Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

DECRET 121/1996, de 18 de juny, del Govern Valencià, pel qual s'estableix la quantia dels preus públics que ha de rebre la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per la prestació dels serveis d'ensenyament de Música, Dansa, Art Dramàtic i Idiomes.

(DOGV núm. 2778 de 26.06.1996) Ref. Base de dades 1231/1996

DECRET 121/1996, de 18 de juny, del Govern Valencià, pel qual s'estableix la quantia dels preus públics que ha de rebre la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per la prestació dels serveis d'ensenyament de Música, Dansa, Art Dramàtic i Idiomes.
El Decret 73/1991, de 13 de maig, del Govern Valencià, va establir el règim de regulació dels preus públics i el procediment de fixació i aprovació de les quanties d'aquests serveis.
A més, els Decrets 227/1991, de 9 de desembre i 159/1992, de 28 de setembre, del Govern Valencià, determinaren la relació de béns, serveis i activitats susceptibles de ser retribuïts per mitjà de preus públics per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, entre d'altres.
Igualment, la disposició addicional setena de la Llei de la Generalitat Valenciana 7/1992, de 28 de desembre, de Pressupostos per a l'exercici de 1993, va disposar que a partir de l'entrada en vigor d'ella mateixa, les contraprestacions pels ensenyaments de Música, Art Dramàtic, Dansa i Idiomes, tindrien la consideració de preus públics, i va deixar sense contingut els epígrafs 2.1.1, 2.2.1 i 2.3.1 de l'article 76 de la Llei 7/1989, de 20 d'octubre, de Taxes.
El Decret 101/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, establia les quanties dels preus públics que han de percebre els serveis d'ensenyament de Música, Dansa, Art Dramàtic i Idiomes, per al curs 1995-96, per això la necessitat d'actualitzar les quanties per al curs 1996-97.
D'acord amb tot l'anterior, i vist l'informe economicofinancer, del qual es desprén que els preus proposats no cobreixen els costs dels serveis, i vist l'informe favorable que ha emés la Conselleria d'Economia i Hisenda, s'escau aprovar l'import dels esmentats preus públics.
Per tot això, d'acord amb allò que es disposa en l'article 3.2.a) del Decret 73/1991, de 13 de maig, del Govern Valencià, a proposta de la consellera de Cultura, Educació i Ciència, després de la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 18 de juny de 1996,
DECRETE
Article 1
Aprovar la quantia dels preus públics per la prestació dels serveis de l'ensenyament de Música, Dansa, Art Dramàtic i Idiomes que ha de rebre la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència durant el curs 1996/97, que s'inclouen en els annexos d'aquest decret.
Article 2
1. Estaran exempts del pagament de preus públics pels conceptes determinats en l'apartat 3 d'aquest article:
a) Els alumnes membres de famílies nombroses d'honor i de segona categoria.
b) Els alumnes beneficiaris de beques regulades pel Reial Decret 2.298/1983, de 28 de juliol.
2. Tindran una bonificació del 50% dels preus públics pels conceptes determinats en la apartat 3, d'aquest article, els alumnes membres de famílies nombroses de primera categoria.
3. Els conceptes als quals s'aplicaran les exempcions i bonificacions seran:
- Matrícula per assignatura.
- Assignatura pendent.
- Examen de revàlida o aptitud.
- Drets d'examen (cicles elemental i superior).
- Prova d'accés.
DISPOSICIó FINAL
Es faculta la consellera de Cultura, Educació i Ciència per a dictar les disposicions necessàries per al desplegament i l'aplicació d'aquest decret, que entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, això no obstant, els seus efectes s'entendran referits a l'inici de la matrícula corresponent al curs acadèmic 1996-97.
València, 18 de juny de 1996
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNáNDEZ-SORO
La consellera de Cultura, Educació i Ciència,
MARCELA MIRó PÉREZ
ANNEX I
Preu dels ensenyaments de música
Conceptes Import pessetes
1. Ensenyaments de plans en extinció
1.1. Alumnat oficial de conservatoris de la xarxa pública de la Generalitat Valenciana.
1.1.1. Preu per assignatura (grau elemental) 3.870
1.1.2. Preu per assignatura (grau mitjà) 5.805
1.1.3. Preu per assignatura (grau superior) 11.605
1.1.4. Per assignatura pendent (grau elemental) 4.645
1.1.5. Per assignatura pendent (grau mitjà) 6.965
1.1.6. Per assignatura pendent (grau superior) 13.930
1.2. Alumnat de centres adscrits a conservatoris de la xarxa pública de la Generalitat Valenciana classificats com a centres reconeguts o autoritzats segons el Decret 1987/1964 (sense plenes competències acadèmiques).
1.2.1. Drets d'examen fi de grau o fi de curs:
preu per assignatura 1.820
1.3. Alumnat lliure
1.3.1. Inscripció 2.290
1.3.2. Drets d'examen (per assignatura) 1.820
1.3.3. Proves extraordinàries febrer: per assignatura 1.820
1.4. Proves d'accés a grau superior. Per especialitat 7.275
1.5. Proves extraordinàries obtenció diploma
elemental Pla 66 5.375
2. Ensenyaments Logse
2.1. Alumnat oficial de conservatoris de la xarxa pública de la Generalitat Valenciana.
2.1.1. Grau elemental
2.1.1.1 Curs complet: preu per assignatura 4.240
2.1.1.2 Per assignatura pendent 5.090
2.1.1.3 Repetició de curs: preu per assignatura 5.510
2.1.1.4 Prova d'accés al grau mitjà 6.325
2.1.2. Grau mitjà
2.1.2.1. Curs complet: preu per assignatura 6.360
2.1.2.2. Per assignatura pendent 7.630
2.1.2.3. Repetició de curs: preu per assignatura 8.270
3. Cursos especials, monogràfics
3.1. Preu per curs 11.235
4. Serveis generals
4.1. Certificats oficials 2.295
4.2. Obertura expedient 2.295
4.3. Expedició/renovació targeta d'identitat 495
4.4. Trasllat d'expedient i/o de matrícula viva 2.295
4.5. Expedició llibre d'Escolaritat 445
ANNEX II
Preu dels ensenyaments de dansa
Conceptes Import pessetes
1. Ensenyaments de plans en extinció
1.1. Alumnat oficial de conservatoris de la xarxa pública de la Generalitat Valenciana.
1.1.1. Curs complet: preu per cada assignatura 4.495
1.1.2. Per assignatura pendent 7.865
1.2. Alumnat de centres adscrits a conservatoris de la xarxa pública de la Generalitat Valenciana classificats com a centres reconeguts o autoritzats segons el Decret 1987/1964 (sense plenes competències acadèmiques).
1.2.1. Drets d'examen fi de curs o estudis:
preu per assignatura 2.250
1.3. Alumnat lliure
1.3.1. Inscripció 2.290
1.3.2. Drets d'examen (per assignatura) 2.250
1.3.3. Proves extraordinàries febrer:
preu per assignatura 2.250
2. Ensenyaments Logse
2.1. Alumnat oficial de conservatoris de la xarxa pública de la Generalitat Valenciana.
2.1.1. Grau elemental
2.1.1.1. Curs complet: preu per assignatura 5.620
2.1.1.2. Per assignatura pendent 8.990
2.1.1.3. Repetició de curs:
preu per assignatura 6.740
2.1.1.4. Prova d'accés al grau mitjà 6.325
2.1.2. Grau mitjà
2.1.2.1. Curs complet: preu per assignatura 8.430
2.1.2.2. Per assignatura pendent 13.490
2.1.2.3. Repetició íntegra del curs: preu per assignatura 10.115
3. Cursos especials monogràfics
3.1. Preu per curs 11.235
4. Serveis generals
4.1. Certificats oficials 2.295
4.2. Obertura expedient 2.295
4.3. Expedició/renovació targeta d'identitat 495
4.4. Trasllat expedient i/o de matrícula viva 2.295
4.5. Expedició llibre d'escolaritat 445
ANNEX III
Preu dels ensenyaments d'idiomes
Conceptes Import pessetes
1. Ensenyaments de plans en extinció. (Anteriors a llei 29/1982, 24 de juny)
1.1. Alumnat lliure
1.1.1. Drets d'examen, per idioma i curs 1.820
1.1.2. Examen de revàlida o aptitud 5.415
2. Nou pla d'estudis (Reial Decret 1.523/1989, d'1 de desembre i Decret 48/1993, de 5 d'abril, del Govern Valencià)
2.1. Alumnat oficial
2.1.1. Matrícula per idioma i curs 5.415
2.1.2. Repetició de curs: preu per idioma 6.500
2.1.3. Per realització de proves de nivell (ensenyaments
presencials) o de la valoració inicial de l'alumne-VIA
(en el règim d'ensenyament a distància) 3.180
2.2. Alumnat lliure
2.2.1. Drets d'examen. Cicle elemental o superior 5.415
3. Cursos especials monogràfics
3.1. Preu per nivell 11.235
4. Serveis generals
4.1. Certificats oficials 2.295
4.2. Obertura expedient 2.295
4.3. Expedició/Renovació targeta identitat 495
4.4. Trasllat d'expedient i/o matrícula viva 2.295
ANNEX IV
Art dramàtic
Conceptes Import pessetes
1. Ensenyaments de plans en extinció
1.1. Prova extraordinària fi plans d'estudis 6.325
1.2. Per assignatura pendent 2.305
2. Ensenyaments Logse
2.1. Curs complet: preu per assignatura 5.495
2.2. Per assignatura pendent 10.825
2.3. Proves d'accés 6.325
3. Cursos especials monogràfics
3.1. Preu per curs 11.235
4. Serveis generals
4.1. Certificats oficials 2.295
4.2. Obertura d'expedient 2.295
4.3. Expedició/renovació targeta d'identitat 495
4.4. Trasllat d'expedient o matrícula viva 2.295

linea
Mapa web