Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 23 d'abril de 2002, de la Direcció General de Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2002/2003. [2002/4775]

(DOGV núm. 4246 de 10.05.2002) Ref. Base de dades 2107/2002


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Conselleria Cultura i Educació;DG Centres Docents
  Grup temàtic: 000
  Descriptors:
    Temàtics: calendari escolarL'Orde d'11 de juny de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 18 de juny, establix els criteris generals pels quals s'ha de regir el calendari escolar per a tots els centres docents de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyances d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional, Batxillerat, Ensenyances Artístiques i Ensenyances d'Idiomes.

La citada disposició atribuïx a la Direcció General de Centres Docents la competència per a dictar la resolució en què es fixe el període lectiu de cada curs acadèmic.

Fent ús de les competències atribuïdes per l'Orde d'11 de juny de 1998, i les funcions assignades en el Decret 111/2000, de 18 de juliol, de Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura i Educació, esta Direcció General de Centres Docents resol:

Primer

Les activitats escolars del curs acadèmic 2002/2003 s'iniciaran i finalitzaran, en funció de les ensenyances cursades, en les dates següents:

1. En Educació Infantil/Preescolar i Educació Primària s'iniciaran les activitats escolars el 9 de setembre i finalitzaran el dia 20 de juny.

2. En Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional, Batxillerat, Ensenyances Artístiques, Ensenyances d'Idiomes i Formació de Persones Adultes, les activitats escolars s'iniciaran el 17 de setembre i finalitzaran el 13 de juny.

3. L'alumnat que curse primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria en un centre que, de forma provisional, impartisca estes ensenyances acomodarà l'inici i la finalització de les seues activitats al que establix el punt 1 d'este apartat.

4. L'alumnat s'incorporarà al centre en la data indicada segons els estudis cursats, sense que puga escalonar-se la dita incorporació, excepte la prevista en la normativa vigent per a l'alumnat que accedix per primera vegada al centre per a cursar Educació Infantil.

5. Excepcionalment i per a facilitar la incorporació de l'alumnat, previ acord del Consell Escolar del centre, es podrà anticipar un dia l'inici de les activitats escolars de l'alumnat de primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria.

Segon

1. En el present curs escolar les activitats escolars de l'alumnat d'Educació Infantil/Preescolar i Educació Primària comportaran un total de 849 hores lectives.

2. En el primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria, les hores lectives hauran d'ascendir, almenys, a 970.

3. En el segon cicle d'Educació Secundària Obligatòria s'afegiran dos hores setmanals més a les previstes en el primer cicle.

4. Els centres que impartisquen Batxillerat i cicles formatius de Formació Professional Específica ajustaran les seues hores lectives al que establixen els corresponents reials decrets pels quals s'aproven els respectius títols i establixen els currículs actualment vigents.

5. Els conservatoris de Música i de Dansa, l'Escola d'Art Dramàtic, les Escoles d'Arts i Superiors de Disseny, les Escoles Oficials d'Idiomes i l'Escola Superior de Ceràmica de Manises s'ajustaran al que establix la normativa que regula els plans d'estudi que estiguen vigents.

Tercer

Els períodes de vacances del curs 2002/2003, seran els següents:

a) Vacances de Nadal: des del 23 de desembre del 2002 al 6 de gener del 2003, ambdós inclusivament.

b) Vacances de Pasqua: des del dijous 17 al dilluns 28 d'abril del 2003, ambdós inclusivament.

Quart

Seran festius, durant el curs escolar, els dies següents:

– 9 d'octubre, dia de la Comunitat Valenciana

– 1 de novembre, festa de Tots Sants

– 6 de desembre, dia de la Constitució Espanyola

– 7 de gener

– 19 de març, Sant Josep

– 1 de maig, festa del Treball

– 2 de maig

Quint

Els exàmens extraordinaris de setembre, en ensenyances postobligatòries, es realitzaran els dies 2, 3 i 4 de setembre del 2002.

Mapa web