Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2011, del president del Consell Valencià de Cultura, per la qual es fixa el preu públic que ha de percebre la institució per la venda de determinada publicació. [2011/12585]

(DOGV núm. 6672 de 16.12.2011) Ref. Base de dades 012616/2011

RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2011, del president del Consell Valencià de Cultura, per la qual es fixa el preu públic que ha de percebre la institució per la venda de determinada publicació. [2011/12585]
De conformitat amb el Decret 73/1991, de 13 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, el qual establix el règim general aplicable als preus públics de la Generalitat Valenciana i el procediment de fixació i aprovació de les quantitats d'estos, i tenint en compte que el Decret 227/1991, de 9 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, determina els béns, els servicis i les activitats susceptibles de ser retribuïts per mitjà del preus públics a la Comunitat Valenciana, entre els quals s'inclou la venda de publicacions de totes les conselleries i organismes i ens independents.
Ateses les competències atribuïdes en l'article 19.f de la Llei 12/1985, de 30 d'octubre, de creació del Consell Valencià de Cultura, i en l'article 21.f del seu reglament d'organització i funcionament, aprovat pel Decret 202/1998, de 15 de desembre, del Govern Valencià, vist que s'ha elaborat la memòria econòmica financera de la qual es desprén que els preus proposats cobrixen el cost de l'entrega de béns que amb ells es remunera, és per aixó que, resolc:


Primer
Esta resolució té per objecte fixar el preu públic que ha de percebre el Consell Valencià de Cultura per la venda de la següent publicació:
«Judios y juderías en el Reino de Valencia» Sèrie Maior núm. 7.

Segon
Són subjectes obligats al pagament del preu públic ara regulat els adquirents de la publicació relacionada en l'apartat anterior.

Tercer
1. El preu públic objecte d'esta resolució s'exigirà d'acord amb el quadre de tarifes següent:
2. Al preu públic al qual es referix l'apartat anterior s'aplicarà el tipus de l'impost sobre el valor afegit vigent en el moment d'efectuar-se la venda de la publicació.

Quart
L'obligació de pagament del preu que es regula serà efectiva en el moment de l'adquisició de la publicació consignada en l'apartat anterior, i podrà exigir-se'n, de bestreta, el pagament parcial o total.

València, 2 de desembre de 2011.- El president: Santiago Grisolía.

linea
Mapa web