Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 27 de març de 2003, de les direccions generals de Centres Docents i d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, per la qual s'establix el calendari i el procediment per a la inscripció, admissió i matriculació de l'alumnat en els cicles formatius de grau superior, per al curs 2003/2004. [2003/X4978]

(DOGV núm. 4494 de 07.05.2003) Ref. Base de dades 2161/2003


de 27 de març de 2003, de les direccions generals de Centres Docents i d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, per la qual s'establix el calendari i el procediment per a la inscripció, admissió i matriculació de l'alumnat en els cicles formatius de grau superior, per al curs 2003/2004. [2003/X4978]

D'acord amb el que establixen els punts quint i octau de l'Orde de 26 de març (DOGV de 28 d'abril de 2003), de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es regula el procediment d'admissió de l'alumnat en els centres sostinguts amb fons públics per a cursar ensenyances de Formació Professional Específica de Grau Superior, i en virtut de la facultat que s'atorga en la disposició final primera de la mencionada orde, les Direccions Generals de Centres Docents i d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, resolen:

Primer. Procés de matriculació ordinària

1. Presentació de la sol·licitud d'admissió als cicles formatius de grau superior.

El termini per a sol·licitar l'admissió als cicles formatius de grau superior, per al curs acadèmic 2003/2004, serà:

Del 12 al 30 de maig, estos dos inclosos.

L'alumnat que presente la sol·licitud d'admissió per a l'accés directe als cicles formatius de grau superior, haurà d'aportar, fins al dia 27 de juny de 2003 inclòs, els certificats acadèmics dels estudis acreditats per al dit accés.

L'alumnat que presente, la sol·licitud d'admissió per a l'accés per mitjà de prova als cicles formatius de grau superior, haurà d'aportar, fins al dia 4 de juliol de 2003, inclòs, el certificat acadèmic de superació de la prova amb la qualificació obtinguda en esta.

L'alumnat que presente la sol·licitud d'admissió per l'accés per mitjà de prova als cicles formatius de grau superior i posteriorment obtinga la titulació acadèmica que li permeta l'accés directe, haurà d'aportar obligatòriament, fins al dia 27 de juny de 2003 inclòs, els certificats acadèmics dels estudis acreditats per al dit accés directe, per a, en el cas d'haver realitzat i superat la corresponent prova d'accés, fer efectiva la renúncia a l'accés per prova segons s'establix en el punt 6 de la Resolució de 5 de març de 2003, de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional Específica. (DOGV del 14 de març).

2. Assignació de places

Per a l'admissió de l'alumnat en els cicles formatius de grau superior, per al curs acadèmic 2003/2004, s'actuarà segons el calendari i procediment següents:

Si el total de sol·licituds d'accés directe i per prova superada és igual o inferior al de places oferides, es farà pública la llista provisional d'admesos en el propi centre. Dita llista provisional s'exposarà en el tauler d'anuncis del centre el dia 4 de juliol de 2003.

En cap cas els centres docents procediran a acumular les places d'accés directe i les places d'accés per prova per a completar grups quan existisquen vacants en algun dels dos percentatges de reserva (80% i 20% respectivament), ja que esta funció correspon a les Comissions de Coordinació, segons s'establix en l'apartat sext de l'Orde de 26 de març de 2003, (DOGV de 28 d'abril de 2003) de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es regula l'admissió de l'alumnat en els centres sostinguts amb fons públics per a cursar ensenyances de Formació Professional Específica de Grau Superior.

Si hi ha més sol·licitants d'accés directe i per prova que places oferides en els respectius percentatges de reserva, s'elaboraran dos llistats d'admesos, un d'accés directe i un altre d'accés per prova. El llistat de admesos d'accés directe s'ordenarà respectant les prioritats d'accés directe establides en l'apartat quint de l'Orde de 26 de març de 2003, de la Conselleria de Cultura i Educació mencionada i, dins de cada grup, en funció de l'expedient acadèmic. El llistat d'admesos a les places reservades per a l'accés per prova s'ordenarà en funció de les qualificacions obtingudes en esta.

Els sol·licitants a qui no s'haja concedit plaça en els respectives quotes, figuraran en unes llistes de no admesos, ordenades segons la puntuació obtinguda. Estos llistats tindran, a tots els efectes, la consideració de llistes d'espera.

El dia 9 de juliol de 2002 es farà pública la llista definitiva d'admesos en cada un dels grups de reserva, una vegada estudiades les possibles reclamacions a les llistes provisionals.

3. Formalització de matrícula

Per a procedir a la matriculació de l'alumnat en els cicles formatius de grau superior, per al curs 2003/2004, s'actuarà de la manera següent:

D'acord amb els grups autoritzats en cada centre, l'alumnat admés en cada un dels grups de reserva (accés directe i accés per prova), formalitzarà la seua matrícula del 18 al 25 de juliol de 2003, estos dos inclosos.

Les vacants produïdes per l'alumnat que, estant admés, no formalitze la matrícula del 18 al 25 de juliol de 2003, seran cobertes per l'alumnat en llista d'espera, que es matricularà el dia 28 de juliol de 2002.

L'alumnat del primer curs, dels cicles formatius de grau superior del propi centre, no subjecte al procés d'admissió, que en l'avaluació de la convocatòria ordinària de juny estiga, en condicions acadèmiques de promoció al segon curs o en condicions acadèmiques i per decisió de l'equip educatiu de no-promoció al segon curs, també formalitzarà la seua matrícula del 18 al 25 de juliol de 2003.

L'alumnat del segon curs, dels cicles formatius de grau superior del propi centre, no subjecte al procés d'admissió, que en l'avaluació de la convocatòria extraordinària de juny no haja superat mòduls del dit curs la suma d'hores totals del qual siga major de 240 hores, també formalitzarà la seua matrícula del 18 al 25 de juliol de 2003.

Els centres enviaran abans del 31 de juliol de 2003, a les corresponents Direccions Territorials de Cultura i Educació les dos llistes de l'alumnat matriculat, ordenades segons els criteris indicats en l'apartat quint de la mencionada Orde de 26 de març de 2003.

En el mateix termini i amb els mateixos criteris, seran enviades a les Direcciones Territorials de Cultura i Educació corresponents, les relacions de sol·licituds que no hagen obtingut plaça perquè les Comissions de Coordinació procedisquen a adjudicar abans del mes de setembre de 2003 les places que puguen quedar disponibles de les opcions sol·licitades.

Segon. Procés de matriculació extraordinària

Per a poder sol·licitar l'admissió a les places que hagen quedat vacants després del procés de matriculació ordinària, els interessats podran sol·licitar la seua admissió, en els centres on existisquen tals vacants, segons el calendari següent:

Presentació de sol·licituds:

Del 2 al 9 de setembre 2003 (estos dos inclosos)

Llista provisional d'admesos:

El 10 de setembre de 2003

Reclamacions a la llista provisional:

Fins al 12 de setembre de 2003

Resolució de reclamacions i publicació de la llista definitiva d'admesos:

El 16 de setembre de 2003

Formalització de matrícula:

Fins al 19 de setembre de 2003.

L'alumnat dels cicles formatius de grau superior del propi centre, no subjecte al procés d'admissió, que estiga afectat per la convocatòria extraordinària de setembre, formalitzarà la seua matrícula fins al 19 de setembre de 2003.

Els centres remetran a les direccions territorials de Cultura i Educació, abans del dia 24 de setembre de 2003, les llistes d'admesos i les llistes d'espera, separades per grups de reserva (accés directe i accés per prova).

Les Comissions de Coordinació, una vegada finalitzats els processos d'admissió, ordinari i extraordinari, i adjudicades les places d'acord amb les opcions elegides pels candidats, sumaran les vacants existents en els dos grups de reserva (per acumulació de les places reservades a l'accés directe i a l'accés per prova) i procediran a oferir a les persones que encara no hagen obtingut plaça la relació de centres i cicles formatius de grau superior que disposen de dites vacants perquè, si ho desitgen, puguen sol·licitar-les en els respectius centres.

València, 27 de març de 2003.– El director general de Centres Docents: Herminio García Quadra.

El director general d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística: Josep Vicent Felip i Monlleó.

Mapa web