Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 28 d'abril de 2004, de la direcció general d'Ensenyament, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de tècnic de Formació Professional Específica. [2004/4768]

(DOGV núm. 4750 de 11.05.2004) Ref. Base de dades 2073/2004
El Reial Decret 942/2003, de 18 de juliol del 2003 (BOE de 31 de juliol), determina les condicions bàsiques que han de reunir les proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i Tècnic Superior de Formació Professional Específica.

L'Orde de 10 de març del 2004, (DOGV de 28 d'abril) regula les proves per a l'obtenció del títol de Tècnic de Formació Professional Específica a la Comunitat Valenciana.

En el punt 2.1 de l'Orde, anteriorment mencionada, s'indica que la Direcció General d'Ensenyament, convocarà, almenys una vegada a l'any, proves per a l'obtenció del títol de Tècnic de Formació Professional Específica.

En este curs 2003-2004, el primer en què es realitzen estes proves, es va a portar a efecte la convocatòria en el mes de juny. No obstant això, per als alumnes matriculats en el període establit en esta resolució i que, havent-se presentat a la convocatòria de juny, no hagueren aprovat les mateixes, podran realitzar les proves corresponents en el mes de setembre per a poder superar-les.

En virtut de l'autorització que em confererix la disposició final primera de l'Orde de 10 de març del 2004 indicada, resolc:

U

Es convoquen les proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic de Formació Professional Específica indicats en l'annex I a la present resolució, per al 2004.

Dos

A. Convocatòria de juny

Les proves, es realitzaran entre els dies 22 i 30 de juny del 2004, estos dos inclosos, i s'ajustaràn al que disposa la present resolució.

B. setembre

Les proves, es realitzaran entre els dies 1 i 8 de setembre del 2004, estos dos inclosos, segons el que disposa la present resolució.

Tres

Les proves de cada cicle formatiu, es realitzaran en els centres educatius que figuren en l'annex I a esta resolució.

Quatre

Podran matricular-se per a la realització d'estes proves, les persones que reunisquen els requisits que figuren en el punt tercer de l'Orde que les regula, anteriorment mencionada.

Cinc

El període de matriculació estarà comprés entre els dies 18 i 28 de maig del 2004, estos dos inclosos.

Les sol·licituds de matricula es presentaran en un només dels centres educatius que figuren en l'annex I, i s'utilizarà per a això el model que constituïx l'annex II a esta resolució.

Els aspirants, podran matricular-se en un sol cicle formatiu i dins de cada cicle, dels mòduls professionals que desitgen.

Per a efectuar la matriculació les persones interessades, hauran de presentar:

– Sol·licitud de matrícula, segons model normalitzat que figura en l'annex II.

– DNI i fotocòpia d'este per a ser confrontada.

– La documentació necessària per a acreditar que es posseïxen els requisits indicats en el punt Tercer de l'Orde que regula estes proves.

– La documentació acreditativa a què es referix el punt Quart.4 de la mencionada Orde.

Sis

Les proves es realitzaran per a cada mòdul formatiu, excepte per al mòdul de FCT que es realitzarà de forma presencial després de tindre superats la resta de mòduls professionals que componen el cicle formatiu.

Les proves inclouran continguts teòrics i realitzacions pràctiques.

Els continguts estaran referits als currículums vigents de cada cicle formatiu corresponent.

Set

El calendari de les proves, tant per a la convocatòria de juny com la de setembre es farà públic el dia 14 de juny del 2004 en el tauler d'anuncis dels centres educatius on es realitzaran indicant, l'horari d'estes i els utensilis amb què haurà d'acudir l'aspirant.

Huit

Els exercicis de les proves, seran elaborats pels departaments didàctics corresponents a cada cicle formatiu en els Centres Educatius en què es realitzen les mateixes.

Nou

Els centres educatius receptors de matrícules comunicaran a la Inspecció Educativa el nombre d'admesos per a cada mòdul professional, abans del dia 2 de juny.

A la vista del nombre d'aspirants, s'establiran les comissions avaluadores que siguen necessàries, i es podran agrupar els matriculats en els distints centres educatius de la Comunitat Valenciana, als efectes d'examinar-se davant d'una mateixa Comissió Avaluadora quan el nombre d'ells així ho aconselle.

Les Direccions Territorials comunicaran als centres educatius, en el termini de set dies després de finalitzat el període de matriculació, les comissions avaluadores designades, els alumnes que hauran d'examinar i, el lloc on han d'actuar. Dites relacions es faran públiques en les corresponents Direccions Territorials de Cultura, Educació i Esport i en cada un dels centres educatius receptors de matricules.

Les comissions d'avaluació, designades pels directors territorials de Cultura, Educació i Esport, estaran compostes per:

Un president, que serà el director del centre docent, o si no n'hi ha, un professor d'Educació Secundària o un professor tècnic de Formació Professional. Un secretari i tres vocals.

En tots els casos, hi haurà, almenys, tres membres de la comissió amb atribució docent en el cicle formatiu corresponent.

A proposta del president de la comissió d'avaluació, podran integrar-se els assessors externs necessaris per a avaluar aquells mòduls assignats a professorat especialista en el Reial Decret del currículum del cicle.

Seran funcions de les comissions d'avaluació:

– Organització i realització de les proves.

– Correcció i qualificació d'estes.

– Resoldre les reclamacions de qualificacions estimades incorrectes.

– Publicar, en els centres educatius on s'hagen realitzat les proves, els resultats finals.

Les comissions avaluadores es reuniran abans del dia 11 de juny per a la valoració de la documentació aportada pels aspirants a qui es referix el apartat quatre.4 de l'Orde de 10 de març del 2004, i podran requerir a l'interessat documentació complementària que evidencie l'adquisició de les competències per a les quals sol·licita el seu reconeixement.

En tot cas, el president de la comissió, comunicarà a l'interessat la oportuna resolució, tres dies abans del començament de la realització de les proves.

Una vegada qualificades les proves, les comissions avaluadores, procediran a redactar les actes finals, segons el model de l'annex III a esta resolució, que es faran públiques en el centre educatiu on s'hagen realitzat. De la mateixa manera, remetran fotocòpies de les actes confrontades, a cada un dels centres educatius en què s'hagueren inscrit els aspirants, a efectes de constància dels resultats en els respectius expedients i, a la Inspecció Educativa, per al seu estudi i posterior informe estadístic a la Direcció General d'Ensenyament.

Deu

1. Les qualificacions dels mòduls professionals, excepte el de FCT, es realitzaran en forma de qualificacions numèriques compreses entre 1 i 10, sense decimals. Es consideraran positives les qualificacions iguals o superiors a 5.

2. El mòdul professional de FCT es qualificarà en termes d'Apte/No apte.

Onze

En matèria de revalidacions, s'aplicarà el que disposa la normativa vigent.

Els interessats, hauran de sol·licitar les revalidacions, en el moment de formalitzar la matrícula.

En el cas del mòdul formatiu de FCT, podran quedar exempts els que acrediten una experiència laboral en el mateix camp professional a què pertany el cicle formatiu. La relació laboral ha de superar l'any natural i els dies cotitzats a la Seguretat Social, ser almenys de 150.

La sol·licitud d'exempció es realitzarà una vegada superats la resta dels mòduls professionals del cicle formatiu. A la sol·licitud d'exempció, l'interessat haurà d'aportar la documentació que establix l'article 17.b) del Reial Decret 362/2004, de 5 de març del 2004, (BOE de 26 de març), pel qual s'establix l'ordenació general de la formació professional específica.

Els membres de la Comissió Avaluadora es constituiran en comissió de valoració de la documentació presentada als efectes d'exempcions.

El resultat de la seua valoració s'entregarà per mitjà d'informe al president de la comissió, que haurà de dictar una resolució expressa individualitzada. El contingut de la resolució s'adjuntarà a la sol·licitud de l'aspirant per mitjà de la corresponent diligència.

València, 28 d'abril del 2004. El director general d'Ensenyament: Josep Vicent Felip i Monlleó.

ANNEX I

Explotacions Agrícoles Intensives:

Alacant: IES El Palmerar. Orihuela

València: IES núm.2. Complex Educatiu de Cheste

Jardineria:

Alacant: IES Callosa d'en Sarrià

València: I.ES núm. 2. Complex Educatiu de Cheste

Treballs Forestals i de Conservació del Medi Natural

Castelló: IES Alt Palància. Castelló

Conducció d'Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural:

Alacant: IES Haygón. Sant Vicent del Raspeig

Castelló: IES Violant de Casalduch. Benicàssim

València: IES núm. 31. València

Gestió Administrativa:

Alacant: IES Mare Nostrum. Alacant

IES Sixto Marco. Elx

IES Las Espeñetas. Orihuela

Castelló: IES El Caminàs. Castelló

IES Joan Coromines. Benicarló

València : IES Ausiàs March. València

IES Sant Joan Bosco. Ontinyent

Impressió d'Arts Gràfiques:

Alacant: IES El Carrús. Elx

València: IES Professor José Viguer. València

Preimpressió en Arts Gràfiques:

Alacant: IES El Carrús. Elx

València: IES Professor José Viguer. València

Comerç:

Alacant: IES Figueras Pacheco. Alacant

IES Las Espeñetas. Orihuela.

Castelló: IES El Caminàs. Castelló

IES Leopoldo Querol. Vinaròs

València: IES núm. 31. València

IES Tirant lo Blanc. Gandia

Laboratori d'Imatge:

Alacant: IES García Berlanga. Sant Joan d'Alacant.

València: IES La Marchadella. Torrent

Acabats de Construcció:

Alacant: IES Gran Via. Alacant

València: IES Vicente Blasco Ibáñez.València

Obres d'Obra:

Alacant: IES Sax.

València: IE.S Vicente Blasco Ibáñez. València

Equips i Instal·lacions Electrotècniques:

Alacant: IES Antonio José Cavanilles. Alacant

Castelló: IES Llombai. Burriana

València: IES Blasco Ibáñez. València

IES La Costera. Xàtiva

Equips Electrònics de Consum:

Alacant: IES Antonio José Cavanilles. Alacant

IES La Torreta. Elda

Castelló: IES Politècnic. Castelló

València: IES núm. 27. València

IES Jaume I. Ontinyent

Mecanitzat:

Alacant: IES Cotes Baixes. Alcoi

Castelló: IES Politècnic. Castelló

València: IES Vicente Blasco Ibáñez. València

Soldadura i Caldereria:

València: I.ES Professor José Viguer. València

Tractaments Superficials i Tèrmics:

València: IES Manuel Sanchis Guarner. Silla

Cuina:

Alacant: IES Cap de l'Aljub. Santa Pola

Castelló: IES Costa de Azahar. Castelló

València: IES núm. 2. Complex Educatiu de Cheste

Pastisseria i Forn:

Alacant: IES Cap de l'Aljub. Santa Pola

Castelló: IES Costa de Azahar. Castelló

València: IES Professor José Viguer. València

Estètica Personal Decorativa:

Alacant: IES La Torreta. Elx

Castelló: IES Francesc Tàrrega. Vilareal

València: IES El Cabanyal. València

Perruqueria:

Alacant: IES Leonardo da Vinci. Alacant

Castelló: IES Francesc Tàrrega. Vilareal

València: IES Salvador Gadea. Aldaia

Panificació i Rebosteria:

Alacant: IES Mare de Déu del Remei. Alacant

Castelló: IES Costa de Azahar. Castelló

Fabricació a Mesura i Instal·lació de Fusteria i Moble:

Castelló: IES Politècnic. Castelló

València: IES Tirant lo Blanc. Gandia

Fabricació Industrial de Fusteria i moble:

València: IES Vicente Blasco Ibáñez. València

Carrosseria:

Alacant: IES La Trorreta. Elx

Castelló: IES Politècnic. Castelló

València: IES Núm.32. València

Electromecànica de Vehicles:

Alacant: I.ES Leonardo da Vinci. Alacant

Castelló: IES Botànic Cavanilles. La Vall d'Uixó

València: IES Faitanar. Quart de Poblet

Instal·lació i Manteniment Electromecànic:

Alacant: IES El Canastell. Sant Vicent del Raspeig

Castelló: IES Politècnic. Castelló

València: IES Luis Suñer Sanchis. Alzira

Muntatge i Manteniment d'Instal·lacions de Fred, Climatització i Producció de Calor:

Alacant: I.ES Gran Via. Alacant

Castelló: IES Llombai. Burriana

València: IES Luis Suñer. Alzira

Laboratori:

Alacant: IES Mare de Déu del Remei. Alacant

Castelló: IES Vicent Castell i Domènech. Castelló

València: IES Vicente Blasco Ibáñez. València

Cures Auxiliars d'Infermeria:

Alacant: IES Batoi. Alcoi

IES La Torreta. Elx

Castelló: IES Matilde Salvador. Castelló

València: IES Ausias March. València

Farmàcia:

Alacant: IES Montserrat Roig. Elx

Castelló: IES Matilde Salvador. Castelló

València: IES Ausiàs March. València

Calçat i Marroquineria:

Alacant: IES La Torreta. Elda

Confecció:

Alacant: IES Serra Mariola. Muro d'Alcoi

València: IES Sivera Font. Canals

Operacions d'Ennobliment Tèxtil:

Alacant: IES Cotes Baixes. Alcoi

València: IES Jaume I. Ontinyent

Producció de Hilatuta i Teixiduria de Calada:

Alacant: IES Cotes Baixes. Alcoi

Producció de Teixits de Punt:

València: IES Jaume I. Ontinyent

Operacions de Fabricació de Productes Ceràmics:

Castelló: IES El Caminàs. Castelló

Operacions de Fabricació de Vidre i Transformats:

Castelló: IES L'Olleria

Mapa web