Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 20 de març de 2006, de la Direcció General d'Ensenyament, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional Específica. [2006/3733]

(DOGV núm. 5236 de 07.04.2006) Ref. Base de dades 1951/2006
El Reial Decret 942/2003, de 18 de juliol del 2003 (BOE de 31 de juliol), determina les condicions bàsiques que han de reunir les proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i Tècnic Superior de Formació Professional Específica.

L'Orde de 10 de març del 2004, (DOGV de 28 d'abril) regula les proves per a l'obtenció del títol de Tècnic de Formació Professional Específica a la Comunitat Valenciana.

L'Orde de 27 de gener del 2005, (DOGV d'11 de febrer) regula les proves per a l'obtenció del títol de Tècnic Superior de Formació Professional Específica a la Comunitat Valenciana.

En les ordes, anteriorment mencionades, s'indica que la Direcció General d'Ensenyament, convocarà, almenys una vegada a l'any, proves per a l'obtenció del títol de Tècnic i de Tècnic Superior de Formació Professional Específica, respectivament.

En este curs 2005/2006, es portarà a efecte la convocatòria en el mes de juny. No obstant això, per als alumnes matriculats en el període establit en esta resolució i que, havent-se presentat a la convocatòria de juny, no les hagueren aprovat, podran realitzar les proves corresponents en el mes de setembre per a poder superar-les.

En virtut de l'autorització que em conferix la disposició final primera de l'Orde de 10 de març del 2004, i en la disposició final primera de l'Orde de 27 de gener del 2005 anteriorment mencionades, resolc:

U. Convocatòria de les proves

Es convoquen per a l'any 2006 les proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i de Tècnic Superior de Formació Professional Específica, indicats els annexos I i II a la present resolució.

Dos. Requisits

Podran matricular-se per a la realització d'estes proves, les persones que reunisquen els requisits que figuren en el punt tercer de les ordes que les regulen, anteriorment mencionades.

Tres. Inscripció

1. La inscripció per a realitzar les proves es realitzarà en el període comprés entre els dies 17 i 28 d'abril del 2006, estos dos inclosos, en els centres educatius que figuren en els annexos I i II a esta resolució.

2. Els aspirants, podran inscriure's en un sol cicle formatiu i dins de cada cicle, dels mòduls professionals que desitgen.

3. Per a sol·licitar la inscripció els aspirants hauran de presentar la documentació següent:

. Sol·licitud d'inscripció que es presentarà en un, només, dels centres educatius que figuren en els annexos I i II, utilitzant per a això el model que constituïx l'annex III a esta resolució.

. DN.I, o targeta d'estranger, o permís de residència o visat d'estudis o passaport, amb fotocòpia per a ser confrontada.

4. Amb relació al requisit d'accés a les proves, la justificació d'haver cursat ensenyances professionals relacionades amb el sector productiu a què pertanguen els mòduls de què es matricula l'interessat, quedaran acreditades amb alguna de les situacions següents:

. Presentació de certificat acreditatiu d'haver realitzat cursos de Formació Professional Ocupacional i/o Formació Professional Contínua, homologats pel SERVEF o organismes oficials anàlegs, amb una duració mínima de 150 hores i relacionades amb el camp professional a què vol accedir.

. Presentació de Certificats de Professionalitat d'acord amb el Reial Decret 1506/2003, de 28 de novembre, (BOE de 18 de desembre) pel qual s'establixen les directrius dels certificats de professionalitat, relacionats amb el Reial Decret 295/2004, de 20 de febrer (BOE de 9 de març) pel qual s'establixen determinades qualificacions professionals que s'inclouen en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, susceptibles de reconeixement i acreditació, identificades en el sistema productiu en funció de les competències apropiades per a l'exercici professional.

. Certificat d'haver cursat ensenyances de tècnic auxiliar (FPI) o tècnic especialista (FP II) i que no hagen obtingut el títol corresponent.

. Acreditació d'haver-se presentat a les proves d'avaluació d'ensenyances no escolaritzades per a l'obtenció del títol de tècnic auxiliar i no haver obtingut la dita titulació.

. Certificat acadèmic d'haver cursat ensenyances de FPE i haver esgotat el nombre de convocatòries establida per a l'avaluació d'alguns mòduls professionals.

. Qualsevol altra documentació que acredite, fefaentment i de forma oficial, una situació semblant a les anteriors.

En tots els casos, la formació acreditada haurà d'estar relacionada amb el camp professional a què pertanguen els cicles formatius de FPE en què es matricule l'aspirant. (La dita relació s'haurà d'entendre en el conjunt dels cicles formatius que constituïxen la Família Professional).

5. El requisit d'accés per a acreditar una experiència laboral d'almenys, dos anys, quedarà justificat amb l'aportació de la documentació a què fa referència l'apartat tercer.a) de l'Orde de 10 de març del 2004 (DOGV de 28 d'abril) i de l'Orde de 27 de gener del 2005 (DOGV d'11 de febrer) que regulen les proves per a l'obtenció del títol de Tècnic i de Tècnic Superior, respectivament.

Quatre. Matriculació.

1. Una vegada finalitzat el procés d'inscripció, els centres receptors de les sol·licituds, examinaran la documentació presentada pels candidats i verificaran si complixen els requisits exigits per a la seua matriculació.

2. El centre publicarà el dia 5 de maig del 2006, en el tauler d'anuncis, la relació provisional d'admesos i exclosos a la realització de les proves, indicant en este últim cas el motiu de l'exclusió.

3. La relació provisional d'admesos podrà ser objecte de reclamació pels aspirants en els tres dies hàbils següents al de la seua publicació, per mitjà de la presentació d'escrit motivat dirigit al director del centre.

4. En el termini dels dos dies hàbils següents, el director ratificarà o rectificarà la decisió objecte de reclamació, comunicarà a l'interessat la decisió adoptada i ordenarà la publicació, en el tauler d'anuncis, de la llista definitiva d'admesos i exclosos.

5. Els candidats admesos quedaran matriculats en els mòduls professionals relacionats en la sol·licitud.

Cinc. Comissions d'avaluació.

1. Els centres educatius receptors de matricules comunicaran a la Inspecció Educativa el nombre d'admesos per a cada mòdul professional, abans del dia 19 de maig del 2006.

A la vista del nombre d'aspirants, s'establiran les Comissions Avaluadores que calguen, podent-se agrupar els matriculats en els distints centres educatius de la Comunitat Valenciana, als efectes d'examinar-se davant d'una mateixa Comissió Avaluadora quan el nombre d'ells així ho aconselle.

2. Les Direccions Territorials comunicaran als centres educatius abans del 31 de maig, les Comissions Avaluadores designades, els alumnes que hauran d'examinar i, el lloc on han d'actuar. Dites relacions es faran públiques en les corresponents Direccions Territorials de Cultura, Educació i Esport i en cada un dels centres educatius receptors de matricules.

3. Les Comissions d'Avaluació, designades pels directors territorials de Cultura, Educació i Esport, estaran compostes per:

Un president, que serà el director del centre docent, o si no n'hi ha, un professor d'Educació Secundària o un professor tècnic de Formació Professional. Un secretari i tres vocals.

En tots els casos, hi haurà, almenys, tres membres de la comissió amb atribució docent en el cicle formatiu corresponent.

A proposta del president de la comissió d'avaluació, podran integrar-se els assessors externs necessaris per a avaluar aquells mòduls assignats a professorat especialista en el Reial Decret del currículum del cicle.

Seran funcions de les Comissions d'Avaluació:

. Organització i realització de les proves.

. Correcció i qualificació d'estes.

. Ompliment de l'acta de prova i de l'acta final i publicació de les llistes provisionals i les actes finals dels resultats.

. Resoldre les reclamacions de qualificacions estimades incorrectes.

4. Les Comissions Avaluadores es reuniran abans del dia 11 de juny per a la valoració de la documentació aportada pels aspirants a qui es referix l'apartat quatre.4 de l'Orde de 10 de març del 2004, i en este apartat de l'Orde de 27 de gener del 2005 i podran requerir a l'interessat documentació complementària que evidencie l'adquisició de les competències per a les que sol·licita el seu reconeixement.

El reconeixement de competències es realitzarà atenent a les unitats de competència establides en els respectius títols de Formació Professional Específica.

S'analitzarà la correspondència entre la formació professional adquirida (per distints aprenentatges o activitat laboral) i els currículums dels mòduls professionals que corresponga.

En tot cas, el president de la comissió, comunicarà a l'interessat l'oportuna resolució, tres dies abans del començament de la realització de les proves.

L'acreditació total o parcial (unitats de competència) d'una competència professional, haurà de ser certificada i registrada a .acreditacions de competència., en el centre educatiu on figure l'expedient de l'aspirant a les proves.

El certificat de .acreditacions de competència., forma part de l'annex IV a esta resolució.

Sis. Estructura i contingut de les proves

1. Els exercicis de les proves, seran elaborats pels departaments didàctics corresponents a cada cicle formatiu en els centres educatius en què es realitzen.

2. Les proves es realitzaran per a cada mòdul formatiu, excepte per al mòdul de FCT que es realitzarà de forma presencial després de tindre superats la resta de mòduls professionals que componen el cicle formatiu.

3. Les proves inclouran continguts teòrics i realitzacions pràctiques. Dites proves es prepararan prenent com a referència els currículums vigents i les competències professionals dels cicles formatius objecte d'esta convocatòria.

Set. Realització de les proves.

1. Convocatòria de juny

Les proves, es realitzaran entre els dies 26 al 30 de juny del 2006, estos dos inclosos, ajustant-se al que disposa la present resolució.

2. Convocatòria de setembre

Les proves, es realitzaran entre els dies 11 i 19 de setembre del 2006, estos dos inclosos, segons el que disposa la present resolució.

3. El calendari de les proves, tant per a la convocatòria de juny com la de setembre, es farà públic el dia 9 de juny del 2006 en el tauler d'anuncis dels centres educatius on es realitzaran indicant, l'horari d'estes i els utensilis amb què haurà d'acudir l'aspirant.

Huit. Reclamació a les qualificacions.

1. Les reclamacions a què puga donar lloc les qualificacions, es realitzaran conforme al procediment següent:

a) Es presentaran per escrit dins dels tres dies hàbils següents al de la publicació dels resultats al president de la Comissió avaluadora del centre en què es van realitzar.

b) En el termini dels dos dies següents, la comissió d'avaluació ratificarà o rectificarà la qualificació objecte de reclamació, que es comunicarà pel president a l'interessat.

c) Si després de la decisió persistira la disconformitat, este podrà sol·licitar en el termini de dos dies hàbils següents a la recepció de la comunicació, que s'eleve la seua reclamació al director territorial de Cultura, Educació i Esport corresponent qui, després de l'informe de la Inspecció Educativa, resoldrà el que corresponga. La dita resolució, motivada, posarà fi a la via administrativa.

Nou. Qualificacions.

1. Les qualificacions dels mòduls professionals, excepte el de FCT, es realitzaran en forma de qualificacions numèriques compreses entre 1 i 10, sense decimals. Es consideraran positives les qualificacions iguals o superiors a 5.

2. El mòdul professional de FCT es qualificarà en termes d'Apte/No apte.

Deu. Actes.

1.S'estendrà un acta de la prova de cada un dels mòduls, en què consten les qualificacions obtingudes, així com, si és procedent, l'exempció de la part corresponent.

Així mateix s'estendrà un acta final, en dos exemplars, de cada un dels cicles formatius, on constaran la qualificació de la prova; la qualificació del mòdul de FCT, quan haja sigut realitzat, o si és procedent exempt; i, si correspon o no l'expedició de títol.

Els models d'acta de prova i d'acta final, s'incorporen com a annexos V i VI a esta resolució.

2.Dites actes s'arxivaran en la Secretaria del Centre Educatiu on s'haja realitzat la prova, i un dels originals de l'acta final s'enviarà a la Inspecció Educativa per al seu estudi i posterior informe estadístic a la Direcció General d'Ensenyament.

Onze. Revalidacions.

1. En matèria de revalidacions, s'aplicarà el que disposa la normativa vigent.

Els interessats, hauran de sol·licitar les revalidacions, en el moment de formalitzar la matrícula.

2. En el cas del mòdul formatiu de FCT, podrà determinar-se l'exempció total o parcial del mòdul per la seua correspondència amb la pràctica laboral en el mateix camp professional a què pertany el cicle formatiu. La relació laboral ha de superar l'any natural i els dies cotitzats a la Seguretat Social, ser almenys de 150.

La sol·licitud d'exempció es realitzarà al formalitzar la matrícula d'este; no obstant això, també podrà sol·licitar-ho fora del període de matrícula, sempre amb una antelació de dos mesos a la data prevista per a la seua realització.

A la sol·licitud s'adjuntarà la documentació acreditativa d'acord amb la legislació vigent en matèria d'Ordenació de la Formació Professional Específica presencial.

3. Els membres de la Comissió Avaluadora es constituiran en comissió de valoració de la documentació presentada als efectes d'exempcions.

El resultat de la seua valoració s'entregarà per mitjà d'un informe al president de la comissió, que l'enviarà a la Direcció Territorial de Cultura, Educació i Esport corresponent en termini màxim d'un mes des de la data d'entrada de la sol·licitud d'exempció.

4. La Inspecció Educativa afegirà a l'expedient un informe tècnic, en què es farà constar si existix o no correspondència, total o parcial, entre la pràctica laboral justificada documentalment i els objectius (capacitats terminals) del mòdul de FCT.

A la vista de l'expedient, la Direcció Territorial de Cultura, Educació i Esport ho resoldrà.

DISPOSICIONS FINALS

Primera

La present Resolució produirà efectes l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Segona

Contra la present resolució, que no esgota la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica d'Educació en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, a tenor del que disposa l'article 74. 3.c) de la Lley de Gobern Valencià,de conformitat amb l'article 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

València, 20 de marzo de 2006.. El director general d'Ensenyament: Josep Vicent Felip i Monlleo.

ANNEX I

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Explotacions Agrícoles Intensives:

Alacant: IES. El Palmerar. Orihuela

València: IFPS núm.2. Complex Educatiu de Cheste

Jardineria:

Alacant: IES. Callosa d'en Sarrià

València: IFPS núm. 2. Complex Educatiu de Cheste

Treballs Forestals i de Conservació del Medi Natural

Castelló: IES Alt Palancia. Segorbe

Conducció d'Activitats Físiques i esportives al Medi Natural:

Alacant: IES Haygón. Sant Vicent del Raspeig

Castelló: IES Violant de Casalduch. Benicàssim

València: IES Districte Marítim. València

Gestió Administrativa:

Alacant: IES Mare Nostrum. Alacant

Castelló: IES Joan Coromines. Benicarló

València : IES El Serpis. València

Impressió d'Arts Gràfiques:

Alacant: IES El Carrús. Elx

València: IFPS Ciutat de l'Aprenent. València

Preimpressió en Arts Gràfiques:

Alacant: IES El Carrús. Elx

València: IFPS Ciutat de l'Aprenent. València

Comerç:

Alacant: IES Figueres Pacheco. Alacant

Castelló: IES Leopoldo Querol. Vinarós

València: IES Tirant el Blanch. Gandia

Laboratori d'Imatge:

Alacant: IES García Berlanga. Sant Joan d'Alacant.

Castelló: IES núm. 2. Almassora

València: IES núm. 2 de Paterna

Acabats de Construcció:

Alacant: IES Gran Via. Alacant

València: IES Vicente Blasco Ibáñez.València

Obres d'Obra:

València: IES Vicente Blasco Ibáñez. València

Equips i Instal·lacions Electrotècniques:

Alacant: IES Antonio José Cavanilles. Alacant

Castelló: IES Politècnic. Castelló

València: IES La Costera. Xàtiva

Equips Electrònics de Consum:

Alacant: IES La Torreta. Elda

Castelló: IES Botànic Cavanilles. La Vall d'Uixó

València: IES Jaume I. Ontinyent

Mecanitzat:

Alacant: IES Cotes Baixes. Alcoi

Castelló: IES Politècnic. Castelló

València: IES Vicente Blasco Ibáñez. València

Tractaments Superficials i Tèrmics:

València: IES Manuel Sanchis Guarner. Silla

Cuina:

Alacant: IES Cap de l'Aljub. Santa Pola

Castelló: IES Costa de Azahar. Castelló

València: IFPS núm. 2. Complex Educatiu de Cheste

Servicis de Restaurant i Bar:

Alacant: I.ES Cap de l'Aljub. Santa Pola

Castelló: IES Costa de Azahar. Castelló

València: IFPS núm. 2. Complex Educatiu de Cheste

Pastisseria i Forn:

Castelló: IES Costa de Azahar. Castelló

València: IFPS Ciutat del Aprenent. València

Estètica Personal Decorativa:

Alacant: IES La Torreta. Elx

Castelló: IES Francesc Tàrrega. Vila-real

València: IES El Cabanyal. València

Perruqueria:

Alacant: IES núm. 19. El Pla. Alacant

Castelló: IES Francesc Tàrrega. Vila-real

València: IES Salvador Gadea. Aldaia

Caracterització:

Alacant: IES núm. 19. El Pla. Alacant

Panificació i Rebosteria:

Alacant: IES Mare de Déu del Remei. Alacant

Castelló: IES Costa de Azahar. Castelló

Fabricació a Mesura i Instal·lació de Fusteria i Moble:

València: IES Tirant lo Blanc. Gandia

Fabricació Industrial de Fusteria i Moble:

València: IES Vicente Blasco Ibáñez. València

Carrosseria:

Alacant: IES Leonardo da Vinci. Alacant

Castelló: IES Politècnic. Castelló

València: IES Faitanar. Quart de Poblet

Electromecànica de Vehicles:

Alacant: IES Leonardo da Vinci. Alacant

Castelló: IES Botànic Cavanilles. La Vall d'Uixó

València: IES Faitanar. Quart de Poblet

Instal·lació i Manteniment Electromecànic:

Alacant: I.ES El Canastell. Sant Vicent del Raspeig

València: IES Luis Suñer Sanchis. Alzira

Muntatge i Manteniment d'Instal·lacions de Fred, Climatització i Producció de Calor:

Alacant: IES Gran Via. Alacant

Castelló: IES Llombai. Burriana

València: IES Luis Suñer. Alzira

Laboratori:

Alacant: IES Mare de Déu del Remei. Alacant

València: IES Sanchis Guarner. Silla

Cures Auxiliars d'Infermeria:

Alacant: IES Leonardo da Vinci. Alacant

IES Batoi. Alcoi

Castelló: IES Matilde Salvador. Castelló

València: IFPS Ausias March. València

IFPS Pla del Quint. Mislata

Farmàcia:

Alacant: IES Montserrat Roig. Elx

Castelló: IES Matilde Salvador. Castelló

València: IFPS Ausias March. València

Explotació de Sistemes Informàtics:

Alacant: IES Mare Nostrum. Alacant

Castelló: IES El Caminàs. Castelló

València: IFPS Pla del Quint. Mislata

Atenció Soci Sanitària:

Alacant: IES Valle d'Elda. Elda

IES Victòria Kent. Elx

Castelló: IES Francesc Ribalta. Castelló

València: IES núm. 27. València

IES Faitanar. Quart de Poblet

Calçat i Marroquineria:

Alacant: IES La Torreta. Elda

Confecció:

València: IFPS Ciutat de l'Aprenent. València

Operacions d'Ennobliment Tèxtil:

Alacant: IES Cotes Baixes. Alcoi

Producció de Filatura i Teixidoria de Calada:

Alacant: IES Cotes Baixes. Alcoi

Producció de Teixits de Punt:

València: IES Jaume I. Ontinyent

Operacions de Fabricació de Productes Ceràmics:

Castelló: IES El Caminàs. Castelló

ANNEX II

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Gestió i Organització dels Recursos Naturals i Paisatgístics

Alacant: IES El Palmerar. Orihuela

Castelló: IES Alt Palància. Segorbe

Animació d'Activitats Físiques i Esportives

Alacant: IES Haygón. Sant Vicent del Raspeig

Castelló: IES Violant de Casalduch. Benicàssim

València: IES núm. 31. València

Administració i Finances

Alacant: IES Mare Nostrum. Alacant

IES Les Espeñetes. Orihuela

Castelló: IES El Caminàs. Castelló

IES Joan Coromines. Benicarló

València: IES El Serpis. València

Secretariat

Alacant: IES Mare Nostrum. Alacant

Castelló: IES El Caminàs. Castelló

València: IES El Serpis. València

Producció en Indústries d'Arts Gràfiques

Alacant: IES Carrús. Elx

València: IFPS Ciutat de l'Aprenent. València

Comerç Internacional

Alacant: IES Victòria Kent. Elx

Castelló: IES El Caminàs. Castelló

València: IES Tirant lo Blanc. Gandia

Gestió Comercial i Màrqueting

Alacant: IES núm. 11. Alacant

Castelló: IES Caminàs. Castelló

València: IES núm. 31. València

Gestió del Transport

Alacant: IES Victòria Kent. Elx

València: IES Abastos. València

Servicis al Consumidor

Alacant: IES Figueres Pacheco. Alacant

Castelló: IES Llombai. Burriana

València: IES núm. 27. València

Imatge

Alacant: IES Luis García Berlanga. Sant Joan d'Alacant

Castelló: IES núm. 2. Almassora

València: IES núm.2 de Paterna.

Realització d'Audiovisuals i Espectacles

Alacant: IES Luis García Berlanga. Alacant

València: IES núm. 2 de Paterna

So

Alacant: IES Luis García Berlanga. Alacant

València: IES núm. 2 de Paterna

Desenrotllament de Projectes Urbanístics i Operacions Topogràfiques

Alacant: IES Misteri Elx. Elx

Castelló: IES Matilde Salvador. Castelló

València: IES Salvador Gadea. Aldaia

Desenrotllament i Aplicació de Projectes de Construcció

Alacant: IES Gran Via. Alacant

Castelló: IES Matilde Salvador. Castelló

València: IES Vicente Blasco Ibáñez. València

Realització i Plans d'Obra

Alacant: IES Gran Via. Alacant

València: IFPS Ciutat de l'Aprenent. València

Desenrotllament de Productes Electrònics

Alacant: IES El Palmerar. Orihuela

Castelló: IES Politècnic. Castelló

València: IES Cabanyal. València

Instal·lacions Electrotècniques

Alacant: I.ES Antonio José Cavanilles. Alacant

IES Antonio Navarro Santafé. Villena

Castelló: IES Politècnic. Castelló

València: IES Vicente Blasco Ibañez. València

IES La Costera. Xàtiva

Sistemes de Regulació i control Automàtics

Alacant: IES Cotes Baixes. Alcoi

Castelló: IES Botànic Cavanilles. La Vall d'Uixó

València: IFPS núm. 2. Complex Educatiu de Cheste

Sistemes de Telecomunicació i Informàtics

Alacant: IES Antonio José Cavanilles. Alacant

Castelló: IES Politècnic. Castelló

València: IES núm. 27. València

Construccions Metàl·liques

Alacant: IES Antonio José Cavanilles. Alacant

Desenrotllament de Projectes Mecànics

Alacant: I.ES Cotes Baixes. Alcoi

València: IES Vicente Blasco Ibáñez. València

Producció per Mecanitzat

Alacant: IES Antonio José Cavanilles. Alacant

València: IES Vicente Blasco Ibáñez. València

Agències de Viatges

Alacant: IES Miguel Hernández. Alacant

Castelló: IES Costa de Azahar. Castelló

València: IES Benlliure. València

Allotjament

Alacant: IES Mediterrania. Benidorm

Castelló: IES Costa de Azahar. Castelló

València: IFPS núm. 2. Complex Educatiu de Cheste

Informació i Comercialització Turística

Alacant: IES Miguel Hernández. Alacant

Castelló: IES Costa de Azahar. Castelló

València: IES Benlliure. València

Restauració

Alacant: IES Cap de l'Aljub. Santa Pola

Castelló: IES Costa de Azahar. Castelló

València: IFPS núm. 2. Complex Educatiu de Cheste

Estètica

Alacant: IES núm. 19. Alacant

Castelló: IES Francesc Tàrrega. Vila-real

València: IES El Cabanyal. València

Indústria Alimentària

Alacant: IES Mare de Déu del Remei. Alacant

València: IFPS Ciutat de l'Aprenent. València

Administració de Sistemes Informàtics

Alacant: IES Severo Ochoa. Elx

Castelló: IES El Caminàs. Castelló

València: IES Abastos. València

Desenrotllament d'Aplicacions Informàtiques

Alacant: IES Severo Ochoa. Elx

Castelló: IES Miralcamp. Vila-real

València: IES Abastos. València

Desenrotllament de Productes en Fusteria i Moble

Castelló: IES Politècnic. Castelló

València: IES Vicente Blasco Ibáñez. València

Automoció

Alacant: IES Leonardo da Vinci. Alacant

Castelló: IES Politècnic. Castelló

València: IES núm. 36. València

Manteniment Aeromecánico

València: IFPS núm. 2. Complex Educatiu de Cheste

Prevenció de Riscos Professionals

Alacant: IES Canastell. Sant Vicent del Raspeig

Castelló: IES Politècnic. Castelló

València: IES Blasco Ibáñez. València

Desenrotllament de Projectes d'Instal·lacions de Fluids, Tèrmiques i de Manutenció

Alacant: IES Gran Via. Alacant

Manteniment d'Equip Industrial

Alacant: IES Antonio José Cavanilles. Alacant

Castelló: IES Politècnic. Castelló

València: IES Faitanar. Quart de Poblet

Manteniment i Muntatge d'Instal·lacions d'Edifici i Procés

Alacant: IES Canastell. Sant Vicent del Raspeig

Anàlisi i Control

Alacant: IES Mare de Déu del Remei. Alacant

València: IES Vicente Blasco Ibáñez. València

Química Ambiental

València: IES Vicente Blasco Ibáñez. València

Anatomia Patològica i Citologia

Alacant: IES Leonardo da Vinci. Alacant

València: IFPS Ciutat de l'Aprenent. València

Dietètica

Alacant: IES núm. 1. Xàbia

Castelló: IES José Vilaplana. Vinaròs

València: IES Federica Montseny. Burjassot

Documentació Sanitària

Alacant: IES La Torreta. Elx

Castelló: IES Matilde Salvador. Castelló

València: IFPS Ausiàs March. València

Higiene Bucodental

Alacant: IES Leonardo da Vinci. Alacant

València: IFPS Ausiàs March. València

Laboratori de Diagnòstic Clínic

Alacant: IES L'Almadrava. Benidorm

Castelló: IES Matilde Salvador. Castelló

València: IFPS Ausiàs March. València

Salut Ambiental

Alacant: IES Batoi. Alcoi

València: IES Federica Montseny. Burjassot

Pròtesi Dental

València: I.FPS Ausiàs March. València

Animació Sociocultural

Alacant: IES Figueras Pacheco. Alacant

Castelló: IES Frances Ribalta. Castelló

València: IES Jordi de Sant Jordi. València

Educació Infantil

Alacant: IES Figueras Pacheco. Alacant

Castelló: IES Francesc Ribalta. Castelló

València: IES núm. 27. València

IES José de Ribera. Xàtiva

Integració Social.

Alacant: IES Victòria Kent. Elx

Castelló: IES Francesc Ribalta. Castelló

València: IES Jordi de Sant Jordi. València

Patronatge

Alacant: IES La Torreta. Elda

València: IES Sivera Font. Canals

Processos Tèxtils de Filatura i Teixidoria de Calada

Alacant: IES Cotes Baixes. Alcoi

València: IES Jaume I. Ontinyent

Desenrotllament i Fabricació de Productes Ceràmics

Castelló: IES El Caminàs. Castelló

ANNEX IV

CERTIFICAT ACREDITATIU DE COMPETÈNCIA PROFESSIONAL

.................................. secretari/ària de

l'IES..................................................

CERTIFICA

Que ..................................., amb DNI......................té adquirides les unitats de competència: ................... que acrediten la competència professional d................ que forma part del títol de Formació Professional Específica d.......... pertanyent a la Família Professional d.....................

..............................., ........d ........................de.200..

Vist i plau

El/la director/a

Firmat............................

Este certificat ha sigut registrat amb el número........en .Acreditacions Professionals. de l'IES....................................................................

Mapa web