Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

DECRET 13/2007, de 26 de gener, del Consell, sobre protecció dels animals utilitzats per a experimentació i altres fins científics a la Comunitat Valenciana. [2007/1072]

(DOGV núm. 5439 de 30.01.2007) Ref. Base de dades 1259/2007

El Reial Decret 1201/2005, de 10 d'octubre, sobre protecció dels animals utilitzats per a experimentació i altres fins científics, va ser promulgat per a acomplir les necessitats socials de preocupació creixent per la protecció dels animals i per la qualitat de la investigació. Es feia necessari actualitzar la normativa que regulava esta matèria, que estava composta per la Directiva 86/609/CEE, del Consell, de 24 de novembre de 1986, relativa a l'aproximació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives dels estats membres respecte a la protecció dels animals utilitzats per a experimentació i altres fins científics, i pel Reial Decret 223/1988, de 14 de març, que va traslladar esta norma europea a l'ordenament jurídic espanyol, i va ser desplegat per l'Orde de 12 d'octubre de 1989, del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
El present decret regula, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, el funcionament i els requisits que hauran d'observar els centres dedicats a la cria, subministrament i ús d'animals d'experimentació per a aconseguir una major protecció d'estos, reduint el nombre d'animals utilitzats i supervisant que en els procediments siguen sotmesos al dolor o lesió mínims i sacrifici indolor, així com la recerca i consecució de mètodes alternatius.
Es crea, així mateix, un Registre Autonòmic de Centres de Cria, Subministradors i Usuaris d'Animals d'Experimentació, necessari per a aconseguir la supervisió i el seguiment correctes d'estos establiments, i que facilitarà, al seu torn, la remissió d'eixa informació al Registre Nacional i a la Comissió Europea.
Es crea també la Comissió Autonòmica de Benestar dels Animals d'Experimentació, com a òrgan consultiu en matèria de benestar animal dels animals utilitzats per a l'experimentació.
Amb este objectiu, després de la consulta i informe positiu de les entitats representatives del sector, d'acord amb els articles 22.e) i 49 bis de la Llei de Govern Valencià, a proposta del conseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 26 de gener de 2007,
DECRETE
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Objecte i finalitat
1. L'objecte d'este decret és establir al territori de la Comunitat Valenciana les normes aplicables per a la protecció dels animals utilitzats en experimentació i altres fins científics, inclosa la docència, en harmonia amb la normativa nacional i comunitària.
2. La seua finalitat és assegurar esta protecció i, en particular, que als animals utilitzats se'ls concedisquen les atencions adequades; que no se'ls cause innecessàriament dolor, patiment, angoixa o lesió prolongats; que s'evite tota duplicació inútil de procediments, i que el nombre d'animals utilitzats en els procediments es reduïsca al mínim amb l'aplicació, en la mesura que es puga, de mètodes alternatius.
Article 2. Àmbit d'aplicació
1. Este decret s'aplica als centres d'animals utilitzats en experimentació i altres fins científics, així com en la docència. És d'aplicació a tot el territori de la Comunitat Valenciana.
2. La utilització d'animals en els procediments, la docència o altres fins científics només podrà tindre lloc quan tinga com a objecte els fins següents:
a) La investigació científica, inclosos aspectes com la prevenció de malalties, alteracions de la salut i altres anomalies o els seus efectes, així com el seu diagnòstic i tractament en l'home, els animals o les plantes; el desenvolupament i la fabricació de productes farmacèutics i alimentaris i altres substàncies o productes, així com la realització de proves per a verificar la seua qualitat, eficàcia i seguretat.
b) La valoració, detecció, regulació o modificació de les condicions fisiològiques en l'home, en els animals o en les plantes.
c) La protecció del medi ambient natural, en interés de la salut o del benestar de l'home o els animals i el manteniment de la biodiversitat.
d) L'educació i la formació.
e) La investigació medicolegal.
3. Queden excloses de l'àmbit d'aplicació d'este decret les pràctiques agropecuàries no experimentals i la clínica veterinària.
CAPÍTOL II
El Registre autonòmic dels centres de cria,
subministradors i usuaris d'animals d'experimentació
Article 3. Registre dels centres de cria, subministradors i usuaris
1. Es crea en la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació el Registre dels Centres de Cria, Subministradors i Usuaris d'Animals d'Experimentació de la Comunitat Valenciana, de caràcter públic i informatiu, en el qual s'inscriurà tot centre o establiment l'objecte del qual siga la producció, la comercialització o l'ús d'animals utilitzats en experimentació i altres fins científics, inclosa la docència, ubicats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
2. La seua estructura s'ajustarà a allò que es preveu en l'article 13 del citat Reial Decret 1201/2005, de 10 d'octubre.
Article 4. Inscripció en el Registre de Centres de Cria, Subministradors i Usuaris i d'Animals d'Experimentació de la Comunitat Valenciana
1. Amb caràcter previ a l'inici del seu funcionament, serà necessària l'autorització per part del director general competent en matèria de benestar animal. Per a la seua inscripció en el registre, els responsables dels centres han de dirigir la seua sol·licitud a la direcció general competent en matèria de benestar animal, acompanyada de la documentació que s'indica en l'annex IX del Reial Decret 1201/2005, de 10 d'octubre.
2. Una vegada comprovada la documentació aportada i verificades les condicions de l'establiment per mitjà de la corresponent visita d'inspecció, el titular de la direcció general competent en matèria de benestar animal procedirà a resoldre sobre la sol·licitud rebuda i, si és el cas, a la seua inscripció en el registre. El termini màxim per a resoldre les sol·licituds i per a notificar les resolucions que es dicten serà de tres mesos, comptadors des de l'endemà de la presentació en el registre d'entrada, de conformitat amb el que s'establix en l'article 42.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Transcorregut el dit termini sense que s'haja dictat una resolució expressa, les sol·licituds podran entendre's estimades.
3. Qualsevol modificació de les dades que hi hagen inscrites, derivada d'ampliacions, reduccions, trasllats, canvis del personal responsable o altres circumstàncies, així com en el cas de suspensió o cessament de l'activitat o de canvi de titularitat, haurà de ser notificada a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació en el termini màxim d'un mes des que s'haja produït, perquè s'efectue la modificació corresponent en el registre.
Article 5. Cancel·lació de la inscripció
1. Es procedirà a la cancel·lació de la inscripció en el registre:
1. Quan ho sol·licite el titular de l'establiment i amb la constatació prèvia de l'absència d'animals a l'establiment sol·licitant.
2. D'ofici, quan per qualsevol mitjà es comprove que:
a) L'establiment ha cessat en la seua activitat, d'acord amb l'anàlisi de la documentació a què es fa referència en l'article 4 i haja transcorregut almenys un any sense reprendre-la.
b) S'hagen produït incompliments de les condicions i els requisits establits en el present decret o en la normativa d'aplicació, amb tràmit d'audiència previ.
2. La no-inscripció en el registre o la cancel·lació de la inscripció donarà lloc al cessament de les activitats de producció, comercialització o ús d'animals utilitzats en experimentació, inclosa la docència.
CAPÍTOL III
Dels procediments
Article 6. Comunicació i autorització de procediments
1. Tots els establiments usuaris estaran obligats a comunicar a l'autoritat competent els procediments que tenen previst realitzar.
2. Per a poder dur a terme els procediments a què es fa referència en l'annex XI del Reial Decret 1201/2005, de 10 d'octubre, es requerirà l'autorització prèvia i expressa de l'autoritat competent.
3. Per a la comunicació del procediment ha de presentar-se a l'autoritat competent la documentació enumerada en l'annex XII del Reial Decret 1201/2005, de 10 d'octubre. La validesa de la comunicació del procediment es correspondrà amb la duració prevista en la seua memoria, amb un màxim de tres anys, sempre que no hi haja cap modificació rellevant. La validesa d'esta comunicació es podrà prorrogar amb la petició prèvia del centre usuari.
4. Per a sol·licitar l'autorització del procediment cal presentar a l'autoritat competent la documentació que es detalla en l'annex XIII del Reial Decret 1201/2005, de 10 d'octubre.
5. Qualsevol modificació rellevant de les memòries descriptives recollides en els annexos XII i XIII del citat Reial Decret de procediments prèviament comunicats i, si és el cas, autoritzats, serà comunicada al director general competent en matèria de benestar animal.
A este efecte, es consideren modificacions rellevants:
a) L'augment del nombre d'animals que calga utilitzar, en el cas d'espècies protegides.
b) La utilització d'una nova espècie protegida.
c) L'augment significatiu del nombre d'animals que s'hagen d'utilitzar d'espècies no protegides.
d) L'augment del dolor o del patiment de l'animal.
e) Canvis del lloc en què es preveu realitzar el procediment.
f) Que es done qualsevol circumstància de les enumerades en l'annex XI del Reial Decret 1201/2005, de 10 d'octubre.
En el cas de modificacions rellevants en la memòria d'un procediment autoritzat, serà necessari sol·licitar una nova autorització de l'autoritat competent per a poder efectuar el procediment.
6. L'autoritat competent adjudicarà un codi d'identificació a cada un dels procediments.
7. Els centres comunicaran i, si és el cas, sol·licitaran, l'autorització preceptiva a la direcció general competent en matèria de benestar animal, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
8. En el cas de les autoritzacions de procediments per l'administració autonòmica, serà preceptiu l'informe sobre el dit procediment de la Comissió Autonòmica de Benestar dels Animals d'Experimentació.
CAPÍTOL IV
Comités ètics de benestar animal
Article 7. Creació dels Comités Ètics de Benestar Animal
1. En els centres usuari, hi haurà un Comité Ètic de Benestar Animal (d'ara en avant, el Comité), el qual ha de vetlar pel compliment de les obligacions que s'establixen per als centres en l'article 11, i que es recullen per als procediments en el capítol IV, ambdós del Reial Decret 1201/2005, de 10 d'octubre.
2. El Comité es dotarà d'un reglament intern que definisca i desplegue, en el seu àmbit, els seus integrants i el seu funcionament bàsic, segons criteris de confidencialitat i representativitat, i que garantisca la imparcialitat de les seues decisions.
Article 8. Composició
1. El Comité ha d'estar integrat per un mínim de tres persones, amb l'experiència i els coneixements necessaris per a vetlar pel benestar i l'atenció dels animals. Els membres que, com a mínim, han de formar part d'estos Comités seran els següents:
a) L'especialista en benestar animal del centre.
b) Un representant de la unitat de garantia de qualitat del centre, quan n'hi haja, o, si no n'hi ha, un investigador del centre no directament implicat en el procediment que haja d'informar-se.
c) Una persona amb experiència i coneixements en benestar dels animals que no tinga relació directa amb el centre o amb el procediment de què es tracte.
2. En tot cas, han d'estar constituïts per persones alienes al procediment avaluat.
3. Els membres respectaran el principi de confidencialitat.
4. Quan es considere oportú, sol·licitaran l'assessorament de persones expertes que no pertanguen al Comité, les quals també respectaran el principi de confidencialitat.
Article 9. Funcions
Les funcions del Comité són les següents:
a) Informar de la idoneïtat de cada procediment en relació amb els objectius de l'estudi, la possibilitat d'arribar a conclusions vàlides amb el menor nombre possible d'animals, la consideració de mètodes alternatius a la utilització dels animals i la idoneïtat de les espècies seleccionades.
b) Informar que cada procediment es du a terme ajustant-se a la memòria descriptiva notificada o aprovada a que es fa referència en els annexos XII i XIII del Reial Decret 1201/2005, de 10 d'octubre.
c) Informar sobre la realització dels procediments, en especial:
1. Que es posen els mitjans perquè els animals no patisquen innecessàriament i perquè se'ls proporcionen, quan siga necessari, analgèsics, anestèsics o altres mètodes destinats a eliminar al màxim el dolor, el patiment o l'angoixa.
2. Que s'utilitzen mètodes d'eutanàsia adequats a l'espècie animal i al procediment que es realitze.
3. Que el personal que participa en els procediments tinga la formació adequada per a dur a terme les tasques que se li encomanen.
Article 10. Comissió Autonòmica de Benestar dels Animals d'Experimentació
1. Es crea la Comissió Autonòmica de Benestar dels Animals d'Experimentació (d'ara en avant, la Comissió), com a òrgan consultiu en matèria de benestar dels animals utilitzats per a l'experimentació i altres fins científics, adscrita a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
2. La Comissió tindrà les funcions de:
a) Informar en relació amb les sol·licituds d'autorització de procediments.
b) Assessorar els centres usuaris per al compliment d'esta normativa, especialment sobre els mètodes alternatius i tècniques que eviten procediments repetitius o reiteratius.
c) Actuar com a òrgan de consulta.
d) En matèria de formació:
1. Informar en relació amb les sol·licituds d'homologació de formació del personal dels centres.
2. Assessorar els centres per al compliment de la normativa en esta matèria.
3. Actuar com a òrgan de consulta en matèria d'organització i homologació dels cursos de formació prevists.
3. Sense perjudici de les peculiaritats previstes en el present decret i en el Reial Decret 1201/2005, de 10 d'octubre, la Comissió acomodarà el seu funcionament al règim previst per als òrgans col·legiats en el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
4. El president podrà crear grups de treball específics amb funcions concretes, en especial pel que fa a matèria de formació.
5. La Comissió aprovarà les seues normes de funcionament.
6. La Comissió es reunirà, com a mínim, una vegada a l'any.
7. La Comissió estarà composta pels membres següents:
- President: el director general competent en matèria de benestar animal, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, o la persona en qui delegue.
- Cinc vocals en representació de l'administració de la Generalitat.
a) Vocal primer: un representant de la conselleria amb competències en matèria de política d'investigació en l'àmbit universitari.
b) Vocal segon: un representant de la conselleria amb competències en matèria de medi ambient.
c) Vocal tercer: un representant de la conselleria amb competències en matèria de sanitat humana.
d) Vocal quart: un representant de la conselleria amb competències en matèria d'educació.
e) Vocal quint: un representant de la conselleria amb competències en matèria de benestar animal.
- Un vocal representant de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries.
- Un vocal representant de les organitzacions no governamentals de caràcter autonòmic que tinguen com un dels seus objectius principals la defensa del benestar animal, designat pel president de la Comissió entre les més representatives.
- Un vocal representant de les associacions professionals especialitzades en els animals utilitzats per a experimentació i altres fins científics, designat pel president de la Comissió entre les més representatives.
- Un vocal representant del Consell Valencià de Col·legis Veterinaris.
- Actuarà com a secretari un cap de secció de l'Àrea de Ramaderia de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
8. Podran assistir, amb veu però sense vot, representants dels sectors afectats. Amb invitació prèvia, quan es considere necessari, podran assistir també experts independents.
Capítol V
Subministrament d'informació i controls
Article 11. Subministrament d'informació
1. A l'efecte de la seua comunicació al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació per a la remissió a la Comissió Europea, els centres usuaris han de comunicar a l'autoritat competent els procediments realitzats, les espècies i el nombre d'animals utilitzats en cada un, en els terminis i de la forma que establisca el director general competent en matèria de benestar animal.
2. La comunicació a què es fa referència en l'apartat anterior s'efectuarà abans del 31 de gener de cada any, amb les dades referents a l'any anterior.
3. Basant-se en les sol·licituds d'autorització i en les notificacions rebudes, i d'acord amb els informes elaborats, l'autoritat competent recollirà i, en la mesura que siga possible, publicarà periòdicament la informació estadística sobre la utilització d'animals en procediments quant al:
a) Nombre i espècies d'animals utilitzats en els procediments,
b) Nombre d'animals, per categories seleccionades, utilitzats en els procediments mencionats en l'article 6,
c) Nombre d'animals, per categories seleccionades, utilitzats en els procediments exigits per la legislació.
4. Les autoritats competents prendran totes les mesures necessàries per a garantir la protecció del caràcter confidencial de les informacions que presenten un interés comercial particular, que es comuniquen d'acord amb este decret.
Article 12. Controls
1. El control del compliment de les normes que conté este decret l'efectuarà la direcció general competent en matèria de benestar animal; amb esta finalitat, efectuarà les inspeccions periòdiques necessàries.
2. Estes inspeccions, que podran realitzar-se amb motiu de controls efectuats amb altres fins, s'efectuaran anualment sobre mostres estadísticament representatives dels centres existents al territori de la Comunitat Valenciana.
3. S'elaborarà un Pla Anual de Controls, d'acord amb una anàlisi de riscs, que podrà incloure la determinació de la grandària de la mostra que haurà de ser objecte d'inspecció, així com els criteris bàsics per a l'elecció de la mostra i, si és el cas, la llista dels centres que calga inspeccionar.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Recursos humans i materials
La creació i el funcionament del Registre dels Centres de Cria, Subministradors i Usuaris d'Animals d'Experimentació de la Comunitat Valenciana i de la Comissió Autonòmica de Benestar dels Animals d'Experimentació seran atesos amb els mitjans humans i materials existents en la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, sense que això supose increment del gasto públic.
Segona. Normativa aplicable
En tots aquells aspectes no regulats expressament per este decret, s'aplicarà allò que s'establix en el Reial Decret 1201/2005, de 10 d'octubre, sobre protecció dels animals utilitzats per a experimentació i altres fins científics.
Tercera. Formació
El personal definit en cada una de les quatre categories professionals descrites en l'annex I del Reial Decret 1201/2005, de 10 d'octubre, haurà d'acreditar que posseïx la formació necessària per a pertànyer a estes. Per als grups A i B en l'annex I del Reial Decret 1201/2005, posseirà la titulació acadèmica següent:
1. Formació professional de tècnic en explotacions ramaderes, o
2. Ser llicenciat, titulat mitjà o titulat en formació professional en la branca o família relacionada amb laboratoris, animals d'experimentació o animals de producció, i haver realitzat un curs d'adaptació que determine la conselleria competent en matèria de benestar animal.
El personal de les categories C i D haurà de posseir les titulacions acadèmiques previstes en el Reial Decret 1201/2005, de 10 d'octubre, i superar el curs previst en este, homologat per la Conselleria competent en matèria de benestar animal.
Les acreditacions d'assistència als cursos, o d'homologació de la formació, seran realitzades pel director general competent en matèria de benestar animal.
Quarta. Infraccions i sancions
En tot allò referent a infraccions i sancions sobre protecció dels animals utilitzats per a experimentació i altres fins científics caldrà ajustar-se a les disposicions de la normativa autonòmica, estatal i comunitària.
La iniciació i la instrucció dels expedients sancionadors correspondrà a les direccions territorials de la Conselleria competent en matèria de benestar i sanitat animal.
La imposició de sancions correspondrà al director dels servicis territorials en les infraccions lleus; al director general competent en matèria de benestar i sanitat animal en el cas d'infraccions greus i al conseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació, en el cas d'infraccions molt greus.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera. Competència en formació
La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació serà competent per a autoritzar els cursos de formació del personal dels centres, i homologar els cursos impartits per altres entitats fins al seu establiment definitiu. Amb caràcter previ a estes homologacions, se sol·licitarà informe del grup de treball específic de la Comissió Autonòmica de Benestar dels Animals d'Experimentació.
Segona. Centres registrats d'acord amb el Reial Decret 223/1988, de 14 de març, i procediments en tramitació
Els serà aplicable el que s'establix en les disposicions transitòries primera i segona, respectivament, del Reial Decret 1201/2005, de 10 d'octubre.
Tercera. Adaptació del personal
Tot el personal que realitze tasques relatives a les categories previstes en el Reial Decret 1201/2005, de 10 d'octubre, a l'entrada en vigor d'este decret, que no dispose de la formació requerida i no haja resultat homologat, haurà de realitzar cursos d'adaptació en el període d'un any a partir de la seua entrada en vigor, amb el contingut curricular establit en el Reial Decret 1201/2005.
DISPOSICIÓ FINAL
Única. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor al mes de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, excepte el capítol IV, que ho farà als sis mesos de la seua publicació.
Valencia, 26 de gener de 2007
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació,
JUAN GABRIEL COTINO FERRER.

linea
Mapa web