Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2002, de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, per la qual es prorroga i completa per al curs 2002-2003 la Resolució de 14 de juny de 2001 per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que impartisquen cicles formatius de Formació Professional Específica. [2002/X7437]

(DOGV núm. 4289 de 10.07.2002) Ref. Base de dades 3038/2002


de 26 de juny de 2002, de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, per la qual es prorroga i completa per al curs 2002-2003 la Resolució de 14 de juny de 2001 per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que impartisquen cicles formatius de Formació Professional Específica. [2002/X7437]

La nova Llei Orgànica 5/2002, de les Qualificacions i de la Formació Professional (BOE de 20 de juny de 2002), així com el recent Projecte de la Llei de Qualitat Educativa poden modificar aspectes que afecten els ensenyaments de Formació Professional Específica pel que fa a organització i funcionament dels centres i altres aspectes del sistema formatiu i d'acreditació de competències i per tal de no produir més modificacions que les imprescindibles,

Per tot el que s'ha exposat, en virtut de les competències establides en el Decret 111/2000, de 18 de juliol, del Govern Valencià (DOGV del 21 de juliol), la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, ha resolt dictar la següent resolució:

U

La Resolució de 14 de juny de 2001 de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2001-2002 impartisquen cicles formatius de Formació Professional Específica, queda prorrogada per al curs 2002-2003, excepte els apartats que a continuació s'indiquen.

Dos

Totes les referències de la Resolució de 14 de juny de 2001 referides al curs acadèmic 2001-2002, queden referides al curs 2002-2003.

Tres

Queda anul·lada la referència a les Proves d'Accés als cicles de grau mitjà i grau superior, apartat Tercer de la Resolució quant a la Resolució de 15 de març de 2001 (DOGV de 9 d'abril) quedant esta regulada per la Resolució de 13 de febrer de 2002 (DOGV de 20 febrer) de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística i l'admissió de l'alumne, apartat segon, als Cicles de Grau Superior regulada per l'Orde de 12 d'abril de 2002 de la Conselleria de Cultura i Educació (DOGV de 23 d'abril) i la Resolució de 16 d'abril de 2002 (DOGV de 26 d'abril), de les direccions generals de Centres Docents i d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística.

Així mateix es modifica l'apartat Setze, Convalidacions, de manera que les convalidacions a realitzar entre mòduls professionals seran les que s'indiquen en l'Orde de 20 de desembre de 2001 (BOE de 9 de gener de 2002) per la qual es determinen convalidacions d'estudis de Formació Professional Específica derivades de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu.

València, 26 de juny de 2002.– El director general d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística: Josep Vicent Felip i Monlleó.

Mapa web