Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2010, de les direccions generals d'Ordenació i Centres Docents, d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, i de Personal, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2010-2011. [2010/7802]

(DOGV núm. 6307 de 09.07.2010) Ref. Base de dades 007809/2010
Atés que l'any acadèmic 2010-2011 estan implantades, amb caràcter general, les ensenyances corresponents en els instituts d'educació secundària, en compliment del Reial Decret 806/2006, de 30 de juny, pel qual s'establix el calendari d'aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu (BOE de 14.07.2006), establida per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE de 04.05.2006), la Comunitat Valenciana ha publicat els decrets de currículum de les distintes ensenyances i hi ha introduït nous elements per a potenciar la qualitat educativa, el paper dels projectes educatius i el desenrotllament de l'autonomia pedagògica i organitzativa dels centres.

Salvat això, la disposició transitòria onze de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, establix que en les matèries la regulació de les quals remet la dita llei orgànica a ulteriors disposicions reglamentàries i mentres estes no siguen dictades, seran aplicables, en cada cas, les normes d'este rang que s'aplicaven fins a l'entrada en vigor de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig. Per tant, per a este curs acadèmic 2010-2011, continua aplicant-se, entre altres, i en el que no s'opose a normes del mateix rang publicades amb posterioritat o de superior rang, el Decret 234/1997, de 2 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional dels instituts d'Educació Secundària, i l'Orde de 29 de juny de 1992.

Convé, per tant, dictar instruccions respecte a les mesures d'ordenació acadèmica entorn de la coordinació docent i l'elaboració del Projecte educatiu, els horaris lectius, l'optativitat, i els aspectes didacticoorganitzatius que es referixen a l'ús vehicular i social de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana, així com coordinar les actuacions docents en l'organització dels centres.

En virtut de les competències establides en el Decret 118/2007, de 27 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Educació (DOCV de 30.07.2007), estes direccions generals resolen:

Apartat únic

1. Aprovar les instruccions incloses en l'annex I, a les quals s'haurà d'ajustar l'organització i el funcionament dels instituts d'Educació Secundària durant el curs acadèmic 2010-2011.

2. Aprovar els criteris per a l'assignació horària que figuren en l'annex II.

València, 30 de juny de 2010.- El director general d'Ordenació i Centres Docents: Rafael Carbonell Peris. La directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional: Auxiliadora Hernández Miñana. El director general de Personal: David Barelles Adsuara.

ANNEX I

1. PROJECTE EDUCATIU

1. L'equip directiu coordinarà l'elaboració i es responsabilitzarà de la redacció del Projecte educatiu del centre, d'acord amb les directrius establides pel consell escolar i amb les propostes realitzades pel claustre de professors, l'associació de pares i mares d'alumnes i el consell de delegats d'alumnes. El Projecte educatiu serà aprovat i avaluat pel consell escolar, havent d'entregar-se una còpia a les associacions de pares i mares d'alumnes una vegada aprovat.

2. Els instituts d'Educació Secundària elaboraran el Projecte educatiu a partir de l'anàlisi prèvia de les necessitats específiques de l'alumnat, i haurà de tindre en compte les característiques de l'entorn social i cultural del centre, arreplegarà la forma d'atenció a la diversitat de l'alumnat i l'acció tutorial, així com el Pla de convivència, i haurà de respectar el principi de no-discriminació i d'inclusió educativa com a valors fonamentals. Este inclourà:

- Els valors, objectius i prioritats d'actuació, d'acord amb la identitat del centre i la consecució dels fins que establixen la Llei Orgànica d'Educació i la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià.

- La concreció dels currículums.

- El tractament transversal de l'educació en valors en les diferents matèries, àmbits i mòduls, amb especial referència a l'educació en la convivència escolar, familiar i social, així com a la resolució de conflictes, respectant el principi de no-discriminació i d'inclusió educativa com a valors fonamentals.

- El Pla de normalització lingüística.

- El disseny particular del programa o programes d'educació bilingüe que aplique el centre.

- El Pla de convivència.

- El Pla d'acció tutorial.

- El Pla d'atenció a la diversitat.

- Els criteris bàsics que han d'orientar:

· L'organització i el funcionament de l'institut.

· La participació dels diversos estaments de la comunitat escolar.

· Les decisions sobre la coordinació amb els servicis del municipi i les relacions previstes amb institucions públiques i privades, per a la millor consecució dels fins establits.

- El Reglament de règim interior de l'institut, amb les normes bàsiques de convivència.

3. A més dels continguts anteriors, el Projecte educatiu inclourà els aspectes següents:

- Els procediments necessaris per a conéixer les matèries optatives que millor s'adapten a les característiques de l'alumnat del centre.

- Els mecanismes perquè hi haja una actuació coordinada dels equips docents en els processos d'avaluació.

- Les mesures organitzatives d'atenció educativa per a aquells alumnes que opten per no cursar ensenyances de Religió.

- Els mecanismes de participació de les famílies en el procés educatiu de l'alumnat, i en l'elaboració de propostes per al Projecte educatiu.

- Els mecanismes de cooperació amb l'alumnat per a facilitar el seu progrés educatiu.

4. Els centres docents exposaran públicament el seu Projecte educatiu perquè siga conegut per tots els sectors de la comunitat escolar i els demandants de places escolars.

1.1. Pla de convivència

1. Seran aplicables l'article 27 del Decret 39/2008, l'Orde de 31 de març de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula el Pla de convivència dels centres docents (DOGV 10.05.2006), i l'Orde de 12 de setembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la notificació de les incidències que alteren la convivència escolar, emmarcada dins del Pla de Prevenció de la Violència i Promoció de la Convivència en els centres escolars de la Comunitat Valenciana (PREVI) (DOCV 28.09.2007).

2. L'equip directiu elaborarà el Pla de convivència del centre, d'acord amb les directrius establides pel consell escolar i amb les propostes realitzades pel claustre i l'associació de pares i mares i l'assessorament, si és el cas, del psicopedagog o psicopedagoga del centre. El Pla de convivència haurà de ser coherent amb la resta de documents de planificació del centre, servirà com a model d'actuació planificada i haurà de considerar almenys els aspectes següents:

- Procediment d'actuació orientat a la prevenció i a aconseguir un adequat clima escolar en el centre.

- Model d'actuació respecte a l'alumnat que presenta alteracions conductuals que dificulten lleument la convivència escolar.

- Model d'actuació respecte a l'alumnat que presenta alteracions conductuals que dificulten greument la convivència escolar.

- Model d'actuació davant de situacions de possible assetjament escolar o bullying.

3. El Pla de convivència serà aprovat i avaluat pel consell escolar. El seu desenrotllament és responsabilitat de tots els membres de la comunitat educativa en l'àmbit de les seues competències i es durà a terme davall la coordinació de la direcció d'estudis. La comissió de convivència del consell escolar realitzarà el seguiment del Pla de convivència i elaborarà trimestralment un informe que arreplegue les incidències produïdes en el dit període, les actuacions dutes a terme, els resultats aconseguits i les propostes de millora que estime pertinents.

4. La direcció del centre docent comunicarà a la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la via d'urgència, els incidents que suposen violència exercida sobre persones i/o béns, i que, per la seua naturalesa i/o conseqüències perjudiquen la convivència en el centre, produïda tant en el centre com en el seu entorn, així com durant l'exercici d'activitats extraescolars programades pel centre o la utilització dels servicis de menjador i transport.

1.2. Pla d'acció tutorial

1. El Pla d'acció tutorial serà elaborat pel departament d'orientació, d'acord amb les directrius establides per la Comissió de coordinació pedagògica i en col·laboració amb els tutors i tutores, i en este s'establiran els criteris generals que hauran d'orientar la labor de tot el professorat tutor al llarg del curs escolar.

2. Així mateix, hauran de planificar-se les activitats d'informació i assessorament acadèmic i professional a l'alumnat, especialment a aquell que ha de prendre decisions enfront de distintes opcions educatives o especialitats, i les que afavorisquen la màxima adaptació i participació de l'alumnat en el centre, especialment del procedent d'un altre nivell educatiu o de nou ingrés, així com les que faciliten el desenrotllament personal de l'alumnat i la seua integració en el grup-classe.

3. En la planificació d'activitats s'haurà de preveure, igualment, aquelles que facen possible la necessària coordinació entre les famílies i el professorat tutor.

1.3. Pla d'atenció a la diversitat

1. En el Pla d'actuació per a l'atenció a la diversitat de l'alumnat es preveuran els apartats següents:

- Concreció del currículum.

- Adaptacions curriculars individuals significatives (ACIS).

- Adaptacions d'accés al currículum.

- Organització de l'opcionalitat.

- Organització d'activitats de reforç.

- Mesures educatives complementàries per a l'alumnat que romanga un any més en el mateix curs.

- Programa de diversificació curricular.

- Programes de qualificació professional inicial.

- Altres programes d'atenció a la diversitat que realitze el centre.

- Avaluació psicopedagògica.

- L'orientació educativa, psicopedagògica i professional i la tutoria.

2. En el Projecte educatiu s'inclouran els criteris bàsics que orienten este pla.

1.4. Pla de normalització lingüística

1. El Pla de normalització lingüística inclourà els apartats següents:

- Objectius.

- Actuacions en cadascun dels àmbits d'intervenció: en l'administratiu i social, en l'acadèmic o de gestió pedagògica, interacció didàctica i interrelació amb l'entorn sociofamiliar.

- La temporalització.

- Criteris d'avaluació del pla

2. El Pla de normalització lingüística serà proposat a l'equip directiu per la Comissió de coordinació pedagògica.

3. Per a l'elaboració i seguiment del Pla de normalització lingüística, els centres podran disposar de les orientacions i el suport tècnic dels assessors d'àmbit lingüístic de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents.

1.5. Reglament de règim interior

1. Els centres docents elaboraran el seu Reglament de règim interior, en virtut de la seua autonomia, i de conformitat amb el que establix el Decret 234/1997.

2. El Reglament de règim interior s'elaborarà a partir de les propostes realitzades pel claustre, les associacions de mares i pares, les associacions d'alumnat, els departaments didàctics i el consell de delegats.

3. Correspon al consell escolar l'aprovació del Reglament de règim interior.

4. D'acord amb la Instrucció 1/2010 de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, sobre l'ús adequat dels espais públics i dels taulers d'anuncis en l'àmbit de la Conselleria d'Educació, els reglaments de règim interior dels centres docents tindran en compte i s'adaptaran, si és el cas, a allò que s'ha disposat en la dita instrucció, especialment en referència a què:

- En tots els centres existiran un o més taulers d'anuncis i cartells oficials.

- En els taulers s'arreplegaran els cartells, actes i comunicacions de la Conselleria d'Educació, així com d'altres organismes oficials, i dels òrgans de govern del centre.

- S'habilitarà un tauler d'anuncis a disposició de les associacions d'alumnes i les associacions de pares i mares d'alumnes, la gestió de les quals correspondrà a les esmentades associacions, sent responsables de la seua ordenació i organització.

- Correspondrà a la direcció del centre, en l'àmbit de les seues competències, garantir l'ús adequat dels taulers. La gestió dels taulers correspondrà a la Secretaria del centre.

2. PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL

1. En els centres d'Educació Secundària l'equip directiu coordinarà i es responsabilitzarà de l'elaboració de la Programació General Anual de l'institut (d'ara en avant PGA), d'acord amb els criteris adoptats pel consell escolar i amb les propostes realitzades pel claustre de professors i els de la junta o consell de delegats, associacions d'alumnes i de les associacions de pares i mares, si és el cas.

2. La PGA estarà constituïda pel conjunt d'actuacions derivades de les decisions adoptades en el Projecte educatiu elaborat en el centre i els distints projectes curriculars. La PGA constituïx, per tant, la concreció dels criteris i orientacions generals per a cada any acadèmic.

3. Pel que fa als seus continguts, caldrà ajustar-se al que disposa l'article 109 del Decret 234/1997, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional dels instituts d'Educació Secundària. La PGA inclourà:

- Les actuacions prioritàries en els àmbits següents:

· Desenrotllament del currículum i activitats complementàries i extraescolars.

· Orientació escolar.

· La situació del procés d'aplicació del disseny particular del programa d'educació bilingüe de l'institut, així com una anàlisi del procés d'aplicació del Pla de normalització lingüística.

· Programa anual de formació del professorat.

· Actuacions i programes per a l'atenció a la diversitat, per a la convivència i per a l'acció tutorial.

- Procediments, calendari i terminis per a la realització d'estes activitats.

- Horari general de l'alumnat i criteris pedagògics per a la seua elaboració.

- Una memòria administrativa que inclourà el document d'organització del centre, l'estadística de principi de curs i la situació de les instal·lacions i de l'equipament.

- En general, tots els aspectes relatius a l'organització i el funcionament del centre, inclosos els projectes, les normes i tots els plans d'actuació acordats i aprovats.

4. En la PGA es concretarà la distribució de matèries, àmbits i mòduls i del professorat que les impartirà, d'acord amb el programa o els programes d'educació bilingüe que aplique el centre.

5. Al finalitzar el curs, l'equip directiu inclourà en la memòria de final de curs l'avaluació de les activitats realitzades, així com la situació anual del procés d'aplicació del disseny particular del programa o programes d'educació bilingüe i del Pla de normalització lingüística.

2.1. Horari general del centre. Sol·licitud d'horari especial

1. De conformitat amb el que establix la normativa de calendari escolar vigent per a cada curs i atenent les particularitats de cada centre i per a un millor aprofitament de les activitats docents i complementàries, l'equip directiu, oït el claustre, estudiarà i proposarà la jornada escolar i l'estructura de l'horari general al consell escolar per a la seua aprovació.

2. En els centres en què encara no estiga constituït el consell escolar, la direcció, oït el claustre, sol·licitarà abans del 15 de juny, a la direcció territorial, l'aprovació de l'estructura de l'horari general del centre i la jornada escolar.

3. En tots els casos hauran de respectar-se els criteris següents:

- S'establirà un màxim de huit períodes lectius diaris, de dilluns a divendres.

- Després de cada dos o tres períodes lectius hi haurà un període de descans de vint minuts com a mínim.

- Les sessions lectives tindran una duració mínima de 55 minuts, a fi de garantir una duració de cinquanta minuts efectius, així com el compliment del que establix la normativa bàsica en matèria d'ensenyances mínimes.

4. Les direccions territorials, amb un informe previ de la Inspecció educativa, podran autoritzar uns horaris que no s'ajusten als criteris anteriors quan així ho exigisquen les necessitats d'escolarització, la utilització del transport escolar en centres d'àmbit rural o comarcal, o la realització de pràctiques formatives en les empreses. El termini de sol·licitud d'horari especial finalitzarà el 15 de juny.

5. En els centres en què hi haja servicis residencials, l'horari general del centre preveurà el desenrotllament de totes les activitats acadèmiques, formatives i residencials, distingint entre dies lectius, no lectius i festius.

2.2. Criteris pedagògics per a l'elaboració dels horaris de l'alumnat.

S'inclouran, almenys, els següents:

- Les matèries, àmbits i mòduls es distribuiran adequadament al llarg de cada sessió diària.

- Les matèries, àmbits o mòduls a què corresponguen dos o tres períodes lectius setmanals no podran ser impartides en dies consecutius.

- No hi haurà dos o més períodes lectius diaris de la mateixa matèria, a excepció de les matèries que tinguen un caràcter eminentment pràctic. Les matèries optatives podran tindre, a estos efectes, un tractament especial d'acord amb les seues característiques.

- En cap cas l'horari de l'alumnat inclourà hores lliures intercalades en el seu horari lectiu, en l'Educació Secundària Obligatòria.

2.3. Programacions didàctiques i memòria

1. Cada departament elaborarà la programació didàctica de les ensenyances que té encomanades, seguint les directrius generals establides per la Comissió de coordinació pedagògica.

2. El professorat programarà la seua activitat docent d'acord amb l'article 107 del Reglament Orgànic i Funcional dels instituts d'Educació Secundària.

3. En l'Educació Secundària Obligatòria, les programacions didàctiques hauran d'incloure aspectes corresponents a la comprensió lectora, l'expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les tecnologies de la informació i la comunicació, i l'educació en valors, que es treballaran en totes les matèries. Així mateix, hauran de preveure la contribució de cada matèria a l'adquisició de les competències bàsiques per part de l'alumnat.

4. En Batxillerat, les programacions didàctiques hauran de fer constar els aspectes establits en els articles 17 i 20 de l'Orde de 19 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, que regula l'organització i el funcionament del Batxillerat diürn, nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana, en concret, els relatius al foment de la lectura, la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació, així com l'adaptació de la programació a la realitat del centre i a l'alumnat, en cas de tractar-se d'alumnat adult.

5. En les programacions didàctiques tant d'Educació Secundària Obligatòria com de Batxillerat, es tindran en compte mesures per a difondre les bones pràctiques en l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació.

6. Els departaments realitzaran la programació didàctica de les seues matèries, davall la coordinació i la direcció de la caporalia de departament, abans del començament de les activitats lectives.

7. Els caps de departament coordinaran i redactaran la programació didàctica de les matèries, àmbits i mòduls que s'integren en el departament i la memòria final de curs, de conformitat amb els acords adoptats pel conjunt dels components del departament.

8. En l'elaboració de les programacions s'hauran de tindre en compte les directrius i els criteris emanats de la Comissió de coordinació pedagògica, relatius a activitats docents, i del consell escolar, relatius a activitats complementàries.

9. Els caps i les caps de departament vetlaran pel compliment de la programació didàctica del departament i la correcta aplicació dels criteris d'avaluació. Així mateix, realitzaran el seguiment de les programacions. D'este seguiment en deixaran constància en les actes de reunió del departament.

10. El professorat de cada departament, al finalitzar el curs acadèmic, avaluarà la programació didàctica per mitjà de la qual desenrotlla el currículum de les matèries, àmbits i mòduls que té encomanats. Esta avaluació es realitzarà en els termes establits en l'article 20 de l'Orde de 14 de desembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, sobre avaluació en Educació Secundària Obligatòria, així com en l'article 21 de l'Orde de 24 de novembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, sobre avaluació en Batxillerat a la Comunitat Valenciana.

11. La programació de cada un dels departaments s'inclourà en la PGA del centre.

12. La direcció del centre comprovarà que l'elaboració de les programacions dels departaments didàctics s'ajusta formalment al que s'establix reglamentàriament en el que s'ha indicat anteriorment. En cas contrari, la direcció tornarà al departament la programació per a la seua reelaboració. Correspon a la Inspecció educativa la revisió de les programacions i el seu seguiment, i, si és el cas, enviarà a la direcció del centre un informe en què s'indiquen les observacions a la programació que es consideren oportunes per a la revisió per part del departament corresponent.

13. Els servicis psicopedagògics escolars de sector organitzaran la seua intervenció i elaboraran el seu pla d'activitats i memòria per al curs 2010-2011, segons les instruccions que a este efecte elabore la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional. El pla d'activitats i la memòria del servici psicopedagògic escolar o del gabinet psicopedagògic escolar autoritzat en cada centre s'annexarà en la programació general de cadascun d'ells.

2.4. Calendari d'avaluacions i recuperacions

1. Els centres docents, en virtut de la seua autonomia pedagògica i organitzativa, establiran el nombre i el calendari de les sessions d'avaluació que es realitzaran per a cada curs acadèmic i grup d'alumnat al llarg del període lectiu ordinari. Com a mínim es realitzarà una avaluació cada trimestre. L'última sessió d'avaluació, al finalitzar el període lectiu, tindrà caràcter d'avaluació final ordinària. Per a l'alumnat amb matèries no superades en la dita avaluació final, hi haurà una prova extraordinària en els primers dies del mes de setembre.

2. En l'Educació Secundària Obligatòria, a més, serà preceptiu realitzar una avaluació inicial.

3. La Comissió de coordinació pedagògica proposarà al claustre la planificació general de les sessions d'avaluació per a la seua aprovació.

4. Les sessions d'avaluació que es realitzen al llarg del curs, inclosa l'avaluació final, seran distribuïdes de manera que el total de dies lectius compresos en cada període d'avaluació siga semblant.

2.5. Activitats complementàries i extraescolars. Servicis complementaris

1. Els articles 98 i 99 del Decret 234/1997 regulen, respectivament, la composició i funcions del departament d'activitats complementàries i extraescolars.

2. El claustre de professors, el consell de delegats, les associacions de mares i pares i les associacions d'alumnes tindran competència per a realitzar propostes quant a activitats complementàries i extraescolars.

3. En els centres en què hi haja servicis residencials, el personal especialitzat d'aquests programarà les activitats residencials i formatives, d'acord amb les directrius elaborades prèviament pel consell escolar del centre i davall la coordinació i la supervisió dels òrgans residencials corresponents. Així mateix col·laborarà en la programació d'aquelles activitats que es referisquen a l'orientació i la tutoria d'alumnes i a les activitats complementàries.

4. L'organització i el funcionament del servici complementari de menjador escolar es regirà segons el que disposa l'Orde 47/2010, de 28 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el servici de menjador escolar en els centres educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat (DOCV 07.06.2010).

2.6. Llibres de text i la resta de materials curriculars

1. D'acord amb la disposició addicional quarta de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, en l'exercici de l'autonomia pedagògica, correspon als òrgans de coordinació didàctica dels centres públics adoptar els llibres de text i la resta de materials que s'hagen d'utilitzar en el desenrotllament de les diverses ensenyances.

2. L'edició i adopció dels llibres de text i la resta de materials no requeriran l'autorització prèvia de l'administració educativa. En tot cas, estos hauran d'adaptar-se al rigor científic adequat a les edats dels alumnes i al currículum aprovat per cada Administració educativa. Així mateix, hauran de reflectir i fomentar el respecte als principis, valors, llibertats, drets i deures constitucionals, així com als principis i valors arreplegats en la Llei Orgànica 2/2006 i en la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, als quals s'ha d'ajustar tota l'activitat educativa.

3. La supervisió dels llibres de text i altres materials curriculars constituirà part del procés ordinari d'inspecció que exercix l'administració educativa sobre la totalitat d'elements que integren el procés d'ensenyança i aprenentatge, que ha de vetlar pel respecte als principis i valors continguts en la Constitució i al que disposa la LOE.

4. La relació dels llibres de text i la resta de materials curriculars, seleccionats en cada centre per l'òrgan competent per a la utilització per l'alumnat, s'haurà d'exposar en el tauler d'anuncis abans del 30 de juny del curs anterior. Segons el que establix l'article 76.11 del Decret 233/1997, de 2 de setembre, s'haurà d'informar les associacions de mares i pares sobre els llibres de text i els materials didàctics adoptats pel centre.

5. Amb caràcter general, els llibres de text i la resta de materials curriculars adoptats no podran ser substituïts per altres durant un període mínim de quatre anys, des de la data de la seua adopció. Excepcionalment, quan la programació docent ho requerisca, la substitució abans del termini mencionat haurà de ser autoritzada per la direcció territorial corresponent, amb un informe previ de la Inspecció educativa davant de la sol·licitud del centre, que haurà de realitzar-se amb anterioritat al 30 d'abril.

6. En l'elaboració i utilització de materials curriculars, el professorat haurà d'atindre's al que disposa l'article 32 de la Llei de Propietat Intel·lectual (Text refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, modificat per la Llei 23/2006, de 7 de juliol), referent a la cita i il·lustració de l'ensenyança.

2.7. Calendari per a l'elaboració i l'aprovació de la PGA.

1. La direcció del centre establirà el calendari d'actuacions, tenint en compte que l'aprovació de la PGA haurà d'efectuar-se abans del 5 de novembre.

2. La PGA, amb un informe previ del claustre de professors, serà aprovada pel consell escolar de l'institut, que respectarà en tot cas els aspectes docents aprovats pel claustre, així com les propostes que facen el consell de delegats d'alumnes i les associacions de mares i pares de l'alumnat. En el cas que el consell escolar no l'aprove en el termini indicat, este òrgan elaborarà un informe sobre els aspectes que cal modificar per a l'aprovació, i requerirà a l'equip directiu que en el termini de 15 dies tramite tals modificacions.

3. La Conselleria d'Educació facilitarà a tots els centres el model de PGA a través de mitjans telemàtics (a través d'ITACA) o en suport informàtic (aplicació informàtica disponible en la pàgina web de la Conselleria d'Educació: ). Els centres hauran de remetre a la Direcció Territorial d'Educació el fitxer informàtic generat que continga les dades requerides en el mateix, així com una còpia impresa a què s'adjuntarà certificat del secretari o secretària del centre que acredite que les dades de la còpia impresa són fidel reflex de les contingudes en suport electrònic. El centre haurà de cerciorar-se de la correcta gravació de les dades en l'aplicació utilitzada a este efecte.

4. Els centres docents tindran l'obligació d'omplir tots els camps de la PGA, en el suport procedent, que li siguen requerits per a poder elaborar, basant-se en les dades obtingudes, l'estadística prevista en la normativa vigent, tant d'àmbit autonòmic com estatal.

2.8. Seguiment i avaluació de la PGA

1. Una vegada aprovada, la PGA es farà pública i quedarà en la secretaria del centre, a disposició de qualsevol membre de la comunitat educativa que la sol·licite, i se n'enviarà un exemplar, abans del 15 de novembre, a la Direcció Territorial d'Educació, junt amb una còpia de l'acta de la sessió del consell escolar en què s'haja aprovat. També s'entregarà una còpia de la mateixa a les associacions de mares i pares de l'alumnat.

2. La PGA serà de compliment obligatori per a tots els membres de la comunitat educativa. Qualsevol sector d'esta podrà comunicar l'incompliment dels acords expressats en esta al consell escolar. La direcció del centre elevarà esta comunicació a l'autoritat administrativa competent perquè inicie les actuacions pertinents.

3. La Inspecció educativa supervisarà la PGA i, en el cas que no s'adeqüe al que establix la normativa vigent, ho comunicarà a la direcció del centre, a la major brevetat, perquè s'efectuen les modificacions pertinents.

4. Periòdicament, i almenys una vegada al trimestre, els departaments, el claustre i el consell escolar es reuniran per a avaluar el nivell de realització de la PGA i proposar les oportunes modificacions.

5. Durant el mes de juny el consell escolar, l'equip directiu i els departaments realitzaran l'avaluació sobre el grau de compliment de la PGA. Les conclusions més rellevants seran arreplegades en una memòria, que es remetrà abans del 10 de juliol a la Direcció Territorial d'Educació.

6. Les conclusions seran tingudes en compte en l'elaboració de la programació general del curs següent.

3. ÒRGANS DE COORDINACIÓ DOCENT

En els instituts d'Educació Secundària es consideraran òrgans de coordinació docent:

1. Comissió de coordinació pedagògica.

2. Departaments didàctics

3. Departament d'orientació.

4. Equip docent del grup.

5. Departament d'activitats complementàries i extraescolars.

3.1. Comissió de coordinació pedagògica. Composició i funcions

1. En els instituts d'Educació Secundària i en les seccions d'Educació Secundària Obligatòria, d'acord amb el que s'establisca en la normativa específica que determine la seua creació, es constituirà la Comissió de coordinació pedagògica, que estarà integrada pel director, que serà el president, el o els caps o les caps d'estudis, les direccions de departament, i el coordinador de secundària. Actuarà com a secretari el cap o la cap de departament de menys edat.

2. Les seues competències seran les que establix l'article 95 del Decret 234/1997, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional dels instituts d'Educació Secundària.

3.2. Departaments. Composició i funcions

1. En els instituts d'Educació Secundària es constituiran els següents departaments didàctics: Arts Plàstiques, Ciències Naturals, Educació Física i Esportiva, Filosofia, Física i Química, Francés, Geografia i Història, Grec, Anglés, Llatí, Castellà: Llengua i Literatura, Matemàtiques, Música, Tecnologia, Valencià: Llengua i Literatura i Religió. Podran constituir-se a més departaments d'altres llengües estrangeres, quan siguen impartides com a primera llengua amb reflex en la plantilla del centre. Es constituirà el departament d'Informàtica en tots els instituts d'Educació Secundària; així com el departament d'Economia en aquells instituts d'Educació Secundària en què la plantilla del centre tinga previstes 15 hores setmanals d'Economia (incloses les 3 hores de cap de departament).

2. En els instituts on no s'hagen pogut constituir els departaments de Grec i Llatí per inexistència d'estes especialitats en la seua plantilla orgànica i hi haja en lloc seu el lloc de treball de Cultura Clàssica, es constituirà un departament, de Grec o Llatí. La denominació correspondrà a la matèria que tinga major càrrega lectiva o a un d'ells en el cas d'idèntica dedicació horària.

3. Els departaments didàctics estaran compostos per tot el professorat que impartisca l'ensenyança pròpia de les matèries, àmbits o mòduls assignats al departament. Estaran adscrits funcionalment a un departament els professors que, encara pertanyent a un altre, impartisquen alguna matèria, àmbit o mòdul del primer.

4. Aquells professors i professores que posseïsquen més d'una especialitat o que ocupen una plaça associada a diverses especialitats, pertanyeran al departament a què corresponga la plaça que ocupen per concurs de trasllats, amb independència de l'adscripció funcional indicada en el punt anterior.

5. Quan un professor o professora, pertanyent a un departament, no impartisca docència en este i estiga adscrit funcionalment a un altre departament, formarà part d'ambdós i conservarà el dret a participar en les reunions del departament a què pertany.

6. Les competències dels departaments didàctics són les establides en l'article 90 del Decret 234/1997, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional dels instituts d'Educació Secundària.

7. La direcció de departament serà exercida per un professor o professora que pertanga a aquest amb la condició de catedràtic o catedràtica d'ensenyança secundària, durant quatre cursos acadèmics. Quan en un departament hi haja més d'un catedràtic o catedràtica d'ensenyança secundària, la direcció serà exercida pel de més antiguitat en la condició. En el cas que concórrega la mateixa antiguitat en la condició la designació correspondrà al director o directora, oït el departament.

8. En els departaments que no hi haja cap catedràtic o catedràtica d'ensenyança secundària o el o els que hi haja renuncien expressament al seu exercici, el director o directora, oït el departament, designarà un professor o professora del cos de professors d'ensenyança secundària que pertanga a este per a exercir la direcció del departament.

9. En els casos en què hi haja un sol catedràtic o catedràtica d'ensenyança secundària i este exercisca un càrrec directiu, la direcció adscriurà com a cap de departament, oït els seus membres, un altre professor o professora d'este. Este exercirà les funcions que li corresponen i se li aplicarà el complement específic corresponent, així com la reducció d'horari prevista per a exercir esta funció.

10. Les direccions dels departaments didàctics destinaran les tres hores lectives de coordinació al desenrotllament de les funcions que els atribuïx l'article 92 del Decret 234/1997, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional dels instituts d'Educació Secundària, a més de les complementàries que, per este motiu, tingueren assignades.

11. Per a facilitar la coordinació entre el departament didàctic i la Comissió de coordinació pedagògica en el desenrotllament de la funció 1.2, que l'article 92 del Reglament Orgànic i Funcional dels instituts de Secundària atribuïx a la direcció del departament, este traslladarà els acords que el departament adopte a la Comissió de coordinació pedagògica i informarà els membres del departament de totes les qüestions, acordades per la Comissió de coordinació pedagògica, que afecten el departament, especialment en assumptes relacionats amb la distribució de la càrrega horària.

3.3. Departament d'orientació. Composició i funcions

1. El departament d'orientació estarà compost pel professorat de l'especialitat Orientació Educativa corresponent del cos de professors d'ensenyança secundària, així com, si n'hi ha, mestres de Pedagogia Terapèutica o altres professionals, en funció de les necessitats dels centres: mestre o mestra d'Educació Especial de l'especialitat Audició i Llenguatge, educador o educadora d'Educació Especial i fisioterapeutes.

2. Els professors i professores d'àmbit del programa de diversificació curricular que tinga autoritzat el centre s'integraran funcionalment en este departament.

3. Les competències del departament d'orientació són les que establix l'article 85 del Reglament Orgànic i Funcional dels instituts d'Educació Secundària.

4. Segons el que disposa l'article 8.3 del Reial Decret 1834/2008, els mestres de Pedagogia Terapèutica i d'Audició i Llenguatge podran exercir funcions d'atenció a la diversitat relacionades amb la seua especialitat en l'Educació Secundària Obligatòria.

3.4. Altres coordinacions

La reducció horària de tots els coordinadors és la que figura en l'annex II.

3.4.1. Coordinador de Secundària

1. En els instituts d'Educació Secundària en què s'impartisca l'etapa completa d'Educació Secundària Obligatòria hi haurà un coordinador o coordinadora d'etapa. Serà designat pel director o directora, a proposta de la direcció d'estudis, entre el professorat que impartisca classe en l'etapa.

2. El coordinador de Secundària Obligatòria desenrotllarà les funcions següents:

- Formar part de la Comissió de coordinació pedagògica del centre.

- Participar en l'elaboració i redacció del Projecte educatiu.

- Elaborar el pla d'informació dirigit als pares, mares i tutors legals i a l'alumnat que s'incorpora al nou sistema a fi d'exposar-los les seues característiques.

- Coordinar les reunions del professorat que impartix classe en els grups d'Educació Secundària Obligatòria.

- Col·laborar en la coordinació del Pla d'acció tutorial en esta etapa educativa.

- Col·laborar amb la direcció d'estudis en la coordinació amb els centres d'Educació Primària adscrits al centre als efectes d'escolarització.

3.4.2. Coordinador de l'aula d'informàtica

1. El coordinador de l'aula d'informàtica serà designat per la direcció del centre entre els professors o professores d'informàtica o si no n'hi ha entre els que impartisquen estes ensenyances.

2. Les seues funcions seran les següents:

- Coordinar l'ús de l'aula o aules del centre.

- Vetlar pel manteniment del material informàtic.

- Assessorar en matèria informàtica la resta del professorat i informar de les activitats que es duguen a terme en l'aula o aules d'informàtica.

- Confeccionar l'inventari de màquines i material informàtic i responsabilitzar-se que estiga disponible i en òptimes condicions d'utilització.

3.4.3. Coordinador de les tecnologies de la informació i comunicació

El nomenament del coordinador de les tecnologies de la informació i comunicació (d'ara en avant, coordinador TIC) s'efectuarà per mitjà de proposta de la direcció del centre entre els funcionaris docents en servici actiu i amb destí definitiu en este, o si no n'hi ha, entre els docents no definitius que tinguen la formació i disponibilitat adequada. En els instituts d'Educació Secundària, el coordinador TIC serà designat en primer lloc entre els professors i professores de secundària de l'especialitat Informàtica, professors tècnics de formació professional de Sistemes i aplicacions informàtiques o, en absència d'estos, es designarà un professor o professora que acredite coneixements i experiència suficients.

3.5. Tutories. Assignació

1. La tutoria i l'orientació de l'alumnat formaran part de la funció docent. Les activitats orientadores del professorat seran arreplegades en el Pla d'acció tutorial.

2. Cada grup d'alumnat tindrà un tutor o tutora que serà professorat amb dedicació completa i que impartisca una matèria, àrea o mòdul comú a tot l'alumnat del grup. Únicament en el supòsit de la impossibilitat d'assignar la tutoria a tots els grups d'un centre, podrà assignar-se la tutoria a professorat amb menys de 12 hores lectives i/o itinerant. Per a l'assignació de tutories es tindrà en compte l'orde següent:

- Professorat amb destí definitiu.

- Professorat en expectativa

- Professorat en pràctiques.

- Professorat interí.

3. El professor tutor o professora tutora serà designat per la direcció del centre, a proposta de la direcció d'estudis, d'acord amb els criteris establits prèviament pel claustre.

4. L'horari de tutoria, pel seu caràcter lectiu, formarà part de l'horari de l'alumnat.

5. La tutoria assegurarà, de manera planificada i coordinada, l'atenció a la diversitat a l'alumnat per part de tot el professorat del grup. La direcció d'estudis coordinarà el treball dels tutors i tutores, i mantindrà per a això les reunions periòdiques necessàries.

6. En les primeres sessions de tutoria, el tutor o tutora haurà d'informar el grup, en línies generals, dels criteris mínims d'avaluació, tant generals com específics de cada matèria, àmbit o mòdul, de la seua programació, dels drets i deures de l'alumnat, del procediment de reclamació de qualificacions, de l'horari de tutories, així com del sistema de control de faltes de l'alumnat que preveja el Pla d'acció tutorial.

7. En la primera reunió conjunta amb els pares, mares o tutors legals de l'alumnat del grup, que se celebrarà abans del 20 d'octubre, el tutor o tutora informarà de les línies generals de la programació de les matèries, àmbits o mòduls, dels criteris d'avaluació, tant generals com específics de cada un, dels drets i deures de l'alumnat, del procediment de reclamació de qualificacions, de l'horari de tutories, així com del sistema de control de faltes de l'alumnat que preveja el Pla d'acció tutorial.

8. En els instituts i seccions, els tutors i tutores de l'Educació Secundària Obligatòria dedicaran setmanalment dues hores lectives per al desenrotllament de les activitats de tutoria. Una de les hores es dedicarà a l'atenció grupal, tal com figura en el currículum i en l'annex de l'horari d'estes ensenyances, l'altra es dedicarà a l'atenció en xicotet grup o individual en funció de les necessitats de l'alumnat, en un horari que permeta l'assistència d'este.

9. En Batxillerat caldrà ajustar-se al que disposen els articles 16, 26 i 36 de l'Orde de 19 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'organització i el funcionament del Batxillerat diürn, nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana (DOGV de 30 de juny de 2009), així com als annexos de la dita orde.

10. Les funcions del tutor o tutora amb el grup complet de l'alumnat seran les establides en l'article 97 del Decret 234/1997 que va aprovar el Reglament Orgànic i Funcional dels instituts d'Educació Secundària.

11. El Decret 39/2008, de 4 d'abril, del Consell, sobre la convivència en els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l'alumnat, pares, mares, tutors o tutores, professorat i personal d'administració i servicis, establix en l'article 24 el deure d'estudi i assistència a classe per a l'alumnat. Ateses les característiques de l'Educació Secundària Obligatòria com a etapa d'ensenyança obligatòria, les faltes d'assistència de l'alumnat menor d'edat seran comunicades als pares, mares o tutors legals pel professor tutor o professora tutora amb una periodicitat setmanal, en cas de reiteració sense justificació. En este mateix supòsit, el tutor o tutora informarà la direcció d'estudis per a les actuacions que es determinen i que hauran de coordinar-se amb la direcció del departament d'orientació o qui tinga atribuïdes les seues funcions.

4. PERSONAL DOCENT

1. L'aplicació de l'Acord sobre plantilles i condicions de treball del professorat dels instituts i seccions d'Educació Secundària preveu un nombre d'hores lectives assignades a cada centre.

2. Quant als criteris per a l'elaboració de plantilles del professorat caldrà ajustar-se al que disposa l'annex II de la present resolució.

3. La Inspecció educativa determinarà la càrrega horària atribuïda al centre, en funció del nombre de grups autoritzats per la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, els programes específics autoritzats i, d'acord amb les instruccions rebudes des de la direcció territorial en aplicació de l'annex II, efectuarà proposta de necessitats de professorat, a partir de les necessitats expressades per la direcció del centre. Una vegada realitzada la proposta de determinació de plantilla s'entregarà una còpia al director.

4.1. Horari

La distribució i adequació de l'horari del professorat es troba regulada en el bloc II (Horari del personal docent) de l'annex II de l'Orde de 29 de juny de 1992, de la Conselleria d'Educació (DOGV núm. 1.826, de 15 de juliol de 1992).

4.1.1. Hores lectives setmanals

1. Els horaris lectius del professorat seran, amb caràcter general, de 18 hores lectives setmanals, distribuïdes de dilluns a divendres amb un mínim de dues hores lectives diàries i un màxim de cinc.

2. Les hores lectives setmanals són les següents:

- Les corresponents als respectius currículums d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i cicles formatius de Formació Professional.

- Hores de tutoria.

- Hores de reforç en Educació Secundària Obligatòria.

- Hores de desdoblaments en Educació Secundària Obligatòria.

- Hores de Programes de diversificació curricular.

- Hores de Programes de qualificació professional inicial.

- Hores d'altres programes educatius

- Hores de coordinació didàctica, coordinació de l'aula d'informàtica o coordinació TIC.

- Hores dedicades a les funcions directives.

- Hores de repàs d'assignatures pendents de 1r de Batxillerat.

- Hores d'atenció educativa.

4.1.2. Hores complementàries setmanals: fins a 7 hores

Les hores complementàries setmanals són les següents:

- Hores de guàrdia; entre un i tres períodes horaris. Correspon al professor o professora de guàrdia:

· Atendre els grups d'alumnat que es troben sense professor o professora i orientar les seues activitats.

· Vetlar per l'orde i el bon funcionament del centre durant l'horari lectiu de l'alumnat i durant les recreacions.

· Anotar en el comunicat corresponent, al finalitzar el període de guàrdia, les absències del professorat, així com qualsevol altra incidència que haja pogut produir-se.

- Hores complementàries de tutoria. Els tutors i tutores hauran de dedicar també tres hores complementàries setmanals, una vegada cobertes les hores de guàrdia i guàrdia de recreació, una per a l'atenció als pares, mares i tutors legals, i dos per a la col·laboració amb la direcció d'estudis, amb el departament d'orientació, o el servici psicopedagògic escolar, així com per a la col·laboració amb el programa d'activitats extraescolars i complementàries del centre.

- Reunions del departament didàctic: una hora setmanal que pot agrupar-se quinzenalment per a reunions de més duració.

- Organització d'activitats esportives, preparació de pràctiques de laboratori, manteniment de tallers, arxiu i preparació de materials didàctics: una o dos hores setmanals.

- Atenció a la biblioteca: entre una i tres hores setmanals.

4.1.3. Hores complementàries de còmput mensual: 5 hores

Les hores complementàries de còmput mensual són les següents:

- Assistència a reunions de claustre.

- Assistència a reunions de consell escolar dels professors i professores que siguen membres d'este.

- Assistència a les sessions d'avaluació.

- Assessorament lingüístic al centre respecte dels programes d'educació bilingüe i/o a la impartició de cursos d'actualització lingüística en valencià al professorat.

- Organització, amb l'assessorament del departament d'orientació i davall la coordinació de la direcció d'estudis de les activitats d'orientació general de l'alumnat de segon curs de Batxillerat amb la finalitat d'ajudar-los a perfilar l'elecció dels estudis superiors. Estes activitats s'exerciran preferentment en l'últim trimestre del curs.

- Participació en activitats de formació incloses en el pla de formació del professorat convocades i autoritzades per la Conselleria d'Educació.

- Qualsevol altra activitat que redunde en benefici del centre, autoritzada pel consell escolar i no inclosa en les anteriorment citades.

4.1.4. Hores de preparació de classes i perfeccionament: 7.30 hores.

D'acord amb l'Orde de 29 de juny de 1992, les 7 hores i 30 minuts restants fins a completar la jornada laboral seran de lliure disposició del professorat per a la preparació de classes, el perfeccionament individual o qualsevol altra activitat pedagògica complementària.

4.2. Elaboració dels horaris

L'elaboració dels horaris es troba regulada en el bloc II (Horari del personal docent) de l'annex II de l'Orde de 29 de juny de 1992, de la Conselleria d'Educació (DOGV núm. 1.826, de 15 de juliol de 1992).

4.2.1. Distribució de torns, matèries i cursos. Orde d'elecció entre el professorat

1. Una vegada determinat el nombre de grups i programes autoritzats dels distints nivells educatius, la direcció d'estudis comunicarà als caps i les caps de departament, en el claustre que se celebre a este efecte, les dades següents: nombre de grups, nombre d'hores lectives setmanals assignades a cada departament, amb indicació expressa de les hores/especialitat que s'impartiran en valencià i les que s'impartiran en castellà.

2. Els caps i les caps de departament reuniran el professorat definitiu que forma part d'este i el professorat que ha obtingut destí definitiu en l'últim concurs de trasllats i traslladaran l'assignació horària atribuïda a cada professor i professora a la direcció d'estudis, així com les hores que no hagen sigut assumides pel departament o bé la falta de càrrega horària que afecte un o més membres del departament.

3. El departament començarà la distribució de l'horari entre els seus components atribuint les hores curriculars corresponents als grups la llengua vehicular dels quals siga el valencià, segons el programa d'educació bilingüe que aplique el centre i la capacitació lingüisticotècnica del professorat, i a continuació la resta d'hores assignades al departament.

4. A l'efectuar el repartiment horari entre el professorat definitiu, en cas que hi haja excés d'hores lectives en el departament i abans de traslladar l'excés horari a la direcció d'estudis, s'aplicaran els criteris següents:

- 1r S'adjudicaran totes les tutories possibles.

- 2n S'adjudicaran totes les hores dels programes: Programes de diversificació curricular, Programes de qualificació professional inicial, o altres programes, que el centre tinga autoritzats, entre el professorat definitiu.

- 3r S'adjudicaran totes les hores possibles de reforços, desdoblaments i repassos entre el professorat definitiu.

-4t En els instituts d'Educació Secundària amb més d'un torn s'agruparan les restes horàries en un torn, i si això no és possible s'agruparan en dos torns, amb indicació de les hores de nocturn.

5. En el cas que no hi haja acord per a l'elecció de torns i grups per part del professorat, s'aplicarà el que establix l'apartat 2.1 i 2.2. de l'annex II de l'Orde de 29 de juny de 1992 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència relatiu a la distribució i orde d'elecció.

6. La direcció d'estudis incorporarà a cada horari personal les hores complementàries setmanals corresponents a guàrdies, tutories de pares, mares o tutors legals, reunió de departament, etc., fins a completar les 25 hores d'obligada permanència en el centre. La direcció d'estudis elaborarà els horaris setmanals del professorat seguint els criteris adoptats pel claustre de professors i els incorporarà a la PGA que serà informada pel claustre de professors i aprovada pel consell escolar.

7. En cap cas, les preferències horàries del professorat comportarà per a l'alumnat que les matèries a què corresponguen dos o tres períodes lectius setmanals siguen impartides en dies consecutius. Així mateix, no podrà haver-hi dos o més períodes lectius diaris de la mateixa matèria, excepte les matèries optatives o amb caràcter pràctic, ni tampoc l'horari de l'alumnat podrà incloure hores lliures intercalades en el seu horari lectiu.

4.2.2. Horari de l'equip directiu.

1. Els titulars dels òrgans unipersonals de govern constituïxen l'equip directiu del centre. Estos treballen de forma coordinada en l'exercici de les seues funcions. Per a fomentar la seua autonomia organitzativa, els equips directius podran distribuir entre els seus membres les hores assignades a la dita funció, per a optimitzar la seua actuació.

2. Els membres de l'equip directiu tindran assignats grups de docència directa.

3. Els centres amb més d'un torn establit disposaran de dos direccions d'estudi.

4. Les hores lectives de dedicació a les funcions directives en instituts seran les que s'establixen en l'annex II. En el còmput de reduccions horàries de càrrecs directius, es comptabilitzaran totes les unitats del centre.

5. Mentres el centre estiga obert, hi haurà, almenys, un membre de l'equip directiu.

4.2.3. Horari del professorat d'Orientació Educativa.

1. En tots els centres d'Educació Secundària que tinguen 8 o més unitats es dotarà este lloc.

2. La jornada laboral d'este professorat és de 37 hores i 30 minuts setmanals.

3. Durant els períodes lectius establits en el calendari escolar vigent, dedicaran a les activitats de l'institut 30 hores setmanals, de les quals 25 seran arreplegades en l'horari individual setmanal, i 5 seran hores complementàries computades mensualment.

4. Les 25 hores setmanals d'obligada permanència en el centre seran distribuïdes de la manera següent:

- 1r Díhuit hores setmanals d'atenció directa a l'alumnat, coincidint amb el seu horari lectiu, per a realitzar:

· L'avaluació psicopedagògica, preferentment la de l'alumnat amb necessitats educatives especials, així com la requerida per a l'aplicació de les mesures específiques, previstes en el corresponent Pla d'atenció a la diversitat de l'institut.

· L'orientació educativa, psicopedagògica i professional, individual i grupal, prevista en el corresponent pla de l'institut.

- 2n Una o dues hores de guàrdia.

-3r Cinc o sis hores setmanals d'assessorament psicopedagògic a la comunitat educativa:

· Als òrgans de govern, la Comissió de coordinació pedagògica i els departaments didàctics, per a l'elaboració i desenrotllament del Projecte educatiu, de les concrecions dels currículums i de les programacions didàctiques, així com per a l'avaluació del funcionament i de les activitats de l'institut.

· Als tutors i les tutores, per a la preparació i aplicació de les seues activitats específiques, d'acord amb el Pla d'acció tutorial de l'institut.

· Al professorat, per a la detecció i prevenció de problemes d'aprenentatge i d'adaptació; per al disseny i l'aplicació de mesures educatives complementàries i de reforç, així com de les adaptacions curriculars i de les altres mesures d'atenció a la diversitat.

· Als pares i les mares, per a atendre les seues consultes.

· Als alumnes i a les alumnes, per a atendre les seues consultes.

- 4t Les cinc hores complementàries, computades mensualment, les dedicarà a les activitats següents:

· Assistència a reunions de claustre.

· Assistència, si és el cas, a reunions del consell escolar

· Assistència a sessions periòdiques d'avaluació i promoció de l'alumnat.

- 5t Les 7 hores i mitja restants fins a completar la jornada, es destinaran a la preparació de la seua activitat específica i al perfeccionament individual.

5. Les 23/24 hores setmanals d'intervenció especialitzada seran assignades per la direcció d'estudis, en la confecció dels horaris de l'institut, d'acord amb els criteris següents:

- S'haurà de romandre 5 hores diàries com a màxim i 2 com a mínim, de dilluns a divendres, dins de l'horari lectiu que tinga aprovat l'institut.

- S'assignaran hores en tots els torns de l'institut.

- En el cas que algun professor o professora tinga assignada alguna funció directiva o de coordinació, s'aplicaran a les hores d'atenció directa a l'alumnat els criteris que figuren en esta resolució respecte a l'horari de l'equip directiu.

- D'acord amb les característiques de cada institut i amb les necessitats del seu alumnat, es podrà variar la distribució entre les hores dedicades a la intervenció directa amb alumnat i les dedicades a l'assessorament psicopedagògic a la comunitat educativa. En tot cas, el temps dedicat a la intervenció directa amb alumnes i alumnes no serà inferior a 15 hores.

6. Les 25 hores d'obligada permanència en el centre es consignaran en horaris individuals, visats per la direcció del centre i amb l'assabentat del professor o professora.

4.2.4. Horaris incomplets. Criteris de desplaçament

1. En els supòsits en què haja de determinar-se entre diversos professors o professores que ocupen llocs de treball de la mateixa especialitat amb caràcter definitiu el que o els que són els afectats per la falta majoritària de càrrega horària lectiva, si cap d'ells opta voluntàriament per accedir a la dita situació, s'aplicaran successivament els criteris següents:

a. Menor temps de servicis efectius com a funcionari de carrera en el cos a què pertanga cada funcionari.

b. Menor antiguitat ininterrompuda com a definitiu en el centre.

c. Any més recent d'ingrés en el cos.

d. No pertànyer al cos de catedràtics d'ensenyança secundària.

Tot això, sense perjuí dels drets que corresponguen als funcionaris pertanyents al cos de catedràtics d'ensenyança secundària en el cas que hagen accedit a la plaça amb anterioritat a l'entrada en vigor de la LOGSE.

2. Qualsevol funcionari de carrera amb destí definitiu en el centre, afectat per la falta de càrrega horària corresponent a la seua especialitat, podrà sol·licitar voluntàriament el desplaçament. Quan el nombre de sol·licituds siga superior a la diferència entre el nombre de funcionaris de carrera amb destí definitiu i el nombre de llocs que contempla la plantilla en la corresponent especialitat, la prioritat per a obtindre la condició de desplaçat vindrà determinada per l'aplicació successiva dels criteris següents:

a. Més temps de servicis efectius com a funcionari de carrera en el cos a què pertanga cada funcionari.

b. Més antiguitat ininterrompuda com a definitiu en el centre.

c. Any menys recent d'ingrés en el cos.

d. Pertànyer al cos de catedràtics d'ensenyança secundària

Tot això, sense perjuí dels drets que corresponguen als funcionaris pertanyents al cos de catedràtics d'ensenyança secundària en el cas que hagen accedit a la plaça amb anterioritat a l'entrada en vigor de la LOGSE.

3. Després de determinar per mitjà d'estos criteris el professorat que queda sense horari, la direcció del centre ho comunicarà per via d'urgència a la corresponent direcció territorial en la data en què esta informació siga requerida.

4. L'adjudicació de destí en comissió de servicis al professorat que haja quedat sense horari es realitzarà per les corresponents direccions territorials, que publicaran en el tauler d'anuncis l'orde d'elecció i les vacants, amb l'antelació suficient a l'acte d'adjudicació de desplaçats.

5. El professorat desplaçat s'integrarà, a partir del moment de la seua incorporació al centre en què quede destinat en comissió de servicis, en el departament corresponent amb els drets que deriven de la seua antiguitat segons els criteris indicats anteriorment.

6. Si no es pot assignar horari per algun dels procediments anteriors, este professorat romandrà en el seu centre, i el seu horari serà confeccionat per la direcció, després d'escoltar l'interessat, i una vegada estudiades les necessitats prioritàries del centre en funció de les seues característiques. L'horari d'este professorat no podrà confeccionar-se, en cap cas, reduint l'horari lectiu de la resta del professorat del departament i consistirà en:

- Atendre els programes d'atenció a la diversitat que aplique el centre.

- Col·laborar en la impartició de les hores de dedicació a l'alumnat amb necessitats educatives especials, incloent-hi, quan siga necessari, activitats d'ampliació curricular per a alumnat amb condicions personals de sobredotació intel·lectual, degudament dictaminat.

- Assumir grups de matèries optatives que no pogueren constituir-se per no aconseguir el nombre mínim d'alumnes establits.

- Si es tracta de professorat de valencià en centres que apliquen programes d'educació bilingüe, d'ensenyament en valencià o d'incorporació progressiva, dedicar fins a un màxim de tres hores setmanals per a la coordinació, perfeccionament i actualització del professorat que impartix classe en Educació Secundària Obligatòria .

- Si es tracta de professorat amb un coneixement qualificat de valencià, la dedicació de les hores corresponents a la producció i correcció dels documents en valencià que genere la vida educativa i administrativa del centre.

- Atendre al programa de gestió de qualitat, en el cas que el centre el tinga autoritzat.

4.3. Compliment de l'horari

El compliment de l'horari per part del professorat es troba regulat en el bloc II (Horari del personal docent) de l'annex II de l'Orde de 29 de juny de 1992, de la Conselleria d'Educació (DOGV núm. 1.826, de 15 de juliol de 1992).

4.4. Atribució docent del professorat d'Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat

1. Caldrà ajustar-se al que disposa el Reial Decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es definixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'Educació Secundària Obligatòria, el Batxillerat, la Formació Professional i les ensenyances de règim especial i s'establixen les especialitats dels cossos docents d'ensenyança secundària (BOE de 28.11.2008). En el Batxillerat i, respecte a les matèries comunes i de modalitat, el Reial Decret 1834/2008, de 8 de novembre, es completa amb la disposició addicional sexta de l'Orde de 19 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'organització i el funcionament del Batxillerat diürn, nocturn i a distància en la Comunitat Valenciana.

2. Quant a l'atribució docent de les matèries optatives en l'Educació Secundària Obligatòria, serà aplicable l'Orde d'11 de juliol de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s'establix l'atribució docent de matèries optatives d'oferta general en l'Educació Secundària Obligatòria a les corresponents especialitats de professorat d'Educació Secundària i professors tècnics de Formació Professional (DOGV de 13.08.1997) i l'article 10 de l'Orde de 27 de maig de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen les matèries optatives en l'Educació Secundària Obligatòria.

3. Respecte a l'atribució docent de les matèries optatives del Batxillerat, es considerarà l'annex V de l'Orde de 17 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen les matèries optatives en el Batxillerat (DOCV de 07.07.2009).

5. ENSENYAMENT EN VALENCIÀ

1. Segons disposa l'article 102 del Decret 234/1997, en els municipis de predomini lingüístic valencià, que figuren en l'article 35 de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, tots els centres aplicaran un o més dels programes d'educació bilingüe. Així mateix, en els centres dels municipis de predomini lingüístic castellà que reben alumnes majoritàriament de municipis de predomini lingüístic valencià, també serà aplicable el que s'ha mencionat anteriorment.

2. Estos programes són:

- Programa d'ensenyament en valencià.

- Programa d'incorporació progressiva.

3. Els centres dels municipis de predomini lingüístic castellà, que figuren en l'article 36 de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, poden aplicar, sempre que hi haja una voluntat explícitament manifestada pels pares, mares o tutors legals, qualsevol dels programes d'educació bilingüe. Estos podran incorporar-se a iniciativa de l'administració educativa, d'acord amb l'oferta institucional d'ensenyament en valencià, que es realitzarà anualment.

5.1. Programes d'educació bilingüe

1. A fi de donar continuïtat als programes d'educació bilingüe que l'alumnat haja pogut seguir al llarg de l'Educació Primària, en l'Educació Secundària els centres s'atindran als criteris següents:

- Centres ubicats en poblacions de predomini lingüístic valencià (article 35 de la Llei 4/1983, d'Ús i Ensenyament del Valencià). Aplicaran el Programa d'incorporació progressiva i, si és el cas, el Programa d'ensenyament en valencià, en funció de la disponibilitat de professorat.

- Centres ubicats en poblacions de predomini lingüístic castellà (article 36 de la Llei 4/1983). Estos centres elaboraran un Pla de normalització lingüística amb la finalitat d'establir les condicions mínimes de sensibilització, tant del centre com de l'entorn sociocultural, perquè puga fer-se efectiu el mandat de l'article 19.2 de la Llei 4/1983, d'Ús i Ensenyament del Valencià. A més, aquells centres que desitgen aplicar un programa d'educació bilingüe hauran de comptar amb la voluntat prèviament manifestada dels pares, mares o tutors legals i amb les possibilitats organitzatives del centre. Per a l'aplicació del Programa d'educació bilingüe, els centres elaboraran el disseny particular del programa.

2. El programa d'ensenyament en valencià continua de forma coherent el programa o programes d'ensenyament en valencià o el programa d'immersió lingüística de l'Educació Primària. En este programa totes o la major part de les àrees no lingüístiques tenen el valencià com a llengua vehicular d'aprenentatge.

3. El Programa d'incorporació progressiva garantirà la continuïtat del programa d'incorporació progressiva aplicat en l'Educació Primària. Este programa suposa l'ús del valencià com a llengua vehicular en una part de les àrees no lingüístiques, d'acord amb les especificacions del disseny particular del programa d'educació bilingüe. Este disseny garantirà, almenys, l'ús del valencià com a llengua d'aprenentatge en dos àrees no lingüístiques en cada un dels grups.

4. El Programa d'incorporació progressiva afectarà tot l'alumnat del centre, excepte als que hagen sol·licitat formar part d'un grup en què s'aplique el Programa d'ensenyament en valencià.

5. Si els pares, mares o tutors legals desitgen que l'alumne o alumna reba un tractament lingüístic diferent del previst pel centre, ho manifestaran en un termini de 30 dies, a partir de l'inici de les classes. Esta sol·licitud es farà individualment i per escrit a la direcció del centre perquè esta adopte les mesures oportunes.

6. A fi de garantir el funcionament correcte dels programes d'educació bilingüe (Programa d'ensenyament en valencià i Programa d'incorporació progressiva), a l'hora d'assignar els torns i grups que tinguen assignatures en valencià la direcció d'estudis actuarà d'acord amb el que s'establix en els punts 2.2 i 2.3 de l'epígraf II, annex II, de l'Orde de 29 de juny de 1992, considerant la capacitació lingüisticotècnica en valencià i l'experiència docent prèvia en valencià.

7. Els expedients per a l'autorització del Programa d'ensenyament en valencià podran iniciar-se per part del centre. A més, la Conselleria d'Educació, per a garantir la continuïtat dels programes en el pas de l'Educació Primària a l'Educació Secundària podrà determinar en quins centres s'aplicarà el Programa d'ensenyament en valencià. Quan la proposta d'aplicació del Programa d'ensenyament en valencià la inicie la Conselleria d'Educació serà notificada al consell escolar del centre abans del començament del període d'admissió de l'alumnat.

8. Els centres de Secundària que desitgen aplicar el Programa d'ensenyament en valencià ho sol·licitaran a la direcció territorial corresponent perquè, una vegada informada per la Inspecció educativa, siga remesa la sol·licitud a la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents per a la seua autorització, si és procedent. La sol·licitud haurà d'anar acompanyada del certificat de l'acta de la sessió del consell escolar en què s'haja aprovat, d'una anàlisi de la situació sociolingüística del context i de la previsió sobre la distribució del professorat d'acord amb els diferents nivells de formació lingüisticotècnica i la seua competència comunicativa.

9. Quan estos tràmits d'aprovació del Programa d'ensenyament en valencià siguen per iniciativa dels centres es realitzaran abans del 31 de gener del curs acadèmic anterior al del seu inici.

10. El disseny particular del programa o dels programes d'educació bilingüe és la concreció i contextualització d'estos a la realitat particular de cada centre i, al mateix temps, constituïx el conjunt de decisions prèvies per a l'elaboració dels documents d'organització i gestió educativa: el Projecte educatiu, el Pla de normalització lingüística i la resta de decisions organitzatives. El conjunt de decisions que conformen el disseny particular del programa haurà d'incorporar-se als documents de gestió i d'organització corresponents.

11. El contingut del disseny particular del programa o dels programes d'educació bilingüe inclourà:

- Els objectius generals del currículum prescriptiu de l'Educació Secundària Obligatòria contextualitzats i atenent la realitat educativa del centre i les exigències del programa.

- El tractament metodològic de les diferents llengües.

- La previsió d'actuacions amb l'alumnat de nova incorporació al sistema educatiu valencià i que necessita una atenció específica per a suplir la baixa competència d'estos en alguna de les llengües oficials.

- La proporció d'ús vehicular de les dos llengües oficials en els diferents cursos i grups.

- La previsió del centre sobre la distribució del professorat d'acord amb els diferents nivells de formació lingüisticotècnica i la seua competència en valencià.

- La indicació de les necessitats específiques que l'aplicació dels programes d'educació bilingüe puga ocasionar perquè siguen incorporades al pla d'actuació de l'assessoria didàctica del valencià, si són de la seua competència.

12. La Comissió de coordinació pedagògica de cada centre concretarà el disseny particular del programa o dels programes d'educació bilingüe. La direcció del centre remetrà este disseny a la direcció territorial d'Educació corresponent una vegada aprovat pel consell escolar.

5.2. Programes plurilingües. Ensenyances del sistema educatiu impartides en llengües estrangeres

Segons establix la disposició addicional primera del Decret 112/2007, de 20 de juliol, del Consell, i la disposició addicional segona del Decret 102/2008, d'11 de juliol, del Consell, la conselleria competent en matèria d'educació podrà autoritzar programes d'educació plurilingües, que permetrà als centres docents impartir una part de les matèries del currículum en llengües estrangeres sense que això supose modificació dels aspectes bàsics dels currículums regulats respectivament pel Reial Decret 1631/2006, de 29 de desembre, pel qual s'establixen les ensenyances mínimes corresponents a l'Educació Secundària Obligatòria, i el Reial Decret 1467/2007, de 2 de novembre, pel qual s'establix l'estructura del Batxillerat i es fixen les seues ensenyances mínimes.

5.3. Habilitació lingüística del professorat

Serà aplicable l'Orde de 5 d'octubre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el Pla de Formació Lingüisticotècnica en Llengües del Professorat no Universitari i l'obtenció de les titulacions administratives necessàries per a l'ús vehicular de les llengües en tots els nivells d'ensenyança no universitària (DOCV 28.10.2009).

6. ENSENYANCES

6.1. ESO

El currículum de l'Educació Secundària Obligatòria en la Comunitat Valenciana està regulat en el Decret 112/2007, de 20 de juliol, del Consell (DOCV de 24.07.2007).

6.1.1. Avaluació, promoció i titulació

1. Pel que fa a l'avaluació i promoció de l'alumnat, així com a l'avaluació dels processos d'ensenyança caldrà ajustar-se al que disposa l'Orde de 14 de desembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, sobre avaluació en l'Educació Secundària Obligatòria (DOCV de 21.12.2007).

2. Pel que fa a l'alumnat que curse programes de diversificació curricular, en l'avaluació i promoció de l'alumnat caldrà ajustar-se al que disposa l'article 8 de l'Orde de 16 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el programa de diversificació curricular en l'Educació Secundària Obligatòria (DOCV de 20.06.2008).

3. Tots els alumnes i les alumnes que cursen ensenyances d'Educació Secundària Obligatòria, disposaran dels documents oficials d'avaluació previstos en l'Orde de 14 de desembre de 2007, abans mencionada. Per al seu ompliment, les secretaries dels centres s'atindran al que disposen l'esmentada orde i en la Resolució de 5 de març de 2008, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es dicten instruccions per a formalitzar els documents bàsics d'avaluació i s'establix el procediment de sol·licitud d'assignació del número d'historial acadèmic per a Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria. (DOCV de 14.03.2008).

4. Els alumnes i les alumnes que superen estes ensenyances, a l'haver aconseguit les competències bàsiques i els objectius de l'etapa, obtindran el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

5. L'alumnat que, havent finalitzat l'Educació Secundària Obligatòria i no havent obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, dispose d'un màxim de cinc matèries pendents de qualificació positiva en l'etapa i haja complit, amb caràcter general, 18 anys d'edat l'any natural en què va finalitzar la seua permanència en la dita etapa, podrà realitzar la prova extraordinària regulada en l'Orde 19 de novembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la convocatòria anual i el procediment per a la realització de la prova extraordinària per a aconseguir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria pels alumnes i les alumnes que no l'hagen obtingut al finalitzar l'etapa (DOCV 10.12.2009).

6.1.2. Matèries optatives

1. En l'Educació Secundària Obligatòria, caldrà ajustar-se al que disposa l'Orde de 27 de maig de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen les matèries optatives en l'Educació Secundària Obligatòria (DOCV de 12.06.2008), així com a l'Orde 64/2010, de 16 de juny, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica parcialment l'Orde de 27 de maig de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen les matèries optatives en l'Educació Secundària Obligatòria (DOCV 29.06.2010).

2. Tots els centres, públics i privats, inclouran en la seua proposta a l'alumnat les matèries optatives d'oferta obligada. Així mateix, en funció de les seues possibilitats organitzatives i dels seus recursos disponibles podran oferir matèries optatives d'oferta general. Les matèries optatives d'oferta obligada i d'oferta general no requerixen autorització per a poder ser impartides.

3. Addicionalment, els centres, si és el cas, oferiran matèries optatives de disseny propi per al tercer curs de l'etapa en els termes següents:

- Cap centre podrà oferir i, per tant d'impartir, matèries optatives de disseny propi que no hagen sigut autoritzades.

- Les matèries autoritzades podran ser impartides en cursos successius sense necessitat d'una nova autorització, fins que no es modifiquen les condicions en què han sigut autoritzades.

6.1.3. Atenció a la diversitat i alumnes amb necessitats educatives especials

1. Tots els centres d'Educació Secundària són centres d'integració d'alumnat amb necessitats educatives especials permanents i també centres que han d'acollir alumnat que requerix compensar desigualtats educatives. Conseqüentment, i en funció de les característiques del seu alumnat, s'haurà de tindre en compte esta atenció a la diversitat en el Projecte educatiu.

2. Per a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, seran aplicables les disposicions següents:

- Decret 39/1998, de 31 de març, del Govern Valencià, d'ordenació de l'educació per a l'atenció de l'alumnat amb necessitats educatives especials (DOGV de 17 d'abril).

- Orde 18 de juny de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula l'atenció a la diversitat en l'Educació Secundària Obligatòria (DOGV de 29.06.1999).

- Orde 14 de març de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula l'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzat en centres que impartixen Educació Secundària (DOGV de 14.04.2005).

- Orde d'11 de novembre de 1994, de la Conselleria d'Educació i Ciència, per la qual s'establix el procediment d'elaboració del dictamen per a l'escolarització dels alumnes amb necessitats educatives especials (DOGV de 18.01.95).

3. En relació amb l'alumnat que presenta necessitats de compensació educativa, caldrà ajustar-se al que disposen les disposicions següents:

- Orde de 4 de juliol de 2001, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es regula l'atenció a l'alumnat amb necessitats de compensació educativa (DOGV 17.07.2001)

- Orde de 21 de novembre de 2006 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es determinen els criteris i procediments per a l'atenció hospitalària i domiciliària de l'alumnat que requerisca compensació educativa en educació primària i Educació Secundària Obligatòria (DOGV 26.12.2006).

4. La flexibilització del període d'escolarització obligatòria per a l'alumnat amb condicions de sobredotació intel·lectual es regula per mitjà de l'Orde de 14 de juliol de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regulen les condicions i el procediment per a flexibilitzar, excepcionalment, la duració del període d'escolarització obligatòria dels alumnes que tenen necessitats educatives especials derivades de condicions personals de sobredotació intel·lectual (DOGV 05.08.1999).

5. L'informe psicopedagògic es regula per mitjà de l'Orde de 15 de maig de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'establix el model d'informe psicopedagògic i el procediment de formalització (DOGV 31.05.2006).

6. Quant a altres mesures d'atenció a la diversitat, caldrà ajustar-se al que disposa l'Orde de 16 de juny de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el programa de diversificació curricular en l'Educació Secundària Obligatòria (DOCV de 20.06.2008), així com els capítols en vigor de l'Orde de 18 de juny de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula l'atenció a la diversitat en l'Educació Secundària Obligatòria (DOGV de 29.06.1999).

7. D'acord amb la Llei 8/2008, de 20 de juny, de la Generalitat, dels drets de salut de xiquets i adolescents (DOCV 26.06.2008), en l'article 10, perquè els menors escolaritzats, amb problemes mèdics crònics, que necessiten atenció sanitària, puguen seguir el seu procés escolar amb la major normalitat possible, cada centre educatiu s'adscriurà al centre de salut més pròxim des d'on se li facilitarà, d'acord amb la valoració de les necessitats, l'atenció sanitària específica que siga necessària. L'adscripció dels centres educatius d'ensenyança obligatòria als centres de salut es regula per mitjà de l'Orde de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es desenrotlla els drets de salut de xiquets i adolescents en el medi escolar (DOCV 14.08.2009), que indica en l'article 4 que durant el mes de setembre de cada curs escolar, el director del centre educatiu facilitarà al coordinador mèdic del centre de salut un llistat de l'alumnat escolaritzat afectat per malalties cròniques. En el cas que existisquen alumnes amb malalties cròniques que s'incorporen al centre una vegada iniciat el curs, la direcció del centre comunicarà la dita circumstància al coordinador mèdic del centre de salut.

6.1.4. Avaluació diagnòstica

1. En el marc de l'avaluació del sistema educatiu, la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, establix en l'article 29 que al finalitzar el segon curs de l'Educació Secundària Obligatòria els centres realitzaran una avaluació de diagnòstic de les competències bàsiques aconseguides pels alumnes. A la Comunitat Valenciana, l'avaluació diagnòstica tindrà lloc al llarg del tercer trimestre del curs 2010-2011, i està regulada per l'Orde d'11 d'abril de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula l'avaluació diagnòstica en l'ensenyança bàsica de la Comunitat Valenciana (DOGV 11.05.2006).

2. L'objecte de l'avaluació diagnòstica és comprovar el grau d'adquisició de les competències bàsiques del currículum corresponent a l'Educació Secundària Obligatòria.

3. Este procés, coordinat per la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, avaluarà durant este curs les competències següents:

- Tractament de la informació i competència digital.

- Competència en comunicació lingüística.

- Competència matemàtica.

4. L'equip directiu de cada centre organitzarà, coordinarà i garantirà la correcta aplicació i correcció de les proves, planificant i prenent les mesures oportunes perquè el professorat implicat puga realitzar estes tasques.

5. Esta avaluació tindrà un caràcter informatiu i orientador per als centres, el professorat, l'alumnat i les seues famílies i no tindrà efectes acadèmics per a l'alumnat. Cada un dels centres rebrà un informe sobre els seus resultats en l'avaluació diagnòstica. L'informe haurà de ser comunicat tant al claustre de professors com al consell escolar del centre i serà el punt de partida per a la posada en marxa de plans de millora.

6. La Inspecció educativa supervisarà tot el procés de l'avaluació diagnòstica en la forma que es determine reglamentàriament.

7. Els òrgans de govern i els òrgans de participació en el control i gestió així com els distints sectors de la comunitat educativa, col·laboraran en l'avaluació diagnòstica dels centres.

6.1.5. Ensenyances de Religió

1. Respecte a les ensenyances de Religió caldrà ajustar-se al que disposa la disposició addicional segona del Reial Decret 1631/2006, de 29 de desembre i la disposició addicional segona del Decret 112/2007, de 20 de juliol.

2. Els centres docents, de conformitat amb els criteris que determine la conselleria competent en matèria d'educació, desenrotllaran mesures organitzatives perquè l'alumnat, les mares, pares o tutors dels quals no hagen optat per les ensenyances de religió, reba la deguda atenció educativa, de manera que l'elecció d'una o altra opció no supose cap discriminació.

6.1.6. Exempcions i convalidacions

1. Per a l'alumnat que cursa ensenyances professionals de música i dansa caldrà ajustar-se al que disposa l'orde per la qual es regula el procediment per a sol·licitar la convalidació de matèries en l'Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat per part de l'alumnat que cursa simultàniament ensenyances professionals de música i de dansa.

2. Per a l'alumnat que acredite tindre la condició d'esportista d'alt nivell, d'alt rendiment o d'elit de la Comunitat Valenciana, caldrà ajustar-se al que disposa l'Orde de 15 de juny de 2009 de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establixen mesures per a promoure i facilitar l'educació en les diferents ofertes formatives del sistema educatiu, per als esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana (DOCV 17.07.2009), així com l'orde per la qual es regula el procediment per a sol·licitar la convalidació de matèries en l'Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat per part de l'alumnat que cursa simultàniament ensenyances professionals de música i de dansa.

3. El procediment de la convalidació o exempció de les diferents matèries d'Educació Secundària Obligatòria s'iniciarà en el cas que l'alumnat o els seus pares o tutors legals, si és menor d'edat, ho sol·liciten, i s'ajustarà al que s'indica en l'orde per la qual es regula el procediment per a sol·licitar la convalidació de matèries en l'Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat per part de l'alumnat que cursa simultàniament ensenyances professionals de música i de dansa.

4. Respecte a l'exempció de la matèria de Valencià, caldrà ajustar-se al que disposa la Resolució de 25 de maig de 2005, de la Direcció General d'Ensenyament, per la qual es donen instruccions per a la tramitació de l'exempció de valencià. Correspon al director general d'Ordenació i Centres Docents la resolució de les sol·licituds d'exempció d'avaluació de la matèria de Valencià.

6.1.7. Canvi d'idioma estranger

1. Els alumnes i les alumnes podran cursar la mateixa segona llengua estrangera des del començament de l'etapa, o incorporar-se en qualsevol dels cursos. En este supòsit, el professor de la matèria adoptarà les mesures educatives complementàries més idònies perquè l'alumnat puga assolir els objectius previstos. En el cas que existisca disponibilitat horària del professorat amb destí definitiu, es podrà desdoblar per nivells d'aprenentatge la segona llengua estrangera.

2. Quant a la possibilitat de canvi de la primera llengua estrangera, serà aplicable allò que s'ha indicat en la Circular de 2 de maig de 2000, de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística per la qual es dicten instruccions relatives al canvi d'idioma estranger en l'Educació Secundària Obligatòria:

- Serà requisit previ, avalat per la Inspecció educativa, que la plantilla del centre dispose de professorat suficient en les especialitats corresponents a la primera i segona llengua estrangera per a atendre la possible demanda.

- L'alumne o alumna, o els seus pares o tutors legals, si és menor d'edat, podrà sol·licitar a la direcció del centre abans de la finalització del període de formalització de la matrícula o de la confirmació de plaça, per a iniciar en qualsevol curs de l'Educació Secundària Obligatòria el canvi d'opció en la primera llengua estrangera o per a iniciar en tercer o quart curs el canvi entre la primera i la segona llengua estrangera, exposant i justificant les raons per les quals sol·licita el dit canvi.

- La direcció del centre coordinarà amb el departament didàctic corresponent la sol·licitud presentada i la realització d'una prova de nivell que permeta assegurar el mínim de coneixements previs necessaris per a l'adequada progressió de l'aprenentatge de l'alumne o alumna en la llengua estrangera a què pretén canviar. Esta prova versarà sobre els elements fonamentals del currículum del curs anterior, tant a nivell oral com escrit.

- La direcció del centre, a proposta del departament didàctic corresponent, resoldrà justificadament esta sol·licitud i la comunicarà a l'interessat abans de l'inici del curs acadèmic.

- La Inspecció educativa serà informada per la direcció de tot el procés des del seu inici i assessorarà i orientarà cada una de les actuacions que es produïsquen. Al final del procés, la direcció del centre traslladarà a la Inspecció educativa una relació ordenada per cursos de l'alumnat que ha canviat l'opció de primera llengua estrangera o ha intercanviat les opcions de primera i segona llengua estrangera.

6.1.8. Premis extraordinaris i menció honorífica en l'etapa

Quant a la possibilitat d'atorgar la menció honorífica a l'alumnat l'esforç del qual meresca ser reconegut donades les seues característiques personals o socials, així com l'adjudicació dels premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Secundària Obligatòria, caldrà ajustar-se al que disposa l'Orde 58/2010, de 2 de juny, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la menció honorífica i la convocatòria dels premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Secundària Obligatòria de la Comunitat Valenciana a partir del curs 2009-2010 (DOCV 11.06.2010).

6.2. Batxillerat

1. El currículum del Batxillerat en la Comunitat Valenciana està regulat en el Decret 102/2008, d'11 de juliol, del Consell (DOCV de 15.07.2008).

2. L'Orde de 19 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, regula l'organització i el funcionament del Batxillerat diürn, nocturn i a distància en la Comunitat Valenciana (DOCV de 30.06.2009).

6.2.1. Accés

1. Podran accedir al primer curs del Batxillerat els alumnes i les alumnes que estiguen en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. Així mateix, podran iniciar els seus estudis de Batxillerat els alumnes i les alumnes que hagen obtingut el títol de tècnic després de cursar la Formació Professional de Grau Mitjà, així com els qui hagen obtingut el títol de tècnic esportiu després de cursar les Ensenyances Esportives de Grau Mitjà.

2. Els que estiguen en possessió del títol de tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny podran accedir directament al primer curs de la modalitat d'Arts del Batxillerat

3. També podran accedir al primer curs del Batxillerat els alumnes que disposen d'estudis o títols equivalents, a efectes acadèmics, als anteriorment citats.

6.2.2. Avaluació, promoció i titulació

1. Pel que fa a l'avaluació i promoció de l'alumnat de Batxillerat, així com a l'avaluació dels processos d'ensenyança caldrà ajustar-se al que disposa l'Orde de 24 de novembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, sobre avaluació en Batxillerat en la Comunitat Valenciana (DOCV de 15.12.2008), amb l'excepció introduïda per la disposició addicional novena de l'Orde de 19 de juny de 2009, en compliment de la Sentència del Tribunal Suprem de 2 de febrer de 2009, de manera que no serà aplicable el règim singular d'escolarització en què es permetia a l'alumnat que finalitza primer curs de Batxillerat amb avaluació negativa en tres o quatre matèries optar per matricular-se de les matèries de primer amb avaluació negativa i ampliar la dita matrícula amb dos o tres matèries de segon curs.

2. Els alumnes que superen estes ensenyances obtindran, al final de l'etapa, el títol de Batxiller, que tindrà efectes laborals i acadèmics.

6.2.3. Matèries optatives

1. Caldrà ajustar-se al que disposa l'Orde de 17 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen les matèries optatives en el Batxillerat (DOCV de 07.07.2009).

2. L'oferta de matèries optatives que els centres docents proposen al seu alumnat, contempla:

- Matèries optatives comunes per a totes les modalitats, entre les quals obligatòriament haurà d'incloure's una segona llengua estrangera i Tecnologies de la informació i la comunicació.

- Matèries optatives específiques de cada modalitat.

- Matèries de modalitat, ja siga de la modalitat triada o d'una modalitat diferent, sempre que les possibilitats organitzatives del centre així ho permeten.

6.2.4. Atenció a la diversitat i a alumnes amb NEE

1. En relació amb l'alumnat que presenta necessitats educatives especials, en el Batxillerat caldrà ajustar-se al que disposa la secció III de l'Orde de 14 de març de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula l'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzat en centres que impartixen Educació Secundària (DOGV de 14.04.2005).

2. Els alumnes amb necessitats educatives especials que cursen ensenyances de Batxillerat seran avaluats, amb caràcter general, d'acord amb el que establix l'Orde de 24 de novembre de 2008.

3. De conformitat amb el que establix l'article 22 del Decret 39/1998, de 31 de març (DOGV de 17.4.1998), estos alumnes i estes alumnes tindran dret a les adaptacions curriculars que possibiliten o faciliten el seu procés educatiu. Així mateix, en la celebració de les proves específiques que es convoquen, s'haurà d'adaptar la duració i les condicions de realització de les proves a les característiques d'estos estudiants.

4. Podran ser declarats exempts de qualificació en determinades matèries del currículum els alumnes i les alumnes amb problemes greus d'audició, visió o motricitat, o altres que es determinen, per als quals no siga probable realitzar adaptació curricular sense afectar el nivell bàsic dels continguts exigits. La dita exempció, si és el cas, haurà de ser autoritzada per la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents i la seua sol·licitud haurà de realitzar-se conforme disposa l'article dèsset de l'Orde de 14 de març de 2005.

5. En els documents bàsics d'avaluació de Batxillerat de l'alumnat es consignarà l'exempció una vegada concedida amb l'expressió exempt/a incorporant a l'expedient una còpia de la resolució per la qual s'ha autoritzat.

6.2.5. Ensenyances de Religió

1. Respecte a les ensenyances de Religió caldrà ajustar-se al que disposen la disposició addicional tercera del Reial Decret 1467/2007, de 2 de novembre, la disposició addicional tercera del Decret 102/2008, d'11 de juliol, del Consell, així com l'article 14 de l'Orde de 19 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'organització i el funcionament del Batxillerat diürn, nocturn i a distància en la Comunitat Valenciana i la seua correcció d'errors (DOCV 01.07.2009).

2. Els centres docents inclouran les ensenyances de Religió en l'horari lectiu del centre en condicions de no-discriminació horària. Així mateix, els centres disposaran les mesures organitzatives necessàries per a proporcionar la deguda atenció educativa en el cas de l'alumnat que haja optat per no cursar ensenyances de Religió, garantint, en tot cas, que l'elecció d'una opció o de l'altra no supose cap discriminació. La dita atenció, en cap cas comportarà l'aprenentatge de continguts curriculars associats al coneixement del fet religiós ni a qualsevol matèria de l'etapa.

6.2.6. Exempcions i convalidacions

1. Per a l'alumnat que cursa ensenyances professionals de música i dansa caldrà ajustar-se al que disposa l'orde per la qual es regula el procediment per a sol·licitar la convalidació de matèries en l'Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat per part de l'alumnat que cursa simultàniament ensenyances professionals de música i de dansa.

2. Per a l'alumnat que acredite tindre la condició d'esportista d'alt nivell, d'alt rendiment o d'elit de la Comunitat Valenciana, caldrà ajustar-se al que disposa l'Orde de 15 de juny de 2009 de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establixen mesures per a promoure i facilitar l'educació en les diferents ofertes formatives del sistema educatiu, per als esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana (DOCV 17.07.2009), així com l'orde per la qual es regula el procediment per a sol·licitar la convalidació de matèries en l'Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat per part de l'alumnat que cursa simultàniament ensenyances professionals de música i de dansa.

3. El procediment de la convalidació o exempció de les diferents matèries de Batxillerat s'iniciarà en el cas que l'alumnat o els seus pares o tutors legals, si és menor d'edat, ho sol·liciten, i s'ajustarà a allò que s'ha indicat en l'orde per la qual es regula el procediment per a sol·licitar la convalidació de matèries en l'Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat per part de l'alumnat que cursa simultàniament ensenyances professionals de música i de dansa.

4. D'acord amb el que establix l'article 50.2 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, l'alumnat que finalitze amb èxit les ensenyances professionals de música i dansa, obtindrà el títol de Batxiller si supera les matèries comunes del Batxillerat.

5. D'acord amb el Reial Decret 1538/2006, de 15 de desembre, pel qual s'establix l'ordenació general de la Formació Professional del sistema educatiu, les convalidacions de mòduls professionals pertanyents als Cicles Formatius de Grau Mitjà amb matèries de Batxillerat, s'establiran en la norma que regule cada títol.

6. Als alumnes i les alumnes que estiguen en possessió del títol de tècnic per haver superat estudis corresponents a un cicle formatiu de grau mitjà de Formació Professional, se'ls podran aplicar convalidacions de mòduls professionals amb matèries de Batxillerat, d'acord amb el que establix l'article 46 del Reial Decret 1538/2006, de 15 de desembre, pel qual s'establix l'ordenació general de la Formació Professional del sistema educatiu.

7. Als alumnes que estiguen en possessió del títol de tècnic per haver superat estudis corresponents a un cicle formatiu de grau mitjà d'Arts Plàstiques i Disseny, se'ls podran aplicar convalidacions de mòduls professionals amb matèries de Batxillerat, de conformitat amb el que establix l'article 25 del Reial Decret 596/2007, de 4 de maig, pel qual s'establix l'ordenació general de les ensenyances professionals d'arts plàstiques i disseny, i amb la disposició addicional sèptima del Reial Decret 1467/2007, de 2 de novembre.

8. Respecte a l'exempció de la matèria de Valencià, caldrà ajustar-se al que disposa la Resolució de 25 de maig de 2005, de la Direcció General d'Ensenyament, per la qual es donen instruccions per a la tramitació de l'exempció de valencià. Correspon al director general d'Ordenació i Centres Docents la resolució de les sol·licituds d'exempció d'avaluació de la matèria de Valencià.

6.2.7. Canvi de modalitat, via, llengua estrangera. Mobilitat entre règims d'estudis. Matèries de Batxillerat cursades a distància

1. Respecte als canvis de modalitat i via i de règim d'estudis, serà aplicable l'Orde de 19 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'organització i el funcionament del Batxillerat diürn, nocturn i a distància en la Comunitat Valenciana.

2. L'alumnat que haja cursat en primer curs una determinada llengua estrangera, i desitge canviar de llengua estrangera per raons justificades, podrà sol·licitar el dit canvi si repetix primer curs en la seua totalitat o bé en el moment en què es trobe en condicions de promocionar a segon curs. Este canvi sempre estarà supeditat a l'oferta i a les possibilitats organitzatives del centre. El procediment per al seu tràmit i autorització es descriu en l'article 12 de l'Orde de 19 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'organització i el funcionament del Batxillerat diürn, nocturn i a distància en la Comunitat Valenciana.

3. Quant a l'alumnat que desitge cursar matèries de modalitat en règim a distància, al no oferir-se en el seu centre per raons organitzatives, caldrà ajustar-se al que disposa la Resolució de 9 de juny de 2010, de les direccions generals d'Ordenació i Centres Docents i d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, de la Conselleria d'Educació, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i organització de l'activitat docent per a l'alumnat de Batxillerat en règim ordinari diürn que sol·licite matricular-se a distància d'alguna matèria de modalitat per no oferir-se en el seu centre (DOCV 21.06.2010).

6.3. Programes de Qualificació Professional Inicial

Caldrà ajustar-se al que disposa l'Orde de 19 de maig de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen els programes de qualificació professional inicial a la Comunitat Valenciana (DOCV 23.06.2008).

6.4. Reclamació de qualificacions

1. Caldrà ajustar-se al que establix l'Orde de 23 de gener de 1990, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es regula l'exercici del dret de reclamació de qualificacions estimades incorrectes en els nivells d'ensenyances no universitàries (DOGV de 7 de febrer) i en la Resolució de 23 de gener de 1990, de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa, per la qual s'establix el procediment i els terminis per a exercir este dret (DOGV de 7 de febrer). El tutor o tutora haurà d'informar l'alumnat del seu grup explícitament del contingut de l'orde i resolució mencionades.

2. La direcció del centre farà públics els continguts mínims, els criteris d'avaluació i els sistemes de recuperació establits en les respectives programacions didàctiques, sense perjuí de la responsabilitat que té cada professor d'informar els seus alumnes sobre el contingut de la programació, els mínims exigibles i els criteris d'avaluació i qualificació.

7. CRITERIS PER A LA CONSTITUCIÓ DE GRUPS I CONFECCIÓ D'HORARIS

1. Els equips directius confeccionaran els grups d'alumnes tenint en compte els criteris següents:

- Els grups han de ser homogenis quant al nombre, i s'exclourà en la seua composició tot criteri discriminatori.

- Els alumnes i les alumnes amb necessitats educatives especials permanents escolaritzats en els centres d'Educació Secundària hauran d'estar distribuïts de forma homogènia entre tots els grups d'un mateix curs, i s'exclourà en la seua composició tot criteri discriminatori.

- Els alumnes que romanguen un any més en un cicle o curs seran també distribuïts de forma homogènia.

- El nombre màxim d'alumnes amb necessitats educatives especials permanents serà de 2 per aula. En estes circumstàncies, per cada alumne o alumna amb necessitats educatives especials permanents, es reduirà la ràtio en 3 alumnes menys, sense perjuí dels desdoblaments establits.

2. La Direcció General d'Ordenació i Centres Docents autoritzarà la constitució de grups en les diverses ensenyances per a cada curs escolar.

7.1. ESO

1. L'Orde de 29 d'abril de 2008, de la Conselleria d'Educació, regula l'horari de l'Educació Secundària Obligatòria (DOCV de 15.05.2008).

2. L'horari setmanal per a cada un del primer i segon curs d'Educació Secundària Obligatòria serà de 30 hores lectives, i de 32 para cada un dels cursos de tercer i quart.

3. Per als alumnes amb necessitats educatives especials, la distribució horària podrà ajustar-se a la proposta d'adaptació curricular individualitzada.

4. El nombre màxim d'alumnes per grup serà de 30.

5. Per a les matèries optatives, segons el que disposa l'Orde de 27 de maig de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen les matèries optatives en l'Educació Secundària Obligatòria, el nombre de grups que es constituïsquen per a cursar matèries optatives no podrà superar, en cada un dels cursos de l'etapa, el doble dels grups constituïts per al desenrotllament de les matèries troncals del currículum. Les matèries optatives de disseny propi i d'oferta general autoritzades només podran ser impartides si hi ha un nombre mínim de 15 alumnes matriculats. En el cas de les matèries d'oferta obligada per part dels centres, no serà necessari un nombre mínim d'alumnes matriculats per a la seua impartició, sempre que existisca disponibilitat horària del professorat i no supose un augment de la plantilla prevista.

7.2. Batxillerat

1. L'horari del Batxillerat està regulat en l'annex I de la correcció d'errades de l'Orde de 19 de juny de 2009 (DOCV de 01.07.2009).

2. Amb caràcter general, el nombre màxim d'alumnes en cadascun dels grups de Batxillerat que es constituïsquen serà de 35, tant per a les matèries comunes, com per a les matèries de modalitat o optatives.

3. L'alumnat que romanga un any més en el mateix curs, o presente necessitats educatives especials de caràcter permanent haurà d'estar distribuït de forma homogènia entre tots els grups existents d'una mateixa modalitat i d'un mateix curs.

4. Amb caràcter general, quan en un centre estiguen constituïdes dos o més modalitats de Batxillerat, s'agruparà a l'alumnat en les matèries comunes i en les pròpies de modalitat o optatives coincidents, amb un màxim de 35 alumnes per grup.

5. El nombre màxim d'alumnes amb necessitats educatives especials permanents serà de 2 per aula. En estes circumstàncies, per cada alumne o alumna amb necessitats educatives especials permanents, es reduirà la ràtio en 3 alumnes menys, sense perjuí dels desdoblaments establits.

6. Quant a les matèries optatives, caldrà ajustar-se al que disposa l'Orde de 17 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual regula les matèries optatives en el Batxillerat. Per a les matèries optatives d'oferta obligada no s'establix nombre mínim d'alumnes sempre que les hores resultants puguen ser assumides pel professorat amb destí definitiu en el centre. Així mateix, el nombre de grups que es constituïsquen per a cursar matèries optatives no podrà superar, en cada un dels cursos de l'etapa, el doble dels grups constituïts per al desenrotllament de les matèries comunes del currículum. Únicament es podrà superar este nombre de grups sempre que existisca disponibilitat horària del professorat i no supose un increment de la plantilla prevista. Les matèries optatives només podran ser impartides si hi ha un nombre mínim de 12 alumnes matriculats. En el cas de les matèries d'oferta obligada per part dels centres, no serà necessari un nombre mínim d'alumnes matriculats per a la seua impartició, sempre que existisca disponibilitat horària del professorat i no supose un augment de la plantilla prevista.

8. MATRÍCULA

1. D'acord amb el Decret 33/2007, de 30 de març, del Consell, pel qual es regula l'accés als centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyances de règim general, la matriculació de l'alumnat en un centre públic o privat concertat suposarà respectar el Projecte educatiu del centre i el caràcter propi, si és el cas, sense perjuí dels drets reconeguts a l'alumnat i a les seues famílies.

2. Els centres docents públics i privats concertats estan obligats a mantindre escolaritzat l'alumnat fins al final de l'ensenyança obligatòria, excepte el canvi de centre produït per voluntat familiar o per aplicació de la normativa sobre convivència dels centres docents en l'apartat que regula els drets i deures de l'alumnat.

8.1. Documents de matrícula

1. D'acord amb l'Orde de 27 d'abril de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula el procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyances d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària de la Comunitat Valenciana, (DOCV 02.05.2007), per a la formalització de la matrícula, a més de la sol·licitud presentada al seu dia s'aportaran:

a. El llibre de família o, si no, un certificat de la inscripció de naixement lliurat pel Registre Civil. Esta documentació haurà d'acreditar que l'alumne o alumna complix el requisit d'edat establit en l'article 22 de la Llei Orgànica 2/2006, d'Educació.

A este efecte es comprovarà que l'alumne o alumna complix o complirà el requisit de l'edat exigida, abans de que finalitze l'any natural en què s'inicia el curs acadèmic a què pretén accedir.

b. Quan es tracte d'alumnat procedent d'un altre centre presentarà el certificat de baixa del centre anterior amb expressió de la seua situació acadèmica. La documentació aportada haurà d'acreditar que l'alumne o alumna complix els requisits acadèmics exigits per l'ordenament jurídic vigent per al nivell educatiu i curs a què pretén accedir. Este certificat serà lliurat pel centre d'origen i s'ajustarà al model vigent i hi constaran els estudis que realitza o ha realitzat l'alumne en eixe any acadèmic.

c. En el moment d'efectuar la matrícula, o amb anterioritat a l'inici del curs escolar, en el primer curs d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, i Cicles Formatius de Formació Professional, l'alumnat o els seus representants legals hauran de presentar l'Informe de Salut de l'Escolar publicat per Orde de 27 de febrer de 2002 de la Conselleria de Sanitat (DOGV 27.03.2002).

2. Als alumnes que accedisquen al tercer curs d'Educació Secundària Obligatòria, la Tresoreria de la Seguretat Social els atorgarà el número de la Seguretat Social (NUSS) d'acord amb el que establix el Reial Decret 84/1996, de 26 de gener, pel qual s'aprova el Reglament General sobre inscripció d'empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social (BOE 27.02.1996). Este document haurà de ser presentat en el centre docent per l'alumnat o els seus representants legals.

3. L'alumnat haurà d'abonar la quota corresponent de l'assegurança escolar en el moment de realitzar la matrícula en la secretaria del centre a partir del tercer curs en Educació Secundària Obligatòria i en la resta d'ensenyances postobligatòries.

4. No obstant això, els alumnes que cursen les ensenyances professionals de música o de dansa en Conservatoris de Música o de Dansa i que al mateix temps cursen tercer i quart d'Educació Secundària Obligatòria o Batxillerat es consideraran compresos en el camp d'aplicació de l'assegurança escolar, sense que per a això siga necessari l'abonament d'una nova quota ja que, conforme a l'article 60.4 del Reglament General sobre Cotització i Liquidació d'altres Drets de la Seguretat Social, aprovat per Reial Decret 2064/1995, de 22 de desembre, l'obligació de cotitzar l'assegurança escolar és única per estudiant i curs acadèmic encara que l'estudiant estiga matriculat en diversos centres.

5. En l'ensenyança obligatòria, en el cas que en el moment de la matrícula no es puga aportar tota la documentació requerida, es podrà efectuar la matrícula, condicionada a la posterior entrega de l'esmentada documentació, exceptuant la documentació que certifique la situació acadèmica.

6. En els centres d'ensenyança secundària, l'accés a un Programa de Qualificació Professional Inicial, a una modalitat de Batxillerat o a un cicle formatiu de la Formació Professional requerirà la participació en el procés d'admissió, amb independència que l'alumne estiga cursant altres ensenyances, inclús no obligatòries, en el mateix centre.

7. Els alumnes d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat que hagen superat totes les matèries, àmbits o mòduls en l'avaluació final de juny, formalitzaran la matrícula per al següent curs en el període de matriculació de juny. Així mateix, l'alumnat en condicions de promocionar dins de la mateixa etapa, també podran formalitzar matrícula per al curs següent en el període de matriculació de juny, encara que tinguen matèries, àmbits o mòduls pendents d'avaluació en les proves extraordinàries de setembre.

8.2. NIA

1. L'Orde de 29 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el número identificatiu de l'alumnat de la Comunitat Valenciana (NIA) (DOCV 02.06.2009), regula l'assignació d'un número d'identificació personal (NIA) a cada alumna i alumne, per a facilitar la gestió dels processos referents a la documentació de l'alumnat al llarg de la seua vida escolar.

2. El NIA l'assignarà la Conselleria d'Educació, seguint el procediment indicat en l'article 4 de l'Orde de 29 d'abril de 2009, i es farà constar en tota la documentació oficial en què calga identificar un alumne o alumna.

3. Els centres docents emetran per a cada alumna i cada alumne, una targeta que servirà com a document acreditatiu del número d'identificació de l'alumnat.

8.3. Trasllat de matrícula

Quan un alumne o alumna es trasllade de centre per a prosseguir els estudis d'Educació Secundària Obligatòria o Batxillerat, caldrà ajustar-se al que disposen, respectivament, l'article 17 de l'Orde de 14 de desembre de 2007, sobre avaluació en Educació Secundària Obligatòria, i els articles 12, 16 i 18 de l'Orde de 24 de novembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, sobre avaluació en Batxillerat a la Comunitat Valenciana.

8.4. Anul·lació de matrícula en Batxillerat

1. D'acord amb l'article 9 de l'Orde de 24 de novembre de 2008, de la Conselleria d'Educació, sobre avaluació en Batxillerat a la Comunitat Valenciana, amb la finalitat de no esgotar el nombre d'anys durant els quals es pot romandre cursant Batxillerat en règim ordinari, els alumnes i les alumes podran sol·licitar al director o directora del centre docent on estiga matriculat l'anul·lació de la matrícula corresponent quan acrediten trobar-se en alguna de les circumstàncies següents: malaltia prolongada de caràcter físic o psíquic, incorporació a un lloc de treball, obligacions ineludibles de tipus personal o familiar que impedisquen la normal dedicació a l'estudi o altres circumstàncies, degudament justificades, que revisten caràcter excepcional, com les establides en la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.

2. Les sol·licituds hauran de formular-se, en tot cas, abans de finalitzar el mes d'abril i seran resoltes, oït l'equip docent i el departament d'orientació o qui tinga atribuïdes les seues funcions, per la direcció del centre docent on es trobe matriculat l'alumne o l'alumna, qui autoritzarà l'anul·lació de la matrícula sempre que resulte acreditada l'existència d'una de les causes que figuren en el punt anterior. En cas de denegació, els interessats podran elevar recurs davant de la direcció territorial competent en matèria d'educació.

8.5. Alumnat estranger

1. Per a l'admissió i matriculació de l'alumnat estranger s'haurà de tindre en compte el que s'establix en la Resolució de 9 de febrer de 2005, del director general d'Ensenyament per la qual es dicten instruccions per a l'aplicació de la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, i del Reial Decret 2393/2004, de 30 de desembre, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social en el sistema educatiu (DOGV 23 de febrer de 2005).

2. La instrucció primera.1 de la Resolució de 26 de febrer de 2003, de les direccions generals de Centres Docents i d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions per a l'aplicació de l'Orde d'Educació, Cultura i Esports 3305/2002, de 16 de desembre, sobre homologació i convalidació de títols i estudis estrangers d'educació no universitària (DOGV 03.03.2003), mantindrà la seua vigència per a la incorporació d'alumnat estranger entre l'1 de setembre i el 30 de març. No obstant això, quan la incorporació es produïsca després del 30 de març, la valoració inicial serà prèvia a la incorporació de l'alumnat al seu grup-aula, ja que pot resultar aconsellable incorporar-lo a un altre grup de menor edat per a reforçar el seu aprenentatge lingüístic, si és el cas, en l'últim trimestre del curs i facilitar la seua incorporació al seu grup d'edat al curs següent.

3. És preceptiva l'avaluació al juny d'este alumnat. Si bé, per desconeixement de la llengua vehicular de l'ensenyança podrà no ser avaluat al llarg del curs acadèmic. En este supòsit, en l'expedient acadèmic i en la informació a les famílies dels resultats de l'avaluació es farà constar esta circumstància.

8.6. Esportistes d'alt nivell, d'alt rendiment i d'elit de la Comunitat Valenciana

1. Els esportistes d'alt nivell i d'alt rendiment podran acollir-se als beneficis establits en l'article 9 del Reial Decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d'alt nivell i alt rendiment (BOE de 25.07.2007).

2. Els esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana disposaran de beneficis en relació amb el seguiment dels seus estudis, en els termes establits en l'article 8 del Decret 13/2006, de 20 de gener, del Consell de la Generalitat, sobre els esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana (DOGV de 24.01.2006), i en l'article 2 de l'Orde de 15 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establixen mesures per a promoure i facilitar l'educació en les diferents ofertes formatives del sistema educatiu, per als esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana (DOCV de 17.07.2009).

3. Segons el que establix la disposició addicional segona de l'Orde de 19 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'organització i el funcionament del Batxillerat diürn, nocturn i a distància en la Comunitat Valenciana, els alumnes que acrediten la condició d'esportista d'alt nivell, d'alt rendiment o d'elit, i l'activitat esportiva específica dels quals siga incompatible amb l'horari establit en els estudis de Batxillerat en règim ordinari diürn o nocturn, podran matricular-se en els grups específics de centres autoritzats per a impartir el Batxillerat específic per a esportistes d'alt nivell, d'alt rendiment i d'elit, que serà semblant al model A del Batxillerat en règim nocturn, amb un horari que permeta compaginar l'activitat esportiva i els estudis.

9. CENTRES DE PRÀCTIQUES

La participació dels centres i del professorat en la formació pedagògica i didàctica dels estudiants del màster que habilita per a la professió de professor d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i ensenyances d'idiomes, es realitzarà segons el que establix l'Orde de 30 de setembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la convocatòria i el procediment per a la selecció de centres de pràctiques i s'establixen orientacions per al desenrotllament del Practicum dels títols oficials de màster que habiliten per a l'exercici de les professions de professor d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i ensenyances d'idiomes.

CONSIDERACIONS FINALS

1. Este annex de la present resolució s'aplicarà, per al curs acadèmic 2010-2011, en els centres docents públics de la Comunitat Valenciana que, degudament autoritzats, impartisquen ensenyances d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

2. Totes les referències contingudes en la present resolució respecte a les ensenyances de Formació Professional, únicament s'aplicaran amb caràcter supletori i sense perjuí d'altres disposicions dictades per la direcció general competent en matèria de Formació Professional respecte a l'organització i el funcionament de les dites ensenyances.

3. La direcció de cada centre complirà i farà complir el que establix esta resolució i adoptarà les mesures necessàries perquè el seu contingut siga conegut per tots els membres de la comunitat educativa.

4. La Inspecció educativa vetlarà pel compliment del que establix esta resolució.

5. Les direccions territorials d'Educació resoldran, en l'àmbit de la seua competència, els problemes que sorgisquen de l'aplicació de la present resolució.

ANNEX II

CRITERIS PER A L'ASSIGNACIÓ HORÀRIA

Per a la determinació dels llocs de treball en els instituts i seccions, s'aplicaran els criteris següents:

A) EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

A1) Matèries comunes: Hores del currículum.

A2) Opcionalitat:

A21) Matèries troncals optatives de 4t ESOAltres supòsits: Augment del 40% sobre el còmput curricular aplicat a 3 hores/grup de 30 alumnes.

A22) Matèries optatives de 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO

Quadro amb el nombre d'hores a aplicarAltres supòsits: (Grups de 1r+2n+ 3r d'ESO + 0,5 x grups de 4t ESO) x 3,6 = Nre. d'hores.

A23) Religió/Atenció educativa

Quadro horari per a assignar a ReligióAltres supòsits: Hores del currículum + 6 hores

A3) Diversificació curricular: Orde de 16 de juny de 2008 per la qual es regula el programa de diversificació curricular.

- Instituts que tenen autoritzats 1 grup de PDC, disposaran de 17 hores per a les matèries específiques per a un programa de diversificació curricular. Se li afegiran 6 hores per a la coordinació dels àmbits i 2 hores de tutoria.

- Instituts que tenen autoritzats 2 grups de PDC, disposaran de 34 hores per a les matèries específiques per a un programa de diversificació curricular de dos cursos (podran constituir un grup en 3r i un altre en 4t) Se li afegiran 6 hores per a la coordinació dels àmbits i 4 hores de tutoria.

A4) Reforços. Àrees instrumentals: Matemàtiques, Castellà: llengua i literatura i Valencià: llengua i literatura

Centres completsA5) Desdoblaments: Tecnologia, Ciències de la naturalesa i Llengua estrangera.

Centres completsA6) Tutoria en l'Educació Secundària Obligatòria: Dos hores lectives per grup.

A7) Necessitats educatives especials: Mestre de Pedagogia Terapèutica

Un lloc d'especialista en tots els instituts i seccions que tinguen 8 o més unitats d'Educació Secundària Obligatòria. Als centres amb menys de 8 unitats se'ls podran assignar dedicacions compartides.

A8) Professor/a d'Orientació Educativa

Un lloc d'especialista a tots els instituts i seccions que tinguen 8 o més unitats.

A9) Coordinador de secundària. El coordinador de secundària tindrà les reduccions següents:

Centres complets

- Centres amb menys de 10 grups: disposaran de 2 hores de reducció horària.

- Centres de 10 a 23 grups: disposaran de 3 hores de reducció horària.

- Centres amb 24 o més grups: disposaran de 4 hores de reducció horària.

Centres incomplets. Coordinador de cicle

- Centres amb menys de 8 grups: disposaran de 2 hores de reducció horària.

- Centres de 8 a 12 grups: disposaran de 3 hores de reducció horària.

- Centres amb més de 12 grups: disposaran de 4 hores de reducció horària.

A10) Coordinador/a de l'Aula d'Informàtica. El coordinador de l'Aula d'Informàtica tindrà les reduccions següents:

- Centres amb menys de 10 grups d'Informàtica: disposaran de 2 hores de reducció horària.

- Centres amb més de 9 grups i menys de 18 grups d'Informàtica: disposaran de 4 hores de reducció horària.

- Centres amb 18 o més grups d'Informàtica: disposaran de 6 hores de reducció horària.

A11) Coordinador TIC: El coordinador TIC tindrà les reduccions següents:

2 hores lectives i 2 hores complementàries.

B) BATXILLERATS

B1) Matèries comunes: hores del currículum.

En els grups de 1r s'aplicarà allò que s'ha estipulat en el Decret 102/2008, d'11 de juliol. En els grups de 2n s'aplicarà la nova legislació.

B2) Matèries de modalitat: Augment del 50% sobre les hores del currículum.

Amb 3 matèries Modalitat. Repartiment d'hores.

Repartiment hores per a 1r i 2n batxillerat.Amb 3 matèries Modalitat i 1 Matèria Optativa. Repartiment d'hores.B3) Matèries optatives: Augment del 40% sobre les hores del currículum.

Amb 1 matèria Optativa. Repartiment d'hores.

Repartiment hores per a 2n Batxillerat. Per cada curs:B4) Còmput horari per a batxillerats mixtos. Matèries de modalitat i matèries optatives per a grups mixtos

Grups mixtos d'1 sola modalitat de Batxillerat i 2 PEB

1 grup - 1 Modalitat PIP/PEV:

1r = 32 hores

2n = 32 hores

Grups mixtos de 2 modalitats de Batxillerat i 1 PEB

1 grup - 2 Modalitats BC/T i B H/CS. PIP o PEV:

1r = 44 h.

2n = 44 h.

B5) Tutoria: una hora lectiva per grup.

B6) Religió: Hores del currículum + 2 hores.

B7) Repassos de matèries pendents de 1r de Batxillerat: una hora setmanal per curs i especialitat (5 a 15 alumnes). En els centres amb doble torn es podrà autoritzar una segona hora.

B8) Departament d'Economia

En aquells IES en què la plantilla del centre tinga previstes 15 hores setmanals d'Economia (incloses les 3 hores de cap de departament), hi haurà un Departament d'Economia.

C) HORES LECTIVES DE DEDICACIÓ A LES FUNCIONS

DIRECTIVES EN INSTITUTS

C1) Les hores lectives dedicades a les funcions directives en els centres seran les especificades en l'Acord de Plantilles.Mapa web