Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

DECRET 52/2004, de 2 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea el Fòrum de la Comunitat Valenciana contra la Violència de Gènere i Persones Dependents en l'Àmbit de la Família. [2004/X3508]

(DOGV núm. 4729 de 08.04.2004) Ref. Base de dades 1500/2004

DECRET 52/2004, de 2 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea el Fòrum de la Comunitat Valenciana contra la Violència de Gènere i Persones Dependents en l'Àmbit de la Família. [2004/X3508]
El Consell de la Generalitat, conscient de l'exigència de continuar impulsant totes aquelles mesures que contribuïsquen a l'eradicació de la violència de gènere i persones dependents en l'àmbit de la família, en qualsevol de les seues múltiples manifestacions, entén necessari aprofundir en la conscienciació de la ciutadania en un fet que, donada la seua transcendència, ha sigut objecte en els últims anys d'una regulació vertiginosa.
Tal és així, que hui en dia hi ha normes i modificacions legislatives en l'àmbit penal per a pal·liar les conseqüències d'este greu flagell social. Però del conjunt de l'estudi d'eixes normes s'observa la necessitat d'aprofundir en l'origen, les conseqüències i les causes que provoquen actituds de violència de gènere o agressives dins de l'àmbit familiar, que fan ineludible el fet d'investigar i analitzar tots els elements que hi puguen intervindre, per a aconseguir una total eradicació d'un comportament que sens dubte constituïx la manifestació més greu del desequilibri entre hòmens i dones.
Sense anar mes lluny, el 14 d'octubre del 2003 es va publicar la Llei 30/2003, de 13 d'octubre, sobre mesures per a incorporar la valoració de l'impacte de gènere en les disposicions normatives que elabore el Govern, que obliga que qualsevol mesura legislativa vaja acompanyada d'un informe valoratiu sobre l'impacte de gènere en totes les disposicions normatives estatals. Anteriorment la normativa europea, fent-se eco d'estes tendències, regulava aspectes per a pal·liar les necessitats que estes situacions propicien.
En l'àmbit autonòmic, la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre Dones i Hòmens, dedica íntegrament el capítol VI del títol II a la violència contra les dones.
En este mateix sentit, el Consell de la Generalitat va aprovar el Pla de Mesures per a Combatre la Violència que s'exercix contra les Dones 2001-2004, com a un instrument en què s'articulen mesures d'acció positiva per a la prevenció i lluita contra la violència exercida sobre les dones a través de la coordinació interinstitucional i sectorial, fonamentada en distints àmbits i mesures concretes d'actuació.
Per això, l'elaboració d'un instrument representatiu nascut en la Generalitat, i en què intervinguen diferents organismes i entitats, per a debatre i analitzar les propostes tendents a l'eradicació del problema, és una cosa hui en dia totalment necessària.
També ha de conferir-se i per això així s'ha efectuat, el donar trasllat i tràmit d'audiència als organismes, Administracions i institucions interessades per a reflectir en el present text les opinions formulades.
En virtut d'això, després de l'informe de la Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència Domèstica en la Comunitat Valenciana, a proposta del conseller de Justícia i Administracions Públiques i de la consellera de Benestar Social, i després de la deliberació del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 2 d'abril de 2004,
DECRETE
Article 1. Creació
Es crea el Fòrum de la Comunitat Valenciana contra la Violència de Gènere i Persones Dependents en l'Àmbit de la Família.
Article 2. Naturalesa
El Fòrum de la Comunitat Valenciana contra la Violència de Gènere i Persones Dependents en l'Àmbit de la Família, òrgan col·legiat, consultiu i assessor, adscrit a la conselleria competent en matèria de benestar social, es constituïx com a un fòrum de reflexió, intercanvi i comunicació entre els organismes públics i la societat, amb l'objecte d'estudiar, investigar i promoure actuacions tendents a la prevenció i eradicació de la violència de gènere i persones dependents en l'àmbit de la família.
Article 3. Funcions
El Fòrum de la Comunitat Valenciana contra la Violència de Gènere i Persones Dependents en l'Àmbit de la Família tindrà les següents funcions:
1. Intervindre com a òrgan permanent d'arreplegada, anàlisi i estudi de la informació emanada per les diferents fonts internacionals, nacionals i autonòmiques sobre la violència de gènere i persones dependents en l'àmbit de la família.
2. Proposar, coordinar i impulsar recomanacions i mesures tendents a millorar els indicadors i sistemes d'informació relacionats amb el fenomen de violència de gènere i persones dependents en l'àmbit de la família.
3. Avaluar l'impacte en la societat de les polítiques i mesures que s'exercisquen per a eradicar el fenomen de la violència de gènere i persones dependents en l'àmbit de la família.
4. Informar les campanyes de prevenció i sensibilització que es promoguen contra la violència de gènere i persones dependents en l'àmbit de la família, dirigides a la societat en el seu conjunt i als distints agents implicats en la seua eradicació.
5. Difondre les actuacions i programes que es porten a terme sobre esta problemàtica en la Comunitat Valenciana.
6. Elevar propostes a la Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència Domèstica en la Comunitat Valenciana, per a la seua inclusió, si és procedent, en els projectes normatius que incidisquen en esta matèria.
7. Informar els projectes normatius que, per incidir en el seu àmbit d'actuació, siguen sotmesos a la consideració del Fòrum.
8. Emetre els informes que li siguen requerits per la conselleria competent en matèria de justícia i administracions públiques, la conselleria competent en matèria de benestar social o la Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència Domèstica en la Comunitat Valenciana.
9. Qualssevol altres funcions que li siguen atribuïdes legalment o reglamentàriament o que, relacionades amb les assenyalades en els apartats anteriors, li siguen encomanades per la Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència Domèstica en la Comunitat Valenciana.
Article 4. Composició
1. La Presidència del Fòrum de la Comunitat Valenciana contra la Violència de Gènere i Persones Dependents en l'Àmbit de la Família la tindrà el/la titular de la Secretaria Autonòmica de Justícia i Interior i el/la titular de la Secretaria Autonòmica de Prestacions Sociosanitàries, els quals l'exerciran alternativament i per períodes de sis mesos.
La Vicepresidència la tindrà el/la secretari/a autonòmic/a què no exercisca la presidència durant el període semestral corresponent.
Els/as vocals, seran:
– Un/a representant, amb rang de sotssecretari/a o de director/a general, per cada una de les conselleries competents en matèria d'economia, hisenda i ocupació, justícia i administracions públiques, cultura, educació i esport, sanitat, territori i habitatge i benestar social, o persones en qui deleguen.
– Un/a membre del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
– Un/a representant del Consell Autonòmic dels Col·legis d'Advocats de la Comunitat Valenciana.
– Un/a representant del Consell Autonòmic dels Col·legis de Procuradors de la Comunitat Autònoma Valenciana.
– El/la síndic de Greuges, o persona que este/a delegue.
– Un/a representant de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
– Un/a representant de la Delegació del Govern.
– Quatre vocals, dos nomenats per el/la secretari/a autonòmic/a de Justícia i Interior i dos per el/la secretari/a autonòmic/a de Prestacions Sociosanitàries respectivament, entre experts en matèria jurídica i social en assumptes de violència de gènere i familiar.
Els/as vocals i els seus suplents seran nomenats per el/la president/a del Fòrum, a proposta, si és procedent, de les entitats representades.
2. Podrà acordar-se l'assistència a les sessions del Fòrum, com a experts/es, amb veu però sense vot, de juristes de reconegut prestigi o especialistes en assumptes de violència de gènere i persones dependents en l'àmbit de la família, així com altres experts/es designats/es a este efecte per la Presidència.
3. Actuarà com a secretari/a, amb veu però sense vot en les seues deliberacions, el/la titular de la Direcció General de la Dona.
Article 5. De les funcions de la Presidència del Fòrum
La Presidència del Fòrum de la Comunitat Valenciana contra la Violència de Gènere i Persones Dependents en l'Àmbit de la Família en té la representació i li corresponen les següents funcions:
1. Acordar la convocatòria de les sessions i fixar l'orde del dia que escaiga.
2. Presidir les sessions que es realitzen i moderar el desenrotllament dels debats.
3. Visar les actes i certificats dels acords adoptats pel ple.
4. Dirimir, amb el seu vot de qualitat, els empats que pogueren produir-se en l'adopció d'acords.
5. Adoptar les mesures necessàries per a l'adequat funcionament del Fòrum.
6. Totes aquelles que siguen inherents al seu càrrec, o que se li atribuïsquen per disposició legal o reglamentària.
Article 6. De la Vicepresidència
Al/a la vicepresident/a correspon d'assistir el/la president/a en l'exercici de les seues funcions i substituir-lo/a en cas d'absència, vacant o malaltia.
Article 7. De la Secretaria
Al secretari/a correspon:
1. Assistir a les reunions.
2. Realitzar les convocatòries de les sessions, amb orde prèvia de la Presidència.
3. Preparar i distribuir la documentació necessària per a les deliberacions.
4. Redactar i autoritzar les actes de les sessions.
5. Expedir certificats d'actes, acords i informes, amb el vistiplau de la Presidència.
6. Totes aquelles que siguen inherents al seu càrrec de secretari/a.
Article 8. Funcionament
1. El Ple del Fòrum de la Comunitat Valenciana contra la Violència de Gènere i Persones Dependents en l'Àmbit de la Família es reunirà, amb caràcter ordinari, dos vegades a l'any, i, amb caràcter extraordinari, quan el convoque la Presidència, a iniciativa pròpia o a sol·licitud de, si més no, un terç dels/les membres del Fòrum.
2. El Fòrum aprovarà el seu reglament d'organització i règim de funcionament, regint-se a més pel que disposa el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
3. El suport administratiu i tècnic que necessite el Fòrum per al degut exercici de les seues funcions serà prestat per les conselleries amb competència en matèria de Justícia i administració pública i en matèria de benestar social.
El Fòrum podrà demanar tots els informes, estudis i anàlisi que considere necessaris per a l'exercici de les seues funcions.
Article 9. Comissions de Treball
Per a la realització de les funcions d'estudi i recopilació d'informació, el Fòrum podrà comptar amb les comissions de treball que s'establisquen per acord del Ple, en les seues respectives sessions.
DisposiciÓ addicional
Presidència
Correspondrà la Presidència durant el primer semestre de funcionament del Fòrum al secretari autonòmic de Justícia i Interior.
DisposiciÓ derogatÒria
Queden derogades quantes normes d'igual o inferior rang s'oposen al que establix el present decret.
DisposiciONS finalS
Primera. Constitució del Fòrum
El Fòrum es constituirà en el termini de trenta dies següents a l'entrada en vigor del present decret.
Segona. Normes de desenrotllament
Queden facultats conjuntament el/la conseller/a de Justícia i Administracions Públiques i el/la conseller/a de Benestar Social per a dictar les disposicions necessàries per al desenrotllament i aplicació del present decret.
Tercera. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 2 d'abril de 2004
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Justícia i Administracions Públiques,
VÍCTOR CAMPOS GUINOT
La consellera de Benestar Social,

linea
Mapa web