Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

Decret 210/1993, de 9 de novembre, del Govern valencià, pel qual es regula reglamentàriament l'article 14 de la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1991, de 18 de febrer, d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives.

(DOGV núm. 2144 de 15.11.1993) Ref. Base de dades 2683/1993

Decret 210/1993, de 9 de novembre, del Govern valencià, pel qual es regula reglamentàriament l'article 14 de la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1991, de 18 de febrer, d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives.
La Llei de la Generalitat Valenciana 2/1991, de 18 de febrer, d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives, regula en l'article 14 els horaris dels establiments públics, espectacles i activitats recreatives, i estableix que l'horari general es fixa anualment per ordre del departament de la Generalitat Valenciana competent en la matèria. També, assenyala que l'administració de la Generalitat Valenciana tindrà competència exclusiva per a la concessió d'ampliacions d'horari, i es podrà atorgar a aquells establiments públics i espectacles que, per les seues característiques, situació, activitat que han de realitzar i servei que presten, justifiquen la necessitat d'aquestes ampliacions a l'horari general, sense perjudici del compliment de la legislació sobre els horaris a l'efecte laboral.
També, deixa per a un posterior desenvolupament la determinació del procediment que s'ha de seguir per a la concessió d'un horari especial a un determinat establiment públic, i els, casos en què excepcionalment els corresponents ajuntaments puguen modificar l'horari general.
Amb aquest text reglamentari queda, doncs, integrat i desenvolupat l'article 14 de la llei.
Fidel a la voluntat de respectar el mandat, el reglament preveu que l'ordre de la Conselleria d'Administració Pública puga establir un tractament diferenciat de l'horari general tenint en compte les característiques dels establiments, aïllament o concentració de locals a la mateixa zona, ubicació fora o dins dels nuclis habitats, etc.
Igualment, regula la possibilitat d'ampliar l'horari a aquells establiments públics i espectacles que per les seues característiques, situació, activitat que han de realitzar o servei que presten justifiquen la necessitat de l'esmentada ampliació, tal com, d'altra banda, estableix, explícitament l'article 14.
D'altra banda, en compliment, del mandat legal, atorga major participació als ajuntaments en casos, zones o dates concrets, i en atenció a la celebració de festes locals i patronals o consideracions especials. Els ajuntaments podran concedir ampliacions del règim general d'horaris, qüestió de gran importància i complexitat, en què han mostrat el legítim interès nombrosos municipis de la Comunitat Valenciana, sempre dins del límit màxim que anualment establirà la Generalitat Valenciana.
En l'article 2 es regula una pràctica que no s'inclou en cap normativa, que és la fixació del temps de desallotjament dels locals en trenta minuts. Aquesta disposició diu només el que vol dir: que aquest temps no es concedeix per ampliar l'horari de tancament, atès que la música ha d'estar desconnectada i no es poden servir consumicions, sinó que la seua finalitat és aconseguir que el desallotjament dels locals es realitze sense incidents que puguen ocasionar alteració de l'ordre públic.
Per tant, d'acord amb l'article 36.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1991, de IS de febrer, d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives, amb l'informe previ de la Comissió d'Espectacles i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el Consell d'Estat, a proposta del Conseller d'Administració Pública i amb la prèvia deliberació del Govern Valencià, en la reunió del dia 9 de novembre de 1993,
DECRETE
Article primer
L'horari general dels establiments públics, espectacles i activitats recreatives es determinarà anualment mitjançant ordre de la Conselleria d'Administració Pública. L'esmentada ordre podrà establir un tractament diferenciat dels horaris que s'han d'aplicar, tenint en compte:
a) Les característiques dels establiments. Es podrà reduir o ampliar l'horari de tancament d'aquells que, per les condicions tècniques d'insonorització, aïllament o concentració de locals en les mateixes zones, situació fora o dins de nuclis habitats o altres circumstàncies similars, siguen susceptibles o no de causar molèsties.
b) Els usos socials imperants.
c) Les distintes estacions de l'any.
d) La condició de dies feiners, festius i vespres de festins. Es permetrà retardar l'hora de tancament en relació amb aquestes dues últimes categories.
Article segon
1. En els locals compresos dins de l'àmbit d'aplicació de la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1991, de 18 de febrer, d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives, a partir de l'hora de tancament d'aquests, es mantindran les portes de manera que no es permeta l'accés de cap client, no se servirà cap consumició i no podran funcionar ni la música ambiental ni les màquines recreatives, vídeos o qualsevol aparell o màquina similar.
2. Arribada l'hora establerta per al tancament, els locals i els establiments al·ludits hauran d'estar totalment desallotjats en trenta minuts.
Article tercer
1. L'òrgan competent de la Conselleria d'Administració Pública podrà autoritzar ampliacions d'horari als establiments situats en carreteres, aeroports, estacions de serveis, estacions de ferrocarrils o llocs anàlegs, per raó de les necessitats dels usuaris dels referits establiments, o bé per la dels treballadors nocturns, com també a aquells que, per les condicions tècniques d'insonorització, aïllament, situació fora dels nuclis habitats o altres circumstàncies semblants, no siguen susceptibles de causar molèsties.
Aquestes autoritzacions s'entendran sense perjudici del compliment de la legislació sobre els horaris a l'efecte laboral,
2. En aquest supòsit s'instruirà, a instància de part, un expedient en què s'oiran l'ajuntament corresponent i la resta d'interessats.
3. El termini màxim per resoldre els expedients, sobre les sol·licituds que formulen els interessats, serà de tres mesos.
Quan transcórrega aquest termini sense que haja recaigut cap resolució expressa, s'entendrà desestimada.
4. Les autoritzacions d'ampliació d'horari no podran concedir-se per períodes superiors a un any. Aquesta autorització podrà ser renovada per un període de temps igual, prèvia petició de l'interessat.
5. Això no obstant, les autoritzacions d'ampliació d'horari podran ser objecte de revocació per causa justificada i motivada, després de l'audiència a l'interessat.
Article quart
El mateix procediment se seguirà en els casos de reducció d'horari d'aquells establiments que, siga per no complir les exigències mínimes d'insonorització o aïllament, siga per estar situats en zones d'alta concentració de la mateixa classe d'establiments, siguen susceptibles de causar especialment molèsties al veïnat.
Article cinquè
1. Les autoritats municipals podran autoritzar, per si mateixes o a petició de les persones interessades, per a supòsits, zones o dates concrets, tenint en compte la celebració de festes locals i patronals, esdeveniments de caràcter firal, certàmens, exposicions o consideracions especials, ampliacions del règim general d'horaris establerts per l'ordre vigent de la Conselleria d'Administració Pública.
En tot cas, les esmentades ampliacions no, podran superar el límit màxim que, per a aquests supòsits atenent les circumstàncies expressades en l'article 1, establirà anualment l'òrgan competent de la Generalitat Valenciana en l'ordre d'horaris.
2. La determinació dels horaris de començament i acabament de les revetlles, els concerts i altres espectacles que tinguen lloc amb motiu de festes patronals o locals competirà a les autoritats municipals corresponents.
3. Aquestes autoritzacions s'hauran de comunicar a l'òrgan competent de la Conselleria d'Administració Pública, i a les autoritats policíaques corresponents, en els quinze dies anteriors a la data d'autorització.
Article sisè
En els espectacles públics que segons la normativa vigent requeresquen autorització especial de l'òrgan competent de la Conselleria d'Administració Pública en matèria d'espectacles, com ara festejos taurins tradicionals, corregudes de bous, espectacles musicals en locals l'activitat autoritzada dels quals és distinta, sessions per a menors en discoteques o sales de ball, s'hi haurà de fer constar la determinació concreta de l'hora de començament i, si escau, d'acabament.
Article setè
Les infraccions al que disposa aquest decret seran sancionades d'acord amb la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1991, de 18 de febrer.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza la Conselleria d'Administració Pública per a dictar les disposicions necessàries per al compliment i desenvolupament del que disposa aquest decret.
Segona
Aquest decret entrarà en vigor als vint dies de la seua publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 9 de novembre de 1993
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Administració Pública,
LUIS BERENGUER FUSTER

linea
Mapa web