Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

ORDRE de 21 de novembre de 1997, del conseller de medi ambient, per la qual es regulen els preus per la venda de llavors i parts de planta, com a materials forestals de reproducció i per la venda de plantes de repoblació, ornamentals i restauració del paisatge.

(DOGV núm. 3143 de 16.12.1997) Ref. Base de dades 4057/1997

ORDRE de 21 de novembre de 1997, del conseller de medi ambient, per la qual es regulen els preus per la venda de llavors i parts de planta, com a materials forestals de reproducció i per la venda de plantes de repoblació, ornamentals i restauració del paisatge.
El Decret 73/1991, de 13 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, estableix el règim general aplicable als preus públics de la Generalitat Valenciana, com també el procediment de fixació i aprovació de les quanties d'aquests.
Per la seua banda, els decrets 227/1991, de 9 de desembre, i 159/1992, de 28 de setembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, estableixen la relació de béns, serveis i activitats susceptibles de ser retribuïts mitjançant preus públics, entre els quals es troba la venda de llavors i plantes.
Per tot això, d'acord amb el que estableixen l'article 35 e) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, i l'article 3.2 del Decret 73/1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, després de l'elaboració prèvia de la memòria economicofinancera de la qual es desprén que els preus proposats cobreixen el cost del lliurament de béns que amb aquests es remunera, i a la vista de l'informe favorable de la Direcció General de Tributs i Patrimoni de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública,
ORDENE
Article 1. Objecte
Aquesta ordre té per objecte la regulació del règim jurídic aplicable als preus públics que ha de percebre la Conselleria de Medi Ambient per la venda de llavors, parts de planta i plantes a què es refereix l'annex d'aquesta ordre.
Article 2. Pressupost de pagament
Constitueix el pressupost de pagament dels preus públics objecte d'aquesta ordre l'adquisició mitjançant preu de llavors, parts de planta i plantes que al·ludeix l'article anterior.
Article 3. Obligats al pagament
Són subjectes obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta ordre aquells que adquirisquen llavors, parts de planta i plantes.
Article 4. Quanties
Els preus públics objecte d'aquesta ordre s'exigiran d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes que figura com a annex.
Article 5. Exigibilitat i pagament
L'obligació de pagament dels preus regulats en aquesta ordre naixerà quan s'adquirisquen llavors, parts de planta i plantes que al·ludeix l'article anterior.
Això no obstant, en el supòsit de comandes per correu, telefòniques o per qualsevol altre mitjà de comunicació, el preu s'exigirà per avançat, quan es formule la corresponent sol·licitud, per a la qual cosa caldrà acreditar el pagament de bestreta prèviament al lliurament dels materials.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Única
Queda derogada pel que fa als preus de llavors, plantes i parts de planta, l'Ordre del conseller de Medi Ambient, de 7 d'abril de 1995.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 21 de novembre de 1997
El conseller de Medi Ambient,
JOSÉ MANUEL CASTELLÁ ALMIÑANA
Annex
Llista de preus públics per la venda de llavors i parts de planta, com a materials forestals de reproducció i per la venda de plantes de repoblació, ornamentals i restauració del paisatge
Els preus d'aquesta llista no inclouen l'impost sobre el valor afegit.

linea
Mapa web