Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

LLEI 10/1997, de 16 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Taxes per Inspeccions i Controls Sanitaris d'Animals i Productes.

(DOGV núm. 3145 de 18.12.1997) Ref. Base de dades 4086/1997

LLEI 10/1997, de 16 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Taxes per Inspeccions i Controls Sanitaris d'Animals i Productes.
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del rei, promulgue la llei següent:
PREÀMBUL
La Directiva del Consell de la Comunitat Europea 93/118/CE, de 22 de desembre de 1993, que va modificar al seu dia la Directiva 85/73/CE del Consell, relativa al finançament de les inspeccions i controls veterinaris dels productes d'origen animal recollits en l'annex A de la Directiva 89/662/CE i en la Directiva 90/675/CEE, estableix que cada un dels Estats membres hauran de fixar les taxes a percebre per les inspeccions i controls sanitaris de carns fresques i carns d'aviram, en funció dels nivells que estableix la pròpia Directiva.
Posteriorment, la Directiva 96/43/CE ha tornat a modificar l'abans esmentada Directiva 85/73/CEE, així com la 90/675/CEE i la 91/496/CEE, procedint a codificar-ne la primera.
En virtut d'això i tenint en compte que la finalitat última d'aquesta normativa comunitària persegueix tres objectius fonamentals:
a) Garantir una protecció sanitària uniforme del consumidor pel que fa a la salubritat del producte.
b) Mantenir la lliure circulació dels productes dins de la Comunitat, sobre la base d'unes garanties de qualitat semblants, tant per al consum nacional dels productes comercialitzats en el mercat interior de cada estat membre com per als procedents de tercers estats;
c) Evitar distorsions en la competència dels diferents productes sotmesos a les regles d'organització comuna dels mercats, sorgeix la necessitat d'adoptar les mesures legals adequades per a donar compliment a la directiva comunitària quant als fins perseguits.
Ara bé, tenint en compte que conforme al que es disposa en el número 2 de l'article 7 de la Llei Orgànica 8/1980, de Finançament de les Comunitats Autònomes (LOFCA), de 22 de setembre, les taxes sanitàries que graven la inspecció de carns fresques tenen la consideració de tributs propis de les comunitats autònomes, com conseqüència de les transferències de serveis realitzades en virtut del que s'estableix en els diferents estatuts d'autonomia, ha sigut necessari arribar a un compromís comú d'aplicar l'esmentada directiva en funció d'una criteris homogenis establits per a tot el territori nacional, dut a terme mitjançant l'Acord de 15 de setembre de 1997, del Consell de Política Fiscal i Financera, en què s'inspira fidelment el present text legislatiu.
Per altra part, l'harmonització de la inspecció veterinària s'ha produït amb l'entrada en vigor el 13 de març de 1993 del Reial Decret 147/1993, de 29 de gener, modificat pel Reial Decret 315/1996, de 23 de febrer, pel qual s'estableixen les condicions de producció i comercialització de carns fresques. Així mateix, en el cas de la carn de conill i caça, això s'ha dut a terme mitjançant el Reial Decret 1.543/1994. Finalment, i pel que fa als ocells, el Reial Decret 2.087/1994, de 20 d'octubre, pel qual s'estableixen les condicions sanitàries de producció i comercialització de carns fresques d'ocells, ha traslladat la Directiva 92/116/CEE.
Segons estableix l'esmentada Directiva 96/43/CE, les reduccions que, si és el cas, es pugueren establir en la normativa pròpia dels diferents Estats membres, no podran comportar en cap cas a disminucions superiors al 55% dels nivells de les taxes que es fixen en el capítol I de l'annex de la mateixa directiva, per la qual cosa les quotes fixades en la present llei no superen mai aquest límit.
D'altra banda, en l'esmentada Directiva 96/43/CE, s'estableix com a límit de diferència el total dels costos reals de la inspecció precepte que concorda amb el que es disposa en el número 3 de l'article 7 de la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes (LOFCA), així com en el número 1 de l'article 19 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics. Aquesta referència global és la que té en compte el present text normatiu per a l'establiment de les quotes tributàries.
A més, per la conveniència d'afavorir aquells establiments que, al realitzar diverses operacions o constituir cadenes de producció, faciliten les inspeccions i controls sanitaris, reduint-ne els costos, es preveu que, si la taxa percebuda en l'escorxador cobreix la totalitat de les despeses d'inspecció corresponents al conjunt de totes elles, no es percebrà cap taxa en la sala d'especejament ni en el magatzem frigorífic.
En virtut de tot això, i sobre la base de la facultat d'aquesta comunitat per a l'establiment de taxes, determinada en els articles 133 i 157 de la Constitució, article 7 de la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de Finançament de les Comunitats Autònomes, i article 51 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, la present llei té com a objectiu l'establiment de les taxes per inspeccions i controls sanitaris d'animals i dels seus productes.
El projecte de llei ha sigut sotmés per a consulta al Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana i al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que es disposa en l'article 3.1.a de la Llei 1/1993, de 7 de juliol, i en l'article 10.2 de la llei 10/1994, de 19 de desembre.
CAPÍTOL ÚNIC
Taxes per inspeccions i controls sanitaris
d'animals i dels seus productes
Article 1. Objecte del tribut
Les taxes graven la inspecció i control veterinari d'animals i dels seus productes.
A aquest efecte, les taxes es denominaran en endavant:
- Taxa per inspeccions i controls sanitaris de carns fresques, carns d'aviram i carns de conill i caça.
- Taxa per controls sanitaris respectes de determinades substàncies i els residus d'aquestes en animals vius i els seus productes destinats al consum humà.
Aquests controls i inspeccions seran realitzats pels tècnics facultatius en les següents operacions:
a) Sacrifici d'animals.
b) Especejament de les canals.
c) Operacions d'emmagatzemament de carns fresques per a consum humà.
d) Control de determinades substàncies i residus en animals i els seus productes.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de les presents taxes, la prestació de les activitats realitzades per la Generalitat per a preservar la salut pública i la sanitat animal, mitjançant la pràctica d'inspeccions i controls sanitaris d'animals i de les seues carns fresques destinades al consum, així com d'altres productes d'origen animal, efectuades pels serveis corresponents, tant en els locals o establiments de sacrifici, especejament i emmagatzemament frigorífic, situats al territori de la Comunitat Autònoma Valenciana, com a la resta de controls i anàlisis realitzats en els centres habilitats a aquest efecte.
A l'efecte de l'exacció del tribut, les activitats d'inspecció i control sanitari que s'inclouen dins del fet imposable es cataloguen de la forma següent:
a) Inspeccions i controls sanitaris ante mortem per a l'obtenció de carns fresques de bestiar boví, porcí, oví i cabrú, i altres remugants, conills i caça menor de ploma i pèl, solípedes/èquids, aviram i tot tipus d'animals que puguen destinar-se al consum humà i que es recullen en la normativa respectiva de la Comunitat Europea.
b) Inspeccions i controls sanitaris post mortem dels animals sacrificats per a l'obtenció de les mateixes carns fresques.
c) Control documental de les operacions realitzades en l'establiment.
d) El control i estampillament de les canals, vísceres i despulles destinats al consum humà així com el marcatge o marxamo de les peces obtingudes en les sales d'especejament.
e) Control de les operacions d'emmagatzemament de carns fresques per al consum humà, des del moment en què així s'establisca, llevat de les relatives a xicotetes quantitats realitzades en locals destinats a la venda als consumidors finals.
f) Control de determinades substàncies i residus en animals i els seus productes, en la forma prevista per la normativa vigent.
Article 3. Subjecte passiu
Son subjectes passius obligats al pagament dels tributs, segons el tipus de taxa de què es tracte, les següents persones o entitats:
a) En el cas de les taxes relatives a les inspeccions sanitàries oficials ante mortem i post mortem dels animals sacrificats, estampillament de canals, vísceres i despulles destinades al consum humà, els titulars dels establiments on es duga a terme el sacrifici, o es practique la inspecció, siguen persones físiques o jurídiques.
b) En les taxes relatives al control de les operacions d'especejament:
1) Les mateixes persones determinades en el paràgraf anterior quan les operacions d'especejament es realitzen en el mateix escorxador.
2) Les persones físiques o jurídiques titulars dels establiments dedicats a l'operació d'especejament de forma independent, en la resta de casos.
c) En les taxes relatives al control d'emmagatzemament, des del moment en què es fixen, les persones físiques o jurídiques titulars dels establiment d'emagatzemament.
d) En les taxes relatives al control de substàncies i residus en animals i els seus productes els titulars dels establiment, siguen persones físiques o jurídiques, on s'obtinguen les mostres per a dur a terme els esmentats controls o anàlisis.
Els subjectes passius anteriors hauran de traslladar les taxes, carregant-ne l'import en factura, als interessats que hagen sol·licitat la prestació del servei, o per als qui es realitzen les operacions de sacrifici, especejament, emmagatzemament o control de determinades substàncies i residus en animals i els seus productes descrits en l'article anterior, procedint al seu ingrés a favor de la comunitat autònoma en la forma que reglamentàriament s'establisca.
En el cas que l'interessat, al seu torn, haja adquirit el bestiar viu a altre tercer per a sacrifici, podrà exigir d'aquest l'import de la taxa corresponent al concepte definit en la lletra f de l'article 2 anterior.
En tots els casos, tindran igualment la condició de subjectes passius o interessats les herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, encara que no tinguen personalitat jurídica pròpia, constituïsquen una unitat econòmica o un patrimoni separat.
Article 4. Responsable del pagament del tribut
Seran responsables subsidiaris en els supòsits i amb l'abast establit en l'article 40 de la Llei General Tributària, els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general que es dediquen a les activitats la inspecció i control de les quals genera la meritació de les taxes.
Article 5. Meritació del tribut
Les taxes que correspon satisfer es meritaran en el moment en què es duguen a terme les activitats d'inspecció i control sanitari d'animals i els seus productes, als establiments o instal·lacions en què es desenvolupen, sense perjudici que se n'exigisca el pagament previ quan la realització del control sanitari s'inicie a sol·licitud del subjecte passiu, o de l'interessat.
En el cas que en un mateix establiment i a sol·licitud de l'interessat es realitzen de forma successiva les tres operacions de sacrifici, especejament i emmagatzemament, o dues d'elles en fases igualment successives, el total de la quantia de la taxa es determinarà de forma acumulada al començament del procés, amb independència del moment de meritació de les quotes corresponents, i sense perjudici del que s'estableix en l'article 8.
Article 6. Lloc de realització del fet imposable
Es considerarà realitzat el fet imposable al territori de la Comunitat Autònoma Valenciana, quan en aquest radique l'establiment en què es sacrifiquen els animals, s'especegen les canals, s'emmagatzemen les carns o s'efectuen els controls de determinades substàncies i residus en animals i els seus productes, sense que hi puga haver restitucions a favor d'altres comunitats autònomes.
S'exceptua de la norma general anterior la quota corresponent a la investigació de residus en el cas que, a pesar d'haver-se produït el sacrifici de bestiar en un establiment radicat en aquesta Comunitat, el laboratori autoritzat que desenvolupe aquesta investigació no depenga d'aquesta, en el qual cas, la taxa corresponent s'atribuirà a l'administració de la qual efectivament depenga el centre indicat.
En el cas que la inspecció sanitària de l'aviram viu es realitze en l'explotació d'origen, la part de la quota tributària corresponent a aquesta inspecció es percebrà en aquesta explotació i ascendirà al 20% de la quota que es fixa en l'article següent.
Article 7. Quota tributària de la taxa per inspeccions i controls sanitaris de carns fresques, carns d'aviram i carn de conill i caça
La quota tributària s'exigirà al contribuent per cada una de les operacions relatives al:
- Sacrifici d'animals.
- Operacions d'especejament.
- Control d'emmagatzemament.
No obstant això, quan concórreguen en un mateix establiment les operacions de sacrifici, especejament i emmagatzemament, l'import total de la taxa a percebre comprendrà el de les quotes de les tres fases acumulades en la forma establida en l'article 8.
En les operacions de sacrifici realitzades en escorxadors, les quotes es liquidaran en funció del nombre d'animals sacrificats.
Les quotes tributàries relatives a les activitats conjuntes d'inspecció i control ante mortem i post mortem, control documental de les operacions realitzades i estampillament de les canals, vísceres i despulles, es xifren, per a cada animal sacrificat en els establiments o instal·lacions degudament autoritzats, en les quanties que es recullen en el quadre següent:
a) Per a bestiar:
Classe de bestiar Quota per animal
sacrificat (pessetes)
Boví
Major amb 218 kg o més de pes per canal 324
Menor amb menys de 218 kg de pes per canal 180
Solípedes/Èquids 317
Porcí i porcs senglars
Comercial de 25 o més kg de pes per canal 93
Garrins de menys de 25 kg de pes per canal 36
Oví, cabrú i altres remugants
Amb més de 18 kg de pes per canal 36
Entre 12 i 18 kg de pes per canal 25
De menys de 12 kg de pes per canal 12
b) Per a l'aviram, conills i caça menor:
Classe de bestiar Quota per animal
sacrificat (pessetes)
Per a ocells adults pesats, conills
i caça menor de ploma i pèl, amb més
de 5 kg de pes per canal 2,9
Per a aviram jove d'engreixament, conills
i caça menor de ploma i pèl, d'engreixament
entre 2,5 i 5 kg de pes per canal 1,4
Per a pollastres i gallines de carn i altre
aviram jove d'engreixament, conills
i caça menor de ploma i pèl, amb menys
de 2,5 kg de pes per canal 0,70
Per a gallines de reposició 0,70
Per a les operacions d'especejament i emmagatzemament, la quota es determinarà en funció del nombre de tones sotmeses a l'operació d'especejament i a les de control d'emmagatzemament. A aquests últims efectes i per a les operacions d'especejament es prendrà com a referència el pes real de la carn abans d'especejar, inclosos els ossos.
La quota relativa a les inspeccions i controls sanitaris en sales d'especejament, inclòs l'etiquetatge i marcatge de peces obtingudes de les canals, es fixa en 216 pessetes per tona.
La quota corresponent al control i inspecció de les operacions d'emmagatzemament s'exigirà des del moment en què s'establisquen per haver-se produït el desplegament previst en l'annex de la Directiva 96/43/CE, la qual es xifra igualment en 216 pessetes per tona.
Article 8. Regles relatives a l'acumulació de quotes
Les quotes tributàries meritades en cada cas s'hauran d'acumular quan hi concórrega la circumstància d'una integració de totes o algunes de les fases de meritació concórreguen en un mateix establiment, d'acord amb les següents regles:
a) En cas que en el mateix establiment s'efectuen operacions de sacrifici, especejament i emmagatzemament s'aplicaran els següents criteris per a l'exacció i meritació del tribut:
a.1 La taxa a percebre serà igual a l'import acumulat de les quotes tributàries meritades per les operacions esmentades fins a la fase d'entrada en magatzem, inclusive.
a.2 Si la taxa percebuda en l'escorxador cobreix igualment la totalitat de les despeses d'inspecció per operacions d'especejament i control d'emmagatzemament, no es percebrà cap taxa per aquestes dues últimes operacions.
b) Quan concórreguen en un mateix establiment únicament operacions de sacrifici i especejament i la taxa percebuda en l'escorxador cobreix la totalitat de les despeses d'inspecció per operacions d'especejament, no es percebrà cap taxa per aquest concepte.
c) En el cas que en el mateix establiment es realitzen solament operacions d'especejament i emmagatzemament, no es meritarà la quota relativa a inspeccions i controls sanitaris de carns per l'operació d'emmagatzemament.
Es considerarà que la taxa percebuda pel sacrifici cobreix igualment les despeses de control de les operacions d'especejament, o fins i tot de les operacions d'especejament i emmagatzemament, quan la situació dels locals en què es desenvolupen aquestes permeta als tècnics facultatius dur a terme el control de totes elles sense un increment apreciable del temps, que normalment seria necessari dedicar, per si sol, al control de les operacions de sacrifici. Les condicions per a l'aplicació de la regla present es determinaran reglamentàriament.
Article 9. Quota tributària de la taxa per controls sanitaris respecte de determinades substàncies i els seus residus en animals vius i els seus productes
Pels controls sanitaris de determinades substàncies i la investigació de residus en els animals vius destinats al sacrifici i les seues carns, a què fa referència l'article 7, practicats segons els mètodes d'anàlisis establits en les reglamentacions tecnicosanitàries sobre la matèria, dictades pel propi Estat, o catalogades d'obligat compliment en virtut de normes emanades de la Unió Europea, es percebrà una quota de 216 pessetes per tona resultant de l'operació de sacrifici, d'acord amb les regles per les quals es regula la liquidació de quotes.
L'import d'aquesta taxa a percebre i que ascendeix a 216 pessetes per tona, es podrà xifrar, igualment, amb referència als pesos mitjans per animal a nivell nacional de les canals obtingudes del sacrifici dels animals, d'acord amb l'escala que s'inclou al final d'aquest article.
Pel control de determinades substàncies i residus en productes de l'aqüicultura, es percebrà una quota de 16 pessetes per tona mètrica.
La investigació de substàncies i residus en la llet i productes làctics meritarà una quota de 3,20 pessetes per cada mil litres de llet crua utilitzada com a matèria primera.
Pel control de determinades substàncies i residus en ovoproductes i mel es percebrà una quota de 3,20 pessetes per tona mètrica.
Unitats Quota per unitat (pessetes)
De boví major amb 218 kg
o més de pes per canal 55
De vedells amb menys de 218 kg
de pes per canal 38
De porcí comercial i porcs senglars
de més de 25 kg de pes per canal 16
De garrins i porcs senglars de menys de 25 kg
de pes per canal 4,20
D'oví major i altres remugants amb més
de 18 kg de pes per canal 4
De corders i altres animals remugants entre
12 i 18 kg de pes per canal 3,20
De corders i altres remugants amb menys
de 12 kg de pes per canal 1,40
De cabrum major amb més de 18 kg
de pes per canal 4
De cabrum entre 12 i 8 kg de pes per canal 3,20
De cabrit de llet amb menys de 12 kg
de pes per canal 1,40
De bestiar cavallí 32
D'aviram, conills i caça menor 0,35
Article 10. Liquidació i ingrés
Els obligats al pagament de les taxes les traslladaran als interessats, carregant-ne l'import total en les corresponents factures, i practicaran les liquidacions procedents d'acord amb allò que assenyalen els articles anteriors.
Aquestes liquidacions hauran de ser registrades en un llibre oficial habilitat a l'efecte i autoritzat per l'autoritat sanitària corresponent de la Generalitat. L'omissió d'aquest requisit donarà origen a la imposició de les sancions d'ordre tributari que corresponguen, amb independència de les que es puguen determinar al tipificar les conductes dels titulars de les explotacions en l'ordre sanitari.
L'ingrés, en cada cas, es realitzarà mitjançant autoliquidació del subjecte passiu corresponent, en la forma i terminis que s'establisquen reglamentàriament.
Els titulars dels establiments dedicats al sacrifici de bestiar podran deduir el cost bestret del personal auxiliar i ajudants, el qual no podrà superar la xifra de 484 pessetes per tona mètrica per als animals d'abast i 152 pessetes per tona mètrica per a l'aviram, conills i caça menor. A aquest efecte, es podrà computar l'esmentada reducció aplicant les següent quanties per unitat sacrificada:
Unitats Costos bestrets màxims
per personal auxiliar
i ajudants, per unitat
sacrificada (pessetes)
De boví major amb 218 kg o més
de pes per canal 125
De vedells amb menys de 218 kg
de pes per canal 86
De porcí comercial i pors senglars
de més de 25 kg de pes per canal 36
De garrins i porcs senglars de menys
de 25 kg de pes per canal 10
D'oví major i altres remugants amb més
de 18 kg de pes per canal 9
De corders i altres remugants entre
12 i 18 kg de pes per canal 7,30
De corders amb menys de 12 kg
de pes per canal 3,20
De cabrum major amb més de 18 kg
de pes per canal 9
De cabrum entre 12 i 18 kg
de pes per canal 7,30
De cabrit de llet amb menys de 12 kg
de pes per canal 3,20
De bestiar cavallí 70
D'aviram, conills i caça menor 0,25
Article 11. Infraccions i sancions tributàries
En tot cas, pel que fa a la qualificació d'infraccions tributàries, així com a la determinació de les sancions corresponents i el procediment sancionador aplicable se seguirà, en cada cas, el que es disposa en els articles 77 i següents de la Llei General Tributària i les seues normes de desplegament en aquesta matèria.
Article 12. Exempcions i bonificacions
Sobre les quotes que resulten de les liquidacions practicades segons les regles contingudes en els apartats anteriors no es concedirà cap exempció ni bonificació, qualsevol que siga el titular de les explotacions o el territori en què es troben ubicats.
Article 13. Norma addicional
L'import de la taxa corresponent no podrà ser objecte de restitució a tercers a causa de l'exportació de les carns, tant en forma directa com indirecta.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
En tot allò que no es regula expressament en aquesta llei, caldrà aplicar-hi la Llei de Taxes de la Generalitat.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
A partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei queden derogades totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen al que es disposa en aquesta llei i en particular el capítol II, «Taxa pels serveis d'inspecció i control sanitari de carns fresques» del títol V, «Conselleria de Sanitat i Consum», del Decret Legislatiu de 14 de novembre de 1995, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta llei entrarà en vigor l'1 de gener de 1998.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta llei.
València, 16 de desembre de 1997
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

linea
Mapa web