Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

Llei de la Generalitat Valenciana 7/1989, de 20 d'octubre, de Taxes.

(DOGV núm. 1170 de 26.10.1989) Ref. Base de dades 2520/1989

Llei de la Generalitat Valenciana 7/1989, de 20 d'octubre, de Taxes.
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat i jo, d'acord amb el que estableix la Constitució i l'Estatut d’autonomia, en nom del Rei, promulgue la següent Llei:
PREAMBUL
La necessitat de disposar d'un text legal únic emanat de la mateixa Generalitat, que inclogués les distintes classes de taxes objecte de transferència per l'Estat, portà a la promulgació de la Llei 6/1984, de 29 de juny, de Bases de Taxes de la Generalitat Valenciana, i del Decret Legislatiu de 22 de desembre de 1984.
Es tractava de sotmetre un bigarrat conjunt tributari als principis de legalitat i reserva de llei i correlativament al de seguretat jurídica del contribuent.
Fa ara poc més d'un any, concretament el 12 de maig de 1987, les Corts Valencianes aprovaren una primera modificació del text esmentat, en aquella ocasió, però, l'actuació parlamentària respongué quasi exclusivament a la necessitat de regular amb urgència les noves competències en matèria de sanitat veterinària i indústria.
La norma que ara es planteja parteix d'altres bases. No són ja raons d'urgència les que presideixen les tasques realitzades, sinó el balanç lògic resultant de l'aplicació d'una norma complexa i heterogènia que permeta conéixer el grau de connexió mitjans-fins posats en joc, i la incidència que provoca en el conjunt de contribuents. En definitiva, es tracta de buscar l'adequació permanent entre la norma i la dinàmica realitat sobre la qual es projecta.
Amb aquest text es persegueixen quatre grans objectius:
Incorporar les taxes disperses rebudes en l'última etapa del procés de transferència.
Introduir les modificacions que l'aplicació de les distintes taxes exigeix després del balanç, a què abans s'ha al·ludit.
Procedir, en alguns casos, a una nova configuració dels elements essencials del tribut arran dels canvis produïts en la legislació bàsica de l’Estat.
I recollir la singularitat de disposicions normatives com la Llei de Reforma Universitària, que exigeix donar un tractament específic a la problemàtica d'unes taxes concretes, en aquest cas les universitàries.
Al mateix temps es pretén posar les bases per a una estructuració òptima centrada en els distints departaments gestors de manera que es possibilite un control permanent de la liquidació i recaptació de totes i cadascuna de les taxes en qüestió. El seguiment diari de la gestió de les taxes d'una Administració Pública és un termòmetre fiable del grau de racionalitat i eficàcia i lògicament per a contribuir a detectar i solucionar deficiències d'infrastructura i funcionament administratiu.
En concret, les novetats més importants que poden ressaltar-se en aquest text legislatiu són les següents:
S'hi creen les noves taxes de Serveis Administratius de Casinos, Jocs i Apostes, corresponent a la Conselleria d'Economia i Hisenda, de Serveis d’associacions i Espectacles i Serveis Administratius dins de la Conselleria d’Administració Pública; i per Residències i Menjadors Socials en la Conselleria de Treball i Seguretat Social.
S'hi introdueixen nombroses modificacions en les taxes de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports (especialment en matèria d'explotació de transports mecànics i habitatges de protecció oficial), en les taxes per Serveis Veterinaris de control alimentari dins de la Conselleria de Sanitat i Consum, i en les taxes de la Conselleria d’Agricultura i Pesca relatives a matèria de vivers i llavors, protecció de vegetals i serveis forestals.
S'hi incorporen les taxes universitàries dins de les corresponents a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència i es modifica lleugerament la sistemàtica de les taxes de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme.
Cal ressaltar la cessió que s’efectua a favor dels municipis de la Comunitat Valenciana del rendiment de la taxa denominada cèdula d'habitabilitat sense perjudici de reservar-se la mateixa Comunitat la titularitat de les competències, i la separació normativa entre taxes i preus, sotmetent aquests últims a un règim jurídic més d'acord amb la seua naturalesa.
Finalment assenyalem que els imports fixats són els corresponents a l'exercici de 1989.
Article primer
Es modifica el Títol Preliminar del Text Articulat de la Llei de Bases de Taxes de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 22 de desembre de 1984, que queda redactat en els termes següents:
« TITOL PRELIMINAR Disposicions comuns
Article 1 Ambit objectiu
Un. Són taxes de la Generalitat Valenciana aquelles prestacions pecuniàries, legalment exigibles per l'Administració Autonòmica Valenciana, el fet imposable de les quals consisteix en la utilització del domini públic, la prestació per aquella d'un servei públic o la realització, per aquella, d'una activitat que es referesca, efecte o beneficie de forma particular el subjecte passiu, i els rendiments de les quals s'ingressen íntegrament en la Tresoreria de la Generalitat Valenciana, i n'ha d'estar prevista l’exacció en els Pressuposts de la Generalitat Valenciana, sense perjudici del que es puga establir per disposicions especials, de rang legal.
Dos. Els ingressos corresponents a prestacions no incloses en l'apartat anterior tindran caràcter de preus. La seua fixació serà competència del Consell de la Generalitat Valenciana, sense perjudici del que estableix la Llei de Patrimoni.
Article 2. Fonts
Les taxes de la Generalitat es regiran per les disposicions d'aquesta Llei i, si s’escau, per les dictades en desplegament d'aquesta.
Amb caràcter subsidiari s'aplicaran les normes tributàries de caràcter general, i en particular, la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, Llei General Tributària, Llei General Pressupostària, i Reglament General de Recaptació.
Es regiran en tot cas per la Llei la determinació del fet imposable, del subjecte passiu, de les exempcions i beneficis fiscals, de la base, del tipus de gravamen, del pagament i de tots els altres elements directament determinants de la quantia del deute tributari, amb l'excepció del que estableix l'article 99 d'aquesta Llei.
Article 3. Ambit territorial
El que disposa aquesta Llei s'aplicarà a la totalitat del territori de la Comunitat Valenciana.
Article 4. Subjectes passius
Un. Seran subjectes passius de la taxa, en qualitat de contribuents les persones físiques o jurídiques, i també les herències jacents, comunitats de béns i d'altres Entitats que, mancades de personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o un patrimoni separat, susceptible d'imposició, segons que preveu l'article 33 de la Llei General Tributària, als quals es referesca, efecte o beneficie alguns dels supòsits que constitueixen el fet imposable.
Dos. La concurrència de dos o més titulars en el fet imposable els obligarà solidàriament, a menys que, expressament, es dispose el contrari en les normes reguladores de la taxa.
Tres. Les normes reguladores de cada taxa, a més dels subjectes passius, podran designar altres persones com a responsables del deute tributari.
Quatre. La Llei podrà designar substituts del contribuent, si les característiques del fet imposable feren convenient implantar aquesta figura.
Article 5. Domicili fiscal
Els subjectes passius explicitaran en les peticions el domicili fiscal. Altrament, es determinarà de la forma següent:
a) Per a les persones naturals, el del domicili habitual.
b) Per a les persones jurídiques, el del seu domicili social, sempre que hi estiga centralitzada la gestió administrativa i la direcció dels negocis. Altrament, s'atendrà al lloc en què radiquen la gestió o direcció esmentades.
c) En el cas de persones, tant físiques com jurídiques, que no tinguen el domicili fiscal en territori de la Comunitat Valenciana, es considerarà aquell on es produesca el fet imposable. Altrament, estaran obligats a assenyalar domicili per a rebre les notificacions.
Article 6. Exempcions i bonificacions fiscals
Un. Els òrgans encarregats de la gestió de les taxes previstes en aquesta Llei no aplicaran més exempcions i bonificacions fiscals que aquelles que estiguen expressament previstes en aquest text o en qualsevol disposició amb rang legal.
Dos. Les exempcions i bonificacions subjectives abastaran als qui se subroguen en els drets i les obligacions que de directament dels actes exempcionats o bonificats, sempre
que s'acredite fefaentment la subrogació.
Article 7. Acreditació
Un. Les taxes s'acreditaran quan s'autoritze la utilització especial del domini públic o s'inicie la prestació del servei o realització de l'activitat.
Dos. L’Administració podrà exigir el pagament previ quan la naturalesa del fet imposable o les necessitats de gestió ho permeten o aconsellen.
Tres. S'escaurà la devolució de les taxes que siguen exigibles per la prestació d'un servei o desplegament d'una activitat quan aquest servei no es preste o aquella activitat no es produesca.
Article 8. Garantia del pagament
Quan sol·licite de l’administració una activitat que constituesca el fet imposable d'una taxa, serà requisit imprescindible per a accedir al que es sol·licita l'ingrés, l'afiançament o la consignació de l'import corresponent de la taxa, sense perjudici del que les normes específiques de cada taxa puguen disposar
Article 9. Elements de quantificació de les taxes
1. Anualment, segons que disposa l'article 134 de la Constitució, i en aprovar la Llei de Pressuposts de la Generalitat Valenciana, les Corts podran modificar els elements de quantificació aplicables a cadascuna de les taxes durant el període a la vigència del qual s'estenga la Llei de Pressuposts. Quan les característiques de les taxes ho permeten serà tinguda en compte la capacitat econòmica de les persones que les han de satisfer.
En el cas previst en el paràgraf anterior, el Consell remetrà a les Corts una Memòria econòmico-financera que prenent per base els estudis econòmics ja existents justifique les noves quanties.
2. La proposta de creació o establiment de noves taxes requerirà la remissió pel Consell d'una Memòria econòmico-financera sobre el cost o valor del servei o activitat de què es tracte i sobre la justificació de la quantia de la taxa proposada.
3. L’aportació dels documents que s'indiquen en els números anteriors serà requisit indispensable per a la tramitació dels corresponents projectes de Llei.
Article 10. Costos i llur revisió
El rendiment de les taxes per prestació de serveis o realització d'activitats no podrà ultrapassar-ne el del cost. Si hi hagués sobrants, hauran de modificar-se les tarifes corresponents per obtenir l'equilibri preceptiu entre cost i recaptació.
Article 11. Gestió
Sense perjudici de les facultats de gestió atribuïdes als òrgans de les Conselleries, correspon a la Direcció General de Tributs de la Conselleria d'Economia i Hisenda la inspecció i control de les taxes i l’emanació de directrius per a l'aplicació de les normes.
El funcionari que exigesca una taxa de la Generalitat indegudament o l’exigesca en quantia superior a la legalment prevista, serà sancionat administrativament, amb la instrucció prèvia de l’expedient oportú, en què serà escoltat l’interessat, com a responsable de la comissió d'una falta molt greu, tot això sense perjudici de les responsabilitats d'altre tipus o ordre que li fossen exigibles.
Article 12. Liquidació
Un. Les liquidacions es classifiquen en:
a) Provisionals o definitives, i tenen aquesta última condició aquelles liquidacions practicades amb comprovació prèvia de tots els elements que en conformen la quantificació, o aquelles en què, no concorrent-hi aquestes circumstàncies, no han estat comprovades dins del termini legal que s'hi assenyalà, o quan haguessen assolit la prescripció. En són provisionals totes les altres.
b) Per raó de la iniciació poden ser d'ofici o d'iniciativa privada, i tenen aquesta primera condició aquelles que efectuen els òrgans de la Generalitat en compliment de les obligacions liquidadores, i són d'iniciativa privada les liquidacions que espontàniament o perquè així és disposat legalment, efectuen els administrats. En els casos d'autoliquidació en què concórreguen circumstàncies especials, com la repetició periòdica del fet imposable, es podrà autoritzar el pagament anual de la taxa en dos períodes.
Dos. Sempre que hi haja un acte administratiu de liquidació de taxes els contribuents afectats, i els interessats legítims, podran requerir l’autoritat o òrgan que haja dictat l'acte perquè els manifeste els fonaments i les dades que han servit per adoptar l'acte de què es tracte.
Des. Els contribuents o interessats podran actuar ells o per mandatari, quan estiguen en el ple exercici dels drets civils. Altrament, o quan es tracte de persones jurídiques i Entitats de tota mena, hauran de comparèixer-hi o instar les reclamacions mitjançant els representats legals.
S'entendrà per interessats legítims a aquests efectes, els qui resulten directament afectats pels actes administratius que comporten una liquidació de taxes.
Quatre. Les quantitats liquidades seran en tot cas exigibles als subjectes obligats al pagament, encara que haguessen interposat recurs, d'acord amb l'article 17.
Article 13. Pagament
Un. Les taxes de la Generalitat Valenciana seran satisfetes mitjançant pagament en efectiu.
Dos. Aquest pagament podrà realitzar-se de les formes següents:
a) Diners de curs legal.
b) Xec o taló de compte corrent bancari o de Caixa d'Estalvis.
c) Transferència bancària o de Caixa d'Estalvis.
d) Gir Postal.
e) Qualssevol altres documents mercantils que autoritze la Generalitat Valenciana.
Tres. Per satisfer un mateix deute no podran utilitzar- se simultàniament diversos mitjans de pagament; una vegada elegit un, aquest haurà d'usar-se per a la cancel·lació total d'aquell.
Quatre. La Conselleria d'Economia i Hisenda podrà assenyalar una quantitat màxima fins a la qual podran efectuar-se pagaments en diners en la caixa de certs òrgans recaptors, disposant que els deutes superiors siguen ingressats en el compte restringit obert sota el nom de «Generalitat Valenciana. Conselleria d'Economia i Hisenda. Recaptació de Taxes de la Conselleria d ... »
Article 14. Ajornament i fraccionament
A sol·licitud dels interessats podrà concedir-se l'ajornament o fraccionament de pagament de l'import de les taxes acreditades, sempre que s'hi complesquen els requisits següents:
1. Haurà de constituir-se alguna de les garanties previstes per l'article 56 del Reglament General de Recaptació.
2. La quantia de la caució serà l'import total de la taxa, a més del de les multes, recàrrecs o altres drets liquidats sobre aquesta. El total resultant dels anteriors conceptes serà augmentat en quantitat suficient per tal de respondre del pagament dels interessos al tipus d'interés del Banc d'Espanya, que, necessàriament, haurà de ser exigit per tot el temps de la demora en el pagament.
3. El temps d'ajornament no podrà ultrapassar un any, comptat des de la data de liquidació del deute.
4. Els terminis de fraccionament seran concedits discrecionalment per l’Administració, encara que no podran ultrapassar, en conjunt, el termini total d'un any, ni cada termini parcial un trimestre.
5. La concessió de fraccionament perdrà els efectes quan no es faça efectiu algun dels terminis concedits dins del període fixat per al venciment. En aquest cas la totalitat del dèbit pendent de pagament quedarà automàticament incursa en via de constrenyiment.
Article 15. Recaptació
Un. Els terminis, procediments i tràmits de la recaptació de les taxes s'ajustaran als preceptes de la Llei General Tributària i del Reglament General de Recaptació.
Dos. La recaptació d'aquests recursos haurà d’organitzar-se de forma que faça possible l’exercici de la funció interventora dels Serveis corresponents.
Article 16. Prescripció
Un. Prescriu als cinc anys el dret de la Generalitat:
a) A reconèixer i liquidar crèdits per taxes al seu favor.
b) A recaptar els drets reconeguts o liquidats.
El termini de prescripció començarà a comptar-se en el cas a) des del dia en què el dret pogué exercir-se i en el cas b) des del dia en què finalitze el termini de pagament voluntari.
Dos. Els terminis de prescripció s'interrompran per la concurrència de les causes següents:
a) Per qualsevol acció administrativa, realitzada amb coneixement formal del subjecte passiu, que conduesca al reconeixement, la regulació, la inspecció, l'assegurament, la comprovació, liquidació i recaptació de la taxa acreditada per cada fet imposable.
b) Per la interposició de reclamacions o recursos de qualsevol mena.
c) Per qualsevol actuació del subjecte passiu conduent al pagament o la liquidació del deute.
Article 17. Recursos i reclamacions
Un. Contra els actes dictats pels òrgans gestors de les taxes es podran interposar els recursos de reposició i d'alçada previstos en el Decret 34/1983, de 21 de març.
Dos. L’Administració rectificarà en qualsevol moment, d'ofici o a instància de l'interessat, les errades materials i de fet i les aritmètiques, sempre que no haguessen transcorregut cinc anys des que es dictà l'acte objecte de rectificació.
Article 18. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a infraccions tributàries i la seua qualificació, i a les sancions que hi corresponguen, regiran les disposicions sobre aquesta matèria contingudes en la Llei General Tributària i d'altres normes legals que siguen aplicables per raó de la matèria.
Article 19
No es percebrà cap taxa l’exacció de la qual no estiga anualment prevista en la Llei de Pressuposts de la Generalitat Valenciana.
Article 20
Un. El règim jurídic pressupostari aplicable a les taxes serà el previst, amb caràcter general, per als altres ingressos tributaris de la Generalitat Valenciana.
Dos. El producte recaptatori de les taxes de la Generalitat Valenciana es destinarà a la satisfacció de les despeses generals, a menys que, a títol excepcional i mitjançant Llei, se n'establesca una afectació concreta».
Article segon
Es modifica el Títol I del Text Articulat de la Llei de Bases de Taxes de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 22 de desembre de 1984, que queda redactat en els termes següents:
« TITOL I
Conselleria d'Economia i Hisenda. 06
CAPITOL UNIC
Taxa per Serveis Administratius de Casinos, Jocs i Apostes. Taxa 06.01
Article 21 Fet imposable Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació per la Conselleria d'Economia i Hisenda dels serveis administratius inherents a les autoritzacions, renovacions, expedició de documents i diligència de llibres recollits en aquesta Llei.
Article 22. Subjecte passiu
Estan obligats al pagament de la taxa els qui sol·liciten els serveis consignats en l'article següent.
Article 23. Bases i tipus de gravamen
La taxa s'exigirà d'acord amb les bases i tipus continguts en la tarifa següent:
1. Autoritzacions
1.1 Obertura i funcionament de Casinos. 309.000
1.2 Obertura¡ funcionament de Sales de Bingo
1.2.1 De 3ª categoria 77.250
1.2.2 De 2ª categoria 103.000
1.2.3 De 1ª categoria 206.000
1.2.4 De categoria especial 257.500
1.3 Empreses de serveis gestores de Sales de Bingo
1.3.1 Fins a 5 sales
1.3.1.1 Per gestionar Sales de 3ª categoria 10.300
1.3.1.2 Per gestionar Sales de 2ª categoria 20.600
1.3.1.3 Per gestionar Sales de lª categoria 30.900
1.3.1.4 Per gestionar Sales de categoria especial. 30.900
1.3.2 Més de 5 Sales El doble de les quantitats previstes en l'apartat
1.3.1, segons categoria de la Sala
1.4 Obertura¡ funcionament d'Hipódroms 154.500
1.5 Obertura¡ funcionament de Salons Recreatius i de Joc.
1.5.1 Exclusivament Salons Recreatius 25.750
1.5.2 Salons de Joc 77.250
1.6 Obertura¡ funcionament D'altres recintes i establiments habilitats
per a la práctica del joc 51.500
1.7 Autorització com a empresa operadora 51.500
1.8 Autorització de rifes, tómboles i combinacions aleatóries 5.150
1.9 Renovació de les autoritzacions anteriors 20% de L'import
de Pautorització.
2. Expedició de documentació.
2.1 Expedició de qualsevol document complementafl a les autoritzacions
anteriors 2.060
2.2 Expedició d'autoritzacions d'explotació de máquines recreatives i d'atzar.
2.2.1 Máquines tipus A 10.300
2.2.2 Máquines tipus B i C 20.600
2.3 Expedició de plaques i documents professionals 515
3. Serveis Administratius
3.1 Diligenciació de llibres 206
3.2 Certificacions 196
Article 24. Acreditació i pagament
La taxa s'acreditará en el moment en qué efectue la prestació del servei. No obstant aixó, d'acord amb el que estableix l'article 8, será exigible el pagament a compte en el moment en qué es formule la sol·licitud.»
Articie tercer
Es modifica el Títol 11 del Text Articulat de la Llei de Bases de Táxes de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 22 de desembre de 1984, que queda redactat en els termes següents:
« MOL 11
Conselleria dAdministració Pública. 07
CAPíTOL 1
Taxa per Serveis Administraflus en matéria d'Associacions i Espectacles. Taxa 07.01
Article 25. Fet imposable
Constitueix el fet imposable Xaquesta taxa la prestació per la Conselleria dAdministració Pública dels serveis administratius inherents a les autoritzacions, inscripcions, realitzacions d'estudis i informes, inspeccions, expedició de documents i diligenciació de llibres recollits en aquesta llei.
Article 26. Subjecte passiu
Estan obligats al pagament de la taxa els qui sol·liciten eis serveis consignats en l'article següent.
Articte 27. Bases i tipus en general·la taxa s'exigeix de conformitat amb les bases i tipus continguts en la tarifa següent:
1. Associacions
1.1 Inscripció dAssociacions 1.545
1.2 Serveis administratius.
1.2.1 Diligenciació i segellat de llibres 206
1.2.2 Expedició de certificats 196
1.2.3 Compulsa de documents 129
2. Espectacles
2.1 Autoritzacions
2.1.1 Autoritzacions de places de bous permanents, i aquelles provisionals
per a més d'una temporada, escoles taurines i corrais de proves.
2.1.1.1 Corregudes de bous i clavament de la pica 9.270
2.1.1.2 Novillades amb picadors 6.695
2.1.1.3 Novillades sense picadors 4.120
2.1.1.4 Corregudes de vedelis i espectacles de toreig cómic 2.060
2.1.2 Reobertures de places de bous permanents, escoles taurines i
corrals de proves.
2.1.2.1 En poblacions fins a 20.000 habitants 3.708
2.1.2.2 En poblacions de més de 20.000 habitants 6.180
2.2 Altres actuacions administratives.
2.2.1 Expedició de certificats 196
2.2.2 compulsas de documentos 129
2.2.3 Diligéncia i segellat de llibres 206
2.2.4 Duplicats d'autoritzacions 258
2.3 Estudi ¡informe de projectes d'obres 0'25% del simple
pressupost total (límit
máxim de 5.665)
2.4 Visites d'inspecció
Capacitat del·local:
Fins a 200 persones 3.090
De 201 a 500 persones 6.180
De 501 a 1.000 persones 9.270
De més de 1.000 persones 12.360
Article 28. Acreditació
La taxa sacreditará en el moment en qué s'efectue la prestació del servei. No obstant aixó, d'acord amb el que estableix l'article 8, será exigible el pagament a compte en el moment en qué es formule la sol·licitud.
CAPíTOL II
Taxa pels Serveis prestats per PInstitut Valenciú dAdministració Pública. Taxa OZO2
Article 29. Fet imposable
Constitueix el fet imposable Xaquesta taxa la prestació per L'Institut Valenciá dAdministració Pública dels serveis següents:
a) Proves Xhabilitació.
b) Cursos, Jornades, Seminaris i Congressos.
c) Serveis administratius.
Article 30. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa eis qui sol·liciten els serveis corresponents.
Artícte 3L Basesl tipus
La quantia de la taxa es determinará d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes següents:
1. Proves d'habilitació, drets dexamen:
1.1 Grup A 2.430
1.2 Grup B 1.622
1.3 Grup C 1.350
1.4 Grup D 810
1.5 Grup E 515
2. Cursos, Jornades, Seminaris i Congressos:
2.1 Grup A Duració Import
2.1.1 fins a 30 h. 15.450
2.1.2 de 30 a 50 20.600
2.1.3 de 50 a 100 36.050
más de 100 h. 72.100
2.2 Grup B
2.2.1 fins a 30 h. 15.450
2.2.2 de 30 a 50 17.510
2.2.3 de 50 a 100 20.600
2.3 Grup C
2.3.1 fins a 30 h. 10.300
2.3.2 de 30 a 50 13.390
2.3.3 de 50 a 100 15.450
2.4 Grup D
2.4.1 fias a 30 h. 7.210
2.4.2 de 30 a 50 13.390
2.4.3 de 50 a 100 15.450
2.5 Grup E
2.5.1 fins a 30 h. 5.150
2.5.2 de 30 a 50 6.180
2.5.3 de 50 a 100 10.300
3. Serveis administratius prestats per l'IVAP
3.1 Compulsa *de documents 129
3.2 Expedició de certificat d'assisténcia 196
3.3 Expedició de certificat d'aprofitament 196
3.4 Expedició de certificat de col·laboració en les distintes activitats de PInstitut 196
3.5 Expedició de proves d'habilitació 196
Articie 32. Acreditació i pagament
La taxa s'acreditará quan es presten els serveis corresponents. No obstant aixó será exigible el pagament a compte en el moment en qué es formule la sol·licitud.»
Article quart
Es modifica el Títol III del Text Articulat de la Llei de Bases de Taxes de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 22 de desembre de 1984, que queda redactat en els termes següents:
« TíTOL III
Conselleria d'Obres Públíques, Urbanisme i Transports. 08
CAPíTOL 1
Taxa per POrdenació de PExplotació dels Transports Mecúnics per Carretera. Taxa 08. 01
Artiele 33. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació pels órgans competents de la Generalitat Valenciana dels serveis que susciten els peticionaris l/o els titulars de concessions o autoritzacions de transports mecánics per carretera, amb motiu de Pordenació de l'explotació d'aquests i que són enumerats en les quatre Seccions següents.
Secció I
De les concessions
Article 34. De les concessions
Estan subjectes a gravamen els serveis o actuacions administratives següents:
1. L'atorgament i ampliació de concessions de serveis públics regulars.
2. La modificació de les condicions concessionáries referides a itineraris, nombre d'expedicions, horaris, material rnóbil i tarifes.
3. El visat dels quadres de tarifes.
Article 35. Subjecte passiu
Será subjecte passiu de la taxa les persones que sol·liciten o a qui se'ls preste qualsevol dels serveis que es detallen en l'article anterior o siga titulars de les concessions a qué fa referéncia el precepte esmentat.
Article 36. Base imposable i tipus de gravamen
La taxa s'exigirá segons les bases i tipus continguts en la tarifa següent:
1.1. Atorgament i ampliació de les concessions
Base: El nombre mitjá diari de quilómetres recorreguts per totes les expedicions previstes en la concessió o ampliació sol·licitada. El cómput s'estendrá a totes les expedicions a realitzar en Pany i per a cada expedició es comptabilitzará el trajecte total recorregut dins de Pitinerari concessional. En el cas dampliacions el cómput afectará solament les noves expedicions projectades, amb el recorregut que tinguen previst dins de la concessió ampliada. Per al cálcul s'aplicará la fórmula següent.

N: Número de kilómetros recorridos por todas las expediciones proyectadas, en el itinerario concesional, alo largo del año.
Tipo: El importe de la tasa se obtendrá multiplicando la base obtenida por la cantidad de 50 pesetas.
1.2 Modificació de les condicions concessionals.
1.2.1 Modificació en general de les condicions concessionals 2.616
1.2.2 Adscripció de vehicles a la concessió
1.2.2.1 Ámbit provincial 247
1.2.2.2 Ámbit supraprovincial 494
1.3 Visat dels quadres de tarifes
1.3.1 Visat de quadres de tarifes 654
1.3.2 Aprovació quadres
1.3.2.1 Aprovació quadres que requereixen informe facultatiu 2.493
1.3.2.2 Aprovació quadres que no requereixen informe facultatiu 412
1.3.3 Per cada cópia sol·licitada (compulsada) 206
Article 37. Acreditació
Vacreditació es produirá quan l'Administració efectue les actuacions administratives previstes en l'article anterior.
Secció II
De les autoritzacions
Article 38. De les autoritzacions
Estan subjectes a gravamen les actuacions administratives següents:
1. Eexpedició, rehabilitació, prórroga o visat dautoritzacions anuals de transport.
2. Les autoritzacions especials de transport per a ámbit distint a Pemparat per la targeta del vehicle.
3. Les autoritzacions especials de circulació dels articles 221 i 222 del Codi de circulació.
4. Les autoritzacions especials per al transport D'escolars i obrers.
5. Les autoritzacions per a adscripció de vehicles de servel discrecional a serveis regulars i viceversa.
6. Les autoritzacions de servei de cárrega fraccionada.
7. Els drets d'examen i expedició de títols habilitants per a la realització del transport per carretera i activitats auxiliars i complementáries.
Article 39. Subjecte passiu
Será subjecte passiu de la taxa les persones que sol·liciten o a qui seIs presten qualsevol dels serveis que es detallen en l'article anterior, o siguen titulars de les autoritzacions a qué fa referéncia el precepte esmentat.
Article 40. Bases i tipus
Les autoritzacions a qué fa referéncia l'article 38 quedaran gravades amb una quota fixa segons Pactuació de qué es tracte i d'acord amb el quadre següent expressat en pessetes:
Autoritzacions
1. Expedició, rehabilitació, prórroga o visat dautoritzacions anuals de transport.
1.1 Vehicles de menys de nou places, inclós el conductor, i mixtos o camions que
no arriben a una tona de cárrega útil 1.308
1.2 Vehicles de 9 a 20 places, o de 1 a 3,5 tones de cárrega útil 2.090
1.3 Vehícles que ultrapassen 20 places o de 3,5 tones de cárrega útil 2.482
2. Autorització especial de transport per a ámbit distint a Pemparat per la targeta
del vehicle, per cada viatge.
2.1 Vehicles de qualsevol classe en ámbit provincial, per cada autorització 257
2.2 Vehicles de qualsevol classe en ámbit que ultrapasse el provincial, per cada
autorització 525
3. Autorització especial de circulació.
3.1 Relativa a l' Article 221 del Codi de Circulació 2.616
3.2 Relativa a l' Article 222 del Codi de Circulació.
3.2.1 Per a ámbit provincial 257
3.2.2 Per a ámbit que ultrapasse el provincial 525
4. Autorització especial per al transport D'escolars i obrers (reiteració d'itineraris
amb vehieles discrecionals i transport de persones en vehicles de mercaderies) 2.616
5. Autorització per a adscripció de vehicles de servei discrecional a serveis
regulars i viceversa.
5.1 Per a ámbit provincial 257
5.2 Per a ámbit que ultrapasse el provincial 525
6. Autorització de servei de cárrega fraccionada 6.540
7. Drets d'examen i expedició del titol que habilite per a la realiztació del transport
per carretera i activitats auxiliars i complementáries.
7.1 Drets d'examen de capacitació professional 1.287
7.2 Expedició del títol habilitant 1.287
Article 41. Acreditació
Eacreditació de la taxa es produirá en el moment que s'expedesquen les autoritzacions, s'efectuen les inscripcions o es realitzen les actuacions previstes en l'artiele 38.
secció III
Reconeixement i inspecció
Article 42. Del reconeixement i inspecció
Estan subjectes a gravamen els reconeixernents i inspeccions efectuats per la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports que es detallen en l'article 44.
Article 43. Subjecte passiu
Será subjecte passiu de la ¿axa eis quí siguen objecte del reconeixement l/o inspecció a qué fa referéncia l'article anterior.
Articie 44. Bases i tipus
1.1 Cárrega fraccionada a~ de transports i de serveis regulm en cas de modificacions
d'instalacions ftes.
1.1.1 Cárrega fraccionada, agéncies de transports i de serveis regulars 6.540
1.1.2 Per cada dia addicional 4.357
1.2 Inauguració de concessió
1.2.1 Per un dia 6.540
1.2.2 Per cada dia addicional 4.357
1.3 Serveis administratius.
1.3.1 Informe fácultatiu.
1.3.1.1 Informe facultatiu sense dades de camp 2.616
1.3.1.2 Informe fácultatiu amb dades de camp per 1 dia 6.540
1.3.1.3 Informe facultatiu amb dades per cada dia addicional 4.150
1.3.2 Cópies i certificats a petició de l'interessat 196
1.3.3 Compulses a petició de Pinteressat 129
1.3.4 Actes de constáncia de fets 196
1.3.4.1 Amb eixida de Poficina 6.540
Articie 45. Acreditació
Uacreditació de la taxa es produirá en el moment de realitzar-se el reconeixement o la inspecció.
CAPíTOL 11
Cúnon docupació i aprofitament de béns de domini públic. Taxa 08.02
Article 46. Fet imposable
Constitueix el fet imposable daquest cánon la utilització de béns de domini públic i Paprofitament dels materiais que es facen per concessions o autoritzacions de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Tkansports, d'acord amb les disposicions específiques que les regulen.
Article 47. Subjectes passius
Estan obligats al pagament de la taxa els titulars de les concessions o autoritzacions esmentades en l'article anterior o persones que se subroguen en lloc d'aquelis.
Article 48. Bases i tipus de gravamen
Un. Testableixen les bases següents en relació amb els distints casos que s'hi poden presentar:
a) Ocupació de terrenys de domini públic.
La base de la taxa és el valor del terreny i, si escau, instal·lacions ocupades, atés el valor dels terrenys contigus i del benefici que els subjectes passius obtinguen per la proximitat a vies de comunicació i obres marítimes o hidráuliques.
b) Aprofitament de materials.
Si són consumits, s'usará com a base el valor dels materiais consumits; si no ho són, saplicará com a base la utilitat que comporte Paprofitament.
En tots aquests casos la determinació de la base será efectuada pel servei corresponent encarregat de la inspecció.
Dos. El tipus de gravamen anual será del 5% sobre el valor de la base en qualsevol dels casos anteriors.
Articie 49. Acreditació i pagament
Eobligació de satisfer la taxa naix per als usuaris en el moment de la firma de la concessió o autorització i será exigible en la quantia que escaiga i pels terminis que sassenyalen en les condicions de la concessió o autorització esmentada.
CANTOL III
Despeses i remuneracions en direcció i inspecció d'obres peis serveis de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Trans Ports. Taxa 08.03
Article 50. Fet imposable
El fet imposable d'aquesta taxa consisteix en la prestació de treballs facultatius de replanteig, direcció, inspecció i liquidació de les obres realitzades mitjangant contracte, a cárrec de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.
Article 5L Subjectes passius
Estaran obligats al pagament d'aquesta taxa els contractistes adjudicataris de les subhastes, concursos, concursossubhastes i contractes directes de les obres esmentades en l'article anterior.
Article 52. Exempcions
Está exempta la prestació de treballs facultatius referida a la promoció pública d'habitatges de protecció oficial i actuacions complementáries.
Articie 53. Bases i tipus de gravamen
1. Pel replanteig de les obres:
La base de la taxa és Pimport líquid M pressupost de despeses, constituit per les dietes, despeses de recorregut, jornals, materials de camp i despeses de material i personal de gabinet.
El tipus de gravamen será el 4 per 100.
2. Per la direcció i inspecció de les obres:
La base de la taxa és Pimport líquid de les obres executades, incloses les adquisicions i subministraments prevists en els projectes, segons certificacions expedides pel servei.
El tipus de gravamen será el 4 per 100.
3. Per revisions de preus:
El servei formulará el pressupost de les despeses que ocasione la revisió sol·licitada, i correspondrá:
a) La quantitat de 721 pessetes per expedients de revisió, més 72 pessetes per cadascun dels preus unitaris que s'hagen revisat amb modificació. Si el preu unitari no experimenta variació, no será pres en consideració.
b) Eimport de Pescala de remuneracions que figura a continuació per a les liquidacions dobra, aplicada a la quantitat líquida del pressupost addicional de la proposta de revisió.
c) Les despeses que es produesquen en la revisió, segons pressuposts que es formulen.
4. Per liquidacions dobres:
El servei formulará el pressupost de despeses per a la presa de dades de camp i redacció de la liquidació, segons Fescala de remuneracions facultatives següents:
Pressupost dlexecució material Remuneracions
Fins a 500.000 pts. 2 per mil
De 500.001 a 1.000.000 1,25 per mil
De 1.000.001 a 5.000.000 0,50 per mil
De 5.000.001 a 10.000.000 0,35 per mil
De 10.000.001 a 20.000.000 0,25 per mil
De 20.000.001 a 30.000.000 0,20 per mil
De 30.000.001 a 40.000.000 0, 17 per mil
De 40.000.001 a 50.000.000 0, 15 per mil
De 50.000.001 endavant 0,13 per mil
Articte 54. Acreditació
La taxa s'acreditará amb la relació del fet imposable.
CANTOL IV
Taxa dHabitatges de Protecció Oficial i Actuacions Protegibles. Taxa 08.04
Article 55. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa les actuacions administratives que condueixen a Patorgament de la qualificació provisional i definitival certificat de rehabilitació lliure, d'obra relativa a:
a) Habitalges de protecció oficial.
b) Rehabilitació d'habitatges i obres complementáries.
c) Altres actuacions protegibles en matéria d'habitatge previstes per la legislació d'habitatges de protecció oficial.
Article 56. Subjecte passiu
Estan obligats al pagament de la taxa els qui, actuant com a promotors de projectes dobres, sol·liciten la qualificació provisional o el certificat de rehabilitació lliure.
Article 57. Base imposable
La base imposable es determinará de la manera següent:
1. En els habitatges de protecció oficial i obres Xedificació protegida la base imposable sobtindrá multiplicant la superficie útil de tota Pedificació, objecte de qualificació provisional, pel Módul «M» vigent en el moment de Pacreditació de la taxa i ampliables a Párea geográfica corresponent a les edificacions esmentades. El módul «M» i la superfície útil s'obtindran dacord amb els criteris establerts en la legislació d'habitatges de protecció oficial.
2. En les obres de rehabilitació lliure i protegida i altres actuacions protegibles la base imposable será el pressupost protegible de les obres esmentades.
3. Quan en un únic expedient de qualificació provisional recullen fets imposables distints cadascun acreditará la ta,orresponent, excepte quan es realitzen obres d'urbanitza obligatória, dacord amb els plans i normes urbanístiques, que afecten únicament el sél vinculat a Pedificació objecte de qualificació provisional, i en aquest cas, s'acreditará exclusivament la taxa per Pedificació.
Article 58. Tipus de gravamen
El tipus de gravamen únic será el zero coma dotze per cent (0,12%) de la base imposable.
La xifra que resulte d'aplicar el tipus de gravamen sobre la base imposable será arrodonida per defecte, bandejant les unitats i desenes.
Article 59. Acreditació i pagament
Un. En habitatges de protecció oficial i obres Xedificació protegides Pacreditació de la taxa es produeix en el moment de resoldren l'expedient de qualíficació provisional, sense perjudici de formular, en el moment de la qualificació definitiva, una liquidació complementária a aquells projectes en qué s'aprove un augment de la superfície útil prevista lnicialment.
Dos. En les obres de rehabilitació Pacreditació de la taxa es produeix en el moment de la resolució del certificat de rehabilitació lliure o qualificació provisional de rehabilitació protegida.
Tres. En les altres actuacions protegibles Pacreditació de la taxa es produeix en el moment de resoldre Pexpedient de qualificació provisional.
En les obres de rehabilitació i altres actuacions protegibles, si el pressupost protegible sofrís increment es girará liquidació complementária sobre Pexcés produit en el moment de la qualificació definitiva o expedició del certificat final de rehabilitació lliure.
Quatre. El que disposen els apartats anteriors sentén sense perjudici del que disposa l'article 8 daquesta Llei.
CAPITOL Y
Taxa per Expedició de la Cédula d'Habitabilitat. Taxa 08.05
Article 60. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa les actuacions administratives de reconeixement i inspecció de locals o edificacions destinades a habitatge humá, segons regula la legislació específica, que condueixen a Patorgarnent de la Cédula d'Habitabilitat.
Article 61. Subjecte passiu
Estan obligats al pagament de la taxa els propietaris i cedents en general de les habitacions, locals i habitatges, que els ocupen o els lliuren a distintes persones per tal que els habiten a títol de llogater o en concepte análeg.
Article 62. Exempcions
Estan exempts del pagament de la taxa:
a) Les persones amb rendes o ingressos familiars anuals que no superen dues vegades el salafl mínim interprofessional computat anualment.
b) Les Residéncies, Internats, Col·legis lCentres similars de carácter benéfic o assistencial, mancats de finalitats de lucre.
Article 63. Base imposable
Un. La base imposable s'obtindrá multiplicant la superfície útil de L'habitatge, o local, objecte de la cédula d'habitabilitat, pel módul «M» vigent en el moment de Pexpedició i ampliable a Párea geográfica corresponent a Phabitatge o local esmentat. El módul «M» será Pestablert per la legislació específica per als habitatges de protecció oficial. Si no hi consta la superficie útil, aquest s'obtindrá per aplicació del coeficient zero coma vuit (0,8) al nombre de metres constrdits.
Dos. El tipus de gravamen aplicable és el zero coma zero vint-i-tm per cent (0,021%) amb un import mínim de 654 pessetes i un import máxim de 13.081 pessetes.
La xifra resultant D'aplicar el tipus de gravamen sobre la base imposable será arrodonida per defecte, bandejant les unltats i les desenes.
Article 64. Acreditació
Eobligació del pagament de la taxa naix per la realització de les actuacions administratives de reconeixement i inspecció que constitueixen el fet imposable.
CAPíTOL VI
Taxa per Serveis Administraflus de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports. Taxa 08.06
Artiele 65. Fet imposable
Constitueix el fet imposable daquesta taxa la prestació per la Consellería d'Obres Públiques, Urbanisme i Tkansports de diversos serveis administratius.
Els esmentats serveis administratius consistiran en:
1. Expedició de certificats.
2. Compulsa de documents.
3. Cópies de documents mecanografiats i de plánols.
4. Registre de concessions i autoritzacions administratives.
Article 66. Subjectes passius
Estan obligats al pagament de la taxa els qui sol·liciten eis serveis detallats en l'article anterior.
Article 67. Tarifes
1. Per expedició de certificats a instáncia de part 196
2. Per compulsa de documents técnics 129
3. Per cópies de documents mecanográfics i. cópies de plánois continguts en
un expedient 432
4. Per registre de concessions i autoritzacions administratives, el 0,5 per mil
del valor de l'expropiació realitzada per l'establiment de la concessió, o, si
no n'hi ha, pel valor del sól ocupat o benefíciat per aquesta amb un mínim de 216
Articie 68. Acreditació
Eobligació de contribuir naixerá en el moment que es preste el servei.»
Articie cinqué
Es modifica el Títol IV del Text Articulat de la Llei de Bases de Táxes de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu el 22 de desembre de 1984, que queda redactat en els termes següents:
« TíTOL IV
Conselleria de Cultura, Educació 1 Ciéncia. 09
CAPíTOL 1
Taxa per L'Examen per a lAprovació de Dibres de Text lLectura. Tara 09.01
Article 69. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa l'examen per a l'aprovació de llibres de text i de lectura per a Escoles de Magisteri, Ensenyament Primafi, Mitjá, Laboral i qualssevol altres en qué calga l'aprovació per L'órgan competent de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciéncia.
Article 70. Subjectes passius
Estaran obligats al pagament daquesta taxa els editors de les obres o els qui les presenten a autorització.
Articie 71. Bases i tipus
Eimport de la taxa será el Ucuple del preu de venda al públic d'un exemplar.
Articie 72. Acreditació
La taxa s'acreditará una vegada reafitzat L'examen dels originais de les obres peis órgans administratius corresponents. En el cas que l'Administració hi imposés correccions, no s'exigirá novament la taxa a l'hora d'examinar-los després de la realització de les correccions.
CAMOL II
Taxes Académiques. Taxa 09.02
Article 73. Fet imposable
Constitueix el fet imposable Xaquestes taxes la prestació de serveis amb ocasió de l'activitat docent desenvolupada pels Instituts, Centres, Escoles i altres órgans docents dependents de la Consellería de Cultura, Educació i Ciéncia que es detallen en les tarifes contingudes en l'artiele 76.
Article 74. Subjectes passius
Són subjectes passius daquestes taxes els sol·licitants dels serveis corresponents. En el cas que aquests serveis es presten sense petició prévia, seran subjectes passius els alumnes o graduats als qui afecte el serveL
Article 75. Exempcions
Fruiran dexempció total de pagament dels drets de matrícula:
a) Els alumnes membres de famílies nombroses d'honor de segona categoria.
b) El personal docent en els distints graus Xensenyament, qualsevol que siga el carácter o naturalesa del cnetre on presten els seus serveis, inclós Pimpartit a PInstitut Valenciá d'Educació Física, i el cónjuge i fills.
Fruiran de bonificació del 50% del pagament dels drets esmentats els alumnes membres de famílies nombroses de 2 categoria.
Així mateix fruiran dexempció total del pagament dels drets de matrícula els alumnes que ostenten la condició de becaris.
Article 76. Bases i tipus
La quantia de les taxes es determinará segons que disposa el quadre de tarifes següent:
Grup1e
1.1 Tarifes per Serveis de COU.
1.1 Drets de matrícula
1.1.1 Curs dorientació universitária
1.1.1.1 Curs complet 3.507
1.1.1.2 Assignatures soltes 587
Grup 2n. Tarifa deis serveis deis Centres Oficials d'Ensenyaments Especializats
2.1 Drets de matrícula
2.1.1 Conservatoris de Música i Escoles d'Art Dramátic
2.1.1.1 Ingrés
2.1.1.1.1 Drets académics i dexamen amb utilització de material 1.962
2.1.1.2 Cursos ordinaris
2.1.1.2.1 Drets académics i d'examen amb utilització de material Per assignatura 850
2.1.1.3 Cursos especials
2.1.1.3.1 Cursos monográfics intensius. Per cada mes de duració del curs. Qualsevol
que siga el nombre d'assignatures i de práctiques de qué conste. 1.962
2.1.2 Escola de formació dAnimadors de Temps Lliure Juvenil
2.1.2.1 Drets académics d'examen amb utilització de material
2.1.2.1.1 Curs de monitors 3.090
2.1.2.1.2 Curs danimadors (Nivell 1 i 11) 3.525
2.2 Drets de Práctiques.
2.2.1 Conservatoris de Música i Escoles d'Art Dramátic
2.2.1.1 Drets de práctiques amb utilització de material sois per alumnes oficials.
Per assignatura 850
2.3 Drets d'examen
2.3.1 Escola Oficial d'ldiomes
2.3.1.1 Drets d'examen d'ingrés 1.308
2.3.1.2 Drets de práctiques per a l'examen d'obtenció del certificat D'aptitud. Per
assignatura 1.308
2.3.1.3 Taxes académiques de Secretaria.
2.3.1.3.1 Certificacions.
2.3.1.3.1.1 Certificacions oficials i personals, i també qualsevol altre document 196
2.3.1.3.2 Formació d'expedients.
2.3.1.3.2.1 Drets de formació d'expedients 458
2.3.1.3.3 Llibre de qualificació escolar
2.3.1.3.3.1 Per l'expedició 77
2.3.1.3.3.2 Diligéncies de llibre 62
2.3.1.3.4 Targeta dlidentitat
2.3.1.3.4.1 Expedició 62
2.3.1.3.4.2 Renovació 62
2.3.1.3.5 Trasllat de matrícula
2.3.1.3.5.1 Trasllat de matrícula 458
2.3.2 Junta Qualificadora de Coneiximents del Valenciá
2.3.2.1 Drets d'examen per cadascú dels nivells 515
Grup 3e
3.1 Aules de la 3ª Edat
3.1.1 Curs complet 1.308
Grup 4t.
4.1 Certificacions de fulls de servei de Professors d'EGB. 196
4.2 Formació d'expedients per a oposicions 330
Grup 5é. Tarifes dels Serveis de PInstitut Valenciá d'Educació Física
5.1 Curs complet. 54.075
5.2 Per assignatura
5.2.1 En cursos de menys de 7 assignatures anuals 14.059
5.2.2 En cursos de menys de 7 assignatures anuals en tercera o successives
matrícules 17.304
5.2.3 En cursos de 7 o més assignatures anuals 9.300
5.2.4 En cursos de 7 o més assignatures anuals en tercera o successives
matricules 11.356
5.2.5 Proves d'aptitud per a l'accés a L'IVEF 4.326
Article 77. Acreditació i pagament
La taxa, s'acreditará quan es presten eis serveis corresponents. No obstant aixó, será exigible el pagament a compte en el moment en qué es formule la sol·licitud.
CAPITOL 111
Taxa per compulsa de Documents, Drets de Formalització d'Expedients de convalidació dlestudis reafitzats a llestranger, Expedició de Certificacions i targetes d1dentitat i legalització de firmes per Centres Directius Taxa 09 03
Article 78. Fet imposable
Constitucix el fet imposable d'aquesta taxa la compulsa de documents, convalidació D'estudis, expedició de duplicats, certificacions i targetes d'identitat, amb independéncia dels drets académics que, si escau, han de percebre els centres respectius.
Article 79. Subjectes passius
Estaran obligats al pagament de la taxa els qui sol·liciten els serveis anteriorment expressats.
Articie 80. Bases i tipus de gravamen
Els tipus dexacció seran el& següents:
1. Per compulsa de cada document, qualsevol que en siga el nombre de cópies 129
2. Per drets de formalització d'expedients de convalidació d'estudis realitzats
a l'estranger 2.106
3. Per expedició i impressió de títols, certificacions i diplomes acadérnics docents i
professionals competéncia de la Consellería de Cultura, Educació y Ciémia 1.287
4. Per expedició M Llibre D'escolaritat 324
5. Per expedició de certificacions, incloses les relatives al·llibre D'escolaritat, i les
de fulis de servei propis que sol·liciten dels Centres 196
6. Per expedició de targetes d'identitat 93
7. Per drets de formació d'expedients per a oposicions 324
Article 81. Acreditació
La taxa s'acreditará una vegada prestat el servei.
CAPITOL IV
Taxa per Examen de Comptes pel Protectorat a les Fundacions Culturais Privades. Taxa 09.04
Article 82. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa l'examen dels comptes de les Fundacions Culturais Privades, ja es dediquen aquestes a fins educatius, culturals o Onvestigació científica o técnica, a retre`1s a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciéncia.
Article 83. Subjectes passius
Seran subjectes passius daquesta taxa les Fundacions esmentades, i responsables amb caricter subsidiari els Patrons i Administradors.
Articie 84. Bases i tipus
El tipus d'exacció será l'u per cent Je 'es rendes de les Fundacions esmentades.
Article 85. Acreditació
La taxa s'acreditará en el moment en qué han estat examinats eis comptes.
CAPITOL V
Taxa per Serveis de Lectura, Investigaci4 Certificacions, Cópies i Reproduccions de Documents i Impresos en Arxius, Biblioteques i Museus. taxa 09.05
Article 86. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis següents:
1. Expedició de targeta de1ectura i investigació en Arxius, Biblioteques i Museus.
2. Expedició de certificacions.
3. Diligéncia de cópies fetes en Arxius i Biblioteques.
4. Obtenció de Microfilms i Fotografies.
5. Autorització per a publicar o reproduir fotocópies, microfilms, pel·lícules, fotografies o diapositives.
6. Obtenció de cópies i dibuixos en Museus.
7. Utilització, amb fins comercials o lucratius, de dependéncies dArxius, Museus i Biblioteques.
Article 87. Subjecte passiu
Seran subjectes passius d'aquesta taxa les persones que facen ús d'aquests serveis.
Articie 88. Exempcions
Está exempta Pautorització per a obtenir i reproduir microfilms, pel·lícules, fotografies o diapositives quan aquesta activitat tinga una finalitat científico-docent o estrictament
cultural, realitzada sense finalitat lucrativa.
Article 89. Bases i tipus
1 Targeta de lectura i investigació en Arxius, Biblioteques i Museus
1.1 Expedició 206
1.2 Renovació semestral 103
2. Certificacions
2.1 Despeses d'expedició 93
2.2 Despeses de custódia
2.2.1 Per any d'antiguitat per al primer fóli original 15,4
2.2.2 Per any d'antiguitat per cadascun dels fólis successius d'una mateixa certificació 1,71
3. Diligéncia de cópies fetes en Arxius i Biblioteques
3.1 Fins a 5 págines.
3.1.1 Per cadascuna 67
3.2 Més de 5 págines.
3.2.1 Per cadascuna de les següents 72
4. Obtenció de microfilms i fotografies.
4.1 Microfilms.
4.1.1 De documents.
4.1.1.1 Fins a 15 fotogrames 93
4.1.1.2 Cadascun dels següents 5,15
4.1.2 De pergamins i plánols. Recárrec del 50% sobre la tarifa 4.1.1.
4.2 Fotografies de peces o obres conservades en museus i monuments
4.2.1 Format 13 x 18 i 15 x 21 cm. Per cadascuna 309
4.2.2 Format 18 x 24 i 21 x 30 cm. Per cadascuna 463
4.2.3 Visitadors particulars. Per máquina i dia 1.287
5. Autorització per a publicar pel·lícules, fotografies o diapositives en Museus o
Monuments.
5.1 Per a publicar fotografies.
5.1.1 Per cada fotograma sobre la tarifa de l'obtenció 927
5.2 Per a reproduir pel·lícules, fotografies, diapositives o originals de peces
conservades en Museus.
5.2.1 Per a ús divulgatiu o particular de 3.090
a 9.270
5.2.2 Per a ús editorial o comercial de 5.150
a 15.450
5.2.3 Per a ús publicitari de 25.750
a 77.250
6. Obtenció de cópies i dibuixos de Museus
6.1 Per a ús privat
6.1.1 Per obra copiada 1.030
6.1.2 Per la realització de dibuixos d'escultures, sense límit de número, per mes 5.150
6.2 Per a ús editorial de 5.150
a 15.450
6.3 Per a ús divulgatiu de 3.090
a 9.270
7. Utilització, amb fins comerciais o lucratius, de dependéncies dArxius,
Biblioteques o Museus amb L'informe previ de l'órgan Rector del Centre i
de la Conselleria de Cultura. Per dia 6.540
8. Autorització per a obtenir filmacions en Museus o Monuments
8.1 Per a ús privat per filmació/dia 2.060
8.2 Per a ús comercial o lucratiu de 15.450
a 45.350
Article 90. Normes per a l'aplicació de les tarifes
La determinació de la quota corresponent als epígrafs 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 6.2, 6.3 i 8.2 s'efectuará, dins dels límits assenyalats en l'article anterior, per la Direcció General de Patrimoni Cultural, atesa la importáncia de l'obra i les característiques de L'edició, divulgació o publicitat.
Article 91. Acreditació
La taxa s'acreditará i es fará efectiva en el moment de la prestació dels serveis corresponents.
CAPíTOL VI
Taxes universitúries. Taxa 09.06
Article 92. Fet imposable
El fet imposable d'aquesta taxa está constituit pels serveis prestats amb ocasió de l'activitat docent t desenvolupada per les Universitats públiques de la Comunitat Valenciana, que condueixen a l'obtenció de títols oficials.
Les taxes universitáries D'estudis qje condueixen a títols i diplomes que no tinguen carácter oficial seran fixades pel Consell Social.
Article 93. Subjectes passius
Són subjectes passius d'aquestes taxes les persones que sol·liciten els serveis corresponents. Si aquests es presten sense petició prévia, seran subjectes passius les persones a qui afecten els serveis prestats.
Article 94. Exempcions i bonificacions
Els alumnes dels Centres no estatals adscrits i eis qui obtinguen la convalidació de cursos complets o assignatures soltes per raó D'estudis realitzats en Centres Nacionals no esta tals o en Centres estrangers, abonaran a la Universitat en con cepte Texpedient académic i de prova Xavaluació el 25% de les taxes establertes en la tarifa de Papartat 1 de l'article 95. Les altres taxes seran satisfetes en la quantia íntegra prevista.
Per la convalidació D'estudis realitzats en centres estatais no s'acreditaran taxes.
Estaran exempts de l'abonament de la taxa académica corresponent els alumnes que, havent obtingut plaQa en la prova de carácter estatal preselectiva per a formació en les especialitats médiques de l'apartat primer de l'annex del Reial Decret 127/1984, d'l1 de gener, cursen aquesta en Escoles Professionals.
Segons que estableix l'article 3, punt 1, del Reial Decret 2298/1983, de 28 de juliol, pel qual es regula el sistema de beques i altres ajudes a Pestudi de carácter personalitzat, no estaran obligats a pagar la taxa académica els alumnes que reben una beca amb cárrec als Pressuposts Generals de PEstat, i aquells que no consoliden Pajuda per aplicació del que disposa l'article 2, punt 2, del Reial Decret esmentat.
Eapficació d'una o diverses matrícules d'honor donará lloc a una bonificació en Pimport total de la matrícula de Palumne, equivalent a Nmport del mateix nombre d'assignatures del curs en qué es matricule.
Els alumnes amb matrícula d'honor en l'avaluació global del Curs d'Orientació Universitária o amb premi extraordinari en el Batxillerat fruiran d'exempció total del pagament de taxes académiques per matrícula.
Fruiran dexempció total del pagament dels drets de matrícula els alumnes membres de famílies nombroses d'honor i de D' categoría.
Fruiran de bonificació del 50% del pagament dels drets de matrícula, els alumnes membres de famílies mombroses de l categoría.
Les exempcions i bonificacions recollides en els parágrafs anteriors sentenen sense perjudici de les ajudes o subvencions que les Universitats puguen convenir amb els treballadors de 1 escala laboral per al pagament de les taxes universitáries.
Articie 95. Bases i tipus
Les taxes seran exigides segons les bases i tipus continguts en la tarifa següent:
1. Estudis de Facultats i Escoles Técniques Superiors en qualsevol dels cicles,
inclosos els cursos dadaptació per a Paccés a titulats en Escoles Universitáries
a Facultats i Escoles Técniques Superiors, estudis en Col·legis Universitaris i
Escoles Universitáries.
1.1 Estudis conduents als títols de Llicenciat en Medicina, Farmácia, Odontologia,
Veterinária, Ciéncies (incloses les constituides segons el Decret 1975/1973 de
26 de juliol), Informática¡ Belles Arts; dArquitecte o Enginyer; dArquitecte
Técnico d'Enginyer Técnic; i de Diplomat en Infermeria, Fisioterápia,
Podologia, Informática, Estadística¡ óptica.
1.1.1 Curs complet 54.600
1.1.2 Assignatura anual corresponent a un curs de menys de set assignatures anuals 14.200
1.1.3 Assignatura anual corresponent a un curs de menys de set assignatures anuals,
en tercera o successives matrícules 17.040
1.1.4 Assignatura anual corresponent a un curs de set o més assignatures anuals 9.400
1.1.5 Assignatura anual corresponent a un curs de set o més assignatures anuals, en
tercera o successives matrícules 11.280
1.1.6 Plans D'estudis estructurats per crédits. Per cada crédit 600
1.1.7 Programa de doctorat. Per cada crédit 3.820
1.2 Els altres estudis universitaris.
1.2.1 Curs complet 38.550
1.2.2 Assignatura anual corresponent a un curs de menys de set assignatures anuals 9.830
1.2.3 Assignatura anual corresponent a un curs de menys de set assignatures anuals,
en tercera o successives matricules 11.800
1.2.4 Assignatura anual corresponent a un curs de set o més assignatures anuals 6.550
1.2.5 Assignatura anual corresponent a un curs de set o més assignatures anuals, en
tercera o successives matricules 7.860
1.2.6 Plans D'estudis estructurats per crédits. Per cada crédit 425
1.2.7 Programa de doctorat. Per cada crédit 2.730
2. Certificats D'aptitud pedagógica (inclou tots els cursos) 12.775
3. Estudis de les especialitats d'infermeria en unitats docents acreditades,
recollides en el Reial Decret 992/1987 de 31 de juliol. Per cada crédit 2.000
4. Estudis de les especialitats d'infermeria en unitats docents acreditades,
recollides en el Reíal Decret 992/1987 de 31 de juliol. Per cada crédit 500
5. Estudis de l'especialitat de Farmácia, análisis clíniques, en Escoles
Professionals reconegudes segons el Reíal Decret 1708/1982 de 15 d'octubre.
Per cada crédit 2.000
6. Proves D'aptitud per a l'accés a la Universitat 4.370
7. Per projectes de fi de carrera. 8.030
8. Avaluació académica¡ professional per a L'obtenció, per convalidació, de títols
de Diplornats en Escoles Universitáries 8.030
9. Treballs exigits per a L'obtenció, per convalidació, de títols de Diplornats en
Escoles Universitáries 13.375
10. Exámens per a tesis doctorals 8.030
11. Taxes de Secretaria
11.1 Obertura d'expedient académie, certificacions académiques i trasllats
dexpedients académics 1.530
11.2 Compulsa de documents 600
11.3 Expedició de targetes d'identitat 330
Article 96. Normes per a l'aplicació de les tarifes
Els alumnes podran matricular-se D'assignatures soltes amb independéncia del curs a qué corresponguen. Tanmateix, el dret a L'examen i avaluació corresponent de les assignatures matriculades quedará limitat per les incompatibilitats académiques derivades dels plans d'estudi. Amb aquesta finafitat, les Universitats, mitjanQant el procediment que determi-10 nen les respectives Juntes de Govern, podran fixar un régim D'incompatibilituts académiques per a aquells plans d'estudi en qué no estigués establert préviament.
Uexercici del dret de matrícula establert en aquest article no obligará a la modificació del régim d'horaris generals determinat en cada Centre d'acord amb les necessitats docents* dels seus plans d'estudi.
No obstant aixó, aquells alumnes que inicien els estudis hauran de matricular-se del primer curs complet.
Les taxes establertes en la tarifa primera de l'article 96 d'aquesta Llei podran abonar-se per curs complet o per agsignatures. En aquest últim cas, es diferenciaran únicament dues modalitats D'assignatures:
- anual, i
- quadrimestral·la classificació de les assignatures com a anuals o quadrimestrals será establerta per cada Universitat en funció del nombre d'hores lectives que figuren en els plans destudi. Uimport de la taxa a aplicar per a les assignatures quadrimestrals será la meitat de L'establert en la tarifa primera de l'article 96 d'aquesta Llei per a assignatures anuals.
Vimport de les taxes establert per assignatura solta será diferent segons que el curs a qué corresponga estiga constituit per menys de set assignatures anuals, o per set o més assignatures anuals. A aquests efectes, una assignatura anual equivaldrá a dues assignatures quadrimestrals.
Quan un alumne es matricule en una mateixa assignatura per tercera vegada o posteriors vegades, L'import de la matrícula es veurá incrementat en un 20%.
En tot cas, quan un alumne es matricule en assignatures soltes corresponents a un mateix curs, L'import de la matrícula no podrá ultrapassar el fixat per a un curs complet; i si s'hi matricula per tercera o posteriors vegades, no podrá superar el corresponent a un curs complet més el 20%.
Les bonificacions corresponents a l'aplicació d'una o diverses matrícules Thonor es durá a terme una vegada calculat L'import total de la matrícula.
Eimport dels cursos o semínaris de cada programa de doctorat es calculará dacord amb el nombre de crédits assignats a cada curs o seminari.
Article 97. Acreditació
Les taxes s'acreditaran quan es presten eis serveis corresponents.
Articte 98. Pagament
Els alumnes tindran dret a elegir la forma d'efectuar el pagament de les taxes académiques establertes en la tarifa primera, bé fent-lo efectiu en un sol pagament a principi de curs, o de forma fraccionada en dos terminis iguals que seran ingressats un al moment de formalitzar la matrícula, i l'altre en la segona quinzena del mes de desembre.
Eimpagament d'un o dels dos terminis comportará automáticament l'anul·lació de la matrícula, sense dret a cap reintegrament.
Article 99
S'autoritza el Consell de la Generalitat Valenciana per a fixar anualment els imports corresponents a la taxes recollides en aquest Capítol, sense que per tant siga aplicable el sistema Xactualització previst en l'article 9 d'aquesta Llei.
El rendiment d'aquestes taxes s'integrará en el Pressupost d'Universitats, segons disposa l'article 54 de la Llei de Reforma Universitária.
CAPíTOL VII
Taxes per oposicions. Taxa 09.07
Articie 100. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la inscripció en les convocatóries per a la selecció del personal docent que efectue la Conselleria de Cultura, Educació i Ciéncia.
Article 101. Subjectes passius
Són subjectes passius d'aquesta taxa els qui sol·liciten els serveis corresponents.
Article 102. Bases i tipus
La quantia de la taxa es determinará segons el quadre de tarifes següent:
1. Proves d'Habilitació. Drets d'examen
1.1 Grup A 2.436
1.2 Grup B 1.662
Article 103. Acreditació
La taxa s'acreditará quan es presten els corresponents serveis. No obstant aixó, el pagament será exigible en el moment de sol·licitar la inscripció.»
Article sisé
Es modifica el Títol V del Text Articulat de la Llei de Bases de Taxes de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 22 de desembre de 1984, que queda redactat en els termes següents:
« TíTOL V
Conselleria de Sanitat i Consum. 10
CANTOL 1
Taxa per Serveis Sanitaris. Taxa 10.01
Article 104. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació per la Conselleria de Sanitat i Consum dels serveis sanitaris que es consignen en les tarifes adjuntes.
El fet imposable es produirá tant si els serveis els presta d'ofici l'Administració com si són sol·licitats pels interessats.
Article 105. Subjectes passius
Estaran obligats al pagament Xaquesta taxa les persones a qui es presten els serveis sanitaris consignats en les tarifes esmentades.
Article 106. Bases i tipus
les taxes s'exigiran segons les bases i tipus continguts en la tarifa següent:
Grup I
Estudis i informes per obres de nova construcció o reforma
1. Per Pestudi i Pinforme de cada projecte abans d'autoritzar les obres de nova construcció o reforma, sempre que siga necessária Pautorització sanitária per al seu funcionament o inscripció en algun Registre Sanitari, 0'25 % de Pimport del pressupost total (execució d'obra civil i instal·lacions) amb un límit máxim de 5.757 pessetes.
2. Per la comprovació de L'obra acabadal emissió de Finforme previ al permís per al seu ús o funcionament, 0'50 Olo de l'import del respectiu pressupost amb el·límit máxim de 11.515 pessetes.
Grup II
Inspecció de construccions, locals, instal·lacions, indústries, activitats i espectacles i emissió D'informe i certificats quan escaiga
% Escala
1. Estacions d'autobusos privades 100 I
2. Aigües potables privades 100 I
3. Aigües residuals privades 100 I
4. Llavadors privats 100 I
5. Criptes dins de cementeris. 100 I
6. Criptes fora de cementeris 200 I
7. Habitatges. apartaments, bungalod's, vil·les en régim de lloguer 100 II
8. Teatres, cinemes, frontons, pubs, discoteques, places de bous, camps
d'esports, hipódroms, velódroms i análegs privats 100 III
9. Cinemes d'estiu 50 III
10. Locals destinats a animals que intervinguen en espectacles públics 100 III
11. Pensions i similars 50 IV
12. Hotels, Hotels-Apartaments de 1 i de II estrelles 100 IV
13. Hotels, Hotels-Apartaments de III estrelles 150 IV
14. Hotels, Hotels-Apartaments de IV estrelles 200 IV
15. Hotels, Hotels-Apartaments de V estrelles 250 IV
16. Hospitals, sanatoris, preventoris, cases de salut, institucions de repós,
guarderies, residéncies per a mal·lts convalescents, clíniques i altres
establiments análegs privats 100 IV
17. Establiments de gimnasos, sales d'esgrima, escoles deducació física i
similars 50 IV
18. Magatzems de productes fármacéutics a l'engrós inclosos els
d'aplicació als animals per a combatre antropoozonos¡, cooperatives
fármacéutiques i similars 100 V
19. Establiments de BUP, académies i análegs privats 100 IV
20. Perruqueries 200 V
21. Instituts de bellesa que no realitzen cirurgia estética 300 V
22. Cases de banys, piscines i similars. 100 V
23. Cafeteries, cafés, bars, cerveseries, salons de té, botigues i similars 100 V
24. Orxateries, xocolateries, bunyoleries, tavernes, sidreries, vinateries i
similars 50 V
25. Casinos, societats d'esplai i análegs 200 V
26. Centres culturals, gremials i professionals 100 V
27. Consultoris per a animals 100 V
28. Establiments per aigües minero-medicinals o destinats a
l'embotellament d'aquestes aigües o de les anomenades de taula 200 V
29. Farmácies 100 V
30. Farmacioles i adrogueries al detall. 100 V
31. Laboratoris d'análisi 100 V
32. Empreses funeráries 200 V
33. Establiments que realitzen activitats molestes, insalubres o perilloses 200 V
Per a la determinació de L'import a satisfer per cada concepte s'aplicará el percentatge corresponent a cadascun a la quantitat assenyalada en l'escala aplicable.
Escala I
Habitants de la localitat Quota
Fins a 10.000 1.045
De 10.001 a 50.000 1.766
De 50.001 a 250.000 2.544
Més de 250.000 3.141
Escala II
Lloguer mensual de 1'habitatge Quota
Fins a 5.000 pessetes 263
De 5.001 a 10.000 391
De 10.001 a 25.000 783
De 25.001 a 50.000 1.241
De 50.001 endavant 1.895
Escala III
Nombre total de localitat d`afórament
Per cada localitat d'aforament, en els límits mínim i máxim (independentment del percentatge que s'haja D'aplicar al corresponent concepte) de 577 pessetes i 5.768 pessetes, respectivament: l'03 pessetes.
Escala IV
Nombre total d`alumnes, hostes, places o llits
Per cada alumne, hoste, plaQa o llit vacant o ocupada, amb els límits minim i máxim (independentment del percentatge que s'haja d'aplicar al corresponent concepte) de 577 pessetes i 7.189 pessetes, respectivament: 1'03 pessetes.
Escala V
Nombre Xhabitants de la localitat
Núm. empleats Fins a De 10.001 De 50.000 De 250.001
de tota elasse 10.000 a 50.000 a 250.000 hab.
(fins i tot aprenents) Hab. Hab. Hab. endavant

(Quota en pessetes)
Cap 783 783 783 783
1 a 2 1.045 1.045 1.045 1.236
3 a 5 1.241 1.452 1.632 1.895
6 a 10 1.504 1.895 2.029 2.595
11 a 20 1.895 2.286 2.750 3.007
21 a 30 2.286 2.549 3.141 3.795
31 a 50 2.812 3.141 3,795 4.449
51 a 100 3.141 3.795 4.449 4.975
Més de 100 3.795 4.449 4.975 6.345
Grup III
Cadávers i restes cadavériques
Intervenció de l'órgan competent en la tramitació dels expedients per a la concessió de les autoritzacions següents:
34. Trasllat d'un cádaver sense inhumar:
1. Dins de la Comunitat Valenciana 1.246
2. A altres Comunitats 1.895
35. Exhumació d'un cadáver abans deis tres anys de l'enterrament:
1. Per a la reinhumació en la mateixa localitat 1.246
2. Per al trasliat a una altra localitat de la Comunitat 1.895
3. Per al trasllat a altres Comunitats 2.554
36. Exhumació d'un cadáver després deis tres anys de la defunció i abans deis cinc:
1. Per a la reinhumació en la mateixa localitat 654
2. Per al trasllat a una altra localitat de la Comunitat Valenciana 772
3. Per al trasllat a altres Comunitats 1.250
37. Exhumació amb trasllat o sense deis restos d'un cadáver des prés deis 5 anys
de la defunció, 20 % fixat en l'epígraf 36.
38. Inhumació d'un cadáver en cripta dins d'un cementeri 1.250
39. Inhumació d'un cadáver en cripta fora del cementeri 12.432
40. Práctica tanatológica:
1. Conservació transitória 7.200
2. Embalsamament 62.160
41. Comprovació sanitária d'un acte tanatológic sense intervenir ne en la práctica:
1. Amb expedició de l'acta 1.250
2. Sense expedició de l'acta 628
Grup IV
Serveis veterinaris de control alimentafi
Prestació dels serveis públics de vigiláncia i inspecció sanitáries de control veterinari, dirigits al compliment de les normes i condicions imposades per les Reglamentacions TécnicoSanitáries i altra legislació aplicable, dins de las distintes indústries i establiments que es detallen. S'inclouen en el fet imposable totes les actuacions realitzades pel personal dependent de l'Administració Sanitária.
Les tarifes no inclouen L'import dels impressos de les guies corresponents ni el preu dels marxamos.
Quan les actuacions realitzades puguen incloure's en distints epígrafs de les tarifes, la liquidació a practicar comprendrá la suma de les quotes corresponents a cadascuna.
42. Indústries cárniques
42.1 Escorxadors.
Carn bovina Taxa 154 pts/Tm.
Carn porcina Taxa 103 pts/Tm.
Carn ovina i cabrum Taxa 309 pts/Tm.
Carn solípeds Taxa 206 pts/Tm.
42.2 Escorxador d'aus. Volateria. Taxa 103 pts/Tm.
42.3 Escorxador de conills Taxa 412 pts/Tm.
42.4 Fábrica d'embotits Taxa 124 pts/Tm.
42.5 Sala trossejament Taxa 33'7 pts/Tm.
42.6 Secador de pernils Taxa 177 pts/Tm.
42.7 Taller de budells Taxa 206 pts/Tm.
42.8 Plantes fonedores de greix Taxa 103 pts/TM.
42.9 Carnisseries, xarcuteries Escala 1 x 015
42.10 Magatzem de budells Escala 1 x 0'5
42.11 Magatzem productes cárnics Escala 1 x 0'5
42.12 Llotges o centres de distribució primária Escala 1
43. Caça:
Peça major Taxa 721 pessetes
Peça menor Taxa 14'5 pessetes
44. Hortofruitícoles.Tributaran segons l'Escala 11.
45. Indústries d'ous.
45.1 Magatzem a Pengrós d'ous Taxa 0'0206 pts/dotz.
45.2 Centre de classificació d'ous Taxa 0'072 pts/dotz.
45.3 Ovoproductes Taxa 86,5 pts/Tm.
46. «Catering», cuines col·lectives i plats preparats Taxa 154 pts/Tm.
47. Magatzems frigorífics. Tributaran segons l'Escala 111.
48. Indústries lácties.
48.1 Llet certificada Taxa 1,03 pts/100 1.
48.2 Llet pasteuritzada Taxa 1,54 pts/100 1.
48.3 Llet esterilitzada Taxa 7,7 pts/100 1.
48.4 Llet concentrada Taxa 7,7 pts/100 1.
48.5 Llet condensada Taxa 10,3 pts/100 1.
48.6 Llet en pols Taxa 10,3 pts/100 1.
49. Indústries de productes lactis.
49.1 Nates, mantegues Taxa 267 pts/Tm.
49.2 Quallades Taxa 206 pts/Tm.
49.3 Formatges Taxa 119 pts/Tm.
49.4 logurt Taxa 0154 pts/l.
49.5 Batuts Taxa 0'206 pts/l.
49.6 Sérum en pols Taxa 0103 pts/l.
49.7 Fábriques de productes grassos no lactis Taxa 0'206 pts/l.
50. Fábriques i elaboració de gelats Taxa 0,206 pts/l.
51. Indústries lácties, flams, cremes i postres Taxa 0'618 pts/l.
52. Envasadores de me¡ Taxa 0152 pts/l.
53. Indústries de la pesca:
53.1 Llotges Escala I x 3
53.2 Sala de manipulació de peix fresc Escala 1 x 0,5
53.3 Mercats centrals Escala 1 x 3
53.4 Viver cetarea Escala I x 0'5
53.5 Piscifáctoria-astacicultura Escala 1 x 0'5
53.6 Depuradores Escala 1 x 0'5
53.7 Sales de cocció Escala 1 x 0'5
53.8 Semiconserves
53.8.1 Anxoves i similars Taxa 0'206 pts/Kg.
53.8.2 Seitons i altres productes en vinagre Taxa 0'206 pts/Kg.
53.9 Salaons Taxa 0'206 pts/Kg.
53.10 Fumatges Taxa 0'412 pts/Kg.
53.11 Sala preparació congelats P-scala 1 x 0,8
54. Envasadores poliva!,-nts Escala 1 x 0,5
55. Hipermercats Escala 1 x 2
56. Menjadors col·lectius Taxa 3.090 pts/any
57. Menudistes alimentació
57.1 Pescateries Taxa 2.575 pts/any
57.2 Resta menudistes Taxa 2.060 pts/any
Escala I
Nombre Xhabitants de la localitat
Núm. empleats Fins a De 10.001 De 50.000 De 250.001
de tota elasse 10.000 a 50.000 a 250.000 hab.
(fins i tot aprenents) Hab. Hab. Hab. endavant

(Quota en pessetes)
Cap 5.150 5.150 5.150 5.150
1 a 2 5.665 5.665 5.665 6.180
3 a 5 6.180 6.695 7.210 7.725
6 a 10 6.695 7.210 7.725 8.240
11 a 20 7.210 7.725 8.240 8.755
21 a 30 7.725 8.240 8.755 9.270
31 a 50 8.240 8.755 9.270 9.785
51 a 100 8.755 9.270 9.785 10.300
Més de 100 9.270 9.785 10.300 10.815
Escala II
M2 de superfície
del magatzem Fins a De 2.501 a De 5. 001 a Més de
M3 capacital de 2.500 5.000 10.000 10.000
la cambra frig. m2 m2 m2 m2

Sense cambra 10.300 15.450 22.660 30.900
fins a 500 m3 15.450 20.600 27.810 36.050
de 501 a 1.000 m3 25.750 30.900 41.715 54.075
de 1.001 a 5.000 m3 37.080 44.290 59.740 77.250
més de 5.000 m3 51.500 61.800 83.430 108.150
Escala III
Segons capacitat i m3 i mes
Menys de 500 m3 3.090 pts/mes
De 500 a 2.000 m3 5.150 pts/mes
De 2.000 a 5.000 m3 7.210 pts/mes
De 5.000 a 10.000 m3 11.330 pts/mes
Més de 10.000 m3 15.450 pts/mes
Grup V
Altres actuacions sanitáries
58. Examen de salut amb expedició del certificat corresponent sense incloure-hi
l'import de l'imprés, análisi, proves radiográfiques o exploracions especials,
excepte les esmentades en el número següent 654
59. inscripció de Societats Médico-Farmacéutiques que exercesquen les activitats
exclusivament en la Comunitat 654
60. Emissió d'informes que requeresquen estudis o exámens de projectes o expedients
tramitats a petició de part no compresos en conceptes anteriors 1.246
61. Certificats, visats, registres o expedició de documents no compresos en altres
conceptes o a instáncia de part, cadascun. 263
62. Drets de certificats per l'expedició dels qué facen referéncia a titulars sanitaris
sempre que no siga com a funcionaris de L'Estat 196
63. Pels drets de concurs, per concursant, excepte quan siguen convocats per
l'Administració Central 427
Article 107. Normes generals per a l'aplicació d'aquestes tarifes
Un. Els serveis a qué fa referéncia aquesta tarifa els practicaran els funcionaris sanitaris a qui corresponga, d'acord amb les disposicions vigents en cada moment.
Dos. Es consideraran autoritats competents per a ordenar la práctica dels serveis que no hagen estat sol·licitats directament o indirectament per part interessada, el Conseller de Sanitat i Consum, els Directors Generals de la Conselleria i els Delegats Territorials de Salut, i en aquells que haguessen de ser realitzats pels Metges, Farmacéutics o Veterinaris titulars, a més a més, els Alcaldes respectius.
Tres. Actuaran com a órgans de gestió daquestes taxes els órgans corresponents de la Generalitat encarregats de la prestació dels serveis la realització dels quals origina l'obligació de contribuin
Quatre. A efectes dels espectacles públics senmtendrá per «temporada» la funció o série de funcions que s'anuncien o abonen per cada propietari, arrendatari o empresa per a l'assisténcia del públic mitjanQant preu, durant el termini máxim, en tot cas, d'un any natural.
Articie 108. Meritació
El tribut meritará en el moment en qué es preste el servei. No obstant aix¿), será exigible pagar a compte en el moment en qué es formula la sol·licitud.
CAPíTOL II
Taxa per Cursos de VInstitut Valenciú dEstudis de Salut Pública. Taxa 10.02
Article 109. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació de diversos serveis amb ocasió de Factivitat docent desenvolupada per L'IVESP, dependent de la Conselleria de Sanitat i Consum.
Article 110. Subjecte passiu
Seran subjectes passius els sol·licitants dels serveis corresponents.
Article 111. Bases i tipus
La quantia de la taxa es determinará segons les bases i tarifes que es detallen a continuació.
1. Master 154.500
2. Móduls de Salut Comunitária 51.500
3. Curs d'Epidemologia 17.510
4. Curs de Diplomat de Sanitat 20.600
5. Altres cursos:
5.1 Duració fins 40 hores 20.600
5.2 Duració des de 41 a 80 hores 41.200
6. Cursos per al personal auxiliar no titulat 5.150
Article 112. Meritació i pagament
La taxa s'acreditará quan es presten els serveis corresponents. No obstant aix¿), será exigible el pagament a compte en el moment en qué es formule la sol·licitud.
CAPíTOL 111
Taxa per Serveis Sanitaris en Hematologia. Taxa 10.03
Article 113. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació per part dels órgans competents de la Conselleria de Sanitat i Consum dels serveis que es detallen en l'article 115, tant si se sol·liciten como si els presta d'ofici l'Administració.
Article 114. Subjectes passius
Estaran obligats al pagament d'aquesta taxa les persones a qui es presten els serveis esmentats.
Article 115. Bases i tipus
La taxa s'exigirá segons les bases i tipus continguts en el quadre de tarifes següent:
1. Productes Pts/unidad
1.1 Concentrat d'hematies i/o sang total 6.090
1.2 Concentrat d'hematies fenotipat al sistema Rh, Kell, Kidal i Duffy 8.652
1.3 Concentrat de plaquetes 2.538
1.4 Plasma fresc 1.903
1.5 Plasma congelat 1.615
1.6 Cuoprecipitats 2.538
2. Técnologies.
2.1 Tipatges HLA (A,B,C) 15.227
2.2 Tipatge HLA (DR) 20.303
2.3 Tipatge d'antígens aillat 2.307
2.4 Estudi de paternitat (antígen eritocitari i del sistema HLA) 37.698
Pts.lindividu
2.5 Escrutini d'aríticossos citotóxics 3.461
2.6 Escrutini d'anticossos eritrocitaris amb identificació i titulació 3.807
2.7 Estudi d'anémies hemolítiques 6.345
Article 116. Meritació
La taxa meritará en el moment de la prestació del servei.»
Article seté
Es modifica el Títol VI del Text Articulat de la Llei de Bases de Taxes de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 22 de desembre de 1984, que queda redactat en els termes següents:
« TíTOL Vi
Conselleria d'lndústria, Comery i Turisme. 11
Taxa per POrdenacio dInstal·lacions i Activitats Industrials, Energétiques i Mineres. Taxa 11.01
Article 117. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació pels órgans competetents de la Generalitat Valenciana, tant a instáncia de L'interessat com dofici, dels serveis i de l'atorgament de les autoritzacions, permisos i concessions que es detallen a continuació:
1. Autorització de funcionament, inscripció lcontrol d'instal·la cions industrials.
2. Les funcions de verificació, contrastació i homologació.
3. Instal·lacions eléctriques en habitalges.
4. Proves de pressió en aparells i recipients amb fluids.
5. Atorgament de concessions administratives de servei públic de subministrament de gas.
6. Expedició de certificats i documents que acrediten aptitud per a l'exercici d'activitats reglamentades.
7. Expropiació forQosa de béns i la imposició de servitud de pas.
8. Expedició d'autoritzacions d'explotació i aprofitament de recursos minerals.
9. Atorgament de permisos d'exploració, D'investigació i conces sions mineres d'exploració i els canvis de titularitat.
10. Confrontació i autorització de projectes d'exploració, investigació, places de labors mineres i grans voladures amb explosius, aforaments i presa de mostres.
11. Autorització per al maneig d'explosius en obres civils.
12. Inspeccions.
Article 118. Subjectes passius
Seran subjectes passius de la taxa les persones que sol-liciten o els quals es preste qualsevol del serveis, concessions, autoritzacions o permisos detallats en l'article anterior.
Article 119. Bases i Tipus
La taxa s'exigirá segons les bases i tipus establerts en el quadre de tarifes següent:
1. Autorització de funcionament, inscripció i control.
1.1 D'indústries i les seues ampliacions, modificacions i trasllat
1.1.1 Pressupost de la maquinária i equipament
1.1.1.1 Fins a 1.000.000 5.000
1.1.1.2 Excés per milió o fracció 1.308
1.1.1.3 Canvis de titularitat 2.616
1.2 Instal·lacions industrials específiques.
1.2.1.1 Pressupost de la maquinária
1.2.1.1.1 Fins a 1.000.0000 5.OM
1.2.1.2 Excés per milió o fracció 1.308
1.2.1.3 Canvi de titularitat 2.616
- Els casos recollits en els apartats 1.1 i 1.2 anteriors s'aplicaran a les instal·lacions següents:
a) Aparells elevadors.
b) Generadors de vapor i altres aparells a pressió.
c) Centrals, línies, estacions i subestacions.
d) Instablacions distribuidores i receptores d'aigua i gas amb projecte.
e) Instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta amb projecte.
f) Instal·lacions frigorífiques.
2. Verificació, contrastació i homologació
2.1 Verificació de comptadors en laboratori
2.1.1 Uelectricitat monofásics 391
De gas fins a 6 m. cub./hora 391
D'aigua fins a 15 mm. de calibre cadascun 391
2.1.2 Séries de més de 6.
Cada element de la série 118
2.1.3 Comptadors d'altres característiques cadascun 783
En séries de més de 6. Per unitat 237
2.2 Verificació de limitadors de corrents, llums, termómetres, manómetres,
válvules i altres instruments de precisió de Laboratori Oficial o Fábrica
Séries. Cada element de la série 26
2.3 Transformadors, verificació en Laboratori Oficial, cadascun 654
2.4 Verificació en domicili particular de taxímetres 4.578
2.5 Contrastació d'objectes de metalls preciosos. Cada peça 15,4
2.6 Assaig químic de barres, lingots, etc. de metalls preciosos. Cadascun 1.962
2.7 Homologació de prototipus, tipus i models. Cadascun 5.232
2.8 Determinacions volumétrics de cisternes. Cadascuna 4.578
2.9 Contrastació de peses i mesures, báscules ¡balances. Cadascuna 62
2.9.1 Si la capacitat és superior a 100 Kg ó l(0 1 263
2.9.2 Si és superior a 1 . 000 Kg 2.616
2.9.3 Séries uniformes de peses i mesures. Cada série 36
2.9.4 Surtidors de carburants i similars.
2.9.4.1 El primer d'una estació 4.578
2.9.4.2 La resta, cadascun 1.308
3. Instal·lacions eléctriques en habitatges
3.1 Per cada Kd' de poténcia o fracció a contractar 391
4. Proves de pressió en aparell i recipients amb fluids
4.1 Séries dex-ti-ñtors d'incendis
4.1.1 Cada element de la série 51,5
4.2 Altres recipients
4.2.1 Cada element de la série 15,4
5. Concessions administratives de servei públic de gas.
5.1 Cadascuna 6.540
6. Expedició de certificats i documents.
6.1 Expedició de documents que acrediten aptitud o capacitat per a l'exercici
d'activitats reglamentades. Cadascun 1.957
6.2 Renovacions i prórrogues. Cadascuna 654
6.3 Certificats per a posar en práctica patents, i per a tráfec de perfeccionament.
Cadascun 4.578
6.4 Altres certificats. Cadascun 196
7. Expropiació forQosa de béns i imposició de servitud de pas.
7.1 Cada parcel·la afectada 3.270
8. Expedició d'autoritzacions dexplotació i aprofitament dels recursos minerals.
8.1 Autoritzacions d'explotació i aprofitament de recursos minerals de les
Seccions A i B.
8.1.1 Segons el valor de la producció 2 per mil
8.1.2 Amb un mínim de 6.540
8.2 Informes sobre suspensions, abandonaments i caducitats 6.540
8.3 Informes sobre autoritzacions de fábriques d'explosius, polvorins i
pirotécnica 2 per mil
8.3.1 Amb un mínim 13.081
9. Atorgament de permisos Texploració, d'investigació i concessions mineres.
9.1 Permisos d'exploració 111.842
9.2 Permisos d'investigació 111.842
9.3 Concessions dexplotació 137.350
9.4 Canvis de titularitat 2.163
10. Confrontació i autorització de projectes.
10.1 Confrontació i autorització de sondeigs, de projectes d'exploració,
investigació i explotació de plans de labors mineres de projectes de
restauració i grans voladures amb explosius.
10.1.1 Segons pressupost deis treballs 0,5 per mil
10.1.2 Amb un mínim 9.811
10.2 Classificació de recursos minerals i presa de mostres 6.540
10.3 Aforaments de cabals d'aigua i assajos de bombeig 19.621
10.4 Delimitacions, intrusions, perímetres de protecció, replanteig i afeccions 19.621
10.5 Exámens d'artillers i maquinistes 3.924
Inspeccions de policia minera 6.540
11. Autoritzacions d'ús d'explosius en obres civi1s i assisténcia en voladures
11.1 Per cadascuna 6.540
12. Inspeccions.
12.1 Inspeccions periódiques reglamentáries 4.583
12.2 Inspeccions a instáncia de part, característiques deis subministraments en
els Serveis Públics d'electricitat, gas, aigua i fraus.
Condicions de seguretat D'instal·lacions, etc 4.578
Article 120. Meritació
La taxa meritará amb la prestació dels serveis, autoritzacions, concessió i permisos esmentats.»
Article vuité
S'incorpora el Títol VII del Text Articulat de la Llei de
Bases de Taxes de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 22 de desembre de 1984, que queda redactat en els termes següents:
« TíTOL VII
Conselleria dAgricultura 1 Pesca. 12
CAPíTOL I
Taxa per Ordenació i Defensa de les Indústries Agráries i Alimentúries. Taxa 12.01
Article 121. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació pels órgans competents de la Generalitat Valenciana, a instáncia de L'interessat o d'ofici, dels treballs i serveis que s'enuncien a continuació:
1. Autorització d'instal·lació de noves indústries, ampliació o trasllat de les existents i substitució de maquinária.
2. Canvi de titularitat o de la denominació social de la indústria.
3. Autorització de funcionament.
4. Inspecció, comprovació i contro.' uel compliment de la
legislació vigent en les indústries agrárie, i alimentáries.
5. Certificats a instáncia de part.
6. Expedició de Document de Qualificació Especial.
Article 122. Subjectes passius
Estaran obligats al pagament de la taxa les persones que sol·liciten o a qui es presten els serveis i treballs esmentats.
Article 123. Bases i tipus
La taxa s'exigirá segons que disposa el quadre de tarifes següent:
1. Instal·lació de noves indústries, ampliació o modificació de les existents, trasllat
o substitució de la maquinária.
1.1 Valor de la instal·lació, ampliació o substitució autorització pts.
1.1.1 Fins a 1.000.000 6.542
1.1.2 Per cada milió o fracció 1.308
2. Canvi de titularitat o de denominació social de la indústria
2.1 Valor de la instal·lació
2.1.1 Fins a 1.000.000 1.308
2.1.2 Per cada milió o fracció 654
3. Actes d'autorització de funcionament.
3.1 Drets d'expedició 1.308
4. Visites D'inspecció, comprovació i control del compliment de la legislació urgent
en les indústries agráries i alimentáries.
4.1 Valor de la instal·lació, comprovació i control pts.
4.1.1 Fins a 1.000.000 654
4.1.2 Per cada milió o fracció 262
5. Expedició de certificats a instáncia de part.
5.1 Expedició de certificats relacionats amb les indústries.
5.1.1 Drets d'expedició 2.617
5.2 Expedició de certificats per altres organismes de la Conselleria dAgricultura i Pesca.
5.2.1 Drets d'expedició 654
6. Concessió o renovació del Document de Qualificació Empresarial.
6.1 Drets d'expedició 1.308
Article 124. Meritació
La taxa meritará quan es realitze la prestació dels serveis i treballs esmentats anteriorment.
CANTOL 11
Taxa per aprofitament del Pasturatge, de les Herbes i dels Rostolls. Taxa 12.02
Article 125. Fet imposable
Constitueix el fet imposable l'aprofitament del pasturatge, de les herbes i dels rostolls que les Cambres Agráries o Ajuntaments destinen a l'alimentació del ramat dels respectius termes municipals.
Article 126. Subjectes passius
Estaran obligats al pagament d'aquesta taxa les persones els terrenys de pasturatge, d'herbes i de rastolls de les quals siguen afectats per la concentració i distribució d'aquests aprofitaments.
Article 127. Base i tipus de gravamen
La quantia de la taxa consistirá en la percepció del 10% del valor d'adjudicació dels pasturatges, herbes i rastrolls.
Article 128. Meritació
La meritació de la taxa es produirá quan es faQa l'adjudicació dels aprofitaments per les Cambres Agráries o Ajuntaments respectius.
Article 129. Liquidació
La liquidació de la taxa la practicaran per les Cambres Agráries o Ajuntaments, d'acord amb les directrius establertes per la Conselleria dAgricultura i Pesca, i tenint en compte el que estableixen les disposicions legals vigents.
CANTOL III
Taxa per Gestió Tecnico-Facultativa dels Serveis Agronómics. Taxa 12.03
Article 130. Fet imposable
Constitueix el fet imposable Taquesta taxa la prestació dels serveis i la realització dels treballs per part dels órgans competents de la Generalitat Valenciana que fan referéncia al foment, defensa i millora de la producció agrícola que es detallen a continuació:
1. La inspecció de maquinária agrícolal la inscripció en el Registre.
2. La inspecció de la fabricació i comercialització dels abonaments.
3. La inscripció en el Registre de productes enológics.
4. La inspecció de terrenys per a noves plantacions, regeneració o substitució Xaquestes.
5. Inspecció dels conreus i llavors.
6. Serveis de protecció de vegetals.
Article 131. Subjectes passius
Estaran obligats al pagament d'aquesta taxa les persones a qui es presten, amb sol·licitud prévia o no, els serveis i treballs esmentats.
Irticle 132. Bases i tipus
La taxa sexigirá segons les bases i tipus continguts en el quadre de tarifes següent:
1. Inscripció en els registres oficials
1.1 Dels tractors agrícoles de nova construcció, tant importats com de
fabricació nacional i expedició de la cartilla de circulació
1.1.1 Per tractors de menys de 400.000 0,30% del valor
d'adquisició
1.1.2 Per tractors de més de 400.000 0,22% del valor
d'adquisició
1.2 De motors i de la resta de maquinária agrícola
1.2.1 De nova construcció 0,22% del valor
d'adquisició
1.2.2 Per tractors i maquinária reconstruida 0,12% del valor
d'adquisició
1.3 Per revisions oficials periódiques 638
1.4 Per canvi de propietari 654
2. Inspeccions facultatives
2.1 Per inspecció facultativa inicial d'establiments comercials de pioauctes
destinats a l'agricultura 855
2.2 Per visites periódiques a magatzems de majoristes 314
2.3 Per visites periódiques a magatzems de minoristes 103
3. Informes facultatius
3.1 Pels informes facultatius de carácter económic, social o técnic que no
siguen prevists en els aranzels 2.158
4. Per tramitació del permís de plantació i l'informe técnico-facultatiu
corresponent.
4.1 Plantació de cítrics % del valor
dels plantons
4.1.1 Per a superficies fins a 1 Ha. 1
4.1.2 De 1 a 2 Ha. 0,8
4.1.3 De 2 a 5 Ha. 0,6
4.1.4 Més de 5 Ha. 0,4
4.2 Plantacions de fruiters
4.2.1 Per a superfícies fins a 1 Ha. 1,5
4.2.2 De 1 a 2 Ha. 1,25
4.2.3 De 2 a 5 Ha. 1
4.2.4 Més de 5 Ha. 0,75
4.3 Plantacions de ra:im per a vinificació % del valor
dels plantons
4.3.1 Per a superficies fins a 1 Ha. 1,85
4.3.2 De 1 a 2 Ha. 1,60
4.3.3 De 2 a 5 Ha. 1,40
4.3.4 Més de 5 Ha. 1,20
4.4 Plantacions de raim de taula
4.4.1 Per a superfícies fins a 1 Ha. 1,60
4.4.2 De 1 a 2 Ha. 1,40
4.4.3 De 2 a 5 Ha. 1,20
4.4.4 Més de 5 Ha. 1
4.5 Arrancada de plantacions Pessetes
4.5.1 Per a superficies fins a 1 Ha 814 mínim
4.5.2 De 1 a 2 Ha 391 pts/Ha.
d'increment
4.5.3 De 2 a 5 Ha 196 pts/Ha.
d'increment
4.5.4 Més de 5 Ha 98 pts/Ha.
d'increment
5. Inspecció de vivers i de llavors.
5.1 Autorització de nous vivers i alta en el Registre Provincial de
Productors 7.854
5.2 Informes per a autorització de nous productors de llavors i plantes
de vivers 7.854
5.3 Autorització de noves explotacions de flor tallada 3.270
5.4 Canvis de denominació en el Registre Provisional 1.571
5.5 Expedició de certificats relacionats amb els productors de llavors i
plantes de vivers a instáncia de part 1.962
5.6 Inspecció i control de parcel·les per a produir llavors i plantes de
viver 0,25% del valor
de la producció
de la parcel·la
6. Serveis de protecció de vegetals
6.1 Análisi de Virosi 98 pts.
per mostra
6.2 Análisi i diagnóstic de fóngs i nematodes 654 pts.
per mostra
6.3 Per seguiment D'assajos i ernissió d'informes sobre productes
fitosanitaris en régim de preregistre. En conjunt 6.386
Article 133. Meritació
La taxa meritará en el moment de la prestació dels serveis i treballs.
Article 134. Normes per a l'aplicació de les tarifes
La percepció d'aquesta taxa será incompatible amb la percepció de les taxes tipificades en els capítols IV i IX d'aquest títol.
CAPíTOL IV
Taxa per prestació de Serveis en matéria de Ramaderia. Taxa 12.04
Article 135. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació pels órgans competents de la Generalitat Valenciana, a instáncia de Finteressat o d'ofici, dels serveis per a la defensa, millora i conservació de la ramaderia que es detallen a continuació:
1. Comprovació sanitária i sanejament ramader.
2. Organització d'inspecció sanitária.
Article 136. Subjecte passiu
Estaran obligats al pagament de la taxa les persones a qui es presten els serveis expressats en l'article anterior.
Article 137. Exempcions
Estan exempts del pagament de la taxa recollida en l'art. 138, apartat 7, els subjectes passius associats en Agrupacions de Defensa Sanitária que complesquen els requisits establerts n el Decret 73/1988 de 26 de maig del Consell de la Genera'at Valenciana, i actuen sota el control de la Conselleria Agricultura i Pesca.
Quan la guia d'orige i sanitat afecte ramat que haja d'eixir del terme municipal del seu empadronament per a l'aprofitament pascícola floral, i sempre que haja de retornar al punt d'orige, L'import de la taxa es reudirá a la meitat.
Article 138. Bases i tipus
La taxa s'exigirá segons que disposa el quadre de tarifes següent:
1 Comprovació sanitária, sanejament ramader i lluita contra parásits
de les explotacions pecuáries
1.1 Équids i bóvids 108 pts.
per cap.
1.2 Porquí, oví i cabrum 26 pts.
per unitat.
1.3 Aus i conills 0,33 pts.
1.4 Altres espécies per cap.
1.4.1 Pes viu adult superior a 50 Kg 41 per cap.
1.4.2 Pes viu adult inferior a 50 Kg.
Fins a un máxim de 21.733 108 per cap.
1.5 Ruscs 15'45 pts.
unitat
2. Aplicació de productes biológics en tractaments sanitaris obligatoris
i inspecció post-vacunal.
2.1 Cánids, félids i espécies exótiques 324 pts.
per animal i
acte facultatiu
2.2 Équids i bóvids 98 pts. per
animal i acte
facultatiu
2.3 Porquí 36 pts. per
animal i acte
facultatiu
2.4 Ovins, cabrums i ruscs 26 pts. per
unitat i acte
facultatiu
2.5 Aus i conills l'03 pts per
animal i acte
facultatiu
3. Análisis, dictámens i peritatges a petició de part 541 pts
per acte
facultatiu
4. Inspecció i control sanitari d'animals importats 1.081 pts. per
expedició
5. Inspecció i comprovació técnico-sanitária anual de:
5.1 Delegacions i dipósits de productes zoo-sanitaris.
5.1.1 Delegació 5.407
5.1.2 Dipósit 2.703
5.2 Centres D'aprofitament de cadávers 5.407
5.3 Llocs on s'alberguen o contracten ramat i matéries contumaces .2.163
5.4 Centres o explotacions relacionades amb la producció ramadera,
principalment per inseminació artificial 2.163
5.5 Corrals i altres dependéncies de ramat d'espectacles taurins 5.407
5.6 Nuclis zoológics, establerts per a la práctica de Pequitació, centres
per al foment i cura d'animals de companyia i d'experimentació 5.356
5.7 Instal·lacions i sistemes de proveiment i abocament d'aigües en
piscifáctories d'espécies aquátiques continentals 5.356
6. Inspecció i comprovació técnico-sanitária per a Pobertura dels
centres esmentats en la tarifa anterior, ITO3 per 1.000 del pressupost,
amb un máxim de 10.815 pessetes.
7. Comprovació sanitária del ramat subjecte a trasllat, i Vexpedició
de la Guia d'Origen i Sanitat que justifica la salubritat d'aquest i
de la zona d'origen.
7.1 P-quids i bóvids 108 pts.
per animal
7.2 Porquí adult 22 pts.
per animal
7.3 Porcells 16 pts.
per animal
7.4 Oví, cabrum IT5 pts.
per animal
7.5 Conill Y25 pts.
per animal
7.6 Gallinácies adultes i broilers 0,43 pts.
per animal
7.7 Pollets per a cria 0,325 pts.
per animal
7.8 Rusc 5 pts. unit.
7.9 Altres espécies pecuáries 1.081 pts. per
expedició
8. Fiscalització o informació, i per al moviment interprovincial de
ramat relatiu als casos d'epizooties i de comercialització i l'expedició
de la Guia Interprovincial.
8.1 Équids i bóvids.
8.1.1 Fins a 10 caps 108
8.1.2 D'11 caps endavant 10'8 pts. per cap,
sense ultrapassar
de 540
8.2 Porquí.
8.2.1 Fins a 25 caps 108
8.2.2 De 26 caps endavant lOS pts. per cap,
sense ultrapassar
de 540
8.3 Llanar, cabrum i rusc.
8.3.1 Fins a 50 unitats 108
8.3.2 De 51 unitats endavant 216 pts. per
unitat, sense
ultrapassar de 540
8.4 Aus i conills.
8.4.1 Fins a 100 caps 108
8.4.2 Per cada cap de més 0,54 pts. sense
ultrapassar
de 540
9. Inspecció i vigiláncia de la desinfecció.
9.1 Locals destinats a fires, mercats, concursos, exposicions i altres
llocs públics on s'alberguen o contracten rarnt o matéries
contumaces V08 pts.
per m2
9.2 Vagons, vaixells i avions on es transporta ramat Y40 pts.
per m3 de cárrega
9.3 Vehicles per carretera per al transport de ramat 4'32 pts.
per m3 de cárrega
En qualsevol cas el mínim de percepció per serveis prestats será de
541 pessetes.
10. Expedició de la Cartilla Ramadera.
10.1 Expedició del document 541
10.2 Revisió i actualització a petició de part 433
11. Reconeixement de femelles doméstiques presentades al cobriment
natural o inseminació artificial en parades o centres, 268 pessetes
per unitat reconeguda.
12. Expedició de dosis seminals, Pimport de la taxa será el resultat de
multiplicar per 1,2 Pimport de la tarifa aplicada pels centres
subministradors d'origen.
Article 139. Meritació
La taxa meritará en el moment de la prestació del servei.
Articte 140. Normes per a l'aplicació de les tarifes
U. La percepció d'aquesta taxa será incompatible amb la percepció de les taxes tipificades en els capítols III i IX d'aquest títol.
Dos. En la tarifa l de l'article 138 no s'aplicará la taxa per la prestació de serveis facultatius veterinaris en les campanyes de sanejament ramader i quan hi haja una epizootia l/o zoonosi declarada declarada oficialment.
Tres. En la tarifa 2 a de l'article 138 per L'organització i inspecció dels tractaments sanitaris obligatoris sense aplicació de productes, meritará el 5% de les quantitats corresponents. Quan els tractaments sanitaris comprenguen diverses aplicacions de productes, l'acte facultatiu acollirá la totalitat Xaquestes.
Quan les espécies ramaderes siguen sotmeses a campanyes de vacunació obligatória que afecten el 70% com a mínim del cens, L'import de les tarifes es reduirá a la meitat.
CAPíTOL V
Taxa de les Escoles Oficials de Núutica i de Formació Professional Núutico-Pesquera. Taxa 12.05
Article 141. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis amb ocasió de l'activitat docent desplegada pels Instituts Politécnics de Formació Professional Marítimo-Pesquera dependents de la Conselleria dAgricultura i Pesca que s'enumeren a continuació:
1. Drets de matricules i expedició de títols i diplomes.
2. Expedició de certificats.
3. Trasllat de matricules o expedients académies.
4. Compulsa de documents.
5. Convalidació D'assignatures.
6. Convalidació D'estudis realitzats a L'estranger.
Article 142. Subjecte passiu
Estan obligats al pagament d'aquesta taxa els sol·licitants dels serveis o documents corresponents. Quan es presten sense petició prévia ho seran els alumnes o graduats als qui afecte el servei.
Article 143. Exempcions i bonificacions
Fruiran d'exempció total del pagaments dels drets de matrícula els membres de famílies nombroses de les categories d'Honor i 2.
Fruiran de bonificació del 50% del pagament dels drets esmentats els alumnes membres de famílies nombroses de l categoria.
Fruiran d'exempció total del pagament dels drets de matrícula per cada assigantura els alumnes que hagen obtingut una o més matrícules d'honor en el curs anterior.
Article 144. Bases i tipus
La taxa s'exigirá segons que disposa el quadre de tarifes següent:
1. Drets de matrícules i expedició de títols i diplomes.
1.1 Matrícula FP 2 587
1.2 Curs de formació permanent d'adults. 587
1.3 Curs de formació permanent d'adults els títols professionals dels quals no
coincidesquen amb el nivell FP 2 391
1.4 Curs de competéncia de mariner i similars 263
1.5 Curs de capitá de pesca 3.924
1.6 Curs d'observador de radar 1.962
1.7 Diploma de frigorista naval i similars. 525
1.8 Títols de busseig professional
1.8.1 Bussejador professional restringit 3.270
1.8.2 Bussejador professional 2ª 6.540
1.8.3 Bussejador professional·lª 9.538
1.8.4 Bussejador Instructor. 13.082
1.8.5 Especialitats subaquátiques 3.924
2. Expedició de certificats 196
3. Trasllat de matrícula o expedient académic 366
4. Compulsa de documents 129
5. Convalidació D'assignatures 654
6. Convalidació d'estudis realitzats a l'estranger 2.106
Article 145. Acreditació
Les taxes Xacreditaran quan es presten els serveis corresponents. No obstant aix¿), será exigible el pagament a compte en el moment en qué es formule la sol·licitud.
CAPíTOL VI
Taxa per Prestació de Serveis en Matéria Forestal. Taxa 12.06
Article 146. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació de serveis i treballs en matéria forestal per part de la Conselleria d'Agricultura i Pesca.
Articte 147. Subjecte passiu
Estaran obligats al pagament de la taxa les persones a qui es presten els serveis i treballs expressats en l'article següent.
Article 148. Bases i tipus
La taxa s'exigirá segons que disposa el quadre de tarifes següent:
1. Per alQament de plánols 3.141 pts/Km.
2. Per replanteig de plánols 6.489 pts/Km.
3. Per particions de terrenys forestals 6.283 pts/Km.
4. Per delimitacions de terrenys 7.381 pts/Km.
5. Per amollonaments
5.1 Per replanteig 6.489 pts/Km.
5.2 Per recepció d'obres 4.146 pts/Km.
6. Per cubicació i inventaris d'existéncies
6.1 Arbres 13,90 pts/m3
6.2 Suros, resines, fruits 24,51 pts/arbre
6.3 Existéncies amollonades 23,33 pts/metre
6.4 Muntanyes rases repoblades 38,62 pts/Ha.
6.5 Muntanyes baixes 96 pts/Ha.
7. Per realització de valoracions
7.1 Fins a 50.000 pts. de valor 8.755
7.2 Excés 50.000 pts. de valor 5% del valor,
mínim 8.755 pts.
8. Per ocupacions i autoritzacions de conreus agrícoles en terrenys forestals.
8.1 Per demarcació terreny: 8.446 pts. més 1 pts/metre cuadrat.
8.2 Per inspecció anual del fruJiment: 669 pts. més el 5% del cánon
o renda anual d'aquest.
9. Per la catalogació de muntanyes
9.1 Fins a 1.000 Ha., 7.571 més
32 pts./Ha.
9.2 L'excés de 1.000 Ha. s'abonará a raó de 12,36 pts./Ha.
10. Per la realització D'informes relatius a treballs o serveis forestals,
el 10% de la tarifa corresponent a aquests serveis, amb un mínim
de 515 pts.
11. Per consulta¡ análisi de plánols, documents o productes forestals,
s'aplicará la quantitat que corresponga segons els casos següents:
11.1 Consulta i resposta per escrit, sense reconeixement de plánols,
documents o productes forestals 553 pts.
11.2 Consulta¡ resposta per escrit, amb reconeixement dels objectes
esmentats 1.009pts.
12. Realització de memóries informatives de muntanyes.
12.1 Fins a 250 Has 6.386 pts. més
38,3 pts/Ha.
12.2 Excés 250 Has. fins a 1.000 Has 12.772 pts. més
12,7 pts/Ha.
12.3 Excés 1.000 Has. fins a 5.000 Has. 19.158 pts. més
6'38 pts/Ha.
12.4 Excés 5.000 Has 25.544 pts. més
515 pts/Ha.
13. Assenyalarnent i inspecció de tota classe d'aprofitaments i
fruiments forestals, píscicoles i cinegétics.
13.1 Fustes de muntanyes d'utilitat pública.
13.1.1 Assenyalament fins a 100 metres cúbics 83 pts/m3.
13.1.2 Assenyalament de més de 100 fins a 200 metres cúbics 42 pts/m3.
13.1.3 Assenyalament de més de 200 metres cubics 27,8 pts/m3.
13.1.4 Per comptades en blanc, 75% de Passenyalament corresponent.
13.1.5 Per reconeixement final, 50% de l'assenyalament.
13.2 Fustes de muntanyes privades.
13.2.1 Assenyalament i reconeixement final de fins a 100 metres cúbics. 98 pts/m3.
13.2.2 Assenyalamenyt i reconeixment final de 100 a 200 m.c 48 pts/m3.
13.2.3 Assenyalament i reconeixement final de més de 200 m.c 36 pts/m3.
13.3 Inspecció d'espécies de creixement rápid
13.3.1 Fins a 100 m.c 16,4 pts/m3.
13.3.2 Excés 100 fins a 200 m.c 12,3 pts/m3.
13.3.3 Excés 200 mc 9,3 pts/m3.
13.4 Llenyes en muntanyes d'utilitat pública¡ en les particulars.
13.4.1 Fins a 500 esteris 12,3 pts/esteri
13.4.2 Excés 500 fins a 1.000 esteris 9,3 pts/esteri
13.4.3 Excés 1.000 fins a 2.000 esteris. 7,2 pts/esteri
13.4.4 Excés 2.000 esteris 6,7 pts/esteri
13.5 Llenyes D'aprofitament de riberes.
13.5.1 Fins a 1.000 garbes 3,1 pts/garba
13.5.2 Més de 1.000 garbes 2,06 pts/garba
13.6 Resines i suro 6,18 pts/arbre
13.7 Pasturatges.
13.7.1 Fins a 500 Has 9,78 pts/Ha.
13.7.2 Excés 500 Ha. fins a 1.000 Ha. T2 pts/Ha.
13.7.3 Excés 1.000 fins a 2.000 Has 515 pts/Ha.
13.7.4 Excés 2.000 Has 4,6 pts/Ha.
13.8 Fruits i llavors.
13.8.1 Fins a 200 Has 14'4 pts/Ha.
13.8.2 Excés 200 Has 9'3 pts/Ha.
13.9 Espart.
13.9.1 Fins a 1.000 Qm 8'3 pts/Qm.
13.9.2 Excés 1.000 Qm 5,35 pts/Qm.
13.10 Aromátiques 11,02 pts/Qum.
13.11 Labor i sembra 1.236 pts. més
20% pts/Ha.
13.12 Trufa 4.326 pts. més
360 pts/Kg.
13.13 Pedra 4.326 pts. més
Y09 pts/m.c.
13.14 Arena 4.326 pts. més
618 pts/m.c.
14. Redacció de plans, estudis i projectes
14.1 Memóries preliminars d'ordenació.
14.1.1 Fins a 500 Has 6.592 pts. més
25'7pts/Ha
14.1.2 Excés 500 fins a 5.000 Has 12.772 pts. més
13'32 pts/Ha.
14.1.3 Excés 1.000 fins a 5.000 Has. 19.158 pts. més
6'96 pts/Ha.
14.1.4 Excés 5.000 fins a 10.000 Has. 25.544 pts. més
Y69 pts/Ha.
14.1.5 Excés 10.000 Has 30.900 pts. més
516 pts/Ha.
14.2 Projectes d'ordenació de muntanya alta
14.2.1 Fins a 1.000 Has 31.930 pts. més
556 pts/Ha.
14.2.2 Excés 1.000 Has 587.930 pts.
més 278 pts/Ha.
14.3 Projectes d'ordenació de muntanya baixa.
14.3.1 Fins a 1.000 Has 31.930 pts. més
222 pts/Ha.
14.3.2 Excés 1.000 Has . 253.930 pts.
més 111 pts/Ha.
14.4 Projectes d'ordenació de muntanya mitja.
14.4.1 Fins a 1.000 Has 31.930 pts. més
278 pts/Ha.
14.4.2 Excés 1.000 Has 309.930 pts.
més 139 pts/Ha.
14.5 Revisions: 5001o de les tarifes corresponents a les ordenacions
respectives.
14.6 Plans provisionals d'ordenació
14.6.1 Muntanya alta, mitja o baixa: 40% de la tarifa corresponent al
projecte respectiu.
14.6.2 Muntanya herbácia i revisions: 50% de la tarifa respectiva.
15. Direcció de treballs, obres, aprofitaments i instal·lacions, i
conservació i funcionament.
15.1 Fins a 200.000 pts. de pressupost s'apílicará el 6%
15.2 L'excés de 200.000 pts. es computará al 4'5%
16. Alçent de plánols, valoració i redacció d'informes relatius a permutes,
6.386 pts. més l'import de les tarifes 1,7 i 10.
17. Per certificacions 196 pessetes
Article 149. Acreditació
La taxa s'acreditará en el moment de la prestació dels serveis i treballs esmentats en l'article anterior.
Article 150. Normes per a Paplicació de les tarifes
La percepció d'aquesta taxa será incompatible amb el que regula el capítol IX d'aquest títol.
CAPíTOL VII
Taxa per Dicéncia de Ca-ca i Pesca i Activitats Complementúries. Taxa 12.07
Article ]5L Fet imposable
Constitueix el fet imposable la prestació per la Conselleria d`Agricultura i Pesca dels serves següents:
1. Expedició de llicéncies i matrícules necessáries per a practicar la pesca continental o per a dedicar embarcacions i aparells flotants a la pesca en aigües continentals.
2. Expedició de llicéncies per a practicar la caa dins del territori nacional.
3. Matrícula dels vedats de caQa.
4. Permís per a caQar en vedats nacionals i zones controlades de caQa.
5. Permís per a pescar en vedats.
6. Utilització dels refugis.
7. Actuacions en vies pecuáries
Article 152. Subjecte passiu
Seran subjectes passius els qui sol·liciten Vexpedició de llicéncies i matricules o permisos recollits en l'article anterior.
Article 153. Bases i tipus
La taxa s'exigirá segons les bases i tipus següents:
1. Expedició de Llicéncies i Matrícules de Pesca.
1.1 Llicéncies.
1.1.1 Espécies ordináries.
1.1.1.1 Especial 1.287
1.1.1.2 Nacional 783
1.1.1.3 Quinzenal 319
1.1.1.4 Reduida 206
1.1.1.5 Regional 515
1.1.2 Espécies selectes.
1.1.2.1 Truita: Recárrec sobre la llicéncia del 50%
1.1.2.2 Salmó: Recárrec sobre la llicéncia del 100%
1.2 Matrícules.
1.2.1 Classe 1ª1.030
1.2.2 Classe 2ª 515
2. Expedició de Llicéncies de Caça.
2.1 Llicéncies de Caça amb armes de foc i altres procediments autoritzats.
2.1.1 Llicéncia Anual.
2.1.1.1 Caçadors nacionals i estrangers residents 2.575
2.1.1.2 Caçadors estrangers no residents 20.569
2.1.2 Llicéncia temporal 1.287
2.1.2.1 Caçadors estrangers no residents.
2.1.2.1.1 Llicéncia inicial 10.290
2.1.2.1.2 Prórroga de la llicéncia 5.140
2.2 Llicéncia per a Caçar amb qualsevol procediment autoritzat llevat les
armes de foc, 50% de les de l'apartat 2.1
2.3 Llicéncies especials.
2.3.1 Caça amb aus de falconeria o reclam de perdiu 2.575
2.3.2 Caça amb furó 2.575
2.3.3 Possessió d'una dula amb fins de Caça. 25.709
2.4 Recárrecs per a caces especials.
2.4.1 Caça major, 50% de les de l'apartat 2.1
2.4.2 Caça perdius a batuda, 25% de les de l'apartat 2.1.
2.4.3 Tirades a ánecs, 25% de les de l'apartat 2.1
3. Matrícules de vedats.
L'import será el corresponent al 75% del gravamen que per L'Impost Municipal
sobre Despeses Sumptuáries s'aplique a l'aprofitament de vedats privats.
4. Permisos de Caça en Vedats Socials. Terrenys sotmesos al Régim de Caça
Controlada.
4.1 Caça en Vedats Socials i Zones de Caça Controlada.
4.1.1 Per permís de Caça.
Per permís a Caçadors nacionals 3.090
Per permís a caçadors de la C.V 2.317
Per permís a Caçadors locals 1.545
4.1.2 Per peça Caçada
Per a cagadors nacionals 618
Per a Caçadors de la Com. Valen 412
Per a Caçadors locals 309
5. Permís de pesca en Vedats
5.1 Llicéncies
5.1.1 Classe lª 2.575
5.1.2 Classe 2ª 515
5.1.3 Classe 3ª 515
5.1.4 Classe 4ª 257
5.1.5 Classe 5ª 129
5.1.6 Classe 6ª 52
5.2 Matrícules
5.2.1 Classe lª 1.030
5.2.2 Classe 2ª 515
6. Utilització de refugis de la Conselleria.
6.1 Refugis de 5 places, 103 pts per persona i dia.
6.2 De 8 places, 165 pts per persona i dia.
6.3 De 10 places, 206 pts per persona i dia.
6.4 De 15 places, 309 pts per persona i dia.
7. Actuacions en Vies Pecuáries
Per al cobrament de les taxes derivades d'actuacions en relació amb les vies pecuáries s'aplicaran les que corresponguen d'entre les taxes fórestals per prestació de serveis i execució de treballs.
Artiele 154. Meritació
La taxa meritará en el moment de la prestació del servei.
No obstant aixó, podrá exigir-se el pagament a compte en el moment de formular la sol·licitud.
A rticle 155
És exceptuada de l'aplicació d'aquesta taxa la caa efectuada en Reserves Nacionals concurrents amb altres Comunitats Autónomes, el régim de la qual será determinada pels órgans comuns d'administració i d'acord amb les normes específiques.
CAPíTOL VIII
Taxa per Expedició de les Llicéncies de Pesca Recreativa de ].«, 2.1 i 3.a Classe. Taxa 12.08
Article 156. Fet imposabIe
El fet imposable d'aquesta taxa está constituit per la prestació de serveis administratius inherents a L'expedició de Lli-céncies de Pesca Recreativa de l?, 2 i M classe, pels órgans competents de la Conselleria dAgricultura i Pesca, o els que en el futur assumesquen aquestes competéncies.
Els serveis esmentats estan constituits per la tramitació i expedició del document o llicéncia de Pesca Recreativa de P, 2 i 3' elasse, i inscripció en el Registre Oficial.
Article 157. Subjectes passius
Queden obligats al pagament d'aquesta taxa els qui sol-Iiciten la inscripció o obtinguen les llicéncies i complesquen els requisits prevists per L'ordenament vigent.
Article 158. Quanties
La quantia es fixa en 1.308 pts per llicéncia de l classe i 391 pts per a la llicéncia de 2 o M classe, que tindrá una vigéncia de dos anys des del moment de L'expedició.
Article 159. Meritació
Eobligació de contribuir naixerá quan el fet imposable haja estat realitzat.
CANTOL IX
Taxa per Serveis Administraflus de la Conselleria dAgricultura i Pesca. Taxa 12.09
Articie 160. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació de serveis administratius per part dels diversos órgans de la Conselleria dAgricultura i Pesca i que consistiran en l'expedició de certificats, inscripcions i altres trámits de carácter
administratiu.
Article 161. Subjectes passius
Estan obligats al pagament d'aquesta taxa els qui utilitzen, a petició própia o per imperatiu de la Llei, els serveis esmentats en l'article anterior.
Article 162. Bases i tipus
La taxa s'exigirá segons que disposa el quadre de tarifes següent.
1. Inscripció en registres oficials 131
2. Diligenciació i segellat de llibres oficials 196
3. Expedició de certificats, visat de documents, trámits de documents i altres trámits de
carácter administratiu 196
4. Expedició de certificats i altres trámits de carácter administratiu que necessiten
informes i consultes o recerca de documents en arxius oficials 654
Article 163. Meritació
La taxa meritará en el moment de la prestació del servei.
Article 164. Normes per a l'aplicació de les tarifes
La percepció d'aquesta taxa será incompatible amb la percepció de qualsevol de les altres tipificades en els Capítols 111, IV i VI d'aquest Títol.
CAPITOL X
Taxa per la prestació de serveis en matéria dlexecució per contracte. Taxa 12.10
Article 165. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació de serveis i treballs en matéria de replanteig i direcció d'obres per part de la Conselleria ^gricultura i Pesca en les obres que realitze la Direcció General de Desenvolupament Agrari.
Article 166. Subjectes passius
Els contractistes adjudicataris d'obres.
Article 167. Bases i tipus
La base será Pimport cert de la certificació (import líquid total - IVA).
Els tipus seran els següents:
a) Per replanteig de les obres, 11%.
b) Per direcció, vigiláncia i inspecció d'obres, el 3%.
Article 168. Meritació
La taxa meritará al pagament de les certificacions dobra.»
Article nové
Es modifica el Títol VIII del Text Articulat de la Llei de Bases de Taxes de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 22 de desembre de 1984, que queda redactat en els termes següents:
« TíTOL VIII
Conselleria de Trebail i Seguretat Social. 13
CAPíTOL úNIC
Taxa per Serveis Socials. Taxa 13.01
Article 169. Fet imposable
Constitueix el fet imposable Xaquesta taxa la prestació dels serveis d'allotjament i, si escau, manutenció realitzats pels Centres i Residéncies dependents de la Conselleria de Treball i Seguretat Social que es detallen a continuació:
1. Centres per a minusválids.
2. Residéncies per a la tercera edat.
3. Centres de menors.
4. Residéncies per a la dona.
5. Menjadors socials M edat.
Article 170. Subjectes passius
Seran subjectes passius els qui sol·liciten la prestació dels serveis esmentats en alguns dels centres i residéncias esmentats anteriorment.
Article 171. Bases i tipus
El cálcul de la taxa s'efectuará segons les bases i tipus següents:
1. Centres per a minusválids.
1.1 Centres per a minusválids psíquics.
1.1.1 Beneficiafl component de la unitat familiar. L'aportació per part de la família es
determinará en funció del nombre de membres i dels ingressos totals segons es recull
en l'armex incorporat al final d'aquest capítol.
1.1.2 Beneficiar¡ orfe total ¡/o abandonat per la família.
1.1.2.1 En régim d'internat: 75% dels ingressos.
1.1.3 Beneficiar¡ amb pensió d'orfandat.
1.1.3.1 En régim d'internat: mínim 75% dels ingressos i, si escau, el que disposa l' Article
176 apartat 1.1.f).I.
1.1.3.2 En régim de mitja pensió: mínim 50% dels ingressos i, si escau, el que disposa
l'Article 176 apartat 1.1.f).I.
1.2 Residéncies per a minusválids físics.
1.2.1 Beneficiafi component de la unitat familiar: segons disposa L'epígraf 1.1.1.
1.2.2 Beneficiar¡ independitzat de la unitat familiar amb ingressos propis: abonará el 75%
dels ingressos totals.
2. Residéncies per a la tercera Edat.
2.1 Beneficiar¡ resident: 75% dels ingressos totals líquids.
3. Centres de menors
3.1 Aportació familiar: segons disposa Pepígraf 1.1.1.
4. Residéncies per a la dona.
4.1 Component de la unitat familiar: segons que disposa Pepígraf 1.1.1.
4.2 Independitzada de la unitat familiar, amb ingressos propis: segons disposa Pepígraf
1.2.2.
5. Menjadors socials M edat, 1.638 pts/mes.
Article 172. Meritació
Eobligació de satisfer la taxa naix en el moment de la prestació del servei.
Article 173. Pagament
Eimport de la taxa es fará efectiu mensualment.
Article 174. Normes per a l'aplicació de les tarifes
Per a l'aplicació de les bases i tipus a qué fa referéncia l'article 171 seran tingudes en compte les normes que es detallen a continuació:
1. Centres per a minusválids.
1.1. Minusválid psíquic.
a) Les quantitats corresponents a ingressos inclouen els existents en la familia pels conceptes diferents: salaris, béns immobles, interessos bancaris, valors, són considerats els ingressos bruts.
b) Tots aquells beneficiaris que perceben les 3.000 pts. corresponents a l'aportació de la Seguretat Social abonaran mensualment aquesta quantitat al centre i no es computará al compte D'ingressos totals familiars.
c) Les quantitats recollides en l'armex com a aportació familiar no duen incloses les 3.000 pts. de la Seguretat Social.
d) Les quantitats a abonar que no superen el módul del Centre. Quan la quantitat que corresponga abonar a la família pels ingressos siga superior al módul esmentat, sols s'abonará la quantitat corresponent a aquest.
e) Els membres familiars que es consideren a aquest efecte, són tots aquells que conviuen en el domicili familiar, pares, avis, fills (inclós el beneficiafl).
En el cas dels fills, es consideren fins la majoria d'edat si perceben salafl, i fins als 26 anys si estan en atur.
f) En el cas de beneficiarl amb pensió d'orfandat:
1. La diferéncia entre el módul del Centre i la quantia que puga aportar pels ingressos, segons que disposa, quant a aportació familiar, l'armex.
2. Les pagues extarordináries no es computaran a L'efecte del cómput dels ingressos totals.
1.2. Minusválids físics
a) Minusválids integrats en una estructura familiar. Segons que disposen els punts 1.I.a) al I.l.e) d'aquest article.
b) Minusválids independitzats de la familia, amb ingressos propis.
1. Les pagues extraordináries no es computaran com a ingressos totals.
2. La quantitat máxima a abonar no será mai superior al cost de la plaQa.
3. En alló referent als ingressos totals, segons disposa el punt 1.1.1 d'aquest article.
4. Mínim per a despeses personals.
No obstant el que indica l'epígraf 1.2.2 de l'article 171 a tots els beneficiaris sels garantirá un mínim de 10.300 pts. mes per a despeses personals, per les quals abonaran al Centre la diferéncia entre aquesta quantia i la dels ingressos totals.
2. Residéncies per a la tercera edat.
a) En els casos de residéncia en comú de dues persones es realitzará una sola declaració conjunta per al cómput dels ingressos totals.
b) Segons disposen els punts I.La) i 1.1J).2 d'aquest article.
c) En cap cas la quantitat máxima a abonar será superior al cost de la plaQa.
d) Mínim per a despeses personals.
No obstant el que disposa l'epígraf 2.1 de l'article 171, es garantirá un mínim per a despeses personals en la quantia següent:
1. En cas de beneficiaris que resideixen en comú, individualment, el 20% de la pensió mínima de jubilació per a persones majors de 65 anys, sense cónjuge al seu cárrec, vigent en cada moment per al Régini General de la Seguretat Social.
2. En cas de beneficiaris ingressats amb cónjuge o per sona unida sentimentalment, el 30% de la pensió mínima de jubilació per a persones majors de 65 anys, amb cónjuge al seu cárrec, vigent en cada moment per al Régim General de la Seguretat Social.
3. Centres de Menors
Segons que disposen els punts I.La) al I.l.e) d'aquest article.
4. Residéncies per a la dona
a) Dona component d'unitat familiar. Segons que disposen els epígrafs 1.1.a) al I.l.e) d'aquest article.
b) Dona independitzada de la familia, amb ingressos propis. Segons que disposa l'epígraf 1.21) d'aquest article.
5. Menjadores socials M edat.
Estan exempts tant els pensionistes M Fons dAcció Social com aquelles persones que no perceben cap tipus de pensió.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
Continuaran regint-se per la normativa que els és actualment aplicable les taxes meritades per serveis prestats o funcions realitzades per Organismes Autònoms de caràcter administratiu adscrits en l'actualitat, o que es puguen adscriure en el futur a la Generalitat Valenciana.
Segona
Igualment continuaran regint-se per la normativa que els és actualment aplicable les taxes percebudes per Corporacions o Entitats de Dret Públic, integrades en l’àmbit de la Administració Institucional, i les funcions de les quals es realitzen en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
Tercera
Acabat el procés de transferències a la Generalitat Valenciana, el Consell trametrà a les Corts Valencianes una enumeració completa de les taxes suprimides i d'aquelles altres que, després d'haver estat objecte de refusió en una sola, han perdut substantivitat pròpia.
Quarta
Correspon a la Conselleria d'Economia i Hisenda l'aprovació dels procediments de gestió i models d'impresos relatius a les taxes recollides en aquesta Llei.
Quinta
Es delega en els Municipis compresos en el territori de la Comunitat Valenciana la competència per atorgar la Cédula d'Habitabilitat.
El Consell de la Generalitat Valenciana regularà mitjançant Decret els requisits i condicions per a l’expedició de la Cédula d'Habitabilitat i nivells d'habitabilitat i el règim sancionador Mentrestant s'aplicarà la normativa específica vigent actualment.
La Generalitat Valenciana podrà dictar, per a dirigir i controlar l’exercici de les funcions delegades les instruccions tècniques de caràcter general oportunes i demanar, en qualsevol moment, informació sobre la gestió municipal, i també enviar comissionats i formular els requeriments pertinents per a la reparació de les deficiències observades. En cas d'incompliment de les directrius, denegació de les informacions sol·licitades o inobservàncies dels requeriments formulats, l'Administració delegant podrà revocar la delegació o executar ella mateixa la competència delegada en substitució del Municipi.
Els actes d'aquest podran ser recorreguts davant els òrgans competents de l’Administració delegant.
Sisena
Es cedeix als Municipis de la Comunitat Valenciana el rendiment de la taxa denominada Cédula d'Habitabilitat regulada en el títol III, Capítol V, articles 61 a 65, i la seua gestió, liquidació, recaptació i inspecció.
Correspon a la Generalitat Valenciana la titularitat de les competències de gestió, liquidació, recaptació, inspecció i revisió de la taxa el rendiment de la qual es cedeix, i es reserva les funcions següents:
a) En matèria de gestió i liquidació:
- La resolució de consultes tributàries.
- La regulació dels models d'impresos a utilitzar.
b) En matèria d'inspecció:
- Les actuacions comprovadores i investigadores respecte a aquesta taxa, sense perjudici de les funcions d'inspecció de les Entitats delegades.
c) En matèria de revisió:
- La revisió d'actes de gestió tributària a què es refereix l'article 154 de la Llei General Tributària.
El coneixement de les reclamacions econòmico-administratives interposades contra els actes de gestió tributària d'aquesta Taxa, tant si s'hi susciten qüestions de fet com de dret.
La Generalitat Valenciana podrà dictar les instruccions i realitzar les actuacions que considere oportunes per al control de la gestió de la taxa.
DISPOSICIONS TRANSITORIES
Primera
Sense perjudici del que disposen les Corts Valencianes, i mentre aquestes no es pronuncien al respecte, les taxes meritades per serveis prestats per òrgans que en el moment d'entrada en vigor d'aquesta Llei no han estat transferits a la Generalitat Valenciana o per funciones que tampoc no han estat objecte de cessió fins a aquest moment, se subjectaran a les disposicions vigents en el moment de produir-se la cessió o transferència.
Segona
Els preus regulats en el Decret Legislatiu de 22 de desembre de 1984, pel qual s'aprova el Text Articulat de la Llei 6/1984, de 29 de juliol, de Bases de Taxes de la Generalitat Valenciana, continuaran regint-se per aquests fins que siguen regulats pel Consell, segons que preveu l'article 1.2 d'aquesta Llei.
Tercera
Les quanties fixades en aquesta Llei, incorporen l’increment de l'1,03 respecte a les exigibles en 1988. En conseqüència, l’import de les taxes acreditades durant 1988 es calcularà dividint aquestes pel coeficient 1,03.
DISPOSICIO FINAL
Aquesta Llei vigirà el dia següent de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta Llei.
València, 20 d'octubre de 1989.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
Veure annex

linea
Mapa web