Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2001, de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2001-2002 impartisquen cicles de Formació Professional Específica. [2001/6305]

(DOGV núm. 4032 de 29.06.2001) Ref. Base de dades 2732/2001
La Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu, determina en el seu article 4.2, que el Govern fixarà, pel que fa als objectius, expressats en termes de capacitats, continguts i criteris d'avaluació del currículum, els aspectes bàsics del mateix que constituiran els ensenyaments mínims, per tal de garantir una formació comuna de tots els alumnes i la validesa dels títols corresponents.

L'Ordre de 21 de juliol de 1994 (BOE de 26 de juliol), que regula els elements bàsics dels informes d'avaluació dels ensenyaments de règim general, així com els requisits formals derivats del procés d'avaluació que són necessaris per garantir la mobilitat dels alumnes, si bé incloïa ja entre els documents bàsics corresponents el llibre de qualificacions de Formació Professional, deixava pendents de desplegament les regulacions específicament relacionades amb la nova formació professional, mentre s'esperava que es desplegaren els aspectes bàsics de la seua ordenació acadèmica.

Pel que fa als estudis de Formació Professional, les directrius generals sobre els seus ensenyaments mínims, és a dir, sobre els aspectes bàsics dels objectius, continguts i criteris d'avaluació del currículum, han estat ja regulades pel Reial Decret 676/1993, de 7 de maig. Posteriorment, els successius Reials Decrets que establixen títols corresponents a estudis de formació professional fixen els respectius ensenyaments mínims, possibilitant així que les administracions educatives competents procedisquen a establir el curriculum dels cicles formatius, així com el Reial Decret 1635/1995, de 6 d'octubre, que adscriu el professorat dels Cossos de Professors d'Ensenyament Secundari i Professors Tècnics de Formació Professional a les especialitats pròpies de la Formació Professional Específica.

Després de publicat el Decret 8/1998, de 3 de febrer (DOGV del 12 de febrer), pel qual s'establix l'ordenació general dels ensenyaments de Formació Professional 0Específica i les directrius sobre els seus títols, el Govern Valencià, a proposta de la Conselleria de Cultura i Educació, establirà per mitjà dels correponents decrets el currículum de cadascun dels cicles de formació professional específica que s'impartisquen a la Comunitat Valenciana.

En conseqüència, cal establir normes d'avaluació coherents amb els objectius, expressats en termes de capacitats, que els currículum assignen a cada cicle i concretar aspectes el desplegament dels quals correspon a la Conselleria de Cultura i Educació.

D'altra banda, el 13 de març de 1998 s'aprova en Consell de Ministres el Nou Programa Nacional de Formació Professional, entre els objectius del qual destaquen la consolidació d'un sistema integrat de Formació Professional estructurat en tres modalitats (Formació Professional reglada/inicial, ocupacional i contínua), la implantació del Repertori de Certificats de Professionalitat i l'elaboració de la normativa relativa a l'establiment d'un sistema de correspondències i convalidacions entre les modalitats de Formació Professional mencionades i l'experiència laboral.

Per últim, el 8 de maig de 1998 es publica al BOE el Reial Decret 777/1998, de 30 d'abril, pel qual es desenrrotllen determinats aspectes de l'ordenació de la formació professional en l'àmbit del sistema educatiu.

Esta resolució té per objecte regular el caràcter continu i integrador de l'avaluació dels distints mòduls que constituïxen un cicle, el desplegament dels procés d'avaluació i la promoció de l'alumnat. Establix, així mateix, els documents oficials que servixen de suport a l'avaluació i conté, finalment, indicacions per a dur a terme la valoració de les programacions didàctiques i del projecte curricular.

Per tot això, en virtud de les competències establides en el Decret 111/2000, de 18 de juliol, del Govern Valencià (DOGV de 21 de juliol), la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística resol:

Primer. Àmbit d'aplicació

La present Resolució serà d'aplicació en el curs 2001/2002 en els centres de la Comunitat Valenciana que estiguen autoritzats per a impartir els ensenyaments corresponents a la Formació Professional Específica establida en la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu.

Segon. Accés de l'alumnat

Pel que fa a l'admissió de l'alumnat es farà el que disposen les resolucions de les corresponents Direccions Territorials per als cicles de grau mitjà i l'ordre de 20 d'abril de 2001 (DOGV del 2 de maig) de la Conselleria de Cultura i Educació i la resolució de 24 d'abril de 2001 (DOGV de 4 de maig) de les direccions generals de Centres Docents i d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, per als cicles de grau superior.

Tercer. Proves d'accés

Pel que fa a la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior es farà el que disposa l'ordre de 14 de març de 2001 (DOGV de 2 d'abril) de la Conselleria de Cultura i Educació i la resolució de 15 de març de 2001 (DOGV de 9 d'abril) de les direccions generals de Centres Docents i d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística.

Quart. Caràcter de l'avaluació

L'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat en els cicles formatius serà contínua i integradora.

És contínua ja que ha d'estar immergida en el procés d'ensenyament i aprenentatge de l'alumne i té com a finalitat analitzar-lo per a detectar les dificultats en el moment en què es produïxen, indagar-ne les seues causes i, en conseqüència, adequar les activitats d'ensenyament i aprenentatge programades i les estratègies metodològiques adoptades.

És integradora perquè obeïx a la necessitat de tindre en compte les capacitats generals establides per a estos ensenyaments.

Per això, els criteris i els procediments d'avaluació aplicats pel professorat tindran en compte la competència professional característica del títol, que constituïx la referència per a definir els objectius generals del cicle formatiu, els objectius expressats en termes de capacitats, les habilitats i els criteris d'avaluació dels mòduls professionals que el formen, així com la capacitat de l'alumnat per a:

– Comprendre l'organització i les característiques del sector corresponent, així com els mecanismes de la inserció professional; conéixer la legislació laboral bàsica i els drets i les obligacions que es deriven de les relacions laborals, i adquirir els coneixements i les habilitats necessaris per a treballar en condicions de seguretat i prevenir els possibles riscs derivats de les situacions de treball.

– Adquirir una identitat i maduresa professional motivadora de futurs aprenentatges així com de possibles adaptacions al canvi de les qualificacions.

Cinqué. Procés d'avaluació

L'aplicació del procés d'avaluació contínua de l'alumnat requerix la seua assistència regular a les classes i activitats programades per als diferents mòduls professionals del cicle formatiu.

El procés d'avaluació de la Formació Professional Específica implica, almenys, les actuacions següents:

a) avaluació de cada mòdul professional.

b) avaluació de tots els mòduls professionals realitzats en el centre educatiu, abans d'iniciar la formació en centres de treball.

c) avaluació del mòdul de formació en centres de treball.

d) qualificació final del cicle formatiu.

En les sessions d'avaluació, que presidirà el tutor del grup, estarà present l'equip educatiu, algun membre de l'equip directiu del centre i si n'hi ha el professor o professors especialistes.

a) Avaluació de cada mòdul professional

Es farà, almenys, una sessió d'avaluació cada trimestre lectiu en què es podran qualificar els mòduls professionals que formen part del curs corresponent.

En qualsevol cas, després de cada sessió, els alumnes seran informats individualment i per escrit del seu progrés en l'obtenció dels objectius generals del cicle formatiu i dels objectius específics (capacitats terminals) dels mòduls professionals que el formen.

b) Avaluació de tots els mòduls professionals realitzats en el centre educatiu, abans d'iniciar la formació en centres de treball (FCT)

En finalitzar el període corresponent als mòduls professionals impartits en el centre educatiu, i abans de l'inici de la formació en centres de treball, tindrà lloc una sessió d'avaluació en què es formularà la qualificació final dels diferents mòduls professionals cursats. L'equip educatiu determinarà, atenent a allò que s'especifica en els apartats onze i dotze, l'accés a la FCT.

L'avaluació positiva de tots els mòduls cursats en el centre educatiu permetrà calcular la nota mitjana ponderada, que es correspondrà amb la qualificació final del cicle una vegada superat el mòdul de FCT obtenint la qualificació d'APTE. En finalitzar la dita sessió el professorat firmarà l'acta corresponent.

c) Avaluació del mòdul de formació en centres de treball

Per a efectuar l'avaluació es tindrà en compte, entre altres documents, l'Informe Valoratiu de l'Instructor de l'Empresa, el Full de Seguiment i Avaluació i els Fulls Setmanals de realització de la FCT.

La qualificació s'expressarà en termes d'Apte/No Apte.

Es celebrarà, al menys, una sessió d'avaluació cada trimestre lectiu, en la qual es qualificarà el mòdul de FCT de l'alumnat que l'haja finalitzat.

L'acta d'avaluació del mòdul de FCT serà formalitzada, almenys, pel tutor i algun membre de l'equip directiu i complementarà l'avaluació de la resta de mòduls del cicle formatiu quan dita avaluació s'haja realitzat amb resultat positiu en tots.

d) Qualificació final del cicle formatiu

L'expressió de l'avaluació final dels mòduls professionals, llevat del mòdul professional de formació en centres de treball, es realitzarà en termes de qualificacions, que es formularan en xifres d'1 a 10, sense decimals.

Es consideraran positives les qualificacions iguals o superiors a cinc i negatives les restants.

La qualificació del mòdul professional de formació en centres de treball es formularà en termes d'apte/no apte.

La qualificació final del cicle formatiu serà la nota mitjana ponderada de les qualificacions dels mòduls que el formen, sempre que estes siguen positives. Per a obtenir esta nota mitjana es ponderaran les notes obtingudes per l'alumnat en cada un dels mòduls, llevat del mòdul de formació en centres de treball, amb el nombre d'hores anuals (H.A.) que tenen assignats en els horaris facilitats per l'Àrea d'Ordenació, Innovació i Formació Professional. Per a això es multiplicarà la nota de cada mòdul pel nombre d'hores corresponents, se sumaran els productes obtinguts i es dividirà la suma pel nombre total d'hores. L'expressió de la qualificació final del cicle formatiu es formularà posant una sola xifra decimal.

Sisé. Convocatòries

Els alumnes podran matricular-se per a cursar les activitats programades per a un mateix mòdul professional un màxim de tres vegades, i podran presentar-se a l'avaluació i qualificació final d'un mateix mòdul professional dels impartits en el centre educatiu, incloses les convocatòries ordinàries i les extraordinàries, un màxim de quatre vegades.

La no presentació a una convocatòria s'avaluarà amb una qualificació numèrica d'1 i serà computada a l'efecte de la limitació indicada.

Les activitats del mòdul professional de formació en centres de treball sols podran realitzar-se 2 vegades, preferentment la segona en diferent centre de treball que la primera.

L'alumnat podrà disposar per curs acadèmic, per als mòduls de centre educatiu, d'una convocatòria ordinària i una altra extraordinària com a màxim.

1. Convocatòries ordinàries:

a) Es realitzaran en el mes de juny per als mòduls del primer curs, tant dels cicles curts com dels de llarga duració.

b) Es realitzaran en finalitzar el període corresponent als mòduls professionals impartits en el centre educatiu, desembre o març, per als mòduls del segon curs dels cicles de llarga durada.

2. Convocatòries extraordinàries:

a) Es realitzaran en el mes de setembre, per als mòduls pendents de primer curs, tant per als alumnes de primer com per als de segon curs amb mòduls pendents de primer.

b) Es realitzaran en el mes de juny, per als mòduls pendents del segon curs en els cicles llargs.

3. Convocatòries de gràcia:

Els alumnes que hagen esgotat el número màxim de convocatòries d'algun mòdul professional sense haver-lo superat podran sol·licitar a la Direcció Territorial de Cultura i Educació corresponent una resolució d'autorització d'una convocatòria de gràcia

Les mencionades convocatòries de gràcia tindran caràcter extraordinari i es concediran, si procedix, a títol personal i per una sola vegada per mòdul.

No es concedirà cap convocatòria extraordinària de gràcia quan existisquen en la Comunitat Valenciana altres ofertes alternatives dels cicles als quals pertanyen els mòduls no superats després d'esgotades les convocatòries legals establides en este apartat, com ara la Formació Professional a distància o les proves lliures per a l'obtenció dels títols de Tècnic o Tècnic Superior.

El procediment a seguir serà el següent:

1. Els interessats presentaran en la Direcció Territorial de Cultura i Educació, en el termini màxim d'un mes a comptar des del dia següent al de l'avaluació en la que s'hagen qualificat negativament un o més mòduls corresponents a l'última convocatòria de les establides legalment (la quarta en el cas de mòduls de centre educatiu i la segona si es tracta del mòdul de FCT), la sol·licitud de convocatòria de gràcia dels dits mòduls. La sol·licitud anirà acompanyada d'una certificació acadèmica que permeta comprovar que s'han esgotat totes les convocatòries establides sense haver superat els mencionats mòduls.

2. El/la director/a territorial corresponent resoldrà, després de l'informe, si s'escau, de la Inspecció Educativa, cada una de les sol·licituds. En el cas de resolucions favorables, tindran les característiques següents:

a) En la resolució figurarà, necessàriament, el centre docent en el que l'alumne haurà de matricular-se dels mòduls pendents.

b) La matrícula tindrà lloc en la data que el centre determine dins del mes anterior al de la següent convocatòria, ordinària o extraordinària.

c) La convocatòria de gràcia es realitzarà coincidint amb la primera convocatòria de cada mòdul, ordinària o extraordinària, que tinga lloc després de les establides legalment.

d) La direcció del centre articularà el procediment i les activitats de recuperació que considere oportunes per a orientar l'alumnat.

e) Els alumnes als quals se'ls concedisca una convocatòria de gràcia no podran exercir el dret a l'anul·lació de matrícula ni a la renúncia a l'avaluació dels mòduls afectats (regulat en els punts seté i huité de la present resolució).

f) Contra les resolucions dels/de les directors/es territorials, els/les interessats/ades podran presentar, en el termini d'un mes des de la notificació, recurs d'alçada davant el director general d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística.

Seté. Anul·lació de matrícula

L'alumnat té dret a l'anul·lació de la matrícula del curs, perdent els seus drets a l'ensenyament, avaluació i qualificació de tots els mòduls professionals en què s'haguera matriculat.

L'anul·lació de la matrícula de tot un curs no computarà a efectes del nombre màxim de tres vegades previst en el punt sisé de la present resolució.

Les sol·licituds d'anul·lació de matrícula hauran de presentar-se al director del centre on figure l'expedient acadèmic de l'alumnat sol·licitant, amb una antelació d'almenys dos mesos del final del període corresponent als mòduls professionals impartits en el centre educatiu i seran resoltes, després d'escoltar, si s'escau, l'equip educatiu i el departament d'orientació, pel mateix director, qui autoritzarà l'anul·lació de matrícula.

L'anul·lació de matrícula, quan l'esmentada matrícula només incloga el mòdul de FCT, se sol·licitarà amb antelació a l'inici del mateix.

Huité. Renúncia a l'avaluació

L'alumnat podrà sol·licitar la renúncia a l'avaluació i qualificació d'un o més mòduls, per tal que l'esmentada convocatòria no li siga computada a l'efecte de la limitació indicada en el punt sisé.

En este cas l'alumnat haurà d'acreditar que es troba en algunes de les circumstàncies següents: malaltia prolongada de tipus físic o psíquic, prestació del servei militar o servei social substitutori, incorporació a un lloc de treball, obligacions ineludibles de tipus social o familiar que impedisquen la normal dedicació a l'estudi o altres circumstàncies degudament justificades que tinguen caràcter excepcional.

Les sol·licituds de renúncia a l'avaluació hauran de presentar-se al director del centre on figure l'expedient acadèmic de l'alumnat sol·licitant amb una antelació d'almenys un mes del final del període corresponent als mòduls professionals impartits en el centre educatiu quan es tracte de convocatòries ordinàries (juny per a mòduls de primer curs i desembre o març per a mòduls de segon) i/o extraordinàries de juny (per a mòduls de segon).

En el cas de convocatòries extraordinàries de setembre (per a mòduls de primer curs), les sol·licituds de renúncia a l'avaluació es presentaran amb una antelació d'almenys sis setmanes de la data prevista per a l'avaluació extraordinària de setembre.

Les sol·licituds de renúncia a l'avaluació seran resoltes, després d'escoltar, si s'escau, l'equip educatiu i el departament d'orientació, pel mateix director, qui les autoritzarà, sempre que resulte acreditada l'existència d'alguna de les causes mencionades.

La renúncia a la realització, i posterior avaluació, del mòdul de FCT se sol·licitarà amb antelació al seu inici.

Nové. Accés a la convocatòria extraordinària en els cicles curts

Si en finalitzar el període de formació en el centre educatiu, i després de l'avaluació ordinària, l'alumne té pendents de recuperació mòduls, la suma horària dels quals siga igual o menor de 240 hores, accedirà a la convocatòria extraordinària. Si, per contra, els mòduls pendents sumen més de 240 hores, l'accés a la convocatòria extraordinària serà decisió de l'equip educatiu i figurarà en l'acta corresponent.

Cas que l'equip educatiu decidisca la repetició dels mòduls pendents, la convocatòria extraordinària de setembre no comptarà a efectes de les limitacions indicades al punt sisé.

Este procés s'esquematitza en el quadre de l'Annex I.

Deu. Promoció a segon curs. Cicles llargs

Si en finalitzar el primer curs (convocatòria ordinària de juny) l'alumne té pendents de superació mòduls la suma horària dels quals no siga superior a 240 hores, podrà accedir al curs següent. L'avaluació extraordinària dels mòduls pendents corresponents al primer curs es realitzarà en la convocatòria extraordinària de setembre.

Si en finalitzar la convocatòria ordinària (juny) els mòduls no superats sumen més de 240 hores l'equip educatiu decidirà si els alumnes repetixen, de forma presencial, els mòduls pendents o si accedixen a la convocatòria extraordinària (setembre).

Cas que l'equip educatiu decidisca la repetició dels mòduls pendents, la convocatòria extraordinària de setembre no comptarà a efectes de les limitacions indicades al punt sisé.

Si després de la convocatòria extraordinària de setembre els mòduls pendents sumen més de 240 hores l'alumnat repetix els mòduls pendents de primer curs i no se li permetrà l'accés a segon curs.

Si, per contra, els mòduls pendents sumen 240 hores o menys, l'alumne promociona a segon curs i haurà de realitzar les activitats de recuperació dels mencionats mòduls pendents que programe l'equip educatiu.

Este procés s'esquematitza en el quadre de l'Annex II.

Onze. Accés a la FCT en els cicles curts

De forma general, per a accedir a la realització del mòdul de FCT els alumnes hauran d'haver superat tots els mòduls del cicle impartits en el centre educatiu.

La FCT es realitzarà durant el segon curs escolar, per això l'alumnat haurà de formalitzar la matrícula del mencionat mòdul.

No obstant això l'alumnat que en finalitzar la convocatòria extraordinària (setembre) tinga pendent de superació un o més mòduls que sumen 240 hores o menys podrà accedir o no a la FCT en funció de la decisió de l'equip educatiu:

a) Si se'ls autoritza l'accés a la FCT, hauran de repetir els mòduls pendents i presentar-se per a la seua recuperació a la convocatòria ordinària següent (juny). Per això, durant el període de realització del mòdul de FCT hauran de compatibilitzar-la amb l'assistència a classe i/o el seguiment de les activitats de recuperació.

L'alumnat formalitzarà la matrícula dels mòduls pendents i del mòdul de FCT.

b) Si l'equip educatiu no autoritza l'accés a la FCT hauran de repetir com a alumnes escolaritzats el mòdul o mòduls pendents.

El mòdul de FCT l'hauran de realitzar durant el següent curs acadèmic. L'alumnat, en este cas, només es matricularà dels mòduls pendents i posposarà la matrícula i la realització del mòdul de FCT al curs següent.

Si els mòduls pendents de superació en finalitzar la convocatòria extraordinària (setembre) sumen més de 240 hores, l'alumne repetirà els mencionats mòduls.

Este procés s'esquematitza en el quadre de l'Annex III.

Dotze. Accés a la FCT en els cicles llargs

De manera general, per a accedir a la realització del mòdul de FCT els alumnes hauran d'haver superat tots els mòduls del cicle impartits en el centre educatiu.

La FCT es realitzarà durant el segon curs escolar a partir dels mesos de gener o abril, segons es tracte de cicles llargs amb un o dos trimestres de centre educatiu respectivament, i una vegada realitzada l'avaluació ordinària dels mòduls impartits en el centre educatiu. L'esmentada avaluació no podrà celebrar-se abans de l'última setmana lectiva del mes de desembre o de l'última setmana lectiva del mes de març, respectivament, una vegada finalitzades les accions formatives i impartides les hores curriculars corresponents als dits mòduls.

Després de l'avaluació ordinària de desembre o març l'equip educatiu decidix si els alumnes que tenen pendents mòduls (inclosos els possibles de 1r) la suma dels quals siga igual o inferior a 240 hores, accedixen o no a la FCT.

Si se'ls permet l'accés hauran de realitzar la FCT i al mateix temps les activitats de recuperació dels mòduls pendents que programe l'equip educatiu.

Si no accedixen a la FCT realitzaran les activitats de recuperació programades per l'equip educatiu.

Estos alumnes, tant si accedixen com si no a la FCT, disposaran d'una convocatòria extraordinària al juny per als mòduls pendents de 2n i una ordinària, també al juny, per als possibles mòduls pendents de 1r.

Si pel contrari, després de l'avaluació ordinària de desembre o març, els mòduls pendents (inclosos els de 1r) sumen més de 240 hores, l'alumnat no podrà accedir a la FCT. Este alumnat també disposarà de les convocatòries de juny i haurà de realitzar les activitats de recuperació programades per l'equip educatiu.

Si després de les convocatòries de juny la suma d'hores pendents dels mòduls de 2n curs, tenint superats tots els mòduls de 1r, seguix sent major de 240, els alumnes hauran de repetir els mencionats mòduls i no podran realitzar la FCT al mateix temps.

Si després de les convocatòries de juny seguixen pendents mòduls de 1r i la suma d'hores totals (de 1r i de 2n) és superior a 240, els alumnes aniran a l'avaluació extraordinària de setembre per a la recuperació dels mòduls de 1r. Després d'esta avaluació, si el nombre d'hores dels mòduls pendents seguix sent superior a 240, s'hauran de repetir els mencionats mòduls i no es podrà accedir a la FCT fins que es superen. Si, pel contrari, el nombre d'hores pendents es reduïx a 240 o menys, l'equip educatiu decidirà si estos alumnes poden accedir o no, en el següent curs, a la FCT.

Si se'ls permet l'accés hauran de repetir els mòduls pendents i realitzar la FCT al mateix temps.

Si no se'ls permet, repetiran els mòduls pendents. Realitzaran la FCT quan els superen.

Si després de les convocatòries de juny (ordinària per a mòduls de 1r i extraordinària per a mòduls de 2n), seguixen pendents mòduls de 1r i la suma d'hores totals és igual o inferior a 240, els alumnes aniran a la convocatòria extraordinària de setembre per a mòduls de 1r. Després de la qual l'equip educatiu decidirà l'accés o no a la FCT.

Finalment, si els mòduls pendents només són de 2n curs i la seua suma horària és igual o inferior a 240, l'equip educatiu podrà decidir, ja al juny, si es permet o no l'accés a la FCT.

Este procés s'esquematitza en el quadre de l'Annex IV.

Les decisions sobre l'accés i/o promoció establides en els apartats nové, deu, onze i dotze de la present resolució, es prendran per consens entre tots els membres de l'equip educatiu. En cas de no produir-se el dit consens les decisions es prendran per majoria simple dels vots de tots els membres de l'equip educatiu que es troben presents en la corresponent avaluació i si es produirà un empat, la proposta del professor-tutor tindrà la consideració de vot de qualitat i, en conseqüència, decantarà al seu favor la mencionada decisió.

Tretze. Exempció del mòdul de FCT

La Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu establix, en l'article 34.2, que el currículum dels cicles formatius inclourà un mòdul de formació pràctica en centres de treball, del qual podran quedar totalment o parcialment exempts els qui acrediten una experiència laboral que es corresponga amb els estudis professionals que es vulguen cursar.

El Reial Decret 676/1993, de 7 de maig, pel qual s'establixen directrius generals sobre els títols i els corresponents ensenyaments mínims de formació professional específica, també recull, en l'article 4, la possibilitat d'exempció del mòdul de FCT.

En els Reials Decrets d'ensenyaments mínims de cada un dels títols de Formació Professional Específica s'establix així mateix que el mòdul de formació en centres de treball pot ser objecte de correspondència amb la pràctica laboral.

Per últim, el Decret 8/1998, de 3 de febrer, del Govern Valencià, pel qual s'establix l'ordenació general dels ensenyaments de formació professional específica i les directrius sobre els seus títols (DOGV del 12 de febrer), en el seu article 15, també fa referència a la correspondència amb la pràctica laboral i, en conseqüència, a la possible exempció del mòdul de FCT.

Segons l'anterior normativa, el procediment a seguir per a sol·licitar la dita exempció serà el següent:

1. L'alumnat que, per la seua experiència laboral, considere que té superats els objectius, expressats en termes de capacitats terminals, del mòdul professional de formació en centres de treball, podrà presentar a la direcció del centre educatiu en el qual estiga matriculat, la sol·licitud d'exempció del mateix. La mencionada sol·licitud d'exempció del mòdul de FCT es presentarà, com a norma general, en el moment de formalitzar la seua matrícula en el segon curs del cicle formatiu, excepte en els casos següents:

a) En els cicles curts es podrà sol·licitar l'exempció del mòdul de FCT al matricular-se del primer curs. En este cas la matrícula del mòdul de FCT estarà condicionada a la concessió de l'exempció sol·licitada, sempre que siga total, ja que si no es concedix s'haurà de procedir de nou a la matriculació del mòdul de FCT en el segon curs.

b) En tots els cicles, llargs i curts, també es podrà sol·licitar l'exempció del mòdul de FCT fora del període de matrícula, amb una antelació mínima de dos mesos a l'inici de l'esmentat mòdul.

2. La sol·licitud anirà acompanyada de la documentació següent:

a) Certificats de les empreses o institucions on haja realitzat el seu treball, en els quals s'indiquen les funcions, activitats i tasques exercides, així com la seua duració. La mencionada duració haurà de ser d'almenys 1 any, en el mateix camp professional de què es tracte, per a que la sol·licitud siga considerada.

b) Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la Mutualitat Laboral a què estiguera afiliat, on conste l'empresa, la categoria laboral (grup de cotització), els períodes en alta i el nombre total de dies acreditats, o de qualsevol altre mitjà de prova admés en dret.

En els certificats de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la Mutualitat Laboral haurà d'acreditar-se, en el mateix camp professional de què es tracte, un període mínim de 150 dies cotitzats.

3. El professor-tutor elaborarà un informe de cada una de les sol·licituds sobre la possibilitat o no d'exempció, contrastant la documentació presentada amb les capacitats terminals que cal aconseguir en el mòdul de FCT, proposant en conseqüència, la possibilitat o no d'exempció i si esta ha de ser total o parcial.

4. La direcció del centre educatiu enviarà a la Direcció Territorial de Cultura i Educació, en el termini d'un mes des de la data d'entrada de la sol·licitud, la documentació següent:

a) Sol·licitud de l'interessat, junt als certificats acreditatius de la seua activitat laboral.

b) Informe del professor-tutor.

c) Un programa formatiu tipus del mòdul de FCT, en el que figuraran necessàriament les capacitats terminals del mateix.

5. La Inspecció Educativa afegirà a l'expedient un informe tècnic, en què es farà constar si hi ha o no correspondència, total o parcial, entre la pràctica laboral justificada documentalment i els objectius (capacitats terminals) del mòdul de FCT.

6. A la vista de l'expedient, el/la director/a territorial de Cultura i Educació resoldrà, de manera individualitzada, l'exempció sol·licitada.

Contra esta resolució l'interessat podrà presentar recurs ordinari, en el termini d'un mes des de la notificació, davant el director general d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística.

Catorze. Període de realització de la FCT

El mòdul de Formació en Centres de Treball es realitzarà al final del cicle formatiu i dins del curs escolar, tenint un horari que s'ajustarà, en la mesura del possible, al de l'empresa o institució en la què es realitze.

La realització del mòdul de FCT en un període diferent requerirà l'autorització expressa de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística.

La sol·licitud d'autorització de període extraordinari, motivada per la disponibilitat de llocs formatius, estacionalitat, especificitat curricular d'algunes famílies professionals o per altres causes, es trametrà a la Direcció Territorial de Cultura i Educació, incloent la justificació raonada, el calendari i l'horari proposat, i el sistema i les condicions per al seguiment i el control tutorial.

La Direcció Territorial trametrà la proposta, junt a l'informe valoratiu de la Inspecció Educativa, a la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, qui la resoldrà.

La sol·licitud de període extraordinari haurà de cursar-se abans de dos mesos a l'inici del període proposat i afectarà al total de l'alumnat que ha de realitzar la FCT.

En cap cas no s'autoritzarà la realització de la Formació en Centres de Treball en períodes fraccionats que pertanyen a dos cursos acadèmics.

Quinze. Documents del procés d'avaluació

Segons el que establix l'Ordre de 21 de juliol de 1994, article primer (BOE del 26 de juliol), es consideren documents del procés d'avaluació de la Formació Professional l'expedient acadèmic, les actes d'avaluació, el llibre de qualificacions i els informes d'avaluació individualitzats.

L'expedient amb les dades personals dels alumnes que accedisquen a un cicle formatiu haurà de ser emplenat per l'Institut d'Educació Secundària en què es matricule l'alumne i s'ajustarà en el seu disseny bàsic al model que figura en l'Annex V.

S'entén com a acta d'avaluació ordinària la que es fa per a qualificar l'alumnat que ha realitzat totes les activitats programades per als mòduls professionals en què estiguera matriculat. Acta d'avaluació extraordinària és la que s'ompli per a qualificar l'alumnat per al qual s'ha realitzat una programació d'activitats de recuperació, una vegada establit el període de realització i la data en què es convoca l'avaluació extraordinària.

Les actes d'avaluació s'ajustaran en el seu disseny bàsic als models que figuren en els annexos VI i VII.

En l'encapçalament de cada un dels fulls, a continuació d'“Acta d'avaluació...” haurà de constar el caràcter de la convocatòria, ordinària o extraordinària, així com el curs del cicle formatiu a què corresponen els mòduls professionals objecte d'avaluació i qualificació.

A continuació, s'indicaran els Decrets pels quals s'establixen el títol i el currículum del corresponent cicle formatiu.

Els mòduls professionals que han de ser qualificats es faran constar utilitzant les claus assignades a cadascun per mitjà d'inicials del nom del mòdul en majúscules; exemple: CRP. Comunicació i Relacions Professionals, GD. Gestió de Dades, LE. Llengua Estrangera, SLE. Segona Llengua Estrangera, FOL. Formació i Orientació Laboral...

El significat de les dites claus figurarà en cada acta d'avaluació.

El llibre de qualificacions de Formació Professional constituïx el document oficial que reflectix els estudis cursats i les qualificacions obtingudes per l'alumne. Té, per tant, valor acreditatiu dels estudis realitzats. S'ajusta al model establit en l'annex I de l'Ordre de 26 d'octubre de 1994 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència (DOGV de 17 de novembre), desenrotllada per Resolució de 19 de juny de 1995 (DOGV de 27 de juliol).

En el cas de trasllat d'un alumne d'un centre a un altre, les qualificacions obtingudes en els mòduls professionals establits en el Reial Decret d'ensenyaments mínims de cada títol, mantindran la seua validesa acadèmica a tots els efectes.

Així mateix, quan un alumne es trasllada a un altre centre, sense haver acabat el cicle formatiu, s'elaborarà amb caràcter preceptiu un informe d'avaluació individualitzat, signat pel professor tutor del grup, que contindrà, almenys, els elements següents:

a) Apreciació sobre el grau de consecució de les capacitats enunciades en els objectius generals del cicle i en cada un dels mòduls.

b) Apreciació sobre el grau d'assimilació dels continguts dels diferents mòduls.

c) Qualificacions parcials en el cas que s'hagueren emés en este període.

d) Aplicació, si s'escau, de mesures educatives complementàries.

La certificació acadèmica que s'estendrà a l'alumnat que haja superat la totalitat dels mòduls d'un cicle formatiu s'ajustarà al model de l'Annex VIII.

Setze. Convalidacions

Segons el que establix el capítol V del Decret 8/1998, de 3 de febrer (DOGV del 12 de febrer), els alumnes que tinguen superat el mòdul de Formació i Orientació Laboral d'un cicle formatiu de grau superior, tindran convalidat el mòdul professional de Formació i Orientació Laboral del cicle formatiu de grau mitjà per al qual se sol·licite convalidació.

Així mateix, segons l'article 12 del Reial Decret 777/1998, de 30 d'abril (BOE del 8 de maig), seran convalidables aquells mòduls professionals comuns a diferents cicles formatius que tinguen idèntica denominació i duració, així com les mateixes capacitats terminals i criteris d'avaluació als descrits en els Reials Decrets pels quals s'establixen cada un dels títols de formació professional específica.

Les convalidacions entre els mòduls professionals pertanyents als cicles formatius de grau mitjà de formació professional específica i les matèries de Batxillerat s'establixen a l'annex IV del mencionat Reial Decret 777/1998, de 30 d'abril. (Vore annex IX de la present resolució).

Les sol·licituds de convalidació previstes en este apartat, requeriran la matriculació prèvia de l'alumne en un centre docent públic depenent de la Conselleria de Cultura i Educació. El termini per a la presentació de les sol·licituts serà d'un més a comptar des de la finalització del període de matrícula.

Les convalidacions establides en el present apartat seran reconegudes per la direcció del centre públic on s'efectue la matrícula. La sol·licitud anirà acompanyada d'una certificació acadèmica oficial o, si s'escau, fotocòpia del títol o del llibre de qualificacions degudament compulsades.

Contra les resolucions dels/de les directors/es, els/les interessats/des podran presentar, en el termini d'un més des de la notificació, recurs ordinari davant del/de la director/a territorial de Cultura i Educació corresponent.

Els mòduls professionals i les matèries de Batxillerat que hagen sigut objecte de convalidació es registraran en l'expedient acadèmic de l'alumne, en les actes d'avaluació i en el llibre de qualificacions com a «convalidat». Els mòduls que hagen sigut objecte de correspondència amb la pràctica laboral apereixeran com a «exempt». En cap cas els mòduls «convalidats» o «exempts» no seran computats als efectes de l'avaluació final del cicle.

Dèsset. Emplenament del llibre de qualificacions

Les instruccions d'emplenament per part dels centres del llibre de qualificacions de Formació Professional estan indicades en l'apartat sisé de la Resolució de 19 de juny de 1995, de la Direcció General de Centres Docents (DOGV del 27 de juliol) i en la Circular complementària a les resolucions d'emplenament de llibres acreditatius d'estudis LOGSE de març de 2000, de la mateixa Direcció General.

A més, es tindrà en compte el següent:

El Reial Decret que establix els ensenyaments mínims del títol i el Decret de currículum corresponent s'especificaran en l'apartat : «establit per...» de les pàgines 4 o 5.

L'accés de l'alumnat al cicle per mitjà de prova, es farà constar en la casella... «altres estudis»...

Per a la renúncia a l'avaluació es farà el que disposa el punt huité d'esta resolució.

Per a omplir les pàgines 7 a 12 s'indicarà el curs acadèmic en què l'alumne es matricula o repetix els mòduls, que es detallaran a continuació.

En la casella «Règim...» s'especificarà si este és presencial o, quan es regule, a distància o lliure.

Les convocatòries que figuren en les mencionades pàgines es correspondran amb el que establix el punt sisé d'esta resolució.

Pel que fa a la qualificació final d'un cicle formatiu en els casos en què ha calgut usar 2 o més pàgines, s'haurà d'indicar, a través d'una diligència al peu de l'última, que la qualificació s'ha obtingut com a mitjana ponderada de les qualificacions dels mòduls que figuren en les dites pàgines, llevat del mòdul de FCT que ha de haver-se superat amb APTE per a calcular la mencionada mitjana.

La diligència mencionada ha de redactar-se en els termes següents:

«La qualificació final del cicle formatiu correspon a la mitjana ponderada de les qualificacions dels mòduls, exceptuant-ne el de FCT, que apareixen amb qualificació positiva en les pàgines .... del present Llibre».

Esta diligència serà firmada pel/per la secretari/ària del centre amb el vistiplau del/de la director/a del centre.

Els centres que disposen de la versió actualitzada del programa de gestió de centres facilitat per la Unitat d'Organització i Tècniques de Gestió de la Conselleria de Cultura i Educació, podrán emplenar el Llibre de Qualificacions posant les etiquetes adhesives elaborades pel mencionat programa informàtic.

Dihuit. Accés a la Universitat. Normes per al càlcul de la nota mitjana

Als efectes d'accés als ensenyaments universitaris que es determinen en la disposició transitòria primera del Reial Decret 777/1998, de 30 d'abril (annex X del mencionat Reial Decret), la nota mitjana de l'expedient de l'alumnat que cursa cicles formatius de grau superior serà la corresponent a la qualificació final del cicle, que es formularà, als efectes indicats, en xifres d'1 a 10 incloent dos decimals. La mencionada qualificació final s'obtindrà com a mitjana ponderada de les qualificacions obtingudes en els mòduls que constituïxen el cicle.

La segona nota mitjana, a efectes de desempat, s'obtindrà com a mitjana aritmètica de les qualificacions dels mòduls que constituïxen el cicle, expressada també amb 2 xifres decimals.

Als efectes del càlcul de la nota mitjana no serà computat el mòdul de Formació en Centres de Treball, que es qualificarà en termes d'apte / no apte, ni aquells mòduls que hagueren sigut objecte de convalidació.

El model de certificat acadèmic que s'haurà d'estendre necessàriament en el present cas, i que serà l'únic document vàlid als efectes de nota mitjana per a l'accés als corresponents ensenyaments universitaris da la Comunitat Valenciana des dels Cicles Formatius de grau superior, figura en l'Annex X de la present Resolució, segons s'establix en la Resolució de 21 de maig de 1998 de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística (DOGV del 12 de juny) i en la correció d'errades publicada al DOGV del 10 de juliol.

Dènou. Activitats del professorat quan l'alumnat està realitzant o ha realitzat el mòdul de FCT.

El projecte curricular que realitze l'equip educatiu del cicle formatiu preveurà les activitats que haja de desplegar el professorat que tinguera assignats mòduls professionals que s'impartixen en el centre educatiu sols en el primer trimestre o en els dos primers trimestres del segon curs. Les dites activitats figuraran en l'horari personal del professor quan part dels alumnes del cicle formatiu estiguen realitzant o hagen realitzat el mòdul professional de Formació en Centres de Treball sense haver superat la totalitat dels mòduls de centre educatiu o no hagen pogut accedir a la FCT en funció del que s'establix en l'apartat dotze d'esta resolució i consistiran en la programació i impartició d'activitats de recuperació dels alumnes amb mòduls pendents i la realització de l'avaluació i qualificació extraordinària dels esmentats mòduls.

Per això el professorat continuarà impartint, als mencionats alumnes, les hores corresponents als mòduls que tinga assignats.

En cas de no tindre alumnes amb mòduls de centre educatiu pendents, el professorat afectat realitzarà les activitats següents:

a) Compartir, amb el professor corresponent, docència als alumnes dels mòduls, la atribució docent dels quals correspon a la seua especialitat i que en principi no són susceptibles de desdoblament en els quadres horaris establits pes esta Direcció General.

b) La col·laboració en el desenrotllament de la FCT, a petició del professor tutor i per designació de l'equip directiu.

c) L'oferta als alumnes del cicle formatiu (que haurà de ser compatible amb la realització de la FCT) de mòduls complementaris optatius que milloren la seua qualificació professional i afavorisquen la seua inserció laboral.

El professor-tutor de segon curs d'un cicle curt, una vegada els alumnes hagen completat el mòdul professional de Formació en Centres de Treball, dedicarà el temps assignat a la dita tutoria en el període restant del 2n curs a:

– La programació i preparació del mòdul professional de Formació en Centres de Treball.

– El seguiment dels alumnes que estiguen realitzant encara la FCT, procedents d'altres situacions no ordinàries.

Vint. Idioma estranger

En els cicles formatius en què en el seu currículum s'establisca l'ensenyament d'idioma o idiomes estrangers, els centres podran oferir, fins a un total de 3 hores setmanals en funció de les disponibilitats de professorat, altres mòduls d'idioma estranger diferents als inclosos en el mencionat currículum, adequats en cada cas al perfil professional del cicle. Estes hores seran incrementades a l'horari lectiu i tindran per a l'alumnat la consideració de matèria opcional.

La qualificació d'estes matèries opcionals no figurarà en les actes d'avaluació ni en els llibres de qualificacions de Formació Professional. Quan siguen superades per l'alumnat el centre podrà estendre un certificat d'acreditació del nivell aconseguit.

Per a la constitució efectiva dels grups que cursen estes matèries opcionals es requerirà un mínim de 10 alumnes.

Vint-i-u. Avaluació dels processos d'ensenyament, del projecte curricular i de les programacions didàctiques

1. Els professors avaluaran els aprenentatges dels alumnes, el procés d'ensenyament i la seua pròpia pràctica docent en relació amb els objectius del currículum, amb les necessitats educatives dels centres i amb les característiques dels alumnes, la qual cosa implicarà l'avaluació i revisió, si fa al cas, del projecte curricular d'etapa i les programacions didàctiques que estiguen desplegant.

2. La Comissió de Coordinació Pedagògica proposarà al claustre, per a la seua aprovació, el pla d'avaluació de la pràctica docent i del projecte curricular.

L'avaluació del projecte curricular de cicle es referirà, almenys, als aspectes següents:

a) L'adequació dels objectius de la formació professional específica al context socioeconòmic i cultural de l'institut.

b) El pla d'orientació i d'acció tutorial

c) L'organització i distribució de l'horari i dels espais

3. En finalitzar cada curs acadèmic, els departaments didàctics avaluaran les seues programacions a la vista dels resultats obtinguts pels alumnes.

L'avaluació de les programacions didàctiques es referirà, almenys, als aspectes següents:

a) La selecció, distribució i secuenciació dels continguts.

b) Els criteris d'avaluació.

c) La metodologia didàctica aplicada.

d) Els materials i recursos didàctics utilitzats.

e) Els criteris establits per a adoptar les mesures d'atenció a la diversitat i realitzar les adaptacions curriculars per als alumnes que les necessiten.

f) Els resultats obtinguts pels alumnes en el mòdul de Formació en Centres de Treball, en especial la seua inserció professional.

4. Els resultats de l'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes, dels processos d'ensenyament i del projecte curricular de cicle s'inclouran en la memòria de final de curs.

A partir d'estos resultats s'hauran de modificar aquells aspectes de la pràctica docent i del projecte curricular que s'hagen detectat com a poc adequats a les característiques dels alumnes i al context escolar, socioeconòmic i cultural del centre.

Vint-i-dos. Títols

Per a l'expedició dels títols acadèmics i professionals corresponents als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, es farà el que disposa l'Ordre de 7 de juliol de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula el procediment per a l'expedició dels mencionats títols (DOGV del 4 de setembre de 1997).

Vint-i-tres. Alumnes amb necessitats educatives especials

De conformitat amb el que estabix el Decret 39/1998 de 31 de març (DOGV de 17 d'abril) en l'article 23, els alumnes amb necessitats educatives especials permanents podran seguir estudis de Formació Professional Específica de grau mitjà i superior amb les adaptacions en els mòduls i cicles que corresponguen.

L'Adaptació Curricular Individual (ACI), considerada com un ajust o modificació que es realitza als diferents elements de l'oferta educativa comuna per a donar resposta a les diferències individuals de l'alumnat, podrà afectar a:

– Els elements curriculars bàsics: metodologia didàctica, activitats, priorització i temporalització en la consecució d'objectius i continguts.

– Els elements curriculars d'accés, entre els quals s'inclouen l'adaptació dels centres i les aules a les condicions de l'alumnat (adquisició d'equips d'ampliació del so, supressió de barreres arquitectòniques, etc.) a fi de permetre la utilització dels espais i el mobiliari pels alumnes amb necessitats educatives especials de la manera més autònoma possible i afavorir el major nivell d'interacció i comunicació d'este alumnat, establint les mesures organitzatives oportunes.

El desenrotllament de l'adaptació curricular no suposarà, en cap cas, la desaparició d'objectius (expressats en termes de capacitats terminals) relacionats amb la competència professional bàsica característica de cada títol. No obstant això, per a l'alumnat amb necessitats educatives especials es podrà establir una oferta parcial de mòduls formatiusdels cicles formatius més apropiats a les seues característiques personals de discapacitat, a l'objecte de poder acreditar determinades capacitats professionals.

L'avaluació dels aprenentatges d'este alumnat amb adaptacions curriculars en algun o alguns dels mòduls, es realitzarà prenent com a referència els critèris d'avaluació proposats per a ells, els quals, en tot cas, asseguraran un nivell suficient i necessari de consecució de les capacitats terminals corresponents, imprescindibles per aconseguir la titulació.

Als alumnes amb necessitats educatives especials que només hagen cursat i superat determinats mòduls d'un cicle formatiu, se'ls expedirà el corresponent certificat dels moduls cursats i aprovats i de les unitats de competència adquirides a través de la superació dels mòduls professionals associats a les mencionades unitats de competència.

Les adaptacions curriculars individuals es plasmaran en el DIAC (Document Individual d'Adaptació Curricular) indicat en l'annex XI. El mencionat document s'adjuntarà a l'expedient acadèmic del alumne/a.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

La Inspecció Educativa supervisarà el desplegament del procés d'avaluació i proposarà l'adopció de les mesures que contribuïsquen a perfeccionar-lo. Supervisarà, igualment, el procés d'emplenament del Llibre de Qualificacions.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Fins que es regule el dret de reclamació de qualificacions estimades incorrectes en les noves etapes configurades per la Llei Orgànica d'Ordenació General del Sistema Educatiu, s'aplicarà la regulació, el procediment i els terminis que conté l'Ordre de 23 de gener de 1990, d'esta Conselleria, i en la Resolució de 23 de gener de 1990, de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa (publicades en el DOGV del 7 de febrer).

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queda sense efectes la Resolució de 7 de juliol de 2000 de la direcció general d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i organització de l'activitat docent per als centres de titularitat de la Generalitat Valenciana que durant el curs 2000/2001 impartisquen cicles de Formació Professional Específica.

València, 14 de juny de 2001.– El director general d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística: Josep Vicent Felip i Monlleó.: Josep Vicent Felip i Monlleó.

Mapa web