d'exposar al tauler d'anuncis abans del 30 de juny del curs anterior. Segons el que establix l'article 79.11 del Decret 234/1997, de 2 de setembre (DOGV 08.09.1997), s'haurà d'informar la junta directiva de les associacions de mares i pares sobre els llibres de text i els materials didàctics adoptats pel centre.

5. Amb caràcter general, els llibres de text i la resta de materials curriculars adoptats no podran ser substituïts per uns altres durant un període mínim de sis anys a partir de la data en què van ser adoptats. Excepcionalment, quan la programació docent ho requerisca, la substitució abans del termini mencionat haurà de ser autoritzada per la direcció territorial corresponent, amb un informe previ de la inspecció territorial d'Educació sobre la sol·licitud del centre, que haurà de realitzar-se abans del 30 d'abril.

6. En l'elaboració i utilització de materials curriculars, el professorat haurà d'atindre's al que disposa l'article 32 de la Llei de Propietat Intel·lectual (text refós aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril –BOE 22.04.1996–, modificat per la Llei 23/2006, de 7 de juliol –BOE 08.07.2006–), referent a la citació i la il·lustració de l'ensenyança.2.7. Elaboració, aprovació i seguiment de la PGA

1. L'equip directiu coordinarà l'elaboració de la redacció de la programació general anual de l'institut i se'n responsabilitzarà, d'acord amb els criteris aprovats pel consell escolar i amb les propostes realitzades i aprovades pel claustre de professors, i estudiarà les propostes formulades pel consell de delegats i les associacions de pares i mares.2. El procés de tramitació de la PGA constarà dels passos següents:a) Aportació, si és el cas, a la direcció del centre les propostes del consell escolar, del claustre de professors, del consell de delegats i de les associacions de mares i pares.

b) Redacció de la proposta de PGA per l'equip directiu del centre.c) Trasllat de la proposta de PGA, preferentment per via electrònica, als membres del claustre de professors i als distints sectors del consell escolar del centre.

d) Informe del claustre de professors.

e) Aprovació de la PGA pel consell escolar de l'institut. L'aprovació de la PGA, així com les revisions, es realitzaran per majoria de dos terços en el consell escolar.

f) Gravació de tots els elements que componen la PGA (administratius, estadístics, pedagògics) en el format electrònic o telemàtic que requerisca l'Administració educativa, i posada a disposició o remissió d'aquella per la via mencionada.

g) Posada a disposició de la comunitat educativa de la PGA aprovada, en format preferentment electrònic o telemàtic i, almenys, des de la data en què va ser aprovada i fins a la data d'aprovació de la següent PGA. Un exemplar de la PGA quedarà en la secretaria del centre a disposició dels membres de la comunitat educativa, i se'n remetrà un altre exemplar, exclusivament en format electrònic o per via telemàtica, a la direcció territorial competent en matèria d'educació. També se n'entregarà una còpia a cada sector dels representats en el consell escolar i a la junta directiva de les associacions de mares i pares.h) Seguiment periòdic del nivell de compliment de la PGA per l'equip directiu, el claustre de professors i el consell escolar del centre, que incloga la verificació de l'adopció de les mesures adequades en cas d'incompliment per algun dels membres de la comunitat educativa.i) Al finalitzar el període lectiu del curs escolar, el consell escolar, el claustre i l'equip directiu avaluaran el grau de compliment de la PGA i els resultats de l'avaluació i promoció de l'alumnat. A este efecte, l'equip directiu elaborarà una proposta d'informe perquè siga aprovat pel consell escolar, incloent-hi, si és el cas, propostes de millora per a la PGA del curs següent.

j) Remissió, exclusivament per via electrònica o telemàtica, de l'informe final aprovat a la direcció territorial corresponent.

k) Posada a disposició de la comunitat educativa de l'informe final, en format preferentment electrònic, almenys des del dia de la data en què va ser aprovada i fins a la data d'aprovació de la següent PGA.3. El director o la directora del centre establirà el calendari per a cada un dels tràmits assenyalats, si bé:

a) El trasllat de la proposta de PGA al claustre de professors i als sectors del consell escolar es realitzarà per la persona que ocupe la secretaria del centre, amb un mínim d'una setmana d'antelació a la reunió de l'òrgan.

b) La data límit per a l'aprovació de la PGA serà el 29 de novembre.c) La data límit per a la gravació de la PGA i la posada a disposició per via electrònica davant de l'Administració educativa serà el 13 de desembre.

d) La data límit per a la remissió de l'informe final a l'Administració educativa serà el 10 de juliol.

4. La Inspecció Educativa comprovarà que la PGA complix la normativa aplicable i notificarà a la direcció del centre possibles incompliments, que hauran de ser corregits per esta última. La nova versió corregida de la PGA, o de l'apartat afectat per l'incompliment, serà notificada per la direcció del centre a la Inspecció Educativa i comunicada al consell escolar del centre.

5. La PGA serà de compliment obligatori per a tots els membres de la comunitat escolar.

6. El model de document bàsic de la PGA està disponible en ITACA, i per als centres no inclosos en ITACA, en les aplicacions informàtiques descarregables des de la pàgina web de la conselleria competent en matèria d'educació:

a) Versió en castellà: .

b) Versió en valencià: .

7. Qui ocupe la secretaria del centre serà la persona responsable de la gravació, bé en ITACA, bé en les aplicacions PGA, segons corresponga, de totes les dades administratives i estadístiques, així com de vincular la resta de documents i informacions incloses en la PGA.8. En el cas d'emprar el centre les aplicacions PGA, qui n'ocupe la secretaria remetrà el fitxer informàtic complet a la direcció territorial, per mitjà de les següents adreces electròniques:

a) Centres de la província d'Alacant: .

b) Centres de la província de Castelló: .

c) Centres de la província de València: .

Estes adreces de correu electrònic seran també les utilitzades per a la remissió de l'informe d'avaluació final de la PGA.

9. Les dades del qüestionari de la societat de la informació, que s'ha de gravar en ITACA o en les aplicacions PGA, hauran d'emplenar-se i de traslladar-se a l'Administració abans del 13 de desembre.

10. Les dades del qüestionari de biblioteques escolars seran emplenades en la pàgina web del ministeri competent en matèria d'educació, en les dates que s'acorden en l'àmbit estatal i que es comunicaran als centres, via electrònica, per la unitat administrativa competent en matèria d'estudis i estadística.3. Programes lingüístics

3.1. Calendari d'aplicació del Decret 127/2012

1. Durant el curs 2013-2014, en els centres públics i privats concertats autoritzats per a impartir Educació Secundària Obligatòria i/o Batxillerat continuaran aplicant-se els programes lingüístics que estiguen autoritzats abans de l'entrada en vigor del Decret 127/2012, de 3 d'agost, del Consell, de conformitat amb la disposició transitòria primera de l'esmentat decret, tot això, excepte el que disposa l'apartat 1 de la disposició addicional primera del decret, per al cas en què el centre dispose d'autorització per a la implantació anticipada dels programes plurilingües quan així ho preveja el calendari del seu projecte lingüístic.2. En els centres en què, durant el curs 2013-2014, s'apliquen els programes plurilingües regulats en el Decret 127/2012, de 3 d'agost, del Consell, totes les referències que les normes en vigor facen al «pla de normalització lingüística» i al «disseny particular del programa» dels centres s'entendran fetes al projecte lingüístic.3.2. Programes plurilingües regulats en el Decret 127/2012

1. En compliment del que preveuen l'article 5.7 del Decret 127/2012, de 3 d'agost, del Consell, i l'article 27.6 de l'Orde 14/2013, de 4 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, durant el curs 2013-2014 seran aplicables els projectes lingüístics autoritzats abans d'iniciar-se el procediment d'admissió d'alumnat del següent curs escolar. Els projectes lingüístics podran preveure la implantació anticipada dels programes plurilingües regulats en el Decret 127/2012, de 3 d'agost, del Consell.

2. De conformitat amb el que indica l'article 6.6 del Decret 127/2012, de 3 d'agost, del Consell, els dos programes plurilingües, PPEV i PPEC, comportaran l'establiment de mesures organitzatives i curriculars que reforcen l'aprenentatge de l'anglés. Per a reforçar este aprenentatge, els centres organitzaran mesures addicionals de coordinació entre el professorat per a incorporar materials de suport i reforç, i també podran plantejar un increment horari de l'ensenyança de la llengua anglesa sempre que no supose un increment de plantilla en el centre.3.2.1 Projecte lingüístic

1. El projecte lingüístic és el document del centre docent que arreplega les mesures organitzatives i curriculars per al desenrotllament dels programes lingüístics que es poden aplicar en un centre.

2. El projecte lingüístic s'ajustarà a l'estructura següent:

a) Anàlisi del context.

a.1. Programes plurilingües autoritzats en el centre.

a.2. Programes experimentals autoritzats prèviament en el centre amb relació a l'alumnat plurilingüe.

a.3. Actuacions generals i específiques dissenyades en funció de la realitat lingüística de l'alumnat.

b) Objectius lingüístics generals del centre.

b.1. Relació nominal del professorat implicat. Titulacions i competència lingüística del professorat.

b.2. Planificació d'accions de formació del professorat en competència lingüística.

b.3. Organització de l'educació plurilingüe. Llengües d'ensenyança de les diferents àrees, matèries o mòduls no lingüístics i atenció a la diversitat.

b.4. Organització dels recursos humans i materials del centre per a l'aplicació del programa plurilingüe.

b.5. Presència i ús de les llengües en els àmbits administratiu, de gestió, de planificació pedagògica i social, i d'interrelació amb l'entorn.c) Criteris i procediments previstos per a la implantació, desenrotllament, seguiment i avaluació del projecte lingüístic.

c.1. Calendari d'implantació.

3. L'entrada en vigor del projecte lingüístic serà efectiva a partir del curs següent en aquells casos en què la resolució d'autorització s'efectue abans d'iniciar-se el procediment d'admissió d'alumnat per a l'esmentat curs escolar.3.3. Programes d'educació bilingüe anteriors a l'entrada en vigor del Decret 127/2012

1. Segons disposa l'article 102 del Decret 234/1997 (DOGV 08.09.1997), en els municipis de predomini lingüístic valencià, que figuren en l'article 35 de la Llei 4/1983, d'Ús i Ensenyament del Valencià (DOGV 01.12.1983), tots els centres aplicaran un dels programes d'educació bilingüe, o més d'un. Així mateix, en els centres dels municipis de predomini lingüístic castellà que reben alumnes majoritàriament de municipis de predomini lingüístic valencià, també serà aplicable el que s'acaba d'indicar.

2. Estos programes són:

a) Programa d'Ensenyament en Valencià.

b) Programa d'Incorporació Progressiva.

3. Els centres dels municipis de predomini lingüístic castellà, que figuren en l'article 36 de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, poden aplicar, sempre que hi haja una voluntat explícitament manifestada pels pares, mares o tutors legals, qualsevol dels programes d'educació bilingüe. Estos podran incorporar-s'hi a iniciativa de l'Administració educativa, d'acord amb l'oferta institucional d'ensenyament en valencià, que es realitzarà anualment.

4. A fi de donar continuïtat als programes d'educació bilingüe que l'alumnat haja pogut seguir al llarg de l'Educació Primària, en l'Educació Secundària els centres s'atindran als criteris següents:a) Centres ubicats en poblacions de predomini lingüístic valencià (article 35 de la Llei 4/1983, d'Ús i Ensenyament del Valencià). Aplicaran el Programa d'Incorporació Progressiva i, si és el cas, el Programa d'Ensenyament en Valencià, en funció de la disponibilitat de professorat.

b) Centres ubicats en poblacions de predomini lingüístic castellà (article 36 de la Llei 4/1983). Estos centres elaboraran un pla de normalització lingüística amb la finalitat d'establir les condicions mínimes de sensibilització, tant del centre com de l'entorn sociocultural, perquè puga fer-se efectiu el mandat de l'article 19.2 de la Llei 4/1983, d'Ús i Ensenyament del Valencià. A més, aquells centres que desitgen aplicar un programa d'educació bilingüe hauran de disposar de la voluntat prèviament manifestada dels pares, mares o tutors legals, i de les possibilitats organitzatives del centre. Per a l'aplicació del programa d'educació bilingüe, els centres elaboraran el disseny particular del programa.5. El Programa d'Ensenyament en Valencià continua de forma coherent el programa o programes d'Ensenyament en Valencià o el Programa d'Immersió Lingüística de l'Educació Primària. En este programa, totes les matèries no lingüístiques, o la major part, tenen el valencià com a llengua vehicular d'aprenentatge.

6. El Programa d'Incorporació Progressiva garantirà la continuïtat del Programa d'Incorporació Progressiva aplicat en l'Educació Primària. Este programa suposa l'ús del valencià com a llengua vehicular en una part de les matèries no lingüístiques, d'acord amb les especificacions del disseny particular del programa d'educació bilingüe. Este disseny garantirà, almenys, l'ús del valencià com a llengua d'aprenentatge en dos matèries no lingüístiques en cada un dels grups.7. El Programa d'Incorporació Progressiva afectarà tot l'alumnat del centre, excepte els qui hagen sol·licitat formar part d'un grup en què s'aplique el Programa d'Ensenyament en Valencià.

8 Si els representants legals desitgen que l'alumne o alumna reba un tractament lingüístic diferent del previst pel centre, ho manifestaran en un termini de 30 dies, a partir de l'inici de les classes. Esta sol·licitud es farà individualment i per escrit a la direcció del centre, perquè esta adopte les mesures oportunes.

9. Els expedients per a l'autorització del Programa d'Ensenyament en Valencià podran iniciar-se per part del centre. A més, la conselleria competent en matèria d'educació, per a garantir la continuïtat dels programes en el pas de l'Educació Primària a l'Educació Secundària Obligatòria, podrà determinar a quins centres s'aplicarà el Programa d'Ensenyament en Valencià. Quan la proposta d'aplicació del Programa d'Ensenyament en Valencià la inicie la conselleria competent en matèria d'educació, serà notificada al consell escolar del centre abans del començament del període d'admissió de l'alumnat.

10. Els centres de Secundària que desitgen aplicar el Programa d'Ensenyament en Valencià ho sol·licitaran a la direcció territorial corresponent perquè, una vegada informada per la Inspecció Educativa, siga remesa la sol·licitud a la direcció general competent en matèria d'ensenyança en llengües perquè siga autoritzada, si és el cas. La sol·licitud haurà d'anar acompanyada del certificat de l'acta de la sessió del consell escolar en què s'haja aprovat, d'una anàlisi de la situació sociolingüística del context i de la previsió sobre la distribució del professorat d'acord amb els diferents nivells de capacitació.

11. Quan estos tràmits d'aprovació del Programa d'Ensenyament en Valencià siguen per iniciativa dels centres, es realitzaran abans del 31 de gener del curs acadèmic anterior al de l'inici.

12. El disseny particular del programa o dels programes d'educació bilingüe és la concreció i contextualització d'estos a la realitat particular de cada centre i, al mateix temps, constituïx el conjunt de decisions prèvies per a l'elaboració dels documents d'organització i gestió educativa: el projecte educatiu, el pla de normalització lingüística i la resta de decisions organitzatives. El conjunt de decisions que conformen el disseny particular del programa haurà d'incorporar-se als documents de gestió i d'organització corresponents.13. El contingut del disseny particular del programa o dels programes d'educació bilingüe inclourà:

a) Els objectius generals del currículum prescriptiu de l'Educació Secundària Obligatòria contextualitzats i atenent la realitat educativa del centre i les exigències del programa.

b) El tractament metodològic de les diferents llengües.

c) La previsió d'actuacions amb l'alumnat de nova incorporació al sistema educatiu valencià i que necessita una atenció específica per a suplir la baixa competència d'estos en alguna de les llengües oficials.d) La proporció d'ús vehicular de les dos llengües oficials en els diferents cursos i grups.

e) La previsió del centre sobre la distribució del professorat d'acord amb els diferents nivells de capacitació.

f) La indicació de les necessitats específiques que l'aplicació dels programes d'educació bilingüe puga ocasionar, perquè siguen incorporades al pla d'actuació de l'assessoria lingüística de la direcció general competent en la matèria, si són de la seua competència.

14. La Comissió de Coordinació Pedagògica de cada centre concretarà el disseny particular del programa o dels programes d'educació bilingüe. La direcció del centre remetrà este disseny a la direcció territorial competent en matèria d'educació una vegada aprovat pel consell escolar.3.4. Capacitació lingüística del professorat

1. Seran aplicables l'Orde 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries a la Comunitat Valenciana (DOCV 18.04.2013), així com la Resolució de 4 de juny de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions sobre l'expedició de les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries a la Comunitat Valenciana (DOCV 26.06.2013).2. Per a vehicular en valencià les diferents matèries, àmbits i mòduls d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, el professorat haurà d'estar en possessió del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià o del Diploma de Mestre de Valencià, segons prescriu la normativa vigent.

3. Al personal docent que impartisca ensenyances en una llengua estrangera, se li exigirà, com a mínim, acreditar estar en possessió d'un nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, segons el que establix la disposició addicional quinta del Reial Decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es definixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'Educació Secundària Obligatòria, el Batxillerat, la Formació Professional i les ensenyances de règim especial, i s'establixen les especialitats dels cossos docents d'Ensenyança Secundària. Durant el curs 2013-2014, no s'exigirà al professorat el certificat de capacitació per a l'ensenyança en la llengua estrangera corresponent, en virtut del que disposa la disposició transitòria quarta de l'esmentada Orde 17/2013.

3.5. Classificació de llocs de treball docent en llengua estrangera

La Resolució de 31 de gener de 2013, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'establixen criteris de classificació i provisió per mitjà de comissions de servici, adjudicació provisional i/o en règim d'interinitat de llocs de treball docent que impartisquen en una llengua estrangera àrees, matèries o mòduls no lingüístics, en els centres docents públics de la Comunitat Valenciana (DOCV 20.02.2013), establix en l'apartat quart els efectes de la classificació de llocs amb perfil lingüístic en llengües estrangeres en els termes següents:1. La classificació de llocs amb perfil lingüístic en llengües estrangeres serà conseqüència directa del fet que els titulars definitius o provisionals d'aquells impartisquen àrees, matèries o mòduls no lingüístics en llengua estrangera, i únicament determinarà que les substitucions d'estos es realitzarà en règim d'interinitat amb professorat amb les competències lingüístiques acreditades.

2. Per a això, la direcció dels centres educatius registrarà, en el procediment informàtic de gestió d'horaris i grups ITACA, quin docent impartix àrees, matèries o mòduls no lingüístics en una llengua estrangera, per a poder classificar per un curs escolar el seu lloc amb el requisit lingüístic corresponent de la llengua en la qual es vehicula la matèria. Aquells centres la gestió d'horaris i grups dels quals no es realitze per mitjà de l'esmentat procediment informàtic, comunicaran les dades al servici d'Inspecció Educativa de la direcció territorial corresponent, al Servici de Gestió i Determinació de Plantilles de Personal Docent de la Subdirecció General de Personal Docent i al Servici d'Ensenyança en Llengües de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística.

3. Els docents que desitgen impartir àrees, matèries o mòduls no lingüístics en una llengua estrangera hauran d'estar habilitats o de posseir acreditada la competència lingüística d'acord amb el procediment previst en la Resolució de 19 de juny de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca el professorat dels nivells d'ensenyança no universitària per a l'acreditació en llengües estrangeres per a impartir àrees, àmbits, matèries o mòduls no lingüístics (DOCV 25.06.2013).

4. Òrgans de coordinació docent

En els instituts d'Educació Secundària es consideraran òrgans de coordinació docent:

1. Comissió de Coordinació Pedagògica.

2. Departaments didàctics.

3. Departament d'Orientació.

4. Equip docent del grup.

5. Departament d'Activitats Complementàries i Extraescolars.4.1. Comissió de Coordinació Pedagògica. Composició i funcions1. En els instituts d'Educació Secundària i en les seccions d'Educació Secundària Obligatòria, d'acord amb el que s'establisca en la normativa específica que determine la creació d'estes, es constituirà la Comissió de Coordinació Pedagògica, que estarà integrada pel director o directora, que en serà el president, les direccions d'estudis, les direccions de departament i el coordinador o coordinadora de Secundària. Actuarà com a secretari el cap de departament de menor edat.2. Les seues competències seran les que establix l'article 95 del Decret 234/1997, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional dels Instituts d'Educació Secundària (DOGV 08.09.1997).

3. El professorat que exercisca la direcció de departament en un centre i complete el seu horari en un altre centre on no hi haja eixe departament per no tindre-hi professorat adscrit, quedarà adscrit funcionalment a la comissió de Coordinació Pedagògica del centre on complete horari.4.2. Departaments. Composició i funcions

1. En els instituts d'Educació Secundària es constituiran els següents departaments didàctics: Arts Plàstiques, Ciències Naturals, Educació Física i Esportiva, Filosofia, Física i Química, Francés, Geografia i Història, Grec, Anglés, Llatí, Castellà: Llengua i Literatura, Matemàtiques, Música, Tecnologia, Valencià: Llengua i Literatura i Religió. Podran constituir-se, a més, departaments d'unes altres llengües estrangeres quan siguen impartides com a primera llengua, amb reflex en la plantilla del centre. Es constituirà el departament d'Informàtica en tots els instituts d'Educació Secundària, així com el departament d'Economia en aquells instituts d'Educació Secundària en què la plantilla del centre tinga previstes 15 hores setmanals d'Economia (incloses les tres hores de direcció de departament).

2. En els instituts on no s'hagen pogut constituir els departaments de Grec i Llatí per inexistència d'estes especialitats en la seua plantilla orgànica, i hi haja, en compte d'això, el lloc de treball de Cultura Clàssica, es constituirà un departament, de Grec o Llatí. La denominació correspondrà a la matèria que tinga major càrrega lectiva, o a un d'ells en el cas d'idèntica dedicació horària.

3. Els departaments didàctics estaran compostos per tot el professorat que impartisca l'ensenyança pròpia de les matèries, àmbits o mòduls assignats al departament. Estaran adscrits funcionalment a un departament els professors que, inclús si pertanyen a un altre, impartisquen alguna matèria, àmbit o mòdul del primer.

4. Aquells professors i professores que posseïsquen més d'una especialitat, pertanyeran al departament a què corresponga la plaça que ocupen per concurs de trasllats, amb independència de l'adscripció funcional indicada en el punt anterior. El professorat que ocupe un lloc d'àmbit quedarà adscrit al departament corresponent a l'especialitat de què siga titular o, subsidiàriament, per la qual haja accedit a eixe lloc; sense perjuí de tot això, també quedarà adscrit funcionalment als departaments de la resta de matèries que impartix.5. Quan un professor o professora pertanya a un departament i no hi impartisca docència i estiga adscrit funcionalment a un altre departament, formarà part d'ambdós i conservarà el dret a participar en les reunions del departament a què pertany.

6. Les competències dels departaments didàctics són les establides en l'article 90 del Decret 234/1997, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional dels instituts d'Educació Secundària.7. La direcció de departament serà exercida, durant quatre cursos acadèmics, per un professor o professora que hi pertanga i que haja accedit al cos de catedràtics d'Ensenyança Secundària. Quan en un departament hi haja més d'un catedràtic o catedràtica d'Ensenyança Secundària, la direcció d'aquell serà exercida pel de major antiguitat en el cos. En el cas que tinguen la mateixa antiguitat, la designació correspondrà al director o directora, oït el departament.8. En els departaments en què no hi haja cap catedràtic o catedràtica d'Ensenyança Secundària o quan els que hi haja renuncien expressament a exercir-ne la direcció, el director o la directora, oït el departament, designarà un professor o professora del cos de professors d'Ensenyança Secundària que hi pertanga per a exercir-la.

9. En els casos en què hi haja un sol catedràtic o catedràtica d'Ensenyança Secundària i exercisca un càrrec directiu, la direcció adscriurà com a cap de departament, oïts els seus membres, un altre professor o professora d'eixe departament. Este exercirà les funcions que li corresponen i se li aplicarà el complement específic corresponent, així com la reducció d'horari prevista per a exercir esta funció.

10. Amb caràcter excepcional, en els centres que impartixen cicles formatius, quan en un departament de família professional el personal docent del cos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària no trie exercir la direcció de departament, esta podrà ser exercida per professorat del cos de professors tècnics de Formació Professional, per mitjà de la designació per part del director o de la directora, oït el corresponent departament.

11. Les direccions dels departaments didàctics destinaran les hores lectives de coordinació a l'exercici de les funcions que els atribuïx l'article 92 del Decret 234/1997, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional dels Instituts d'Educació Secundària, a més de les complementàries que, per este motiu, tinguen assignades.12. Per a facilitar la coordinació entre el departament didàctic i la Comissió de Coordinació Pedagògica en l'exercici de la funció 1.2, que l'article 92 del Decret 234/1997 atribuïx a la direcció del departament, este traslladarà els acords que el departament adopte a la Comissió de Coordinació Pedagògica i informarà els membres del departament de les qüestions, acordades per l'esmentada comissió, que afecten el departament, especialment en assumptes relacionats amb la distribució horària.

4.3. Departament d'Orientació. Composició i funcions

1. El Departament d'Orientació estarà compost pel professorat de l'especialitat Orientació Educativa corresponent al cos de professors o catedràtics d'Ensenyança Secundària, així com, si n'hi ha, mestres de Pedagogia Terapèutica o altres professionals, en funció de les necessitats dels centres: mestre o mestra de l'especialitat Audició i Llenguatge, educador o educadora d'Educació Especial i fisioterapeutes.2. Els professors i professores d'àmbits del programa de diversificació curricular que tinga autoritzat el centre, s'integraran funcionalment en este departament.

3. Les funcions del Departament d'Orientació són les que establix l'article 85 del Decret 234/1997, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional dels Instituts d'Educació Secundària.4. La designació del cap del Departament d'Orientació es realitzarà per la direcció del centre, i exercirà el càrrec durant quatre cursos acadèmics, segons el que establix l'article 86 del Decret 234/1997. En l'exercici d'este càrrec, exercirà les funcions regulades en l'article 87 de l'esmentat Decret 234/1997.

5. De conformitat amb el que disposen l'article 8.3 del Reial Decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es definixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'Educació Secundària Obligatòria, el Batxillerat, la Formació Professional i les ensenyances de règim especial, i s'establixen les especialitats dels cossos docents d'Ensenyança Secundària (BOE 28.11.2008), i la disposició addicional quarta, apartat 2, del Reial Decret 1594/2011, de 4 de novembre, pel qual s'establixen les especialitats docents del cos de mestres que exercisquen les seues funcions en les etapes d'Educació Infantil i d'Educació Primària, regulades en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE 09.11.2011), els mestres de Pedagogia Terapèutica i d'Audició i Llenguatge podran exercir funcions d'atenció a la diversitat relacionades amb la seua especialitat en l'Educació Secundària Obligatòria.

4.4. Altres coordinacions

La reducció horària de tots els coordinadors i coordinadores és la prevista en les indicacions que figuren en l'annex II.

4.4.1 Coordinador/a de Secundària

1. En els instituts d'Educació Secundària en què s'impartisca l'etapa completa d'Educació Secundària Obligatòria hi haurà un coordinador o coordinadora d'etapa. Serà designat pel director o directora, a proposta de la direcció d'estudis, entre el professorat que impartisca la major part de la seua càrrega lectiva en esta etapa.

2. El coordinador de Secundària Obligatòria realitzarà les funcions següents:

a) Formar part de la Comissió de Coordinació Pedagògica del centre.

b) Participar en l'elaboració i redacció del projecte educatiu.

c) Elaborar el pla d'informació adreçat als pares, mares, tutors legals i a l'alumnat que es va a incorporar al nou sistema, a fi d'exposar-los les seues característiques.

d) Coordinar les reunions del professorat que impartix docència en els grups d'Educació Secundària Obligatòria.

e) Col·laborar en la coordinació del pla d'acció tutorial en esta etapa educativa.

f) Col·laborar amb la direcció d'estudis en la coordinació amb els centres d'Educació Primària adscrits al centre als efectes d'escolarització, i formar part de l'equip de transició regulat en l'article 6 de l'Orde 46/2011.

4.4.2 Coordinador de l'Aula d'Informàtica

1. El coordinador de l'aula d'informàtica serà designat per la direcció del centre entre els professors o professores d'Informàtica, o a falta d'això, entre els qui impartisquen estes ensenyances.

2. Les seues funcions seran les següents:

a) Coordinar l'ús de l'aula o aules del centre.

b) Vetlar pel manteniment del material informàtic.

c) Assessorar en matèria informàtica la resta del professorat i informar de les activitats que es duguen a terme en l'aula o aules d'informàtica.

d) Confeccionar l'inventari de màquines i material informàtic i responsabilitzar-se que estiga disponible i en òptimes condicions d'utilització.

4.4.3. Coordinador de les Tecnologies de la Informació i Comunicació

El nomenament del coordinador de les tecnologies de la informació i comunicació (d'ara endavant, coordinador TIC) s'efectuarà per mitjà d'una proposta de la direcció del centre entre els funcionaris docents en servici actiu i amb destinació definitiva en este, o a falta d'això, entre els docents no definitius que tinguen la formació i la disponibilitat adequades. En els instituts d'Educació Secundària, el coordinador TIC serà designat, en primer lloc, entre els professors i professores de Secundària de l'especialitat Informàtica, professors tècnics de Formació Professional de Sistemes i Aplicacions Informàtiques; en absència d'estos, es designarà un professor o professora que acredite coneixements i experiència suficients en la matèria. El coordinador TIC exercirà les tasques següents:

a) Coordinar i optimitzar l'ús de les TIC en el centre, dinamitzant la seua integració curricular.

b) Actuar com a interlocutor amb el Centre de Suport i Assistència Informàtica.

4.4.4. Coordinador de Formació en el Centre

1. Segons el que preveu l'article 10 de l'Orde 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que establix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives (DOCV 31.10.2012), la direcció de cada centre educatiu designarà un professor o professora responsable de la coordinació de formació permanent del professorat del centre. Esta designació es realitzarà entre el professorat del claustre, preferentment entre els membres amb plaça definitiva en el centre educatiu, per un termini màxim de quatre anys.

2. Les funcions del coordinador de formació seran:

a) Detectar les necessitats de formació del claustre, tant en l'àmbit de projecte educatiu com de necessitats individuals del professorat.b) Coordinar la formació del professorat dins dels contractes programa del centre, si és el cas.

c) Redactar la proposta del programa anual de formació seguint les indicacions de l'equip directiu i sobre la base de les necessitats detectades, de les recomanacions dels caps dels departaments, de les línies estratègiques generals del pla anual de formació permanent del professorat i de l'avaluació del disseny i l'execució del programa anual de cursos anteriors.

d) Coordinar amb el CEFIRE de referència les actuacions necessàries per a la posada en marxa i el seguiment d'aquelles activitats de formació en l'àmbit del centre, que hagen sigut aprovades per l'Administració.

e) Col·laborar amb l'equip directiu en l'avaluació de la realització del programa anual de formació proposat pel centre, tant en l'execució com en la millora dels resultats de l'alumnat.

3. La designació com a coordinador de formació en el Centre comportarà una reducció de les hores complementàries, en funció del que s'ha establit per l'equip directiu, de fins a un màxim quatre hores setmanals.4.5. Tutories. Assignació

1. La tutoria i l'orientació de l'alumnat formaran part de la funció docent. Les activitats orientadores del professorat seran arreplegades en el pla d'acció tutorial.

2. Cada grup d'alumnat tindrà un tutor o tutora, que serà professorat amb dedicació completa i que impartisca una matèria, àrea o mòdul comú a tot l'alumnat del grup. Únicament en el supòsit de la impossibilitat d'assignar la tutoria a tots els grups d'un centre, podrà assignar-se la tutoria a professorat amb menys de dotze hores lectives o itinerant. Per a l'assignació de tutories es tindrà en compte l'orde següent:a) Professorat amb destinació definitiva.

b) Professorat en expectativa.

c) Professorat en pràctiques.

d) Professorat interí.

3. Una vegada confirmada la plantilla autoritzada per a cada especialitat del professorat, el professor tutor o professora tutora serà designat per la direcció del centre, a proposta de la direcció d'estudis, d'acord amb els criteris establits prèviament pel claustre.

4. L'horari de tutoria, atés el seu caràcter lectiu, formarà part de l'horari de l'alumnat.

5. La tutoria assegurarà, de manera planificada i coordinada, l'atenció a la diversitat a l'alumnat per part de tot el professorat del grup. La direcció d'estudis, amb l'assessorament del departament d'Orientació o de qui tinga atribuïdes les seues funcions, coordinarà el treball dels tutors i tutores, i mantindrà per a això les reunions periòdiques necessàries.

6. En les primeres sessions de tutoria, el tutor o tutora haurà d'informar el grup, per a cada matèria, àmbit o mòdul, dels criteris d'avaluació, de qualificació i de les proves a què seran sotmesos, d'acord amb els objectius i continguts de l'ensenyança en cada curs o període d'avaluació; de la programació d'aquells; dels drets i deures de l'alumnat; del procediment de reclamació de qualificacions; de l'horari de tutories, i del sistema de control de faltes d'assistència de l'alumnat que preveja el pla d'acció tutorial.

7. En la primera reunió conjunta amb els pares, mares o tutors legals de l'alumnat del grup, que se celebrarà abans del 20 d'octubre posterior a l'inici del curs escolar, el tutor o tutora informarà de tots els aspectes indicats en l'apartat anterior. Els centres comunicaran als pares, mares o tutors legals, les hores que cada tutor o tutora disposa en el seu horari per a atendre'ls.

8. Els tutors i tutores, després de cada sessió d'avaluació i quan hi haja circumstàncies que ho aconsellen, informaran l'alumnat i, si és el cas, els seus representants legals, sobre el resultat del procés d'aprenentatge, l'evolució de l'alumne o alumna i el rendiment mostrat en relació amb les seues capacitats i possibilitats.

9. En els instituts i seccions, els tutors i tutores de l'Educació Secundària Obligatòria disposaran de dos hores lectives dins del seu horari per a la realització de les activitats de tutoria. Una d'eixes hores lectives estarà dedicada a tot el grup d'alumnat; l'altra hora lectiva es dedicarà a l'atenció individualitzada o en xicotets grups d'alumnat, en un horari que hi permeta l'assistència d'este.

10. En Batxillerat, caldrà ajustar-se al que disposen els articles 16, 26 i 36 de l'Orde de 19 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'organització i el funcionament del Batxillerat diürn, nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana (DOGV 30.06.2009), així com als annexos de l'esmentada orde.

11. Les funcions del tutor o tutora amb el grup complet de l'alumnat seran les establides en l'article 97 del Decret 234/1997 (DOGV 08.09.1997).

12. El Decret 39/2008, de 4 d'abril, del Consell, sobre la convivència en els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l'alumnat, pares, mares, tutors o tutores, professorat i personal d'administració i servicis, establix, en l'article 24, el deure d'estudi i assistència a classe per a l'alumnat. Ateses les característiques de l'Educació Secundària Obligatòria, les faltes d'assistència de l'alumnat menor d'edat seran comunicades als seus representants legals pel professor tutor o professora tutora amb una periodicitat setmanal, en cas de reiteració sense justificació. En este mateix supòsit, el tutor o tutora informarà la direcció d'estudis per a les actuacions que es determinen, i que hauran de coordinar-se amb la direcció del departament d'Orientació o amb qui tinga atribuïdes les seues funcions.

5. Personal no docent

1. Els educadors d'Educació Especial, educadors d'Educació Infantil i fisioterapeutes ocupen llocs en l'àmbit educatiu i són personal de l'Administració de la Generalitat, per la qual cosa el seu règim de vacacions, permisos i llicències és el previst en la normativa vigent en matèria de condicions de treball per a l'esmentat personal.

2. La jornada de treball haurà de ser la prevista en la normativa mencionada per als llocs amb idèntica classificació.

3. El seu horari de treball, atés que no té la condició de burocràtic, s'adaptarà a les característiques dels centres i llocs de treball, i haurà d'ajustar-se a les previsions de l'article 11.2.b) del Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l'Administració del Consell, en la nova redacció donada pel Decret 68/2012, de 4 de maig, del Consell (DOCV 07.05.2012).

4. Este personal s'acollirà a l'horari del centre docent que per a cada curs escolar haurà de ser aprovat per la direcció territorial competent i després de la negociació amb les organitzacions sindicals, de conformitat amb la normativa vigent.6. Personal docent

6.1. Plantilla de professorat

1. Per a la determinació de la plantilla docent seran aplicables l'Orde 101/2010, de 27 de desembre, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establixen criteris per a la dotació de plantilles i per a la determinació de condicions de treball del professorat dels centres docents públics que impartixen ESO, Batxillerat i Formació Professional, dependents de la conselleria competent en matèria d'educació (DOCV 21.01.2011), i el que disposa l'article 2 del Decret 73/2012, de 18 de maig, del Consell, pel qual es determinen les condicions d'aplicació del Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents de racionalització del gasto públic en l'àmbit educatiu no universitari a la Comunitat Valenciana (DOCV 21.05.2012).2. La Inspecció Educativa determinarà la càrrega horària atribuïda al centre, en funció del nombre de grups i programes autoritzats per la direcció general competent en matèria de planificació educativa i de les instruccions rebudes des de la direcció territorial competent en matèria d'educació, en aplicació de l'Orde 101/2010, de 27 de desembre. L'assignació d'hores lectives al centre tindrà en compte els criteris que s'arrepleguen en l'annex II d'estes instruccions, així com la dotació autoritzada per a atendre contractes programa en què s'inclouen els programes de Compensació Educativa, Diversificació Curricular, Qualificació Professional o altres que puguen generar recursos addicionals a les necessitats d'escolarització ordinària del centre. Una vegada determinada la càrrega horària necessària per a atendre les necessitats educatives del centre per al curs 2013-2014, la Inspecció Educativa efectuarà la proposta de plantilla a partir del professorat amb destinació definitiva en el centre i una vegada analitzades les propostes i observacions expressades per la direcció del centre.

3. La Subdirecció General de Personal comunicarà als centres la plantilla docent definitiva. La Inspecció Educativa indicarà, si és el cas, el nombre de professors de cada especialitat que pot ser afectat per carència o insuficiència d'horari, després d'assignar la càrrega horària i oït el centre.6.2. Insuficiència o carència d'horari

1. Una vegada comunicada a la direcció dels centres la plantilla assignada, i en el cas que hi haja professorat que puga ser afectat per falta d'horari, els centres reuniran el personal dels departaments o especialitats que corresponga, a fi de determinar qui n'és afectat. En estes reunions estarà present, almenys, un integrant de l'equip directiu del centre, i se n'estendrà un acta, en la qual es farà constar, si és el cas:a) El professorat que completa horari amb una altra especialitat de què siga titular, en àmbits i/o matèries o mòduls que puga impartir d'acord amb la normativa vigent, tant si és al centre mateix com si és en un altre centre de la localitat o de localitats limítrofes. Així mateix, haurà de fer constar les matèries en què es completa horari, hores de cada una d'elles i les especialitats i habilitacions del professorat.b) El professorat que siga desplaçat o suprimit, amb caràcter voluntari o forçós, segons corresponga.

c) El professorat que opte voluntàriament per retornar al seu centre de destinació, en cas d'augmentar la càrrega horària de la seua especialitat.

2. Les direccions dels centres docents afectats traslladaran, abans que finalitze el mes de juny, les actes a la direcció territorial d'educació corresponent, on, una vegada supervisades per la Inspecció Educativa i prevista la possibilitat que professorat amb insuficiència d'horari opte per completar-lo al mateix centre o en un altre centre de la mateixa localitat o de localitats limítrofes, hauran de ser remeses al servici de Personal de la direcció territorial. Les actes seran firmades per totes les parts implicades.

3. En el cas que hi haja professorat afectat per insuficiència d'horari, i este opte per romandre al centre per completar el seu horari lectiu al mateix o centre o en uns altres de la localitat o de localitats limítrofes, amb programes, àrees, matèries o mòduls de les seues especialitats o de l'àmbit en què estiga habilitat o que puga impartir d'acord amb la normativa vigent, es tindran en compte les possibilitats d'assignació d'àrees, matèries, mòduls, programes o àmbits, a les distintes especialitats i cossos del professorat. Només podrà optar per romandre al centre sempre que tinga un mínim de sis hores lectives de la seua especialitat o àmbit per al qual tinga atribució docent.

4. En el cas que hi haja professorat amb carència d'horari de la seua especialitat i no siga possible, o no optara voluntàriament per impartir una altra especialitat, programes, àrees, matèries o mòduls de les seues especialitats o de l'àmbit en què estiga habilitat o que puga impartir d'acord amb la normativa vigent al seu centre o en uns altres de la mateixa localitat o limítrofs, podrà:

a) Optar per passar a la situació de desplaçat en el lloc que ocupa amb caràcter definitiu, i podrà optar per la recol·locació provisional en un lloc al seu centre mateix d'una altra especialitat per la qual estiga habilitat definitivament o transitòriament; o bé optar per adquirir la condició de suprimit, i en este cas podrà adquirir amb caràcter definitiu un lloc al seu centre mateix d'una altra especialitat per la qual estiga habilitat. Els qui no optaren per la recol·locació provisional o definitiva al seu centre, hauran de participar en el procediment d'adjudicació de destinació provisional anual a la localitat, província o comunitat, que es realitzarà telemàticament.

b) Optar per perdre, amb caràcter provisional, la seua destinació definitiva i adquirir la condició de desplaçat a un altre centre de la localitat, província o comunitat, o bé adquirir la condició de suprimit en el seu centre amb caràcter voluntari i participar en el corresponent procediment d'adjudicació de destinació provisional i anual per a llocs de les seues especialitats, àmbits per als quals estiga habilitat i habilitacions transitòries reconegudes.

5. En cas de no optar voluntàriament per cap de les opcions previstes en l'apartat anterior, el funcionari serà desplaçat amb caràcter forçós a un altre centre de la localitat o província, per a impartir matèries de les especialitats de què siga titular o àmbits en què estiga habilitat.6. En el supòsit de no optar per completar l'horari lectiu al seu centre o en uns altres centres de la seua localitat, i que, després d'haver exercit les restants opcions voluntàries o d'haver adquirit la condició de desplaçat amb caràcter forçós i no haver obtingut destinació provisional, romanga en el seu centre d'origen, es reduiran les seues retribucions bàsiques i complementàries proporcionalment a la jornada lectiva docent no realitzada, d'acord amb el que disposa l'article 8 de la Llei 12/1994, de 28 de desembre.

7. En els supòsits en què haja de determinar-se, entre el professorat funcionari de carrera que ocupe amb caràcter definitiu llocs de treball de la mateixa especialitat, quines persones són les afectades per carència d'horari, en el cas que ningú opte voluntàriament per accedir a esta situació, s'aplicaran successivament els criteris següents:a) Menor temps de servicis efectius com a funcionari de carrera del cos a què pertanga cada funcionari.

b) Menor antiguitat ininterrompuda com a definitiu en la plaça.

c) Any més recent d'ingrés en el cos.

d) No pertinença, si és el cas, al cos de catedràtics d'Ensenyança Secundària.

e) Menor puntuació obtinguda en el procediment selectiu a través del qual es va ingressar en el cos, o, quan no siga possible, nombre més gran de registre personal o nombre més gran de llista.

8. La prioritat per a obtindre la condició de desplaçat, en el cas que hi haja més d'un professor o professora voluntari, estarà determinada per l'aplicació successiva dels criteris següents:

a) Major temps de servicis efectius com a funcionari de carrera del cos al qual pertanga cada funcionari.

b) Major antiguitat amb destinació definitiva ininterrompuda en la plaça.

c) Any més antic d'ingrés en el cos.

d) La pertinença, si és el cas, al cos de catedràtics d'Ensenyança Secundària.

e) La major puntuació obtinguda en el procediment selectiu d'ingrés en el cos, o, quan no siga possible, menor número de registre personal o menor número de llista.

9. Al personal funcionari del cos de catedràtics d'Ensenyança Secundària, als efectes de determinar els servicis prestats com a funcionari de carrera, se li tindrà en compte el temps de servicis efectius que haja prestat anteriorment com a funcionari de carrera en el respectiu cos de professors.

10. El professorat adscrit a una especialitat que, per insuficiència d'horari, impartisca docència en una altra, passarà a formar part dels departaments que corresponga.

11. Per a la distribució de l'horari entre el professorat definitiu que ha de completar horari, si no hi ha acord, l'elecció es realitzarà primer entre els qui siguen titulars de l'especialitat, d'acord amb l'orde següent:

1r. Catedràtics d'Ensenyança Secundària.

2n. Professors d'Ensenyança Secundària, professors tècnics de Formació Professional i professors especials d'ITEM.

Dins de cada apartat, la prioritat estarà definida per l'antiguitat com a funcionaris de carrera en l'especialitat a què pertanyen. Si l'antiguitat en l'especialitat és la mateixa, la prioritat en l'elecció estarà determinada d'acord amb els següents criteris, que seran tinguts en compte pel següent orde de prelació: per l'any més antic d'obtenció de l'especialitat, pel número de registre personal més baix o número de llista més baix, pel lloc que ocupen en l'orde de nomenament com a funcionaris de carrera.

Una vegada distribuït l'horari de la manera indicada entre els titulars de l'especialitat, es realitzarà l'elecció de la resta de professorat en funció del cos a què pertanguen i sense diferències quant a l'especialitat, i s'aplicarà el criteri d'orde anterior, sempre que es complisquen els requisits per a poder impartir docència en l'àrea, àmbit, matèria o mòdul corresponent, i subsidiàriament per mitjà de l'aplicació de la normativa vigent per a completar horari.

12. En el cas que abans de l'inici del curs acadèmic canvien les circumstàncies de carència d'horari en una especialitat, el centre haurà de notificar-ho a la direcció territorial, i esta, al seu torn, a la Subdirecció General de Personal Docent pel mateix procediment.

13. Així mateix, el professorat desplaçat podrà retornar al seu lloc de destinació definitiva en ocasió de l'activació d'un nou lloc per absència del titular, o per creació d'algun lloc habilitat de la seua especialitat, sempre que es produïsca abans de l'inici del curs acadèmic. En este cas, perdrà la condició de desplaçat, romandrà en el seu lloc de destinació definitiva i quedaran sense efecte els actes administratius que s'hagen produït. Igualment, si com a conseqüència de la planificació escolar un suprimit o un desplaçat és adscrit d'ofici novament al seu centre d'origen, perdrà la condició de desplaçat o de suprimit i quedaran sense efecte els actes administratius que s'hagen produït.14. En el cas que un professor corresponent al cos de professors d'ITEM a extingir, de l'especialitat d'Educació Física, tinga un nombre menor d'hores de la seua matèria, li seran assignades per part de la direcció del centre les hores necessàries d'unes altres tasques per a completar el seu horari.

15. El professorat de Religió que exercisca la docència en més d'un centre de distinta localitat estarà subjecte al règim previst en les disposicions generals de la conselleria competent en matèria d'educació, per les quals es regula el règim aplicable al professorat que presta servicis en més d'un centre docent públic d'ensenyança no universitària, de titularitat de la Generalitat.6.3. Habilitacions transitòries

1. El personal funcionari dels cossos docents previstos en la disposició addicional sèptima de la LOE afectat per les situacions que impliquen pèrdua definitiva del lloc de treball, i el personal funcionari en expectativa de destinació que no dispose de places de la seua especialitat, podran sol·licitar l'habilitació transitòria d'aquelles especialitats del seu cos de pertinença l'atribució docent de les quals incloga les àrees, matèries i mòduls que pot impartir, si complix les condicions de formació establides en la normativa vigent per a impartir docència d'acord amb el que establix la disposició addicional segona del Decret 108/2012, de 29 de juny, del Consell (DOCV 02.07.2012).

També podrà sol·licitar l'habilitació transitòria qui estiga afectat per les situacions que impliquen pèrdua provisional de destinació i no haja pogut completar el seu horari en el seu centre o en un altre de la mateixa localitat o de localitats limítrofes.

2. El procediment que s'ha de seguir per a obtindre l'habilitació transitòria serà el següent:

El personal que considere reunir els requisits necessaris, la sol·licitarà a la corresponent direcció territorial competent en matèria d'educació adjuntant la documentació següent:

a) Fotocòpia compulsada del títol acadèmic oficial.

b) Documents justificatius de complir els requisits indicats en l'apartat anterior.

El director territorial, amb un informe previ de la Inspecció Educativa, dictarà una resolució individualitzada per la qual es reconega o no l'habilitació transitòria sol·licitada.

Contra esta resolució, la persona interessada hi podrà presentar un recurs d'alçada, en el termini d'un mes des que va ser notificada, davant de l'òrgan competent en matèria de personal docent de la conselleria competent en matèria d'educació.

Estes habilitacions quedaran inscrites en el registre de personal docent creat a este efecte.

3. El personal funcionari docent de carrera afectat podrà sol·licitar el reconeixement d'una o de diverses habilitacions transitòries dins del seu cos de pertinença, i fer valdre les que tinga reconegudes en els procediments d'adjudicació de destinacions provisionals anuals.

4. Les habilitacions transitòries reconegudes tenen vigència indefinida, excepte renúncia expressa, i en cap cas l'habilitació transitòria podrà donar lloc a l'adjudicació de destinació amb caràcter forçós, que només podrà adjudicar-se per les especialitats de què siga titular.

5. Els funcionaris en expectativa de destinació que tinguen reconeguda l'habilitació transitòria i la facen valdre en els procediments d'adjudicació de destinacions provisionals anuals, s'ordenaran, en l'esmentada habilitació transitòria, després dels funcionaris de carrera o en pràctiques de la corresponent especialitat, amb prioritat respecte als funcionaris docents interins que, si és el cas, participen en el procediment.6. L'habilitació transitòria obtinguda únicament tindrà validesa dins dels procediments regulats en el Decret 108/2012, de 29 de juny, del Consell.6.4. Docents amb insuficiència d'horari en els dos primers cursos d'ESO

6.4.1 Prioritat per a determinar els docents amb insuficiència d'horari

1. Els docents del cos de mestres en l'horari lectiu dels quals hi haja un mínim de 5 hores lectives de la seua especialitat adquiriran la condició de suprimits.

2. En el cas que concorregueren docents del cos de mestres i del cos de professors d'Ensenyança Secundària que estiguen en la mateixa situació de falta d'horari, per a determinar quins mestres han de ser suprimits o quins professors de Secundària han de quedar amb insuficiència horària, en el cas que ningú opte voluntàriament per passar a estes situacions, tindran preferència per a no ser suprimits en el centre els docents del cos de mestres.

3. Si hi ha diversos funcionaris del cos de mestres de la mateixa o de diferent especialitat i cal determinar quin funcionari ha de quedar amb insuficiència horària i, per tant, suprimit, la prioritat estarà determinada per la voluntarietat. En cas de desacord, la prioritat per a determinar quin docent queda amb insuficiència horària estarà determinada pels criteris següents:

a) Menor antiguitat ininterrompuda com a definitiu en la plaça.

b) Menor temps de servicis efectius com a funcionari de carrera del cos a què pertanga cada funcionari.

c) Any més recent d'ingrés en el cos.

d) Menor puntuació obtinguda en el procediment selectiu a través del qual es va ingressar en el cos o, quan no siga possible, nombre més gran de registre personal o de llista.

4. Els docents del cos de mestres l'horari lectiu dels quals es trobe en l'interval entre sis i dotze hores lectives amb matèries d'altres especialitats per a les quals estiguen habilitats, hores de reforç, tutories o desdoblaments, no seran objecte de supressió del seu centre; sense perjuí de tot això, hauran de completar el seu horari amb unes altres activitats, fins a 20 hores lectives.

6.4.2 Prioritat per a l'elecció d'horaris

1. Una vegada determinada la relació de funcionaris amb destinació definitiva que han de quedar en el centre, per a l'elecció d'horaris, el funcionariat del cos de mestres amb destinació definitiva en els dos primers cursos d'Educació Secundària Obligatòria que no tinga horari complet de la seua especialitat, podrà completar el seu horari en el centre de destinació impartint altres matèries dels esmentats cursos, sempre que dispose de l'habilitació corresponent i hi haja un excés horari de la matèria, sense perjuí de la preferència a estos efectes dels titulars de les especialitats respectives, tant si pertanyen al cos de mestres com als de professors o catedràtics d'Ensenyança Secundària.2. En el cas que diversos funcionaris del cos de mestres de diferents especialitats no tinguen horari complet de la seua especialitat corresponent, per a determinar la prioritat en l'elecció d'horari s'aplicaran successivament els criteris següents:

a) Major antiguitat amb destinació definitiva ininterrompuda en el centre.

b) Major temps de servicis efectius com a funcionari de carrera del cos.

c) Any més antic d'ingrés en el cos, i dins d'este, major puntuació obtinguda en el procediment selectiu a través del qual es va ingressar en el cos o, quan no siga possible, menor número de registre personal o de llista.

3. En el cas que concórreguen docents del cos de mestres i del cos de professors d'Ensenyança Secundària que estiguen en la mateixa situació de falta d'horari, la prioritat en l'elecció d'horaris estarà determinada pels criteris següents:

a) Major temps de servicis efectius com a funcionari de carrera del cos al qual pertanga cada funcionari.

b) Major antiguitat amb destinació definitiva ininterrompuda en la plaça.

c) Any més antic d'ingrés en el cos.

d) La pertinença, si és el cas, al cos de catedràtics d'Ensenyança Secundària.

e) La major puntuació obtinguda en el procediment selectiu d'ingrés en el cos o, quan no siga possible, menor número de registre personal o de llista.

4. En el cas de no poder completar horari en el seu propi centre, d'acord amb els criteris exposats, els funcionaris del cos de mestres quedaran amb la condició de suprimits.6.5. Horari

1. La distribució i adequació de l'horari del professorat es troba regulada en el bloc II («Horari del personal docent») de l'annex II de l'Orde de 29 de juny de 1992, de la Conselleria d'Educació (DOGV 15.07.1992), i pel que disposa l'article 2 del Decret 73/2012, de 18 de maig, del Consell, pel qual es determinen les condicions d'aplicació del Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents de racionalització del gasto públic en l'àmbit educatiu no universitari a la Comunitat Valenciana.

2. Durant els períodes lectius establits en el calendari escolar vigent, el professorat dedicarà a les activitats del centre trenta hores setmanals, de les quals, com a mínim, vint seran lectives i les restants es distribuiran entre complementàries arreplegades en l'horari individual setmanal i complementàries computades mensualment. Les set hores i trenta minuts restants fins a completar la jornada laboral seran de lliure disposició del professorat per a la preparació de classes, el perfeccionament individual o qualsevol altra activitat pedagògica complementària.3. Durant els períodes laborals no lectius, la jornada laboral del professorat estarà dedicada a les activitats que es determinen, entre d'altres:a) La realització d'activitats de formació permanent del professorat.b) L'avaluació de les activitats del curs escolar finalitzat, contingudes en la programació general anual i en les programacions didàctiques.c) La programació i la planificació del curs escolar següent.

d) L'elaboració i el desenrotllament de materials didàctics.

e) La coordinació didàctica dels equips docents del centre i la coordinació amb els equips docents d'uns altres centres derivada dels plans de transició entre etapes.

f) L'exercici d'activitats i programes d'investigació i innovació educatives.

g) La posada en funcionament de programes d'orientació, reforç o aprofundiment amb l'alumnat que ho requerisca.

h) Altres activitats complementàries de caràcter pedagògic o de col·laboració en l'organització i el funcionament del centre o amb l'Administració educativa.

6.5.1 Hores lectives setmanals

1. La part lectiva de la jornada setmanal del personal docent que impartix les ensenyances d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i cicles formatius de Formació Professional serà, com a mínim, de vint hores, sense perjuí de les situacions de reducció de jornada previstes en la normativa vigent. En conseqüència, els horaris lectius del professorat seran, amb caràcter general, de vint hores lectives setmanals, distribuïdes de dilluns a divendres, amb un mínim de dos hores lectives diàries i un màxim de cinc. El règim de compensació amb hores complementàries serà, com a màxim, d'una hora complementària per cada període lectiu, i únicament podrà computar-se a partir dels mínims establits per la normativa vigent.

2. Les hores lectives setmanals són les següents:

a) Les corresponents als respectius currículums d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i cicles formatius de Formació Professional.

b) Hores de tutoria.

c) Hores de reforç en Educació Secundària Obligatòria.

d) Hores de desdoblaments en Educació Secundària Obligatòria.

e) Hores de programes de diversificació curricular.

f) Hores de programes de qualificació professional inicial.

g) Hores d'uns altres programes educatius.

h) Hores de coordinació didàctica, coordinació de l'aula d'informàtica o coordinació TIC.

i) Hores dedicades a les funcions directives.

j) Hores de repàs de matèries pendents de 1r de Batxillerat.

k) Hores d'atenció educativa.

l) Hora per desplaçament del professorat itinerant, si és el cas.

6.5.2 Hores complementàries setmanals: fins a 5 hores

Les hores complementàries setmanals són les següents:

1. Hores de guàrdia; fins a tres períodes horaris. Correspon al professor o professora de guàrdia:

a) Atendre els grups d'alumnat que es troben sense professor o professora i orientar les seues activitats.

b) Vetlar per l'orde i el bon funcionament del centre durant l'horari lectiu de l'alumnat i durant els esplais.

c) Anotar en el comunicat corresponent, al finalitzar el període de guàrdia, les absències del professorat així com qualsevol altra incidència que haja pogut produir-se.

2. Hores complementàries de tutoria. Els tutors i tutores hauran de dedicar també tres hores complementàries setmanals, una vegada cobertes les hores de guàrdia i guàrdia d'esplai, una per a l'atenció als pares, mares i tutors legals, i dos per a la col·laboració amb la direcció d'estudis, amb el departament d'orientació o amb el servici psicopedagògic escolar, així com per a la col·laboració amb el programa d'activitats extraescolars i complementàries del centre.

3. Reunions del departament didàctic: una hora setmanal, que pot agrupar-se quinzenalment per a reunions de major duració.

4. Organització d'activitats esportives, preparació de pràctiques de laboratori, manteniment de tallers, arxiu i preparació de materials didàctics.

5. Atenció a la biblioteca.

6. Hores per desplaçament del professorat itinerant.

6.5.3 Hores complementàries de còmput mensual: 5 hores

Les hores complementàries de còmput mensual són les següents:

1. Assistència a reunions de claustre.

2. Assistència a reunions de consell escolar dels professors i professores que en siguen membres.

3. Assistència a les sessions d'avaluació.

4. Assessorament lingüístic al centre respecte dels programes lingüístics i/o a la impartició de cursos per a la millora de la competència lingüística i professional en valencià i en llengües estrangeres al professorat.

5. Organització, amb l'assessorament del departament d'orientació i sota la coordinació de la direcció d'estudis, de les activitats d'orientació general de l'alumnat de segon curs de Batxillerat amb la finalitat d'ajudar-los a perfilar l'elecció dels estudis de l'educació superior. Estes activitats s'exerciran preferentment en l'últim trimestre del curs.6. Participació en activitats de formació incloses en el pla de formació del professorat convocades i autoritzades per la conselleria competent en matèria d'educació.

7. Qualsevol altra activitat que redunde en benefici del centre, autoritzada pel consell escolar i no inclosa en les anteriorment esmentades.6.5.4 Hores de preparació de classes i perfeccionament: set hores i trenta minuts

D'acord amb l'Orde de 29 de juny de 1992, les set hores i trenta minuts restants fins a completar la jornada laboral seran de lliure disposició del professorat per a la preparació de classes, el perfeccionament individual o qualsevol altra activitat pedagògica complementària.

6.6. Elaboració dels horaris

1. L'elaboració dels horaris està regulada en el bloc II («Horari del personal docent») de l'annex II de l'Orde de 29 de juny de 1992, de la Conselleria d'Educació (DOGV 15.07.1992), i per la modificació introduïda per l'article 2 del Decret 73/2012, de 18 de maig, del Consell, pel qual es determinen les condicions d'aplicació del Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents de racionalització del gasto públic en l'àmbit educatiu no universitari a la Comunitat Valenciana.

2. El professorat que complete el seu horari en un altre centre diferent del de la seua adscripció, el professorat itinerant i aquell que ocupe un lloc compartit en un altre centre diferent del de la seua adscripció compliran, en cada un dels centres, la part proporcional de l'horari complementari setmanal d'obligada permanència i complementari mensual en el centre, d'acord amb els criteris que la direcció d'estudis o, en cas de desacord, la Inspecció Educativa determine, excepte les hores complementàries corresponents als desplaçaments, que seran computades per a realitzar-los. L'horari complementari es destinarà, entre d'altres, per a participar en les sessions d'avaluació, en la celebració de claustres de professors i en les sessions de coordinació relacionades amb les seues funcions.6.6.1 Distribució de torns, matèries i cursos. Orde d'elecció entre el professorat

1. Una vegada determinat el nombre de grups i programes autoritzats dels distints nivells educatius, la direcció d'estudis comunicarà als caps de departament, en el claustre que se celebre a este efecte, les dades següents: nombre de grups, nombre d'hores lectives setmanals assignades a cada departament, amb indicació expressa de les hores/especialitat que s'impartiran en valencià i les que s'impartiran en castellà.

2. Quan professorat de diferents especialitats posseïsca atribució docent per a impartir una mateixa matèria, àrea, mòdul professional o àmbit, per a l'assignació d'estos a un departament, caldrà ajustar-se al següent:

a) L'assignació a un departament dels àmbits d'Educació Secundària Obligatòria, de programes de diversificació curricular i dels programes de Qualificació Professional Inicial es realitzarà com si es tractara d'una sola matèria assignada preferentment al departament que posseïsca major càrrega lectiva d'aquells, llevat que l'atribució a un altre departament genere menor supressió de llocs docents.

b) Per a assignar les matèries, àrees, mòduls professionals o àmbits, abans de l'elaboració d'horaris i la distribució de torns, assignatures i cursos establida en el punt 3, el cap d'estudis reunirà els departaments implicats per a determinar les necessitats horàries totals dels esmentats departaments i assignar-la a un d'ells. En l'assignació es tindrà en compte, junt amb els criteris pedagògics i d'economia i eficàcia, que el professorat que s'haja de suprimir o de desplaçar, si és necessari, siga el menor nombre possible.

c) Si no hi ha acord per a establir quin professorat assumix la matèria, àrea, mòdul professional o àmbit i, en conseqüència a quin departament s'assigna, els criteris de prioritat per a optar, entre tot el professorat que tinga atribució docent sobre aquells seran successivament: el nombre més gran d'anys de servicis efectius com a funcionari de carrera en el cos corresponent; en cas d'igualtat, la major antiguitat amb destinació definitiva ininterrompuda en la plaça; si es manté la igualtat, caldrà ajustar-se a l'any més antic d'ingrés en el cos, a la pertinença al corresponent cos de catedràtics i, en últim terme, a la major puntuació obtinguda en el procediment selectiu d'ingrés en el cos.d) Si, com a resultat de l'anterior, la distribució genera pèrdua d'horari i, en conseqüència, ha d'eixir desplaçat o suprimit del centre algun docent, caldrà ajustar-se al que establix la disposició addicional segona del Reial Decret 1364/2010, de 29 d'octubre, pel qual es regula el concurs de trasllats d'àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents previstos en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, i altres procediments de provisió de places per a cobrir per estos.e) Per a la configuració de l'horari dels docents, aquells que ocupen amb caràcter definitiu un lloc de treball d'àmbit o d'especialitat hauran d'impartir preferentment els àmbits dels programes de diversificació curricular i els dels programes de Qualificació Professional Inicial.3. El personal funcionari afectat per la situació de pèrdua definitiva del lloc de treball i el personal funcionari en expectativa de destinació que no dispose de places de la seua especialitat i haja obtingut l'habilitació transitòria d'aquelles especialitats del seu cos de pertinença l'atribució docent de les quals incloga les àrees, matèries i mòduls que pot impartir, participarà en la reunió prèvia a l'elecció d'horaris ordenat darrere del docent titular de l'especialitat respectiva.Quan concórreguen diversos docents amb habilitacions transitòries per a impartir les mateixes matèries, àrees o mòduls, s'ordenaran entre ells amb els criteris d'antiguitat establits anteriorment.

4. Posteriorment es distribuiran els torns, assignatures i cursos de la forma establida a continuació. Els caps de departament reuniran el professorat definitiu que en forma part i el professorat que ha obtingut destinació definitiva en l'últim concurs de trasllats, i traslladaran l'assignació horària atribuïda a cada professor i professora a la direcció d'estudis, així com les hores que no hagen sigut assumides pel departament o bé la falta de càrrega horària que afecte un o més membres del departament.

5. El departament començarà la distribució de l'horari entre els seus components atribuint les hores curriculars corresponents als grups la llengua base dels quals siga el valencià, segons el programa lingüístic que aplique el centre i la capacitació del professorat, i a continuació la resta d'hores assignades al departament.

6. A l'efectuar el repartiment horari entre el professorat definitiu, en el cas que hi haja excés d'hores lectives en el departament, i abans de traslladar l'excés horari a la direcció d'estudis, s'aplicaran els criteris següents:

a) S'adjudicaran totes les tutories possibles.

b) S'adjudicaran totes les hores dels programes: programes de diversificació curricular, programes de qualificació professional inicial, o altres programes, que el centre tinga autoritzats, entre el professorat definitiu.

c) S'adjudicaran totes les hores possibles de reforços, desdoblaments i repassos entre el professorat definitiu.

d) En els instituts d'Educació Secundària amb més d'un torn s'agruparan les restes horàries en un torn, i si això no és possible, s'agruparan en dos torns, amb indicació de les hores de nocturn.

7. En el cas que no hi haja acord per a l'elecció de torns i grups per part del professorat, s'aplicarà el que establixen els apartats 2.1 i 2.2. de l'annex II de l'Orde de 29 de juny de 1992 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, relatius a la distribució i orde d'elecció.8. La direcció d'estudis incorporarà a cada horari personal les hores complementàries setmanals corresponents a guàrdies, tutories amb els representants legals de l'alumnat, reunió de departament, desplaçaments per itinerància, etc., fins a completar les 25 hores d'obligada permanència en el centre. La direcció d'estudis elaborarà els horaris setmanals del professorat seguint els criteris adoptats pel claustre de professors i els incorporarà a la PGA que serà informada pel claustre de professors i aprovada pel consell escolar.

9. En cap cas, les preferències horàries del professorat comportaran perjuí o incompliment dels criteris pedagògics per a l'elaboració dels horaris de l'alumnat que figuren en l'apartat 2.2 d'este annex.10. En la configuració de l'horari de guàrdies del centre es vetlarà perquè el professorat de cada departament tinga assignades hores de guàrdia en la franja horària coincident amb l'horari lectiu d'atenció directa a l'alumnat per professorat del departament corresponent, a fi de garantir la impartició de les distintes matèries, àmbits i mòduls a l'alumnat en cas d'absència del professor titular.

11. En la configuració i distribució d'horaris lectius haurà de tindre's en compte el professorat que, per qualsevol circumstància, retorne al seu centre de destinació amb anterioritat a l'inici del curs.

6.6.2 Horari de l'equip directiu

1. L'horari dels equips directius s'ajustarà al que establix l'article 4 de l'Orde 101/2010, de 27 de desembre, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establixen criteris per a la dotació de plantilles i per a la determinació de condicions de treball del professorat dels centres docents públics que impartixen ESO, Batxillerat i Formació Professional, dependents de la conselleria competent en matèria d'educació (DOCV 21.01.2011).

2. Mentres el centre estiga obert, hi haurà, almenys, un membre de l'equip directiu.

6.6.3 Horari del professorat d'Orientació Educativa

1. En tots els centres d'Educació Secundària que tinguen huit o més unitats es dotarà un lloc de l'especialitat d'Orientació Educativa.2. La jornada laboral d'este professorat és de trenta-set hores i trenta minuts setmanals.

3. Durant els períodes lectius establits en el calendari escolar vigent, dedicaran a les activitats del centre trenta hores setmanals, de les quals vint-i-cinc seran arreplegades en l'horari individual setmanal, i cinc seran hores complementàries computades mensualment.

4. Les vint-i-cinc hores setmanals d'obligada permanència en el centre seran distribuïdes de la manera següent:

a) Vint hores setmanals d'atenció directa al centre, que es podran distribuir entre les atribucions següents:

a.1. Coordinació i implementació de l'avaluació psicopedagògica de l'alumnat que puga presentar necessitats específiques de suport educatiu, preferentment de l'alumnat amb necessitats educatives especials, i elaboració del corresponent informe psicopedagògic.a.2. Coordinació de la planificació, desenrotllament, avaluació i seguiment d'adaptacions d'accés al currículum, adaptacions curriculars, programes específics, així com de qualssevol altres mesures d'atenció a la diversitat previstes en el projecte educatiu del centre.

a.3. Assessorament i atenció psicopedagògica a l'alumnat en aspectes relacionats amb el seu desenrotllament personal, trajectòria acadèmica, processos de transició entre etapes i la seua incorporació al món laboral.

a.4. Col·laboració amb la direcció d'estudis i amb els tutors, en el desenrotllament i seguiment del pla d'acció tutorial i del pla d'orientació educativa, psicopedagògica i professional.

a.5. Col·laboració amb els tutors en activitats d'orientació, especialment en el procés d'elaboració del consell orientador que, sobre el futur acadèmic i professional de l'alumnat, ha de formular-se al terme de l'Educació Secundària Obligatòria.

b) Una o dos hores de guàrdia.

c) Tres o quatre hores setmanals d'assessorament psicopedagògic a la comunitat educativa:

c.1. Assessorament als òrgans de govern, a la Comissió de Coordinació Pedagògica i als departaments didàctics, per a l'elaboració i desenrotllament del projecte educatiu, de les concrecions dels currículums i de les programacions didàctiques, així com per a l'avaluació del funcionament i de les activitats de l'institut.

c.2. Assessorament al professorat per a la detecció i prevenció de problemes d'aprenentatge i d'adaptació; per al disseny i l'aplicació de mesures educatives complementàries i de reforç, així com de les adaptacions curriculars i de les altres mesures d'atenció a la diversitat.c.3. Assessorament a mares i pares.

d) Les cinc hores complementàries, computades mensualment, les dedicarà a les activitats següents:

d.1. Assistència a reunions de claustre.

d.2. Assistència, si és el cas, a reunions del consell escolar.

d.3. Assistència a sessions d'avaluació de l'alumnat.

e) Les set hores i mitja restants fins a completar la jornada es destinaran a la preparació de la seua activitat específica i al perfeccionament individual.

5. Les hores d'obligada permanència en el centre seran assignades per la direcció d'estudis en la confecció dels horaris de l'institut, d'acord amb els criteris següents:

a) Haurà de romandre en el centre cinc hores diàries com a màxim i dos com a mínim, de dilluns a divendres, dins de l'horari lectiu que tinga aprovat aquell.

b) S'assignaran hores en tots els torns de l'institut.

c) En el cas que algun professor o professora tinga assignada alguna funció directiva, s'aplicaran a les hores d'atenció directa en el centre els criteris que figuren en esta resolució respecte a l'horari de l'equip directiu.

d) D'acord amb les característiques de cada institut i amb les necessitats del seu alumnat, es podrà variar la distribució entre les hores dedicades a la intervenció directa en el centre i les dedicades a l'assessorament psicopedagògic a la comunitat educativa.

6. Les hores d'obligada permanència en el centre es consignaran en horaris individuals, visats per la direcció del centre i amb el coneixement del professor o professora.6.7. Compliment de l'horari

1. El compliment de l'horari per part del professorat es troba regulat en el bloc II («Horari del personal docent») de l'annex II de l'Orde de 29 de juny de 1992, de la Conselleria d'Educació (DOGV 15.07.1992).2. En cas de previsió de falta d'assistència, el docent facilitarà, amb caràcter previ, el material i les orientacions específiques per a l'alumnat afectat a la direcció de departament i, si és el cas, a la direcció d'estudis. Així mateix, en cas de falta d'assistència d'un o més docents, i mentres siguen objecte de substitució, la direcció de departament haurà d'informar la direcció d'estudis de les hores lectives que poden assumir els membres del departament, incloses les corresponents a desdoblaments, reforços i altres dedicacions horàries, i, si és procedent, les complementàries de dedicació al centre, amb l'objecte de redistribuir-les entre el professorat existent; sense perjuí de tot això, l'horari assignat podrà descomptar-se posteriorment de les hores no lectives en els períodes no lectius del professorat que haja incrementat el seu horari per la contingència exposada.6.8. Atribució docent del professorat d'Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat

1. Caldrà ajustar-se al que disposa el Reial Decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es definixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'Educació Secundària Obligatòria, el Batxillerat, la Formació Professional i les ensenyances de règim especial, i s'establixen les especialitats dels cossos docents d'Ensenyança Secundària (BOE 28.11.2008). En el Batxillerat i respecte a les matèries comunes i de modalitat, el Reial Decret 1834/2008, de 8 de novembre, es completa amb la disposició addicional sexta de l'Orde de 19 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'organització i el funcionament del Batxillerat diürn, nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana.

2. Quant a l'atribució docent de les matèries optatives en l'Educació Secundària Obligatòria, per a les matèries optatives d'oferta obligada Segona Llengua Estrangera, Cultura Clàssica i Informàtica, serà aplicable el que disposa el Reial Decret 1834/2008, de 8 de novembre; per a la resta de matèries optatives previstes en la normativa vigent, l'atribució docent es realitzarà d'acord amb l'Orde d'11 de juliol de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s'establix l'atribució docent de matèries optatives d'oferta general en l'Educació Secundària Obligatòria a les corresponents especialitats de professorat d'Educació Secundària i professors tècnics de Formació Professional (DOGV 13.08.1997), i amb l'article 10 de l'Orde de 27 de maig de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula les matèries optatives en l'Educació Secundària Obligatòria (DOCV 12.06.2008).

3. Respecte a l'atribució docent de les matèries optatives del Batxillerat, es considerarà l'annex V de l'Orde de 17 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula les matèries optatives en el Batxillerat (DOCV 07.07.2009), i les modificacions donades per l'Orde 80/2010, de 14 de setembre, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica parcialment l'Orde de 17 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula les matèries optatives en el Batxillerat (DOCV 21.09.2010), així com per l'Orde 18/2011, d'1 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica parcialment l'Orde de 17 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula les matèries optatives en el Batxillerat (DOCV 14.04.2011).4. En els dos primers cursos de l'Educació Secundària Obligatòria, les matèries Ciències Socials: Geografia i història, Castellà: Llengua i Literatura, Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans, i la matèria optativa instrumental Taller de Llengua: Castellà podran impartir-se independentment o de forma integrada en l'àmbit sociolingüístic; les matèries: Matemàtiques, Ciències de la Naturalesa i Taller de Matemàtiques podran impartir-se independentment o de forma integrada en l'àmbit científic.

5. El personal docent del cos de mestres que ocupa amb caràcter definitiu llocs docents en instituts d'Educació Secundària podrà impartir totes les matèries d'un àmbit en el primer i segon curs de l'Educació Secundària Obligatòria, sempre que dispose de l'habilitació corresponent per a impartir alguna de les matèries de l'àmbit en el seu centre de destinació.

6. El personal docent del cos de professors d'Ensenyança Secundària que ocupa llocs docents en instituts d'Educació Secundària podrà impartir totes les matèries d'un àmbit en el primer i segon curs de l'Educació Secundària Obligatòria, sempre que dispose de l'habilitació corresponent per a impartir alguna de les matèries de l'àmbit en el seu centre de destinació.6.9. Substitució de docents

1. En aplicació de l'article 4 del Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents de racionalització del gasto públic en l'àmbit educatiu, el nomenament de funcionaris interins per substitució transitòria dels docents titulars es produirà únicament quan hagen transcorregut deu dies lectius des de la situació que dóna origen a l'esmentat nomenament. El període de deu dies lectius previs al nomenament del funcionari interí haurà de ser atés amb els recursos del centre docent.2. Els centres docents vetlaran perquè les absències dels docents queden degudament registrades en l'aplicació informàtica corresponent (ITACA) des del primer dia d'absència amb indicació de les causes.

7. Ensenyances

7.1. ESO

1. El currículum de l'Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana està regulat en el Decret 112/2007, de 20 de juliol, del Consell (DOCV 24.07.2007). S'ha publicat el Reial Decret 1190/2012, de 3 d'agost, pel qual es modifiquen el Reial Decret 1513/2006, de 7 de desembre, pel qual s'establixen les ensenyances mínimes de l'Educació Primària, i el Reial Decret 1631/2006, de 29 de desembre, pel qual s'establixen les ensenyances mínimes corresponents a l'Educació Secundària Obligatòria (BOE 04.08.2012), i es troben afectades les següents matèries d'Educació Secundària Obligatòria:

a) La matèria de segon curs Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans.

b) La matèria de quart curs Educació Eticocívica.

Atés el caràcter de norma bàsica de l'esmentat reial decret, el desenrotllament i les actuacions per a completar el currículum en cada centre es realitzaran partint de les ensenyances mínimes fixades per aquell, quant a contribució al desenrotllament de les competències bàsiques, objectius, continguts i criteris d'avaluació. Les actuacions per a desenrotllar i completar el currículum de les matèries indicades haurà de quedar reflectit en les programacions didàctiques, que s'elaboraran segons el que disposa l'Orde 45/2011, de 8 de juny, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'estructura de les programacions didàctiques en l'ensenyança bàsica.

2. El Reial Decret 881/2012, d'1 de juny, de modificació de la disposició addicional primera del Reial Decret 1146/2011, de 29 de juliol, sobre el calendari d'implantació del règim d'Ensenyança Secundària Obligatòria (BOE 02.06.2012), posposa fins al curs 2014-2015 la implantació del currículum que establia el Reial Decret 1146/2011, de 29 de juliol, pel qual es modifiquen el Reial Decret 1631/2006, de 29 de desembre, pel qual s'establixen les ensenyances mínimes corresponents a l'Educació Secundària Obligatòria, així com els reials decrets 1834/2008, de 8 de novembre, i 860/2010, de 2 de juliol, afectats per estes modificacions (BOE 30.07.2011). En conseqüència, durant el curs 2013-2014 no serà aplicable el currículum regulat pel Reial Decret 1146/2011.

7.1.1 Avaluació, promoció i titulació

1. Pel que fa a l'avaluació i promoció de l'alumnat, així com a l'avaluació dels processos d'ensenyança, caldrà ajustar-se al que disposa l'Orde de 14 de desembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, sobre avaluació en l'Educació Secundària Obligatòria (DOCV 21.12.2007).2. Pel que fa a l'alumnat que curse programes de Diversificació Curricular, quant a l'avaluació i promoció de l'alumnat, caldrà ajustar-se al que disposa l'article 8 de l'Orde de 16 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el Programa de Diversificació Curricular en l'Educació Secundària Obligatòria (DOCV 20.06.2008).3. Tots els alumnes que cursen ensenyances d'Educació Secundària Obligatòria, disposaran dels documents oficials d'avaluació previstos en l'Orde de 14 de desembre de 2007, abans mencionada. Per a emplenar-los, les secretaries dels centres s'atindran al que disposen l'esmentada orde i la Resolució de 5 de març de 2008, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es dicten instruccions per a formalitzar els documents bàsics d'avaluació i s'establix el procediment de sol·licitud d'assignació del número d'historial acadèmic per a Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria (DOCV 14.03.2008).4. En el cas de mobilitat d'alumnat que haja cursat amb anterioritat ensenyances regulades segons la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, i que s'escolaritze a la Comunitat Valenciana procedent d'una altra comunitat autònoma, es regularitzarà el seu expedient acadèmic als efectes de determinar el curs en què s'escolaritzarà i les matèries superades amb anterioritat, i es prendrà com a referència la normativa bàsica continguda en el Reial Decret 1631/2006, de 29 de desembre, pel qual s'establixen les ensenyances mínimes corresponents a l'Educació Secundària Obligatòria (BOE 05.01.2007).

5. L'alumnat que supere estes ensenyances, a l'haver aconseguit les competències bàsiques i els objectius de l'etapa, obtindrà el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

6. Per a l'alumnat a qui se li realitze una adaptació curricular individual significativa, l'avaluació i la promoció prendran com a referent els criteris d'avaluació fixats en les esmentades adaptacions. No obstant això, als efectes d'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, únicament podran ser proposats els alumnes que a l'acabar l'Educació Secundària Obligatòria hagen aconseguit les competències bàsiques i els objectius de l'etapa.

7. L'alumnat que haja finalitzat l'Educació Secundària Obligatòria i no haja obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, dispose d'un màxim de cinc matèries pendent de qualificació positiva en l'etapa i haja complit, amb caràcter general, 18 anys l'any natural en què va finalitzar la seua permanència en eixa etapa, podrà realitzar la prova extraordinària regulada en l'Orde 19 de novembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la convocatòria anual i el procediment per a la realització de la prova extraordinària per a aconseguir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria per l'alumnat que no l'haja obtingut al finalitzar l'etapa (DOCV 10.12.2009).8. En aplicació dels articles 15.6 i 15.bis del Reial Decret 1631/2006, en la redacció donada pel Reial Decret 1146/2011, de 29 de juliol, tot l'alumnat que finalitze els estudis corresponents a l'educació bàsica sense obtindre el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, rebrà del centre educatiu, al finalitzar l'últim curs escolar en què haja estat matriculat, un certificat oficial sobre la seua escolaritat i el nivell d'adquisició de les competències bàsiques i un informe orientador sobre les seues opcions acadèmiques i professionals.El certificat oficial d'estudis obligatoris serà emés pel centre educatiu en què l'estudiant va estar matriculat en l'últim curs escolar, i en el qual es consignaran, almenys, els elements següents:a) Les dades oficials identificatives del centre educatiu.

b) Nom i document acreditatiu de la identitat de l'estudiant.

c) Data de començament i finalització de la seua escolaritat.

d) Les matèries o els àmbits cursats, amb les seues qualificacions obtingudes en els anys que ha romàs escolaritzat en l'Educació Secundària Obligatòria.

e) Informe de la junta d'avaluació, de l'últim curs escolar en què haja estat matriculat, en el qual s'indique el nivell d'adquisició de les competències bàsiques, així com la formació complementària que hauria de cursar per a obtindre el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

A estos efectes, els centres disposaran del model d'informe per a poder realitzar-lo, el qual figura en l'annex III.

9. Per a l'alumnat que obtinga el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, el càlcul de la nota mitjana als efectes d'admissió en unes altres ensenyances es realitzarà d'acord amb les indicacions següents:

a) Alumnat que obtinga el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria per mitjà de la superació de les matèries en els quatre cursos de l'etapa, o bé que siga proposat amb una o dos matèries amb avaluació negativa i, excepcionalment, tres.

El càlcul de la nota mitjana de l'etapa es realitzarà d'acord amb el que disposa l'article 41.6 de l'Orde 14/2013, de 4 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, de manera que serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de totes les matèries cursades per l'alumnat, llevat de les excepcions establides en l'epígraf d), expressada amb una aproximació de dos decimals per mitjà d'arredoniment. Es considerarà als efectes de càlcul l'última qualificació obtinguda en cada matèria de cada un dels cursos.

En el cas d'alumnat que haja sigut proposat per a l'obtenció del títol amb una o dos matèries amb avaluació negativa i, excepcionalment, tres, caldrà tindre en compte que la normativa vigent prescriu el càlcul de la nota mitjana sobre la totalitat de matèries o àmbits cursats. Per tant, s'hauran d'incloure en el còmput tant les matèries superades com les matèries no superades.

b) Alumnat que obtinga el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria a través de la superació dels àmbits i matèries d'un programa de Diversificació Curricular, o bé siga proposat després de la superació dels àmbits lingüístic i social, i científic amb avaluació negativa en una o dos matèries i, excepcionalment, en tres.

El càlcul de la nota mitjana de l'etapa es realitzarà d'acord amb el que disposa l'article 41.6 de l'Orde 14/2013, de 4 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, de manera que serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de totes les matèries o àmbits cursats per l'alumnat, incloent-hi tant els del Programa de Diversificació Curricular com les matèries dels cursos escolars anteriors a la incorporació de l'alumne o alumna a l'esmentat programa, llevat de les excepcions establides en l'epígraf d), expressada amb una aproximació de dos decimals per mitjà d'arredoniment. Es considerarà als efectes de càlcul l'última qualificació obtinguda en cada matèria o àmbit de cada un dels cursos.Ateses les característiques d'este programa, mentres l'alumnat el cursa, no es consideren com a pendents les matèries no superades en cursos anteriors; no obstant això, una vegada finalitzat el programa i realitzada la proposta d'expedició del títol, caldrà tindre en compte que la normativa vigent prescriu el càlcul de la nota mitjana sobre la totalitat de matèries o àmbits cursats. Per tant, s'hauran d'incloure en el còmput les matèries i àmbits cursats en l'etapa, tant superats com no superats, incloses les matèries cursades fora del Programa de Diversificació Curricular.

Els àmbits del Programa de Diversificació Curricular disposaran d'una única qualificació als efectes del càlcul de la nota mitjana de l'etapa, sense que la qualificació puga replicar-se en les diferents matèries que integren l'àmbit corresponent.

c) Alumnat que obtinga el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria a través de la superació d'un programa de qualificació professional inicial, o bé que siga proposat després de la no superació dels mòduls específics complementaris.

Als efectes de l'accés a cicles formatius de grau mitjà, la nota mitjana de l'alumnat que haja obtingut el títol de Graduat d'Educació Secundària Obligatòria, una vegada finalitzat el segon nivell del programa de qualificació professional inicial, s'obtindrà calculant la mitjana entre la nota mitjana obtinguda en el primer nivell del programa i l'obtinguda en el segon nivell, excloent-ne el Mòdul de Formació en Centres de Treball i els mòduls específics complementaris.

Per a l'accés a Batxillerat, el càlcul de la nota mitjana de l'etapa es realitzarà d'acord amb el que disposa l'article 41.6 de l'Orde 14/2013, de 4 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, de manera que serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de totes les matèries, mòduls o àmbits cursats per l'alumnat, llevat de les excepcions establides en l'epígraf d), expressada amb una aproximació de dos decimals per mitjà d'arredoniment. En este cas, cal entendre els mòduls del Programa de Qualificació Professional Inicial com a assimilats a les matèries o àmbits a què es referix l'article 41.6 de l'Orde 14/2013. Es considerarà als efectes de càlcul l'última qualificació obtinguda en cada matèria, àmbit o mòdul de cada un dels cursos o nivells.d) Queden exceptuades de ser incloses, als efectes del càlcul de la nota mitjana, les qualificacions de les següents matèries, en els casos que es concreten:

1. Religió, de conformitat amb el que disposa l'apartat 7 de la disposició addicional segona del Reial Decret 1631/2006, de 29 de desembre, pel qual s'establixen les ensenyances mínimes corresponents a l'Educació Secundària Obligatòria.

2. Música i matèries optatives que hagen sigut convalidades d'acord amb la normativa vigent i per a les quals s'haja consignat l'expressió de qualificació «convalidat/convalidada» en els documents oficials d'avaluació.

3. Educació Física i Valencià, quan s'haja concedit l'exempció de qualificació d'acord amb la normativa vigent i s'haja consignat l'expressió «exempt/a» en els documents oficials d'avaluació.e) A l'alumnat que s'incorpore al sistema educatiu espanyol en un centre de la Comunitat Valenciana des d'un altre sistema educatiu estranger, li serà aplicable la instrucció 10.a) continguda en la Resolució de 29 d'abril de 2010, de la Secretaria d'Estat d'Educació i Formació Professional, per la qual s'establixen les instruccions per al càlcul de la nota mitjana que ha de figurar en les credencials de convalidació i homologació d'estudis i títols estrangers amb el Batxillerat espanyol (BOE 08.05.2010).

7.1.2 Matèries optatives

1. En l'Educació Secundària Obligatòria, caldrà ajustar-se al que disposa l'Orde de 27 de maig de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula les matèries optatives en l'Educació Secundària Obligatòria (DOCV 12.06.2008), així com l'Orde 64/2010, de 16 de juny, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica parcialment l'Orde de 27 de maig de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula les matèries optatives en l'Educació Secundària Obligatòria (DOCV 29.06.2010).

2. Tots els centres, públics i privats, inclouran en la seua proposta a l'alumnat les matèries optatives d'oferta obligada. Així mateix, en funció de les seues possibilitats organitzatives i dels seus recursos disponibles, podran oferir matèries optatives d'oferta general. Les matèries optatives d'oferta obligada i d'oferta general no requerixen autorització per a poder ser impartides.

3. Addicionalment, els centres, si és el cas, oferiran matèries optatives de disseny propi per al tercer curs de l'etapa en els termes següents:a) Cap centre podrà oferir ni, per tant, impartir matèries optatives de disseny propi que no hagen sigut autoritzades per la direcció general competent.

b) Les matèries autoritzades podran ser impartides en cursos successius sense necessitat d'una nova autorització, fins que no es modifiquen les condicions en què han sigut autoritzades.

7.1.3 Alumnat amb necessitat específica de suport educatiu o de compensació educativa

1. Tots els centres d'Educació Secundària són centres d'integració d'alumnat amb necessitats educatives especials permanents i també centres que han d'acollir alumnat que requerix compensar desigualtats educatives. Conseqüentment, i en funció de les característiques del seu alumnat, s'haurà d'arreplegar esta atenció a la diversitat en el projecte educatiu.

2. Per a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, seran aplicables les disposicions següents:

a) Decret 39/1998, de 31 de març, del Govern Valencià, d'ordenació de l'educació per a l'atenció de l'alumnat amb necessitats educatives especials (DOGV 17.04.1998), modificat pel Decret 227/2003, de 14 de novembre, del Consell de la Generalitat (DOGV 18.11.2003).b) Orde de 18 de juny de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula l'atenció a la diversitat en l'Educació Secundària Obligatòria (DOGV 29.06.1999), en aquelles disposicions que romanen vigents.

c) Orde de 14 de març de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula l'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzat en centres que impartixen Educació Secundària (DOGV 14.04.2005).

d) Orde d'11 de novembre de 1994, de la Conselleria d'Educació i Ciència, per la qual s'establix el procediment d'elaboració del dictamen per a l'escolarització dels alumnes amb necessitats educatives especials (DOGV 18.01.1995).

3. En relació amb l'alumnat que presenta necessitats de compensació educativa, caldrà ajustar-se al que establixen les següents disposicions i instruccions:

a) Orde de 4 de juliol de 2001, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es regula l'atenció a l'alumnat amb necessitats de compensació educativa (DOGV 17.07.2001).

b) Orde de 21 de novembre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es determinen els criteris i procediments per a l'atenció hospitalària i domiciliària de l'alumnat que requerisca compensació educativa en Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria (DOGV 26.12.2006).

c) Instrucció de 14 de maig de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es regula el funcionament de les unitats pedagògiques hospitalàries ubicades en hospitals públics de la Comunitat Valenciana per al curs 2013-2014.

4. La flexibilització del període d'escolarització obligatòria per a l'alumnat amb altes capacitats es regula per mitjà de l'Orde de 14 de juliol de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula les condicions i el procediment per a flexibilitzar, excepcionalment, la duració del període d'escolarització obligatòria de l'alumnat que té necessitats educatives especials derivades de condicions personals de sobredotació intel·lectual (DOGV 05.08.1999).5. L'informe psicopedagògic es regula per mitjà de l'Orde de 15 de maig de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'establixen el model d'informe psicopedagògic i el procediment de formalització (DOGV 31.05.2006).

6. Quant a unes altres mesures d'atenció a la diversitat, caldrà ajustar-se al que disposen l'Orde de 16 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el Programa de Diversificació Curricular en l'Educació Secundària Obligatòria (DOCV 20.06.2008), així com els capítols en vigor de l'Orde de 18 de juny de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula l'atenció a la diversitat en l'Educació Secundària Obligatòria (DOGV 29.06.1999).7. D'acord amb l'article 10 de la Llei 8/2008, de 20 de juny, de la Generalitat, dels Drets de Salut de Xiquets i Adolescents (DOCV 26.06.2008), perquè els menors escolaritzats, amb problemes mèdics crònics, que necessiten atenció sanitària puguen seguir el seu procés escolar amb la major normalitat possible, cada centre educatiu s'adscriurà al centre de salut més pròxim des d'on se li facilitarà, d'acord amb la valoració de les necessitats, l'atenció sanitària específica que siga necessària. L'adscripció dels centres educatius d'ensenyança obligatòria als centres de salut es regula per mitjà de l'Orde de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es desenrotllen els drets de salut de xiquets i adolescents en el medi escolar (DOCV 14.08.2009), i s'indica en l'article 4 que durant el mes de setembre de cada curs escolar, el director del centre educatiu facilitarà al coordinador mèdic del centre de salut un llistat de l'alumnat escolaritzat afectat per malalties cròniques. En el cas que hi haja alumnes amb malalties cròniques que s'incorporen al centre una vegada iniciat el curs, la direcció del centre comunicarà esta circumstància al coordinador mèdic del centre de salut.

7.1.4 Integració de matèries en àmbits

1. L'article 8 de l'Orde 46/2011, de 8 de juny, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la transició des de l'etapa d'Educació Primària a l'Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana, preveu que els centres docents que impartisquen l'Educació Secundària Obligatòria puguen integrar matèries en àmbits en els dos primers cursos de l'etapa.

2. Esta mesura està destinada a disminuir el nombre de professorat que intervé en un mateix grup d'alumnat a fi de realitzar una transició progressiva des de l'etapa de l'Educació Primària a l'Educació Secundària Obligatòria, amb l'objectiu de la millora de l'èxit escolar de l'alumnat, i es podrà dur a terme per mitjà de la implementació d'un o dels dos àmbits regulats per l'Orde 67/2013, de 25 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula la catalogació i l'habilitació de llocs de treball d'àmbit per a la provisió per funcionaris docents en centres públics de la Comunitat Valenciana que impartisquen l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria (DOCV 27.06.2013).3. La integració de matèries en àmbits haurà de respectar els objectius, continguts i criteris d'avaluació de totes les matèries que s'hi integren, així com l'horari assignat al conjunt d'elles. Esta integració tindrà efectes en l'organització de les ensenyances, però no així en les decisions associades a la promoció. Per a la presa de decisions relatives a l'avaluació i promoció, es considerarà l'avaluació per separat de cada una de les matèries que integren els àmbits.

7.1.5 Avaluació diagnòstica

1. En el marc de l'avaluació del sistema educatiu, la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, establix en l'article 29 que, al finalitzar el segon curs de l'Educació Secundària Obligatòria, els centres realitzaran una avaluació de diagnòstic de les competències bàsiques aconseguides pel seu alumnat. A la Comunitat Valenciana, l'avaluació diagnòstica es regula per l'Orde d'11 d'abril de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula l'avaluació diagnòstica en l'ensenyança bàsica de la Comunitat Valenciana (DOGV 11.05.2006).

2. L'objecte de l'avaluació diagnòstica és comprovar el grau d'adquisició de les competències bàsiques del currículum corresponent a l'Educació Secundària Obligatòria.

3. Este procés, coordinat per la direcció general competent en matèria d'avaluació, avaluarà durant este curs les competències que, mitjançant una resolució d'este òrgan, s'establisca.

4. L'equip directiu de cada centre organitzarà, coordinarà i garantirà la correcta aplicació i correcció de les proves, i planificarà i prendrà les mesures oportunes perquè el professorat implicat puga realitzar estes tasques.

5. Esta avaluació tindrà un caràcter informatiu i orientador per als centres, el professorat, l'alumnat i les seues famílies, i no tindrà efectes acadèmics per a l'alumnat. Cada un dels centres rebrà un informe sobre els seus resultats en l'avaluació diagnòstica. L'informe haurà de ser comunicat tant al claustre de professors com al consell escolar del centre, i serà el punt de partida per a la posada en marxa de plans de millora.

6. La Inspecció Educativa supervisarà tot el procés de l'avaluació diagnòstica en la forma que es determine.

7. Els òrgans de govern i els òrgans de participació en el control i la gestió, així com els distints sectors de la comunitat educativa, col·laboraran en l'avaluació diagnòstica dels centres.

7.1.6 Ensenyances de Religió

1. Respecte a les ensenyances de Religió caldrà ajustar-se al que disposen la disposició addicional segona del Reial Decret 1631/2006, de 29 de desembre (BOE 05.01.2007) i la disposició addicional segona del Decret 112/2007, de 20 de juliol (DOCV 24.07.2007).

2. Els centres docents, de conformitat amb els criteris que determine la conselleria competent en matèria d'educació, desenrotllaran mesures organitzatives perquè l'alumnat, les mares, els pares o el tutors del qual no hagen optat per les ensenyances de Religió, reba la deguda atenció educativa, de manera que l'elecció d'una o altra opció no supose cap discriminació.

7.1.7 Exempcions i convalidacions

1. Per a l'alumnat que cursa ensenyances professionals de Música i Dansa, caldrà ajustar-se al que disposen l'Orde 71/2010, de 15 de juliol, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el procediment per a sol·licitar la convalidació i exempció de matèries en l'Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat per part de l'alumnat que cursa simultàniament ensenyances professionals de Música i de Dansa, o bé que acredita la condició d'esportista d'alt nivell, d'alt rendiment o d'elit en la Comunitat Valenciana (DOCV 30.07.2010); i la modificació d'esta donada per l'Orde 27/2011, de 5 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica parcialment l'Orde de 19 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'organització i el funcionament del Batxillerat diürn, nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana, i l'Orde 71/2010, de 15 de juliol, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el procediment per a sol·licitar la convalidació i exempció de matèries en l'Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat per part de l'alumnat que cursa simultàniament ensenyances professionals de Música i de Dansa, o bé que acredita la condició d'esportista d'alt nivell, d'alt rendiment o d'elit en la Comunitat Valenciana (DOCV 13.05.2011).2. Per a l'alumnat que acredite tindre la condició d'esportista d'alt nivell, d'alt rendiment o d'elit de la Comunitat Valenciana, caldrà ajustar-se al que disposa l'Orde de 15 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establixen mesures per a promoure i facilitar l'educació en les diferents ofertes formatives del sistema educatiu, per als esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana (DOCV 17.07.2009), així com l'Orde 71/2010, de 15 de juliol, de la Conselleria d'Educació.3. El procediment de la convalidació o l'exempció de les diferents matèries d'Educació Secundària Obligatòria s'iniciarà en el cas que l'alumnat o els seus representants legals, si és menor d'edat, ho sol·liciten, i s'ajustarà a allò que s'ha indicat, respectivament, en els articles 9 i 10 de l'Orde 71/2010, de 15 de juliol, de la Conselleria d'Educació. Per a l'anotació definitiva de l'exempció d'Educació Física en tots els documents d'avaluació, la normativa vigent preveu la necessitat de presentar un certificat d'haver mantingut la condició d'esportista d'alt nivell, d'alt rendiment o d'elit de la Comunitat Valenciana fins a la data de l'avaluació final ordinària. No obstant això, s'actuarà de conformitat amb l'article 3.2.b) del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic (DOCV 14.10.2010), en el qual es disposa que la gestió de procediments administratius haurà de respondre a criteris de simplificació, entre d'altres, l'eliminació de càrregues administratives, la supressió de les peticions d'informació als usuaris, tant persones físiques com jurídiques, sobre determinades dades o la justificació del compliment de requisits que puguen ser obtinguts per l'Administració. En conseqüència, s'eximirà l'alumnat sol·licitant de l'obligació de presentar este certificat quan la conselleria competent en matèria d'esport certifique que no hi ha pèrdua de la mencionada condició per cap esportista d'elit de la Comunitat Valenciana.4. Respecte a l'exempció de la matèria de Valencià, caldrà ajustar-se al que disposa la Resolució de 25 de maig de 2005, de la Direcció General d'Ensenyament, per la qual es donen instruccions per a la tramitació de l'exempció de valencià (DOGV 10.06.2005). Correspon a la direcció general competent en matèria de plurilingüisme la resolució de les sol·licituds d'exempció d'avaluació de la matèria de Valencià.7.1.8 Canvi d'idioma estranger

1. L'alumnat podrà cursar la mateixa segona llengua estrangera des del començament de l'etapa, o incorporar-s'hi en qualsevol dels cursos. En este supòsit, el professor de la matèria adoptarà les mesures educatives complementàries més idònies perquè l'alumnat puga assolir els objectius previstos. En el cas que hi haja disponibilitat horària del professorat amb destinació definitiva, es podrà desplegar per nivells d'aprenentatge la segona llengua estrangera.

2. Quant a la possibilitat de canvi de la primera llengua estrangera, s'actuarà de la manera següent:

a) Serà requisit previ, avalat per la Inspecció d'Educació, que la plantilla del centre dispose de professorat suficient en les especialitats corresponents a la primera i segona llengua estrangera per a atendre la possible demanda.

b) L'alumne o alumna, o els seus representants legals, si és menor d'edat, podran sol·licitar a la direcció del centre, abans de la finalització del període de formalització de la matrícula o de la confirmació de plaça, iniciar en qualsevol curs de l'Educació Secundària Obligatòria el canvi d'opció en la primera llengua estrangera.

c) La direcció del centre coordinarà amb el departament didàctic corresponent la sol·licitud presentada i la realització d'una prova de nivell que permeta assegurar prèviament una competència lingüística mínima, necessària per a l'adequada progressió de l'aprenentatge de l'alumne o alumna en la llengua estrangera a què pretén canviar. Esta prova versarà sobre els elements fonamentals del currículum del curs anterior, tant en destreses orals com en les escrites.

d) La direcció del centre, a proposta del departament didàctic corresponent, resoldrà justificadament esta sol·licitud i la comunicarà a l'interessat abans de l'inici del curs acadèmic.

e) La Inspecció d'Educació serà informada per la direcció de tot el procés des de l'inici, i assessorarà i orientarà cada una de les actuacions que es produïsquen. Al final del procés, la direcció del centre traslladarà a la Inspecció d'Educació una relació ordenada per cursos de l'alumnat que ha canviat l'opció de primera llengua estrangera.

7.1.9 Premis extraordinaris i menció honorífica en l'etapa

Quant a la possibilitat d'atorgar la menció honorífica a l'alumnat l'esforç del qual meresca ser reconegut ateses les seues característiques personals o socials, així com l'adjudicació dels premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Secundària Obligatòria, caldrà ajustar-se al que disposa l'Orde 58/2010, de 2 de juny, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la menció honorífica i la convocatòria dels premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Secundària Obligatòria de la Comunitat Valenciana a partir del curs 2009-2010 (DOCV 11.06.2010).7.2. Batxillerat

1. El currículum del Batxillerat a la Comunitat Valenciana està regulat en el Decret 102/2008, d'11 de juliol, del Consell (DOCV 15.07.2008), el qual es troba modificat pel Decret 115/2012, de 13 de juliol, del Consell, de modificació del Decret 102/2008, d'11 de juliol, pel qual s'establix el currículum del Batxillerat a la Comunitat Valenciana (DOCV 16.07.2012).

2. L'Orde de 19 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, regula l'organització i el funcionament del Batxillerat diürn, nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana (DOCV 30.06.2009). Esta orde es troba modificada per:

a) L'Orde 27/2011, de 5 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica parcialment l'Orde de 19 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'organització i el funcionament del Batxillerat diürn, nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana, i l'Orde 71/2010, de 15 de juliol, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el procediment per a sol·licitar la convalidació i exempció de matèries en l'Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat per part de l'alumnat que cursa simultàniament ensenyances professionals de Música i de Dansa o bé que acredita la condició d'esportista d'alt nivell, d'alt rendiment o d'elit en la Comunitat Valenciana (DOCV 13.05.2011).

b) L'Orde 50/2012, de 26 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es modifica l'Orde de 19 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'organització i el funcionament del Batxillerat diürn, nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana, i l'Orde de 24 de novembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, sobre avaluació en Batxillerat a la Comunitat Valenciana (DOCV 03.08.2012).

7.2.1 Accés

1. Podran accedir al primer curs del Batxillerat l'alumnat que estiga en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. Així mateix, podran iniciar els estudis de Batxillerat els alumnes que hagen obtingut el títol de tècnic després de cursar la Formació Professional de grau mitjà, així com els qui hagen obtingut el títol de tècnic esportiu després de cursar les Ensenyances Esportives de grau mitjà.

2. Els qui estiguen en possessió del títol de Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny podran accedir directament al primer curs de la modalitat d'Arts del Batxillerat.

3. També podran accedir al primer curs del Batxillerat aquells alumnes que disposen d'estudis o títols equivalents, a efectes acadèmics, als anteriorment mencionats.

7.2.2 Avaluació, promoció i titulació

1. Pel que fa a l'avaluació i la promoció de l'alumnat de Batxillerat, així com a l'avaluació dels processos d'ensenyança, caldrà ajustar-se al que disposa l'Orde de 24 de novembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, sobre avaluació en Batxillerat a la Comunitat Valenciana (DOCV 15.12.2008), amb les excepcions introduïdes per l'Orde 50/2012, de 26 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es modifica l'Orde de 19 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'organització i el funcionament del Batxillerat diürn, nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana, i l'Orde de 24 de novembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, sobre avaluació en Batxillerat en la Comunitat Valenciana (DOCV 03.08.2012).2. L'alumnat que supere estes ensenyances obtindrà, al final de l'etapa, el títol de Batxiller, que tindrà efectes laborals i acadèmics.3. D'acord amb el que establix l'article 50.2 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, l'alumnat que finalitze amb èxit les ensenyances professionals de Música i Dansa obtindrà el títol de Batxiller si supera les matèries comunes del Batxillerat. En relació amb este alumnat, s'haurà de tindre en compte la modificació de l'apartat 4 de l'epígraf D) de la disposició addicional primera de l'Orde de 19 de juny de 2009, i la derogació de l'article 11.5 de l'Orde de 24 de novembre de 2008, ambdós amb l'entrada en vigor de l'Orde 27/2011, de 5 de maig, de la Conselleria d'Educació.

4. Per a l'alumnat que curse simultàniament estudis de Batxillerat i les ensenyances professionals de Música o de Dansa es tindrà en compte el que disposa l'apartat 4 de l'epígraf D) de la disposició addicional primera de l'Orde de 19 de juny de 2009, quant al fet que les direccions territorials competents en matèria d'Educació facilitaran, en la mesura que siga possible, la coordinació horària entre els conservatoris professionals de Música i Dansa i els centres on es curse Batxillerat en què es matricule este alumnat. La coordinació preveurà que l'horari de les proves i exàmens que haja de realitzar l'alumnat de Batxillerat siga compatible amb l'horari d'assistència a les ensenyances professionals de Música i de Dansa.

5. L'alumnat que estiga en possessió del títol de Tècnic de Formació Professional podrà obtindre el títol de Batxiller si supera les matèries comunes del Batxillerat, d'acord amb el que establix l'article 34.3 del Reial Decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s'establix l'ordenació general de la Formació Professional del sistema educatiu.6. La proposta del títol dels alumnes que superen les matèries comunes del Batxillerat, i que a més hagen superat les ensenyances professionals de Música o Dansa o bé estiguen en possessió del títol de tècnic per haver superat un cicle formatiu de grau mitjà de Formació Professional, serà realitzada pel centre docent en què estos estudiants hagen cursat i superat les matèries comunes del Batxillerat.7. Segons el que disposa l'apartat 3 de la disposició addicional primera del Reial Decret 1467/2007, de 2 de novembre, pel qual s'establix l'estructura del Batxillerat i se'n fixen les ensenyances mínimes (BOE 06.11.2007), els resultats de l'avaluació s'expressaran per mitjà de qualificacions numèriques de zero a deu sense decimals, i es consideraran negatives les qualificacions inferiors a cinc. La nota mitjana serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de totes les matèries, arredonida a la centèsima més pròxima, i en cas d'equidistància, a la superior.8. La nota mitjana de l'alumnat que haja accedit al Batxillerat amb el títol de Tècnic de Formació Professional i que haja cursat les matèries comunes, es calcularà d'acord amb el que disposen l'apartat anterior i la Resolució de 31 de maig de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual s'establix la forma de calcular la nota mitjana dels alumnes que han accedit amb el títol de Tècnic de Formació Professional per a cursar el Batxillerat sense modalitat (DOCV 05.06.2013), fins que no es dicten normes de caràcter bàsic respecte d'això. Per tant, la nota mitjana serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de totes les matèries de Batxillerat, arredonida a la centèsima més pròxima, i en cas d'equidistància, a la superior. S'entendran a estos efectes, les matèries cursades i superades en els dos cursos de Batxillerat.

9. En el cas de l'alumnat que, en virtut del que disposa l'article 50.2 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, finalitze amb èxit les ensenyances professionals de Música i Dansa, i obtinga el títol de Batxiller per mitjà de la superació de les matèries comunes del Batxillerat, el càlcul de la nota mitjana s'efectuarà segons el que disposa la disposició addicional octava del Reial Decret 1467/2007, afegida per mitjà del Reial Decret 1953/2009, de 18 de desembre, pel qual es modifiquen el Reial Decret 1577/2006, de 22 de desembre, el Reial Decret 85/2007, de 26 de gener, i el Reial Decret 1467/2007, de 2 de novembre, quant al càlcul de la nota mitjana dels alumnes de les ensenyances professionals de Música i Dansa (BOE 18.01.2010). Així, la nota mitjana del Batxillerat serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de totes les matèries comunes del Batxillerat i de les assignatures dels cursos 5t i 6t de les ensenyances professionals de Música o de Dansa en la corresponent especialitat, arredonida a la centèsima més pròxima, i en cas d'equidistància, a la superior. En el cas de l'alumnat que accedisca directament a 6t curs de les ensenyances professionals de Música o de Dansa, per al càlcul de la nota mitjana seran considerades les qualificacions de les assignatures d'eixe curs i de totes les matèries comunes del Batxillerat.

10. A l'alumnat procedent de centres d'un sistema educatiu estranger, li serà aplicable la Resolució de 29 d'abril de 2010, de la Secretaria d'Estat d'Educació i Formació Professional, per la qual s'establixen les instruccions per al càlcul de la nota mitjana que ha de figurar en les credencials de convalidació i homologació d'estudis i títols estrangers amb el Batxillerat espanyol (BOE 08.05.2010), modificada per la Resolució de 3 de maig de 2011, de la Secretaria d'Estat d'Educació i Formació Professional, per la qual es modifica la de 29 d'abril de 2010, per la qual s'establixen les instruccions per al càlcul de la nota mitjana que ha de figurar en les credencials de convalidació i homologació d'estudis i títols estrangers amb el Batxillerat espanyol (BOE 13.11.2011).7.2.3 Matèries optatives

1. Caldrà ajustar-se al que disposa l'Orde de 17 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula les matèries optatives en el Batxillerat (DOCV 07.07.2009); l'Orde 80/2010, de 14 de setembre, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica parcialment l'Orde de 17 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula les matèries optatives en el Batxillerat (DOCV 21.09.2010), i l'Orde 18/2011, d'1 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica parcialment l'Orde de 17 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula les matèries optatives en el Batxillerat (DOCV 14.04.2011).

2. L'oferta de matèries optatives que els centres docents proposen al seu alumnat arreplegarà:

a) Matèries optatives comunes per a totes les modalitats, entre les quals, obligatòriament, haurà d'incloure's una segona llengua estrangera i Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

b) Matèries optatives específiques de cada modalitat.

c) Matèries de modalitat, ja siga de la modalitat triada o d'una modalitat diferent, sempre que les possibilitats organitzatives del centre així ho permeten.

7.2.4 Alumnat amb necessitats educatives especials

1. En relació amb l'alumnat que presenta necessitats educatives especials, en el Batxillerat caldrà ajustar-se al que disposa el capítol III de l'Orde de 14 de març de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula l'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzat en centres que impartixen Educació Secundària (DOGV 14.04.2005).

2. Els alumnes amb necessitats educatives especials que cursen ensenyances de Batxillerat seran avaluats, amb caràcter general, d'acord amb el que establix l'Orde de 24 de novembre de 2008 (DOCV 15.12.2008).

3. De conformitat amb el que establix l'article 22 del Decret 39/1998, de 31 de març (DOGV 17.04.1998), estos alumnes tindran dret a les adaptacions curriculars que possibiliten o faciliten el seu procés educatiu. Així mateix, en la celebració de les proves específiques que es convoquen, s'hauran d'adaptar la duració i les condicions de realització d'estes a les característiques d'estos estudiants.4. Podran ser declarats exempts de qualificació en determinades matèries del currículum els alumnes amb problemes greus d'audició, visió o motricitat, o altres que es determinen, per als quals no siga possible realitzar adaptació curricular sense afectar el nivell bàsic dels continguts exigits. L'exempció, si és el cas, haurà de ser autoritzada per la direcció general competent quant a alumnat amb necessitats educatives especials, i la sol·licitud haurà de realitzar-se d'acord amb el que disposa l'article 17 de l'Orde de 14 de març de 2005.

5. En els documents bàsics d'avaluació de l'alumnat de Batxillerat es consignarà l'exempció una vegada concedida amb l'expressió «exempt/a», i s'incorporarà a l'expedient una còpia de la resolució per la qual s'ha autoritzat.

7.2.5 Ensenyances de Religió

1. Respecte a les ensenyances de Religió, caldrà ajustar-se al que disposen la disposició addicional tercera del Reial Decret 1467/2007, de 2 de novembre (BOE 06.11.2007); la disposició addicional tercera del Decret 102/2008, d'11 de juliol, del Consell (DOCV 15.07.2008), així com l'article 14 de l'Orde de 19 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'organització i el funcionament del Batxillerat diürn, nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana (DOCV 30.06.2009).

2. Els centres docents inclouran les ensenyances de Religió en l'horari lectiu del centre en condicions de no-discriminació horària. Així mateix, els centres disposaran les mesures organitzatives necessàries per a proporcionar la deguda atenció educativa en el cas de l'alumnat que haja optat per no cursar ensenyances de Religió, i garantirà, en tot cas, que l'elecció d'una o altra opció no supose cap discriminació. L'atenció, en cap cas comportarà l'aprenentatge de continguts curriculars associats al coneixement del fet religiós ni a qualsevol matèria de l'etapa.7.2.6 Exempcions i convalidacions

1. Per a l'alumnat que cursa ensenyances professionals de Música i Dansa, caldrà ajustar-se al que disposen l'Orde 71/2010, de 15 de juliol, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el procediment per a sol·licitar la convalidació i l'exempció de matèries en l'Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat per part de l'alumnat que cursa simultàniament ensenyances professionals de Música i de Dansa, o bé que acredita la condició d'esportista d'alt nivell, d'alt rendiment o d'elit a la Comunitat Valenciana (DOCV 30.07.2010), i la modificació d'esta donada per l'Orde 27/2011, de 5 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica parcialment l'Orde de 19 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'organització i el funcionament del Batxillerat diürn, nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana, i l'Orde 71/2010, de 15 de juliol, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el procediment per a sol·licitar la convalidació i l'exempció de matèries en l'Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat per part de l'alumnat que cursa simultàniament ensenyances professionals de Música i de Dansa, o bé que acredita la condició d'esportista d'alt nivell, d'alt rendiment o d'elit a la Comunitat Valenciana (DOCV 13.05.2011).2. Per a l'alumnat que acredite tindre la condició d'esportista d'alt nivell, d'alt rendiment o d'elit de la Comunitat Valenciana, caldrà ajustar-se al que disposa l'Orde de 15 de juny de 2009 de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establixen mesures per a promoure i facilitar l'educació en les diferents ofertes formatives del sistema educatiu, per als esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana (DOCV 17.07.2009), així com l'Orde 71/2010, de 15 de juliol, de la Conselleria d'Educació.3. El procediment de la convalidació o l'exempció de les diferents matèries de Batxillerat s'iniciarà en el cas que l'alumnat o els seus representants legals, si és menor d'edat, ho sol·liciten, i s'ajustarà a allò que s'ha indicat, respectivament, en els articles 9 i 10 de l'Orde 71/2010, de 15 de juliol, de la Conselleria d'Educació. Per a l'anotació definitiva de l'exempció d'Educació Física en tots els documents d'avaluació, la normativa vigent preveu la necessitat de presentar un certificat d'haver mantingut la condició d'esportista d'alt nivell, d'alt rendiment o d'elit de la Comunitat Valenciana fins a la data de l'avaluació final ordinària. No obstant això, s'actuarà de conformitat amb l'article 3.2.b) del Decret 165/2010, de 8 d'octubre del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic (DOCV 14.10.2010), en el qual es disposa que la gestió de procediments administratius haurà de respondre a criteris de simplificació, entre d'altres, l'eliminació de càrregues administratives, la supressió de les peticions d'informació als usuaris, tant persones físiques com jurídiques, sobre determinades dades, o la justificació del compliment de requisits que puguen ser obtinguts per l'Administració. En conseqüència, s'eximirà l'alumnat sol·licitant de l'obligació de presentar este certificat quan la conselleria competent en matèria d'esport certifique que no hi ha pèrdua de la mencionada condició per cap esportista d'elit de la Comunitat Valenciana.4. Segons el que disposa l'article 38.1.b del Reial Decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s'establix l'ordenació general de la Formació Professional del sistema educatiu, els mòduls professionals que pertanyen als cicles formatius de grau mitjà podran convalidar-se amb matèries del Batxillerat, en els termes que determine la norma que regule cada cicle. De la mateixa manera, l'article 34.2 del Reial Decret 1147/2011 arreplega que el títol de tècnic permetrà les convalidacions de les matèries del Batxillerat que determine el Govern.5. Als alumnes que estiguen en possessió del títol de tècnic per haver superat estudis corresponents a un cicle formatiu de grau mitjà d'Arts Plàstiques i Disseny, se'ls podran aplicar convalidacions de mòduls professionals amb matèries de Batxillerat, de conformitat amb el que establixen l'article 25 del Reial Decret 596/2007, de 4 de maig, pel qual s'establix l'ordenació general de les ensenyances professionals d'Arts Plàstiques i Disseny (BOE 25.05.2007), i la disposició addicional sèptima del Reial Decret 1467/2007, de 2 de novembre (BOE 06.11.2007).

6. Respecte a l'exempció de la matèria de Valencià, caldrà ajustar-se al que disposa la Resolució de 25 de maig de 2005, de la Direcció General d'Ensenyament, per la qual es donen instruccions per a la tramitació de l'exempció de valencià (DOGV 10.06.2005). Correspon a la direcció general competent en matèria de plurilingüisme la resolució de les sol·licituds d'exempció d'avaluació de la matèria de valencià.7.2.7 Canvi de modalitat, via, llengua estrangera. Mobilitat entre règims d'estudis. Matèries de Batxillerat cursades a distància

1. Respecte als canvis de modalitat i via i de règim d'estudis, serà aplicable l'Orde de 19 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'organització i el funcionament del Batxillerat diürn, nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana (DOCV 30.06.2009).

2. L'alumnat que haja cursat en primer curs una determinada llengua estrangera, i desitge canviar de llengua estrangera per raons justificades, podrà sol·licitar el canvi si repetix primer curs en la totalitat o bé en el moment en què es trobe en condicions de promocionar a segon curs. Este canvi sempre estarà supeditat a l'oferta, a les possibilitats organitzatives del centre i en cap cas podrà suposar un increment de la plantilla del centre. El procediment per al tràmit i l'autorització es descriu en l'article 12 de l'Orde de 19 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'organització i el funcionament del Batxillerat diürn, nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana.3. Quant a l'alumnat que desitge cursar matèries de modalitat en règim a distància, al no oferir-se en el seu centre per raons organitzatives, caldrà ajustar-se al que disposa la Resolució de 9 de juny de 2010, de les direccions generals d'Ordenació i Centres Docents i d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, de la Conselleria d'Educació, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i organització de l'activitat docent per a l'alumnat de Batxillerat en règim ordinari diürn que sol·licite matricular-se a distància d'alguna matèria de modalitat per no oferir-se en el seu centre (DOCV 21.06.2010).7.3. Reclamació de qualificacions

1. Caldrà ajustar-se al que establix l'Orde 32/2011, de 20 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula el dret de l'alumnat a l'objectivitat en l'avaluació, i s'establix el procediment de reclamació de qualificacions obtingudes i de les decisions de promoció, de certificació o d'obtenció del títol acadèmic que corresponga (DOCV 28.12.2011). El tutor o tutora haurà d'informar l'alumnat del seu grup explícitament del contingut de l'orde mencionada.

2. La direcció del centre farà públics els continguts mínims, els criteris d'avaluació i els sistemes de recuperació establits en les respectives programacions didàctiques, sense perjuí de la responsabilitat que té cada professor i professora d'informar l'alumnat sobre el contingut de la programació, els mínims exigibles i els criteris d'avaluació i qualificació.

8. Criteris per a la constitució de grups i confecció d'horaris

1. Els equips directius confeccionaran els grups d'alumnat tenint en compte els criteris següents:

a) Els grups han de ser homogenis quant al nombre, i se n'exclourà de la composició tot criteri discriminatori.

b) Els alumnes amb necessitats educatives especials permanents escolaritzats en els centres d'Educació Secundària hauran d'estar distribuïts de forma homogènia entre tots els grups d'un mateix curs, i se n'exclourà de la composició tot criteri discriminatori.c) Els alumnes que romanguen un any més en un curs, seran també distribuïts de forma homogènia.

d) En els centres docents que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, i que escolaritzen alumnes amb necessitats educatives especials permanents, la reducció de ràtio estarà determinada per la resolució de la direcció territorial competent en matèria d'educació, tenint en compte el dictamen d'escolarització. El nombre d'alumnes màxim d'estes característiques serà de dos per unitat amb caràcter general. Pel primer alumne amb necessitats educatives especials permanents degudament dictaminat, es reduirà la ràtio en tres alumnes; pel segon alumne amb necessitats educatives especials permanents degudament dictaminat, es reduirà la ràtio en quatre alumnes més.2. La direcció general competent en matèria de centres docents autoritzarà la constitució de grups en les diverses ensenyances per a cada curs escolar.8.1. ESO

1. L'Orde de 29 d'abril de 2008, de la Conselleria d'Educació, regula l'horari de l'Educació Secundària Obligatòria (DOCV 15.05.2008).2. L'horari setmanal per a cada grup del primer i segon curs d'Educació Secundària Obligatòria serà de trenta hores lectives, i de trenta-dos per a cada un dels cursos de tercer i quart.

3. Per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, la distribució horària podrà ajustar-se a la proposta d'adaptació curricular individualitzada.

4. El nombre màxim d'alumnes per unitat en Educació Secundària Obligatòria s'establix en trenta-sis, amb les excepcions següents:a) En els centres d'acció educativa singular (CAES), no s'augmentarà el nombre d'alumnes per unitat.

b) En els grups constituïts en virtut dels diferents programes autoritzats per a l'atenció a la diversitat, no s'augmentarà el nombre d'alumnes.

5. Per a les matèries optatives, segons el que disposa l'Orde de 27 de maig de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula les matèries optatives en l'Educació Secundària Obligatòria (DOCV 12.06.2008), el nombre de grups que es constituïsquen per a cursar matèries optatives no podrà superar, en cada un dels cursos de l'etapa, el doble dels grups constituïts per al desenrotllament de les matèries troncals del currículum. Les matèries optatives de disseny propi i d'oferta general autoritzades només podran ser impartides si hi ha un nombre mínim de quinze alumnes matriculats. En el cas de les matèries d'oferta obligada per part dels centres, no serà necessari un nombre mínim d'alumnat matriculat per a impartir-les, sempre que hi haja disponibilitat horària del professorat i no supose un augment de la plantilla prevista.8.2. Batxillerat

1. L'horari del Batxillerat està regulat en l'annex I de l'Orde de 19 de juny de 2009 (DOCV 30.06.2009).

2. El nombre màxim d'alumnes per unitat en Batxillerat s'establix en quaranta-dos.

3. Amb caràcter general, quan en un centre estiguen constituïdes dos o més modalitats de Batxillerat, s'agruparà l'alumnat en les matèries comunes i en les pròpies de modalitat o optatives coincidents, amb un màxim de quaranta-dos alumnes per grup.

4. Els centres hauran d'oferir totes les matèries de les modalitats de Batxillerat autoritzades; no obstant això, el nombre mínim d'alumnat necessari per a poder impartir una matèria de modalitat serà de dotze. Excepcionalment, la direcció territorial competent en matèria d'educació podrà autoritzar la impartició de qualsevol matèria de modalitat amb un nombre inferior a dotze alumnes i alumnes, amb un informe previ de la inspecció territorial d'Educació. En el cas de les matèries Tecnologia Industrial I, Tecnologia Industrial II i Electrotècnia, la impartició estarà condicionada, per raons organitzatives, a l'existència d'espais adequats.5. Quant a les matèries optatives, caldrà ajustar-se al que disposa l'Orde de 17 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula les matèries optatives en el Batxillerat (DOCV 07.07.2009). El nombre de grups que es constituïsquen per a cursar matèries optatives no podrà superar, en cada un dels cursos de l'etapa, el doble dels grups constituïts per al desenrotllament de les matèries comunes del currículum. Únicament es podrà superar este nombre de grups sempre que hi haja disponibilitat horària del professorat i que no supose un increment de la plantilla prevista. Les matèries optatives només podran ser impartides si hi ha un nombre mínim de dotze alumnes matriculats. En el cas de les matèries d'oferta obligada per part dels centres, no serà necessari un nombre mínim d'alumnes o alumnes matriculats per a impartir-les, sempre que hi haja disponibilitat horària del professorat i no supose un augment de la plantilla prevista.

9. Matrícula

1. D'acord amb el Decret 33/2007, de 30 de març, del Consell, pel qual es regula l'accés als centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyances de règim general (DOCV 03.04.2007), i la seua modificació per mitjà del Decret 42/2013, de 22 de març, del Consell, de modificació del Decret 33/2007, de 30 de març, pel qual es regula l'accés als centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyances de règim general (DOCV 26.03.2013), la matriculació de l'alumnat en un centre públic o privat concertat suposarà respectar el projecte educatiu del centre i el caràcter propi, si és el cas, sense perjuí dels drets reconeguts a l'alumnat i a les seues famílies.2. Els centres docents públics i privats concertats estan obligats a mantindre escolaritzat l'alumnat fins al final de l'ensenyança obligatòria, excepte el canvi de centre produït per voluntat familiar o per aplicació de la normativa sobre convivència dels centres docents en l'apartat que regula els drets i deures de l'alumnat.

9.1. Documents de matrícula

1. D'acord amb l'article 53 l'Orde 14/2013, de 4 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyances d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat de la Comunitat Valenciana (DOCV 11.04.2013), per a la formalització de la matrícula, a més de la sol·licitud presentada al seu dia, s'aportaran:a) El llibre de família o, a falta d'això, un certificat de la inscripció de naixement lliurada pel Registre Civil. Esta documentació haurà d'acreditar que l'alumne o alumna complix el requisit d'edat establit en l'article 22 de la Llei Orgànica 2/2006, d'Educació.

A este efecte, es comprovarà que l'alumne complix o complirà el requisit de l'edat exigida abans que finalitze l'any natural en què s'inicia el curs acadèmic a què pretén accedir.

b) Quan es tracte d'alumnat procedent d'un altre centre, presentarà el certificat de baixa del centre anterior amb expressió de la seua situació acadèmica. La documentació aportada haurà d'acreditar que l'alumne o alumna complix els requisits acadèmics exigits per l'ordenament jurídic vigent per al nivell educatiu i curs a què pretén accedir.Este certificat s'ajustarà al model vigent i hi constaran els estudis que realitza o ha realitzat l'alumne en eixe any acadèmic.

c) El document sanitari obligatori per a inici d'etapa educativa establit per la Conselleria competent en matèria de sanitat. En el moment d'efectuar la matrícula, o amb anterioritat a l'inici del curs escolar, en el primer curs d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, i cicles formatius de Formació Professional, l'alumnat o els seus representants legals hauran de presentar l'informe de salut de l'escolar, publicat per l'Orde de 27 de febrer de 2002, de la Conselleria de Sanitat (DOGV 27.03.2002).

Este document es facilitarà en els centres sanitaris i serà emplenat gratuïtament pel facultatiu que tinga a càrrec seu el control sanitari de l'alumne.

2. Quan el canvi de centre es produïsca sense procés d'admissió, la documentació a què es referix l'apartat anterior es remetrà d'ofici d'un centre a un altre.

3. Als alumnes que accedisquen al tercer curs d'Educació Secundària Obligatòria, la Tresoreria de la Seguretat Social els atorgarà el número de la Seguretat Social (NUSS) d'acord amb el que establix el Reial Decret 84/1996, de 26 de gener, pel qual s'aprova el reglament general sobre inscripció d'empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social (BOE 27.02.1996). Este document haurà de ser presentat en el centre docent per l'alumnat o pels seus representants legals.

4. L'alumnat haurà d'abonar la quota corresponent de l'assegurança escolar en el moment de realitzar la matrícula en la secretaria del centre, a partir del tercer curs en Educació Secundària Obligatòria i en la resta d'ensenyances postobligatòries.

5. No obstant això, els alumnes que cursen les ensenyances professionals de Música o de Dansa en conservatoris de música o de dansa, i que al mateix temps cursen tercer i quart d'Educació Secundària Obligatòria o Batxillerat, es consideraran compresos en el camp d'aplicació de l'assegurança escolar, sense que per a això siga necessari l'abonament d'una nova quota, ja que, d'acord amb l'article 60.4 del Reglament General sobre Cotització i Liquidació d'altres Drets de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret 2064/1995, de 22 de desembre, l'obligació de cotitzar a l'assegurança escolar és única per estudiant i curs acadèmic encara que l'estudiant estiga matriculat en diversos centres

.

6. En l'ensenyança obligatòria, en el cas que en el moment de la matrícula no es puga aportar tota la documentació requerida, es podrà efectuar la matrícula, condicionada a la posterior entrega de l'esmentada documentació, exceptuant la documentació que certifique la situació acadèmica.

7. En els centres d'Ensenyança Secundària, l'accés a un programa de Qualificació Professional Inicial, a una modalitat de Batxillerat o a un cicle formatiu de la Formació Professional requerirà la participació en el procés d'admissió, amb independència que l'alumne estiga cursant unes altres ensenyances, inclús no obligatòries, en el mateix centre.8. Els alumnes d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat que hagen superat totes les matèries, àmbits o mòduls en l'avaluació final ordinària, formalitzaran la matrícula per al següent curs en el període de matriculació ordinari. Així mateix, l'alumnat en condicions de promocionar dins de la mateixa etapa també podrà formalitzar matrícula per al curs següent en l'esmentat període de matriculació, encara que tinguen matèries, àmbits o mòduls pendents de superació en les proves extraordinàries.9.2. NIA

1. L'Orde de 29 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el número identificatiu de l'alumnat de la Comunitat Valenciana (NIA) (DOCV 02.06.2009), regula l'assignació d'un número d'identificació personal (NIA) a cada alumna i alumne per a facilitar la gestió dels processos referents a la documentació de l'alumnat al llarg de la seua vida escolar.

2. El NIA l'assignarà la conselleria competent en matèria d'educació, seguint el procediment indicat en l'article 4 de l'Orde de 29 d'abril de 2009, i es farà constar en tota la documentació oficial en què es necessite identificar un alumne o alumna.

3. Els centres docents emetran per a cada alumna i alumne una targeta que servirà com a document acreditatiu del número d'identificació de l'alumnat.9.3. Trasllat de matrícula

Quan un alumne o una alumna es trasllade de centre per a prosseguir els estudis d'Educació Secundària Obligatòria o de Batxillerat, caldrà ajustar-se al que disposen, respectivament, l'article 17 de l'Orde de 14 de desembre de 2007, sobre avaluació en Educació Secundària Obligatòria, i els articles 12, 16 i 18 de l'Orde de 24 de novembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, sobre avaluació en Batxillerat a la Comunitat Valenciana.9.4. Anul·lació de matrícula en Batxillerat

1. D'acord amb l'article 9 de l'Orde de 24 de novembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, sobre avaluació en Batxillerat a la Comunitat Valenciana (DOCV 15.12.2008), amb la finalitat de no esgotar el nombre d'anys durant els quals es pot romandre cursant Batxillerat en règim ordinari, els alumnes podran sol·licitar al director o directora del centre docent on estiga matriculat l'anul·lació de la matrícula corresponent quan acrediten trobar-se en alguna de les circumstàncies següents: malaltia prolongada de caràcter físic o psíquic, incorporació a un lloc de treball, obligacions ineludibles de tipus personal o familiar que impedisquen la normal dedicació a l'estudi, o altres circumstàncies, degudament justificades, que revisten caràcter excepcional, com les establides en la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.2. Les sol·licituds hauran de formular-se, en tot cas, abans de finalitzar el mes d'abril, i seran resoltes, oïts l'equip docent i el departament d'orientació o qui tinga atribuïdes les seues funcions, per la direcció del centre docent on es trobe matriculat l'alumne o l'alumna, la qual autoritzarà l'anul·lació de la matrícula sempre que siga acreditada l'existència d'una de les causes que figuren en el punt anterior. En cas de denegació, els interessats podran elevar un recurs davant de la direcció territorial competent en matèria d'educació.9.5. Alumnat estranger

1. Per a l'admissió i matriculació de l'alumnat estranger s'haurà de tindre en compte el que s'establix en la normativa bàsica en esta matèria:

a) L'article 9 de la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social, en la redacció donada per la Llei Orgànica 2/2009, d'11 de desembre, de reforma de la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social (BOE 12.12.2009).

b) El Reial Decret 557/2011, de 20 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social, després de la reforma per la Llei Orgànica 2/2009 (BOE 30.04.2011).

c) L'article 12.6 del Reial Decret 1631/2006, de 29 de desembre, pel qual s'establixen les ensenyances mínimes corresponents a l'Educació Secundària Obligatòria.

2. L'escolarització de l'alumnat estranger que desitge incorporar-se a l'Educació Secundària Obligatòria es realitzarà atenent les seues circumstàncies, coneixements, edat i historial acadèmic. Quan presenten greus carències en la llengua d'escolarització del centre, rebran una atenció específica que serà, en tot cas, simultània a la seua escolarització en els grups ordinaris, amb els quals compartiran el major temps possible de l'horari setmanal. Els qui presenten un desfasament en el seu nivell de competència curricular de dos o més anys, podran ser escolaritzats en un o dos cursos inferiors al que els correspondria per edat, sempre que l'escolarització els permeta completar l'etapa en els límits d'edat establits amb caràcter general.

3. Serà preceptiva l'avaluació d'este alumnat, si bé, el seu tutor o tutora, oït l'equip docent, assessorat pel departament d'Orientació i amb el vistiplau de la direcció del centre, podrà determinar no avaluar-lo en les matèries que s'establisca, durant els primers mesos després de la incorporació i quan el seu grau de desconeixement de la llengua vehicular de l'ensenyança així ho aconselle. En este supòsit, en els documents oficials d'avaluació i en la informació a les famílies dels resultats de l'avaluació, s'hi farà constar esta circumstància, així com les adaptacions curriculars i actuacions docents efectuades respecte d'això.4. L'alumnat estranger que s'haja incorporat tardanament a l'ensenyança bàsica, i a l'acabar-la haja aconseguit les competències bàsiques i els objectius de l'etapa, obtindrà el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

5. L'alumnat estranger menor de díhuit anys podrà incorporar-se a les ensenyances postobligatòries no universitàries si disposa d'algun dels documents acreditatius que s'enumeren:

a) Targeta d'identitat d'estranger.

b) Certificat d'empadronament en un municipi.

c) Visat d'estudis, obtingut d'acord amb el procediment i els requisits regulats en el Reial Decret 557/2011, de 20 d'abril.

6. L'alumnat estranger major de díhuit anys podrà incorporar-se a les ensenyances postobligatòries no universitàries si disposa de la targeta d'identitat d'estranger, així com del visat d'estudis, obtingut d'acord amb el procediment i els requisits regulats en el Reial Decret 557/2011, de 20 d'abril.

7. A més dels requisits indicats en cada cas en els punts 5 i 6, per a formalitzar la matrícula també es requerirà que l'alumne o alumna dispose d'un lloc escolar vacant en el centre educatiu, en compliment de la normativa en matèria d'admissió d'alumnat, així com que complisca les condicions acadèmiques d'accés establides en la normativa vigent. En cas d'haver superat els estudis anteriors en un país estranger, haurà d'acreditar l'homologació dels títols o dels estudis anteriors d'acord amb la normativa vigent, açò és, l'Orde de 14 de març de 1988, per a l'aplicació del que disposa el Reial Decret 104/1988, de 29 de gener, sobre homologació i convalidació de títols i estudis estrangers d'educació no universitària (BOE 17.3.1988), i tenint en compte les modificacions donades per:

a) L'Orde de 30 d'abril de 1996, per la qual s'adeqüen a la nova ordenació educativa determinats criteris en matèria d'homologació i convalidació de títols i estudis estrangers de nivells no universitaris, i es fixa el règim d'equivalències amb els corresponents espanyols (BOE 08.05.1996).

b) L'Orde ECD/3305/2002, de 16 de desembre, per la qual es modifiquen les de 14 de març de 1988 i de 30 d'abril de 1996, per a l'aplicació del que disposa el Reial Decret 104/1988, de 29 de gener, sobre homologació i convalidació de títols i estudis estrangers d'educació no universitària (BOE 28.12.2002).

8. Una vegada aplicat tot allò que s'ha indicat en els apartats anteriors, en el cas que algun alumne o alumna es trobe en una situació acadèmica que puga considerar-se irregular o inadequada, el centre docent comunicarà els fets, amb la documentació que dispose, a la Inspecció Educativa, que, si és el cas, podrà proposar a la direcció general competent en matèria d'ordenació acadèmica una regularització de l'expedient acadèmic de l'alumne o alumna.9.6. Esportistes d'alt nivell, d'alt rendiment i d'elit de la Comunitat Valenciana

1. Els esportistes d'alt nivell i d'alt rendiment podran acollir-se als beneficis establits en l'article 9 del Reial Decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d'alt nivell i alt rendiment (BOE 25.07.2007).2. Els esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana disposaran de beneficis en relació amb el seguiment dels seus estudis, en els termes establits en l'article 8 del Decret 13/2006, de 20 de gener, del Consell de la Generalitat, sobre els esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana (DOGV 24.01.2006); en l'Orde de 23 d'abril de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es desplega el Decret 13/2006, de 20 de gener, del Consell de la Generalitat, sobre els esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana (DOCV 16.05.2007), i l'article 2 de l'Orde de 15 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establixen mesures per a promoure i facilitar l'educació en les diferents ofertes formatives del sistema educatiu, per als esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana (DOCV 17.07.2009).3. Segons el que establix la disposició addicional segona de l'Orde de 19 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'organització i el funcionament del Batxillerat diürn, nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana (DOCV 30.06.2009), els alumnes que acrediten la condició d'esportista d'alt nivell, d'alt rendiment o d'elit, i l'activitat esportiva específica dels quals siga incompatible amb l'horari establit en els estudis de Batxillerat en règim ordinari diürn o nocturn, podran matricular-se en els grups específics de centres autoritzats per a impartir el Batxillerat específic per a esportistes d'alt nivell, d'alt rendiment i d'elit, que serà semblant al model A del Batxillerat en règim nocturn, amb un horari que permeta compaginar l'activitat esportiva i els estudis.

10. Centres

10.1. Centres de pràctiques

La participació dels centres i del professorat en la formació pedagògica i didàctica dels estudiants del màster que habilita per a la professió de professor d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i ensenyaments d'idiomes, es realitzarà segons el que establix l'Orde de 30 de setembre de 2009, de la Conselleria d'Educació per la qual es regula la convocatòria i el procediment per a la selecció de centres de pràctiques i s'establixen orientacions per al desenrotllament del pràcticum dels títols oficials de màster que habiliten per a l'exercici de les professions de professor d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i ensenyaments d'idiomes (DOCV 15.10.2009).10.2. Xarxa de centres plurilingües

1. La Xarxa de Centres Plurilingües quedarà constituïda per aquells centres docents de la Comunitat Valenciana que oferisquen en la seua proposta curricular, per a alguna de les ensenyances autoritzades, en un cicle o curs, almenys un àmbit, matèria o mòdul no lingüístic en un idioma estranger, preferentment en anglés, i que així ho sol·liciten d'acord amb el que disposa l'Orde 19/2011, de 5 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix la Xarxa de Centres Docents Plurilingües a la Comunitat Valenciana (DOCV 15.04.2011).

2. Els centres que pertanyen a la Xarxa es caracteritzaran per la coexistència i la convivència equilibrada de les dos llengües oficials de la Comunitat Valenciana i, com a mínim, d'una llengua estrangera, preferentment l'anglés, en àrees, matèries, o mòduls no lingüístics.

3. Els mencionats centres tindran com a objectiu, sense perjuí de les excepcions regulades en la normativa en vigor, que l'alumnat adquirisca les competències lingüístiques i comunicatives pròpies de cada etapa en les dos llengües cooficials i en una llengua estrangera, i fomentaran, al seu torn, l'excel·lència en l'aprenentatge en llengua estrangera, preferentment l'anglés.

4. Els centres docents que pertanyen a la Xarxa duran a terme la previsió dels recursos perquè l'alumnat escolaritzat en els centres escolars públics que pertanyen a la Xarxa de Centres Plurilingües puga continuar l'aprenentatge iniciat fins a la finalització de les ensenyances que s'impartisquen en el centre.10.3. Xarxa de centres intel·ligents

1. La Xarxa de Centres Educatius Intel·ligents està formada pel conjunt de centres educatius intel·ligents.

2. El Centre Educatiu Intel·ligent disposa d'equipament TIC en tots els espais educatius del centre i d'accés a Internet per a facilitar l'ús de continguts educatius digitals que ajuden en el procés d'ensenyança-aprenentatge utilitzant tècniques innovadores.10.4. ITACA. Tecnologies de la informació i la comunicació i protecció de dades

10.4.1. ITACA

1. El Decret 51/2011, de 13 de maig, del Consell, sobre el sistema de comunicació de dades a la conselleria competent en matèria d'educació, a través del sistema d'informació ITACA, dels centres docents que impartixen ensenyances reglades no universitàries (DOCV 17.05.2011), regula este sistema d'informació com a instrument per a la gestió i la comunicació de les dades i dels documents necessaris per a l'adequat funcionament del sistema educatiu de la Comunitat Valenciana.2. El sistema d'informació ITACA té com a finalitat la consecució d'una gestió integrada dels procediments administratius i acadèmics del sistema educatiu de la Comunitat Valenciana.

3. Tots els centres d'Educació Secundària tenen l'obligació de comunicar a la conselleria competent en matèria d'educació, en el termini establit en la normativa vigent i a través del sistema ITACA, la informació requerida en el mencionat Decret 51/2011.

10.4.2. Tecnologies de la informació i de la comunicació. Protecció de dades

Caldrà ajustar-se al que disposa la legislació en la matèria i a les instruccions de servici que dicte la direcció general amb competències en tecnologies de la informació i de la comunicació, i específicament en:a) La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE 14.12.1999).

b) El Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE 19.01.2008).

c) La Instrucció 4/2011 de la Direcció General de Tecnologies de la Informació, sobre l'adequació a la LOPD dels centres educatius públics.d) La Instrucció 6/2012, de les direccions generals de Tecnologies de la Informació i de Centres Docents, per a la implantació de la telefonia IP als centres educatius.

e) La Instrucció 7/2012, sobre la implantació i ús del programari lliure en el lloc de treball.

f) La Instrucció de Servici número 2/2009, de la Direcció General d'Innovació Tecnològica Educativa, per a la petició i l'explotació de l'espai web i del subdomini proporcionat per la Conselleria d'Educació als centres docents, i la modificació per la Instrucció 1/2010.g) La Instrucció de Servici número 5/2009, de la Direcció General d'Innovació Tecnològica Educativa, per a la utilització i custòdia de les llicències del programari instal·lat als centres docents de la Generalitat.h) La Resolució de 26 de juny de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial i de la Direcció General de Tecnologies de la Informació, per la qual s'establix el procediment i el calendari d'inventariat i certificació de les aplicacions i de l'equipament informàtic existents als centres educatius dependents de la Generalitat (DOCV 28.06.2013).Consideracions finals

1. Este annex serà aplicable per al curs acadèmic 2013-2014 en els centres docents públics de la Comunitat Valenciana que impartisquen ensenyances d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. Pel que fa als centres privats concertats, serà aplicable en els apartats relatius a les ensenyances, la matrícula, els centres i els programes plurilingües regulats segons el Decret 127/2012.

2. Totes les referències contingudes en esta resolució a les ensenyances de Formació Professional o als programes de Qualificació Professional Inicial, únicament seran aplicables amb caràcter supletori i sense perjuí d'unes altres disposicions dictades per la direcció general competent en matèria de formació professional respecte a l'organització i el funcionament de les esmentades ensenyances.

3. La direcció de cada centre complirà i farà complir el que establix esta resolució i adoptarà les mesures necessàries perquè el seu contingut siga conegut per tots els membres de la comunitat educativa.

4. La Inspecció Educativa vetlarà pel compliment del que establix esta resolució.

5. Les direccions territorials competents en matèria d'educació resoldran, en l'àmbit de la seua competència, els problemes que sorgisquen de l'aplicació d'esta resolució.

6. Totes les referències al professorat i a situacions per a les quals en esta resolució s'utilitza la forma del masculí genèric han d'entendre's aplicables indistintament a dones i hòmens.ANNEX II

Criteris per a l'assignació horàriaL'assignació horària i la dotació de plantilles de professorat en els instituts d'Educació Secundària es realitzaran segons el que disposa l'Orde 101/2010, de 27 de desembre, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establixen criteris per a la dotació de plantilles i per a la determinació de condicions de treball del professorat dels centres docents públics que impartixen ESO, Batxillerat i Formació Professional, dependents de la conselleria competent en matèria d'educació (DOCV 21.01.2011).

A més d'allò que s'ha establit en la mencionada norma, s'hauran de tindre en compte els següents criteris per a l'assignació horària :

1. Coordinador de Secundària. El coordinador de l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria tindrà les següents reduccions horàries:

Centres complets.

a) Centres amb menys de 10 grups: disposaran de dos hores de reducció horària.

b) Centres de 10 a 23 grups: disposaran de tres hores de reducció horària.

c) Centres amb 24 o més grups: disposaran de quatre hores de reducció horària.

Centres incomplets.

a) Centres amb menys de 8 grups: disposaran de dos hores de reducció horària.

b) Centres de 8 a 12 grups: disposaran de tres hores de reducció horària.

c) Centres amb més de 12 grups: disposaran de quatre hores de reducció horària.

2. Coordinador de l'Aula d'Informàtica. El coordinador de l'aula d'informàtica tindrà les reduccions següents:

a) Centres amb menys de 10 grups d'Informàtica: disposaran de dos hores de reducció horària.

b) Centres amb més de 9 grups i menys de 18 grups d'Informàtica: disposaran de quatre hores de reducció horària.

c) Centres amb 18 o més grups d'Informàtica: disposaran de sis hores de reducció horària.

3. Coordinador TIC. El coordinador TIC tindrà una reducció de dos hores lectives i dos hores complementàries.

4. Coordinador de Formació en Centres. El professor que exercisca esta coordinació disposarà de fins a 4 hores complementàries de reducció horària.

5. Repassos de matèries pendents de primer de Batxillerat: una hora setmanal per curs i especialitat (5 a 15 alumnes); en els centres amb doble torn es podrà autoritzar una segona hora.

6. Departament d'Economia. En aquells IES en què la plantilla del centre tinga previstes quinze hores setmanals d'Economia (incloses les tres hores de cap de departament), hi haurà un Departament d'Economia.

Mapa web