Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2008 de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i organització de l'activitat docent dels centres autoritzats per a implantar, durant el curs 2008-2009, les ensenyances del primer curs del Batxillerat establit per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. [2008/9146]

(DOGV núm. 5812 de 23.07.2008) Ref. Base de dades 008876/2008
El Reial Decret 806/2006, de 30 de juny, (BOE número 167, de 14 de juliol de 2006) pel qual s'establix el calendari d'aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu, establida per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE número 106, de 4 de maig de 2006), en els articles 15, 2 i 3, establix que "L'any acadèmic 2008-2009 s'implantaran, amb caràcter general, les ensenyances corresponents al primer curs de Batxillerat regulades per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, i deixaran d'impartir-se les ensenyances corresponents al primer curs de Batxillerat regulades per la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu.

El Decret 102/2008, d'11 de juliol, del Consell, (DOCV núm. 5806 de 15 de juliol de 2008) ha establit el currículum corresponent al Batxillerat en la Comunitat Valenciana.

El Decret 234/1997, de 2 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional dels instituts d'educació secundària (DOGV número 3073, de 8 de setembre de 1997), establix les directrius fonamentals de l'organització i del funcionament dels mencionats centres i autoritza, en la disposició final primera, la Conselleria d'Educació per a desplegar el que disposa i regular les qüestions que es deriven d'aplicar-lo.

Una vegada regulat el currículum, és necessari arbitrar mesures d'ordenació acadèmica que permeten el seu correcte desenrotllament.

És procedent, en conseqüència, dictar instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres autoritzats per a implantar, durant el curs 2008-2009, les ensenyances del primer curs del Batxillerat.

En virtut del Decret 118/2007, de 22 de juliol, del Consell, (DOCV de 30 de juliol de 2007), pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Educació, i que atorga al director general d'Ordenació i Centres Docents la facultat de dictar resolucions en assumptes de la seua competència, resolc:

Primer. Àmbit d'aplicació

Esta resolució serà aplicable per als centres de la Comunitat Valenciana que estiguen autoritzats per a implantar les ensenyances del primer curs del Batxillerat, en règim ordinari diürn i en els règims per a adults nocturns i a distància, regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

I. Batxillerat en règim ordinari diürn

Segon. Accés dels alumnes

Podran accedir al primer curs del Batxillerat:

1. Els alumnes que estiguen en possessió del títol de graduat en Educació Secundària.

2. A més, podran accedir-hi també els que reunisquen algun dels requisits següents:

a) Haver cursat i promocionat el primer cicle del pla experimental per a la reforma de les ensenyances mitjanes i estar en possessió del certificat d'haver superat el cicle.

b) Haver superat el segon curs del Batxillerat Unificat i Polivalent.

c) Estar en possessió del títol de tècnic auxiliar corresponent a la Formació Professional de primer grau.

d) Haver cursat i aprovat un mòdul professional experimental de nivell II i estar en possessió del títol de tècnic auxiliar corresponent.

e) Haver cursat i superat els cursos comuns de les ensenyances d'Arts Aplicades i Oficis Artístics.

f) Els que estiguen en possessió de qualsevol altre títol declarat equivalent a efectes acadèmics al títol de graduat en Educació Secundària.

3. Podran accedir directament a totes les modalitats de Batxillerat els alumnes que hagen obtingut el títol de tècnic després de cursar la Formació Professional Específica de Grau Mitjà, segons el que disposa l'article 44.1 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

4. Podran accedir directament a totes les modalitats de Batxillerat els alumnes que hagen obtingut el títol de tècnic després de cursar les Ensenyances Esportives del Grau Mitjà, segons el que disposa l'article 65.1 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

5. Els que estiguen en possessió del títol de tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny tindran accés directe a la modalitat d'Arts de Batxillerat, segons el que disposa l'article 53.2 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

Tercer. Horari

D'acord amb el que establix la disposició transitòria quarta del Decret 102/2008, d'11 de juliol, del Consell, pel que s'establix el currículum del batxillerat a la Comunitat Valenciana, l'horari del primer curs del Batxillerat en règim ordinari diürn és el que conté l'annex I de la present resolució.

Quart. Distribució de les matèries en modalitats i vies

1. D'acord amb el que establix la disposició transitòria quarta del Decret 102/2008, d'11 de juliol, del Consell, pel que s'establix el currículum del batxillerat a la Comunitat Valenciana, la distribució de les matèries en modalitats i vies de primer curs del Batxillerat en règim ordinari diürn, per al curs 2008-2009, és el que s'establix en l'annex II d'esta resolució,

2. Els alumnes hauran de tindre en compte, a l'hora de l'elecció de les matèries de modalitat, que hi ha una sèrie de matèries (les assenyalades amb un asterisc en l'annex II) que en tenen una de corresponent en segon i que per a cursar esta matèria de segon és necessari haver cursat prèviament la de primer, ja que estes matèries de segon requerixen coneixements que estan inclosos en la corresponent matèria de primer. Estes matèries, establides en l'annex III d'esta resolució, són incompatibles a l'efecte d'avaluació. Per esta raó els direccions dels centres podran reforçar l'orientació en l'elecció dels matèries de modalitat de primer curs, donada la vinculació de prou d'elles amb matèries de segon.

3. La matèria optativa pot ser del grup de matèries de modalitat, del grup de matèries optatives o bé del grup de matèries de modalitat d'una altra modalitat diferent de la triada. En este últim cas, sempre que les possibilitats organitzatives dels centres ho permeten.

4. El currículum de les matèries comunes i de modalitat del primer curs del Batxillerat és el que conté el Decret 102/2008, d'11 de juliol, del Consell, pel que s'establix el currículum del batxillerat a la Comunitat Valenciana.

Quint. Matèries optatives

1. El Decret 102/2008, d'11 de juliol, del Consell, pel que s'establix el currículum del batxillerat a la Comunitat Valenciana, configura el currículum en matèries de distint tipus: comunes, pròpies de modalitat i optatives. Les matèries optatives en el Batxillerat contribuïxen a completar la formació de l'alumnat aprofundint en aspectes propis de la modalitat triada o ampliant les perspectives de la mateixa formació general.

2. Les matèries optatives comunes de primer curs, durant el curs acadèmic 2008-2009, per a totes les modalitats del Batxillerat, d'acord amb el que s'establix en la disposició transitòria quarta del Decret 102/2008, d'11 de juliol, del Consell, pel que s'establix el currículum del batxillerat a la Comunitat Valenciana, són les que establix l'annex II d'esta resolució.

3. Fins que la Conselleria d'Educació no establisca el repertori de matèries optatives i el seu currículum, el currículum de les matèries optatives que es proposen per a primer curs del Batxillerat per al curs acadèmic 2008-2009 serà el que preveu l'Orde de 10 de maig de 1995, de la Conselleria d'Educació i Ciència, per la qual s'establixen les matèries optatives de Batxillerat i se'n regula el currículum (DOGV número 2.532, de 19 de juny de 1995).

4. Les direccions dels centres hauran de procurar que els alumnes puguen triar com a matèria optativa una matèria de la modalitat triada, no cursada entre les matèries de modalitat.

Sext. Avaluació

Pel que fa a l'avaluació, caldrà ajustar-se al que disposa l'article 11 del Decret 102/2008, d'11 de juliol, del Consell, pel que s'establix el currículum del batxillerat a la Comunitat Valenciana.

Sèptim. Tutoria

Pel que fa a la tutoria i l'orientació, caldrà ajustar-se al que disposa l'article 19 del Decret 102/2008, d'11 de juliol, del Consell, pel que s'establix el currículum del batxillerat a la Comunitat Valenciana.

Octau. Projecte curricular

1. Els centres impartiran ensenyances de Batxillerat segons el currículum oficial establit pel Decret 102/2008, d'11 de juliol, del Consell, pel que s'establix el currículum del batxillerat a la Comunitat Valenciana, i iniciaran, en el curs acadèmic 2008-2009, en el qual s'implanten les noves ensenyances, l'elaboració del projecte curricular, a fi de concretar i completar el currículum que el dit decret establix.

2. El projecte curricular s'elaborarà d'acord amb el que establix el Reglament Orgànic i Funcional dels instituts d'educació secundària.

II Batxillerat en règim nocturn

Nové. Organització

1. Les ensenyances de Batxillerat en el règim d'estudis nocturns podran organitzar-se d'acord amb un dels dos models següents:

a) Model A, segons el qual les matèries corresponents als dos cursos de Batxillerat es distribuïxen i s'agrupen en els tres nuclis i cada nucli es cursa en un any acadèmic. L'horari setmanal del primer nucli dedicat a cada matèria serà el que, així mateix, indica l'annex I d'esta resolució. L'annex II conté la distribució de matèries per modalitats i vies del primer mucli del model A.

b) Model B, d'acord amb el qual les ensenyances del Batxillerat en règim nocturn es configuren amb la mateixa ordenació establida amb caràcter general per al règim ordinari diürn, tal com establix l'annex II d'esta resolució i es desenrotllen i cursen així mateix en dos anys acadèmics, amb la particularitat de les hores dins de les quals es desenrotllen les corresponents activitats lectives. L'annex I d'esta resolució conté l'horari del model B per a primer curs de Batxillerat.

Deu. Accés dels alumnes

A) Condicions generals

Podran accedir al Batxillerat en la modalitat d'educació presencial en règim nocturn els alumnes majors de 18 anys o que complisquen eixa edat l'any en què sol·liciten la matrícula. També podran matricular-se aquelles persones que, amb menys de 18 anys i a partir de 16 anys, acrediten la seua condició de treballadors per mitjà del corresponent contracte o que es troben en situacions excepcionals que els impedisquen realitzar els estudis de Batxillerat en règim presencial diürn per a compatibilitzar ensenyances de distint règim o ser esportistes d'alt rendiment.

B) Condicions acadèmiques

1. Primer nucli del model A i primer curs del model B:

Les mateixes que s'han establit en l'apartat segon d'esta resolució per als alumnes del Batxillerat en règim diürn.

Onze. Sol·licitud de plaça i matrícula

1. La sol·licitud de plaça en el Batxillerat en règim nocturn es regirà pel procediment d'admissió establit amb caràcter general per al Batxillerat en règim diürn.

2. La formalització de la matrícula s'efectuarà en els mateixos terminis que els arbitrats per al règim diürn, i es farà per nucli o per curs, segons el model establit en el centre.

3. L'alumnat major de 25 anys, o que complisca eixa edat en el període per al qual formalitze la matrícula, pot formular la sol·licitud de dispensa de la matèria comuna de primer curs Educació Física davant de la direcció del centre en el moment de formalitzar la seua matrícula. La sol·licitud quedarà arxivada en l'expedient dels alumnes i en la qualificació d'esta matèria es posarà «exempt» o «exempta».

Dotze. Horari, distribució de les matèries en modalitats i vies i matèries optatives

1. L'horari setmanal assignat a cada una de les matèries comunes de modalitat i optatives del primer nucli del model A i del primer curs de Batxillerat del model B s'ajustarà al que disposa l'annex I d'esta resolució.

2. La distribució de les matèries en les distintes modalitats i vies del primer nucli i el del primer curs de Batxillerat s'ajustarà en el model A i en el model B al que indica l'annex II d'esta resolució.

3. Els alumnes que cursen el Batxillerat en règim nocturn d'acord amb el model A cursaran en el primer nucli cinc matèries comunes, la matèria de modalitat proposada del grup de matèries de modalitat i una d'optativa.

4. Els alumnes que cursen el Batxillerat en règim nocturn d'acord amb el model B hauran de cursar les mateixes matèries que en règim ordinari diürn.

5. El currículum de les matèries comunes i de modalitat i la seua distribució en el primer curs del Batxillerat és el que conté el Decret 102/2008, d'11 de juliol, del Consell, pel que s'establix el currículum del batxillerat en la Comunitat Valenciana.

6. Quant a les matèries optatives per al curs 2008-2009, caldrà atindre's al que diu l'apartat quint d'esta resolució.

Tretze. Avaluació

1. Quant a l'avaluació i les matèries incompatibles a l'efecte d'avaluació, caldrà atindre's al que es diu en l'apartat sext d'esta resolució.

2. D'acord amb el que establix el Decret 102/2008, d'11 de juliol, del Consell, pel que s'establix el currículum del batxillerat en la Comunitat Valenciana, els alumnes que cursen ensenyances de Batxillerat en règim nocturn no tindran límit de convocatòries i tampoc hauran de repetir en cap nucli o curs les matèries ja cursades i aprovades, independentment de que puguen promocionar de nucli o de curs.

3. A l'efecte d'aplicació de les normes sobre avaluació i prelació entre matèries s'entendrà que en el model A el conjunt de matèries, en els casos en què, d'acord amb aquelles normes, ha de ser tingut en compte, és el conjunt de matèries per nucli; i en el model B és el conjunt de matèries per curs.

Catorze. Tutoria i projecte curricular

Pel que fa a la tutoria i al projecte curricular caldrà atindre's al que diuen els apartats sèptim i octau d'esta resolució.

Quinze. Mobilitat entre els règims diürn i nocturn

1. Els alumnes podran incorporar-se des del règim nocturn d'ensenyances de Batxillerat al règim d'ensenyances de Batxillerat diürn.

La incorporació al Batxillerat en règim diürn es farà respectant les condicions de promoció del règim diürn.

2. Així mateix, podran incorporar-se al nocturn des del règim d'ensenyances diürn, respectant en tot cas les condicions de promoció existents en el règim diürn, tots aquells alumnes que, estant escolaritzats en la modalitat ordinària de matrícula, accedisquen a un contracte de treball, i sempre que reunisquen les condicions requerides en règim nocturn.

Setze. Mobilitat entre els models A i B del règim nocturn

1. Els alumnes del règim nocturn podran sol·licitar el canvi entre els models A i B. L'autorització correspondrà a la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació. Les sol·licituds hauran de fer-se des del centre en què se sol·licite la incorporació al nou model. Les sol·licituds hauran de fer-se abans del 15 de novembre del curs en qüestió i anar acompanyades d'un certificat acadèmic o fotocòpia compulsada de l'expedient acadèmic, o de l'historial acadèmic del Batxillerat.

Per al canvi es tindran en compte els criteris d'avaluació i promoció específics del règim nocturn.

Els alumnes conservaran les matèries avaluades positivament i s'incorporaran al nucli o curs que els corresponga, segons les normes de promoció establides.

III. Batxillerat en règim a distància

Dèsset. Objecte i àmbit d'aplicació. Centres, validesa acadèmica

1. Les ensenyances del primer curs del Batxillerat per a adults en el règim a distància es començaran a impartir també durant el curs 2008-2009, tal com indica el Decret 102/2008, d'11 de juliol, del Consell, pel que s'establix el currículum del batxillerat a la Comunitat Valenciana.

2. Podran impartir Batxillerat en règim a distància el Centre Específic d'Educació a Distància (CEED) i els seus centres públics col·laboradors, segons establix la disposició addicional tercera de l'Orde de 12 de setembre de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació (DOGV número 4340, de 20 de setembre de 2002).

Díhuit. Accés dels alumnes

1. Les condicions generals per a accedir al Batxillerat en règim a distància són les mateixes que establix l'apartat deu d'esta resolució per als alumnes de Batxillerat en règim nocturn.

2. Les condicions acadèmiques per a accedir al Batxillerat en règim a distància són les mateixes que establix l'apartat segon d'esta resolució per als alumnes del Batxillerat en règim diürn.

3. Els alumnes de Batxillerat de règim diürn que hagen esgotat els quatre cursos acadèmics a què tenen dret podran incorporar-se al Batxillerat en règim a distància, segons els corresponga pels estudis cursats.

4. També podran matricular-se els que, estant en les condicions d'edat assenyalades anteriorment, es troben en circumstàncies excepcionals que els impedisquen realitzar estudis de Batxillerat en règim diürn.

5. Els alumnes del Batxillerat que s'incorporen al règim a distància, procedents del Batxillerat en règim diürn o nocturn, no hauran de cursar en el règim a distància les matèries ja aprovades en l'anterior règim. A este respecte, es consideren aprovades les matèries que es van cursar en l'últim curs en què van estar matriculats.

Dènou. Sol·licitud de plaça i matrícula

1. La sol·licitud de plaça en el Batxillerat en règim a distància es regirà pel procediment d'admissió establit amb caràcter general per al Batxillerat en règim diürn.

2. La matriculació dels alumnes que desitgen seguir estes ensenyances es realitzarà en els mateixos terminis que els arbitrats per al règim ordinari, sense perjuí que, en virtut de les especials circumstàncies de l'alumnat d'este règim educatiu, es puguen atendre sol·licituds fora del termini establit, sempre que existisquen places disponibles.

4. L'alumnat major de 25 anys o que complisca eixa edat en el període per al qual formalitze la matrícula, pot formular la sol·licitud de dispensa de la matèria comuna de primer curs Educació Física davant de la direcció del centre en el moment de formalitzar la matrícula. La sol·licitud quedarà arxivada en l'expedient dels alumnes i en la qualificació d'esta matèria es posarà «exempt» o «exempta».

Vint. Distribució de les matèries en modalitats i vies i matèries optatives

1. La distribució de les matèries en les distintes modalitats i vies del primer curs del Batxillerat s'ajustarà al que indica l'annex II d'esta resolució per al model B del Batxillerat en règim nocturn.

2. El currículum de les matèries comunes i de modalitat i la seua distribució en els dos cursos del Batxillerat és el que conté el Decret 102/2008, d'11 de juliol, del Consell, pel que s'establix el currículum del batxillerat a la Comunitat Valenciana.

3. Quant a les matèries optatives per al curs 2008-2009, caldrà atindre's al que diu l'apartat quint d'esta resolució.

4. En el Centre Específic d'Educació a Distància (CEED) s'impartiran totes les modalitats i vies del Batxillerat definit en el Decret 102/2008, d'11 de juliol, del Consell, pel que s'establix el currículum del batxillerat a la Comunitat Valenciana.

5. Els alumnes que opten per primera vegada a matricular-se de Batxillerat en règim a distància, durant el curs 2008-2009, només podran matricular-se de matèries de primer curs.

Vint-i-u. Avaluació

1. Quant als criteris per a l'avaluació i les matèries incompatibles a l'efecte d'avaluació, caldrà atindre's al que diu l'apartat sext d'esta resolució.

2. D'acord amb el que establix el Decret 102/2008, d'11 de juliol, del Consell, pel que s'establix el currículum del batxillerat a la Comunitat Valenciana, els alumnes que cursen ensenyances de Batxillerat en règim a distància no tindran límit de convocatòries i tampoc hauran de repetir en cap curs les matèries ja cursades i aprovades.

Vint-i-dos. Tutoria i projecte curricular

Pel que fa a la tutoria i projecte curricular, caldrà atindre's al que diuen els apartats sèptim i octau d'esta resolució.

Vint-i-tres. Atenció tutorial

Fins que no es desplegue el Decret del Batxillerat, per mitjà d'una orde, l'atenció tutorial en el Batxillerat en règim a distància es regirà pel que diu l'article octau de l'Orde de 3 de maig de 2000, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula l'organització i el funcionament del Batxillerat LOGSE a distància, a la Comunitat Valenciana (DOGV número 3753, de 19 de maig de 2000).

Vint-i-quatre. Mobilitat entre els diversos règims de l'ensenyança del Batxillerat

1. Els alumnes podran incorporar-se des del règim diürn d'ensenyances de Batxillerat al règim d'ensenyances de Batxillerat a distància, sempre que complisquen les condicions establides per a poder cursar este règim d'ensenyances.

2. Els alumnes podran incorporar-se des del règim nocturn d'ensenyances de Batxillerat al règim d'ensenyances de Batxillerat a distància, sempre que complisquen les condicions establides per a poder cursar este règim d'ensenyances.

3. La incorporació al Batxillerat en règim a distància es farà respectant les condicions de promoció d'este règim d'ensenyança.

4. Els alumnes podran incorporar-se des del règim d'ensenyança de Batxillerat a distància al Batxillerat en règim diürn, sempre que complisquen els requisits establits per a l'accés a este règim d'ensenyança.

5. Els alumnes que passen del règim a distància al diürn hauran d'incorporar-se al curs que els corresponga, segons les normes de promoció establides en este règim d'ensenyança.

6. Els alumnes podran incorporar-se des del règim d'ensenyança de Batxillerat a distància al Batxillerat en règim nocturn, sempre que complisquen els requisits establits per a l'accés a este règim d'ensenyança.

7. Els alumnes que passen del règim a distància al nocturn hauran d'incorporar-se al nucli o curs que els corresponga, segons les normes de promoció establides en este règim d'ensenyança.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Convalidació de les matèries optatives

1. Els alumnes que simultaniegen les ensenyances professionals de Música i Dansa i les de Batxillerat en qualsevol de les seues modalitats podran convalidar les matèries optatives de primer curs del Batxillerat per una matèria ja cursada del grau professional de Música o Dansa.

2. Els que estiguen matriculats simultàniament en el grau professional de Música o Dansa i en el primer curs del Batxillerat, podran convalidar, matèria a matèria, una del grau professional de Música o Dansa ja cursada i aprovada per l'optativa del primer curs del Batxillerat en què es troben matriculats.

3. La convalidació de la matèria optativa del Batxillerat per una matèria del grau professional de Música o Dansa s'efectuarà en el centre on l'alumnat sol·licitant amb dret a això estiga cursant el Batxillerat i tinga depositat el seu expedient.

Segona. Documents oficials d'avaluació

La Conselleria d'Educació elaborarà els documents corresponents a les dades de l'alumnat, així com als documents oficials d'avaluació i mobilitat, d'acord amb el que disposa la disposició addicional primera del Reial Decret 1467/2007, de 2 de novembre, pel qual s'establix l'estructura del Batxillerat i es fixen les seues ensenyances mínimes (BOE número 266, de 6 de novembre de 2007).

Tercera. Ensenyances de religió

1. Les ensenyances de religió, que s'impartiran en el Batxillerat, s'ajustaran al que disposa la disposició addicional tercera del Reial Decret 1467/2007, de 2 de novembre, pel qual s'establix l'estructura del Batxillerat i es fixen les seues ensenyances mínimes (BOE número 266, de 6 de novembre de 2007).

2. A l'inici del curs en què s'impartisca la religió, l'alumnat major d'edat i els pares o tutors legals de l'alumnat menor d'edat poden manifestar la voluntat de rebre ensenyances de religió. Esta decisió podrà ser modificada al principi de cada curs acadèmic.

3. Així mateix, les direccions dels centres garantiran que estes ensenyances s'impartisquen en horari lectiu i en condicions de no-discriminació horària.

Quarta. Alumnes amb necessitats educatives especials

L'alumnat amb necessitats educatives especials degudament dictaminades podrà beneficiar-se de les mesures extraordinàries d'atenció educativa que establix el capítol III (articles 15 al 19), de l'Orde de 14 de març de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula l'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzat en centres que impartixen educació secundària, (DOGV número 4.985, de 14 d'abril de 2005), completades amb les de l'Orde de 15 de maig de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'establix el model d'informe psicopedagògic i el procediment de formalització (DOGV número 5270, de 31 de maig de 2006).

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera Calendari d'implantació

1. L'aplicació del que establix el Decret 102/2008, d'11 de juliol, del Consell, pel que s'establix el currículum del batxillerat a la Comunitat Valenciana, es farà d'acord amb el Reial Decret 806/2006, de 30 de juny, pel qual s'establix el calendari d'aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu, establida per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

2. En el curs acadèmic 2008-2009 serà aplicable tot el que es referix al primer curs de Batxillerat.

Segona. Aplicabilitat de les normes sobre el Batxillerat.

1. Fins a la implantació de la nova ordenació del Batxillerat establida en el Decret 102/2008, d'11 de juliol, del Consell, pel que s'establix el currículum del batxillerat a la Comunitat Valenciana, el segon curs del Batxillerat a la Comunitat Valenciana es regirà pel que establix el Decret 174/1994, de 19 d'agost, del Govern Valencià, pel qual s'establix el currículum del Batxillerat a la Comunitat Valenciana segons la redacció donada pel Decret 50/2002, de 26 de març, del Govern Valencià, pel qual es modifica el Decret 174/1994, de 19 d'agost, del Govern Valencià, pel qual s'establix el currículum del Batxillerat a la Comunitat Valenciana, amb tota la normativa desplegada.

2. Així mateix, fins que no es desplegue la normativa corresponent al Batxillerat establit en el Decret 102/2008, d'11 de juliol, del Consell, pel que s'establix el currículum del batxillerat a la Comunitat Valenciana, per al primer curs del Batxillerat seguiran en vigor tots els aspectes que no contradiguen el mencionat decret, de les ordes següents:

a) Orde de 17 de gener de 1995, de la Conselleria d'Educació i Ciència, sobre avaluació en Batxillerat (DOGV número 2460, d'1 de març de 1995).

b) L'Orde de 10 de maig de 1995, de la Conselleria d'Educació i Ciència, per la qual s'establixen les matèries optatives de Batxillerat i es regula el seu currículum (DOGV número 2532, de 19 de juny de 1995).

c) Orde de 10 de novembre de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s'establixen les convalidacions de diverses assignatures dels vigents plans d'estudis de les ensenyances de Música (DOGV número 3394, de 16 de desembre de 1998).

d) Orde de 9 de juliol de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s'ordenen, s'organitzen i es dicten instruccions per a l'aplicació de les ensenyances de Batxillerat LOGSE en règim nocturn (DOGV número 3555, de 6 d'agost de 1999).

e) Orde de 3 de maig de 2000, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula l'organització i el funcionament del Batxillerat LOGSE a distància, a la Comunitat Valenciana (DOGV número 3753, de 19 de maig de 2000).

f) Orde de 21 de juliol de 2000, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i organització de l'activitat docent dels centres autoritzats per a implantar ensenyances de Batxillerat (LOGSE) en règim diürn (DOGV número 3829, de 5 de setembre de 2000).

g) Orde de 18 de juny de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es modifiquen parcialment l'Orde de 17 de gener de 1995 (DOGV d'1 de març); la de 10 de maig de 1995 (DOGV de 19 de juny); la de 7 d'octubre de 1998 (DOGV de 29 d'octubre); la de 14 de juliol de 1999 (DOGV de 5 d'agost de 1999); la de 9 de juliol de 1999 (DOGV de 6 d'agost); la de 3 de maig de 2000 (DOGV de 19 de maig); i la de 21 de juliol de 2000 (DOGV de 5 de setembre) (DOGV número 4297, de 22 de juliol de 2002).

Tercera. Estudiants repetidors en règim ordinari diürn

1. Els estudiants de règim ordinari diürn que el curs acadèmic 2008-2009 hagen de repetir primer curs, ho faran d'acord amb la normativa per al Batxillerat establida en el Decret 102/2008, d'11 de juliol, del Consell, pel que s'establix el currículum del batxillerat a la Comunitat Valenciana.

Quarta. Estudiants repetidors en règim nocturn (model B)

1. Els estudiants del model B del règim nocturn que el curs acadèmic 2008-2009 hagen de repetir primer curs, ho faran d'acord amb la normativa per al Batxillerat establida en el Decret 102/2008, d'11 de juliol, del Consell, pel que s'establix el currículum del batxillerat a la Comunitat Valenciana, no obstant això no hauran de cursar les matèries que ja tenien aprovades.

Quinta. Estudiants repetidors en règim nocturn (model A)

1. Els estudiants del model A del règim nocturn que el curs acadèmic 2008-2009 hagen de repetir el primer bloc, ho faran d'acord amb la normativa per al Batxillerat establida en el Decret 102/2008, d'11 de juliol, del Consell, pel que s'establix el currículum del batxillerat a la Comunitat Valenciana, no obstant això, no hauran de cursar les matèries que ja tenien aprovades.

2. Els estudiants del model A del règim nocturn que el curs acadèmic 2008-2009 hagen de repetir el segon bloc, ho podran fer, ja que este bloc encara estarà en vigor.

3. Els estudiants del model A del règim nocturn que el curs acadèmic 2008-2009 hagen de repetir el tercer bloc, ho podran fer, ja que este bloc encara estarà en vigor.

Sexta. Estudiants en règim a distància

1. Els estudiants del règim a distància que el curs acadèmic 2008-2009 es matriculen per primera vegada, només podran cursar les matèries de primer curs establides en el Decret 102/2008, d'11 de juliol, del Consell, pel que s'establix el currículum del batxillerat a la Comunitat Valenciana.

2. Els estudiants procedents del règim ordinari diürn o del nocturn i que el curs 2008-2009 es matriculen en el Batxillerat en règim a distància, podran matricular-se de totes les matèries del Batxillerat, segons la normativa establida en l'Orde de 3 de maig de 2000, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula l'organització i el funcionament del Batxillerat LOGSE a distància, a la Comunitat Valenciana, sempre que tinguen aprovades almenys cinc matèries; en cas contrari, hauran de matricular-se només de les de primer; no obstant això, no hauran de cursar les matèries que ja tenien aprovades.

3. Els estudiants que este curs 2007-2008 estan matriculats en el Batxillerat en el règim a distància, podran continuar cursant el Batxillerat establit en l'Orde de 3 de maig de 2000, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula l'organització i el funcionament del Batxillerat LOGSE a distància, a la Comunitat Valenciana, sempre que tinguen aprovades almenys cinc matèries; en cas contrari, hauran de matricular-se només de les matèries de primer d'acord amb la normativa establida en el Decret 102/2008, d'11 de juliol, del Consell, pel que s'establix el currículum del batxillerat a la Comunitat Valenciana; no obstant això, no hauran de cursar les matèries que ja tenien aprovades.

Sèptima. Atribució de les matèries comunes, de modalitat i optatives

A) Atribució de les matèries comunes, de modalitat i optatives a les especialitats del cos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària.

Fins que la Conselleria d'Educació establisca per mitjà de l'orde corresponent l'atribució docent de les matèries comunes, de modalitat i optatives del Batxillerat, desplegant el que diga el Reial Decret, pel qual es definisquen condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'Educació Secundària Obligatòria, el Batxillerat, la Formació Professional i les Ensenyances de Règim Especial, i s'establisquen les especialitats dels cossos docents d'Ensenyança Secundària, l'atribució de les matèries del primer curs del Batxillerat, durant el curs 2008-2009, als cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, continuarà sent la que s'establix en l'annex IX de l'Orde de 18 de juny de 2002 (DOGV número 4297, de 22 de juliol de 2002), amb l'excepció que la matèria comuna Ciències per al Món Contemporani la podran impartir els professors de Biologia i Geologia i de Física i Química; les matèries de modalitat Anatomia Aplicada la podran impartir els professors de Biologia i Geologia i professors de qualsevol especialitat en possessió d'un títol o grau universitari en Medicina; Arts Escèniques, els professors de Castellà: Llengua i Literatura i de Valencià: Llengua i Literatura; Anàlisi Musical I, els professors de Música i Cultura Audiovisual i els professors de qualsevol especialitat que tinguen un títol, grau o postgrau universitari adequat al currículum de la matèria.

B) Titulacions requerides per a impartir les matèries comunes, de modalitat i optatives de les modalitats de Batxillerat per als professors dels centres privats.

L'Orde de 24 de juliol de 1995 (BOE número 185, de 4 d'agost de 1995), que és norma bàsica, va regular les titulacions mínimes que havien de posseir els professors dels centres privats per a impartir Batxillerat, i en desplegament d'esta orde, les titulacions específiques que es requerixen per a impartir les matèries comunes, de modalitat i optatives del primer curs del Batxillerat, durant el curs 2008-2009, són les que arreplega l'annex X de l'Orde de 18 de juny de 2002, amb l'excepció que Ciències per al Món Contemporani, que la podran impartir els professors que impartixen Biologia i Geologia i Física i Química; Anatomia Aplicada, els professors que impartixen Biologia i Geologia; Arts Escèniques, els professors que impartixen Castellà: Llengua i Literatura i Valencià: Llengua i Literatura; Anàlisi Musical I, els professors que impartien Història de la Música i Cultura Audiovisual, els professors que impartien Imatge.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Aplicació d'esta resolució

1. La direcció de cada centre complirà i farà complir el que establix esta resolució i adoptarà les mesures necessàries perquè el seu contingut siga conegut per tots els membres de la comunitat educativa.

2. La inspecció educativa vetlarà pel compliment del que establix esta resolució.

3. Els directors territorials d'Educació resoldran, en l'àmbit de la seua competència, els problemes que sorgisquen en l'aplicació d'esta resolució.

Segona. Entrada en vigor

La present resolució entrarà en vigor l'endemà de ser publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 15 de juliol de 2008.- El director general d'Ordenació i Centres Docents: Francisco Baila Herrera.

ANNEX I / ANEXO I

Horari setmanal per al batxillerat en règim ordinari diürn / Horario semanal para el bachillerato en régimen ordinario diurnoTotal d'hores de primer curs: 32, 34 amb Religió. / Total de horas de primer curso: 32, 34 con Religión.

Horari setmanal per al batxillerat en règim nocturn / Horario semanal para el bachillerato en régimen nocturno

Model A / Modelo ATotal d'hores del primer nucli: 21. / Total de horas del primer núcleo: 21.

Horari setmanal per al batxillerat en règim nocturn / Horario semanal para el bachillerato en régimen nocturno

Model B / Modelo BTotal d'hores de primer curs: 30, 31 amb Religió. / Total de horas de primer curso: 30, 31 con Religión.

ANNEX II / ANEXO II

Batxillerat en règim ordinari diürn

Bachillerato en régimen ordinario diurno

Distribució de les modalitats en vies i blocs en funció dels itineraris que conduïxen a estudis universitaris i professionals

Distribución de las modalidades en vías y bloques en función de los itinerarios que conducen a estudios universitarios y profesionalesBatxillerat en règim nocturn (Model A)

Bachillerato en régimen nocturno (Modelo A)

Distribució de les modalitats en vies i blocs en funció dels itineraris que conduïxen a estudis universitaris i professionals

Distribución de las modalidades en vías y bloques en función de los itinerarios que conducen a estudios universitarios y profesionalesAnnex II / Anexo II

Batxillerat en règim nocturn (Model B)

Bachillerato en régimen nocturno (Modelo B)

Distribució de les modalitats en vies i blocs en funció dels itineraris que conduïxen a estudis universitaris i professionals

Distribución de las modalidades en vías y bloques en función de los itinerarios que conducen a estudios universitarios y profesionalesAnnex III / Anexo III

Matèries incompatibles a l'efecte d'avaluació

Materias incompatibles a efectos de evaluación

Les següents matèries que es cursen en segon requerixen coneixements de la matèria de primer:

Las siguientes materias que se cursan en segundo requieren conocimientos de la materia de primero:Les següents matèries que es cursen en segon requerixen coneixements inclosos en la corresponent matèria de primer:

Las siguientes materias que se cursan en segundo requieren conocimientos incluidos en la correspondiente materia de primero:Mapa web