Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2003, de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, sobre ordenació acadèmica i organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2003-2004 impartisquen cicles formatius de Formació Professional Específica. [2003/X7494]

(DOGV núm. 4530 de 25.06.2003) Ref. Base de dades 3122/2003


de 17 de juny de 2003, de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, sobre ordenació acadèmica i organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2003-2004 impartisquen cicles formatius de Formació Professional Específica. [2003/X7494]

L'ordenació de la Formació Professional Específica, que, tenint el seu origen en la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE) i en el seu desenrotllament a través dels reials decrets, decrets i ordes que han anat regulant els múltiples aspectes d'estes ensenyances, ha culminat en la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional (BOE de 20 de juny) i la Llei Orgànica10/2002, de 23 de desembre, de Qualitat de l'Educació (BOE de 24 de desembre).

L'Orde 2764/2002, de 30 de novembre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (BOE de 8 de novembre) va regular els aspectes bàsics del procés d'avaluació, acreditació acadèmica i mobilitat de l'alumnat que curse la Formació Professional Específica.

Correspon, per tant establir normes d'avaluació coherents amb els objectius expressats en termes de capacitats, que els currículums assignen a cada cicle formatiu; regular la promoció de l'alumnat així com la documentació oficial que servix de suport a tot el procés formatiu i com a garantia del desenrotllament educatiu de l'alumnat.

Esta resolució, té per objecte reglamentar el caràcter continu i integrador de l'avaluació dels distints mòduls que constituïxen un cicle, el desenrotllament del procés d'avaluació i la promoció de l'alumnat. Establix, així mateix, els documents oficials que servixen de suport a l'avaluació i conté, finalment, indicacions per a dur a terme la valoració de les programacions didàctiques i del projecte curricular.

Pel que, en virtut de les competències establides en el Decret 111/2000, de 18 de juliol, del Govern Valencià (DOGV de 21 de juliol), la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, resol:

Primer. Àmbit d'aplicació

La present resolució s'aplicarà, per al curs 2003-2004 en els centres de la Comunitat Valenciana que estiguen autoritzats per a impartir les ensenyances corresponents a la Formació Professional Específica establida en la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu. (LOGSE).

Segon. Accés de l'alumnat

Respecte a l'admissió de l'alumnat es farà el que disposen les Resolucions de les corresponents Direccions Territorials per als cicles de grau mitjà i l'Orde de 26 de març de 2003 (DOGV de 28 d'abril) de la Conselleria de Cultura i Educació per la que es regula l'admissió de l'alumnat en els centres de la Comunitat Valenciana, sostenguts amb fons públics i la Resolució de 24 de març de 2003 (DOGV de 7 de maig) de les Direccions Generals de Centres Docents i d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, per als cicles de grau superior.

Tercer. Proves d'accés

Respecte a la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior es farà el que disposa la Resolució de 5 de març de 2003 (DOGV de 14 de març) de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística.

Quart. Caràcter de l'avaluació

L'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat en els cicles formatius serà contínua i integradora.

És contínua perquè ha d'estar immersa en el procés d'ensenyança i aprenentatge de l'alumne i té com a finalitat analitzar-lo per a detectar les dificultats en el moment en què es produïxen, esbrinar les seues causes i, en conseqüència, adequar les activitats d'ensenyança i aprenentatge programades i les estratègies metodòlogiques adoptades.

És integradora perquè obeïx a la necessitat de tindre en compte les capacitats generals establides per a estes ensenyances.

Per això, els criteris i els procediments d'avaluació aplicats pel professorat tindran en compte la competència professional característica del títol, que constituïx la referència per a definir els objectius generals del cicle formatiu, els objectius expressats en termes de capacitats, les habilitats i els criteris d'avaluació dels mòduls professionals que el conformen, així com la capacitat de l'alumnat per a:

– Comprendre l'organització i característiques del sector corresponent, els mecanismes d'inserció professional, les tècniques d'autoocupació i fomentar el caràcter emprenedor.

– Conéixer la legislació laboral bàsica i els drets i obligacions que es deriven de les relacions laborals, i adquirir els coneixements i habilitats necessaris per a treballar en condicions de seguretat i previndre els possibles riscos derivats de les situacions de treball.

– Adquirir una identitat i maduresa professional motivadora de futurs aprenentatges així com de possibles adaptacions al canvi de les qualificacions.

Quint. Procés d'avaluació

L'aplicació del procés d'avaluació contínua de l'alumnat requerix la seua assistència regular a les classes i activitats programades per als distints mòduls professionals del cicle formatiu.

El procés d'avaluació de la Formació Professional Específica implica, almenys, les actuacions següents:

a) avaluació de cada mòdul professional.

b) avaluació de tots els mòduls professionals realitzats en el centre educatiu, abans d'iniciar la formació en centres de treball (FCT).

c) avaluació del mòdul de formació en centres de treball (FCT).

d) qualificació final del cicle formatiu.

En les sessions d'avaluació, que presidirà el tutor del grup, estarà present l'equip educatiu, un membre de l'equip directiu del centre i, si n'hi haguera, el professor o professors especialistes.

a) Avaluació de cada mòdul professional

Tindrà lloc, almenys, una sessió d'avaluació cada trimestre lectiu en què es qualificaran els mòduls professionals que formant part del curs corresponent hagen sigut completament impartits.

Després de cada sessió d'avaluació, els alumnes seran informats individualment i per escrit del seu progrés en l'obtenció dels objectius generals del cicle formatiu i dels objectius específics (capacitats terminals) dels mòduls professionals qualificats.

b) Avaluació de tots els mòduls professionals realitzats en el centre educatiu, abans d'iniciar la formació en centres de treball (FCT)

En finalitzar el període corresponent als mòduls professionals impartits en el centre educatiu, i amb antelació a l'inici de la formació en centres de treball, tindrà lloc una sessió d'avaluació en què es decidirà la qualificació final dels distints mòduls professionals cursats. L'equip educatiu determinarà, atenent al que especifica els apartats onze i dotze d'esta resolució, l'accés a la FCT.

L'avaluació positiva de tots els mòduls cursats en el centre educatiu permetrà calcular la nota mitjana, que serà la qualificació final del cicle una vegada superat el mòdul de FCT.

c) Avaluació del mòdul de formació en centres de treball (FCT).

Per a efectuar l'avaluació es comptarà, entre altres documents, amb l'Informe Valoratiu de l'Instructor de l'Empresa i els Fulls setmanals de realització de la FCT.

Tindrà lloc, almenys, una sessió d'avaluació cada trimestre lectiu, en què es qualificarà el mòdul de FCT de l'alumnat que l'haja finalitzat.

L'acta d'avaluació del mòdul de FCT serà formalitzada, almenys, pel tutor i un membre de l'equip directiu i complementarà l'avaluació de la resta de mòduls del cicle formatiu quan la mencionada avaluació s'haja realitzat amb resultat positiu en tots ells.

d) Qualificació final del cicle formatiu

En aplicació de l'Orde 2764/2002, de 30 d'octubre que regula els aspectes bàsics del procés d'avaluació, acreditació académica i mobilitat de l'alumnat que curse la Formació Professional Específica establida en la LOGSE (BOE de 8 de novembre) l'expressió de l'avaluació final de cada un dels mòduls professionals que componen el cicle formatiu es realitzarà en forma de qualificacions numèriques compreses entre 1 i 10, sense decimals.

Es consideraran positives les qualificacions iguals o superiors a cinc i negatives les restants.

La qualificació del mòdul professional de formació en centres de treball s'expressarà en termes d'Apte o No apte.

Els mòduls professionals convalidats, o que hagen sigut objecte de correspondència amb la pràctica laboral es qualificaran, respectivament, amb les expressions “convalidat” i “exempt”.

Segons l'article 2 de l'Orde 2.764/2002 del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, de 30 d'octubre de 2002 (BOE de 8 de novembre), la qualificació final del cicle formatiu, serà la mitjana aritmètica de les qualificacions numèriques dels mòduls professionals expressant-se el resultat amb una xifra decimal.

Sext. Convocatòries

Els alumnes podran matricular-se per a cursar les activitats programades per a un mateix mòdul professional un màxim de tres vegades, i podran presentar-se a l'avaluació i qualificació final d'un mateix mòdul professional dels impartits en el centre educatiu, incloses les convocatòries ordinàries i les extraordinàries, un màxim de quatre vegades.

La no-presentació a una convocatòria s'avaluarà amb una qualificació numèrica d'1 i serà computada a efectes de la limitació indicada.

Les activitats del mòdul professional de formació en centres de treball només podran realitzar-se dos vegades, preferentment la segona en distint centre de treball que la primera.

L'alumnat podrà disposar per cada curs acadèmic, per als mòduls de centre educatiu, d'una convocatòria ordinària i una altra extraordinària com a màxim.

1. Convocatòries ordinàries:

a) Es realitzaran en el mes de juny per als mòduls del primer curs, tant dels cicles curts com dels de llarga duració.

b) Es realitzaran al finalitzar el període corresponent als mòduls professionals impartits en el centre educatiu, desembre o març, per als mòduls del 2n curs dels cicles de llarga duració.

2. Convocatòries extraordinàries:

a) Es realitzaran en el mes de setembre, per als mòduls pendents del primer curs, tant per als alumnes de primer com per als de segon curs amb mòduls pendents de primer.

b) Es realitzaran en el mes de juny, per als mòduls pendents del segon curs en els cicles llargs.

3. Convocatòries de gràcia:

Fins que s'establisca la normativa per al desenrotllament de proves lliures per a l'obtenció dels títols de tècnic i tècnic superior i/o la Formació Professional Específica a distància, els alumnes que hagen esgotat el nombre màxim de convocatòries d'algun mòdul professional sense haver-lo superat, podran sol·licitar a la Direcció Territorial de Cultura i Educació corresponent, una convocatòria de gràcia.

Les convocatòries de gràcia tindran caràcter extraordinari i es concediran, si correspon, a títol personal i per una sola vegada per mòdul.

El procediment a seguir serà el següent:

1. Els interessats presentaran en la Direcció Territorial de Cultura i Educació corresponent, en el termini màxim d'un mes a comptar des de l'endemà al de l'avaluació en què s'hagen qualificat negativament un o més mòduls corresponents a l'última convocatòria de les establides legalment, la sol·licitud de convocatòria de gràcia dels dits mòduls. La sol·licitud anirà acompanyada d'un certificat acadèmic que permeta comprovar que s'han esgotat totes les convocatòries establides sense haver superat els mencionats mòduls.

2. La Direcció Territorial de Cultura i Educació, amb l'informe previ, si correspon, de la Inspecció Educativa, ho resoldrà.

En les resolucions favorables, figurarà, necessàriament, el centre docent en què l'alumne haurà de matricular-se dels mòduls pendents.

La matrícula tindrà lloc en la data que el centre determine dins del mes anterior al de la següent convocatòria, ordinària o extraordinària.

La convocatòria de gràcia es realitzarà coincidint amb la primera convocatòria de cada mòdul, ordinària o extraordinària, que tinga lloc després d'esgotades les establides legalment.

La direcció del centre articularà el procediment i les activitats de recuperació que considere oportunes per a orientar l'alumnat.

Els alumnes a qui es concedisca una convocatòria de gràcia no podran exercir el dret a l'anul·lació de matrícula ni a la renúncia a l'avaluació dels mòduls afectats (regulat en els punts sèptim i octau de la present Resolució).

Contra les resolucions de les Direccions Territorials de Cultura i Educació, els interessats podran presentar, en el termini d'un mes des de la notificació, recurs d'alçada davant el director general d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística.

Sèptim. Anul·lació de matrícula

L'alumnat té dret a l'anul·lació de la matrícula del curs, amb la qual cosa perd els seus drets a l'ensenyança, avaluació i qualificació de tots els mòduls professionals en què s'haguera matriculat.

L'anul·lació de la matrícula de tot un curs no computarà a efectes del nombre màxim de tres vegades previst en el punt sext de la present resolució.

Les sol·licituds d'anul·lació de matrícula hauran de presentar-se davant de la Direcció del centre docent on es trobe l'expedient acadèmic de l'alumnat sol·licitant, amb una antelació d'almenys, dos mesos del final del període corresponent als mòduls professionals a impartir en el centre educatiu i seran resoltes, després d'escoltar, si és procedent, l'equip educatiu i el departament d'orientació, per la mateixa Direcció.

L'anul·lació de matrícula, quan l'esmentada matrícula només incloga el mòdul de FCT, se sol·licitarà amb antelació a l'inici d'este.

Octau. Renúncia a l'avaluació

L'alumnat podrà sol·licitar la renúncia a l'avaluació d'un o diversos mòduls, a fi que la dita convocatòria no li siga computada a efectes de la limitació indicada en el punt sext.

En este cas l'alumnat haurà d'acreditar que es troba en algunes de les circumstàncies següents: malaltia prolongada de tipus físic o psíquic, incorporació a un lloc de treball, obligacions ineludibles de tipus social o familiar que impedisquen la normal dedicació a l'estudi o altres circumstàncies, degudament justificades, que tinguen caràcter excepcional.

Les sol·licituds de renúncia hauran de presentar-se davant de la Secretaria del centre on està matriculat l'alumne, amb una antelació d'almenys 30 dies hàbils a la data prevista per a l'avaluació.

Les sol·licituds seran resoltes per la Direcció del centre, després d'escoltar, si és procedent, l'equip educatiu i el departament d'orientació,

La renúncia a la realització, i posterior avaluació, del mòdul de FCT se sol·licitarà amb antelació a l'inici d'este.

L'ús del dret per part de l'alumne a la renúncia a la convocatòria de tots o d'alguns mòduls professionals, es reflectirà en el Llibre de Qualificacions amb l'expressió “renúncia”.

Nové. Accés a la convocatòria extraordinària en els cicles curts

Si al finalitzar el període de formació en el centre educatiu, i després de l'avaluació ordinària, l'alumne té pendents de recuperació mòduls la suma horària dels quals siga igual o menor a 240 hores, podrà accedir a la convocatòria extraordinària. Si, al contrari, els mòduls pendents sumen més de 240 hores, l'autorització d'accés a la convocatòria extraordinària serà decisió de l'equip educatiu i esta figurarà en l'acta corresponent.

En el cas que l'equip educatiu decidisca la repetició de cursar els mòduls pendents, la presentació a la convocatòria extraordinària de setembre no comptarà a efectes de les limitacions indicades en el punt sext.

Deu. Promoció a segon curs. Cicles llargs

Si al finalitzar el primer curs (convocatòria ordinària de juny) l'alumne té pendents de superació mòduls la suma horària del qual no siga superior a 240 hores, podrà accedir al curs següent. L'avaluació dels mòduls pendents corresponents es realitzarà en la convocatòria extraordinària de setembre.

Si al finalitzar la convocatòria ordinària (juny) els mòduls no superats sumen més de 240 hores l'equip educatiu decidirà si els alumnes repetixen, de forma presencial, els mòduls pendents o si accedixen a la convocatòria extraordinària (setembre) i així figurarà en l'acta corresponent.

En el cas que l'equip educatiu haja decidit la repetició dels mòduls pendents, la presentació a la convocatòria extraordinària de setembre no comptarà a efectes de les limitacions indicades en el punt sext.

Si després de la convocatòria extraordinària de setembre les hores lectives dels mòduls pendents sumen més de 240 hores, l'alumnat haurà de cursar-los novament i no se li permetrà l'accés a segon curs.

Si, al contrari, els mòduls pendents sumen 240 hores o menys, l'alumne promociona a segon curs i haurà de realitzar les activitats de recuperació que per als dits mòduls programe l'equip educatiu.

Onze. Accés a la FCT en els cicles curts

Amb caràcter general, per a accedir a la realització del mòdul de FCT els alumnes hauran d'haver superat tots els mòduls del cicle impartits en el centre educatiu.

La FCT es realitzarà durant el segon curs escolar, pel que l'alumnat hi haurà de formalitzar la matrícula del dit mòdul.

No obstant això, l'alumnat que al finalitzar la convocatòria extraordinària (setembre) tinga pendent de superació un o més mòduls la suma horària dels quals siga igual o inferior a 240 hores podrà accedir o no a la FCT en funció de la decisió de l'equip educatiu:

a) Si s'autoritza l'accés a la FCT, haurà de presentar-se per a recuperar els mòduls pendents, en la convocatòria ordinària següent (juny). Per això, durant el període de realització del mòdul de FCT hauran de compatibilitzar-la amb l'assistència a classe i/o el seguiment de les activitats de recuperació que s'establisquen.

L'alumnat formalitzarà la matrícula dels mòduls pendents i del mòdul de FCT.

b) Si l'equip educatiu no autoritza l'accés a la FCT hauran de repetir com a alumnes escolaritzats el mòdul o mòduls pendents, matriculant-se només dels dits mòduls.

Dotze. Accés a la FCT en els cicles llargs

Amb caràcter general, per a accedir a la realització del mòdul de FCT els alumnes hauran d'haver superat tots els mòduls del cicle impartits en el centre educatiu.

La FCT es realitzarà durant el segon curs escolar a partir dels mesos de gener o abril, segons es tracte de cicles llargs amb un o dos trimestres de centre educatiu respectivament, i una vegada realitzada l'avaluació ordinària dels mòduls impartits en el centre educatiu. La mencionada avaluació no podrà celebrar-se abans de l'última setmana lectiva del mes de desembre o de l'última setmana lectiva del mes de març, respectivament, una vegada finalitzades les accions formatives i impartides les hores curriculars corresponents als dits mòduls.

Després de l'avaluació ordinària de desembre o març l'equip educatiu decidix si els alumnes que tenen pendents mòduls (inclosos els possibles de 1r) accedixen o no a la FCT, aplicant els mateixos criteris del punt anterior.

Tretze. Exempció del mòdul de FCT

La LOGSE establix, en el seu article 34.2, que el currículum dels cicles formatius inclourà un mòdul de formació pràctica en centres de treball, del qual podran quedar totalment o parcialment exempts els que acrediten una experiència laboral que es corresponga amb els estudis professionals que es desitgen cursar.

El Reial Decret 676/1993, de 7 de maig, pel qual s'establixen directrius generals sobre els títols i les corresponents ensenyances mínimes de formació professional específica, també arreplega, en el seu article 4, la possibilitat d'exempció del mòdul de FCT.

En els Reials Decrets d'ensenyances mínimes de cada un dels títols de Formació Professional Específica s'establix així mateix que, el mòdul de formació en centres de treball pot ser objecte de correspondència amb la pràctica laboral.

Finalment, el Decret 8/1998, de 3 de febrer, del Govern Valencià, pel qual s'establix l'ordenació general de les ensenyances de formació professional específica i les directrius sobre els seus títols (DOGV del 12 de febrer), en el seu article 15, també fa referència a la correspondència amb la pràctica laboral i, en conseqüència, a la possible exempció del mòdul de FCT.

D'acord amb l'anterior normativa, el procediment a seguir per a sol·licitar l'esmentada exempció serà el següent:

1. L'alumnat que, per la seua experiència laboral, considere que té superats els objectius, expressats en termes de capacitats terminals, del mòdul professional de formació en centres de treball, podrà sol·licitar la seua exempció al formalitzar la matrícula d'este; no obstant això, també podrà sol·licitar-lo fora del període de matrícula, sempre amb una antelació de dos mesos a la data prevista per a la seua realització.

En els cicles curts es podrà sol·licitar l'exempció del mòdul de FCT al matricular-se del primer curs del cicle. En este cas la matrícula del mòdul de FCT quedarà condicionada a la concessió de l'exempció sol·licitada, sempre que siga total, ja que si no es concedix s'haurà de procedir a la matriculació del mòdul de FCT en el segon curs.

2. A la sol·licitud s'adjuntarà la documentació següent:

a) Certificats de les empreses o institucions on s'haja realitzat el treball, en què s'indicarà les funcions, activitats i tasques exercides, així com la duració d'estes. Perquè la sol·licitud siga considerada la relació laboral serà d'almenys un any.

b) Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la Mutualitat Laboral a què estiguera afiliat, on conste l'empresa, la categoria laboral (grup de cotització), els períodes en alta i el número total de dies acreditats, o de qualsevol altre mitjà de prova admés en dret.

En els certificats de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la Mutualitat Laboral haurà d'acreditar-se, un període mínim de 150 dies cotitzats.

3. El professor-tutor elaborarà un informe de cada una de les sol·licituds sobre la possibilitat o no d'exempció, contrastant la documentació presentada amb les capacitats terminals a aconseguir en el mòdul de FCT, proposant en conseqüència, la possibilitat o no d'exempció i si esta ha de ser total o parcial.

4. La direcció del centre educatiu enviarà a la Direcció Territorial de Cultura i Educació, en el termini màxim d'un mes des de la data d'entrada de la sol·licitud:

a) La documentació aportada pel sol·licitant.

b) L'informe del professor-tutor.

c) Un programa formatiu tipus del mòdul de FCT, en què figuraran necessàriament les capacitats terminals d'este.

5. La Inspecció Educativa afegirà a l'expedient un informe tècnic, en el que es farà constar si existix o no correspondència, total o parcial, entre la pràctica laboral justificada documentalment i els objectius (capacitats terminals) del mòdul de FCT.

6. A la vista de l'expedient, la Direcció Territorial de Cultura i Educació ho resoldrà.

Contra esta resolució l'interessat podrà presentar recurs d'alçada, en el termini d'un mes des de la seua notificació, davant del director general d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística.

Catorze. Període de realització de la FCT

El mòdul de Formació en Centres de Treball es realitzarà, amb caràcter general, al final del cicle formatiu i dins del curs escolar, amb un horari que s'ajustarà, en la mesura que es puga, al de l'empresa o institució en què es realitze.

La realització del mòdul de FCT en període extraordinari, requerirà l'autorització expressa de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística.

La sol·licitud d'autorització de període extraordinari es remetrà a la Direcció Territorial de Cultura i Educació, i inclourà la justificació raonada, el calendari i horaris proposats, així com el sistema i les condicions per al seguiment i control tutorial.

La Direcció Territorial remetrà la proposta, junt amb un informe tècnic de la Inspecció Educativa, a la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, qui ho resoldrà.

La sol·licitud del període extraordinari haurà de tramitar-se almenys tres mesos abans que es pretenga que siga efectiu este.

Quinze. Documents del procés d'avaluació

Es consideren documents del procés d'avaluació de la Formació Professional Específica, l'expedient acadèmic, les actes d'avaluació, el llibre de qualificacions i els informes d'avaluació individualitzats.

L'expedient amb les dades personals dels alumnes que accedisquen a un cicle formatiu haurà de ser omplit per l'Institut d'Educació Secundària en què es matricule l'alumne i s'ajustarà, en el seu disseny bàsic, al model que figura en l'annex I a esta resolució.

S'entén com a acta d'avaluació ordinària aquella que s'alça per a qualificar l'alumnat que ha realitzat totes les activitats programades per als mòduls professionals en què estiguera matriculat. Acta d'avaluació extraordinària és aquella que s'ompli per a qualificar l'alumnat per al qual s'ha realitzat una programació d'activitats de recuperació.

Les actes d'avaluació s'ajustaran, en el seu disseny bàsic, als models que figuren en els annex II i III a esta resolució.

En la capçalera de cada un dels fulls, a continuació d'“Acta d'Avaluació...“ haurà de constar el caràcter de la convocatòria, ordinària o extraordinària, així com el curs del cicle formatiu a què corresponen els mòduls professionals objecte d'avaluació i qualificació.

A continuació, s'indicaran els Decrets per què s'establixen el títol i el currículum del corresponent cicle formatiu.

Els mòduls professionals que han de ser qualificats es faran constar utilitzant les claus assignades a cada un d'ells per mitjà d'inicials del nom del mòdul en majúscules; exemple: CRP. Comunicació i Relacions Professionals, GD. Gestió de Dades, LI. E Llengua Estrangera, SLE. Segona Llengua Estrangera, FOL. Formació i Orientació Laboral.

El significat de dites claus apareixerà en cada acta d'avaluació.

D'acord amb el que establix l'article tercer de l'Orde ECE 2764/2002, de 30 d'octubre (BOE del 8 de novembre), el llibre de qualificacions de Formació Professional constituïx un document oficial que reflectix els estudis cursats i les qualificacions obtingudes per l'alumne. Té, per tant, valor acreditatiu dels estudis realitzats i possibilitarà la mobilitat de l'alumnat dins del sistema educatiu estatal.

En el Llibre de Qualificacions es reflectirà, així mateix, la informació relativa als canvis de centre educatiu, les anul·lacions de matrícula, les renúncies a convocatòries i la sol·licitud del corresponent títol.

En el cas de trasllat d'un alumne d'un centre a un altre, les qualificacions obtingudes en els mòduls professionals establits en el Reial Decret d'ensenyances mínimes de cada títol, mantindran la seua validesa acadèmica a tots els seus efectes.

Així mateix, quan un alumne es trasllade a un altre centre sense haver conclòs el cicle formatiu, s'elaborarà amb caràcter preceptiu un informe d'avaluació individualitzat, firmat pel professor tutor del grup, que contindrà, almenys, els elements següents:

a) Apreciació sobre el grau de consecució de les capacitats enunciades en els objectius generals del cicle i en cada un dels mòduls.

b) Apreciació sobre el grau d'assimilació dels continguts dels diferents mòduls.

c) Qualificacions parcials en el cas que s'hagueren emés en este període.

d) Aplicació, si és procedent, de mesures educatives complementàries.

El certificat acadèmic que s'estendrà a l'alumnat que haja superat la totalitat dels mòduls d'un cicle formatiu s'ajustarà al model de l'annex IV.

Setze. Convalidacions

D'acord amb el que establix el capítol V del Decret 8/1998, de 3 de febrer, pel qual s'establix l'ordenació general de les ensenyances de Formació Professional Específica i les directrius sobre els seus títols (DOGV del 12 de febrer), els alumnes que tinguen superat el mòdul de Formació i Orientació Laboral d'un cicle formatiu de grau superior, tindran convalidat el mòdul professional de Formació i Orientació Laboral del cicle formatiu de grau mitjà del qual posteriorment es matriculen.

A nivell estatal, per a establir convalidacions entre mòduls professionals de distints cicles formatius, es farà el que disposa l'Orde de 20 de desembre de 2001 (BOE de 9 de gener de 2002), per la qual es determinen convalidacions en els estudis de Formació Professional Específica i en l'Orde ECE/1842/2002, de 9 de juliol (BOE de 19 de juliol), per la qual es rectifiquen errors advertits en l'Orde de 20 de desembre de 2001.

Les convalidacions entre els mòduls pertanyents a cicles formatius de grau mitjà de formació professional específica i les matèries de Batxillerat s'establixen en l'annex IV del Reial Decret 777/1998, de 30 d'abril, BOE de 8 de maig (vegeu l'annex V a esta resolució).

La sol·licitud de convalidació anirà acompanyada d'un certificat acadèmic oficial o, si és procedent, fotocòpia del títol o del llibre de qualificacions degudament compulsades.

Les sol·licituds de convalidació, requeriran la matriculació prèvia en un centre docent públic dependent de la Conselleria de Cultura i Educació. El termini per a la presentació de les sol·licituds serà d'un mes a comptar des de la finalització del període de matrícula.

Les convalidacions seran resoltes per la Direcció del centre públic on s'efectue la matrícula. Contra estes resolucions, els interessats podran presentar, en el termini d'un mes des de la notificació, recurs d'alçada davant de la Direcció Territorial de Cultura i Educació corresponent.

Els mòduls professionals i les matèries de batxillerat que hagen sigut objecte de convalidació es registraran en l'expedient acadèmic de l'alumne, en les actes d'avaluació i en el llibre de qualificacions com a “convalidat”.

Dèsset. Ompliment del llibre de qualificacions

Fins al moment en què s'establisquen, per part de la Conselleria de Cultura i Educació, les normes sobre l'ompliment, per part dels centres, del llibre de qualificacions de Formació Professional Especifica, s'estarà al que disposa respecte d'això l'article tercer de l'Orde ECE 2764/2002, de 30 d'octubre (BOE de 8 de novembre).

Díhuit. Accés a la Universitat. Normes per al càlcul de la nota mitjana

Als efectes de l'accés als ensenyaments universitaris que es determinen en la disposició transitòria primera del Reial Decret 777/1998, de 30 d'abril, de desenrotllament de determinats aspectes de l'ordenació de la Formació Professional en l'àmbit del sistema educatiu, BOE de 8 de maig (annex X del citat Reial Decret), la nota mitjana de l'expedient de l'alumnat que cursa cicles formatius de grau superior serà la corresponent a la qualificació final del cicle, que es formularà, als efectes indicats, en xifres d'1 a 10 amb dos decimals. L'esmentada qualificació final s'obtindrà com a mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en els mòduls que componen el cicle, segons Instruccions de 14 d'abril de 2003, de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, sobre el càlcul de la nota mitjana en l'expedient acadèmic de l'alumnat que finalitza els seus estudis de Formació Professional Específica (DOGV de 9 de maig).

El model de certificat acadèmic que haurà d'estendre's necessàriament en este cas i que serà l'únic document vàlid als efectes de nota mitjana per a l'accés als corresponents ensenyaments universitaris a la Comunitat Valenciana des dels estudis de Formació Professional Específica, figura en l'annex VI de la present resolució.

Dènou. Activitats del professorat quan l'alumnat està realitzant o ha realitzat el mòdul de FCT.

El projecte curricular que realitze l'equip educatiu del cicle formatiu preveurà les activitats que haja de desenrotllar el professorat que tinga assignat mòduls professionals que s'impartixen en el centre educatiu només en el primer trimestre o en els dos primers trimestres del segon curs.

Quan part dels alumnes del cicle formatiu estiguen realitzant o hagen realitzat el mòdul professional de Formació en Centres de Treball sense haver superat la totalitat dels mòduls de centre educatiu o no hagen pogut accedir a la FCT en funció del que estabix l'apartat dotze d'esta resolució, estes activitats consistiran en la programació i impartició d'activitats de recuperació dels alumnes amb mòduls pendents i la realització de l'avaluació i qualificació extraordinària dels dits alumnes.

Per a això, el professorat continuarà impartint, als mencionats alumnes, les hores corresponents als mòduls que tinga assignats.

Estes activitats figuraran en l'horari personal de cada professor.

En cas de no tindre alumnes amb mòduls pendents, la direcció del centre, garantirà fins al final del període lectiu, l'horari docent de tot el professorat dels cicles formatius, pel que es reforçaran les activitats següents:

a) Compartir, amb el corresponent professor, docència als alumnes d'aquells mòduls l'atribució docent dels quals correspon a la seua especialitat i que en principi no són susceptibles de desdoblament en els quadres horaris establits per esta Direcció General.

b) L'oferta als alumnes del cicle formatiu de mòduls complementaris optatius que milloren la seua qualificació professional i afavorisquen la seua inserció laboral. Esta oferta, haurà de ser compatible amb la realització de la FCT.

El professor-tutor de 2n curs d'un cicle curt, una vegada els alumnes hagen completat el mòdul professional de Formació en Centres de Treball, dedicarà el temps assignat a la dita tutoria en el període restant del 2n curs a:

– La programació i preparació del mòdul professional de Formació en Centres de Treball.

– El seguiment dels alumnes que estiguen realitzant encara la FCT, procedents d'altres situacions no ordinàries.

La Inspecció Educativa, supervisarà el desenrotllament de les mencionades activitats.

Vint. Idioma estranger

En els cicles formatius en què en el seu currrículum s'establisca l'ensenyança d'idioma o idiomes estrangers, els centres podran oferir, fins a un total de 3 hores setmanals en funció de les disponibilitats de professorat, altres mòduls d'idioma estranger distints als inclosos en el dit currículum, adequats en cada cas, al perfil professional del cicle. Estes hores seran incrementades a l'horari lectiu i tindran per a l'alumnat la consideració de matèria opcional.

La qualificació d'estes matèries opcionals no figurarà en les actes d'avaluació ni en els llibres de qualificacions de Formació Professional. Quan siguen superades per l'alumnat el centre podrà estendre un certificat d'acreditació del nivell aconseguit.

Per a la constitució efectiva dels grups que cursen estes matèries opcionals es requerirà un mínim de 10 alumnes.

Vint-i-u. Avaluació dels processos d'ensenyança, del projecte curricular i de les programacions didàctiques

1. Els professors avaluaran l'aprenentatge dels alumnes, el procés d'ensenyança i la seua pròpia pràctica docent en relació amb els objectius del currículum, amb les necessitats educatives del centre i amb les característiques dels alumnes, la qual cosa implicarà l'avaluació i revisió, si és procedent, del projecte curricular de cicle i de les programacions didàctiques que estiguen desenrollant.

2. La Comissió de Coordinació Pedagògica proposarà al claustre, per a la seua aprovació, el pla d'avaluació de la pràctica docent i del projecte curricular.

L'avaluació del projecte curricular de cicle es referirà, almenys, als aspectes següents:

a) L'adequació dels objectius de la formació professional especifica al context socioeconòmic i cultural de l'institut.

b) El pla d'orientació i d'acció tutorial.

c) L'organització i distribució de l'horari i dels espais.

3. Al finalitzar cada curs acadèmic, els departaments didàctics avaluaran les seues programacions a la vista dels resultats aconseguits pels alumnes.

L'avaluació de les programacions didàctiques es referirà, almenys, als aspectes següents:

a) La selecció, distribució i seqüenciació dels continguts.

b) Els criteris d'avaluació.

c) La metodologia didàctica aplicada.

d) Els materials i recursos didàctics utilitzats.

e) Els criteris establits per a adoptar les mesures d'atenció a la diversitat i realitzar les adaptacions curriculars per als alumnes que les necessiten.

f) Els resultats obtinguts pels alumnes en el mòdul de Formació en Centres de Treball, en especial la seua inserció professional.

4. Els resultats de l'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes, dels processos d'ensenyança i del projecte curricular de cicle s'inclouran en la memòria de final de curs.

A partir d'estos resultats s'hauran de modificar aquells aspectes de la pràctica docent i del projecte curricular que hagen sigut detectats com a poc adequats a les característiques dels alumnes i al context escolar, socioeconòmic i cultural del centre.

Vint-i-dos. Títols

Conforme a l'article 8.1 de la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional (BOE de 20 de juny): “els títols de formació professional i els certificats de professionalitat tenen caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, i tindran els efectes que li corresponguen d'acord amb la normativa de la Unió Europea realtiva al sistema general de reconeixement de la formació professional en els estats membres de la Unió Europea. Els dits títols i certificats acrediten les corresponents qualificacions professionals als qui els hagen obtingut i produïxen els corresponents efectes acadèmics segons la legislació aplicable”.

Per a l'expedició dels títols acadèmics i professionals corresponents als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, es farà al que disposa l'Orde de 7 de juliol de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula el procediment per a l'expedició d'estos títols (DOGV del 4 de setembre) i per l'Orde de 24 de juny de 1999, per la qual es modifica l'Orde de 7 de juliol de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, que regula el procediment per a l'expedició dels títols acadèmics i professionals corresponents a les ensenyances establides per la Llei Orgànica 1/1990 de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu.

Vint-i-tres. Alumnes amb necessitats educatives especials

De conformitat amb el que estabix el Decret 39/1998, de 31 de març, del Govern Valencià, d'Ordenació de l'Educació, per l'atenció del alumnat amb necessitats educatives especials (DOGV de 17 d'abril), article 23, els alumnes amb necessitats educatives especials permanents podran seguir estudis de Formació Professional Específica de grau mitjà i superior amb les adaptacions en els mòduls i cicles que corresponguen.

L'Adaptació Curricular Individual (ACI), considerada com un ajust o modificació que es realitza als diferents elements de l'oferta educativa comuna per a donar resposta a les diferències individuals de l'alumnat, podrà afectar a:

– Els elements curriculars bàsics: metodologia didàctica, activitats, priorització i temporalització en la consecució d'objectius i continguts.

– Els elements curriculars d'accés, entre els quals s'inclouen l'adaptació dels centres i les aules a les condicions de l'alumnat (adquisició d'equips d'ampliació del so, supressió de barreres arquitectòniques, etc.) a fi de permetre la utilització dels espais i el mobiliari pels alumnes amb necessitats educatives especials de la forma més autònoma possible i afavorir el major nivell d'interacció i comunicació d'este alumnat, establint les mesures organitzatives oportunes per a això.

El desenrotllament de l'adaptació curricular no suposarà, en cap cas, la desaparició d'objectius (expressats en termes de capacitats terminals) relacionats amb la competència professional bàsica característica de cada títol. No obstant això, per a l'alumnat amb necessitats educatives especials es podrà establir una oferta parcial de mòduls formatius dels cicles formatius més apropiats a les seues característiques personals de discapacitat, amb l'objecte de poder acreditar determinades capacitats professionals.

L'avaluació dels aprenentatges d'este alumnat amb adaptacions curriculars en algun o alguns dels mòduls, es realitzarà prenent com a referència els criteris d'avaluació per a ells proposats, que, en tot cas, asseguraran un nivell suficient i necessari de consecució de les capacitats terminals corresponents, imprescindibles per a aconseguir la titulació.

Als alumnes amb necessitats educatives especials que només hagen cursat i superat determinats mòduls d'un cicle formatiu, se'ls expedirà el corresponent certificat d'estos i de les unitats de competència adquirides a través de la superació dels mòduls professionals associats a unitats de competència.

Les adaptacions curriculars individuals es plasmaran en el DIAC (Document Individual d'Adaptació Curricular) indicat en l'annex VII. El dit document s'adjuntarà a l'expedient acadèmic de l'alumnat.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Fins que regule el dret de reclamació de qualificacions estimades incorrectes en les noves etapes configurades per la Llei Orgànica d'Ordenació General del Sistema Educatiu, s'aplicarà la regulació, el procediment i els terminis continguts en l'Orde de 23 de gener de 1990, d'esta Conselleria, per la que es regula l'exercici del dret de reclamació de qualificacions estimades incorrectes en els nivells d'ensenyaments no universitàries i en la Resolució de 23 de gener de 1990, de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa (publicades en el DOGV del 7 de febrer).

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queda sense efectes la Resolució de 26 de juny de 2002, de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, per la qual es prorroga i completa per al curs 2002-2003 la Resolució de 14 de juny de 2001 per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que impartisquen cicles formatius de Formació Professional Específica.

DISPOSICIÓ FINAL

La direcció de cada centre educatiu complirà i farà complir el que estableix esta resolució i adoptarà les mesures necessàries perquè el seu contingut siga conegut per tots els membres de la comunitat educativa.

La Inspecció Educativa vetlarà pel compliment del que estableix esta resolució.

Mapa web