Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

ORDRE de 6 de novembre de 2000, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es declaren 22 microreserves vegetals a la província de Castelló. [2001/A673]

(DOGV núm. 3930 de 01.02.2001) Ref. Base de dades 0457/2001

ORDRE de 6 de novembre de 2000, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es declaren 22 microreserves vegetals a la província de Castelló. [2001/A673]
Per mitjà del Decret 218/1994, de 17 d'octubre, del Govern Valencià (DOGV núm. 2.379, de 3 de novembre de 1994), es va crear la figura de protecció d'espècies denominada microreserva vegetal.
Posteriorment, l'Ordre de 7 de desembre de 1995, de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient (DOGV núm. 2.568, de 2 de gener de 1995), va establir la regulació de la senyalització d'aquestes microreserves.
Els diferents estudis realitzats durant diversos anys per investigadors especialistes sobre la situació de les poblacions dels tàxons vegetals endèmics, rars o amenaçats de la Comunitat Valenciana, han orientat sobre les prioritats per a l'establiment de microreserves.
Prospeccions recents sobre terrenys de titularitat pública o privada han acabat de perfilar les parcel·les que es consideren òptimes per a formar part de la xarxa de microreserves de flora de la Comunitat Valenciana.
Des de 1996 s'han establit diferents línies de subvenció destinades a propietaris de terrenys no inclosos en el Catàleg de Forests d'Utilitat Pública per a l'increment de la xarxa de microreserves de flora de la Comunitat Valenciana.
Durant la tramitació de la present ordre s'han complit els passos procedimentals establits en l'article 5 del Decret 218/1994, i totes les microreserves que es declaren compleixen els requisits exigits en l'article 3 d'aquest decret.
Per tot això, vist el que estableix el Decret 218/1994, de 17 d'octubre, del Govern Valencià, pel qual es crea la figura de protecció d'espècies denominada microreserva vegetal i a proposta de la Direcció General per a la Planificació i Gestió del Medi,
ORDENE
Primer
Es declaren a la província de Castelló les 22 microreserves vegetals enunciades a continuació:
Agulles de Santa Àgueda
Balsa de la Dehesa
Barranc del Fonillet
Barranc dels Horts
Cala Argilaga
Carrascal del Mas del Peraire
Cresta del Turmell
Els Estanys d'Almenara
Estrecho del Cascajar
Font dels Horts
La Palomita
Les Coves Llongues
Mas del Peraire
Mas Vell
Molí de l'Abat
Ombria de l'Oret
Platja de Moncofa
Portell de l'Infern
Puntal del Navarrete
Racó dels Presseguers
Torre de la Badum
Tossal de Cervera
Aquestes microreserves queden definides en l'annex I, on s'especifiquen els termes següents:
– Denominació
– Límits
– Superfície projectada, mesurada en hectàrees
– Terme municipal
– Titularitat del terreny
– Espècies i unitats de vegetació que són objecte prioritari de conservació. Per a les unitats de vegetació s'especifica el corresponent codi Natura 2000 de la Directiva 97/62/CEE i del Reial Decret 1.193/1998, de 12 de juny (BOE núm. 151, del 25.06.1998). Els codis amb asterisc identifiquen tipus d'hàbitats prioritaris en l'àmbit europeu.
Pla de gestió: actuacions de conservació i limitacions d'ús.
Segon
No es consideren com a part de les microreserves les pistes forestals, carreteres, ni les construccions (edificacions, vèrtexs geodèsics, antenes...) preexistents dins dels límits establits per a cada una d'aquelles.
Tercer
D'acord amb l'Ordre de 7 de desembre de 1995, de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, per la qual es regula la senyalització de les microreserves de flora (DOGV núm. 2.658, de 2 de gener de 1995), s'ha de procedir a la instal·lació dels corresponents senyals i elements d'indicació de límits.
Quart
Sense perjudici de la possibilitat d'aplicar-hi altres mesures addicionals, la conservació de la microreserva comporta l'execució de les actuacions indicades en els plans de gestió, dins de les possibilitats que permeten les lleis anuals de pressupostos generals de la Generalitat Valenciana. Igualment, per a la conservació i gestió adequades, s'estableixen limitacions d'ús en els plans de gestió.
Cinqué
L'existència de la microreserva no implica prohibició per a l'exercici de la caça. No obstant això, a iniciativa dels titulars de l'aprofitament cinegètic, tramitada des del servei territorial, i amb l'informe d'aquest, pot establir-se una resolució de la Direcció General per a la Planificació i Gestió del Medi per la qual s'eximisca del pagament de la part de matrícula del vedat corresponent a la superfície ocupada per la microreserva i al perímetre addicional que puguen proposar a l'efecte, que constituiran una zona de reserva cinegètica amb caràcter permanent, sense que això implique una reducció de la superfície del terreny vedat de què forma part.
Sisé
Per a evitar el trepig generalitzat de les microreserves, que podria perjudicar el desenvolupament normal de les poblacions de plantes rares, endèmiques o amenaçades, queda prohibit eixir de les senderes o camins existents. Atés el paper substancial que els invertebrats i els fongs juguen a l'hora d'assegurar el funcionament correcte de les microreserves, queda prohibida capturar-ne o recollir-ne. Es poden autoritzar excepcions generals amb fins educatius, científics o conservacionistes.
Seté
Correspon la gestió d'aquestes microreserves al Servei Territorial de la Conselleria de Medi Ambient a Castelló. Igualment, correspon al director territorial concedir les autoritzacions corresponents per a dur a terme activitats educatives, científiques i conservacionistes, que s'hagen de dur a terme a la microreserva o per a l'alçament excepcional de prohibicions establides en aquesta ordre. En el cas que es tracte de peticions d'activitats per a diverses zones entre les quals estiga inclosa la microreserva, i que afecten dos o més províncies, correspon concedir les autoritzacions a la Direcció General de Planificació i Gestió del Medi.
València, 6 de novembre de 2000
El conseller de Medi Ambient,
FERNANDO MODREGO CABALLERO
ANNEX I
Microreserva: Agulles de Santa Àgueda
Límits: la microreserva queda delimitada pel polígon els vèrtexs del qual tenen les coordenades UTM següents sobre el fus 30:
Vèrtex X Y
1 760499 4440862
2 760633 4441021
3 760742 4441123
4 760815 4440965
5 760541 4440718
Superfície projectada: 5,563 hectàrees.
Terme municipal: Benicàssim
Titularitat: forest propietat de l'Ajuntament de Benicàssim, Agulles de Santa Àgueda, número 75 del Catàleg de Forests d'Utilitat Pública.
Espècies prioritàries: Biscutella calduchii, Biscutella carolipauana, Crassula campestris, Cytisus villosus, Peucedanum officinale ssp. stenocarpum, Quercus suber.
Unitats de vegetació prioritàries:
– Comunitats de teròfits de repeus de penyals silicis (codi Natura 2000: 8230).
– Bosquets relictes de suredes de Quercus suber en regeneració postincendi (codi Natura 2000: 9330).
– Bruguerars silicícoles serials amb llentiscle (codi Natura 2000: 4030).
Pla de gestió
Actuacions de conservació:
Instal·lació d'un cartell informatiu amb recomanacions.
Eliminació de pintures existents sobre el penyal.
Cens i seguiment periòdic de la població de Crassula campestris, Cytisus villosus, Peucedanum officinale ssp. stenocarpum, Biscutella calduchii, Biscutella carolipauana i Quercus suber.
Recol·lecció periòdica de llavors de les espècies prioritàries i depòsit en un banc de germoplasma.
Mostreig fitosociològic periòdic de les unitats de vegetació prioritàries.
Limitacions d'ús:
Queda prohibit dur a terme activitats d'escalada en tota la microreserva, llevat d'autorització expressa per motius científics o conservacionistes.
Queda prohibida la realització de marques o senyals amb pintura o altres materials indelebles en la microreserva.
No poden realitzar-se aclarides o faenes de silvicultura dins de la microreserva, llevat dels casos següents:
a) Les extraccions per motius fitosanitaris o per a prevenció de danys per caiguda sobre les persones o les poblacions d'espècies protegides o amenaçades.
b) Aclarides postincendi, en el cas que la zona patira incendis forestals. Aquestes aclarides han de constar d'un programa específic multianual.
En cas que es realitze aprofitament de suro, s'ha d'evitar l'afectació negativa a la microreserva.
En el cas que es dissenyen o realitzen pels voltants aclarides de vegetació o altres mesures de reducció de la combustibilitat, cal respectar un radi mínim de 100 metres al voltant del perímetre de la microreserva, dins de la forest d'utilitat pública, en què aquestes activitats estiguen sensiblement atenuades.
Microreserva: Balsa de la Dehesa
Límits: la microreserva queda delimitada pel polígon els vèrtexs del qual tenen les coordenades UTM següents sobre el fus 30:
Vèrtex X Y
1 728695 4411075
2 729045 4410890
3 728820 4410758
4 728460 4410810
5 728529 4410992
Superfície projectada: 10,8 hectàrees.
Terme municipal: Soneja.
Titularitat: forest consorciat propietat de l'Ajuntament de Soneja, CS-3027, Dehesa y Centella.
Espècies prioritàries: Crassula campestris, Chaetonychia cymosa, Lavandula pedunculata, Quercus suber i Teucrium angustissimum.
Unitats de vegetació prioritàries:
– Estanys temporals mediterranis (codi Natura 2000: 3170*).
– Estepars-bruguerars secs silicícoles amb tomaní (codi Natura 2000: 4030).
– Suredes de Quercus suber (codi Natura 2000: 9330).
– Pastures terofítiques de substrats silicis (codi Natura 2000: 6220*).
– Matolls termòfils amb murta (codi Natura 2000: 5330).
Pla de gestió
Actuacions de conservació:
Instal·lació d'un cartell informatiu amb recomanacions.
Cens i seguiment periòdic de les poblacions de Crassula campestris, Chaetonychia cymosa, Lavandula pedunculata i Teucrium angustissimum.
Recol·lecció periòdica de llavors de les espècies prioritàries i depòsit en un banc de germoplasma.
Mostreig fitosociològic periòdic de les unitats de vegetació prioritàries.
Adequació i posada en ús d'un abeurador alternatiu per al bestiar per a preservar l'entorn de la bassa natural.
Limitacions d'ús:
Queda prohibit l'aprofitament de suro de la microreserva.
Queda prohibida la realització d'aprofitaments fusters.
No poden realitzar-se aclarides o faenes de silvicultura dins de la microreserva, llevat dels casos següents:
a) Les extraccions per motius fitosanitaris o per a prevenció de danys per caiguda sobre les persones o les poblacions d'espècies protegides o amenaçades.
b) Aclarides postincendi, en el cas que la zona patira incendis forestals. Aquestes aclarides han de constar d'un programa específic multianual.
c) Aclarides per a reducció de combustibilitat pels voltants de la pista forestal.
En el cas que es dissenyen o realitzen pels voltants aclarides de vegetació o altres mesures de reducció de la combustibilitat, cal respectar un radi mínim de 100 metres al voltant del perímetre de la microreserva dins de la forest consorciada, en què aquestes activitats estiguen sensiblement atenuades.
Els projectes de millora, ampliació o modificació de traçat de la pista forestal d'accés a la microreserva, han d'evitar la producció d'alteracions significatives en aquesta.
Es prohibeix realitzar actuacions i obres de canalització d'aigua o altres en la bassa i el seu entorn immediat, que puguen generar una pèrdua de la capacitat de retenció d'aigua d'aquesta.
En cas que s'observe que l'activitat tradicional de pastoreig oví causa danys significatius en la vegetació o en els espècies de major interés, poden establir-se mesures específiques per a evitar-ne o reduir-ne l'impacte.
Microreserva: Barranc de Fonillet
Límits: la microreserva queda delimitada pel polígon els vèrtexs del qual tenen les coordenades UTM següents sobre el fus 30:
Vèrtex X Y
1 728871 4419370
2 728815 4418997
3 728765 4419014
4 728693 4418993
5 728599 4418998
6 728518 4419044
7 728542 4419088
8 728664 4419112
9 728710 4419219
Superfície projectada: 5,671 hectàrees.
Terme municipal: Eslida.
Titularitat: forest propietat de l'Ajuntament d'Eslida, Fonillet, número 68 del Catàleg de Forests d'Utilitat Pública.
Espècies prioritàries: Anogramma leptophylla, Biscutella calduchii, Centaurea paui, Cytisus villosus, Hypericum androsaemum, Minuartia valentina.
Unitats de vegetació prioritàries:
– Suredes espadàniques de Quercus suber (codi Natura 2000: 9330).
– Vegetació casmofítica de penyals silicis (codi Natura 2000: 8220).
Pla de gestió
Actuacions de conservació:
Instal·lació d'un cartell informatiu amb recomanacions.
Cens i seguiment de les poblacions d'Anogramma leptophylla, Biscutella calduchii, Cytisus villosus, Hypericum androsaemum i Minuartia valentina.
Recol·lecció periòdica de llavors o espores de les espècies prioritàries i depòsit en un banc de germoplasma.
Mostreig fitosociològic periòdic de les unitats de vegetació prioritàries.
Limitacions d'ús:
No poden realitzar-se aclarides o faenes de silvicultura dins de la microreserva, llevat dels casos següents:
a) Les extraccions per motius fitosanitaris o per a prevenció de danys per caiguda sobre les persones o les poblacions d'espècies protegides o amenaçades.
b) Aclarides postincendi, en el cas que la zona patira incendis forestals. Aquestes aclarides han de constar d'un programa específic multianual.
c) Aclarides per a reducció de combustibilitat pels voltants de la pista forestal.
En cas que es realitze aprofitament de suro, s'ha d'evitar l'afectació negativa a la microreserva.
En el cas que es dissenyen o realitzen pels voltants aclarides de vegetació o altres mesures de reducció de la combustibilitat, cal respectar un radi mínim de 100 metres al voltant del perímetre de la microreserva, dins de la forest d'utilitat pública, en què aquestes activitats estiguen sensiblement atenuades.
Els projectes de millora, ampliació o modificació de traçat de la pista forestal d'accés al barranc del Fonillet, han d'evitar la producció d'alteracions significatives en la microreserva.
Microreserva: Barranc dels Horts
Límits: la microreserva queda delimitada pel polígon els vèrtexs del qual tenen les coordenades UTM següents sobre el fus 30:
Vèrtex X Y
1 747420 4477170
2 747510 4477150
3 747490 4477055
4 747395 4477070
Superfície projectada: 1 hectàrea.
Terme municipal: Ares del Maestre
Titularitat: finca propietat de la Fundació Caixa Castelló, Barranc dels Horts i Mas Vell.
Espècies prioritàries: Paeonia officinalis ssp. microcarpa, Pimpinella gracilis, Acer granatense, Acer monspessulanum, Epipactis microphylla i Quercus faginea (espècies monumentals).
Unitats de vegetació prioritàries:
– Carrascars sublitorals castellonencs (codi Natura 2000: 9340).
– Rouredes de Quercus faginea amb exemplars monumentals (codi Natura 2000: 9240).
– Vegetació rupícola termòfila (codi Natura 2000: 8210).
Pla de gestió
Actuacions de conservació:
Instal·lació d'un cartell informatiu amb recomanacions.
Cens i seguiment periòdic de la població de Paeonia officinalis ssp. microcarpa i Epipactis microphylla.
Recol·lecció periòdica de llavors de les espècies prioritàries i depòsit en un banc de germoplasma.
Mostreig fitosociològic periòdic de les unitats de vegetació prioritàries.
Seguiment poblacional i fitosanitari periòdic dels roures valencians a fi de conéixer-ne l'evolució i estat de conservació.
Tractament experimental de reducció de densitat excessives d'Ulex parviflorus.
Establiment de parcel·les experimentals de control per a estudiar els efectes derivats del pastoreig excessiu sobre la vegetació.
Control de l'accés de vehicles en el començament de la pista forestal que condueix al barranc dels Horts.
Adequació ecoeducativa de l'entorn amb fins didàctics.
Limitacions d'ús:
No poden realitzar-se aclarides o faenes de silvicultura dins de la microreserva, llevat dels casos següents:
a) Les extraccions per motius fitosanitaris o per a prevenció de danys per caiguda sobre les persones o les poblacions d'espècies protegides o amenaçades.
b) Aclarides postincendi, en el cas que la zona patira incendis forestals. Aquestes aclarides han de constar d'un programa específic multianual.
En el cas que es dissenyen o realitzen pels voltants aclarides de vegetació o altres mesures de reducció de la combustibilitat, cal respectar un radi mínim de 100 metres al voltant del perímetre de la microreserva en què aquestes activitats estiguen sensiblement atenuades.
Els projectes de millora, ampliació o modificació de traçat de la pista forestal d'accés al barranc dels Horts, han d'evitar la producció d'alteracions significatives en la microreserva.
En cas que s'observe que l'activitat tradicional de pastoreig boví causa danys significatius a la vegetació o a les espècies de major interés, poden establir-se mesures específiques per a evitar-ne o reduir-ne l'impacte.
A causa de la fragilitat de l'enclavament, en cas que s'hi observen impactes significatius per un augment de visitants, pot restringir-s'hi l'accés progressivament.
Microreserva: Cala Argilaga
Límits: la microreserva queda delimitada pel polígon els vèrtexs del qual tenen les coordenades UTM següents sobre el fus 30:
Vèrtex X Y
1 782890 4464096
2 782941 4464073
3 782870 4463915
4 782839 4463929
5 782798 4463988
Superfície projectada: 1,267 hectàrees.
Terme municipal: Peñíscola.
Titularitat: domini públic marítim terrestre i finca propietat de la Generalitat Valenciana, número d'inventari A01/12/089/0001.
Espècies prioritàries: Antirrhinum barrelieri ssp. litigiosum, Centaurea saguntina, Erodium sanguis-christi ssp. sanguis-christi, Limonium virgatum.
Unitats de vegetació prioritàries:
– Penya-segats baixos amb fenoll marí, Crithmo-Limonietum girardiani (codi Natura 2000: 1240).
– Màquia termòfila litoral (codi Natura 2000: 5330).
– Pastures terofítiques amb Erodium sanguis-christi (codi Natura 2000: 6220).
Pla de gestió
Actuacions de conservació:
Instal·lació d'un cartell informatiu amb recomanacions.
Cens i seguiment periòdic de la població de Centaurea saguntina, Erodium sanguis-christi ssp. sanguis-christi, Limonium virgatum.
Recol·lecció periòdica de llavors de les espècies prioritàries i depòsit en un banc de germoplasma.
Mostreig fitosociològic periòdic de les unitats de vegetació prioritàries.
Introducció experimental de Limonium perplexum a partir de la població existent a la torre de la Badum.
Instal·lació de contenidors adequats per a la recollida de residus sòlids en els punts de major impacte antròpic.
Adequació ecoeducativa de la zona.
Limitacions d'ús:
Queda prohibida qualsevol actuació urbanística a la zona, tant en la part terrestre (passeigs marítims, urbanitzacions, etc.) com en la part marítima (ports esportius, instal·lacions de lleure marítim, etc.) que afectaria sense remei les poblacions de les espècies mencionades.
Pot limitar-se l'accés de vehicles mitjançant el tancament de camins secundaris propers a la microreserva, a fi d'afavorir la regeneració de la vegetació i evitar que es convertisquen en una zona d'aparcament.
Els projectes de millora, ampliació o modificació de traçat de la pista forestal contigua a la cala Argilaga, han d'evitar la producció d'alteracions significatives en la microreserva.
Els organismes competents en l'execució de projectes d'actuació de defensa o prevenció contra temporals, han de comunicar amb temps suficient al departament corresponent de la Conselleria de Medi Ambient l'inici de la redacció de projectes específics a l'efecte. La possible realització d'obres o treballs amb aquest objectiu no ha d'afectar negativament la microreserva, i ha de complir en tot cas el que s'estableix en els apartats 2 i 3 de l'article 209 del Reglament de Costes, a l'efecte de resoldre les possibles discrepàncies que porten a la coincidència o a l'acord.
Microreserva: Carrascar del Mas del Peraire
Límits: la microreserva queda delimitada pel polígon els vèrtexs del qual tenen les coordenades UTM següents sobre el fus 30:
Vèrtex X Y
1 769498 4511801
2 769727 4512193
3 769932 4511882
Superfície projectada: 7,5 hectàrees.
Terme municipal: la Pobla de Benifassà
Titularitat: finca propietat de la Fundació Enrique Montoliu, Mas del Peraire.
Espècies prioritàries: Acer granatense, Biscutella fontqueri, Epipactis parviflora, Knautia rupicola, Satureja innota.
Unitats de vegetació prioritàries:
– Alzinars de Quercus ilex i Quercus rotundifolia (codi Natura 2000: 9340).
– Pastures vivaces amb Knautia rupicola i Biscutella fontqueri (codi Natura 2000: 6220*).
Pla de gestió
Actuacions de conservació:
Instal·lació d'un cartell informatiu amb recomanacions.
Cens i seguiment periòdic de les poblacions de Biscutella fontqueri, Knautia rupicola i Epipactis parviflora.
Recol·lecció periòdica de llavors de les espècies prioritàries i depòsit en un banc de germoplasma.
Mostreig fitosociològic periòdic de les unitats de vegetació prioritàries.
Limitacions d'ús:
Queda prohibit dur a terme activitats d'escalada a tota la microreserva, llevat d'autorització expressa per motius científics o conservacionistes.
Queda prohibida la realització de marques o senyals amb pintura o altres materials en la microreserva.
Queda prohibida la realització d'aprofitaments fusters.
No poden realitzar-se aclarides o faenes de silvicultura dins de la microreserva, llevat dels següents casos:
a) Les extraccions per motius fitosanitaris o per a prevenció de danys per caiguda sobre persones o poblacions d'espècies protegides o amenaçades.
b) Aclarides postincendi, en el cas que la zona patira incendis forestals. Aquestes aclarides han de constar d'un programa específic multianual.
c) Aclarides per a reducció de combustibilitat pels voltants de la pista forestal.
En el cas que es dissenyen o realitzen pels voltants aclarides de vegetació o altres mesures de reducció de la combustibilitat, cal respectar un radi mínim de 100 metres al voltant del perímetre de la microreserva dins de la finca, en què aquestes activitats estiguen sensiblement atenuades.
Els projectes de millora, ampliació o modificació de traçat de la pista forestal d'accés a la microreserva, han d'evitar la producció d'alteracions significatives en aquesta.
Microreserva: Cresta del Turmell
Límits: la microreserva queda delimitada pel polígon els vèrtexs del qual tenen les coordenades UTM següents sobre el fus 30:
Vèrtex X Y
1 761408 4496428
2 761540 4496545
3 761630 4496656
4 761759 4496731
5 761844 4496812
6 761974 4496972
7 761016 4496928
8 761795 4496480
9 761424 4496390
Superfície projectada: 10,555 hectàrees.
Termes municipals: Xert i Vallibona
Titularitat: forest consorciada propietat de l'Ajuntament de Xert, CS-3001, El Turmell, número 54 del Catàleg de Forests d'Utilitat Pública, i via pecuària número 1 del terme municipal de Vallibona, canyada del Tossal Gros al Turmell o de la Talaiola.
Espècies prioritàries: Arenaria conimbricensis ssp. viridis, Armeria fontqueri, Biscutella fontqueri, Coronilla emerus, Daphne laureola, Ilex aquifolium, Lonicera pyrenaica, Polygonatum odoratum, Sorbus aria, Thymus willkommii.
Unitats de vegetació prioritàries:
– Penyals i pedregars calcaris amb Armeria fontqueri i Thymus willkommii (codi Natura 2000: 8210).
– Pinasses amb Ilex aquifolium i Daphne laureola (codi Natura 2000: 9530*, transició a 9380).
– Alzinars subhumits amb roure valencià i auró (codi Natura 2000: 9340, transició a 9240).
Pla de gestió
Actuacions de conservació:
Instal·lació d'un cartell informatiu amb recomanacions.
Cens i seguiment periòdic de les poblacions d'Arenaria conimbricensis ssp. viridis, Armeria fontqueri, Biscutella fontqueri, Coronilla emerus, Daphne laureola, Ilex aquifolium, Lonicera pyrenaica, Polygonatum odoratum, Sorbus aria i Thymus willkommii.
Recol·lecció periòdica de llavors de les espècies prioritàries i depòsit en un banc de germoplasma.
Mostreig fitosociològic periòdic de les unitats de vegetació prioritàries.
Limitacions d'ús:
Queda prohibit dur a terme activitats d'escalada en tota la microreserva, llevat d'autorització expressa per motius científics o conservacionistes.
Queda prohibida la realització de marques o senyals amb pintura o altres materials indelebles en la microreserva.
Queda prohibida la realització d'aprofitaments fusters.
No poden realitzar-se aclarides o faenes de silvicultura dins de la microreserva, llevat dels casos següents:
a) Les extraccions per motius fitosanitaris o per a prevenció de danys per caiguda sobre les persones o les poblacions d'espècies protegides o amenaçades.
b) Aclarides postincendi, en el cas que la zona patira incendis forestals. Aquestes aclarides han de constar d'un programa específic multianual.
c) Aclarides per reducció de combustibilitat pels voltants de la pista forestal.
En el cas que es dissenyen o realitzen pels voltants aclarides de vegetació o altres mesures de reducció de la combustibilitat, cal respectar un radi mínim de 100 metres al voltant del perímetre de la microreserva, dins de la forest d'utilitat pública, en què aquestes activitats estiguen sensiblement atenuades.
Els projectes de millora, ampliació o modificació de traçat de la pista forestal d'accés al pic del Turmell, han d'evitar la producció d'alteracions significatives en la microreserva.
En cas que s'observe que l'activitat tradicional de pastoreig causa danys significatius en la vegetació o a les espècies de major interés, poden establir-se mesures per a evitar-ne o reduir-ne l'impacte.
Microreserva: Els Estanys d'Almenara
Límits: la microreserva queda delimitada pel polígon els vèrtexs del qual tenen les coordenades UTM següents sobre el fus 30:
Vèrtex X Y
1 740739 4404419
2 740660 4404304
3 740713 4404173
4 740706 4404142
5 741538 4403557
6 741517 4403527
7 741456 4403486
8 741320 4403452
9 741048 4403653
10 741139 4403818
11 740835 4404035
12 740722 4403891
13 740536 4404091
14 740504 4404010
15 740458 4404033
16 740424 4403987
17 740398 4404015
18 740428 4404950
19 740474 4404115
20 740491 4404157
21 740546 4404220
22 740551 4404278
23 740564 4404314
24 740571 4404332
25 740575 4404380
26 740554 4404429
27 740570 4404455
Superfície projectada: 19,930 hectàrees.
Terme municipal: Almenara
Titularitat: finques propietat de l'Ajuntament d'Almenara, Estanys d'Almenara.
Espècies prioritàries: Centaurea dracunculifolia, Genista tinctoria, Nymphaea alba, Thalictrum maritimum.
Unitats de vegetació prioritàries:
– Estanys naturals amb vegetació hidrofítica arrelosa (codi Natura 2000: 3150).
– Herbassars humits de ribera (codi Natura 2000: 6420).
– Torberes pantanoses amb mansega (Cladium mariscus) (codi Natura 2000: 7210*).
– Saladars (codi Natura 2000: 1510*).
Pla de gestió
Actuacions de conservació:
Instal·lació de cartells informatius amb recomanacions.
Cens i seguiment periòdic de les poblacions de Centaurea dracunculifolia, Genista tinctoria, Thalictrum maritimum.
Recol·lecció periòdica de llavors de Centaurea dracunculifolia, Genista tinctoria i Thalictrum maritimum i depòsit en un banc de germoplasma.
Mostreig fitosociològic periòdic de les unitats de vegetació prioritàries.
Reforç poblacional de l'espècie extinta Nymphaea alba.
Restauració de les basses artificials per a una millor integració ecològica d'aquestes en el conjunt de la microreserva.
Eliminació dels peus introduïts d'espècies al·lòctones (Eucaliptus).
Adequació ecoeducativa de l'entorn amb fins didàctics.
Limitacions d'ús:
Els projectes de millora, ampliació o modificació de traçat de la pista forestal contigua a la microreserva o als cultius circumdants, han d'evitar la producció d'alteracions significatives en la microreserva.
Els organismes competents en l'execució de projectes d'ampliació, millora o remodelació de la carretera d'Almenara al barri Mar, han de comunicar amb temps suficient al departament corresponent de la Conselleria de Medi Ambient l'inici de la redacció de projectes específics a l'efecte. La realització d'obres o treballs amb aquest objectiu ha d'evitar la producció d'alteracions significatives en la microreserva.
Es prohibeix realitzar actuacions i obres de canalització d'aigua o altres en aquest lloc i el seu entorn immediat que puguen generar una disminució de les làmines d'aigua de les zones inundades de la microreserva (estanys i bassa artificial). Els organismes competents en la gestió dels recursos hidrològics de l'entorn han de vetlar pel manteniment dels cabals ecològics mínims en la zona inundada de la microreserva.
Es prohibeix el pastoreig dins de la microreserva.
Els aprofitaments i les faenes agrícoles tradicionals que puguen realitzar-se en l'entorn de la microreserva, han d'evitar l'afectació negativa d'aquesta.
Queda prohibit l'ús de pesticides i fertilitzants d'origen químic per a qualsevol tipus de tractament fitosanitari en la microreserva.
Les activitats tradicionals de caça i pesca que puguen realitzar-se dins de la microreserva, han d'evitar l'afectació negativa a les espècies i comunitats vegetals presents en aquesta.
Microreserva: Estrecho del Cascajar
Límits: la microreserva queda delimitada pel polígon els vèrtexs del qual tenen les coordenades UTM següents sobre el fus 30:
Vèrtex X Y
1 691538 4423816
2 691628 4423790
3 691539 4423765
4 691543 4423622
5 691519 4423604
6 691523 4423558
7 691473 4423535
8 691503 4423451
9 691565 4423424
10 691546 4423394
11 691416 4423391
12 691434 4423550
13 691487 4423578
14 691500 4423798
Superfície projectada: 6,792 hectàrees.
Terme municipal: El Toro.
Titularitat: domini públic hidràulic.
Espècies prioritàries: Coronilla emerus, Hieracium aragonense, Hieracium loscosianum, Ilex aquifolium, Phyteuma charmelii, Scrophularia tanacetifolia, Sorbus aria, Taxus baccata.
Unitats de vegetació prioritàries:
– Comunitats de penyals calcaris d'ombria (codi Natura 2000: 8210 i 8130).
– Alzinars amb teix i grèvol (codi Natura 2000: 9340, transicions a 9580* i 9380).
Pla de gestió
Actuacions de conservació:
Instal·lació d'un cartell informatiu amb recomanacions.
Cens i seguiment periòdic de la població de Coronilla emerus, Hieracium aragonense, Hieracium loscosianum, Ilex aquifolium, Phyteuma charmelii, Scrophularia tanacetifolia, Sorbus aria i Taxus baccata.
Recol·lecció periòdica de llavors de les espècies prioritàries i depòsit en un banc de germoplasma.
Mostreig fitosociològic periòdic de les unitats de vegetació prioritàries.
Tractament experimental de reducció de densitats excessives de Rubus ulmifolius.
Instal·lació de contenidors adequats per a la recollida de residus sòlids pels voltants de la microreserva.
Limitacions d'ús:
Queda prohibit dur a terme activitats d'escalada en tota la microreserva llevat d'autorització expressa per motiu científics o conservacionistes.
Queda prohibida la realització de marques o senyals amb pintura o altres materials indelebles en la microreserva.
No poden realitzar-se aclarides o faenes de silvicultura dins de la microreserva, llevat dels casos següents:
a) Les extraccions per motius fitosanitaris o per a prevenció de danys per caiguda sobre les persones o les poblacions d'espècies protegides o amenaçades.
b) Aclarides postincendi, en el cas que la zona patira incendis forestals. Aquestes aclarides han de constar d'un programa específic multianual.
En el cas que es dissenyen o realitzen pels voltants aclarides de vegetació o altres mesures de reducció de la combustibilitat, cal respectar un radi mínim de 100 metres al voltant del perímetre de la microreserva en què aquestes activitats estiguen sensiblement atenuades.
Els organismes competents en la gestió i manteniment dels caixers, han de comunicar amb temps suficient al departament corresponent de la Conselleria de Medi Ambient qualsevol actuació prevista en l'entorn de la microreserva. La possible realització d'obres o treballs en la zona no l'ha d'afectar negativament.
Es prohibeix realitzar actuacions i obres de canalització d'aigua o altres en aquest lloc i el seu entorn immediat que puguen generar una disminució del cabal o una contaminació del riu quan passa per la microreserva.
En cas d'observar-se que l'afluència d'excursionistes afecta negativament la microreserva, pot establir-se una regulació de l'accés de visitants a la zona de l'estret, mitjançant la instal·lació d'un post de control a l'entrada.
Microreserva: Font dels Horts
Límits: la microreserva queda delimitada pel polígon els vèrtexs del qual tenen les coordenades UTM següents sobre el fus 30:
Vèrtex X Y
1 747715 4476700
2 747745 4476665
3 747595 4476525
4 747565 4476560
Superfície projectada: 1 hectàrees.
Terme municipal: Ares del Maestre.
Titularitat: finca propietat de la Fundació Caixa Castelló, Barranc dels Horts i Mas Vell.
Espècies prioritàries: Hieracium laniferum, Silene saxifraga.
Unitats de vegetació prioritàries:
– Penyals calcaris muntanyencs d'ombria (codi Natura 2000: 8210).
– Rouredes de Quercus faginea amb exemplars monumentals (codi Natura 2000: 9240).
Pla de gestió
Actuacions de conservació:
Instal·lació de cartell informatiu amb recomanacions.
Cens i seguiment periòdic de la població de Hieracium laniferum i Silene saxifraga.
Recol·lecció periòdica de llavors de Hieracium laniferum i Silene saxifraga i depòsit en un banc de germoplasma.
Mostreig fitosociològic periòdic de les unitats de vegetació prioritàries.
Seguiment poblacional i fitosanitari periòdic dels roures valencians a fi de conéixer-ne l'evolució i estat de conservació.
Limitacions d'ús:
Queda prohibit dur a terme activitats d'escalada en tota la microreserva, llevat d'autorització expressa per motius científics o conservacionistes.
Queda prohibida la realització de marques o senyals amb pintura o altres materials indelebles en la microreserva.
No poden realitzar-se aclarides o faenes de silvicultura dins de la microreserva, llevat dels casos següents:
a) Les extraccions per motius fitosanitaris o per a prevenció de danys per caiguda sobre les persones o les poblacions d'espècies protegides o amenaçades.
b) Aclarides postincendi, en el cas que la zona patira incendis forestals. Aquestes aclarides han de constar d'un programa específic multianual.
c) Experiències d'eliminació o reducció de densitat d'Ulex parviflorus.
Microreserva: La Palomita
Límits: la microreserva queda delimitada pel polígon els vèrtexs del qual tenen les coordenades UTM següents sobre el fus 30:
Vèrtex X Y
1 727829 4479759
2 728133 4480044
3 728206 4479839
4 728087 4479915
5 727986 4479836
6 727869 4479693
Superfície projectada: 3,160 hectàrees.
Terme municipal: Villafranca del Cid.
Titularitat: forest propietat de l'Ajuntament de Villafranca del Cid, Palomita, número 41 del Catàleg de Forests d'Utilitat Pública.
Espècies prioritàries: Goodyera repens, Hieracium lawsonii, Ilex aquifolium, Pyrola chlorantha, Taxus baccata, Tilia platyphyllos.
Unitats de vegetació prioritàries:
– Pinasses amb grèvol (codi Natura 2000: 9530*, transició a 9380).
– Pastures vivaces de peu de penyal amb Goodyera repens (codi Natura 2000: 6170, transició a 6210*).
– Penyals calcaris d'ombria amb tell i teix (codi Natura 2000: 8210, transicions a 9580* i 9180*).
Pla de gestió
Actuacions de conservació:
Instal·lació d'un cartell informatiu amb recomanacions.
Cens i seguiment periòdic de la població de Goodyera repens, Hieracium lawsonii, Ilex aquifolium, Pyrola chlorantha, Taxus baccata i Tilia platyphyllos.
Recol·lecció periòdica de llavors de les espècies prioritàries i depòsit en un banc de germoplasma.
Mostreig fitosociològic periòdic de les unitats de vegetació prioritàries.
Limitacions d'ús:
No poden realitzar-se aclarides o faenes de silvicultura dins de la microreserva, llevat dels casos següents:
a) Les extraccions per motius fitosanitaris o per a prevenció de danys per caiguda sobre les persones o les poblacions d'espècies protegides o amenaçades.
b) Aclarides postincendi, en el cas que la zona patira incendis forestals. Aquestes aclarides han de constar d'un programa específic multianual.
c) Aclarides per a reducció de combustibilitat pels voltants de la pista forestal.
En el cas que es dissenyen o realitzen pels voltants aclarides de vegetació o altres mesures de reducció de la combustibilitat, cal respectar un radi mínim de 100 metres al voltant del perímetre de la microreserva, dins de la forest d'utilitat pública, en què aquestes activitats estiguen sensiblement atenuades.
Els projectes de millora, ampliació o modificació de traçat de la pista forestal propera a La Palomita, han d'evitar la producció d'alteracions significatives en la microreserva.
En el cas que s'observe que l'activitat tradicional de pastoreig causa danys significatius a la vegetació o a les espècies de major interés, poden establir-se mesures específiques per a evitar-ne o reduir-ne l'impacte.
Microreserva: Les Coves Llongues
Límits: la microreserva queda delimitada pel polígon els vèrtexs del qual tenen les coordenades UTM següents sobre el fus 30:
Vèrtex X Y
1 737656 4514774
2 737678 4514737
3 737435 4514675
4 737358 4514786
5 737351 4514897
6 737400 4514902
7 737459 4514740
8 737535 4514778
Superfície projectada: 2,702 hectàrees.
Terme municipal: Zorita del Maestrazgo.
Titularitat: forest propietat de l'Ajuntament de Zorita del Maestrazgo, Barranc de la Mare de Déu, número 43 del Catàleg de Forests d'Utilitat Pública.
Espècies prioritàries: Biscutella fontqueri, Petrocoptis pardoi, Viola willkommii.
Unitats de vegetació prioritàries:
– Penyals extraplomats de conglomerats amb Petrocoptis pardoi (codi Natura 2000: 8210).
– Pinasses amb boixerola (codi Natura 2000: 9530*).
Pla de gestió
Actuacions de conservació:
Instal·lació d'un cartell informatiu amb recomanacions.
Cens i seguiment periòdic de la població de Petrocoptis pardoi.
Recol·lecció periòdica de llavors de les espècies prioritàries i depòsit en un banc de germoplasma.
Mostreig fitosociològic periòdic de les unitats de vegetació prioritàries.
Seguiment dels plans de recuperació de Petrocoptis pardoi.
Limitacions d'ús:
Queda prohibit dur a terme activitats d'escalada en tota la microreserva, llevat d'autorització expressa per motius científics o conservacionistes.
Queda prohibida la realització de marques o senyals amb pintura o altres materials indelebles en la microreserva.
No poden realitzar-se aclarides o faenes de silvicultura dins de la microreserva, llevat dels casos següents:
a) Les extraccions per motius fitosanitaris o per a prevenció de danys per caiguda sobre les persones o les poblacions d'espècies protegides o amenaçades.
b) Aclarides postincendi, en el cas que la zona patira incendis forestals. Aquestes aclarides han de constar d'un programa específic multianual.
c) Aclarides per a reducció de combustibilitat pels voltants de la pista forestal.
En el cas que es dissenyen o realitzen pels voltants aclarides de vegetació o altres mesures de reducció de la combustibilitat, cal respectar un radi mínim de 100 metres al voltant del perímetre de la microreserva, dins de la forest d'utilitat pública, en què aquestes activitats estiguen sensiblement atenuades.
Els projectes de millora, ampliació o modificació de traçat de la pista forestal contigua, han d'evitar la producció d'alteracions significatives en la microreserva.
Microreserva: Mas del Peraire
Límits: la microreserva queda delimitada pel polígon els vèrtexs del qual tenen les coordenades UTM següents sobre el fus 30:
Vèrtex X Y
1 770435 4512608
2 770501 4512587
3 770467 4512424
4 770397 4512373
5 770343 4512274
6 770303 4512293
7 770255 4512369
8 770317 4512454
Superfície projectada: 3,783 hectàrees.
Terme municipal: la Pobla de Benifassà.
Titularitat: finca propietat de la Fundació Enrique Montoliu, Mas del Peraire.
Espècies prioritàries: Antirrhinum pertegasii i Pinguicula dertosensis.
Unitats de vegetació prioritàries:
– Tosca calcària amb Pinguicula dertosensis (codi Natura 2000: 7220*).
– Comunitats de penyals calcaris amb Antirrhinum pertegasii (codi Natura 2000: 8210).
– Pinasses amb boix (codi Natura 2000: 9530*).
Pla de gestió
Actuacions de conservació:
Instal·lació d'un cartell informatiu amb recomanacions.
Cens i seguiment periòdic de les poblacions d'Antirrhinum pertegasii i Pinguicula dertosensis.
Recol·lecció periòdica de llavors d'Antirrhinum pertegasii i Pinguicula dertosensis i depòsit en un banc de germoplasma.
Mostreig fitosociològic periòdic de les unitats de vegetació prioritàries.
Limitacions d'ús:
Queda prohibit dur a terme activitats d'escalada en tota la microreserva, llevat d'autorització expressa per motius científics o conservacionistes.
Queda prohibida la realització de marques o senyals amb pintura o altres materials indelebles en la microreserva.
Queda prohibida la realització d'aprofitaments fusters.
No poden realitzar-se aclarides o faenes de silvicultura dins de la microreserva, llevat dels casos següents:
a) Les extraccions per motius fitosanitaris o per a prevenció de danys per caiguda sobre les persones o les poblacions d'espècies protegides o amenaçades.
b) Aclarides postincendi, en el cas que la zona patira incendis forestals. Aquestes aclarides han de constar d'un programa específic multianual.
En el cas que es dissenyen o realitzen pels voltants aclarides de vegetació o altres mesures de reducció de la combustibilitat, cal respectar un radi mínim de 100 metres al voltant del perímetre de la microreserva, dins de la forest d'utilitat pública, en què aquestes activitats estiguen sensiblement atenuades.
Es prohibeix realitzar actuacions i obres de canalització d'aigua o altres en aquest lloc i el seu entorn immediat que puguen generar una disminució del cabal o afectar físicament al sistema de tosques calcàries i zones de traspuament que l'envolten.
Microreserva: Mas Vell
Límits: la microreserva queda delimitada pel polígon els vèrtexs del qual tenen les coordenades UTM següents sobre el fus 30:
Vèrtex X Y
1 747450 4478990
2 747550 4479000
3 747560 4478900
4 747460 4478890
Superfície projectada: 1 hectàrea.
Terme municipal: Ares del Maestre.
Titularitat: finca propietat de la Fundació Caixa Castelló, Barranc dels Horts i Mas Vell.
Espècies prioritàries: Senecio lagascanus, Acer monspessulanum.
Unitats de vegetació prioritàries:
– Carrascars mixtos amb roure valencià i auró (codi Natura 2000: 9340, transició a 9240).
– Pastures seques amb Senecio lagascanus (codi Natura 2000: 6220*).
Pla de gestió
Actuacions de conservació:
Instal·lació d'un cartell informatiu amb recomanacions.
Cens i seguiment periòdic de la població de Senecio lagascanus.
Recol·lecció periòdica de llavors de Senecio lagascanus i Acer monspessulanum i depòsit en banc de germoplasma.
Desenvolupament d'actuacions experimentals per a afavorir l'adquisició de port arbori en els exemplars joves de Quercus ilex i Quercus faginea.
Mostreig fitosociològic periòdic de les unitats de vegetació prioritàries.
Limitacions d'ús:
No poden realitzar-se aclarides o faenes de silvicultura dins de la microreserva exceptuats els casos següents:
a) Les extraccions per motius fitosanitaris o per a prevenció de danys per caiguda sobre les persones o les poblacions d'espècies protegides o amenaçades.
b) Aclarides postincendi, en el cas que la zona patira incendis forestals. Aquestes aclarides han de constar d'un programa específic multianual.
c) Aclarides per a reducció de combustibilitat pels voltants de la pista forestal.
d. Poda de formació per a adquisició de port arbori en els exemplars d'alzina i roure valencià procedents de rebrotada de soca.
Els projectes de millora, ampliació o modificació de traçat de la pista forestal propera al Mas Vell, han d'evitar la producció d'alteracions significatives en la microreserva.
En cas que s'observe que l'activitat tradicional de pastoreig causa danys significatius en la vegetació o a les espècies de major interés, poden establir-se mesures per a evitar-ne o reduir-ne l'impacte.
Microreserva: Molí de l'Abat
Límits: la microreserva queda delimitada pel polígon els vèrtexs del qual tenen les coordenades UTM següents sobre el fus 30:
Vèrtex X Y
1 773498 4507374
2 773554 4507359
3 773558 4507332
4 773675 4507319
5 773619 4507283
6 773574 4507266
7 773553 4507279
8 773486 4507358
Superfície projectada: 0,812 hectàrees.
Terme municipal: La Pobla de Benifassà.
Titularitat: domini públic hidràulic.
Espècies prioritàries: Acer granatense, Biscutella fontqueri, Cytisus heterochrous, Hieracium laniferum, Sorbus aria.
Unitats de vegetació prioritàries:
– Vegetació rupícola d'ombria (codi Natura 2000: 8210).
– Penyals que traspuen amb Trachelium caeruleum (codi Natura 2000: 7220).
– Carrascars sublitorals amb boix (codi Natura 2000: 9340).
– Salzedes riberenques (codi Natura 2000: 92A0).
Pla de gestió
Actuacions de conservació:
Instal·lació d'un cartell informatiu amb recomanacions.
Cens i seguiment periòdic de la població d'Acer granatense, Biscutella fontqueri, Hieracium laniferum i Sorbus aria.
Recol·lecció periòdica de llavors de les espècies prioritàries i depòsit en un banc de germoplasma.
Mostreig fitosociològic periòdic de les unitats de vegetació prioritàries.
Eliminació d'exemplars de la planta al·lòctona Robinia pseudoacacia.
Instal·lació de contenidors adequats per a la recollida de residus sòlids en els punts de major impacte antròpic.
Adequació ecoeducativa de l'entorn amb fins didàctics.
Limitacions d'ús:
No poden realitzar-se aclarides o faenes de silvicultura dins de la microreserva, llevat dels casos següents:
a) Les extraccions per motius fitosanitaris o per a prevenció de danys per caiguda sobre les persones o les poblacions d'espècies protegides o amenaçades.
b) Aclarides postincendi, en el cas que la zona patira incendis forestals. Aquestes aclarides han de constar d'un programa específic multianual.
c) Aclarides per a reducció de combustibilitat pels voltants de la pista forestal i de la carretera.
En el cas que es dissenyen o realitzen pels voltants aclarides de vegetació o altres mesures de reducció de la combustibilitat, cal respectar un radi mínim de 100 metres al voltant del perímetre de la microreserva en què aquestes activitats estiguen sensiblement atenuades.
Els projectes de millora, ampliació o modificació de traçat de la pista forestal d'accés a la microreserva, han d'evitar la producció d'alteracions significatives en aquesta.
Els organismes competents en l'execució de projectes d'ampliació, millora o remodelació de la carretera contigua, han de comunicar amb temps suficient al departament corresponent de la Conselleria de Medi Ambient l'inici de la redacció de projectes específics a l'efecte. La possible realització d'obres o treballs amb aquest objectiu no ha d'afectar negativament la microreserva.
Els organismes competents en la gestió i manteniment dels caixers, han de comunicar amb temps suficient al departament corresponent de la Conselleria de Medi Ambient qualsevol actuació prevista en l'entorn de la microreserva. La possible realització d'obres o treballs a la zona no l'ha d'afectar negativament.
S'han d'evitar totes les actuacions i obres de canalització d'aigua que puguen suposar una disminució del cabal d'aigua que s'allibera de l'embassament d'Ulldecona i que alimenta el riu de la Sénia quan passa per la microreserva, i s'ha assegurar en qualsevol cas el cabal ecològic mínim.
Microreserva: Ombria de l'Oret
Límits: la microreserva queda delimitada pel polígon els vèrtexs del qual tenen les coordenades UTM següents sobre el fus 30:
Vèrtex X Y
1 728795 4417686
2 728884 4417811
3 728966 4417801
4 729006 4417741
5 728980 4417751
6 728776 4417538
Superfície projectada: 4,851 hectàrees.
Terme municipal: Eslida.
Titularitat: forest propietat de l'Ajuntament d'Eslida, L'Oret, número 67 del Catàleg de Forests d'Utilitat Pública.
Espècies prioritàries: Biscutella calduchii, Centaurea paui i Minuartia valentina.
Unitats de vegetació prioritàries:
– Suredes espadàniques de Quercus suber (codi Natura 2000: 9330).
– Comunitats perennes de penyals silicis (codi Natura 2000: 8220).
Pla de gestió:
Actuacions de conservació:
Instal·lació d'un cartell informatiu amb recomanacions.
Cens i seguiment periòdic de la població de Biscutella calduchii, Centaurea paui i Minuartia valentina.
Recol·lecció periòdica de llavors de les espècies prioritàries i depòsit en un banc de germoplasma.
Mostreig fitosociològic periòdic de les unitats de vegetació prioritàries.
Limitacions d'ús:
No poden realitzar-se aclarides o faenes de silvicultura dins de la microreserva, llevat dels casos següents:
a) Les extraccions per motius fitosanitaris o per a prevenció de danys per caiguda sobre les persones o les poblacions d'espècies protegides o amenaçades.
b) Aclarides postincendi, en el cas que la zona patira incendis forestals. Aquestes aclarides han de constar d'un programa específic multianual.
c) Aclarides per a reducció de combustibilitat pels voltants de la pista forestal.
En cas que es realitze aprofitament de suro, s'ha d'evitar l'afectació negativa a la microreserva.
En el cas que es dissenyen o realitzen pels voltants aclarides de vegetació o altres mesures de reducció de la combustibilitat, cal respectar un radi mínim de 100 metres al voltant del perímetre de la microreserva, dins de la forest d'utilitat pública, en què aquestes activitats estiguen sensiblement atenuades.
Els projectes de millora, ampliació o modificació de traçat de la pista forestal propera a l'Ombria de l'Oret, han d'evitar la producció d'alteracions significatives en la microreserva.
Microreserva: Platja de Moncofa
Límits: la microreserva queda delimitada pel polígon els vèrtexs del qual tenen les coordenades UTM següents sobre el fus 30:
Vèrtex X Y
1 744285 4406896
2 744232 4406903
3 744224 4406940
4 744323 4407119
5 744363 4407108
Superfície projectada: 1,319 hectàrees.
Terme municipal: Moncofa.
Titularitat: domini públic marítim terrestre
Espècies prioritàries: Alkanna tinctoria, Crucianella maritima, Echinophora spinosa, Eryngium maritimum, Silene cambessedesii.
Unitats de vegetació prioritàries:
– Vegetació de contraduna (Crucianelletum) amb Silene cambessedesii (codi Natura 2000: 2210).
– Saladars litorals amb espècies de Limonium (codi Natura 2000: 1510*).
– Matolls halòfils (codi Natura 2000: 1420).
Pla de gestió
Actuacions de conservació:
Tancament complet de la microreserva mitjançant estaques i cordes, per a estudi comparatiu de l'evolució vegetal respecte de la perifèria.
Instal·lació d'un cartell informatiu amb recomanacions.
Reintroducció d'espècies d'ecosistemes litorals com Limonium angustebracteatum i Silene cambessedesii.
Cens i seguiment periòdic de les poblacions de Silene cambessedesii.
Mostreig fitosociològic periòdic de les unitats de vegetació prioritàries.
Recol·lecció periòdica de llavors de les espècies prioritàries i depòsit en un banc de germoplasma.
Limitacions d'ús:
L'accés a la microreserva queda restringit al desenvolupament d'activitats científiques o conservacionistes degudament autoritzades; la utilització educativa s'ha de realitzar mitjançant recorreguts externs perifèrics.
Els projectes de millora, ampliació o modificació de traçat de la pista de terra contigua han d'evitar la producció d'alteracions significatives en la microreserva.
Els organismes competents en l'execució de projectes d'actuació de defensa o prevenció contra temporals, han de comunicar amb temps suficient al departament corresponent de la Conselleria de Medi Ambient l'inici de la redacció de projectes específics a l'efecte. La possible realització d'obres o treballs amb aquest objectiu no ha d'afectar negativament la microreserva, i s'ha de complir en tot cas el que s'estableix en els apartats 2 i 3 de l'article 209 del Reglament de Costes, a l'efecte de resoldre les possibles discrepàncies mitjançant consultes mútues que duguen a la coincidència o a l'acord.
Microreserva: Portell de l'Infern
Límits: la microreserva queda delimitada pel polígon els vèrtexs del qual tenen les coordenades UTM següents sobre el fus 30:
Vèrtex X Y
1 769684 4510538
2 769857 4510581
3 769992 4510611
4 770153 4510568
5 770180 4510648
6 770269 4510784
7 770371 4510708
8 770485 4510699
9 770609 4510745
10 770743 4510769
11 770842 4510848
12 771021 4510940
13 771059 4511051
14 771128 4511097
15 771108 4510980
16 771050 4510919
17 771042 4510832
18 770956 4510782
19 770879 4510796
20 770768 4510701
21 770750 4510644
22 770686 4510859
23 770633 4510615
24 770556 4510631
25 770468 4510666
26 770374 4510645
27 770272 4510557
28 770279 4510518
29 770183 4510546
30 769980 4510314
31 769849 4510358
32 769761 4510325
Superfície projectada: 20 hectàrees.
Terme municipal: la Pobla de Benifassà.
Titularitat: forest de la Generalitat Valenciana, CS-1001, La Tenalla, número 2 del Catàleg de Forests d'Utilitat Pública.
Espècies prioritàries: Antirrhinum pertegasii, Arenaria conimbricensis ssp. viridis, Asplenium celtibericum, Campanula speciosa, Chaenorrhinum origanifolium ssp. cadevallii, Dactylorrhiza fuchsii, Gymnadenia conopsea, Ilex aquifolium, Lonicera pyrenaica, Pinguicula dertosensis, Salix tarraconensis, Sanicula europaea, Thymus willkommii.
Unitats de vegetació prioritàries:
– Penyals calcaris d'ombria amb Salix tarraconensis (codi Natura 2000: 8210).
– Tosques calcàries amb Pinguicula dertosensis (codi Natura 2000: 7220*).
– Orles caducifòlies de peu de penyal amb grèvol (codi Natura 2000: 9180*, transició a 9380).
– Pinasses amb boix (codi Natura 2000: 9530*).
Pla de gestió
Actuacions de conservació:
Instal·lació d'un cartell informatiu amb recomanacions.
Cens i seguiment periòdic de les poblacions d'Antirrhinum pertegasii, Arenaria conimbricensis ssp. viridis, Asplenium celtibericum, Campanula speciosa, Chaenorrhinum origanifolium ssp. cadevallii, Dactylorrhiza fuchsii, Gymnadenia conopsea, Ilex aquifolium, Pinguicula dertosensis, Salix tarraconensis, Sanicula europaea i Thymus willkommii.
Recol·lecció periòdica de llavors o espores de les espècies prioritàries i depòsit en un banc de germoplasma.
Mostreig fitosociològic periòdic de les unitats de vegetació prioritàries.
Limitacions d'ús:
Queda prohibit dur a terme activitats d'escalada en tota la microreserva, llevat d'autorització expressa per motius científics o conservacionistes.
Queda prohibida la realització de marques o senyals amb pintura o altres materials indelebles en la microreserva.
Queda prohibida la realització d'aprofitaments fusters.
No poden realitzar-se aclarides o faenes de silvicultura dins de la microreserva, llevat dels casos següents:
a) Les extraccions per motius fitosanitaris o per a prevenció de danys per caiguda sobre les persones o les poblacions d'espècies protegides o amenaçades.
b) Aclarides postincendi, en el cas que la zona patira incendis forestals. Aquestes aclarides han de constar d'un programa específic multianual.
c) Aclarides per a reducció de combustibilitat pels voltants de la sendera.
En el cas que es dissenyen o realitzen pels voltants aclarides de vegetació o altres mesures de reducció de la combustibilitat, cal respectar un radi mínim de 100 metres al voltant del perímetre de la microreserva, dins de la forest d'utilitat pública, en què aquestes activitats estiguen sensiblement atenuades.
Es prohibeix realitzar actuacions i obres de canalització d'aigua o altres en aquest lloc i el seu entorn immediat, que puguen generar una disminució dels cabals d'escolament o afectar físicament el sistema de tosques calcàries i zones de traspuament que l'envolten.
Microreserva: Puntal de Navarrete
Límits: la microreserva queda delimitada pel polígon els vèrtexs del qual tenen les coordenades UTM següents sobre el fus 30:
Vèrtex X Y
1 701343 4411798
2 701490 4411592
3 701388 4411427
4 701162 4411329
5 701112 4411592
Superfície projectada: 10,217 hectàrees.
Terme municipal: Altura.
Titularitat: forest consorciada propietat de l'Ajuntament d'Altura, CS-3002, Las Boqueras, número 60 del Catàleg de Forests d'Utilitat Pública.
Espècies prioritàries: Centaurea pinae, Juniperus thurifera, Teucrium angustissimum.
Unitats de vegetació prioritàries: pinasses amb savina turífera (codi Natura 2000: 9530*, transició a 9560*).
Pla de gestió
Actuacions de conservació:
Instal·lació d'un cartell informatiu amb recomanacions.
Tancament parcial experimental de la microreserva per a impedir l'accés del ramat.
Cens i seguiment periòdic de la població de Juniperus thurifera.
Recol·lecció periòdica de llavors de les espècies prioritàries i depòsit en un banc de germoplasma.
Tractament experimental de reducció de densitat excessives de pins al voltant dels exemplars de Juniperus thurifera que ho necessiten per a completar el seu desenvolupament normal.
Desenvolupament d'actuacions experimentals per a facilitar l'adquisició de port arbori dels exemplar joves de Juniperus thurifera.
Mostreig fitosociològic periòdic de les unitats de vegetació prioritàries.
Limitacions d'ús:
No poden realitzar-se aclarides o faenes de silvicultura dins de la microreserva, llevat dels casos següents:
a) Les extraccions per motius fitosanitaris o per a prevenció de danys per caiguda sobre les persones o les poblacions d'espècies protegides o amenaçades.
b) Aclarides postincendi, en el cas que la zona patira incendis forestals. Aquestes aclarides han de constar d'un programa específic multianual.
c) Aclarides per a reducció de combustibilitat pels voltants de les pistes forestals.
En el cas que es dissenyen o realitzen pels voltants aclarides de vegetació o altres mesures de reducció de la combustibilitat, cal respectar un radi mínim de 100 metres al voltant del perímetre de la microreserva, dins de la forest d'utilitat pública, en què aquestes activitats estiguen sensiblement atenuades.
Els projectes de millora, ampliació o modificació de traçat de la pista forestal properes, han d'evitar la producció d'alteracions significatives en la microreserva.
Queda prohibit l'aprofitament ramader en la microreserva.
Microreserva: Racó dels Presseguers
Límits: la microreserva queda delimitada pel polígon els vèrtexs del qual tenen les coordenades UTM següents sobre el fus 30:
Vèrtex X Y
1 771808 4513067
2 771826 4512926
3 771768 4512833
4 771714 4512986
5 771738 4513071
Superfície projectada: 1,734 hectàrees.
Terme municipal: la Pobla de Benifassà
Titularitat: forest de la Generalitat Valenciana, CS-1001, La Tenalla, número 2 del Catàleg de Forests d'Utilitat Pública.
Espècies prioritàries: Chaenorrhinum origanifolium ssp. cadevallii, Hypericum caprifolium, Ilex aquifolium, Pinguicula dertosensis, Pyrola chlorantha.
Unitats de vegetació prioritàries:
– Parets amb hidrocasmòfits de penyals calcaris que traspuen (codi Natura 2000: 7220).
– Comunitats de penyals calcaris d'ombria (codi Natura 2000: 8210).
– Pinasses amb boix i grèvol (codi Natura 2000: 9350*, transició a 9380).
Pla de gestió:
Actuacions de conservació:
Instal·lació d'un cartell informatiu amb recomanacions.
Cens i seguiment periòdic de la població de Chaenorrhinum origanifolium ssp. cadevallii, Hypericum caprifolium, Ilex aquifolium, Pinguicula dertosensis i Pyrola chlorantha.
Recol·lecció periòdica de llavors de les espècies prioritàries i depòsit en un banc de germoplasma.
Desenvolupament d'experiències de reforç poblacional d'Ilex aquifolium.
Mostreig fitosociològic periòdic de les unitats de vegetació prioritàries.
Limitacions d'ús:
Queda prohibit dur a terme activitats d'escalada en tota la microreserva, llevat d'autorització expressa per motius científics o conservacionistes.
Queda prohibida la realització de marques o senyals amb pintura o altres materials indelebles en la microreserva.
Es prohibeix realitzar actuacions i obres de canalització d'aigua, o altres en la bassa i el seu entorn immediat, que puguen generar una disminució del cabal del barranc del Racó del Presseguers o afectar físicament el sistema de tosques calcàries i zones de traspuament del barranc.
No poden realitzar-se aclarides o faenes de silvicultura dins de la microreserva, llevat dels casos següents:
a) Les extraccions per motius fitosanitaris o per a prevenció de danys per caiguda sobre les persones o les poblacions d'espècies protegides o amenaçades.
b) Aclarides postincendi, en el cas que la zona patira incendis forestals. Aquestes aclarides han de constar d'un programa específic multianual.
c) Aclarides per a reducció de combustibilitat pels voltants de la pista forestal.
En el cas que es dissenyen o realitzen pels voltants aclarides de vegetació o altres mesures de reducció de la combustibilitat, cal respectar un radi mínim de 100 metres al voltant del perímetre de la microreserva, dins de la forest d'utilitat pública, en què aquestes activitats estiguen sensiblement atenuades.
Els projectes de millora, ampliació o modificació de traçat de la pista forestal propera al Racó dels Presseguers, han d'evitar la producció d'alteracions significatives en la microreserva.
Microreserva: Torre de la Badum
Límits: la microreserva queda delimitada pel polígon els vèrtexs del qual tenen les coordenades UTM següents sobre el fus 30:
Vèrtex X Y
1 785471 4468479
2 785499 4468449
3 785431 4468371
4 785410 4468365
5 785397 4468372
6 785451 4468434
Superfície projectada: 0,344 hectàrees.
Terme municipal: Peníscola.
Titularitat: domini públic marítim terrestre
Espècies prioritàries: Limonium perplexum.
Unitats de vegetació prioritàries: repeus terrosos de penya-segats amb Limonium perplexum (codi Natura 2000: 1240).
Pla de gestió
Actuacions de conservació:
Cens i seguiment periòdic de la població de Limonium perplexum.
Recol·lecció periòdica de llavors de Limonium perplexum i depòsit en un banc de germoplasma.
Mostreig fitosociològic periòdic de les unitats de vegetació prioritàries.
Seguiment del comportament fenològic de l'espècie i estudi del possible reforç poblacional a partir d'exemplars obtinguts de llavor d'elaboració pròpia. Elaboració d'un pla de recuperació de l'espècie.
En cas que es considere necessari, pot establir-se un tancat complet de la microreserva per a assegurar-ne la conservació. En la zona tancada s'han d'establir parcel·les de control per a realitzar un seguiment periòdic de la vegetació.
Limitacions d'ús:
Queda prohibida qualsevol actuació urbanística a la zona, tant en la part terrestre (passeigs marítims, urbanitzacions, etc.) com en la part marítima (ports esportius, instal·lacions de lleure marítim, etc.) que afectaria sense remei les poblacions de les espècies mencionades.
Els projectes de millora, ampliació o modificació de traçat de la pista forestal propera a la Torre de la Badum, han d'evitar la producció d'alteracions significatives en la microreserva.
Els organismes competents en l'execució de projectes d'adequació de defensa o prevenció contra temporals, han de comunicar amb temps suficient al departament corresponent de la Conselleria de Medi Ambient l'inici de la redacció de projectes específics a l'efecte. La possible realització d'obres o treballs amb aquest objectiu no ha d'afectar negativament la microreserva, i ha de complir en tot cas el que s'estableix en els apartats 2 i 3 de l'article 209 del Reglament de Costes, a l'efecte de resoldre les possibles discrepàncies que porten a la coincidència o a l'acord.
Microreserva: Tossal de Cervera
Límits: la microreserva queda delimitada pel polígon els vèrtexs del qual tenen les coordenades UTM següents sobre el fus 30:
Vèrtex X Y
1 769225 4513171
2 769594 4513443
3 769837 4513264
4 769691 4512881
5 769620 4512923
6 769624 4513009
7 769659 4513045
8 769635 4513072
9 769554 4513053
10 769546 4513017
11 769510 4513016
12 769416 4513049
13 769350 4513013
14 769423 4513143
15 769457 4513195
16 769369 4513218
17 769274 4513168
Superfície projectada: 15 hectàrees.
Terme municipal: la Pobla de Benifassà.
Titularitat: finca propietat de la Fundació Enrique Montoliu, Mas del Peraire.
Espècies prioritàries: Paeonia officinalis ssp. microcarpa, Hieracium laniferum, Euphorbia amygdaloides, Arenaria conimbricensis ssp. viridis, Pyrola chlorantha i Valeriana tripteris.
Unitats de vegetació prioritàries:
– Pinars mixtos de pi roig i pinassa amb boix (codi Natura 2000: 9530*).
– Comunitats rupícoles de penyals calcaris ombrejats (codi Natura 2000: 8210).
– Pastures vivaces riques en orquídies (codi Natura 2000: 6210*).
Pla de gestió
Actuacions de conservació:
Instal·lació d'un cartell informatiu amb recomanacions.
Cens i seguiment periòdic de les poblacions de Paeonia officinalis ssp. microcarpa, Hieracium laniferum, Euphorbia amygdaloides, Arenaria conimbricensis ssp. viridis, Pyrola chlorantha, Valeriana tripteris.
Recol·lecció periòdica de llavors de les espècies prioritàries i depòsit en un banc de germoplasma.
Mostreig fitosociològic periòdic de les unitats de vegetació prioritàries.
Limitacions d'ús:
Queda prohibida la realització d'aprofitaments fusters.
No poden realitzar-se aclarides o faenes de silvicultura dins de la microreserva, llevat dels casos següents:
a) Les extraccions per motius fitosanitaris o per a prevenció de danys per caiguda sobre les persones o les poblacions d'espècies protegides o amenaçades.
b) Aclarides postincendi, en el cas que la zona patira incendis forestals. Aquestes aclarides han de constar d'un programa específic multianual.
c) Aclarides per reducció de combustibilitat pels voltants de la pista forestal.
En el cas que es dissenyen o realitzen pels voltants aclarides de vegetació o altres mesures de reducció de la combustibilitat, cal respectar un radi mínim de 100 metres al voltant del perímetre de la microreserva, dins de la finca, en què aquestes activitats estiguen sensiblement atenuades.

linea
Mapa web