Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 24 d'abril de 2001, de les Direccions Generals de Centres Docents i d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística per la qual s'establix el calendari i el procediment per a la inscripció, admissió i matriculació de l'alumnat en els cicles formatius de grau superior, per al curs 2001/2002. [2001/4122]

(DOGV núm. 3992 de 04.05.2001) Ref. Base de dades 1826/2001
D'acord amb el que establixen els punts cinqué i huité de l'Ordre de 20 d'abril de 2001, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es regula el procediment d'admissió de l'alumnat en els centres mantinguts amb fons públics per a cursar ensenyaments de Formació Professional Específica de Grau Superior, i en virtut de la facultat que els atorga la disposició final primera de la mencionada ordre, les Direccions Generals de Centres Docents i d'Ordenació i Innovació Educativa i Política lingüística, resolen:

1. Inscripció als cicles formatius de grau superior

El termini per a sol·licitar la inscripció als cicles formatius de grau superior, per al curs acadèmic 2001/2002, serà:

– Del 9 al15 de maig, els dos inclosos.

L'alumnat que presente, del 9 al 15 de maig, la sol·licitud d'inscripció per a l'accés directe als cicles formatius de grau superior, haurà d'aportar, fins al dia 29 de juny de 2001 inclòs, els certificats acadèmics dels estudis acreditats per al mencionat accés directe.

L'alumnat que presente, del 9 al 15 de maig, la sol·licitud d'inscripció per a l'accés per prova als cicles formatius de grau superior, haurà d'aportar, fins al dia 6 de juliol de 2001 inclòs, el certificat acadèmic de la superació de la prova amb la qualificació obtinguda en ella.

L'alumnat que presente, del 9 al 15 de maig, la sol·licitud d'inscripció per a l'accés per prova als cicles formatius de grau superior i posteriorment obtinga la titulació acadèmica que li permeta l'accés directe, haurà d'aportar obligatòriament, fins al dia 29 de juny de 2001 inclòs, els certificats acadèmics dels estudis acreditats per al mencionat accés directe, per a, en cas d'haver realitzat i superat la corresponent prova d'accés, fer efectiva la renúncia a l'accés per prova establida en el punt 7 de la Resolució de 15 de març de 2001 (DOGV del 9 d'abril).

L'alumnat que presente, del 9 al 15 de maig de 2001, la sol·licitud d'inscripció per a l'accés per prova als cicles formatius de grau superior i estiga en condicions de complir els requisits indicats en l'apartat 3 de l'article 32 de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu, (Apartat afegit al dit article segons la redacció establida en l'article 69 de Llei 55/1999, de 29 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Ordre Social, publicada en el BOE del 30 de desembre de 1999), és a dir, tindre 18 anys complits en el moment de la prova (18 de juny de 2001) i haver obtingut qualificació positiva en tots els mòduls impartits en el centre educatiu i qualificació d'apte en el mòdul de FCT d'un cicle formatiu de grau mitjà de la mateixa família professional a què es pretén accedir, haurà d'aportar obligatòriament, fins al dia 25 de juny de 2001 inclòs, la certificació acadèmica de superació del corresponent cicle formatiu de grau mitjà, perquè la Comissió de Coordinació puga comprovar que es complixen els dos requisits.

En este sentit, els centres receptors de les sol·licituds d'inscripció a les proves d'accés a cicles formatius de grau superior, del 9 al 15 de maig de 2001, dels alumnes previstos en l'article 69 de la mencionada Llei 55/1999, de 29 de desembre, que modifica la LOGSE afegint un apartat 3 al seu article 32, realitzaran una inscripció supeditada a l'obtenció del certificat acadèmic de superació del corresponent cicle formatiu de grau mitjà.

2. Admissió

Per a l'admissió de l'alumnat en els cicles formatius de grau superior, per al curs acadèmic 2001/2002, s'actuarà d'acord amb el calendari i el procediment següents:

– Si el total de sol·licituds d'accés directe i per prova és igual o inferior al de places oferides, es farà pública la llista provisional d'admeses en el propi centre. La mencionada llista provisional s'exposarà al tauler d'anuncis del centre el dia 9 de juliol de 2001.

En cap cas els centres docents procediran a acumular les places d'accés directe i les places d'accés per prova per a completar grups quan existisquen vacants en algun dels dos percentatges de reserva (80% i 20% respectivament), ja que esta funció correspon a les Comissions de Coordinació, segons s'establix en el punt sisé de l'Ordre de 20 d'abril de 2001, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es regula l'admissió de l'alumnat als centres sostinguts amb fons públics per a cursar ensenyaments de Formació Professional Específica de Grau Superior.

– Si hi ha més sol·licitants d'accés directe i per prova que places oferides en els respectius percentatges de reserva, s'elaboraran dos llistats d'admesos, un d'accés directe i un altre d'accés per prova. El llistat d'admesos/es d'accés directe s'ordenarà respectant les prioritats d'accés directe establides en el punt cinqué de l'Ordre de 20 d'abril de 2001, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es regula el procediment d'admissió de l'alumnat en els centres mantinguts amb fons públics per a cursar ensenyaments de Formació Professional Específica de Grau Superior, i dins de cada grup en funció de l'expedient acadèmic. El llistat d'admesos/es a les places reservades per a l'accés per prova s'ordenarà en funció de les qualificacions obtingudes en ella.

– Els/Les sol·licitants als quals no se'ls haja concedit plaça en els respectius contingents, figuraran en unes llistes de no admesos/es, ordenades segons la puntuació obtinguda. Estes llistes tindran, a tots els efectes, la consideració de llistes d'espera.

– El dia 12 de juliol de 2001, es farà pública la llista definitiva d'admesos/es en cada un dels grups de reserva, una vegada estudiades les reclamacions a les llistes provisionals.

3. Matriculació

Per a matricular l'alumnat en cicles formatius de grau superior, per al curs 2001/2002, s'actuarà de la següent manera:

D'acord amb els grups autoritzats en cada centre, l'alumnat inscrit i admès en cada un dels grups de reserva (accés directe i accés per prova) formalitzarà la seua matrícula del 13 al 19 de juliol de 2001, els dos inclosos.

Les vacants produïdes per l'alumnat que, estant admès, no formalitze la matrícula del 13 al 19 de juliol, seran cobertes per l'alumnat en llista d'espera, que es matricularà el dia 20 de juliol de 2001.

Els centres enviaran a les corresponents direccions territorials de Cultura i Educació les dos llistes de l'alumnat matriculat, ordenades segons els criteris indicats en el punt cinqué de la mencionada Ordre de 20 d'abril de 2001 o en funció de les qualificacions obtingudes, segons es tracte d'alumnes d'accés directe o d'accés per prova, respectivament, des de l'endemà de la finalització del període de matrícula fins al dia 25 de juliol de 2001, els dos inclosos.

Així mateix, les relacions de sol·licitants que no hagen obtingut plaça i formen part de les dos llistes d'espera mencionades, ordenades també segons els criteris indicats en el punt cinqué de la mencionada ordre si es tracta d'alumnes d'accés directe, o bé ordenats segons les qualificacions obtingudes en el cas dels alumnes que hagen superat la prova d'accés, seran enviades pels centres receptors de les sol·licituds a les Direccions Territorials de Cultura i Educació de la seua província fins al dia 25 de juliol de 2001 inclòs, perquè les comissions d'escolarització adjudiquen, abans del mes de setembre de 2001, alguna plaça disponible de les opcions sol·licitades.

Les persones que per diverses raons hagen de presentar la sol·licitud d'admissió per a cursar un cicle formatiu de grau superior amb posterioritat als terminis de maig a juliol de 2001 previstos en la present resolució, ho podran fer en aquells centres on no s'hagen cobert totes les places del corresponent cicle formatiu de grau superior, d'acord amb el següent calendari:

– Presentació de sol·licituds:

Del 7 a l'11 de setembre de 2001 (els dos inclosos).

– Llista provisional d'admesos:

El 12 de setembre de 2001.

– Reclamacions a la llista provisional:

El 13 de setembre de 2001.

– Resolució de reclamacions i publicació de la llista definitiva d'admesos:

El 17 de setembre de 2001.

– Formalització de matrícula:

Del 18 al 19 de setembre de 2001 (els dos inclosos).

El centres remetran a les Direccions Territorials de Cultura i Educació, el dia 20 de setembre de 2001, després de finalitzat el període extraordinari, les llistes d'admesos i les llistes d'espera, separats per grups de reserva (accés directe i accés per prova).

Les Comissions de Coordinació, després de finalitzats els processos d'admissió, ordinari i extraordinari, i adjudicades les places d'acord amb les opcions elegides pels candidats, sumaran les vacants existents en els dos grups de reserva (per acumulació de les places reservades a l'accés directe i a l'accés per prova) i procediran a oferir a les persones que encara no hagen obtingut plaça la relació de centres i cicles formatius de grau superior que disposen d'estes vacants perquè, si ho desitgen, puguen sol·licitar-les en els respectius centres.

Mapa web