Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2005, de la direcció general d'Ensenyament, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2005/2006. [2005/X6197]

(DOGV núm. 5018 de 01.06.2005) Ref. Base de dades 2921/2005


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Conselleria Cultura, Educació i Esport;DG Ensenyament
  Grup temàtic: 000
  Descriptors:
    Temàtics: calendari escolar

de 26 de maig de 2005, de la direcció general d'Ensenyament, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2005/2006. [2005/X6197]

L'Orde d'11 de juny de 1998, de la conselleria de Cultura, Educació i Ciència, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 18 de juny, establix els criteris generals pels quals s'ha de regir el calendari escolar per a tots els centres docents de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyances d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional, Batxillerat, Ensenyances Artístiques i Ensenyances d'Idiomes.

La citada disposició atribuïx a la Direcció General de Centres Docents la competència per a dictar la resolució en què es fixe el període lectiu de cada curs acadèmic.

D'altra banda, la disposició addicional quarta de la Llei Orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de Qualitat de l'Educació establix el nombre mínim de dies lectius que ha de comprendre el calendari escolar.

Fent ús de les competències atribuïdes per l'Orde d'11 de juny de 1998 i les funcions assignades en el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, aprovat pel Decret 115/2003, d'11 de juliol, resolc:

Primer

Les activitats escolars del curs acadèmic 2005/2006 s'iniciaran i finalitzaran, en funció de les ensenyances cursades, en les dates següents:

– En Educació Infantil i Educació Primària, les activitats escolars començaran el 9 de setembre de 2005 i acabaran el 21 de juny de 2006.

– En Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional i Batxillerat, s'iniciaran el 16 de setembre de 2005 i finalitzaran el 22 de juny de 2006.

– En Ensenyances Artístiques, d'Idiomes i Formació de Persones Adultes, començaran el 3 d'octubre de 2005 i finalitzaran el 28 de juny de 2006.

Segon

1. L'alumnat que curse primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria en un centre que, de forma provisional, impartisca estes ensenyances ha d'acomodar l'inici i la finalització de les seues activitats al que establix el punt 1 de l'apartat anterior.

2. L'alumnat s'ha d'incorporar al centre en la data indicada segons els estudis cursats, sense que puga escalonar-se la dita incorporació, excepte la prevista en la normativa vigent per a l'alumnat que accedix per primera vegada al centre per a cursar Educació Infantil.

3. Excepcionalment, i per a facilitar la incorporació de l'alumnat, amb l'acord previ del Consell Escolar del centre, es podrà anticipar un dia l'inici de les activitats escolars de l'alumnat de primer curs d'Educació Secundària Obligatòria.

Tercer

1. En el present curs escolar les activitats escolars de l'alumnat d'Educació Infantil i Educació Primària comportaran un total de 849 hores lectives.

2. En els dos primers cursos d'Educació Secundària Obligatòria, les hores lectives han d'ascendir, almenys, a 1.005.

3. En tercer i quart curs d'Educació Secundària Obligatòria s'han d'afegir dos hores setmanals més a les previstes en l'apartat anterior.

4. Els centres que impartisquen Batxillerat i cicles formatius de Formació Professional Específica han d'ajustar les seues hores lectives al que establixen els corresponents reials decrets pels quals s'aproven els respectius títols i s'establixen els currículums actualment vigents.

5. Les activitats d'avaluació de l'alumnat del segon curs del Batxillerat s'han de programar en els centres, segons les necessitats derivades de la seua inscripció en les proves d'accés als estudis universitaris.

6. Els conservatoris de Música i de Dansa, l'Escola Superior d'Art Dramàtic, les escoles d'Arts i superiors de Disseny, les escoles oficials d'Idiomes i les escoles superiors de Ceràmica s'han d'ajustar al que establix la normativa que regula els plans d'estudi que es troben en vigor.

Quart

Els períodes de vacances del curs 2005/2006 seran els següents:

a) Vacances de Nadal: des del 23 de desembre de 2005 al 6 de gener de 2006, tots dos inclusivament.

b) Vacances de Pasqua: des del dijous 13 al dilluns 24 d'abril de 2006, tots dos inclusivament.

Quint

Seran festius, durant el curs escolar, els dies següents:

– 12 d'octubre, Dia de la Hispanitat.

– 31 d'octubre

– 1 de novembre, Festa de Tots Sants.

– 6 de desembre, Dia de la Constitució.

– 8 de desembre, la Immaculada Concepció.

– 1 de maig, Festa del Treball.

Sext

Les proves extraordinàries de setembre han d'estar finalitzades amb anterioritat al dia 6, data en què s'han d'entregar les qualificacions.

Mapa web