Ficha docv

Ficha docv

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 26 de juny de 2002, de les Direccions Generals de Centres Docents, d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística i de Personal, per la qual es prorroga i completa per al curs 2002-2003 la Resolució de 15 de juny de 2001, per la qual es dictaven instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres d'Educació Secundària. [2002/X7647]

(DOGV núm. 4291 de 12.07.2002) Ref. Base de dades 3092/2002


d'errades de la Resolució de 26 de juny de 2002, de les Direccions Generals de Centres Docents, d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística i de Personal, per la qual es prorroga i completa per al curs 2002-2003 la Resolució de 15 de juny de 2001, per la qual es dictaven instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres d'Educació Secundària. [2002/X7647]

Advertides errades en la resolució mencionada, publicada en el DOGV núm. 4.288 de 9 de juliol de 2002, es procedix a efectuar les correccions següents:

1. Es procedix a la publicació íntegra de l'Annex I a):

2. En l'annex I b) ha de suprimir-se la matèria optativa per a totes les Modalitats: Iniciació Professional.

Mapa web