Ficha docv

Ficha docv

Informació publica del projecte d'urbanització del sector residencial El Bovalar de Rocafort. [2006/M6306]

(DOGV núm. 5280 de 14.06.2006) Ref. Base de dades 2006/6306


publica del projecte d'urbanització del sector residencial El Bovalar de Rocafort. [2006/M6306]

S'ha presentat el projecte d'urbanització corresponent al programa d'actuació integrada promogut per la mercantil Urbanite, SL, per al desenvolupament del sector El Bovalar de sòl urbanitzable residencial del PGOU de Rocafort; de conformitat amb el Decret d'Alcaldia, de data 16 de maig de 2006, mitjançant el present edicte se sotmet a informació pública el projecte d'urbanització, pel termini d'un mes a comptar des de la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Generalitat. Durant el període esmentat els interessats podran examinar el projecte a l'Ajuntament de Rocafort, de dilluns a divendres, en horari d'oficina, i presentar les al·legacions i consideracions que estimen oportunes.

Es fa saber que el present anunci es publica igualment als efectes establits en l'article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, segons la redacció que en fa la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, per als interessats que figuren com a desconeguts o amb domicili ignorat.

Nom i cognoms Polígon rústica Parcel·la Cadastre

Vicente Lubera Marí Rocafort 2 117

José Luis Pastor Barranco Rocafort 2 120

Desconegut Godella 6 44

Desconegut Godella 12 11

Desconegut Godella 12 12

Rocafort, 16 de maig de 2006.. L'alcalde president: Sebastián Bosch Ponce.

Mapa web