Ficha docv

Ficha docv

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 17 de març de 2011, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional. [2011/4031]

(DOGV núm. 6497 de 07.04.2011) Ref. Base de dades 004242/2011
Vistes les funcions que em són atribuïdes en el Decret 92/2007, de 6 de juliol (DOCV de 9 de juliol), del Consell de la Generalitat, pel qual s'establix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, i l'article 21 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJPAC).

S'han observat errors en la publicació de l'esmentada resolució (DOCV número 6491, de data 30 de març de 2011), que a continuació es detallen:En el punt u.3.

On diu:

«Els títols de tècnic i de tècnic superior a què es referix el punt anterior»;

Ha de dir:

«Els títols de tècnic i de tècnic superior a què es referix el paràgraf anterior».En la versió en valencià.

On diu:

«Els títols de tècnic i de tècnic superior a què es referix el punt anterior es troben en l'annex IX d'esta resolució»;

Ha de dir:

«Els títols de tècnic i de tècnic superior a què es referix el paràgraf anterior es troben en l'annex IV d'esta resolució».En el punt tres de la versió en valencià.

On diu:

«1. ...en els annexos I i II»;

Ha de dir:

«1. ...en els annexos II, III i IV».

On diu:

«2. ...en els annexos I i II»;

Ha de dir:

«2. ... en els annexos II, III i IV».En el punt quatre.

On diu:

«7. La participació en estes proves comporta l'abonament de les taxes corresponents per cada un dels mòduls professionals per als quals es realitze la matriculació»;

Ha de dir:

«7. La participació en estes proves comporta l'abonament de les taxes corresponents».En el punt cinc.1 de la versió en valencià.

On diu:

«1. ...fins al 13 de maig de 2011»;

Ha de dir:

«1. ...fins a l'11 de maig de 2011».En el punt onze de la versió en valencià.

On diu:

«1. Convocatòria de maig

Les proves es faran entre els dies 20 i 24 de juny de 2011»;

Ha de dir:

«1. Convocatòria de juny

Les proves es faran entre els dies 16 i 24 de juny de 2011».En l'annex III, cicles formatius de grau superior.

On diu:

«Realització i d'Audiovisuals i Espectacles:

València: IES La Marxadella. Torrent»;

Ha de dir:

«València: IES Henri Matisse. Paterna».València, 30 de març de 2011.- La directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional: María Auxiliadora Hernández Miñana.

Mapa web