Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

LLEI 3/2000, de 17 d'abril, per la qual es crea el Servei Valencià d'Ocupació i Formació (SERVEF). [2000/3223]

(DOGV núm. 3737 de 26.04.2000) Ref. Base de dades 1331/2000

LLEI 3/2000, de 17 d'abril, per la qual es crea el Servei Valencià d'Ocupació i Formació (SERVEF). [2000/3223]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans, que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la següent Llei:
PREÀMBUL
L'Estatut d'Autonomia reconeix a la Generalitat Valenciana la capacitat d'autogovern, en el marc competencial que s'hi estableix i en les addicions esdevingudes en les successives transferències de competències. El traspàs a la Generalitat Valenciana de les polítiques actives que desplegava l'Institut Nacional d'Ocupació (INEM), en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, ha agrupat en l'administració laboral d'aquesta un conjunt de responsabilitats en matèria d'ocupació que han determinat la creació d'una Conselleria específica com a òrgan del Govern Valencià encarregat de l'execució d'aquesta política sectorial en relació amb el foment de l'ocupació, la intermediació en el mercat de treball, la formació professional ocupacional, les condicions de treball, l'orientació i la inserció laboral i la seguretat en el treball.
Per tal de facilitar l'execució de les funcions d'intermediació en el mercat de treball i d'orientació laboral, i també les polítiques d'ocupació i de formació, es proposa la creació d'un organisme específic que, sota la direcció de la Conselleria d'Ocupació, realitze aquestes funcions amb l'agilitat i l'eficàcia que demanda la societat valenciana, alhora que tinga les garanties legals suficients que l'ordenament jurídic requereix.
El Servei Valencià d'Ocupació i Formació (SERVEF) és l'organisme autònom de la Generalitat Valenciana, de naturalesa administrativa, encarregat de gestionar les polítiques d'ocupació i de formació professional i la intermediació entre oferents i demandants en el mercat de treball i l'orientació laboral a la Comunitat Valenciana, de manera coordinada amb uns altres organismes administratius de la Generalitat Valenciana. Les transferències de competències de l'INEM en matèria d'ocupació i, per tant, la necessitat de coordinar-les de manera integrada amb la resta de polítiques ja residents en el Govern Valencià han sigut elements determinants per a la creació del Servei.
El Servei naix a partir de tres principis bàsics: l'autonomia funcional de l'organisme, la participació dels agents socials i econòmics en els seus òrgans de govern i l'establiment d'estructures operatives, sobre la base de la coordinació i la cooperació, que possibiliten un disseny territorialitzat i sectorialitzat de la seua activitat, de manera que puga articular els programes d'ocupació que se li adscriguen sobre zones geogràfiques concretes i sectors determinats i s'aconseguisca una gestió integral i coordinada de tots els programes que incideixen en la formació i la inserció laboral dels ciutadans i de les ciutadanes en el món del treball. En definitiva, el Servei Valencià d'Ocupació i Formació actuarà com a òrgan orientat a la consecució dels objectius següents:
a) Ser un suport actiu de la política laboral de la Generalitat Valenciana.
b) Guiar l'acció cap a la formulació de mesures d'orientació laboral.
c) Aprofundir en l'anàlisi i l'estudi del mercat de treball.
d) Prestar una ajuda eficaç a les empreses en les matèries de la seua competència.
Amb la finalitat de desplegar adequadament les seues funcions, el Servei Valencià d'Ocupació i Formació es configura com un organisme públic i gratuït, coparticipat d'acord amb les normes de l'Organització Internacional del Treball (OIT), i que durà a terme activitats integrals tot mantenint i potenciant la coordinació de polítiques actives d'ocupació i de formació en la gestió de la intermediació en el mercat de treball i en l'orientació laboral.
El Servei Valencià d'Ocupació i Formació actuarà com a garant dels principis d'igualtat de drets, de lliure circulació, de no discriminació dels treballadors i de les treballadores, i de llibertat de treball en tot el territori de la Comunitat Valenciana. Les bases del funcionament del Servei Valencià d'Ocupació i Formació han de ser compartides mitjançant el diàleg i la col·laboració entre la Generalitat Valenciana i els interlocutors socials, de manera que es garantisca, des de la fase de la proposta normativa, el major grau de consens respecte del funcionament de la intermediació i la inserció, en coordinació amb els programes d'ocupació i de formació que realitza la Conselleria d'Ocupació com a part integrada de la política del Govern Valencià.
La creació del Servei Valencià d'Ocupació i Formació respon, a més, al compromís contret entre els agents socials i econòmics i el Govern Valencià en el marc de l'Acord Valencià per l'Ocupació i la Formació i del seu desplegament, on es preveia la creació d'un organisme de les característiques, la composició i el funcionament que regula aquesta llei. Des d'aquesta perspectiva, i optimitzant les experiències que la Fundació Servei Valencià d'Ocupació realitza en el camp de la intermediació laboral, s'activaran línies de col·laboració i cooperació per a fomentar la interrelació i la coordinació, tot aprofitant la participació paritària dels seus membres.
El Govern Valencià adoptarà els acords sobre participació i col·laboració que pertoquen en relació amb la Fundació Servei Valencià d'Ocupació (FSVE), en el marc jurídic creat amb la nova realitat institucional d'aquesta llei.
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Naturalesa i règim jurídic
1. Es crea el Servei Valencià d'Ocupació i Formació com a organisme autònom de naturalesa administrativa de la Generalitat Valenciana.
2. El Servei Valencià d'Ocupació i Formació, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seues finalitats, estarà dotat d'autonomia econòmica i administrativa i per a la gestió del seu patrimoni.
3. El Servei s'adscriu a la Conselleria d'Ocupació.
4. El Servei es regirà, en la realització de les seues funcions, per allò establit en aquesta llei i en les normes que la despleguen, en el Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Govern València, pel qual es va aprovar el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, i per la legislació general que hi siga d'aplicació.
Article 2. Funcions
1. El Servei Valencià d'Ocupació i Formació tindrà a càrrec seu l'impuls i l'execució de la política de la Generalitat Valenciana en matèria d'intermediació en el mercat de treball i d'orientació laboral, i, gradualment, les polítiques actives d'ocupació i de formació professional, tant ocupacional com contínua de la seua competència, la qual exercirà interrelacionadament tot garantint la gestió territorialitzada i pròxima al ciutadà i a la ciutadana, i li correspondrà el desenvolupament de les funcions següents:
a) L'execució i el control d'aquestes polítiques, i els programes que la componen, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
b) Oferir i prestar serveis de suport que faciliten la inserció laboral i la millora ocupacional, tot agilitant i optimitzant la intermediació de l'oferta i la demanda en el mercat de treball, afavorint unitats de desenvolupament territorial a comarques amb especial problemàtica de desocupació, i executar les competències en matèria d'agències privades de col·locació.
c) L'articulació de la col·laboració amb unes altres entitats públiques o privades que participen en el procés d'intermediació laboral.
d) En general, qualsevol altra competència que li corresponga en matèria d'intermediació i orientació laboral, d'ocupació, d'economia social, de formació i inserció laboral i, en especial, la promoció de l'autoocupació i l'economia social en els anomenats jaciments d'ocupació, amb la potenciació de la formació ocupacional i la interrelació i el desenvolupament dels subsistemes de formació professional i la creació de nous serveis d'orientació i d'assessorament de caràcter integral, a les oficines de servei al ciutadà i a l'empresa, de la manera més efectiva i coordinada, i amb l'establiment de línies de suport especial per a col·lectius com ara la dona desocupada i altres, més discriminats.
2. En l'exercici de les seues funcions, i per al compliment de les seues finalitats, el Servei es dotarà dels instruments que permeten:
a) Realitzar tota classe d'activitats econòmiques i financeres sense més limitació que el que diu el Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Govern Valencià, pel qual es va aprovar el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, les lleis de pressupostos i la resta de disposicions que en aquesta matèria hi siguen d'aplicació.
b) Concedir subvencions a càrrec d'operacions corrents i de capital en els termes i amb els requisits previstos en la normativa d'aplicació.
c) Realitzar estudis i informes sobres les distintes variables del mercat de treball, tant pel que fa a l'oferta com a la demanda, i també sobre l'evolució dels perfils ocupacionals i els requeriments professionals que determine el mercat de treball.
d) Crear un observatori del mercat de treball i d'ocupació.
e) Realitzar totes les actuacions que siguen necessàries per al compliment i la bona fi dels treballs encomanats.
Article 3. Cooperació
1. Les diverses administracions i entitats públiques podran delegar o, si és el cas, encomanar al Servei Valencià d'Ocupació i Formació, en l'àmbit de les seues atribucions, la gestió de l'exercici de determinades competències que tinguen relació amb l'objecte i les finalitats del Servei, de conformitat amb el que estableix la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
2. El Servei podrà formalitzar acords de col·laboració i cooperació amb qualsevol persona jurídica, pública o privada, que tinga com a finalitat específica la intermediació laboral o la formació o orientació professional, per a l'adequat desenvolupament de les seues funcions.
3. El Servei potenciarà la col·laboració amb els agents socials i econòmics més representatius, mitjançant convenis de cooperació, contractes-programa per a la realització de serveis específics o d'estudis del mercat laboral, i comanda de gestió en el camp de la intermediació laboral i la confecció d'estudis i d'informes, mitjançant les entitats de dret privat que aporten una experiència en el camp de la intermediació laboral i que configuren una participació dels citats agents en aquest camp.
CAPÍTOL II
Organització
Article 4. Estructura bàsica
L'estructura bàsica del Servei estarà constituïda pels òrgans següents:
– El Consell General.
– El Consell de Direcció.
– El director o la directora general.
Article 5. El Consell General
1. El Consell General és l'òrgan superior col·legiat, tripartit i paritari, que traça les línies mestres de l'actuació del Servei. Estarà compost per representants de l'administració i de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, amb aquestes funcions:
– Elaborar els criteris d'actuació del Servei Valencià d'Ocupació i Formació.
– Emetre informe previ a l'aprovació del Pla Valencià d'Ocupació.
– Aprovar el Pla d'Actuació del SERVEF en el seu àmbit competencial.
– Aprovar l'Avantprojecte de Pressupostos del SERVEF.
– Aprovar la Memòria Anual perquè siga elevada al Govern Valencià.
2. La seua composició i el règim de funcionament seran regulats reglamentàriament
Article 6. El Consell de Direcció
1. El Consell de Direcció és l'òrgan col·legiat de participació per al seguiment i l'assessorament de l'actuació ordinària del Servei Valencià d'Ocupació i Formació. Tindrà la mateixa composició i proporcionalitat que el Consell General. Li corresponen les funcions següents:
– Definir les línies d'actuació que regiran el funcionament ordinari del Servei, d'acord amb les directrius de la Conselleria d'Ocupació.
– Seguir i avaluar els programes d'actuació del SERVEF, així com la gestió integral i territorial.
– Supervisar i controlar l'aplicació dels acords adoptats pel Consell General.
– Proposar les mesures que es creguen necessàries per al millor compliment de les finalitats del Servei.
– Conéixer les qüestions que hagen de ser sotmeses al coneixement o a la decisió del Consell General.
2. El seu règim de funcionament, la composició i l'estructura seran regulats reglamentàriament.
Article 7. Òrgans de gestió
1. El Servei Valencià d'Ocupació i Formació estarà adscrit a la Conselleria d'Ocupació.
2. La gestió administrativa serà exercida per una Direcció General.
Article 8. El director o la directora general
1. El director o la directora general és l'òrgan executiu del Servei Valencià d'Ocupació i Formació. Les funcions seran:
– Assumir la representació ordinària del Servei.
– Dirigir, coordinar, planificar i controlar les activitats del Servei, necessàries per al compliment de les finalitats i de les funcions que té atribuïdes.
– Coordinar les actuacions del Servei amb les administracions públiques implicades en la generació de l'ocupació i la formació professional, i amb l'INEM.
– Assumir el diàleg i la interlocució entre l'organisme i la resta de representacions, tot flexibilitzant les relacions i intervenint en els conflictes.
– Elaborar l'Avantprojecte de Pressupostos del Servei Valencià d'Ocupació i Formació.
– Elaborar les propostes normatives i de desplegament en les matèries de la seua competència, interpretar-les, i resoldre els recursos interposats sobre matèries de la seua competència.
2. El director o la directora general serà nomenat i separat per decret del Govern Valencià, a proposta del conseller d'Ocupació.
3. La seua composició, el funcionament i l'estructura organitzativa, en l'àmbit central i territorial, seran regulats reglamentàriament.
CAPÍTOL III
Règim econòmic i personal
Article 9. Recursos econòmics
El Servei Valencià d'Ocupació i Formació disposarà dels següents recursos econòmics per al compliment de les seues finalitats:
a) Les dotacions corresponents dels pressupostos de la Generalitat Valenciana.
b) Els ingressos ordinaris i extraordinaris generats per l'exercici de les seues activitats.
c) Els productes i les rendes del seu patrimoni.
d) Els crèdits, els préstecs, els emprèstits i altres operacions que puga concertar.
e) Les subvencions, les herències, els llegats, les donacions i qualsevol altra aportació voluntària de les entitats o dels organismes públics i privats, i dels particulars.
f) La resta d'ingressos de dret públic o privat que tinga autoritzat rebre o que li puga correspondre d'acord amb la normativa vigent.
g) Qualsevol altre recurs que li puga ser atribuït.
Article 10. Patrimoni
El patrimoni del Servei estarà integrat pels béns i drets que li siguen adscrits o cedits per la Generalitat Valenciana o per qualsevol altra Administració pública, i els que, per qualsevol títol, formen part del seu patrimoni.
Article 11. Règim pressupostari
1. El règim pressupostari, economicofinancer, comptable, d'intervenció i de control financer aplicable al Servei serà l'establit per a aquest tipus d'entitats en la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
2. Els fons propis destinats a ajudes i subvencions gestionades pel Servei podran tenir caràcter plurianual i els seus avançaments eximits de prestació de garantia, com a excepció expressa al règim general de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
3. Les bases reguladores de les ajudes gestionades pel Servei Valencià d'Ocupació i Formació determinaran, en cada cas, les garanties que siguen necessàries per als avançaments que puguen autoritzar-se. També se'n podrà establir la innecessarietat en els termes que aquestes bases reguladores establisquen.
Article 12. Personal del SERVEF
El personal al servei del SERVEF serà funcionari o laboral en els mateixos termes i condicions que els establits per l'administració de la Generalitat, i de conformitat amb la legislació aplicable.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Única. Integració del personal
1. Els funcionaris i les funcionàries que presten serveis en l'administració de la Generalitat Valenciana i que tinguen funcions que passen a ser realitzades pel Servei Valencià d'Ocupació i Formació s'hi integraran i mantindran la seua naturalesa funcionarial sense minva dels seus drets.
2. El personal laboral que preste serveis en òrgans de l'administració de la Generalitat Valenciana i que tinga funcions que passen a ser realitzades pel Servei s'hi integraran i conservaran la totalitat dels drets laborals que tinguera reconeguts, fins i tot l'antiguitat.
3. El personal laboral fix que en el moment de la integració ocupe un lloc de treball classificat de naturalesa funcionarial, en virtut de resolució o disposició reglamentària, podrà adquirir la condició de funcionari de carrera de la Generalitat Valenciana mitjançant la superació dels corresponents cursos de caràcter selectiu, la qualificació dels quals es realitzarà mitjançant un procés d'avaluació continuada i de proves finals.
Igualment, aquest personal podrà subscriure amb la Generalitat Valenciana, mitjançant els seus representants, l'acord a què fa referència l'article 46.6 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, per a quedar en situació d'excedència.
4. El mateix règim s'aplicarà al personal que, amb procedència de l'administració de l'Estat, puga transferir-se a la Generalitat Valenciana per a la realització de les funcions que el Servei tinga atribuïdes.
5. Tot això de conformitat amb allò establit en l'article 12 d'aquesta llei, i en el marc de racionalització, redistribució i optimització de recursos personals i materials, que garantisca la més adequada i eficaç prestació de les funcions del SERVEF.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Les funcions previstes en l'article 2 d'aquesta llei, sobre gestió i execució de les polítiques actives d'ocupació, de formació professional i d'intermediació laboral, seran realitzades pel Servei Valencià d'Ocupació i Formació de manera progressiva i d'acord amb la dotació pressupostària necessària que garantisca el compliment d'aquesta llei. En tot cas, el SERVEF desplegarà plenament totes les seues funcions en el termini màxim de dos anys comptadors des de l'entrada en vigor de la llei.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades les disposicions que s'oposen a la present norma i en especial l'article 29 de la Llei 8/1995, de 29 de desembre, pel qual es crea l'Agència Valenciana per a la Formació Professional No Reglada.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Posada en funcionament
L'efectiva posada en funcionament del Servei Valencià d'Ocupació i Formació estarà condicionada a l'aprovació del seu reglament, cosa que es farà en el termini de sis mesos comptadors des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, amb la participació prèvia de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de la Comunitat Valenciana i la consulta amb aquestes.
Segona. Subrogació en béns, drets i obligacions
Des de l'entrada en vigor del Reglament del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, aquest se subrogarà en tots els béns, drets i obligacions que la Generalitat Valenciana tinguera reconeguts per a l'exercici de les funcions que passen a ser realitzades pel Servei.
Tercera. Disposicions d'aplicació i de desplegament
El Govern Valencià o, si és el cas, el conseller d'Ocupació, dictarà totes les disposicions que siguen necessàries per a l'aplicació i per al desplegament d'aquesta llei.
Quarta. Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor el dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta Llei.
València, 17 d'abril de 2000
El president de la Generalitat Valenciana,

linea
Mapa web