Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

Ordre de 3 de maig de 1993, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, sobre avaluació en Educació Infantil.

(DOGV núm. 2031 de 25.05.1993) Ref. Base de dades 1168/1993

Ordre de 3 de maig de 1993, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, sobre avaluació en Educació Infantil.
L'Ordre de 30 d'octubre de 1992 (BOE d’11 de novembre), modificada per l’Ordre de 2 d'abril de 1993 (BOE del 15 d'abril), ha determinat les elements bàsics dels informes d'avaluació i els requisits formals derivats del procés d'avaluació que són necessaris per a garantir la mobilitat dels alumnes. La disposició final segona faculta les comunitats autònomes a establir els documents adients per a l'avaluació, el registre de les observacions i la informació a les famílies en l’Educació Infantil.
L'article deu del Decret 19/1992, de 17 de febrer, del Govern Valencià, pel qual estableix el currículum de l’Educació Infantil en la Comunitat Valenciana (DOGV de 19 de febrer), regula el caràcter de l'avaluació en aquesta etapa educativa i la defineix com a global, contínua i formativa. Així mateix determina que els mestres avaluaran el procés d'ensenyament, la seua pràctica docent i el desenvolupament de les capacitats dels xiquets i les xiquetes, d'acord amb les finalitats de l’etapa i el Projecte Curricular.
L'article sisé del decret esmentat diu que s'entén per currículum de l’Educació Infantil el conjunt d'objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d'avaluació que orienten la pràctica docent en l’etapa. D'acord amb l'article seté, els centres concretaran i complementaran el currículum mitjançant l’elaboració de projectes curriculars d'etapa, adequant els objectius, continguts, criteris metodologies i decisions sobre el procés d'avaluació a les característiques de cada centre.
No obstant l'autonomia del centre respecte a les decisions relacionades amb l'avaluació, convé establir una normativa bàsica per tal de sistematitzar l'avaluació de l'alumnat i facilitar la coordinació pedagògica entre els centres i les famílies i entre els equips docents dels diferents cicles i etapes educatives. el mateix temps cal determinar alguns documents que reflectesquen el procés seguit pels xiquets i xiquetes en l’etapa prèvia a l’escolaritat obligatòria, perquè puguen servir de referència al llarg del seu procés d'aprenentatge.
Aquesta ordre planteja una avaluació que en l’etapa de l’Educació Infantil té una palesa funció formativa, sense cap caràcter de promoció ni de qualificació de l'alumnat. Una avaluació. que pretén mostrar el grau en què cada xiquet i xiqueta van assolint les seues diferents capacitats, alhora que pretén avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge, la pràctica docent i el projecte curricular que s'estiga desenvolupant.
Per tot això, en virtut de les competències que m'atribueix la disposició final segona del Decret 19/1992, de 17 de febrer (DOGV de 19 de febrer), pel qual s'estableix el currículum d'educació infantil a la Comunitat Valenciana, i la disposició final segona de l’Ordre de 30 d'octubre de 1992 (BOE d’1 1 de novembre), modificada per l’Ordre 2 d'abril de 1993 (BOE del 15 d'abril), per la qual s'estableixen els elements bàsics dels informes d'avaluació, dels ensenyaments de règim general regulats per la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu, així com els requisits formals derivats del procés d'avaluació que son necessaris per a, garantir la mobilitat dels alumnes
ORDENE
Primer
Aquesta ordre s'aplicarà als centres públics i privats situats en l’àmbit territorial de gestió de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana, que impartes quen els ensenyaments corresponents a l’Educació Infantil establerts en la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu.
1. Caràcter de l'avaluació dels alumnes
Segon
1. En l’Educació Infantil l'avaluació serà global, referida al conjunt de capacitats expressades en els objectius generals de l’etapa. Aquests objectius, adequats al context del centre i a les característiques dels alumnes, constitueixen els referents bàsics i permanents de l'avaluació.
2. Així mateix, l'avaluació tindrà un caràcter continu i serà un element fonamental del procés educatiu, mitjançant el qual es recollirà informació sobre allò que cadascun dels alumnes ha aconseguit, d'acord amb les seues possibilitats, en el procés d'ensenyament i aprenentatge.
3. En conseqüència, l'avaluació tindrà un caràcter formatiu, regulador i orientador en proporcionar una informació constant que permeta millorar tant els processos com els resultats de la intervenció educativa.
Tercer
1. Correspon a l’equip docent de l’etapa establir, dins del projecte curricular, les línies generals d'avaluació que permeten valorar el grau d'adquisició de capacitats en cada cicle i decidir les estratègies, els criteris, les tècniques i els instruments d'avaluació que consideren més convenients.
2. Correspon als mestres amb la col·laboració dels educadors, si fa al cas, l'avaluació de l'aprenentatge dels xiquets i les xiquetes en el marc de les directrius assenyalades en el Projecte Curricular.
3. L'avaluació del procés d'aprenentatge dels xiquets i les xiquetes s'expressarà en termes qualitatius, recollint els progressos efectuats pels alumnes i, si escau, les mesures educatives complementàries adoptades.
II. Procés d'avaluació
Quart
En incorporar-se per primera vegada el xiquet o la xiqueta al centre d'Educació Infantil, es realitzarà un informe inicial. Les decisions relatives al tipus d'informació així com les tècniques i instruments que s'utilitzaran seran acordats per l’equip docent i hauran de reflectir-se en el projecte curricular.
Cinquè
Al llarg de cada curs acadèmic i de forma contínua, s'utilitzaran distintes situacions educatives, previstes en la programació d'aula, i s'analitzaran els progressos i les dificultats de cada xiquet o xiqueta en el procés de coneixement dels objectes d'aprenentatge, amb la finalitat d'ajustar la intervenció educativa. El model per a realitzar aquesta avaluació contínua serà decidit per l’equip docent.
Sisè
En finalitzar cada curs acadèmic s'elaborarà un informe qualitatiu d'avaluació sobre l'avanç de cadascun dels xiquets i xiquetes i se suggeriran, si escau, les estratègies o mesures que caldrà tenir en compte en el curs següent.
III. Documents d'avaluació
Seté
1 Al començament de l’escolarització en l’etapa d'Educació Infantil, el centre iniciarà la Història educativa de l'alumne durant aquesta etapa, que serà custodiada en l'arxiu general del centre.
2. La Història educativa constarà dels diferents documents personals de cada xiquet o xiqueta, que s'emuneren tot seguit.
3. La Història educativa s'iniciarà amb un qüestionari, el model del qual figura a l'annex I d'aquesta ordre, que s'omplirà mitjançant una entrevista amb els pares, mares o tutors legals en el moment de la incorporació del xiquet o xiqueta al centre. A aquest qüestionari s'adjuntaran, si escau, diagnòstics i tractaments mèdics i psicològics i tots els documents personals de cada xiquet o xiqueta que es consideren d'interés.
4. Si un xiquet o xiqueta té necessitats educatives especials s'inclourà en la Història educativa una còpia del dictamen d'escolarització, així com les adaptacions curriculars previstes en l'apartat 2 de l'article nové del Decret 19/1992, de 17 de febrer (DOGV de 19 de febrer).
5. L'informe inicial es plasmarà en un document el model del qual serà decidit per l’equip docent. Aquest document s'integrarà en la Història educativa del xiquet o xiqueta.
6. L'informe qualitatiu d'avaluació elaborat en finalitzar cada curs acadèmic s'ajustarà al model que decidesca l’equip docent i formarà part de la Història educativa del xiquet o de la xiqueta.
7. El cicle constitueix la unitat temporal d'avaluació en l’educació infantil. Per tant, en finalitzar el cicle caldrà elaborar un informe resum d'avaluació que recollirà les observacions pertinents sobre l'alumne en cada cicle. Aquest informe figurarà en la historia educativa i haurà de ser signat conjuntament pel director i el mestre corresponent i s'ajustarà al model que figura a l'annex II.
8. En finalitzar l'alumne l’etapa de l’educació infantil es recolliran les dades més rellevants dels informes d'avaluació de cada cicle i s'elaborarà un informe resum d'avaluació d'etapa. Aquest informe s'inclourà en la Història educativa, haurà de ser signat conjuntament pel director i el mestre corresponent i s'ajustarà al model que figura a l'annex II.
9. Si un alumne roman al mateix centre, l’informe resum d'avaluació de l’etapa es lliurarà al tutor de primer cicle d'Educació Primària a l’efecte de facilitar la continuïtat del procés d'aprenentatge i servir de base per a l’informe inicial realitzat al començament de l’Educació Primària.
10. Si un alumne es trasllada a un altre centre, el secretari del centre receptor sol·licitarà al centre d'origen la Història educativa del xiquet o la xiqueta. El centre d'origen conservarà una còpia d'aquests documents durant tres anys.
IV. Informació a les famílies
Vuité
1. La informació a les famílies es realitzarà mitjançant un informe escrit, amb una periodicitat almenys trimestral i amb un llenguatge fàcil d'interpretar. Correspon al mestre amb la col·laboració de l’educador, si fa al cas, l’elaboració d'aquest informe.
2. Els informes reflectiran l'avanç efectuat pel xiquet o la xiqueta i, si escau, les mesures educatives complementàries adoptades.
3. El model d'informe a les famílies serà decidit per l’equip docent i constarà en el projecte curricular junt amb les previsions per a la coordinació amb les famílies.
. 4. Una còpia d'aquests informes s'inclourà en la història educativa de cada xiquet i xiqueta.
V. Avaluació dels processos d'ensenyament i del projecte curricular
Nové
Els mestres amb la col·laboració dels educadors, si fa al cas, avaluaran els processos d'ensenyament i la seua pràctica docent en relació amb la consecució dels objectius educatius del currículum.
Deu
L'avaluació dels processos d'ensenyament i de la pràctica docent haurà d'incloure els següents elements:
- L'organització de l'aula i l'aprofitament dels recursos del centre.
- El caràcter de les relacions entre mestres, educadors i alumnes i entre els mateixos mestres i educadors, i la convivència entre els alumnes.
- La coordinació entre els òrgans i les persones responsables, al centre, de la planificació i el desenvolupament de la pràctica docent: equip directiu, claustre i comissió de coordinació pedagògica, si fa al cas.
- La regularitat i la qualitat de la relació amb els pares o tutors legals i la resta de la comunitat educativa.
Onze
Igualment, hom avaluarà el projecte curricular que s'estiga desenvolupant. Amb aquesta finalitat, en els centres públics, la comissió de coordinació pedagògica o, si no n'hi ha, l'equip directiu, proposarà al claustre l'aprovació del pla- d'avaluació del projecte curricular, d'acord amb les normes que regulen aquesta avaluació.
Dotze
Entre els aspectes del Projecte Curricular que hauran de sotmetre's a avaluació figuraran els següents:
- Els objectius de l’etapa programats d'acord amb el context del centre i amb les característiques dels alumnes.
- La seqüenciació dels continguts per cicles.
- Els criteris metodològics generals.
- Les línies generals, les estratègies i les decisions sobre el procés d'avaluació.
- Les adaptacions curriculars pertinents i les seues implicacions en els aspectes d'organització i funcionament del centre.
- Les previsions per a la coordinació pedagògica amb les famílies
Tretze
Entre els mitjans que poden utilitzar-se per a la valoració dels aspectes sotmesos a avaluació poden incloure's els informes de la Inspecció Educativa, l'aportació sobre l'avaluació o algun del seus aspectes que pot proporcionar el servei psicopedagògic escolar o gabinet psicopedagògic autoritzat corresponent, els dictàmens dels òrgans col·legiats del centre, les opinions formulades pels mestres i educadors, si fa al cas, com a resultat de l'avaluació dels alumnes, així com els suggeriments que realitzen els altres membres de la comunitat educativa.
Catorze
Els resultats obtinguts en l'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes i dels processos d'ensenyament serviran per a modificar aquells aspectes de la pràctica docent i del projecte curricular que s'hagen detectat com a poc adequats a les característiques dels alumnes i al context del centre.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
L'avaluació dels alumnes amb necessitats educatives especials es regirà, amb caràcter general, pel que disposa aquesta ordre. Aquesta conselleria regularà els procediments per a l’elaboració del dictamen d'escolarització destinat als alumnes amb necessitats educatives especials.
Segona
Les adaptacions curriculars previstes en l'apartat dos de l'article nové del Decret 19/1992, les haurà de realitzar l’equip docent de cicle, després d'una avaluació de les necessitats educatives especials del xiquet o la xiqueta feta pel servei psicopedagògic escolar o pel gabinet psicopedagògic autoritzat corresponent i hauran de ser autoritzades per la direcció del centre amb audiència prèvia als pares o tutors legals.
Tercera
La inspecció educativa supervisarà el desenvolupament del procés d'avaluació i proposarà l'adopció de les mesures que contribuesquen a perfeccionar-lo. Amb aquesta finalitat, els inspectors, en les seues visites als centres, es reuniran amb l’equip directiu, els mestres i els educadors, si fa al cas.
DISPOSICIO FINAL
S'autoritza la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa perquè dicte les normes adients per a l'aplicació i el desenvolupament de la present ordre que entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 3 de maig de 1993.
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència,
ANDREU LOPEZ I BLASCO
Veure annex

linea
Mapa web