Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es desenrotllen els procediments d'accés, admissió i matrícula per a l'alumnat que curse ensenyances de Formació Professional del sistema educatiu. [2013/6161]

(DOGV núm. 7045 de 13.06.2013) Ref. Base de dades 005771/2013
La Llei Orgànica 2/2006. de 3 de maig, d'Educació (BOE 4.05.2006), establix en el títol I, capítol V, article 41, les condicions d'accés a la Formació Professional.

L'Orde 33/2011, de 18 de maig, de la Conselleria d'Educació, regula l'accés, l'admissió i matrícula per a l'alumnat que curse ensenyances de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional en règim presencial en modalitat completa o parcial en centres docents públics i privats amb ensenyances concertades i semipresencial o a distància en modalitat completa o parcial, en centres docents públics de la Comunitat Valenciana.

La disposició addicional segona de l'Orde 33/2011, de 18 de maig, de la Conselleria d'Educació, faculta la direcció general competent per raó de la matèria per a modificar per resolució els annexos de l'esmentada orde a fi d'adaptar-los a noves titulacions i legislació que incidisca en el seu contingut.

En conseqüència, la present resolució aprova els nous annexos per al procés d'admissió en centres sostinguts amb fons públics, actualitzant els que en l'Orde 33/2011 es van publicar a fi d'adaptar-los als nous títols formatius autoritzats a la Comunitat Valenciana.En virtut d'això, i en exercici de les competències que m'atribuïx el Decret 190/2012, de 21 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, resolc:Article únic. Publicació d'annexos

D'acord amb la disposició addicional segona de l'Orde 33/2011, de 18 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'accés, l'admissió i matrícula per a l'alumnat que curse ensenyances de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional en règim presencial en modalitat completa o parcial en centres docents públics i privats amb ensenyances concertades i semipresencial o a distància en modalitat completa o parcial, en centres docents públics de la Comunitat Valenciana, es modifiquen els següents annexos:

Annex I: Sol·licitud d'admissió en cicles formatius de FP de grau mitjà en règim presencial en la modalitat d'oferta completa

Annex I-a: Sol·licitud d'admissió en cicles formatius de FP de grau mitjà en règim presencial en la modalitat d'oferta completa (relació de cicles formatius)

Annex II: Sol·licitud d'admissió en cicles formatius de FP de grau superior en règim presencial en la modalitat d'oferta completa

Annex II-a: Sol·licitud d'admissió en cicles formatius de FP de grau superior en règim presencial en la modalitat d'oferta completa (relació de cicles formatius)

Annex III: Sol·licitud d'admissió en centres públics per a cursar cicles formatius de FP de grau mitjà i/o grau superior en règim semipresencial/distancia en la modalitat d'oferta completa

Annex III-a: Sol·licitud d'admissió en cicles formatius de Formació Professional en règim semipresencial o a distancia, modalitat completa (relació de mòduls disponibles per cicle formatiu)

València, 31 de maig de 2013.– El director general de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial: Gonzalo Alabau Zabal.

Mapa web