Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

DECRET 50/2006, de 7 d'abril, del Consell de la Generalitat, de declaració del Parc Natural de Penyagolosa. [2006/X4277]

(DOGV núm. 5239 de 12.04.2006) Ref. Base de dades 2012/2006

DECRET 50/2006, de 7 d'abril, del Consell de la Generalitat, de declaració del Parc Natural de Penyagolosa. [2006/X4277]
El pic Penyagolosa i el seu entorn és un espai natural emblemàtic per a la Comunitat Valenciana. Amb la finalitat de promoure-hi una ordenació i una gestió del territori i els recursos naturals basada en la conservació, la millora i l'ús racional dels valors ambientals i culturals, mitjançant Orde de 13 d'octubre de 2003, la Conselleria de Territori i Habitatge va iniciar el procediment d'elaboració i aprovació del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Massís de Penyagolosa y, posteriorment, el Consell de la Generalitat va aprovar per mitjà del Decret 49/2006, de 7 d'abril, el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (en endavant, PORN) del Massís de Penyagolosa, que afecta una superfície de 26.491,7 hectàrees, als termes municipals de Vistabella del Maestrazgo, Xodos, Villahermosa del Río, Castillo de Villamalefa i Lucena del Cid, de la província de Castelló.
La part central de l'àmbit territorial del PORN, que inclou el mateix pic Penyagolosa i el seu entorn immediat, la delimitació concreta del qual està inclosa en l'annex I, pels seus rellevants valors mediambientals, paisatgístics i culturals, com també per les seues potencialitats d'ús públic en relació amb l'estudi, l'ensenyament i el gaudi ordenat del medi natural, reunix mèrits objectius indiscutibles per a l'habilitació d'una de les figures jurídiques de protecció d'espais naturals previstes en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
De fet, l'esmentat PORN del Massís de Penyagolosa proposa expressament la tramitació i la declaració d'un Parc Natural en l'àmbit territorial objecte d'este decret, que coincidix en el PORN amb la categoria d'ordenació denominada zona de protecció. Este àmbit té una extensió de 1.094,45 hectàrees als termes municipals de Vistabella del Maestrazgo, Xodos i Villahermosa del Río.
Per tant, esta per una banda el PORN del Massís de Penyagolosa, que afecta 26.491,7 ha dels termes municipals de Vistabella del Maestrazgo, Xodos, Villahermosa del Río, Castillo de Villamalefa i Lucena del Cid, de la província de Castelló, i, d'altre, el Parc Natural de Penyagolosa, ubicat al seu interior amb 1.094,45 ha. als termes municipals de Xodos, Vistabella del Maestrazgo i Villahermosa del Río.
Per raó de la competència exclusiva sobre espais naturals, atribuïda a la Generalitat a través de la conselleria competent en matèria de medi ambient, segons l'article 31.10 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat, es va promulgar la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana. Esta llei establix la figura del Parc Natural com la indicada especialment per a la protecció d'espais naturals valuosos de forma compatible amb l'ús sostenible dels recursos naturals en els sectors forestal, ramader, cinegètic, agrícola i de serveis, com també amb l'exercici d'una important funció social en l'estudi, l'ensenyament i el gaudi ordenat dels valors ambientals i culturals.
La figura de Parc Natural, segons la definició que dóna la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, és també l'adequada especialment per a la gestió d'aquells espais naturals que, com en el cas de Penyagolosa, es caracteritzen per uns valors ambientals i paisatgístics que s'han configurat històricament en estreta interacció amb l'activitat humana del medi rural.
Per tot això, després de consultar per mitjà d'audiència tots els sectors implicats en la declaració d'este espai natural, i acomplits els tràmits procedimentals previstos en l'article 49 bis de la Llei de Govern Valencià, a proposta del conseller de Territori i Habitatge, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 7 d'abril de 2006,
DECRETE
Article 1. Objecte i fins
1. L'objecte d'este decret és la declaració del Parc Natural de Penyagolosa, i s'establix per a este un règim especial de protecció d'acord amb el que disposa la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
Este règim especial està d'acord amb el marc normatiu i d'ordenació establit en el vigent PORN del Massís de Penyagolosa.
2. El règim de protecció que s'aplica al Parc Natural de Penyagolosa té les finalitats següents:
a) Protegir i conservar el patrimoni natural i el paisatge, i promoure la gestió racional dels recursos naturals en el marc d'una estratègia global d'avançament cap al desenvolupament sostenible.
b) Protegir i conservar el patrimoni cultural associat als valors ambientals i paisatgístics, amb especial atenció als elements historicoartístics, arquitectònics i etnològics i, en general, a aquells trets, estructures o béns que són el resultat del poblament humà en els últims segles.
c) Corregir i minimitzar, en la mesura que siga possible, els impactes que l'activitat humana ha pogut ocasionar sobre els recursos naturals, paisatgístics i culturals.
d) Regular específicament els usos, aprofitaments i activitats en relació amb la conservació activa d'estos recursos, per evitar aquelles actuacions que resulten perjudicials per a la preservació i la gestió racional d'estos.
e) Promoure mesures directes per a la conservació, la regeneració, la millora, la difusió i la posada en valor dels elements i conjunts d'interés natural i cultural.
f) Fomentar i coordinar programes d'actuació en matèria d'ús públic i privat dels recursos naturals i culturals, que incloga l'estudi, l'aprofitament sostenible, la investigació, l'ensenyament i el gaudi ordenat d'estos.
g) Potenciar i regular l'ús públic del medi, el qual compta amb una notable tradició en el Massís de Penyagolosa, i és objecte d'atenció especial la recreació ordenada en la natura, el senderisme, l'escalada clàssica, l'escalada curta, les carreteres terrestres i el turisme rural en les seues diverses modalitats.
h) Facilitar i fomentar la participació de municipis, propietaris, usuaris i col·lectius socioeconòmics en la gestió de l'espai protegit i en el disseny d'estratègies d'actuació específiques.
i) Promoure la coordinació i la concurrència d'iniciatives entre l'administració autonòmica, les corporacions locals i la iniciativa privada en les matèries relatives a la gestió del parc.
Article 2. Àmbit territorial
1. L'àmbit territorial del Parc Natural de Penyagolosa és el descrit en l'annex I (delimitació textual) i en l'annex II (delimitació gràfica) del present decret. Esta àrea inclou part dels termes municipals de Villahermosa del Río, Vistabella del Maestrazgo i Xodos.
2. A l'efecte del que disposa l'article 29 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, es declara l'Àrea d'Esmorteïment d'Impactes del Parc Natural de Penyagolosa, l'àmbit territorial de la qual coincidix amb la categoria d'ordenació denominada zona d'influència en el vigent Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de Massís de Penyagolosa. La regulació d'usos i activitats vigent a l'Àrea d'Esmorteïment d'Impactes serà la determinada en l'esmentat PORN per a la zona d'influència.
Article 3. Règim de protecció
1. El règim de protecció establit en este decret s'estén a tot l'àmbit territorial del Parc Natural referit en l'article anterior.
2. Els usos i els aprofitaments del sòl i dels restants recursos naturals en este àmbit territorial, com també les activitats econòmiques i socials que s'hi vinculen, han de realitzar-se d'acord amb les normes i amb les directrius d'ordenació i gestió que conté el vigent PORN del Massís de Penyagolosa.
Article 4. Règim de gestió
D'acord amb el que establix l'article 48 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, s'atribuïx la gestió del Parc Natural de Penyagolosa a la conselleria competent en matèria de medi ambient, per mitjà de l'òrgan competent en matèria d'espais naturals protegits.
Article 5. Pla Rector d'Ús i Gestió
1. La conselleria competent en matèria de medi ambient elaborarà i tramitarà un Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG) de Parc Natural de Penyagolosa, d'acord amb el que establixen els articles 37 a 41 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, quant a objectius, fins, abast, contingut i tramitació d'estos instruments d'ordenació i gestió d'espais naturals protegits.
2. Este PRUG constituirà el marc dins del qual s'executaran les activitats directament relacionades amb la gestió del parc natural, i portaran a terme per a això les normes generals contingudes en este decret i les determinacions, les directrius i els programes d'actuació definits en el vigent PORN del Massís de Penyagolosa.
Article 6. Junta Rectora
1. Es crea la Junta Rectora del Parc Natural de Penyagolosa, adscrita a la Conselleria de Territori i Habitatge, com a òrgan col·legiat consultiu, col·laborador de la conselleria competent en medi ambient en la gestió del Parc Natural.
2. La Junta Rectora té el caràcter d'òrgan assessor, consultiu, representatiu i de participació, que canalitzarà, així mateix, les iniciatives gestores de les administracions, els propietaris i els col·lectius públics i privats directament relacionats amb els objectius del Parc en els àmbits administratiu, econòmic, social i cultural.
En particular, la Junta Rectora ha de ser oïda per a l'adopció de les decisions següents:
a) Aprovació del pressupost de gestió del Parc Natural.
b) Aprovació, modificació i revisió dels instruments d'ordenació i gestió del Parc Natural.
c) Aprovació del programa anual de gestió del Parc Natural.
d) Emissió d'aquells informes preceptius sobre plànols, projectes o normes per als quals es preveja expressament la participació de l'òrgan col·legiat, com també d'aquells informes que li siguen sol·licitats sobre qualsevol aspecte que afecte directament o indirectament l'àmbit del Parc Natural.
e) Proposta i, si és el cas, seguiment, d'actuacions i iniciatives que tendeixen a la consecució dels fins del Parc Natural, incloent els de difusió i informació dels valors de l'espai natural protegit, com també de formació i educació ambiental.
f) Aprovació d'una memòria anual d'activitats i resultats, que propose les mesures necessàries per a millorar la gestió.
3. President nat de la Junta Rectora:
De conformitat amb el Decret 264/2004, de 3 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica la composició de les Juntes Rectores dels Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana, el conseller competent en matèria de medi ambient serà president nat de la Junta Rectora. Quan assistisca a les reunions ostentarà la presidència de la sessió amb veu i vot, fins i tot diriment, i tindrà tots els drets i les obligacions que puguen correspondre a qualsevol membre de la Junta.
4. President de la Junta Rectora:
a) El president de la Junta Rectora serà nomenat pel Consell de la Generalitat, a proposta del conseller competent en matèria de medi ambient, i pot recaure este nomenament en un membre de la mateixa Junta.
b) En absència del president nat, les funcions d'este durant les sessions, inclòs el caràcter diriment del seu vot, seran assumides pel president de la Junta Rectora.
c) Quan assistisca a les sessions el president nat, el president de la Junta Rectora tindrà la consideració de vicepresident de l'esmentat òrgan col·legiat durant estes sessions.
5. La Junta Rectora del Parc Natural de Penyagolosa està formada pels membres següents:
a) El conseller competent en matèria de medi ambient, com a president nat de la Junta Rectora.
b) El president de la Junta Rectora.
c) El director-conservador del Parc Natural, que actuarà com a secretari.
d) Un representant de la Conselleria de Territori i Habitatge.
e) Un representant de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport.
f) Un representant de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
g) Un representant de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.
h) Un representant de la Conselleria de Justicia, Interior i Administracions Públiques.
i) Un representant de la Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència.
j) Un representant de la Conselleria de Turisme.
k) Un representant de la Diputació Provincial de Castelló.
l) Un representant per cada un dels ajuntaments de Villahermosa del Río, Vistabella del Maestrazgo i Xodos.
ll) Un representant del grup d'acció local Associació Palància Millars, designat lliurement per esta entitat, pel termini que esta última establisca.
m) Un representant del grup d'acció local Associació per al Desenvolupament Integral dels Ports Maestrat (PORTMADER), designat lliurement per esta entitat, pel termini que esta última establisca.
n) Un representant de la Fundació Penyagolosa, designat lliurement per esta entitat, pel termini que esta última establisca.
o) Un representant de l'Associació de Veïns del Carbo, designat lliurement per esta entitat, pel termini que esta última establisca.
p) Un representant de la Federació d'Associacions de Veïns de la Comunitat Valenciana, designat lliurement per esta entitat, pel termini que esta última establisca.
q) Un representant de l'Associació Amics del Penyagolosa, elegit lliurement per esta entitat, pel termini que esta última establisca.
r) Un representant de la Federació d'Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana, triat lliurement per esta entitat, pel termini que esta última establisca.
s) Un representant de les associacions excursionistes que exercixen activitats a la zona, amb caràcter rotatori biennal, triat lliurement per estes entitats de comú acord entre estes.
t) Un representant de la Universitat Jaume I, designat per l'esmentada entitat acadèmica.
u) Dos representants de les associacions conservacionistes que exercixen activitats a la zona, amb caràcter rotatori biennal, triat per les esmentades entitats de comú acord entre estes.
v) Un representant, amb caràcter rotatori biennal, de les societats de caçadors dels municipis del parc natural, triat per les esmentades societats de comú acord entre elles.
w) Dos representants dels propietaris privats de terrenys al parc natural, amb caràcter rotatori biennal, triat per aquests de comú acord entre ells.
x) Un representant de l'Associació Valenciana d'Agricultors, elegit per esta entitat.
y) Un representant de la Unió de Llauradors i Ramaders de la Comunitat Valenciana, designat per esta entitat.
z) Dos representants de les organitzacions sindicals més representatives en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, elegits per estes entitats.
6. Per al correcte compliment de les comeses de la Junta Rectora podran constituir-se, en el si d'esta, les comissions que siguen necessàries. Amb caràcter permanent o temporal, i per delegació expressa de la Junta, a la qual donaran compte de les seues activitats, les comissions podran exercir funcions d'informe, proposta, assessorament i seguiment d'àmbits concrets de la gestió del Parc Natural.
7. El funcionament intern de la Junta Rectora es regirà per un reglament de funcionament que aprovarà la mateixa Junta, la proposta del qual serà redactada pel secretari.
Article 7. Director-conservador del Parc Natural
1. El conseller competent en matèria de medi ambient, per a una adequada administració i gestió de l'espai protegit, designarà un director-conservador del Parc Natural de Penyagolosa.
2. El director-conservador, que dependrà de l'òrgan competent en espais naturals protegits, exercirà les funcions següents:
a) Adoptar les decisions relatives a la gestió del Parc Natural que no hagen sigut expressament reservades a altres òrgans, incloses totes aquelles que deriven del PORN del Massís de Penyagolosa i aquelles que s'establisquen en el Pla Rector d'Ús i Gestió que es formule per al Parc.
b) Ostentar la direcció tècnica i la coordinació del personal assignat al Parc Natural, com també de les instal·lacions i equipaments vinculades a la gestió d'este.
c) Elaborar les propostes de pressupostos i de programes de gestió, com també la proposta de memòria anual d'activitats.
d) Ostentar la representació ordinària del Parc Natural davant dels col·lectius ciutadans i les entitats públiques i privades rellevants, a l'efecte d'assegurar la participació pública en la gestió de l'espai, com també davant de les instàncies tècniques, científiques i de coordinació i cooperació administrativa que corresponguen.
e) Emetre els informes exigits per la legislació o els instruments d'ordenació del Parc.
f) Emetre els informes que els siguen requerits per la conselleria competent en matèria de medi ambient en aquells procediments promoguts per l'administració o particulars que afecten el Parc Natural.
Article 8. Finançament del Parc Natural
El Consell de la Generalitat, a fi d'atendre les despeses generals de funcionament del parc natural i les inversions necessàries en aquest, habilitarà els crèdits oportuns, sense perjudici d'eventuals aportacions materials d'altres entitats públiques o privades interessades a col·laborar amb la conselleria competent en matèria de medi ambient en la gestió de l'espai protegit.
Article 9. Règim d'infraccions i sancions
El règim sancionador en l'àmbit del Parc Natural de Penyagolosa serà l'establit pels articles 52 a 60 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Execució i desenvolupament
Es faculta el conseller competent en matèria de medi ambient perquè, en el marc de les seues competències, dicte les disposicions necessàries per a l'execució i el desenrotllament del present decret.
Segona. Pla Rector d'Ús i Gestió
D'acord amb l'article 41.4 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, el Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de Penyagolosa s'aprovarà en el termini màxim de dos anys des de l'entrada en vigor del present decret.
Tercera. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 7 d'abril de 2006
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Territori i Habitatge,
RAFAEL BLASCO CASTANY
ANNEX I
Delimitació del Parc Natural de Penyagolosa
La delimitació del Parc Natural de Penyagolosa es descriu per mitjà d'un circuit que partix del punt de contacte entre el límit sud de la finca denominada Masia Renovell i el límit municipal entre Villahermosa del Río i Castillo de Villamalefa.
Des d'este punt continua, segons el sentit de les agulles del rellotge, successivament, pel termes municipals de Villahermosa del Río i Vistabella del Maestrazgo, pels límits de les finques següents:
1. Finca Masia Renovell (Villahermosa del Río), fins al límit municipal amb Vistabella del Maestrazgo.
2. Finca Masia Cambreta (Vistabella del Maestrazgo), fins a trobar el límit de la forest pública de la Generalitat Sant Joan de Penyagolosa (CS1002CS1), el qual continua fins a trobar novament el límit de la finca Masia Cambreta.
3. Finca Masia Cambreta fins al límit municipal entre Vistabella del Maestrazgo i Xodos, el qual seguix en sentit est fins al punt de contacte amb el límit entre les parcel·les 2 i 3, polígon 10, del Cadastre de Rústica de Xodos.
En terme municipal de Xodos, continua pels límits de les següents parcel·les cadastrals:
1. Límit entre les parcel·les 2 i 3 (polígon 10).
2. Límit entre les parcel·les 2 i 125 (polígon 10), fins a la cota 1.478,5 metres (Roca del Bou).
3. Línia recta entre l'esmentada cota 1.478,5 metres i el límit del polígon 10 amb el polígon 9, al punt de contacte amb el límit entre les parcel·les 55 i 49 del polígon 9.
4. Límit est de la parcel·la 55 fins a la trobada amb la parcel·la 57 (ambdues del polígon 9).
5. Límit est de la parcel·la 57 fins a la trobada amb el límit municipal entre Xodos i Castillo de Villamalefa, el qual continua en sentit oest fins a trobar el límit municipal amb Villahermosa del Río.
6. Límit municipal entre Villahermosa del Río i Castillo de Villamalefa en sentit sud, fins a trobar el punt d'inici del circuit.

linea
Mapa web