Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

Decret 159/1992, de 28 de setembre, del Govern valencià, pel qual modifica la relació de béns, serveis i activitats susceptibles de ser retribuïts mitjançant preus públics a la Comunitat Valenciana.

(DOGV núm. 1879 de 08.10.1992) Ref. Base de dades 2385/1992

Decret 159/1992, de 28 de setembre, del Govern valencià, pel qual modifica la relació de béns, serveis i activitats susceptibles de ser retribuïts mitjançant preus públics a la Comunitat Valenciana.
El Decret 227/1991, de 9 de desembre, del Govern Valencià, aprovà la relació de béns, serveis i activitats susceptibles de ser retribuïts mitjançant preus públics a la Comunitat Valenciana.
L'article 3.1 del Decret 73/1991, de 13 de maig, del Govern Valencià, atribueix a aquest la competència per a establir el catàleg de preus públics.
Atès el temps transcorregut des de la implantació en la Comunitat Valenciana del règim jurídic dels preus públics, i d'acord amb les peticions efectuades per distintes conselleries i organismes autònoms, cal actualitzar aquesta relació.
Per això, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, amb la deliberació prèvia del Govern Valencià en la reunió del dia 28 de setembre de 1992,
DECRETE
Article primer
Eliminar de la relació continguda en el Decret 227/1991, de 9 de desembre, en la Conselleria d’agricultura i Pesca, el preu públic per venda de productes agrícoles i vi.
Article segon
Afegir a la relació continguda en el Decret 227/ 1991, de 9 de desembre, els Lliuraments de béns i prestacions de serveis i activitats realitzades per distintes conselleries i organismes autònoms de la Generalitat Valenciana, subjectes al règim de preus públics que s'inclouen en l'annex d'aquest decret.
DISPOSICIO FINAL
Aquest decret entrarà en vigor el dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 28 de setembre de 1992.
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Economia i Hisenda,
ANTONI BIRLANGA I CASANOVA
ANNEX
Relació de Lliuraments de béns i prestació de serveis i activitats subjectes al règim de preus públics.
1. Per totes les conselleries i organismes autònoms.
- Prestació del servei de fotocòpies.
2. Presidència
- Subscripció en microfitxa del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
3. Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
- Utilització d'instal·lacions esportives, salons d'actes, sales i aules del complex educatiu de Cheste.
- Prestació del servei d'allotjament, transport i manutenció en el complex educatiu de Cheste.
4. Institut Valencià d'Estadística.
- Prestació de serveis per la utilització del banc de dades de l'Institut Valencià d'Estadística.
- Prestació del servei de fotocòpies o altres mitjans de reproducció.
5. Institut Valencià de la Joventut.
- Prestació de serveis en residències juvenils.
6. Institut Valencià de la Dona.
- Realització de cursos, trobades, jornades, seminaris i congressos.

linea
Mapa web