Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

DECRET 98/2005, de 20 de maig, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula un registre de representacions de caràcter voluntari davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica. [2005/M5897]

(DOGV núm. 5013 de 25.05.2005) Ref. Base de dades 2747/2005

DECRET 98/2005, de 20 de maig, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula un registre de representacions de caràcter voluntari davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica. [2005/M5897]
La incorporació de les noves tecnologies en l'àmbit de l'administració de la Generalitat s'ha fet realitat en els últims anys, en els quals ha avançat i s'ha convertit en una Administració moderna, eficaç i en l'avantguarda de la societat de la informació i del coneixement.
Això motiva que s'adeqüen els procediments administratius que tramita l'administració de la Generalitat a esta nova realitat.
La realització de tràmits administratius de forma presencial en nom d'una altra persona està regulat en l'article 32 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
L'Autoritat Certificadora de la Generalitat, que es constituïx en virtut del Decret 87/2002, de 30 de maig, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la utilització de la firma electrònica avançada en la Generalitat, només permet la utilització de firma electrònica avançada a les persones físiques, i manquen d'esta les persones jurídiques.
La Generalitat crea un registre voluntari de representacions perquè les persones que disposen d'un certificat digital reconegut i personal, que les identifica com a persones físiques, puguen presentar, per via telemàtica, escrits, sol·licituds i comunicacions, en nom d'una altra persona física o jurídica.
Així, el certificat usuari identifica la persona titular d'este i confirma la seua identitat, mentre que el registre de representacions permet que una persona física amb certificat digital puga actuar telemàticament en representació d'una altra persona física o jurídica.
Amb això s'aconseguix que quan les circumstàncies de la representació canvien, bé per modificació de les dades consignades en la inscripció de la representació, bé per revocació de la representació, no es modifique o es revoque el certificat usuari (que continuarà sent mitjà vàlid per a identificar el seu titular), sinó les dades que consten inscrites en el Registre.
A través d'este registre, l'administració de la Generalitat pot validar, en qualsevol moment, l'abast i els límits de la representació amb què actua la dita persona en nom d'una altra.
Este model pretén ser un servici que garantix absolutament els requisits exigits per la normativa bàsica de procediment administratiu, al mateix temps que reporta utilitats addicionals. En particular, l'existència d'este registre permet als òrgans de l'administració pública tindre a la seua disposició els poders i les autoritzacions de representació atorgades i utilitzar eixos documents, sense necessitat de tornar a ser requerits, per als distints procediments en què siga necessari fer-los valdre, i es fa així efectiu el dret dels ciutadans, establit en l'article 35.f) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de no tornar a presentar documents que ja es troben en poder de l'administració actuant.
Així mateix, la regulació establida en este decret preveu mecanismes de revocació de les inscripcions de la representació en el registre, o a instància del representat, o persona autoritzada per este o del representant.
Finalment, el present decret regula la possibilitat d'utilitzar la figura dels acords amb institucions i organismes representatius de sectors o interessos socials, laborals, empresarials o professionals i, en particular, amb organitzacions corporatives de les professions oficials col·legiades, perquè, a partir de la confiança en les bones pràctiques professionals, els membres integrats en estes institucions que s'adherisquen a estos puguen actuar en nom d'una altra persona física o jurídica en els procediments administratius que tramite la Generalitat.
Per això, fent ús de les facultats previstes als articles 31.3 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i 22.e) de la Llei de Govern Valencià, a proposta del conseller d'Infraestructures i Transport, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i després de la deliberació del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 20 de maig de 2005,
DECRETE
Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació
El present decret regula la creació d'un registre públic, de caràcter voluntari, on es podran inscriure els poders per a acreditar la representació amb què pot actuar una persona física, en nom d'una altra persona física o jurídica, per a la presentació d'escrits de qualsevol naturalesa, sol·licituds i comunicacions que es presenten per via telemàtica, davant de l'administració de la Generalitat, les seues entitats autònomes i les entitats de dret públic.
Article 2. Sol·licitud de registre de la representació
1. Per a presentar escrits, sol·licituds i comunicacions en nom d'una altra persona física o jurídica per via telemàtica, es podrà sol·licitar prèviament el registre de la representació amb què es pretén actuar.
2. El document normalitzat de sol·licitud del registre de la representació, que haurà de firmar el sol·licitant, l'informarà adequadament sobre les obligacions que assumix de conformitat amb el que disposa el present decret, així com del termini de duració de la inscripció de la representació, que serà per quatre anys com a màxim, i dels requisits necessaris per a la seua renovació.
3. La dita sol·licitud podrà presentar-se:
a) De forma presencial:
– Per a sol·licitar el registre de la representació amb què es pretén actuar en nom d'una persona física, per mitjà de declaració en compareixença personal del representat, que apoderarà el representant, i presentarà el DNI (document nacional d'identitat), el passaport o d'altres mitjans admesos en dret, davant dels punts de registre publicats en la pàgina www.tramita.gva.es
– Per a sol·licitar el registre de la representació per a actuar de forma telemàtica en nom d'una persona jurídica, per mitjà de la presentació del DNI, el passaport o el número d'identificació d'estranger (NIE) en vigor, i d'altres mitjans d'identificació admesos en dret, així com del document o dels documents vàlids en dret que deixen constància fidedigna de la representació.
b) De forma telemàtica:
– Per a sol·licitar el registre de la representació amb què es pretén actuar en nom d'una persona física, per mitjà de la firma del document electrònic que apareix en la pàgina web, en este cas és imprescindible que el representat tinga un certificat usuari de firma electrònica avançada, expedit per l'Autoritat de Certificació de la Generalitat o per qualsevol altre organisme amb què esta haja subscrit l'oportú conveni.
–Per a sol·licitar el registre de la representació per a actuar de forma telemàtica en nom d'una persona jurídica, per mitjà de la firma del document electrònic que apareix en la pàgina web, amb certificat usuari de firma electrònica avançada, en este cas els documents que acrediten l'abast de la representació hauran de ser annexats i presentar-se en format electrònic amb garantia de la seua autenticitat, integritat i conservació.
4. El sol·licitant del registre de la representació serà responsable de la veracitat i l'autenticitat de les dades aportades en tot moment al llarg del procés de sol·licitud i registre, en els termes de l'article 6 d'este decret.
5. La incorporació de la informació al registre, quan la sol·licitud es realitze de forma presencial, es realitzarà per part d'un funcionari encarregat de la gestió.
6. Qualsevol modificació de les dades aportades en la sol·licitud d'inscripció de la representació haurà de tramitar-se pel mateix procediment que establixen els articles 3 i 4 del present decret. Estes sol·licituds de modificació de la inscripció de la representació determinaran, d'ofici, la suspensió de l'eficàcia de la representació inscrita fins que s'anote la modificació, llevat que la dita modificació es referisca a una ampliació de les facultats de representació, en este cas no se suspendrà l'eficàcia de la representació concedida fins al moment.
7. No es podrà inscriure la representació en el registre si les dades aportades pel representant per a la inscripció de l'esmentada representació comporten inexactituds greus. El representant serà responsable dels danys i dels perjuís ocasionats.
Article 3. Tramitació de la sol·licitud de registre de la representació
Formulada la sol·licitud de registre de la representació en la forma indicada en l'article anterior, s'incorporaran els documents aportats al registre pel personal encarregat del punt de registre de representacions. Els dits punts de registre estaran publicats en la pàgina web www.tramita.gva.es
Article 4. Registre de la representació i efectes
1. La representació de persones físiques o jurídiques s'incorporarà a un registre dependent de la Generalitat, que donarà informació de la seua existència i de la seua vigència o duració temporal a aquells instructors de cada procediment que sol·liciten la informació amb consentiment de l'interessat, i la dependència funcional de la qual és la Secretaria Autonòmica de Telecomunicacions i Societat de la Informació o òrgan directiu competent en matèria de telecomunicacions i societat de la informació.
2. La incorporació a este registre de la representació amb què s'actua en nom d'una altra persona física o jurídica es considerarà com a mitjà vàlid en dret perquè el representant puga presentar escrits, sol·licituds i comunicacions a nom d'una altra persona física o jurídica, de conformitat amb el que disposa l'article 32 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. L'instructor de cada procediment serà el responsable de l'estudi de la documentació aportada en el registre de representacions, i accedirà directament al registre, i comprovarà si la dita documentació és suficient a l'efecte de representació en el seu procediment específic.
Article 5. Ús de la representació en els procediments tramitats per via telemàtica
1. Els òrgans que tramiten procediments administratius per via telemàtica que permeten l'actuació d'una persona física en nom d'una altra persona física o jurídica tindran accés al registre previst en l'article 4 d'este decret a fi de comprovar, si és procedent, l'abast, els límits i la vigència de la representació amb què s'actua.
El registre expedirà un certificat del seu contingut per a constància en els expedients administratius en què s'haja fet ús d'este mitjà per a permetre la representació, a petició de l'òrgan instructor de l'expedient, i tindrà format imprimible, amb codi de verificació que dóna prova de la seua autenticitat. Les aplicacions assumiran i guardaran el dit certificat per a la seua posterior comprovació.
2. El que es disposa en el paràgraf anterior s'entén sense perjuí de la possibilitat que tenen els òrgans competents per a la tramitació de cada procediment específic de sol·licitar del titular del certificat que aporte l'acreditació de la representació amb què actua, de conformitat amb el que disposa l'article 32.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, sempre que, per la pròpia naturalesa del procediment, s'hagen de presentar poders addicionals o diferents dels aportats en el seu dia al registre de representacions.
3. Quan es presenten escrits per via telemàtica en representació d'una altra persona, l'administració advertirà el representant per mitjà d'un missatge d'advertència de seguretat. Abans de procedir a la firma electrònica d'aquells escrits, el representant haurà de manifestar l'abast de la representació amb la qual actua en relaciò amb la que consta en el Registre, i que assumix les obligacions derivades d'este decret.
Article 6. Obligacions de l'interessat
L'interessat, tant el representant com el representat, està obligat a:
1. Comunicar les dades d'inscripció de forma exacta i completa per a realitzar el procés de registre.
2. Informar al Registre de representacions de qualsevol modificació de la informació aportada.
3. Sol·licitar la revocació de la representació en el moment que concórrega alguna de les causes establides en l'article 10.1 d'este decret.
4. Adequar l'ús de la representació a propòsits lícits i acords amb els usos permesos en cada procediment administratiu.
5. No utilitzar la representació quan tinga constància del fet que implique la suspensió o la revocació de la inscripció.
Article 7. Creació d'un fitxer automatitzat de representants
Les dades de les persones que sol·liciten la inscripció en el registre de represen-tacions seran inclosos en un fitxer automatitzat de la gestió del qual serà responsable l'òrgan directiu competent en matèria de telecomunicacions i societat de la informació. La creació i el funcionament del dit fitxer s'ajustarà al que establix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Article 8. Revocació i renúncia de la representació
1. La revocació de la representació reconeguda i inscrita en el registre haurà de ser comunicada a este per la persona física o jurídica representada, per un tercer autoritzat per esta o pel representant, pels mitjans habilitats específicament a l'efecte. El representant pot renunciar, així mateix, a la representació, i ho comunicarà al Registre pels mitjans habilitats a l'efecte.
2. La representació continuarà estant vigent mentre no es comunique la dita revocació o renúncia al registre, i la Generalitat tindrà l'obligació de fer-ho constar en el Registre, una vegada tinga coneixement suficient de què això s'ha produït.
Article 9. Suspensió temporal de la representació reconeguda
La Generalitat suspendrà temporalment l'eficàcia de la representació, reconeguda i inscrita en el registre, si així ho sol·licita la persona física o jurídica representada o un tercer autoritzat per aquella, o ho ordena una autoritat judicial o administrativa, o bé en aplicació de l'apartat 6 de l'article 2 d'este decret. En estos dos casos, esta suspensió s'haurà de fer constar en el registre de forma immediata, des del moment que s'efectue la sol·licitud o es reba l'orde judicial.
Article 10. Causes objectives de pèrdua de la vigència de la inscripció de la representació
1. La representació es deixarà d'exercir en els casos següents:
a) Mort del representant o del representat, incapacitat sobrevinguda total o parcial de qualsevol d'estos, o extinció de la personalitat jurídica representada.
b) Expiració del termini de validesa de la inscripció de la representació assenyalada en l'article 2.2 d'este decret.
c) Resolució judicial o administrativa que ho ordene.
d) Suspensió de la inscripció de la representació en els termes previstos en l'article 9 d'este decret, per termini superior a tres mesos, o el que es fixe per l'autoritat administrativa o judicial corresponent quan este siga major.
2. La Generalitat inscriurà en el registre voluntari de representacions les circumstàncies abans descrites, una vegada tinga coneixement cert pels mitjans específicament habilitats a l'efecte.
3. La Secretaria Autonòmica de Telecomunicacions i Societat de la Informació o òrgan directiu competent en matèria de telecomunicacions i societat de la informació serà l'autoritat administrativa competent per a ordenar la pèrdua de vigència de la representació, així com la seua notificació a l'interessat.
Article 11. Acords
1. La Generalitat podrà subscriure acords amb institucions i organismes representatius de sectors o interessos socials, laborals, empresarials o professionals i, en particular, amb organitzacions corporatives de les professions oficials col·legiades, que podran estendre els seus efectes a les persones que siguen col·legiades, associades o membres d'aquelles, a fi d'autoritzar l'actuació aquells en representació de persones físiques o jurídiques per a la tramitació d'algun procediment específic que es porte a efecte per via telemàtica.
2. Per a això, les persones interessades hauran de firmar un document individualitzat d'adhesió a l'acord que arreplegue expressament l'acceptació del contingut íntegre d'este.
3. Les persones citades, quan actuen en representació de persones físiques o jurídiques davant de la Generalitat, hauran de disposar de la representació d'estes per qualsevol mitjà vàlid admés en dret. La Generalitat podrà requerir estes, en qualsevol moment, perquè acrediten la dita representació.
4. La falta de representació suficient de les persones en el nom de les quals s'haguera presentat la documentació donarà lloc a l'exigència de les responsabilitats que foren procedents.
5. Sense perjuí del que disposa este article, la col·laboració social en matèria de tributs es regularà pel que disposa la Llei General Tributària.
DisposiciÓ addicional
La representació que conste acreditada en el registre podrà ser utilitzada en procediments administratius i tràmits que es realitzen de forma presencial, sempre que l'interessat ho sol·licite i la tramitació del procediment ho permeta.
Disposicions finals
Primera
S'autoritza el conseller d'Infraestructures i Transport o conseller competent en matèria de telecomunicacions i societat de la informació per a dictar totes les disposicions que siguen necessàries per al desplegament i l'execució del que disposa este decret.
Segona
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 20 de maig de 2005
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller d'Infraestructures i Transport,

linea
Mapa web