Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 29 d'abril de 2008, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2008/2009. [2008/5973]

(DOGV núm. 5762 de 14.05.2008) Ref. Base de dades 005823/2008


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Conselleria Educació
  Grup temàtic: 000
  Descriptors:
    Temàtics: calendari escolarL'Orde d'11 de juny de 1998, de la conselleria de Cultura, Educació i Ciència (DOGV de 18 de juny), establix els criteris generals pels quals s'ha de regir el calendari escolar per a tots els centres docents de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyances d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional, Batxillerat, ensenyances artístiques i ensenyances d'idiomes. L'esmentada disposició atribuïx a la Direcció General de Centres Docents, hui Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, la competència per a dictar la resolució en què es fixe el període lectiu de cada curs acadèmic.

D'altra banda, la disposició addicional quinta de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació establix el nombre mínim de dies lectius que ha de comprendre el calendari escolar.

Fent ús de les competències atribuïdes per l'Orde d'11 de juny de 1998 i de les funcions assignades en el Reglament Orgànic i Funcional de la conselleria d'Educació, aprovat pel Decret 118/2007, de 27 de juliol, resolc:

Primer

Les activitats escolars del curs acadèmic 2008/2009 s'iniciaran i finalitzaran, en funció de les ensenyances cursades, en les dates següents:

En Educació Infantil i Educació Primària, les activitats escolars començaran el 8 de setembre de 2008 i acabaran el 22 de juny de 2009.

En Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional i Batxillerat, s'iniciaran el 15 de setembre de 2008 i finalitzaran el 23 de juny de 2009.

En ensenyances artístiques, d'idiomes i Formació de Persones Adultes, començaran el 29 de setembre de 2008 i finalitzaran el 25 de juny de 2009.

Segon

L'alumnat que curse primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria en un centre que impartisca estes ensenyances de manera provisional acomodarà l'inici i la finalització de les seues activitats al que establix el punt 1 de l'apartat anterior.

L'alumnat s'incorporarà al centre en la data indicada segons els estudis cursats, sense que puga escalonar-se la dita incorporació, excepte la prevista en la normativa vigent per a l'alumnat que accedix per primera vegada al centre per a cursar Educació Infantil.

Excepcionalment, i per a facilitar la incorporació de l'alumnat, amb l'acord previ del Consell Escolar del centre, es podrà anticipar un dia l'inici de les activitats escolars de l'alumnat de primer curs d'Educació Secundària Obligatòria.

Tercer

En el present curs escolar, les activitats escolars de l'alumnat d'Educació Infantil i Educació Primària comportaran un mínim de 852 hores lectives.

En els dos primers cursos d'Educació Secundària Obligatòria, les hores lectives hauran d'ascendir, almenys, a 1.009.

En tercer i quart curs d'Educació Secundària Obligatòria, s'afegiran dos hores setmanals més a les previstes en l'apartat anterior.

Els centres que impartisquen Batxillerat i cicles formatius de Formació Professional ajustaran les hores lectives al que establixen els corresponents reials decrets pels quals s'aproven els respectius títols i s'establixen els currículums actualment vigents.

Les activitats d'avaluació de l'alumnat del segon curs del Batxillerat es programaran en els centres, segons les necessitats derivades de la seua inscripció en les proves d'accés als estudis universitaris.

Els conservatoris de música i de dansa, l'Escola Superior d'Art Dramàtic, les escoles d'arts i superiors de disseny, les escoles oficials d'idiomes i les escoles superiors de ceràmica s'ajustaran al que establix la normativa que regula els plans d'estudi que es troben en vigor.

Quart

Els períodes de vacacions del curs 2008/2009 seran els següents:

Vacacions de Nadal: del 23 de desembre de 2008 al 6 de gener de 2009, ambdós inclosos.

Vacacions de Pasqua: del dijous 9 al dilluns 20 d'abril de 2009, ambdós inclosos.

Quint

Durant este curs escolar seran festius i no lectius els dies següents:

9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana

10 d'octubre

8 de desembre, Immaculada Concepció

22 de desembre

19 de març, Sant Josep

20 de març

1 de maig, Dia del Treball

Sext

Les proves extraordinàries de setembre hauran d'estar finalitzades amb anterioritat al dia 4, data en què s'entregaran les qualificacions d'estes proves.

València, 29 d'abril de 2008.- El director general d'Ordenació i Centres Docents: Francisco Baila Herrera.

Mapa web