Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

LLEI 27/2018, de 27 desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat. [2018/12241]

(DOGV núm. 8453 de 28.12.2018) Ref. Base de dades 011731/2018

LLEI 27/2018, de 27 desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat. [2018/12241]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans i totes les ciutadanes que Les Corts han aprovat i jo, d’acord amb el que establixen la Constitució i l’Estatut d’Autonomia, en nom del rei, promulgue la Llei següent:


Índex

Preàmbul

TÍTOL I. MESURES FISCALS
CAPÍTOL I. Tributs propis. Modificació de la 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes
CAPÍTOL II. Tributs Cedits. Modificació de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits

TÍTOL II. MESURES ADMINISTRATIVES
CAPÍTOL I. Modificacions legislatives en matèries competència de la Presidència de Generalitat
Secció primera. Espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics
Secció segona. Règim local
Secció tercera. Altres
Secció quarta. Policies locals
CAPÍTOL II. Modificacions legislatives en matèries competència de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Secció primera. Serveis socials
Secció segona. Renda valenciana d’inclusió
Secció tercera. Igualtat
Secció quarta. Violència sobre la dona
Secció cinquena. Persones amb discapacitat
Secció sisena. Altres modificacions
CAPÍTOL III. Modificacions legislatives en matèries competència de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic
Secció primera. Gestió pressupostària i funció interventora
Secció segona. Pla PIP
Secció tercera. Pagament en espècie per a l’extinció de deutes
CAPÍTOL IV. Modificacions legislatives en matèria de competència de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
Secció única. Transparència, bon govern i participació

CAPÍTOL V. Modificacions legislatives en matèries competència de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
Secció primera. Unions de fet
Secció segona. Funció pública
CAPÍTOL VI. Modificacions legislatives en matèries competència de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Secció primera. Salut
Secció segona. Ordenació farmacèutica
CAPÍTOL VII. Modificacions legislatives en matèries competència de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
Secció primera. Caça
Secció segona. Control de la qualitat agroalimentària
Secció tercera. Ramaderia
Secció quarta. Sanejament d’aigües residuals
Secció cinquena. Protecció d’animals de companyia
Secció sisena. Pesca marítima i aqüicultura
CAPÍTOL VIII. Modificacions legislatives en matèries competència de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
Secció primera. Mecanisme de naturalesa no tributària compensatori de la repercussió obligatòria de l’Impost sobre Béns Immobles, als arrendataris d’habitatges de promoció pública de la Generalitat Valenciana
Secció segona. Mobilitat
Secció tercera. Ports
Secció quarta. Taxi
Secció cinquena. Carreteres
Secció sisena. Habitatge
Secció setena. Ordenació del territori, urbanisme i paisatge
CAPÍTOL IX. Cooperació i desenvolupament sostenible
Secció única. Subvencions a la cooperació i al desenvolupament sostenible
CAPÍTOL X. Modificacions legislatives en matèries de competència de la Conselleria d’Economia sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Secció primera
Secció segona. Consumidors i usuaris
Secció tercera
CAPÍTOL XI. Altres modificacions legislatives
CAPÍTOL XII. Modificacions legislatives en matèries competència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

TÍTOL III. MESURES D’ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I DE REESTRUCTURACIÓ D’ENS DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT
CAPÍTOL I. Mesures organitzatives en ens del sector públic instrumental adscrits a la Presidència de la Generalitat
Secció única. Agència Valenciana d’Innovació (AVI)
CAPÍTOL II. Mesures organitzatives en ens del sector públic instrumental adscrits a la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Secció única. Institut Valencià d’Atenció Social-Sanitària (IVASS)

CAPÍTOL III. Mesures organitzatives en ens del sector públic instrumental adscrits a la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic

Secció primera. Institut Valencià de Finances (IVF)
Secció segona. Creació d’un fons mancat de personalitat jurídica per a la gestió d’instruments financers
Secció tercera. Agència Tributària Valenciana
CAPÍTOL IV. Mesures organitzatives en ens del sector públic instrumental adscrits a la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
Secció primera. Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV)
Secció segona. Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària
Secció tercera. Creació de la societat mercantil per a la prestació de serveis de comunicacions electròniques i de serveis de confiança en les transaccions electròniques
CAPÍTOL V. Modificació de la Llei 3/2000, de 17 d’abril, per la qual es crea el Servei Valencià d’Ocupació i Formació (SERVOF)
Secció única. De la modificació de la Llei 3/2000, de 17 d’abril, per la qual es crea el Servei Valencià d’Ocupació i Formació (SERVOF)
CAPÍTOL VI. Modificació de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de prevenció i lluita contra el frau i la corrupció de la Comunitat Valenciana.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera. Règim aplicable a les sol·licituds de prolongació de la permanència en el servei actiu en tràmit
Segona. Edificis als quals no serà aplicable el que es preveu en l’article 78 de la present llei
Tercera. Iniciatives d’urbanització de sòl a les quals no serà aplicable el que es preveu en l’article 78 de la present llei
Quarta. Règim transitori del dret de tanteig i retracte regulat en l’article 82 de la present llei

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Urgent ocupació de terrenys per actuacions derivades del II Pla director de sanejament i depuració i altres obres de la Comunitat Valenciana
Segona. Expropiacions derivades de noves actuacions en infraestructures públiques
Tercera. Extinció de contractes de gestió integral de centres de titularitat pública en l’àmbit de la diversitat funcional
Quarta
Cinquena
Sisena

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única. Normativa que es deroga

DISPOSICIONS FINALS
Primera. Atenció farmacèutica en centres sociosanitaris dependents de la Generalitat
Segona. Habilitació per al desplegament reglamentari
Tercera. Entrada en vigor


PREÀMBUL

I

La Generalitat, en virtut del que es disposa en l’article 52.1 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, d’acord amb les bases i l’ordenació de l’activitat econòmica general, i en els termes que disposen els articles 38, 131 i els números 11 i 13 de l’apartat 1) de l’article 149 de la Constitució Espanyola, ostenta la competència exclusiva, per a la planificació de l’activitat econòmica de la Comunitat Valenciana.

En exercici d’aquesta competència exclusiva, la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l’any 2019 estableix determinats objectius de política econòmica del Consell de la Generalitat, la consecució dels quals exigeix l’aprovació de diverses normes. La present llei recull, a aquest efecte, una sèrie de mesures referents a aspectes tributaris, de gestió administrativa i de caràcter organitzatiu.

II

Quant a l’estructura de la present Llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat, s’ha dividit en tres títols, amb els seus corresponents capítols, seccions i articles, amb la finalitat d’aconseguir una visió més clara de les tres parts heterogènies que integren el seu contingut.
Així en el títol I, es contenen les mesures referents a aspectes tributaris i fiscals.
En el títol II, es contenen les mesures d’acció administrativa que, com a complement a la planificació econòmica inclosa en la Llei de pressupostos per a 2019, exigeixen abordar modificacions legislatives d’aquelles lleis que regulen les matèries que són competència de la Presidència, la Vicepresidència i de cadascuna de les Conselleries en les quals s’organitza l’Administració de la Generalitat.
En el títol III, es contenen mesures de caràcter organitzatiu que afecten, essencialment, alguns dels ens del sector públic instrumental de la Generalitat, i que exigeixen la modificació d’algunes disposicions legals que regulen el seu règim jurídic.
Finalment, atesa la seua extensió i heterogeneïtat, s’incorpora a la llei un índex amb la seua estructura, amb la finalitat de simplificar-ne i fer-ne les anàlisis.

III

En el capítol I del títol I d’aquesta llei s’inclouen les modificacions a la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, que afecten diversos preceptes d’aquesta norma. Les modificacions introduïdes en la citada llei són les següents:
a) En el capítol V del títol I, relatiu a la revisió en via administrativa de les taxes, s’opta per realitzar una remissió a la regulació de la revisió en via administrativa dels tributs propis de la Generalitat, que es conté en les disposicions finals primera a sisena de la mateixa Llei 20/2017.

b) En el títol III, taxes en matèria d’agricultura, ramaderia i pesca, en el cas dels tributs: s’adeqüen a la realitat prestacional alguns epígrafs del quadre per al càlcul de la quota íntegra, tant de la taxa per serveis relatius a la ramaderia com de la taxa per serveis relatius a la producció agrícola. D’altra banda, es crea el capítol XI, relatiu a la taxa per serveis administratius en matèria de basses de regadiu, i que té el seu àmbit d’aplicació en els serveis administratius relatius a la classificació d’aquestes basses, en funció del risc potencial que puga derivar-se del seu possible trencament o funcionament incorrecte, així com a l’aprovació del corresponent pla d’emergències.

c) En el títol V, taxes en matèria d’atenció social, es modifica part del fet imposable de la taxa per habitatge tutelat. En concret, s’adapta el pressupost fixat en la lletra d) de l’article 5.2-1 als instruments de finançament dels habitatges tutelats titularitat d’entitats sense ànim de lucre, ja que des de 2018 les despeses de manteniment d’aquests habitatges es financen mitjançant acords d’acció concertada i no, com fins ara, mitjançant subvenció a través d’un procediment de concurrència competitiva.

d) En el títol XIII, taxes en matèria de domini públic, s’elimina la taxa per ús comú especial o ús privatiu dels béns de domini públic de la Generalitat en el supòsit d’obres i instal·lacions de telecomunicacions en les carreteres d’àmbit autonòmic, amb la finalitat de crear unes condicions favorables per a la inversió dels operadors en la Comunitat Valenciana per a afavorir el desplegament de xarxes de banda ampla d’alta velocitat en el nostre territori i, especialment, en les zones rurals i d’interior. Aquesta previsió és necessària per a la correcta execució del Pla de banda ampla d’alta velocitat de la Generalitat, en desenvolupament de la línia 2.5 de l’Agenda Digital de la Comunitat Valenciana per a 2014-2020, aprovada pel Consell, per Acord de 5 de desembre de 2014; així com de l’Agenda Valenciana Antidespoblament i l’Agenda Indústria 4.0 de la Comunitat Valenciana.

e) En el títol XIV, taxes en matèria d’educació, en el capítol I, taxa en matèria d’ensenyaments artístics superiors, s’amplia l’exempció prevista per a les víctimes d’actes de violència sobre la dona als seus descendents a càrrec menors de vint-i-cinc anys i s’adapta l’exempció per l’obtenció de matrícula d’honor en el Batxillerat al que es disposa en l’Ordre 38/2017, de 4 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l’avaluació en Educació Secundària Obligatòria, en Batxillerat, i en els ensenyaments de l’Educació de les Persones Adultes en la Comunitat Valenciana. També, per al cas de màsters, s’introdueix un fraccionament excepcional de quatre mensualitats per al pagament de la matrícula.
D’altra banda, en el capítol III, taxa en matèria d’ensenyament universitari, en primer lloc i igual que en la taxa anterior, s’adapta l’exempció per l’obtenció de matrícula d’honor en el batxillerat al que es disposa en l’esmentada Ordre 38/2017. En segon lloc, es redueixen els imports que s’han de satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris. Com és sabut, durant el curs 2017/2018 es va reduir un 7% l’import del crèdit en primera matrícula en ensenyaments de grau i màster, i per al curs 2018/2019 es redueixen en un 8% addicional. Aquesta reducció, juntament amb les subvencions i beques universitàries, constitueixen dos dels principals eixos del Pla de millora del sistema universitari valencià, entre els objectius del qual es troba que cap alumne deixe d’estudiar en la universitat per motius econòmics.
f) En el títol XXVI, taxes en matèria de medi ambient, es concreten els supòsits en els quals són aplicables els beneficis fiscals als membres de famílies nombroses o monoparentals i es millora la redacció de determinats punts del quadre de quanties fixes per al càlcul de la quota íntegra, tot això en la taxa regulada en el capítol I, taxa per llicències, permisos, autoritzacions i registres pels òrgans competents en matèria de medi ambient.
g) En el títol XXIX, taxes en matèria de sanitat, en el capítol I, taxa per prestació d’assistència sanitària:
– S’han modificat diversos epígrafs del quadre de quanties per al càlcul de la quota íntegra per processos hospitalaris. L’any 2018, en l’àmbit dels sistemes d’informació assistencial que gestiona la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, es va modificar la versió de l’agrupador dels processos hospitalaris mitjançant Grup Relacionat pel Diagnòstic (GRD), que va passar de la versió APR32 a la versió APR34. Aquest canvi ha suposat la modificació dels descriptius relatius a 23 GRD (i els seus nivells de severitat) i l’aparició de 7 nous GRD (cadascun amb quatre nivells de severitat) i. Respecte a la modificació dels descriptius de 23 GRD com a conseqüència del canvi de versió de l’agrupador, aquestes modificacions no varien substancialment el contingut del GRD, ja que es limiten a concretar o aclarir el contingut d’aquest.
– En el supòsit d’atenció ambulatòria, s’adequa a la realitat prestacional l’import de l’epígraf AM0301, de manera que l’assistència sanitària que, si escau, puga prestar el personal dels equips SAMU del Servei d’Emergències Sanitàries (SES), es liquidarà mitjançant aquesta taxa, tant en el cas del transport sanitari en ambulància com en el cas del transport sanitari en helicòpter medicalitzat.
– En els procediments diagnòstics i terapèutics, s’ha actualitzat la quota íntegra en els supòsits d’anatomia patològica: s’eliminen determinades proves perquè estan obsoletes i ja no es realitzen en els centres sanitaris; s’inclouen activitats d’aquesta especialitat que es realitzen amb una freqüència creixent als hospitals valencians i encara no es recollien en el text legal; es modifica la descripció de determinades taxes per a actualitzar, aclarir-ne el contingut i facilitar els processos de quantificació. En particular, destaca l’eliminació de les proves de tècniques moleculars de patologia molecular d’aquest apartat, en quedar recollides en el nou apartat de medicina genòmica i patologia molecular. D’altra banda, les tècniques moleculars per a detecció de microorganismes sobre citologia o teixits queden recollides en l’apartat corresponent a Microbiologia.
– En els supòsits de radioteràpia, s’elimina el text que seguia al quadre de quanties, per perdre sentit els aclariments que contenia.
– En l’apartat 23 de l’article 29.1-10, es modifica la denominació, que passa a denominar-se «medicina genòmica i patologia molecular», i la composició de les activitats gravades. Els nous epígrafs, d’una banda, agrupen aquests procediments (que són compartits per diferents especialitats mèdiques) per la tècnica emprada, de manera que reflecteixen l’activitat realment realitzada, s’eliminen activitats obsoletes i duplicitats i s’incorporen les activitats vinculades a la tecnologia més recent; i, d’altra banda, faciliten la quantificació de la taxa, ja que, en agrupar els procediments per la tècnica emprada, es redueix considerablement el nombre de taxes que empren nombroses tècniques de medicina genòmica i patologia molecular per a la identificació i eventual seguiment d’alteracions genètiques, afavorint la millora progressiva en el diagnòstic i pronòstic de nombroses malalties.
– Finalment, en relació amb les quanties fixades en l’article 29.1-12, s’ha modificat l’import per a adaptar-lo als criteris recollits en el nou expedient de contractació que regula el servei de transport sanitari terrestre urgent i no urgent de la Comunitat Valenciana. S’elimina l’epígraf TS0001, que es desdobla en dos: TS0004, servei de transport sanitari urgent en SAMU dins de la Comunitat Valenciana i de les seues províncies limítrofes; TS0005, servei de transport sanitari urgent en SVB dins de la Comunitat Valenciana i de les seues províncies limítrofes. Aquest desdoblament es basa en el fet que el cost real de la prestació és diferent, ateses les condicions del contracte de serveis. Després de l’adjudicació del contracte de servei d’helicòpters d’urgències sanitàries, és oportú incorporar l’epígraf TS0006, servei de transport sanitari en helicòpter medicalitzat, per a recollir el transport sanitari per aquest mitjà aeri.
En l’àmbit del capítol II, taxa relativa als productes i serveis prestats pel Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana, s’incorporen nous epígrafs al quadre de quanties per al càlcul de la quota íntegra, amb la finalitat d’adaptar-se a l’acordat per la Comissió de Trasplantaments del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, com a òrgan encarregat de fixar els preus de cerca i obtenció de progenitors hematopoètics de donants no emparentats.

h) En el títol XXXI, taxes en matèria de transports, s’incorporen dos nous epígrafs en el quadre de quantitats de la taxa regulada en el capítol II, taxa per autoritzacions de transports per carretera. Aquests nous epígrafs graven els serveis administratius per la tramitació de la modificació de les dades dels alumnes dels cursos per a l’obtenció del certificat d’aptitud professional, així com la tramitació d’alta dels professors dels centres autoritzats de formació per a l’obtenció del certificat esmentat.

A les modificacions anteriors, s’uneix la creació d’un nou títol, el trenta-quatrè, en el capítol únic del qual es regula la taxa per la prestació de serveis per l’Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE). La Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de les policies locals de la Comunitat Valenciana, en els seus articles 16.1 i 56.2 atribueixen a l’IVASPE competències en l’acreditació de la fase prèvia d’accés a les policies locals de la Comunitat, consistent en la realització de les proves físiques i psicotècniques, així com l’organització i impartició del curs de capacitació previ. Aquesta taxa té per objecte el gravamen d’aquestes prestacions de servei.

Finalment, s’han introduït dues modificacions en l’àmbit de la revisió economicoadministrativa dels tributs propis de la Generalitat, la regulació dels quals es conté en les disposicions finals tercera i quarta de la mateixa Llei 20/2017:
a) En aquesta via específica per a impugnar els actes tributaris davant la mateixa administració, s’atribueix la competència a la unitat o òrgan econòmic administratiu de la Generalitat que es determine en la normativa d’organització de la conselleria competent en matèria d’hisenda.
b) S’inclouen com un supòsit legal de matèries susceptibles de reclamació econòmica administrativa, les resolucions o actes de tràmit que decidisquen, directament o indirectament, el fons de l’assumpte relatiu a la matèria recaptatòria dels òrgans o unitats administratives de l’Institut Valencià d’Administració Tributària, referents a ingressos de dret públic de naturalesa no tributària de la Generalitat.
El capítol II d’aquesta llei conté les modificacions de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, del tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, incloent-hi les següents:
En primer lloc, en l’àmbit de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, es considera convenient proposar l’extensió del sistema de tributació mitjançant quotes fixes a l’adquisició d’automòbils de turisme, vehicles tot terreny, motocicletes i ciclomotors, exclosos els de caràcter històric, amb un valor inferior a 20.000 € i una antiguitat superior a 5 anys i inferior o igual a 12 anys, amb els objectius de millorar l’eficiència en la gestió de l’impost en les compravendes de determinats mitjans de transport usats entre particulars i agilitar els tràmits en beneficis dels contribuents.

En segon lloc, en relació amb el tipus autonòmic de l’Impost sobre Hidrocarburs establit per al gasoil d’ús general, s’hi suprimeixen totes les referències en virtut de la modificació realitzada per la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per al 2018 que integra en el tipus estatal el citat tipus autonòmic a partir de l’1 de gener de 2019.

IV

Com a complement per a la planificació de l’activitat econòmica de la Comunitat en uns casos i en uns altres, per la necessitat d’adaptar algunes normes a la realitat social i econòmica o a la normativa bàsica estatal vigent, resulta necessari aprovar les modificacions legals en algunes matèries competència de les conselleries en què s’organitza l’Administració de la Generalitat, que es contenen en el títol II.
Així en l’àmbit de les competències de la Presidència de la Generalitat, destaca la modificació de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, per a aclarir la regla sobre l’entrada i permanència de joves menors de 16 anys i majors de 14 en sales de concerts i espectacles de música en directe amb determinades condicions d’autorització o, si s’és menor de 14 anys, amb l’acompanyament de pares o tutors a aquests locals o esdeveniments, en concordança amb el que preveu la Llei 12/2008, de 3 de juliol, de protecció integral de la infància i adolescència de la Comunitat Valenciana.
Pel que fa a les modificacions en matèria d’igualtat i polítiques inclusives, és rellevant la modificació de la Llei 9/2003, de 2 d’abril, per a la igualtat entre homes i dones, per al reconeixement de la persona coordinadora d’igualtat en tots els centres educatius, amb la finalitat d’avançar en la incorporació de la perspectiva de gènere de les polítiques d’igualtat en tots els àmbits de la societat, en aquest cas en l’àmbit educatiu.
Així mateix se substitueix el desaparegut «Infodona» per una Xarxa Valenciana d’Igualtat, amb funcions de promoció de la igualtat, de la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques municipals, d’informació a les empreses i entitats en l’elaboració de plans d’igualtat en les seues organitzacions laborals.
En matèria de funció pública, destaca la modificació de l’apartat 5 de l’article 63 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, que regula la jubilació, incorporant al text la nova redacció prevista en l’esborrany de la nova llei de funció pública, actualment en fase de negociació, que preveu que, amb el límit dels setanta anys, escaurà la pròrroga en el servei actiu, a instàncies de la persona interessada, quan, en el moment de complir l’edat de jubilació ordinària, no haja completat el període mínim de cotització exigit legalment per a causar dret a la pensió íntegra de jubilació, això és, els anys de cotització necessaris per a poder rebre el 100% de la pensió de jubilació.

Aquesta pròrroga no podrà prolongar-se més enllà del dia en què la persona interessada complete el temps de cotització necessari per a causar aquest dret a la pensió íntegra de jubilació, estant la seua concessió supeditada al fet que quede acreditat que reuneix la capacitat funcional necessària per a exercir la professió o realitzar les activitats corresponents al seu nomenament. Fora d’aquest cas, es podrà sol·licitar la prolongació de jornada encara que es compte amb les cotitzacions suficients per a causar dret a la pensió íntegra, la resolució de la qual haurà d’explicar-se amb els corresponents informes que es detallen en la nova regulació.
En matèria d’ordenació farmacèutica, es modifica el model Resi-EQIFar, establit en l’anterior normativa mitjançant la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat, que va modificar la Llei 6/1998, de 22 de juny d’ordenació farmacèutica, la regulació de la qual està sent objecte de negociació en el si d’una Comissió Bilateral de Cooperació entre l’Administració general de l’Estat i la Generalitat, a l’empara de l’article 33.2 de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional.
A més, aquesta modificació està motivada en el fet que l’horitzó temporal previst per al desenvolupament del model aprovat en el 2017, excedeix notablement dels terminis establits en aquesta regulació, atès que no es disposa del desenvolupament reglamentari. A més, amb aquesta modificació s’eviten els riscos assistencials i econòmics que podria desencadenar el model tal com estava previst.
En l’àmbit de les competències de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, destaca la modificació del règim sancionador en matèria de defensa de la qualitat agroalimentària en la Comunitat Valenciana, amb la finalitat d’adequar la regulació vigent a la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia d’Unitat de Mercat, a la Llei 28/2015, de 30 de juliol, per a la defensa de la qualitat alimentària, i als Reglaments (CE) 178/2002 i (UE) 625/2017, tots dos del Parlament i del Consell, en la matèria.
En l’àmbit de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques, i Vertebració del Territori, destaca la modificació de la Llei 2/2014, de 13 de juny, de ports de la Generalitat, en concret, pel que fa al termini en les concessions atés que és un element essencial per a la gestió del nostre sistema portuari. Pel que fa a la seua regulació, l’obtenció d’economies d’escala i les majors facilitats en altres sistemes portuaris «competidors», fan necessari un major volum d’inversió per a mantindre els nivells d’eficiència i competitivitat en un marc global. En aquest context es constata que les noves necessitats d’inversió o la competitivitat de les ja atorgades, requereixen períodes d’amortització més llargs, que sobrepassen els terminis concessionals màxims que la legislació vigent autoritza.
A més, s’ha produït una homogeneïtzació dels màxims terminis concessionals portuaris en les autoritats portuàries estatals de tot Espanya amb els existents en els ports europeus a fi que el sector portuari nacional estiga en igualtat de condicions competitives en l’escenari internacional i no siga una feblesa per a la captació d’inversió privada. Això duu, dins de les evidents diferències d’escala, a estimar oportú repetir aqueixa homogeneïtzació en els ports autonòmics respecte als de l’estat i d’altres comunitats autònomes.

L’augment dels terminis concessionals suposarà l’increment de la competitivitat del sector en relació amb els nostres possibles competidors i reduirà els costos dels diferents operadors portuaris, potenciant l’increment de l’activitat econòmica i la generació d’ocupació en el sector.
Així, les mesures que, en aquest sentit, s’adopten en la present llei van dirigides, bàsicament a l’increment del termini de les concessions demanials portuàries, elevant-lo al límit màxim de 40 o 50 anys, segons es tracte de concessió d’obra pública o demanial, la qual cosa comporta la necessitat d’introduir la corresponent norma de dret transitori que regule l’ampliació del termini inicial tant de les concessions atorgades amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 4/2014 com de les atorgades des de l’entrada en vigor d’aquesta norma fins a l’entrada en vigor del nou règim de terminis previst en la llei de mesures.

Aquesta ampliació dels terminis concessionals permetrà que els titulars d’aquestes puguen, sota determinades condicions previstes ja en la mateixa llei, beneficiar-se de l’ampliació del termini màxim de les concessions a 50 anys, la qual cosa permetrà igualar la posició competitiva d’aquests concessionaris amb la d’aquells que en el futur obtinguen la seua concessió sense el límit dels 30 anys de termini màxim concessional vigent fins ara.
En resum, es preveu la possibilitat d’ampliar el termini de concessions ja existents sempre que així estiga previst en el títol d’atorgament, o el concessionari es comprometa a dur a terme una inversió rellevant no prevista en la concessió:
a) Quan en el títol d’atorgament s’haja previst expressament, en aquest cas, a petició del concessionari, l’Administració portuària podrà prorrogar discrecionalment la concessió, sense que el termini inicial, unit al de les pròrrogues, puga superar el termini màxim de 30 anys.

b) Quan en el títol d’atorgament no s’haja previst la possibilitat de pròrroga, però el concessionari duga a terme una inversió rellevant no prevista en la concessió que, segons el parer de l’Administració portuària, siga d’interés per a l’explotació portuària i que, en tot cas, siga superior al 20 per cent del valor actualitzat de la inversió prevista en el títol concessional, el termini de la concessió podrà ser prorrogat i no podrà superar en total el termini màxim de 30 anys. La resolució de pròrroga haurà de contindre una declaració expressa d’aquests aspectes.

La pròrroga de la concessió determinarà la modificació de les condicions d’aquesta, que hauran de ser acceptades pel concessionari amb anterioritat a la resolució de concessió de la pròrroga.
En qualsevol dels supòsits anteriors, la suma dels terminis de les pròrrogues no podrà ser superior a la meitat del termini inicial.
L’atorgament de pròrroga requerirà que haja transcorregut almenys la tercera part del període de vigència de la concessió, excepte autorització excepcional de l’Administració portuària.
Finalment, en matèria de mobilitat, es modifica la Llei 6/2011, d’1 d’abril, de mobilitat de la Comunitat Valenciana, quant a implantar l’obligació actualment existent d’establir dues places d’aparcament de bicicletes per habitatge, sense postergar-ho a un posterior desenvolupament reglamentari, i aclarint que la superfície destinada a l’estacionament de bicicletes no computarà a l’efecte dels límits d’edificabilitat.


V

En el títol III, la llei conté mesures d’organització administrativa que afecten, en la seua major part, ens del sector públic instrumental de la Generalitat adscrits a les diferents conselleries.
De totes elles, destaquem com a rellevant, la creació d’un Fons mancat de personalitat jurídica, per a la gestió dels instruments financers de la Generalitat i del seu sector públic dependent, per al finançament dels sectors productius de la Comunitat Valenciana, gestionat per l’Institut Valencià de Finances (IVF), amb l’objectiu d’impulsar des del punt de vista financer, projectes d’inversió i innovació que executen les diferents conselleries.
Per acabar, de la part final del projecte, destaquem la regulació del règim transitori de les sol·licituds de prolongació de la permanència en el servei actiu en tràmit o, fins i tot, la possibilitat que les persones interessades puguen tornar a presentar noves sol·licituds per a aquelles els efectes de les quals havien de desplegar-se amb posterioritat a l’1 de gener de 2019, que ja van ser resoltes i desestimades conforme a la normativa anterior, per a ser resoltes conforme a la nova regulació.
Així mateix, la resta de les disposicions addicionals, transitòries, derogatòria i finals complementen la llei, recollint diverses previsions que, per raons de tècnica legislativa, no es consideren susceptibles d’incloure en els títols adés al·ludits.


TÍTOL I
MESURES FISCALS

CAPÍTOL I
Tributs propis. Modificació de la Llei 20/2017,
de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes

Article 1
Es modifica el capítol V del títol I de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, que passa a tindre la redacció següent:
«Capítol V. Revisió en via administrativa de les taxes
Article 1.5-1. Revisió en via administrativa de les taxes
La revisió en via administrativa de les taxes s’ajustarà a la revisió en via administrativa en el cas de tributs propis de la Generalitat, que es preveu en les disposicions finals primera a sisena de la present llei, sense perjudici de les peculiaritats incloses en aquest capítol.
Article 1.5-2. Peculiaritats en els procediments especials de revisió

Sense perjudici del que es preveu en l’apartat 2 de la disposició final sisena d’aquesta llei, en les taxes esmentades en el títol XXIX, l’inici i, si escau, la resolució del procediment per a la revocació hauran d’adoptar-se per l’òrgan de nivell directiu de la conselleria competent en matèria de sanitat, que tinga assignades les competències en matèria de gestió econòmica i pressupostària».

Article 2
1. S’introdueix un nou epígraf en el quadre de l’article 3.7-5 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, amb la redacció següent:

Tipus de servei Import (euros)
4.11 Expedició del certificat de competència en benestar animal 10,00 €


2. Es modifiquen els epígrafs que, a continuació, s’indica del quadre de l’article 3.7-5 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, que passa a tindre la redacció següent:

Tipus de servei Import (euros)
5.3 Emissió d’atestacions sanitàries relatives a malalties d’animals en els certificats per a exportar aliments (quantitat mínima a pagar per aquest epígraf). 5,00 €
5.3.1 Per cada explotació ramadera addicional. 0,20 €
8.1.2 Actuacions administratives sol·licitud de duplicats. 3,00 €
8.2.2 Actuacions administratives sol·licitud de duplicats. 3,00 €


3. S’elimina l’epígraf 8.1.2.1 del quadre de l’article 3.7-5 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.

Article 3
Es modifiquen els epígrafs que, a continuació, s’indica del quadre de l’article 3.10-4 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, que passa a tindre la redacció següent:

Tipus de servei Import (euros)
2.2 Anàlisi de virosis (Enzimoimmunoassaig ELISA), per mostra/submostra i patogen 8,80 €
2.3 Anàlisi i diagnòstic de fongs
(convencional) 11,55 €
2.4 Anàlisi i diagnòstic de nematodes (convencional) 7,87 €
2.5 Anàlisi i diagnòstic d’artròpodes
(convencional) 7,90 €
2.6 Anàlisi de detecció, diagnòstic i identificació de procariotes (bacteris i fitoplasmes):
2.6.1 Preparació de la mostra:
2.6.1.1 Obtenció convencional d’extractes vegetals (fins a tres extractes) de mostres simptomàtiques o asimptomàtiques 5,47 €
2.6.1.2 Obtenció d’extractes de mostres de llavors asimptomàtiques o de tubercles asimptomàtiques de creïlla (per extracte) 9,25 €
2.6.1.3 Concentració d’extractes (per extracte) 1,80 €
2.6.1.4 Enriquiment d’extractes enmig de cultiu líquid (per mitjà de cultiu i extracte) 1,76 €
2.6.2 Anàlisi de detecció o diagnòstic:
2.6.2.1 Aïllament en mitjans generals, diferencials o semiselectius (per mostra i cada deu
plaques) 11,60 €
2.6.2.2 Anàlisi serològica mitjançant immunofluorescència indirecta (per mostra i patogen) 7,98 €
2.6.2.3 Anàlisi serològica mitjançant ELISA indirecte (per mostra i patogen) 6,53 €
2.6.2.4 Anàlisi serològica mitjançant ELISA-DASI (per mostra i patogen) 7,38 €
2.6.3 Anàlisi de diagnòstic i identificació de
cultius:
2.6.3.1 Anàlisi de caracterització bioquímica i prova d’hipersensibilitat en tabac (per cultiu i cada deu plaques) 14,20 €
2.6.3.2 Anàlisi serològica mitjançant immunofluorescència indirecta (per cultiu i patogen) 6,23 €
2.6.3.3 Anàlisi serològica mitjançant ELISA indirecte (per cultiu i patogen) 4,58 €
2.6.3.4 Anàlisi serològica mitjançant ELISA-DASI (per cultiu i patogen) 4,98 €
2.6.3.5 Bioassaigs (per cultiu i patogen) 11,10 €
2.7 Tècniques moleculars:
2.7.1 Extracció d’ADN/ARN total (per mostra) 7,68 €
2.7.2 Anàlisi molecular mitjançant PCR convencional d’ADN o ARN (per mostra) 12,05 €Article 4
S’inclou un nou capítol en el títol III de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, amb la redacció següent:
«Capítol XI. Taxa per serveis administratius en matèria de basses de regadiu
Article 3.11-1. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació, per part dels òrgans competents de la Generalitat en matèria de regadius, dels serveis administratius relatius al control de l’aplicació de la normativa en matèria de seguretat de preses, embassaments i basses per a reg de la Comunitat Valenciana, situats fora del domini públic hidràulic.

Article 3.11-2. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment en què es preste el servei que constitueix el fet imposable.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat a ingressar es produirà en el moment de la meritació. No obstant això, en aquells casos en què els serveis que constitueixen el fet imposable es presten prèvia sol·licitud, l’exigibilitat es produirà en el moment en què es formule la corresponent sol·licitud.
Article 3.11-3. Contribuents
Són contribuents d’aquesta taxa els titulars de basses de regadiu als quals se’ls presten els serveis que constitueixen el fet imposable.
Article 3.11-4. Quota íntegrament
La quota íntegra s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Tipus de servei Import (euros)
1 Classificació de basses de regadiu dins de la categoria A (aquelles el trencament o funcionament incorrecte de les quals poden afectar greument nuclis urbans o a serveis essencials, o produir danys materials o mediambientals molt importants); categoria B (aquelles el trencament o funcionament incorrecte de les quals puguen ocasionar danys materials o mediambientals importants o afectar un nucli reduït d’habitatges); o categoria C (aquelles el trencament o funcionament incorrecte de les quals pot produir danys materials de moderada importància i només incidentalment pèrdues de vides humanes). 150,00 €
2 Aprovació del pla d’emergències de les basses de regadiu que es classifiquen amb la categoria A (aquelles el trencament o funcionament incorrecte de les quals poden afectar greument nuclis urbans o a serveis essencials, o produir danys materials o mediambientals molt importants); i amb la categoria B (aquelles el trencament o funcionament incorrecte de les quals puguen ocasionar danys materials o mediambientals importants o afectar un nucli reduït d’habitatges). 150,00 €Article 5
Es modifica la lletra d) de l’apartat 2 de l’article 5.2-1 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, que passa a tindre la redacció següent:
«d) En habitatges tutelats privats de titularitat d’entitats sense ànim de lucre que estiguen subvencionades per la Generalitat o integrades en el règim de concert social per la Generalitat, sempre que l’accés de l’usuari a aquests recursos es duga a terme mitjançant resolució administrativa dictada pels òrgans competents de la conselleria que tinga assignades competències sobre benestar social.»

Article 6
Es modifica l’article 13.1-1 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, que queda redactat com segueix:
«Article 13.1-1. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa, sempre que no estiguen tipificats específicament en altres taxes:
a) L’ús comú especial o l’ús privatiu dels béns de domini públic de la Generalitat, que es facen per concessions, autoritzacions o una altra forma d’adjudicació per part dels òrgans competents de l’administració autonòmica, així com l’emissió d’informes i la realització de les inspeccions a tal fi.
b) L’ocupació o l’ús comú especial sense autorització dels béns de domini públic de la Generalitat, sense perjudici de les sancions que puguen correspondre.
2. No es realitzarà el fet imposable quan l’ús comú especial o l’ús privatiu de béns de domini públic autonòmic no comporte una utilitat econòmica per al concessionari, persona autoritzada o adjudicatari o, fins i tot existint aquesta utilitat, la utilització o aprofitament comporte condicions o contraprestacions a càrrec del beneficiari que esgoten o facen irrellevant aquella.
3. No s’ha de realitzar el fet imposable quan l’ocupació, l’ús comú especial o l’ús privatiu dels béns de domini públic autonòmic comporten el desplegament o explotació d’una xarxa pública de telecomunicacions que permeta oferir serveis de banda ampla alineats amb els objectius estratègics de la Generalitat en aquest àmbit, sempre que així siga certificat prèviament per l’òrgan de la Generalitat competent en matèria de telecomunicacions.
Qualsevol referència en l’article 13.1-7 sobre la quota íntegra d’aquesta taxa, a l’obertura de rases i encreuament, utilització d’infraestructures, col·locació o qualsevol altra actuació per a la construcció o instal·lació de conduccions o línies de telecomunicacions o comunicacions, s’entendrà que es refereix a conduccions o línies que no estiguen dedicades a la prestació de serveis de banda ampla.»

Article 7
Es modifica l’article 14.1-2 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, que passa a tindre la redacció següent:
«Article 14.1-2. Exempcions
Estan exempts del pagament de la taxa:
a) Els contribuents que formen part de l’alumnat i tinguen la condició de membres d’una família nombrosa de categoria especial o d’una família monoparental de categoria especial.
b) Els contribuents que formen part de l’alumnat i siguen víctimes de bandes armades i elements terroristes, així com els seus cònjuges no separats legalment o descendents de primer grau, sempre que el nexe causal entre les activitats delictives i el resultat lesiu haguera sigut determinat en expedient administratiu instruït a aquest efecte pel procediment reglamentari corresponent, o per resolució judicial ferma.

c) Les contribuents que siguen víctimes d’actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, així com els seus descendents de primer grau a càrrec seu menors de 25 anys.
d) Els contribuents que siguen persones amb discapacitat, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
e) Els contribuents que obtinguen matrícula d’honor en l’avaluació global de l’etapa educativa de batxillerat o premi extraordinari. Aquesta exempció abasta al supòsit de matriculació i es gaudirà durant el primer any, i per una sola vegada.
f) Els contribuents que formen part de l’alumnat beneficiari de beques conforme a la normativa vigent en matèria de règim de beques i d’ajudes personalitzades a l’estudi estaran exempts del pagament de la taxa establida en el punt 1, Activitat docent, del quadre de l’apartat 1 de l’article 14.1-5.
g) Els contribuents que hagen estat subjectes al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d’edat.
h) Els contribuents que estiguen en situació d’exclusió social i aquesta s’acredite per l’òrgan competent en matèria de benestar social de l’ajuntament de residència.»

Article 8
Es modifica l’article 14.1-3 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, que passa a tindre la redacció següent:
«Article 14.1-3. Meritació i exigibilitat
1. En el cas de serveis acadèmics, la meritació es produirà en el moment en què comence la prestació del servei, això és, a l’inici del curs corresponent.
2. En el cas de serveis administratius, la meritació es produirà en el moment en què es preste el servei.
3. En el cas de serveis acadèmics, l’exigibilitat de la quota o quantitat a ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formalitze la matrícula, sense perjudici del que es disposa en l’apartat 4.
En el supòsit de matrícula anual, les persones que formen part de l’alumnat tindran dret a triar la forma de pagament de les taxes establides per als diferents estudis, podent fer efectiu el pagament d’una sola vegada, al començament del curs, o bé de forma fraccionada, en dos terminis per imports iguals, que seran ingressats: el primer, en formalitzar la matrícula i, el segon, durant la segona quinzena del mes de gener.

Sense perjudici del que s’estableix en el paràgraf anterior, els centres públics d’ensenyaments artístics superiors, amb caràcter excepcional, a petició de la persona interessada, i únicament per als màsters en ensenyaments artístics oficials, podran concedir un fraccionament de pagament en quatre mensualitats durant el període del curs acadèmic, sempre que aquest pagament s’efectue íntegrament abans de la data d’inici del període d’exàmens corresponent als crèdits matriculats sobre els quals es concedeix el citat fraccionament.
4. En el cas de serveis administratius, l’exigibilitat de la quota o quantitat a ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es realitze la sol·licitud.»

Article 9
Es modifica l’article 14.1-6 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, que passa a tindre la redacció següent:
«Article 14.1-6. Quota líquida
La quota líquida serà el resultat d’aplicar sobre la quota íntegra les bonificacions següents:
a) Una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra, sempre que els contribuents siguen membres d’una família nombrosa de categoria general o d’una família monoparental de categoria general.

b) Una bonificació en la matrícula, equivalent al mateix nombre de crèdits que componen les assignatures en la qual s’haja obtingut la matrícula d’honor en el curs immediat anterior, sempre que l’obtenció de matrícula d’honor siga en una o diverses assignatures corresponents a uns mateixos estudis.»

Article 10
Es modifiquen la lletra f) de l’article 14.3-2 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, que passa a tindre la redacció següent:
«f) Els contribuents que obtinguen matrícula d’honor en l’avaluació global de l’etapa educativa de batxillerat o premi extraordinari. Aquesta exempció abasta al supòsit de matriculació i es gaudirà durant el primer any, i per una sola vegada.»

Article 11
Es modifiquen el quadre de l’apartat 1 de l’article 14.3-5 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, que passa a tindre la redacció següent:

Tipus de servei Import (euros)
1 ACTIVITAT DOCENT Euros
per crèdit
1.1 ENSENYAMENTS DE GRAU
1.1.1 Nivell d’Experimentalitat 1 13,86 €
1.1.2 Nivell d’Experimentalitat 2 14,96 €
1.1.3 Nivell d’Experimentalitat 3 16,41 €
1.1.4 Nivell d’Experimentalitat 4 20,27 €
1.1.5 Nivell d’Experimentalitat 5 21,16 €
1.2 ENSENYAMENTS DE MÀSTER I DOCTORAT
1.2.1 Estudis de màster que habiliten per a l’exercici d’activitats professionals regulades a Espanya o amb preu equiparable
1.2.1.1 Nivell d’Experimentalitat 1 13,86 €
1.2.1.2 Nivell d’Experimentalitat 2 14,96 €
1.2.1.3 Nivell d’Experimentalitat 3 16,41 €
1.2.1.4 Nivell d’Experimentalitat 4 20,27 €
1.2.1.5 Nivell d’Experimentalitat 5 21,16 €
1.2.2 Estudis de màster no compresos en el grup anterior 39,27 €
1.2.3 Estudis de màster amb preu excepcional Segons apartat 1 art. 14.3-7
1.2.4 Estudis conduents al títol de doctor
1.2.4.1 Crèdits branca de coneixement: Art i Humanitats 49,44 €
1.2.4.2 Crèdits branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques 59,19 €
1.2.4.3 Crèdits branca de coneixement: Ciències 62,67 €
1.2.4.4 Crèdits branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura 69,27 €
1.2.4.5 Crèdits branca de coneixement: Ciències de la Salut 69,60 €
1.3 ESTUDIS I ESPECIALITATS
1.3.1 Estudis d’especialitats mèdiques que no requereixen formació hospitalària a la qual es refereix l’apartat tercer de l’annex del Reial-decret 127/1984, d’11 de gener, en unitats docents acreditades 52,40 €
1.3.2 Anàlisis clíniques (de Farmàcia) en escoles professionals reconegudes pel Reial-decret 2.708/1982, de 15 d’octubre 52,40 €
1.3.3 D’infermeria, en unitats docents acreditades segons el Reial-decret 639/2014, de 25 de juliol 13,39 €
1.4 SEGONES I POSTERIORS
MATRÍCULES Segons apartat 1 art. 14.3-7
2 AVALUACIÓ I PROVES Import
en euros
2.1 Proves d’aptitud per a l’accés a
la universitat 78,20 €
2.2 Projectes de finalització de carrera, excepte ensenyaments organitzats per crèdits 143,73 €
2.3 Requisits per a l’homologació de títols estrangers d’educació superior:
2.3.1 Proves d’aptitud 143,73 €
2.3.2 Projecte o treball 143,73 €
2.3.3 Cursos tutelats 16,43 €
2.3.4 Període de pràctiques 143,73 €
2.3.5 Estudi de sol·licituds de convalidació d’assignatures o de reconeixement de crèdits corresponent a estudis estrangers 143,73 €
2.3.6 Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat
per a titulats estrangers sense títol homologat
155,22 €
2.4 Curs d’iniciació i orientació per a majors de 25 anys 116,59 €
2.5 Matrícula de doctorat per a realització de tesi doctoral en estudis regulats per Reial-decret 1.393/2007 38,60 €
2.6 Examen de tesi doctoral 143,73 €
2.7 Prova d’avaluació per a l’obtenció del diploma acreditatiu d’estudis avançats 143,73 €
2.8 Obtenció, per convalidació, del títol de la diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica:
2.8.1 – Avaluació acadèmica 143,55 €
2.8.2 – Treballs exigits 239,39 €
2.9 Proves d’aptitud per a l’accés a Educació Física, a Belles arts i a Traducció i Interpretació
78,20 €
2.10 Proves d’aptitud per a l’accés al Màster Universitari que capacite per a l’exercici de professor d’ESO, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes 78,20 €
2.11 Prova de nivell lingüístic 78,20 €
2.12 Matrícula tutela acadèmica doctorat regulat pel Reial decret 99/2011 300,00 €
3 TÍTOLS I SECRETARIA Import
en euros
3.1 Expedició de títols acadèmics
3.1.1 Títol de doctor 225,20 €
3.1.2 Títol oficial de màster 212,07 €
3.1.3 Títol oficial de grau 186,24 €
3.1.4 Títol de llicenciat, arquitecte o enginyer més suplement europeu al títol 186,24 €
3.1.5 Títol de la diplomatura, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o mestre/a més suplement europeu al títol 108,86 €
3.1.6 Diploma acreditatiu d’estudis avançats 73,73 €
3.1.7 Duplicat dels títols anteriors, per extraviament o modificació 27,34 €
3.1.8 Expedició del suplement europeu al títol (només per a aquells titulats diferents dels de grau o màster, el títol del qual no incorpore el suplement europeu), o duplicats dels ja expedits
35,14 €
3.1.9 Sol·licitud de declaració d’equivalència a nivell acadèmic de doctor 166,89 €
3.2 Secretaria
3.2.1 Obertura d’expedient acadèmic per inici d’estudis en un centre i trasllat, així com expedició de certificats acadèmics 27,34 €
3.2.2 Compulsa de documents 10,69 €
3.2.3 Expedició, manteniment o actualització de targetes d’identitat 5,87 €
3.2.4 Expedició de duplicats de targetes de proves d’aptitud per a l’accés a la universitat 10,69 €
3.2.5 Enviament de títols:
3.2.5.1 Enviaments amb destinació Espanya 15,00 €
3.2.5.2 Enviaments amb destinació Europa 30,00 €
3.2.5.3 Enviaments amb destinació resta de països 50,00 €


Article 12
Es modifica l’article 26.1-2 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, que passa a tindre la redacció següent:
«Article 26.1-2. Exempcions
Estan exempts del pagament de la taxa:
a) En el cas de l’expedició de les llicències autonòmiques de caça tipus A i B, a les quals es refereixen els punts 1.1 i 1.2 del quadre de l’article 26.1-5, els contribuents que siguen membres d’una família nombrosa de categoria especial o d’una família monoparental de categoria especial, les persones majors de 67 anys i les persones perceptores de pensions públiques derivades d’incapacitat permanent.
b) En el cas de l’expedició de les llicències ordinàries autonòmiques de pesca de recreació, a les quals es refereix el punt 2.1 del quadre de l’article 26.1-5, els contribuents que siguen membres d’una família nombrosa de categoria especial o d’una família monoparental de categoria especial, les persones majors de 67 anys, les persones perceptores de pensions públiques derivades d’incapacitat permanent i les persones menors de 14 anys.»

Article 13
1. Es modifiquen els epígrafs que, a continuació, s’indica del quadre de l’article 26.1-5 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, que passa a tindre la redacció següent:

Tipus de servei Import (euros)
1.1 Llicència autonòmica tipus A (per a caça amb arc, armes de foc i assimilades i inclou la caça sense armes de foc)
1.3 Llicència autonòmica tipus C (per a grup/dula de gossos per a caça major):
2.1 Llicència de pesca de recreació
6 Expedició de permisos per a una jornada de pesca de recreació en vedats (per permís):


2. Se substitueixen els epígrafs 2.1.3 a 2.4.2 del quadre de l’article 26.1-5 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, pels següents:

Tipus de servei Import (euros)
2.2 Llicència de pesca interautonòmica 25
2.3 Llicència de pesca professional
2.3.1 Per un any de validesa 25
2.3.2 Per cinc anys de validesa 116,66
2.4 Expedició de credencial de guarda jurat de pesca

2.4.1 Per cinc anys de validesa 75
2.5 Registre d’embarcacions
2.5.1 Registre d’una embarcació 10,00
2.5.2 Canvi de titular 10,00Article 14
Es modifica l’article 26.1-6 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, que passa a tindre la redacció següent:
«Article 26.1-6. Quota líquida
1. En els supòsits següents i sempre que el contribuent siga membre d’una família nombrosa de categoria general o d’una família monoparental de categoria general, la quota líquida serà el resultat d’aplicar sobre la quota íntegra una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra:
a) En el cas de l’expedició de les llicències autonòmiques de caça tipus A i B, a les quals es refereixen els punts 1.1 i 1.2 del quadre de l’article 26.1-5.
b) En el cas de l’expedició de les llicències de pesca de recreació autonòmiques, a les quals es refereix el punt 2.1 del quadre de l’article 26.1-5.
2. Sense perjudici de l’anterior, en el cas de l’expedició de permisos per a una jornada de pesca de recreació en vedats establits en aigües continentals públiques, la quota líquida serà el resultat d’aplicar, sobre la quota íntegra, una bonificació del deu per cent per als contribuents que siguen membres d’associacions o clubs de pesca que disposen d’una concessió d’aprofitament de pesca en aigües continentals públiques.»


Article 15
Es modifica l’apartat 6 de l’article 29.1-5 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, que passa a tindre la redacció següent:
«6. En el supòsit previst en l’apartat 7 de l’article 29.1-1, les persones, físiques o jurídiques, que siguen titulars de l’activitat que es desenvolupe en els locals, establiments o immobles de pública concurrència on es realitze l’activitat.»

Article 16
1. Es modifica la descripció dels epígrafs (codi GRD-APR) que, a continuació, s’indica del quadre de l’apartat 5 de l’article 29.1-7 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, que passen a tindre la redacció següent:


Codis
GRD-APR Descripció
GRD004-1 TRAQUEOSTOMIA AMB VM 96+ HORES AMB PROCEDIMENT EXTENSIU -NIVELL DE SEVERITAT 1
GRD004-2 TRAQUEOSTOMIA AMB VM 96+ HORES AMB PROCEDIMENT EXTENSIU -NIVELL DE SEVERITAT 2
GRD004-3 TRAQUEOSTOMIA AMB VM 96+ HORES AMB PROCEDIMENT EXTENSIU -NIVELL DE SEVERITAT 3
GRD004-4 TRAQUEOSTOMIA AMB VM 96+ HORES AMB PROCEDIMENT EXTENSIU -NIVELL DE SEVERITAT 4
GRD005-1 TRAQUEOSTOMIA AMB VM 96+ HORES SENSE PROCEDIMENT EXTENSIU -NIVELL DE SEVERITAT 1
GRD005-2 TRAQUEOSTOMIA AMB VM 96+ HORES SENSE PROCEDIMENT EXTENSIU -NIVELL DE SEVERITAT 2
GRD005-3 TRAQUEOSTOMIA AMB VM 96+ HORES SENSE PROCEDIMENT EXTENSIU -NIVELL DE SEVERITAT 3
GRD005-4 TRAQUEOSTOMIA AMB VM 96+ HORES SENSE PROCEDIMENT EXTENSIU -NIVELL DE SEVERITAT 4
GRD026-1 ALTRES PROCEDIMENTS SOBRE SISTEMA NERVIÓS I RELACIONATS – NIVELL D’SEVERITAT 1
GRD026-2 ALTRES PROCEDIMENTS SOBRE SISTEMA NERVIÓS I RELACIONATS – NIVELL D’SEVERITAT 2
GRD026-3 ALTRES PROCEDIMENTS SOBRE SISTEMA NERVIÓS I RELACIONATS – NIVELL D’SEVERITAT 3
GRD026-4 ALTRES PROCEDIMENTS SOBRE SISTEMA NERVIÓS I RELACIONATS – NIVELL D’SEVERITAT 4
GRD043-1 ESCLEROSI MÚLTIPLE I ALTRES MALALTIES DESMIELINITZANTS -NIVELL DE SEVERITAT 1
GRD043-2 ESCLEROSI MÚLTIPLE I ALTRES MALALTIES DESMIELINITZANTS -NIVELL DE SEVERITAT 2
GRD043-3 ESCLEROSI MÚLTIPLE I ALTRES MALALTIES DESMIELINITZANTS -NIVELL DE SEVERITAT 3
GRD043-4 ESCLEROSI MÚLTIPLE I ALTRES MALALTIES DESMIELINITZANTS -NIVELL DE SEVERITAT 4
GRD052-1 ALTERACIÓ DE LA CONSCIÈNCIA -NIVELL DE SEVERITAT 1
GRD052-2 ALTERACIÓ DE LA CONSCIÈNCIA -NIVELL DE SEVERITAT 2
GRD052-3 ALTERACIÓ DE LA CONSCIÈNCIA -NIVELL DE SEVERITAT 3
GRD052-4 ALTERACIÓ DE LA CONSCIÈNCIA -NIVELL DE SEVERITAT 4
RD057-1 COMMOCIÓ CEREBRAL, FRACTURA CRANEAL TANCADA NEOM, LESIÓ INTRACRANIAL NO COMPLICADA, COMA <1 HR O SENSE COMA -NIVELL DE SEVERITAT 1
GRD057-2 OMMOCIÓ CEREBRAL, FRACTURA CRANEAL TANCADA NEOM, LESIÓ INTRACRANIAL NO COMPLICADA, COMA <1 HR O SENSE COMA -NIVELL DE SEVERITAT 2
GRD057-3 OMMOCIÓ CEREBRAL, FRACTURA CRANEAL TANCADA NEOM, LESIÓ INTRACRANIAL NO COMPLICADA, COMA <1 HR O SENSE COMA -NIVELL DE SEVERITAT 3
GRD057-4 OMMOCIÓ CEREBRAL, FRACTURA CRANEAL TANCADA NEOM, LESIÓ INTRACRANIAL NO COMPLICADA, COMA <1 HR O SENSE COMA -NIVELL DE SEVERITAT 4
GRD073-1 PROCEDIMENTS SOBRE ULL I ÒRBITA -NIVELL DE SEVERITAT 1
GRD073-2 PROCEDIMENTS SOBRE ULL I ÒRBITA -NIVELL DE SEVERITAT 2
GRD073-3 PROCEDIMENTS SOBRE ULL I ÒRBITA -NIVELL DE SEVERITAT 3
GRD073-4 PROCEDIMENTS SOBRE ULL I ÒRBITA -NIVELL DE SEVERITAT 4
GRD082-1 INFECCIONS I ALTRES MALALTIES OCULARS -NIVELL DE SEVERITAT 1
GRD082-2 INFECCIONS I ALTRES MALALTIES OCULARS -NIVELL DE SEVERITAT 2
GRD082-3 INFECCIONS I ALTRES MALALTIES OCULARS -NIVELL DE SEVERITAT 3
GRD082-4 INFECCIONS I ALTRES MALALTIES OCULARS -NIVELL DE SEVERITAT 4
GRD114-1 MALALTIES I TRASTORNS DENTALS -NIVELL DE SEVERITAT 1
GRD114-2 MALALTIES I TRASTORNS DENTALS -NIVELL DE SEVERITAT 2
GRD114-3 MALALTIES I TRASTORNS DENTALS -NIVELL DE SEVERITAT 3
GRD114-4 MALALTIES I TRASTORNS DENTALS -NIVELL DE SEVERITAT 4
GRD133-1 FALLADA RESPIRATORIA -NIVELL DE SEVERITAT 1
GRD133-2 FALLADA RESPIRATORIA -NIVELL DE SEVERITAT 2
GRD133-3 FALLADA RESPIRATORIA -NIVELL DE SEVERITAT 3
GRD133-4 FALLADA RESPIRATORIA -NIVELL DE SEVERITAT 4
GRD137-1 INFECCIONS I INFLAMACIONS PULMONARS MAJORS -NIVELL DE SEVERITAT 1
GRD137-2 INFECCIONS I INFLAMACIONS PULMONARS MAJORS -NIVELL DE SEVERITAT 2
GRD137-3 INFECCIONS I INFLAMACIONS PULMONARS MAJORS -NIVELL DE SEVERITAT 3
GRD137-4 INFECCIONS I INFLAMACIONS PULMONARS MAJORS -NIVELL DE SEVERITAT 4
GRD138-1 BRONQUIOLITIS I PNEUMÒNIA PER VIRUS SINCITIAL RESPIRATORI -NIVELL DE SEVERITAT 1
GRD138-2 BRONQUIOLITIS I PNEUMÒNIA PER VIRUS SINCITIAL RESPIRATORI -NIVELL DE SEVERITAT 2
GRD138-3 BRONQUIOLITIS I PNEUMÒNIA PER VIRUS SINCITIAL RESPIRATORI -NIVELL DE SEVERITAT 3
GRD138-4 BRONQUIOLITIS I PNEUMÒNIA PER VIRUS SINCITIAL RESPIRATORI -NIVELL DE SEVERITAT 4
GRD141-1 ASMA -NIVELL DE SEVERITAT 1
GRD141-2 ASMA -NIVELL DE SEVERITAT 2
GRD141-3 ASMA -NIVELL DE SEVERITAT 3
GRD141-4 ASMA -NIVELL DE SEVERITAT 4
GRD143-1 ALTRES MALALTIES RESPIRATÒRIES EXCEPTE SIGNES, SÍMPTOMES I DIAG. MENORS -NIVELL DE SEVERITAT 1
GRD143-2 ALTRES MALALTIES RESPIRATÒRIES EXCEPTE SIGNES, SÍMPTOMES I DIAG. MENORS -NIVELL DE SEVERITAT 2
GRD143-3 ALTRES MALALTIES RESPIRATÒRIES EXCEPTE SIGNES, SÍMPTOMES I DIAG. MENORS -NIVELL DE SEVERITAT 3
GRD143-4 ALTRES MALALTIES RESPIRATÒRIES EXCEPTE SIGNES, SÍMPTOMES I DIAG. MENORS -NIVELL DE SEVERITAT 4
GRD161-1 IMPLANTACIÓ DE DESFIBRIL·LADOR CARDÍAC I SISTEMA D’ASSISTÈNCIA CARDÍACA -NIVELL DE SEVERITAT 1
GRD161-2 IMPLANTACIÓ DE DESFIBRIL·LADOR CARDÍAC I SISTEMA D’ASSISTÈNCIA CARDÍACA -NIVELL DE SEVERITAT 2
GRD161-3 IMPLANTACIÓ DE DESFIBRIL·LADOR CARDÍAC I SISTEMA D’ASSISTÈNCIA CARDÍACA -NIVELL DE SEVERITAT 3
GRD161-4 IMPLANTACIÓ DE DESFIBRIL·LADOR CARDÍAC I SISTEMA D’ASSISTÈNCIA CARDÍACA -NIVELL DE SEVERITAT 4
GRD162-1 PROCEDIMENTS SOBRE VÀLVULES CARDÍAQUES AMB IAM O DIAGNÒSTIC COMPLEX -NIVELL DE SEVERITAT 1.
GRD162-2 PROCEDIMENTS SOBRE VÀLVULES CARDÍAQUES AMB IAM O DIAGNÒSTIC COMPLEX -NIVELL DE SEVERITAT 2,
GRD162-3 PROCEDIMENTS SOBRE VÀLVULES CARDÍAQUES AMB IAM O DIAGNÒSTIC COMPLEX -NIVELL DE SEVERITAT 3.
GRD162-4 PROCEDIMENTS SOBRE VÀLVULES CARDÍAQUES AMB IAM O DIAGNÒSTIC COMPLEX -NIVELL DE SEVERITAT 4.
GRD163-1 PROCEDIMENTS SOBRE VÀLVULES CARDÍAQUES SENSE IAM O DIAGNÒSTIC COMPLEX -NIVELL DE SEVERITAT 1.
GRD163-2 PROCEDIMENTS SOBRE VÀLVULES CARDÍAQUES SENSE IAM O DIAGNÒSTIC COMPLEX -NIVELL DE SEVERITAT 2.
GRD163-3 PROCEDIMENTS SOBRE VÀLVULES CARDÍAQUES SENSE IAM O DIAGNÒSTIC COMPLEX -NIVELL DE SEVERITAT 3.
GRD163-4 PROCEDIMENTS SOBRE VÀLVULES CARDÍAQUES SENSE IAM O DIAGNÒSTIC COMPLEX -NIVELL DE SEVERITAT 4.
GRD165-1 BYPASS CORONARI AMB IAM O DIAGNÒSTIC COMPLEX -NIVELL DE SEVERITAT 1.
GRD165-2 BYPASS CORONARI AMB IAM O DIAGNÒSTIC COMPLEX -Nivell DE SEVERITAT 2,
GRD165-3 BYPASS CORONARI AMB IAM O DIAGNÒSTIC COMPLEX -Nivell DE SEVERITAT 3.
GRD165-4 BYPASS CORONARI AMB IAM O DIAGNÒSTIC COMPLEX -Nivell DE SEVERITAT 4.
GRD166-1 BYPASS CORONARI SENSE IAM O DIAGNÒSTIC COMPLEX -NIVELL DE SEVERITAT 1.
GRD166-2 BYPASS CORONARI SENSE IAM O DIAGNÒSTIC COMPLEX -NIVELL DE SEVERITAT 2.
GRD166-3 BYPASS CORONARI SENSE IAM O DIAGNÒSTIC COMPLEX -NIVELL DE SEVERITAT 3.
GRD166-4 BYPASS CORONARI SENSE IAM O DIAGNÒSTIC COMPLEX -NIVELL DE SEVERITAT 4.
GRD167-1 ALTRES PROCEDIMENTS CARDIOTORÀCICS I VASCULARS TORÀCICS -NIVELL DE SEVERITAT 1.
GRD167-2 ALTRES PROCEDIMENTS CARDIOTORÀCICS I VASCULARS TORÀCICS -NIVELL DE SEVERITAT 2.
GRD167-3 ALTRES PROCEDIMENTS CARDIOTORÀCICS I VASCULARS TORÀCICS -NIVELL DE SEVERITAT 3.
GRD167-4 ALTRES PROCEDIMENTS CARDIOTORÀCICS I VASCULARS TORÀCICS -NIVELL DE SEVERITAT 4.
GRD169-1 PROCEDIMENTS ABDOMINALS VASCULARS MAJORS -NIVELL DE SEVERITAT 1.
GRD169-2 PROCEDIMENTS ABDOMINALS VASCULARS MAJORS -NIVELL DE SEVERITAT 2.
GRD169-3 PROCEDIMENTS ABDOMINALS VASCULARS MAJORS -NIVELL DE SEVERITAT 3.
GRD169-4 PROCEDIMENTS ABDOMINALS VASCULARS MAJORS -NIVELL DE SEVERITAT 4.
GRD174-1 INTERVENCIONS CORONÀRIES PERCUTÀNIES AMB IAM -NIVELL DE SEVERITAT 1.
GRD174-2 INTERVENCIONS CORONÀRIES PERCUTÀNIES AMB IAM -NIVELL DE SEVERITAT 2.
GRD174-3 INTERVENCIONS CORONÀRIES PERCUTÀNIES AMB IAM -NIVELL DE SEVERITAT 3.
GRD174-4 INTERVENCIONS CORONÀRIES PERCUTÀNIES AMB IAM -NIVELL DE SEVERITAT 4.
GRD175-1 INTERVENCIONS CORONÀRIES PERCUTÀNIES SENSE IAM -NIVELL DE SEVERITAT 1.
GRD175-2 INTERVENCIONS CORONÀRIES PERCUTÀNIES SENSE IAM -NIVELL DE SEVERITAT 2.
GRD175-3 INTERVENCIONS CORONÀRIES PERCUTÀNIES SENSE IAM -NIVELL DE SEVERITAT 3.
GRD175-4 INTERVENCIONS CORONÀRIES PERCUTÀNIES SENSE IAM -NIVELL DE SEVERITAT 4.
GRD191-1 CATETERISME CARDÍAC PER MALALTIA ARTERIAL CORONÀRIA -NIVELL DE SEVERITAT 1.
GRD191-2 CATETERISME CARDÍAC PER MALALTIA ARTERIAL CORONÀRIA -NIVELL DE SEVERITAT 2.
GRD191-3 CATETERISME CARDÍAC PER MALALTIA ARTERIAL CORONÀRIA -NIVELL DE SEVERITAT 3.
GRD191-4 CATETERISME CARDÍAC PER MALALTIA ARTERIAL CORONÀRIA -NIVELL DE SEVERITAT 4.
GRD192-1 CATETERISME CARDÍAC PER UNA ALTRA CONDICIÓ NO CORONÀRIA -NIVELL DE SEVERITAT 1.
GRD192-2 ATETERISME CARDÍAC PER UNA ALTRA CONDICIÓ NO CORONÀRIA -NIVELL DE SEVERITAT 2.
GRD192-3 ATETERISME CARDÍAC PER UNA ALTRA CONDICIÓ NO CORONÀRIA -NIVELL DE SEVERITAT 3.
GRD192-4 ATETERISME CARDÍAC PER UNA ALTRA CONDICIÓ NO CORONÀRIA -NIVELL DE SEVERITAT 4.
GRD196-1 PARADA CARDÍACA I XOC -NIVELL DE SEVERITAT 1.
GRD196-2 PARADA CARDÍACA I XOC -NIVELL DE SEVERITAT 2.
GRD196-3 PARADA CARDÍACA I XOC -NIVELL DE SEVERITAT 3.
GRD196-4 PARADA CARDÍACA I XOC -NIVELL DE SEVERITAT 4.
GRD249-1 ALTRES GASTROENTERITIS, NÀUSEES I VÒMITS -NIVELL DE SEVERITAT 1.
GRD249-2 ALTRES GASTROENTERITIS, NÀUSEES I VÒMITS -NIVELL DE SEVERITAT 2.
GRD249-3 ALTRES GASTROENTERITIS, NÀUSEES I VÒMITS -NIVELL DE SEVERITAT 3.
GRD249-4 ALTRES GASTROENTERITIS, NÀUSEES I VÒMITS -NIVELL DE SEVERITAT 4.
GRD263-1 COLECISTECTOMIA -NIVELL DE SEVERITAT 1.
GRD263-2 COLECISTECTOMIA -NIVELL DE SEVERITAT 2.
GRD263-3 COLECISTECTOMIA -NIVELL DE SEVERITAT 3.
GRD263-4 COLECISTECTOMIA -NIVELL DE SEVERITAT 4.
GRD280-1 MALALTIA HEPÀTICA ALCOHÒLICA -NIVELL DE SEVERITAT 1.
GRD280-2 MALALTIA HEPÀTICA ALCOHÒLICA -NIVELL DE SEVERITAT 2.
GRD280-3 MALALTIA HEPÀTICA ALCOHÒLICA -NIVELL DE SEVERITAT 3.
GRD280-4 MALALTIA HEPÀTICA ALCOHÒLICA -NIVELL DE SEVERITAT 4.
GRD308-1 REPARACIÓ DE FRACTURA DE MALUC I FÈMUR -NIVELL DE SEVERITAT 1.
GRD308-2 REPARACIÓ DE FRACTURA DE MALUC I FÈMUR -NIVELL DE SEVERITAT 2.
GRD308-3 REPARACIÓ DE FRACTURA DE MALUC I FÈMUR -NIVELL DE SEVERITAT 3.
GRD308-4 REPARACIÓ DE FRACTURA DE MALUC I FÈMUR -NIVELL DE SEVERITAT 4.
GRD309-1 ALTRES CIRURGIES IMPORTANTS DE MALUC I FÈMUR -NIVELL DE SEVERITAT 1.
GRD309-2 ALTRES CIRURGIES IMPORTANTS DE MALUC I FÈMUR -NIVELL DE SEVERITAT 2.
GRD309-3 ALTRES CIRURGIES IMPORTANTS DE MALUC I FÈMUR -NIVELL DE SEVERITAT 3.
GRD309-4 ALTRES CIRURGIES IMPORTANTS DE MALUC I FÈMUR -NIVELL DE SEVERITAT 4.
GRD315-1 PROCEDIMENTS SOBRE MUSCLE, COLZE I AVANTBRAÇ EXC. SUBSTITUCIÓ D'ARTICULACIÓ -NIVELL DE SEVERITAT 1 .
GRD315-2 PROCEDIMENTS SOBRE MUSCLE, COLZE I AVANTBRAÇ EXC. SUBSTITUCIÓ D'ARTICULACIÓ -NIVELL DE SEVERITAT 2.
GRD315-3 PROCEDIMENTS SOBRE MUSCLE, COLZE I AVANTBRAÇ EXC. SUBSTITUCIÓ D'ARTICULACIÓ -NIVELL DE SEVERITAT 3.
GRD315-4 PROCEDIMENTS SOBRE MUSCLE, COLZE I AVANTBRAÇ EXC. SUBSTITUCIÓ D'ARTICULACIÓ -NIVELL DE SEVERITAT 4.
GRD383-1 CEL·LULITIS I ALTRES INFECCIONS DE PELL -NIVELL DE SEVERITAT 1.
GRD383-2 CEL·LULITIS I ALTRES INFECCIONS DE PELL -NIVELL DE SEVERITAT 2.
GRD383-3 CEL·LULITIS I ALTRES INFECCIONS DE PELL -NIVELL DE SEVERITAT 3.
GRD383-4 CEL·LULITIS I ALTRES INFECCIONS DE PELL -NIVELL DE SEVERITAT 4.
GRD401-1 PROCEDIMENTS SOBRE GLÀNDULA ADRENAL -NIVELL DE SEVERITAT 1.
GRD401-2 PROCEDIMENTS SOBRE GLÀNDULA ADRENAL -NIVELL DE SEVERITAT 2.
GRD401-3 PROCEDIMENTS SOBRE GLÀNDULA ADRENAL -NIVELL DE SEVERITAT 3.
GRD401-4 PROCEDIMENTS SOBRE GLÀNDULA ADRENAL -NIVELL DE SEVERITAT 4.
GRD404-1 PROCEDIMENTS SOBRE TIROIDES, PARATIROIDES I TRACTE TIROGLOS -NIVELL DE SEVERITAT 1.
GRD404-2 PROCEDIMENTS SOBRE TIROIDES, PARATIROIDES I TRACTE TIROGLOS -NIVELL DE SEVERITAT 2.
GRD404-3 PROCEDIMENTS SOBRE TIROIDES, PARATIROIDES I TRACTE TIROGLOS -NIVELL DE SEVERITAT 3.
GRD404-4 PROCEDIMENTS SOBRE TIROIDES, PARATIROIDES I TRACTE TIROGLOS -NIVELL DE SEVERITAT 4.
GRD421-1 MALNUTRICIÓ, RETARD EN EL DESENVOLUPAMENT I ALTRES MALALTIES NUTRICIONALS -NIVELL DE SEVERITAT 1.
GRD421-2 MALNUTRICIÓ, RETARD EN EL DESENVOLUPAMENT I ALTRES MALALTIES NUTRICIONALS -NIVELL DE SEVERITAT 2.
GRD421-3 MALNUTRICIÓ, RETARD EN EL DESENVOLUPAMENT I ALTRES MALALTIES NUTRICIONALS -NIVELL DE SEVERITAT 3.
GRD421-4 MALNUTRICIÓ, RETARD EN EL DESENVOLUPAMENT I ALTRES MALALTIES NUTRICIONALS -NIVELL DE SEVERITAT 4.
GRD425-1 ALTRES TRASTRONS ELECTROLÍTICS NO HIPOVOLÈMICS-NIVELL DE SEVERITAT 1.
GRD425-2 ALTRES TRASTRONS ELECTROLÍTICS NO HIPOVOLÈMICS-NIVELL DE SEVERITAT 2.
GRD425-3 ALTRES TRASTRONS ELECTROLÍTICS NO HIPOVOLÈMICS-NIVELL DE SEVERITAT 3.
GRD425-4 ALTRES TRASTRONS ELECTROLÍTICS NO HIPOVOLÈMICS-NIVELL DE SEVERITAT 4.
GRD444-1 REPARACIÓ DEL DISPOSITIU D’ACCÉS I GOTS PER DIÀLISI RENAL -NIVELL DE SEVERITAT 1.
GRD444-2 REPARACIÓ DEL DISPOSITIU D’ACCÉS I GOTS PER DIÀLISI RENAL -NIVELL DE SEVERITAT 2.
GRD444-3 REPARACIÓ DEL DISPOSITIU D’ACCÉS I GOTS PER DIÀLISI RENAL -NIVELL DE SEVERITAT 3.
GRD444-4 REPARACIÓ DEL DISPOSITIU D’ACCÉS I GOTS PER DIÀLISI RENAL -NIVELL DE SEVERITAT 4.
GRD447-1 ALTRES PROCEDIMENTS SOBRE RENYÓ I TRACTE URINARI I RELACIONATS– NIVELL DE SEVERITAT 1.
GRD447-2 ALTRES PROCEDIMENTS SOBRE RENYÓ I TRACTE URINARI I RELACIONATS– NIVELL DE SEVERITAT 2.
GRD447-3 ALTRES PROCEDIMENTS SOBRE RENYÓ I TRACTE URINARI I RELACIONATS– NIVELL DE SEVERITAT 3.
GRD447-4 ALTRES PROCEDIMENTS SOBRE RENYÓ I TRACTE URINARI I RELACIONATS– NIVELL DE SEVERITAT 4.
GRD465-1 CÀLCULS URINARIS I OBSTRUCCIÓ ADQUIRIDA DEL TRACTE URINARI SUPERIOR – NIVELL DE SEVERITAT 1.
GRD465-2 CÀLCULS URINARIS I OBSTRUCCIÓ ADQUIRIDA DEL TRACTE URINARI SUPERIOR – NIVELL DE SEVERITAT 2.
GRD465-3 CÀLCULS URINARIS I OBSTRUCCIÓ ADQUIRIDA DEL TRACTE URINARI SUPERIOR – NIVELL DE SEVERITAT 3.
GRD465-4 CÀLCULS URINARIS I OBSTRUCCIÓ ADQUIRIDA DEL TRACTE URINARI SUPERIOR – NIVELL DE SEVERITAT 4.
GRD466-1 MAL FUNCIONAMENT, REACCIÓ O COMPLICACIÓ DE DISPOSITIU QUIRÚRGIC GENITOURINARI -NIVELL DE SEVERITAT 1.
GRD466-2 MAL FUNCIONAMENT, REACCIÓ O COMPLICACIÓ DE DISPOSITIU QUIRÚRGIC GENITOURINARI -NIVELL DE SEVERITAT 2.
GRD466-3 MAL FUNCIONAMENT, REACCIÓ O COMPLICACIÓ DE DISPOSITIU QUIRÚRGIC GENITOURINARI -NIVELL DE SEVERITAT 3.
GRD466-4 MAL FUNCIONAMENT, REACCIÓ O COMPLICACIÓ DE DISPOSITIU QUIRÚRGIC GENITOURINARI -NIVELL DE SEVERITAT 4.
GRD483-1 PROCEDIMENTS SOBRE PENIS, TESTICLES I ESCROT -NIVELL DE SEVERITAT 1.
GRD483-2 PROCEDIMENTS SOBRE PENIS, TESTICLES I ESCROT -NIVELL DE SEVERITAT 2.
GRD483-3 PROCEDIMENTS SOBRE PENIS, TESTICLES I ESCROT -NIVELL DE SEVERITAT 3.
GRD483-4 PROCEDIMENTS SOBRE PENIS, TESTICLES I ESCROT -NIVELL DE SEVERITAT 4.
GRD510-1 EVISCERACIÓ PÈLVICA, HISTERECTOMIA RADICAL I ALTRES PROC. GINECOLÒGICS RADICALS -NIVELL DE SEVERITAT 1.
GRD510-2 EVISCERACIÓ PÈLVICA, HISTERECTOMIA RADICAL I ALTRES PROC. GINECOLÒGICS RADICALS -NIVELL DE SEVERITAT 2.
GRD510-3 EVISCERACIÓ PÈLVICA, HISTERECTOMIA RADICAL I ALTRES PROC. GINECOLÒGICS RADICALS -NIVELL DE SEVERITAT 3.
GRD510-4 EVISCERACIÓ PÈLVICA, HISTERECTOMIA RADICAL I ALTRES PROC. GINECOLÒGICS RADICALS -NIVELL DE SEVERITAT 4.
GRD513-1 PROC. SOBRE ÚTER I ANNEXOS PER NO MALIGNITAT, EXCEPTE LEIOMIOMA-NIVELL DE SEVERITAT 1.
GRD513-2 PROC. SOBRE ÚTER I ANNEXOS PER NO MALIGNITAT, EXCEPTE LEIOMIOMA-NIVELL DE SEVERITAT 2.
GRD513-3 PROC. SOBRE ÚTER I ANNEXOS PER NO MALIGNITAT, EXCEPTE LEIOMIOMA-NIVELL DE SEVERITAT 3.
GRD513-4 PROC. SOBRE ÚTER I ANNEXOS PER NO MALIGNITAT, EXCEPTE LEIOMIOMA-NIVELL DE SEVERITAT 4.
GRD563-1 TREBALL DE PART PREMATUR -NIVELL DE SEVERITAT 1.
GRD563-2 TREBALL DE PART PREMATUR -NIVELL DE SEVERITAT 2.
GRD563-3 TREBALL DE PART PREMATUR -NIVELL DE SEVERITAT 3.
GRD563-4 TREBALL DE PART PREMATUR -NIVELL DE SEVERITAT 4.
GRD626-1 NOUNAT, PES AL NÉIXER 2000-2499 G, NOUNAT NORMAL O NOUNAT AMB ALTRES PROBLEMES -NIVELL DE SEVERITAT 1.
GRD626-2 NOUNAT, PES AL NÉIXER 2000-2499 G, NOUNAT NORMAL O NOUNAT AMB ALTRES PROBLEMES -NIVELL DE SEVERITAT 2.
GRD626-3 NOUNAT, PES AL NÉIXER 2000-2499 G, NOUNAT NORMAL O NOUNAT AMB ALTRES PROBLEMES -NIVELL DE SEVERITAT 3.
GRD626-4 NOUNAT, PES AL NÉIXER 2000-2499 G, NOUNAT NORMAL O NOUNAT AMB ALTRES PROBLEMES -NIVELL DE SEVERITAT 4.
GRD758-1 TRASTORNS DE COMPORTAMENT -NIVELL DE SEVERITAT 1.
GRD758-2 TRASTORNS DE COMPORTAMENT -NIVELL DE SEVERITAT 2.
GRD758-3 TRASTORNS DE COMPORTAMENT -NIVELL DE SEVERITAT 3.
GRD758-4 TRASTORNS DE COMPORTAMENT -NIVELL DE SEVERITAT 4.
GRD842-1 CREMADES AMB EMPELT DE PELL EXC. EXTENSES DE 3ER GRAU -NIVELL DE SEVERITAT 1.
GRD842-2 CREMADES AMB EMPELT DE PELL EXC. EXTENSES DE 3ER GRAU -NIVELL DE SEVERITAT 2.
GRD842-3 CREMADES AMB EMPELT DE PELL EXC. EXTENSES DE 3ER GRAU -NIVELL DE SEVERITAT 3.
GRD842-4 CREMADES AMB EMPELT DE PELL EXC. EXTENSES DE 3ER GRAU -NIVELL DE SEVERITAT 4.
GRD844-1 CREMADES DE GROSSOR PARCIAL SENSE EMPELT DE PELL -NIVELL DE SEVERITAT 1.
GRD844-2 CREMADES DE GROSSOR PARCIAL SENSE EMPELT DE PELL -NIVELL DE SEVERITAT 2.
GRD844-3 CREMADES DE GROSSOR PARCIAL SENSE EMPELT DE PELL -NIVELL DE SEVERITAT 3.
GRD844-4 CREMADES DE GROSSOR PARCIAL SENSE EMPELT DE PELL -NIVELL DE SEVERITAT 4.


2. S’introdueixen nous epígrafs (codis GRD-APR) en el quadre de l’apartat 5 de l’article 29.1-7 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, amb la redacció següent:

Codis
GRD-APR Descripció Euros (€)
GRD009-1 OXIGENACIÓ PER MEMBRANA EXTRACORPÒRIA (ECMO) -NIVELL DE SEVERITAT 1 22.837,33
GRD009-2 OXIGENACIÓ PER MEMBRANA EXTRACORPÒRIA (ECMO) -NIVELL DE SEVERITAT 2 31.070,37
GRD009-3 OXIGENACIÓ PER MEMBRANA EXTRACORPÒRIA (ECMO) -NIVELL DE SEVERITAT 3 45.072,20
GRD009-4 OXIGENACIÓ PER MEMBRANA EXTRACORPÒRIA (ECMO) -NIVELL DE SEVERITAT 4 63.640,60
GRD010-1 TRAUMA AL CAP AMB COMA PROFUND -NIVELL DE SEVERITAT 1 6.650,90
GRD010-2 TRAUMA AL CAP AMB COMA PROFUND-NIVELL DE SEVERITAT 2 9.048,61
GRD010-3 TRAUMA AL CAP AMB COMA PROFUND -NIVELL DE SEVERITAT 3 13.126,01
GRD010-4 TRAUMA AL CAP AMB COMA PROFUND -NIVELL DE SEVERITAT 4 45.748,39
GRD059-1 ANÒXIA I UN ALTRE DANY CEREBRAL SEVER -NIVELL DE SEVERITAT 1 2.834,72
GRD059-2 ANÒXIA I UN ALTRE DANY CEREBRAL SEVER -NIVELL DE SEVERITAT 2 3.282,51
GRD059-3 ANÒXIA I UN ALTRE DANY CEREBRAL SEVER -NIVELL DE SEVERITAT 3 4.237,91
GRD059-4 ANÒXIA I UN ALTRE DANY CEREBRAL SEVER -NIVELL DE SEVERITAT 4 10.611,41
GRD145-1 BRONQUITIS AGUDA I SÍMPTOMES RELACIONATS NIVELL DE SEVERITAT 1 2.099,62
GRD145-2 BRONQUITIS AGUDA I SÍMPTOMES RELACIONATS NIVELL DE SEVERITAT 2 2.524,94
GRD145-3 BRONQUITIS AGUDA I SÍMPTOMES RELACIONATS NIVELL DE SEVERITAT 3 3.580,60
GRD145-4 BRONQUITIS AGUDA I SÍMPTOMES RELACIONATS NIVELL DE SEVERITAT 4 6.783,53
GRD181-1 PROCEDIMENTS ARTERIALS D’EXTREMITAT INFERIOR -NIVELL DE SEVERITAT 1 6.573,12
GRD181-2 PROCEDIMENTS ARTERIALS D’EXTREMITAT INFERIOR -NIVELL DE SEVERITAT 2 8.938,91
GRD181-3 PROCEDIMENTS ARTERIALS D’EXTREMITAT INFERIOR -NIVELL DE SEVERITAT 3 14.819,20
GRD181-4 PROCEDIMENTS ARTERIALS D’EXTREMITAT INFERIOR -NIVELL DE SEVERITAT 4 26.605,86
GRD182-1 ALTRES PROCEDIMENTS VASCULARS PERIFÈRICS -NIVELL DE SEVERITAT 1 8.400,29
GRD182-2 ALTRES PROCEDIMENTS VASCULARS PERIFÈRICS -NIVELL DE SEVERITAT 2 10.035,48
GRD182-3 ALTRES PROCEDIMENTS VASCULARS PERIFÈRICS -NIVELL DE SEVERITAT 3 13.661,93
GRD182-4 ALTRES PROCEDIMENTS VASCULARS PERIFÈRICS -NIVELL DE SEVERITAT 4 24.156,45
GRD230-1 PROCEDIMENTS MAJORS SOBRE INTESTÍ PRIM -NIVELL DE SEVERITAT 1
5.935,14
GRD230-2 PROCEDIMENTS MAJORS SOBRE INTESTÍ PRIM -NIVELL DE SEVERITAT 2
7.582,02
GRD230-3 PROCEDIMENTS MAJORS SOBRE INTESTÍ PRIM -NIVELL DE SEVERITAT 3
11.595,58
GRD230-4 PROCEDIMENTS MAJORS SOBRE INTESTÍ PRIM -NIVELL DE SEVERITAT 4
22.940,29
GRD231-1 PROCEDIMENTS MAJORS SOBRE INTESTÍ GROS-NIVELL DE SEVERITAT 1
6.249,41
GRD231-2 PROCEDIMENTS MAJORS SOBRE INTESTÍ GROS-NIVELL DE SEVERITAT 2
7.856,73
GRD231-3 PROCEDIMENTS MAJORS SOBRE INTESTÍ GROS-NIVELL DE SEVERITAT 3
11.881,98
GRD231-4 PROCEDIMENTS MAJORS SOBRE INTESTÍ GROS-NIVELL DE SEVERITAT 4
23.482,50
GRD232-1 FUNDOPLICATURA GÀSTRICA -NIVELL DE SEVERITAT 1 4.804,40
GRD232-2 FUNDOPLICATURA GÀSTRICA -NIVELL DE SEVERITAT 2 5.929,75
GRD232-3 FUNDOPLICATURA GÀSTRICA -NIVELL DE SEVERITAT 3 9.844,40
GRD232-4 FUNDOPLICATURA GÀSTRICA -NIVELL DE SEVERITAT 4 22.880,94
GRD233-1 APENDICECTOMIA AMB DIAGNÒSTIC PRINCIPAL COMPLEX -NIVELL DE SEVERITAT 1 4.911,86
GRD233-2 APENDICECTOMIA AMB DIAGNÒSTIC PRINCIPAL COMPLEX -NIVELL DE SEVERITAT 2 4.916,35
GRD233-3 APENDICECTOMIA AMB DIAGNÒSTIC PRINCIPAL COMPLEX -NIVELL DE SEVERITAT 3 8.437,16
GRD233-4 APENDICECTOMIA AMB DIAGNÒSTIC PRINCIPAL COMPLEX -NIVELL DE SEVERITAT 4 16.059,19
GRD234-1 APENDICECTOMIA SENSE DIAGNÒSTIC PRINCIPAL COMPLEX -NIVELL DE SEVERITAT 1 3.696,59
GRD234-2 APENDICECTOMIA SENSE DIAGNÒSTIC PRINCIPAL COMPLEX -NIVELL DE SEVERITAT 2 4.891,18
GRD234-3 APENDICECTOMIA SENSE DIAGNÒSTIC PRINCIPAL COMPLEX -NIVELL DE SEVERITAT 3 8.266,31
GRD234-4 APENDICECTOMIA SENSE DIAGNÒSTIC PRINCIPAL COMPLEX -NIVELL DE SEVERITAT 4 15.383,45
GRD322-1 SUBSTITUCIÓ DE MUSCLE I COLZE -NIVELL DE SEVERITAT 1 6.727,33
GRD322-2 SUBSTITUCIÓ DE MUSCLE I COLZE -NIVELL DE SEVERITAT 2 7.332,49
GRD322-3 SUBSTITUCIÓ DE MUSCLE I COLZE -NIVELL DE SEVERITAT 3 10.360,54
GRD322-4 SUBSTITUCIÓ DE MUSCLE I COLZE -NIVELL DE SEVERITAT 4 17.375,16
GRD426-1 TRASTORNS DEL SODI NO HIPOVOLÈMICS-NIVELL DE SEVERITAT 1 1.832,11
GRD426-2 TRASTORNS DEL SODI NO HIPOVOLÈMICS-NIVELL DE SEVERITAT 2 2.440,42
GRD426-3 TRASTORNS DEL SODI NO HIPOVOLÈMICS-NIVELL DE SEVERITAT 3 3.613,87
GRD426-4 TRASTORNS DEL SODI NO HIPOVOLÈMICS-NIVELL DE SEVERITAT 4 8.347,69
GRD427-1 TRASTORNS DE LA TIROIDE -NIVELL DE SEVERITAT 1 2.248,44
GRD427-2 TRASTORNS DE LA TIROIDE -NIVELL DE SEVERITAT 2 2.929,58
GRD427-3 TRASTORNS DE LA TIROIDE -NIVELL DE SEVERITAT 3 4.609,28
GRD427-4 TRASTORNS DE LA TIROIDE -NIVELL DE SEVERITAT 4 9.817,42
GRD469-1 DANY AGUT DE RENYÓ -NIVELL DE SEVERITAT 1 2.056,91
GRD469-2 DANY AGUT DE RENYÓ -NIVELL DE SEVERITAT 2 2.782,11
GRD469-3 DANY AGUT DE RENYÓ -NIVELL DE SEVERITAT 3 4.534,20
GRD469-4 DANY AGUT DE RENYÓ -NIVELL DE SEVERITAT 4 10.649,18
GRD470-1 MALALTIA CRÒNICA DE RENYÓ -NIVELL DE SEVERITAT 1 2.171,56
GRD470-2 MALALTIA CRÒNICA DE RENYÓ -NIVELL DE SEVERITAT 2 2.932,73
GRD470-3 MALALTIA CRÒNICA DE RENYÓ -NIVELL DE SEVERITAT 3 4.298,61
GRD470-4 MALALTIA CRÒNICA DE RENYÓ -NIVELL DE SEVERITAT 4 9.180,34
GRD695-1 QUIMIOTERÀPIA PER LEUCÈMIA AGUDA -NIVELL DE SEVERITAT 1 2.739,85
GRD695-2 QUIMIOTERÀPIA PER LEUCÈMIA AGUDA -NIVELL DE SEVERITAT 2 3.995,13
GRD695-3 QUIMIOTERÀPIA PER LEUCÈMIA AGUDA -NIVELL DE SEVERITAT 3 10.413,14
GRD695-4 QUIMIOTERÀPIA PER LEUCÈMIA AGUDA -NIVELL DE SEVERITAT 4 28.697,39
GRD696-1 ALTRA QUIMIOTERÀPIA -NIVELL DE SEVERITAT 1 3.594,54
GRD696-2 ALTRA QUIMIOTERÀPIA -NIVELL DE SEVERITAT 2 4.281,52
GRD696-3 ALTRA QUIMIOTERÀPIA -NIVELL DE SEVERITAT 3 6.732,73
GRD696-4 ALTRA QUIMIOTERÀPIA -NIVELL DE SEVERITAT 4 16.014,68
GRD792-1 PROCEDIMENT QUIRÚRGIC EXTENSIU PER ALTRES COMPLICACIONS DE TRACTAMENT -NIVELL DE SEVERITAT 1
4.490,58
GRD792-2 PROCEDIMENT QUIRÚRGIC EXTENSIU PER ALTRES COMPLICACIONS DE TRACTAMENT -NIVELL DE SEVERITAT 2
6.602,35
GRD792-3 PROCEDIMENT QUIRÚRGIC EXTENSIU PER ALTRES COMPLICACIONS DE TRACTAMENT -NIVELL DE SEVERITAT 3
10.647,83
GRD792-4 PROCEDIMENT QUIRÚRGIC EXTENSIU PER ALTRES COMPLICACIONS DE TRACTAMENT -NIVELL DE SEVERITAT 4
24.095,76
GRD793-1 PROCEDIMENT QUIRÚRGIC MODERADAMENT EXTENSIU PER ALTRES COMPLICACIONS DE TRACTAMENT -NIVELL DE SEVERITAT 1 4.343,57
GRD793-2 PROCEDIMENT QUIRÚRGIC MODERADAMENT EXTENSIU PER ALTRES COMPLICACIONS DE TRACTAMENT -NIVELL DE SEVERITAT 2 6.332,59
GRD793-3 PROCEDIMENT QUIRÚRGIC MODERADAMENT EXTENSIU PER ALTRES COMPLICACIONS DE TRACTAMENT -NIVELL DE SEVERITAT 3 10.207,67
GRD793-4 PROCEDIMENT QUIRÚRGIC MODERADAMENT EXTENSIU PER ALTRES COMPLICACIONS DE TRACTAMENT -NIVELL DE SEVERITAT 4 21.612,63
GRD794-1 PROCEDIMENT QUIRÚRGIC NO EXTENSIU PER ALTRES COMPLICACIONS DE TRACTAMENT -NIVELL DE SEVERITAT 1
4.142,15
GRD794-2 PROCEDIMENT QUIRÚRGIC NO EXTENSIU PER ALTRES COMPLICACIONS DE TRACTAMENT -NIVELL DE SEVERITAT 2
6.007,08
GRD794-3 PROCEDIMENT QUIRÚRGIC NO EXTENSIU PER ALTRES COMPLICACIONS DE TRACTAMENT -NIVELL DE SEVERITAT 3
9.831,81
GRD794-4 PROCEDIMENT QUIRÚRGIC NO EXTENSIU PER ALTRES COMPLICACIONS DE TRACTAMENT -NIVELL DE SEVERITAT 4
18.489,27
GRD810-1 HEMORRÀGIA O HEMATOMA A CAUSA de COMPLICACIÓ -NIVELL DE SEVERITAT 1 2.379,72
GRD810-2 HEMORRÀGIA O HEMATOMA A CAUSA de COMPLICACIÓ -NIVELL DE SEVERITAT 2 3.089,19
GRD810-3 HEMORRÀGIA O HEMATOMA A CAUSA de COMPLICACIÓ -NIVELL DE SEVERITAT 3 4.764,84
GRD810-4 HEMORRÀGIA O HEMATOMA A CAUSA de COMPLICACIÓ -NIVELL DE SEVERITAT 4 11.083,94
GRD817-1 SOBREDOSI -NIVELL DE SEVERITAT 1 1.673,85
GRD817-2 SOBREDOSI -NIVELL DE SEVERITAT 2 2.109,96
GRD817-3 SOBREDOSI -NIVELL DE SEVERITAT 3 3.573,85
GRD817-4 SOBREDOSI -NIVELL DE SEVERITAT 4 8.766,26Article 17
Es modifica l’epígraf codi AM0301 del quadre de l’apartat 7 de l’article 29.1-9 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, que passa a tindre la redacció següent:

Codi Descripció Import (€)
AM0301 Assistència sanitària prestada pels equips SAMU del servei d’emergències sanitàries (SES) 596,15Article 18
1. Es modifica l’apartat 10 de l’article 29.1-10 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, que passa a tindre la redacció següent:
«10. La quota íntegra en els supòsits d’anatomia patològica (*) s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

Codi Descripció Import (€)
PR1001 Citologia exfoliativa ginecològica 16,11
PR1002 Citologia clínica (vessaments, orina, LCR, raspallats i aspirats) 28,42
PR1003 Biòpsia o peça quirúrgica tipus 1. 21,79
(inclou les mostres següents: reconeixement histològic de teixit presumiblement normal, amígdales i adenoides, apèndix, comprovació de conductes deferents, comprovació de ganglis simpàtics, comprovació de nervis, vesícula, comprovació de trompes de Fal·lopi).
PR1004 Biòpsia o peça quirúrgica tipus 2 47,37
(inclou les mostres següents: biòpsia endoscòpica d’aparell digestiu i urinari; polipectomies, biòpsia de restes ovulars, biòpsia d’endometri; biòpsia de llengua i cavitat oral; biòpsia de mucoses; biòpsia cilíndrica de pròstata; quist pilonidal; buidatge d’una única localització anatòmica).

PR1005 Biòpsia o peça quirúrgica tipus 3 71,06
(inclou les mostres següents: biòpsia i sinoviectomia d’articulacions; melsa no tumoral; globus ocular, biòpsies oculars, còrnies; glàndules salivessis i suprarenals; hipòfisi; biòpsia de fetge i hepatectomia parcial; biòpsia de pàncrees; biòpsia de parts blanes; placenta i fetus de menys de 20 setmanes; pròstata biòpsia cilíndrica, resecció transuretral i prostatectomia per adenoma; tiroides, lobectomia no tumoral; úter per histerectomia simple; bufeta resecció transuretral).
PR1006 Biòpsia o peça quirúrgica tipus 4 113,69
(inclou les mostres següents: aparell digestiu, peça de resecció; melsa tumoral; conització de cèrvix; biòpsia d’endomiocardi; extremitats per isquèmia; gangli limfàtic, exclòs buidatge; biòpsia de medul·la òssia; penis tumoral; biòpsia post-trasplante; pulmó, biòpsia transbronquial tascó pulmonar per malaltia inflamatòria; renyó per malalties glomerulars, biòpsia; testicle tumoral; SNS, biòpsia; úter i annexos per causa no tumoral, incloent-hi úter miomatós).

PR1007 Biòpsia o peça quirúrgica tipus 5 217,91
(inclou les mostres següents: aparell digestiu, peça amb dissecció ganglionar; peça quirúrgica ginecològica, neoplàsia amb limfadenectomia o sense; hepatectomia amb limfadenectomia o sense; ossos, tumors; laringe tumoral; musculonervi, biòpsia; quadrantectomia mastectomia amb limfadenectomia o sense; parts blanes, resecció per tumors; prostatectomia cistectomia per carcinoma amb limfadenectomia o sense; pulmó, neoplàsies amb limfadenectomia o sense; renyó tumoral, amb limfadenectomia o sense; tiroidectomia per carcinoma; patologia neoplàsica i no-neoplàsica del SNC).
PR1008 Autòpsia clínica 795,86
PR1009 Tècniques histoquímiques convencionals 29,56
PR1010 Tècniques histoenzimològiques 40,86
R1011 Tècniques d’immunofluorescència directa en teixit 40,86
PR1012 Tècniques immunohistoquímiques aplicades al diagnòstic o tractament 45,84
PR1013 Microscòpia electrònica de transmissió i d’escombratge 130,62
PR1014 ISH (hibridació in situ) per a estudi de cadenes lleugeres, CMV, HPV, Epstein-Barr virus i altres determinacions 116,77
PR1015 FISH (hibridació in situ amb sonda marcada amb fluorescència) 233,05
PR1016 PCR 97,84
PR1018 Citogenètica en tumors sòlids 356,73
PR1019 Biòpsia intraoperatòria tipus 1: convencional o de conformitat histològic 85,27
PR1020 Biòpsia intraoperatòria tipus 2: realitzada fora de l’horari habitual de treball 227,39
PR1021 Citologia exfoliativa ginecològica (líquida) 17,96
PR1022 PAAF d’òrgans superficials i profunds amb presència de patòleg 66,32
PR1023 PAAF d’òrgans superficials i profunds sense presència de patòleg 33,16
PR1024 Tècniques immunohistoquímiques associades a dianes terapèutiques (HER2, ALK, ROS-1, PDL-1) 129,01


(*) Les proves de tècniques moleculars de patologia molecular queden recollides en l’apartat 23, corresponent a “Medicina genòmica i patologia molecular”. Les proves de tècniques moleculars per a detecció de microorganismes sobre citologia o teixits queden recollides en l’apartat 8, corresponent a “Microbiologia”.»

2. Es modifica l’apartat 14 de l’article 29.1-10 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, que passa a tindre la redacció següent:
«14. La quota íntegra en els supòsits de radioteràpia s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:

PROCESSOS DE RADIOTERÀPIA EXTERNA
Codi Descripció Import (€)
PR1443 Radioteràpia tridimensional amb imatge portal pal·liatiu
(Inclou: primera consulta i consulta successiva de facultatiu, planificació de la radioteràpia, sessions d’accelerador lineal multienergètic tridimensional amb imatge portal). 1.605,04
PR1444 Radioteràpia tridimensional amb imatge portal radical
(Inclou: primera consulta i consulta successiva de facultatiu, planificació de la radioteràpia, sessions d’accelerador lineal multienergètic tridimensional amb imatge portal). 5.685,08
PR1445 Radioteràpia tridimensional guiada per imatge Kv/Kv pal·liatiu
(Inclou: primera consulta i consulta successiva de facultatiu, planificació de la radioteràpia, sessions d’accelerador lineal multienergètic tridimensional per imatge Kv/Kv). 2.607,13
PR1446 Radioteràpia tridimensional guiada per imatge Kv/Kv radical
(Inclou: primera consulta i consulta successiva de facultatiu, planificació de la radioteràpia, sessions d’accelerador lineal multienergètic tridimensional per imatge Kv/Kv) 7.937,17
PR1447 Radioteràpia tridimensional guiada per imatge “cone beam” pal·liatiu
(Inclou: primera consulta i consulta successiva de facultatiu, planificació de la radioteràpia, sessions d’accelerador lineal multienergètic tridimensional “cone beam”) 2.765,04
PR1448 Radioteràpia tridimensional guiada per imatge “cone beam” radical
(Inclou: primera consulta i consulta successiva de facultatiu, planificació de la radioteràpia, sessions d’accelerador lineal multienergètic tridimensional “cone beam”) 9.085,08
PR1449 Radioteràpia d’intensitat modulada (IMRT) “step and shoot” amb imatge 2D Mv
(Inclou: primera consulta i consulta successiva de facultatiu, planificació de la radioteràpia, sessions d’accelerador lineal multienergètic radioteràpia intensitat modulada (IMRT) amb imatge 2D Mv)
9.192,93
PR1450 Radioteràpia d’intensitat modulada (IMRT) “step and shoot” amb imatge 2D Kv
(Inclou: primera consulta i consulta successiva de facultatiu, planificació de la radioteràpia, sessions d’accelerador lineal multienergètic radioteràpia intensitat modulada (IMRT) amb imatge 2D Kv)
10.670,43
PR1451 Radioteràpia d’intensitat modulada (IMRT) “step and shoot” amb imatge IGRT “cone beam”
(Inclou: primera consulta i consulta successiva de facultatiu, planificació de la radioteràpia, sessions d’accelerador lineal IMRT “step and shoot” IGRT “cone beam”. 10.970,43
PR1452 Arcoteràpia tridimensional volumètrica modulada (VMAT IGRT “cone beam”)
(Inclou: primera consulta i consulta successiva de facultatiu, planificació de la radioteràpia, sessions d’arcoteràpia tridimensional volumètrica modulada (VMAT IGRT “cone beam”). 12.185,08
PR1453 Radioteràpia estereotàxica extracranial (SBRT)
(Inclou: primera consulta i consulta successiva de facultatiu, planificació de la radioteràpia, sessió radioteràpia estereotàxica extracranial (SBRT). 7.605,04
PR1454 Radiocirurgia estereotàxica tumors cerebrals: dosi única
(Inclou: primera consulta i consulta successiva de facultatiu,planificació de radioteràpia, sessió de radiocirurgia estereotàxica: tumors cerebrals (dosi única). 9.105,04
PR1455 Radiocirurgia estereotàxica malformacions arteriovenoses (MAV) i funcional: dosi única
(Inclou: primera consulta i consulta successiva de facultatiu, planificació de la radioteràpia, sessió de radiocirurgia estereotàxica malformacions arteriovenoses (MAV) i funcional: dosi única). 11.105,04
PR1456 Radiocirurgia estereotàxica: dosi fraccionada
(Inclou: primera consulta i consulta successiva de facultatiu, planificació de la radioteràpia, sessions de radiocirurgia estereotàxica (dosi fraccionada))
9.105,04
PR1457 Irradiació corporal total (TBI) estàndard amb fotons
(Inclou: primera consulta i consulta successiva de facultatiu, planificació de la radioteràpia, sessions d’irradiació corporal total (TBI) estàndard amb fotons) 12.605,04
PR1458 Irradiació corporal total (TBI) estàndard amb electrons
(Inclou: primera consulta i consulta successiva de facultatiu, planificació de la radioteràpia, sessió d’irradiació corporal total (TBI) estàndard amb electrons) 14.605,04
PROCESSOS DE RADIOTERÀPIA INTERNA O BRAQUITERÀPIA
PR1460 Braquiteràpia ginecològica senzilla
(Inclou: primera consulta i consulta successiva de facultatiu, planificació de la radioteràpia, sessions de braquiteràpia ginecològica senzilla) 1.205,04
PR1461 Braquiteràpia ginecològica complexa
(Inclou: primera consulta i consulta successiva de facultatiu, planificació de la radioteràpia, sessions braquiteràpia ginecològica complexa) 6.846,84
PR1462 Braquiteràpia endoluminal
(Inclou: primera consulta i consulta successiva de facultatiu, planificació de la radioteràpia, sessions braquiteràpia endoluminal) 7.005,04
PR1463 Braquiteràpia intersticial senzilla
(Inclou: primera consulta i consulta successiva de facultatiu, planificació de la radioteràpia, sessions braquiteràpia intersticial senzilla) 2.392,04
PR1464 Braquiteràpia intersticial complexa
(Inclou: primera consulta i consulta successiva de facultatiu, planificació de la radioteràpia, sessions braquiteràpia intersticial complexa) 6.846,84
PR1465 Braquiteràpia intersticial especial amb I125
(Inclou: primera consulta i consulta successiva de facultatiu, aplicació de braquiteràpia intersticial especial amb I 125 9.000,00
PR1466 Braquiteràpia oftàlmica amb Ru106 o I125
(Inclou: primera consulta i consulta successiva de facultatiu, planificació de la radioteràpia, sessió braquiteràpia oftàlmica amb Ru106 o I125) 9.705,04


3. Es modifica l’apartat 23 de l’article 29.1-10 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, que passa a tindre la redacció següent:
«23. La quota íntegra en els supòsits de medicina genòmica i patologia molecular s’obtindrà aplicant la quantitat fixa recollida en el quadre següent:

PROCEDIMENTS COMUNS EN MEDICINA GENÒMICA
Codi Descripció Import (€)
PR4001 Extracció manual d’ADN tumoral circulant (biòpsia líquida) 75,00 €
PR4002 Extracció d’ADN 20,00 €
PR4003 Extracció de ARN (inclosa transcripció reversa; RT-PCR) 30,00 €
PR4004 Primera consulta en unitat de consell genètic 155,00 €
PR4005 Consulta successiva en unitat de consell genètic 76,00 €
DIAGNÒSTIC PREIMPLANTACIONAL I PRENATAL
Codi Descripció Import (€)
PR4006 Diagnòstic genètic preimplantacional (DGP-PCR): estudis informativitat anàlisis micro-satèl·lits i miniseq.
862,00 €
PR4007 Diagnòstic genètic preimplantacional (DGP-FISH): estudis informativitat FISH (translocacions, inversions i selecció de sexe)
400,00 €
PR4008 Diagnòstic genètic preimplantacional (DGP-PCR): estudi blastomares cas mitjançant anàlisi micro-satèl·lits i miniseq.
970,00 €
PR4008 Diagnòstic genètic preimplantacional (DGP-FISH): estudi blastomares cas mitjançant FISH
341,00 €
PR4009 Diagnòstic genètic preimplantacional (DGP-NGS): NGS blastomares per a estudi alteracions cromosòmiques
1.100,00 €
DIAGNÒSTIC PRENATAL
Codi Descripció Import (€)
PR4010 Cariotip en líquid amniòtic 100,00 €
PR4011 Cariotip en vellositat corial i restes abortives: cultiu 150,00 €
PR4012 FISH líquid amniòtic, vellositat corial i restes abortives 86,00 €
PR4013 QF-PCR per a aneuploïdies en mostres prenatals 90,00 €
PR4014 Array CGH/SNP en mostres prenatals 400,00 €
PR4015 Estudi aneuploïdies fetals en sang materna (prenatal no invasiu) 300,00 €
Diagnòstic genètic postnatal i patologia molecular

ESTUDIS DE CITOGENÈTICA MOLECULAR
Codi Descripció Import (€)
PR4016 Cariotip constitucional en sang perifèrica 80,00 €
PR4017 Cariotip en mostra de teixit o hematològic 150,00 €
PR4018 Array baixa densitat en sang perifèrica en mostres no prenatals 300,00 €
PR4019 Array alta densitat en sang perifèrica en mostres no prenatals 500,00 €
PR4020 Estudis somàtics mitjançant FISH 80,00 €
PR4021 Estudis somàtics mitjançant FISH per a teràpia dirigida 160,00 €
ESTUDIS MOLECULARS MITJANÇANT PCR CONVENCIONAL
Codi Descripció Import (€)
PR4022 Estudis moleculars mitjançant PCR convencional 50,00 €
ESTUDIS MOLECULARS MITJANÇANT SEQÜENCIACIÓ SANGER
Codi Descripció Import (€)
PR4023 Seqüenciació Sanger en doble cadena d’1 o 2 productes de PCR 60,00 €
PR4024 Seqüenciació Sanger en doble cadena de 3 o 10 productes de PCR 85,00 €
PR4025 Seqüenciació Sanger de gens especials que contenen pseudogens 545,00 €
ESTUDIS MOLECULARS MITJANÇANT PCR EN TEMPS REAL
Codi Descripció Import (€)
PR4026 Estudis moleculars mitjançant PCR en temps real (per prova) 70,00 €
PR4027 Estudis moleculars mitjançant PCR en temps real per a teràpia dirigida 165,00 €
ESTUDIS MOLECULARS MITJANÇANT NGS SEQÜENCIACIÓ
Codi Descripció Import (€)
PR4028 Estudis moleculars mitjançant NGS seqüenciació d’1 a 25 gens 432,00 €
PR4029 Estudis moleculars mitjançant NGS seqüenciació de 25 a 50 gens 535,00 €
PR4030 Estudis moleculars mitjançant NGS seqüenciació de 50 fins a 450 gens 638,00 €
PR4031 Exoma clínic dirigit per a estudis germinals 805,00 €
PR4032 Estudis somàtics mitjançant NGS seqüenciació més de 450 gens (càrrega mutacional)
850,00 €
ESTUDIS MOLECULARS DE GRANS REORDENAMENTS
GENÈTICS
Codi Descripció Import (€)
PR4033 Anàlisi de grans reordenaments genètics mitjançant PCR múltiple: 1 assaig 80,00 €
PR4034 Anàlisi de grans reordenaments genètics mitjançant PCR múltiple: 2 a 3 assajos
100,00 €
PR4035 Anàlisi de grans reordenaments genètics mitjançant PCR múltiple: més de 3 assajos
130,00 €
ALTRES ESTUDIS MOLECULARS
Codi Descripció Import (€)
PR4036 Estudi de metilació per a síndromes d’empremta 240,00 €
PR4037 Anàlisi d’expansió de triplets 60,00 €
PR4038 Anàlisi de fragments/microsatèl·lits 210,00 €Article 19
Es modifica l’apartat 1 de l’article 29.1-12 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, que passa a tindre la redacció següent:
«1. La quota íntegra en els supòsits de transport en ambulància s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:


Codi Descripció (*) Import (€)
TS0002 Servei de transport sanitari no urgent dins del territori de la Comunitat Valenciana i de les seues províncies limítrofes 27,09 €
TS0003 Servei de transport sanitari fora del territori de la Comunitat Valenciana i de les seues províncies limítrofes 0,78 € per km (**)
TS0004 Servei de transport sanitari urgent en SAMU, dins de la Comunitat Valenciana i de les seues províncies limítrofes 209,57 €
TS0005 Servei de transport sanitari urgent en SVB, dins de la Comunitat Valenciana i de les seues províncies limítrofes 128,07 €
TS0006 Servei de transport sanitari en helicòpter medicalitzat. 6.939,26 €


(*) Són províncies limítrofes: Albacete, Conca, Múrcia, Tarragona i Terol.
(**) En el càlcul del quilometratge s’haurà d’incloure el servei d’anada i tornada. S’afegirà, si escau, l’import dels peatges internacionals i taxes aeroportuàries degudament justificats.

Les quanties fixades per transport sanitari es refereixen únicament al servei de transport o trasllat del malalt, no inclouen l’assistència sanitària.
Quan el servei es preste amb inici i destinació en la Comunitat Valenciana o les seues províncies limítrofes, es distingirà si es tracta de transport sanitari urgent, atés el recurs assistencial que realitza el transport, en SAMU (TS0004) o en SVB (TS0005), o transport sanitari no urgent (TS0002). Quan es tracte d’un servei amb inici o destinació fora de la Comunitat o les seues províncies limítrofes, s’aplicarà la tarifa per quilòmetre (TS0003).
L’assistència sanitària que, si escau, puga prestar el personal mèdic o d’infermeria dels equips SAMU del Servei d’Emergències Sanitàries (SES) es liquidarà separadament aplicant la tarifa corresponent (AM0301) recollida en l’apartat 7 de l’article 29.1-9.»

Article 20
S’introdueixen nous epígrafs en el quadre de l’article 29.2-5 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, amb la redacció següent:

Codi Descripció Euros (€)
398 Locus A, B o C baixa resolució 50 €
399 Locus A+B o A+C o B+C, baixa resolució 90 €
401 Locus DR o DQ baixa resolució 170 €
402 Locus A, B o C alta resolució 150 €
403 Locus A+B o A+C o B+C alta resolució 270 €
404 Locus A+B+C alta resolució 400 €
405 DRB 1 alta resolució 270 €
406 DRB 1 + DQB1 alta resolució 290 €
407 DRB 1 + DRB3/4/5 alta resolució 290 €
408 DRB 1 + DRB3/4/5 + DQB1 400 €
409 Al·lel addicional 150 €
410 Extracció mostra de sang (inclou determinació de 5 serològics) 200 €
411 Mostra pre-donació sense analítica de marcadors 80 €
412 Determinació aïllada de CMV 30 €
413 Determinació completa malalties infeccioses 150 €
414 Examen físic del donant 300 €
415 Extracció de progenitors hematopoètics 8.500 €
416
Extracció de limfòcits no estimulats (inclou test per a malalties infeccioses i examen físic del donant)

2.000 €
417 Ampliació de tipatge a altres Serveis de Salut 50 €
418 Obtenció MO/SP per a trasplant 4.000 €
419 Obtenció unitat de cordó umbilical 23.000 €
420 Obtenció unitat de cordó umbilical amb reserva 21.570 €Article 21
Es modifica la lletra e) de l’apartat 1 de l’article 31.2-1 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, que passa a tindre la redacció següent:
«e) L’homologació, autorització i visat dels centres i activitats per a la formació legalment obligatòria en matèria de transport (Certificat d’Aptitud Professional, CAP), l’expedició i renovació de les targetes acreditatives de la qualificació professional, així com la modificació de dades dels alumnes dels cursos de formació i l’alta de professors dels centres de formació del Certificat d’Aptitud Professional (CAP).»


Article 22
1. S’introdueixen nous epígrafs en el quadre de l’article 31.2-4 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, amb la redacció següent:

Tipus de servei Import (euros)
16 Modificació de dades d’alumnes de cursos del Certificat d’Aptitud Professional, CAP. 2,30 €
17 Alta de professor de centre de formació del Certificat d’Aptitud Professional, CAP. 6,88 €


2. Es modifica l’epígraf 12 del quadre de l’article 31.2-4 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, que passa a tindre la redacció següent:

Tipus de servei Import (euros)
12 Homologació de cursos del Certificat d’Aptitud Professional CAP 107,22 €Article 23
S’inclou un nou títol XXXIV en la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, amb la redacció següent:
«Títol XXXIV. Taxa en matèria de l’Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE)
Capítol únic. Taxa per la prestació de serveis per l’IVASPE
Article 34.1-1. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa:
a) La realització de les proves físiques o psicotècniques de l’IVASPE per a poder participar en els processos selectius d’oposició a la policia local.
b) L’obtenció del certificat individual d’acreditació per a la presentació en els processos selectius d’oposició que convoquen els ajuntaments.
Article 34.1-2. Exempcions
Estan exempts del pagament de la taxa aquells que:
a) Siguen membres d’una família nombrosa de categoria especial o d’una família monoparental de categoria especial.
b) Siguen membres d’una família nombrosa de categoria general o d’una família monoparental de categoria general.
c) Siguen víctimes d’actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
d) Estiguen integrats en una unitat familiar que, en conjunt, no haja obtingut en l’exercici fiscal anterior a la meritació unes rendes superiors al triple del salari mínim interprofessional (SMI) en còmput anual.

e) Estiguen en situació d’exclusió social i aquesta siga acreditada per l’òrgan competent en matèria de benestar social de l’ajuntament de residència.
Article 34.1-3. Meritació i exigibilitat
1. La meritació es produirà en el moment en què es preste el servei que constitueix el fet imposable.
2. L’exigibilitat de la quota o quantitat a ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formule la sol·licitud.
Article 34.1-4. Contribuents
Són contribuents les persones que es presenten a les proves físiques o psicotècniques o obtinguen el certificat, la realització del qual constitueix el fet imposable.
Article 34.1-5. Quota íntegra
La quota íntegra s’obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent:
Tipus de servei Import (euros)
1. Proves físiques 23,00 €
2. Proves psicotècniques 23,00 €
3. Certificat individual d’acreditació per a la presentació en els processos selectius 5,00 €
Article 34.1-6. Quota líquida
La quota líquida serà el resultat d’aplicar sobre la quota íntegra una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra, en el cas de contribuents que siguen membres d’una família nombrosa de categoria general o d’una família monoparental de categoria general.»

Article 24
Es modifica l’apartat 1 de la disposició final tercera de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, que passa a tindre la redacció següent:
«1. En l’àmbit de l’aplicació dels tributs o dels recàrrecs establits sobre ells, i de la imposició de sancions tributàries, en relació amb els tributs propis de la Generalitat es podrà interposar reclamació econòmica administrativa, en única instància, davant la unitat o òrgan administratiu que es determine en la normativa d’organització de la conselleria competent en matèria d’hisenda.»

Article 25
Es modifica la disposició final quarta de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, que passa a tindre la redacció següent:
«Quarta. Recursos i reclamacions contra actes recaptatoris de l’Institut Valencià d’Administració Tributària
Podrà interposar-se la reclamació econòmica administrativa prevista en la disposició final tercera, prèvia interposició potestativa de recurs de reposició previst en la disposició final segona, contra les resolucions o actes de tràmit que decidisquen, directament o indirectament, el fons de l’assumpte relatiu a la matèria recaptatòria dels òrgans o unitats administratives de l’Institut Valencià d’Administració Tributària, referents a ingressos de dret públic de titularitat de les administracions locals de l’àmbit de la Comunitat Valenciana, llevat que la llei establisca expressament un altre procediment de revisió, o a ingressos de dret públic de naturalesa no tributària de la Generalitat.»

Article 26
Es modifica la disposició final cinquena de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, que passa a tindre la redacció següent:
«Cinquena. Recurs extraordinari de revisió en el cas de tributs propis de la Generalitat
1. Serà competent per a resoldre el recurs extraordinari de revisió, en relació amb la matèria a la qual es refereix l’apartat 1 de la disposició final tercera, la unitat o òrgan administratiu que es determine en la normativa d’organització de la conselleria competent en matèria d’hisenda.

2. Els supòsits en els quals escau el recurs extraordinari de revisió, la legitimació, la iniciació, tramitació i terminació del procediment, el termini de resolució i els efectes de la no-resolució expressa en termini s’ajustaran al que es disposa en la normativa general en matèria tributària.»

Article 27
Es modifica la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes de la següent manera:
1. Addició a l’article 1.2.6:
Es considerarà causa de força major a l’efecte de la devolució de taxes les situacions de violència de gènere que motiven un canvi de lloc de residència.
2. Addició d’un article nou al títol I:
Article 1.3.9. Violència de gènere o sobre la dona
1. Als efectes d’aquesta llei es consideraran víctimes de violència sobre les dones les que hagen patit qualsevol tipus de manifestació de violència previst en l’article 3 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, com també fills i filles d’acord amb l’article 5 de la mateixa llei.
2. La condició de víctima de violència de gènere o sobre les dones s’acreditarà mitjançant qualsevol de les fórmules previstes en l’article 9 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

3. Tindran aquesta consideració les persones que hagen patit actes de violència en els àmbits territorials previstos en l’article 4 de la Llei 7/2012.
4. L’exempció de taxes podrà aplicar-se fins a sis anys després del moment en què s’emeta l’informe o el document que acredite la condició de víctima en els supòsits esmentats anteriorment.
3. Addició d’un article nou al títol I:
Article 1.3.10. Persones en situació o risc d’exclusió
1. Als efectes d’aquesta llei, les persones destinatàries de la renda valenciana d’inclusió es consideraran de forma directa persones en situació o risc d’exclusió social per a l’exempció de taxes.
2. Aquesta condició es podrà acreditar mitjançant resolució aprovatòria de la renda valenciana d’inclusió o mitjançant informe social dels serveis socials municipals, i perdurarà mentre la situació de la persona no canvie i/o es mantinga la prestació.


CAPÍTOL II
Tributs cedits. Modificació de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits


Article 28
Es fa una redacció nova de la lletra j de l’apartat u de l’article quatre de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de la resta de tributs cedits, que passa a tenir la redacció següent:

«j) Per obtenció de rendes derivades d’arrendaments d’habitatge, la renda dels quals no supere el preu de referència dels lloguers privats de la Comunitat Valenciana: el 5 per 100 dels rendiments íntegres en el període impositiu, sempre que es complisquen els requisits següents:

1) El rendiment íntegre derive de contractes d’arrendament d’habitatge, de conformitat amb la legislació d’arrendaments urbans, iniciats durant el període impositiu.
2) En el cas que l’habitatge haja estat arrendat amb anterioritat per una duració inferior a tres anys, la persona inquilina no coincidisca amb l’establida en el contracte anterior.
3) La renda mensual pactada no supere el preu de referència dels lloguers privats de la Comunitat Valenciana.
4) L’immoble arrendat estiga situat en les zones indicades, a aquest efecte, per la conselleria competent en matèria d’habitatge en establir el preu de referència dels lloguers privats de la Comunitat Valenciana.

5) S’haja constituït abans de la finalització del període impositiu el depòsit de la fiança a què es refereix la legislació d’arrendaments urbans, a favor de la Generalitat.
La base màxima anual d’aquesta deducció s’estableix en 3.000 euros.»

Article 29
Es modifica la lletra m de l’apartat U de l’article 4 de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula el tram autonòmic de l’impost sobre la renda de les persones físiques i la resta de tributs cedits, que queda amb la redacció següent:

«Article 4. Deduccions autonòmiques
U
[…]
m) Per quantitats destinades a l’adquisició o rehabilitació d’habitatge habitual, procedents d’ajudes públiques, la quantitat que procedisca d’entre les següents:
– 102 euros per cada contribuent, sempre que aquest haja efectivament destinat, durant el període impositiu, a l’adquisició o rehabilitació de l’habitatge que constituïsca o constituirà la seua residència habitual, quantitats procedents d’una subvenció amb aquest fi concedida per la Generalitat, amb càrrec al seu propi pressupost o al de l’Estat. En el cas que, per aplicació de les regles d’imputació temporal d’ingressos de la normativa estatal reguladora de l’impost, aquestes ajudes s’imputen com a ingrés pel contribuent en diversos exercicis, l’import de la deducció es prorratejarà entre els exercicis en què es produïsca tal imputació.

– La quantitat que resulte d’aplicar el tipus mitjà de gravamen general autonòmic sobre la quantia de l’ajuda pública, sempre que el contribuent haja efectivament destinat, durant el període impositiu, a l’adquisició o rehabilitació de l’habitatge que constituïsca o constituirà la seua residència habitual, les quantitats procedents de l’ajuda pública amb aquest fi concedida per la Generalitat, amb càrrec al seu propi pressupost o al de l’Estat, en l’àmbit de la rehabilitació edificatòria i regeneració i renovació urbana en aquells barris o conjunts d’edificis i habitatges que necessiten la demolició i substitució dels seus edificis, la reurbanització dels seus espais lliures o la revisió dels seus equipaments i dotacions, incloent-hi si escau el reallotjament temporal dels residents. A aquest efecte, cal ajustar-se al concepte d’habitatge habitual i d’adquisició i rehabilitació d’aquest recollit en la normativa estatal reguladora de l’impost.
En cap cas poden ser beneficiaris d’aquesta deducció els contribuents que s’hagen aplicat per aquestes quantitats procedents d’ajudes públiques alguna de les deduccions previstes en les lletres k i l d’aquest mateix apartat.»

Article 30
Es modifica la lletra o) de l’apartat Un de l’Article quatre de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que passa a tindre la redacció següent:
«Article quatre. Deduccions autonòmiques
U.
[...]
o) Per inversions en instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica o destinades a l’aprofitament de determinades fonts d’energia renovables en els habitatges de la Comunitat Valenciana, així com per la quota de participació en inversions en instal·lacions col·lectives on s’ubicaren els habitatges.
Els contribuents podran deduir-se un 20% de l’import de les quantitats invertides en instal·lacions realitzades en els habitatges i en instal·lacions col·lectives de l’edifici, destinades a alguna de les finalitats que s’indiquen a continuació, sempre que aquestes no es troben relacionades amb l’exercici d’una activitat econòmica, de conformitat amb la normativa estatal reguladora de l’impost:
a) Instal·lacions d'autoconsum elèctric, segons el que estableix l'article 9.1 de la Llei 24/2013, de 16 de desembre, del sector elèctric i la normativa que la desplega.
b) Instal·lacions de producció d’energia tèrmica a partir de l’energia solar, de la biomassa o de l’energia geotèrmica per a generació d’aigua calenta sanitària, calefacció i/o climatització.
c) Instal·lacions de producció d’energia elèctrica a partir d’energia solar fotovoltaica i/o eòlica, per a electrificació d’habitatges aïllats de la xarxa elèctrica de distribució, i la connexió de la qual a aquesta siga inviable des del punt de vista tècnic, mediambiental i/o econòmic.

Aquesta deducció podrà aplicar-se a les inversions realitzades en l’àmbit domèstic en qualsevol tipus d’habitatge, tant les que tinguen caràcter d’habitual com les que constituïsquen segones residències, sempre que estiguen situades dins del territori de la Comunitat Valenciana.
A l’efecte d’aquesta deducció, s’haurà d’ajustar al concepte d’habitatge contingut en la normativa autonòmica reguladora de l’habitatge.
No donaran dret a practicar aquesta deducció aquelles instal·lacions que siguen de caràcter obligatori en virtut de l’aplicació del Reial-decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTA).
Les actuacions objecte de deducció hauran d’estar realitzades per empreses instal·ladores que complisquen els requisits establits reglamentàriament.
La base d’aquesta deducció estarà constituïda per les quantitats efectivament satisfetes en l’exercici pel contribuent, mitjançant els mitjans de pagament relacionats en la disposició addicional setze d’aquesta llei. En el cas de pagaments provinents de finançament obtingut d’entitat bancària o financera, es considerarà que forma part de la base de deducció l’amortització de capital de cada exercici, amb excepció dels interessos.
La base màxima anual d’aquesta deducció s’estableix en 8.000 euros. La indicada base tindrà igualment la consideració de límit màxim d’inversió deduïble per a cada habitatge i exercici. La part de la inversió suportada, si escau, amb subvencions públiques no donarà dret a deducció.
Les quantitats corresponents al període impositiu no deduïdes podran aplicar-se en les liquidacions dels períodes impositius que concloguen en els 4 anys immediats i successius.
En el cas de conjunts d’habitatges en règim de propietat horitzontal en les quals es duguen a terme aquestes instal·lacions de forma compartida, sempre que tinguen cobertura legal, aquesta deducció podrà aplicar-la cadascun dels propietaris individualment segons el coeficient de participació que li corresponga, sempre que complisquen amb la resta de requisits establits.
Per a aplicar la deducció s’hauran de conservar els justificants de despesa i de pagament, que hauran de complir el que disposa la seua normativa d’aplicació.
La deducció establida en aquest apartat requerirà el reconeixement previ de l’Administració autonòmica. A tals efectes, l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) expedirà la certificació acreditativa corresponent.
L’IVACE determinarà la tipologia, requisits tècnics, costos de referència màxims i altres característiques dels equips i instal·lacions a les quals els resulta aplicable la deducció establida en aquest apartat. L’IVACE podrà dur a terme les actuacions de control i comprovació tècnica sobre els equips instal·lats que considere oportunes.»

Article 31
Es modifica el punt quatre de l’article 4 de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat, pel qual es regula el tram autonòmic de l’impost sobre la renda de les persones físiques i restants tributs cedits, que queda redactat com segueix:
«Quatre. A l’efecte del que disposen els subapartats 1 i 2 del paràgraf primer de la lletra a, en el paràgraf primer de la lletra b, en el paràgraf primer de la lletra c, en el paràgraf primer de la lletra d, quan el contribuent pertanga a una família nombrosa o monoparental de categoria general; en el punt 2 del paràgraf segon de la lletra e, en el punt 3 del paràgraf segon de la lletra f, en el paràgraf primer de la lletra g, en el paràgraf primer de la lletra h, en el número 3 del paràgraf segon de la lletra i, en el paràgraf primer de la lletra w de l’apartat u de l’article quart d’aquesta llei, la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l’estalvi no pot ser superior a 25.000 euros, en tributació individual, o a 40.000 euros, en tributació conjunta.
A l’efecte del que disposa el punt 5 del paràgraf segon de la lletra n, i en el punt 4 del paràgraf segon de la lletra ñ de l’apartat u de l’article quart d’aquesta llei, la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l’estalvi no pot ser superior a 30.000 euros, en tributació individual, o a 50.000 euros, en tributació conjunta. Els mateixos límits de base liquidable són aplicables a l’efecte del que disposa el paràgraf primer de la lletra d de l’apartat u de l’article quart d’aquesta llei, quan el contribuent pertanga a una família nombrosa o monoparental de categoria especial.
A l’efecte del que disposa el punt 1 del paràgraf tercer de la lletra i de l’apartat u de l’article quart d’aquesta llei, la suma de les bases liquidables de la unitat familiar no pot ser superior a 25.000 euros.»


Article 32
Es modifica l’apartat tres de l’article tretze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que passa a tindre la redacció següent:
«Article tretze. Transmissions patrimonials oneroses
Tres. El 6 per 100 en l’adquisició de béns mobles i semovents, en la constitució i cessió de drets reals sobre aquells, excepte els drets reals de garantia, i en la constitució de concessions administratives, amb les excepcions següents:
1. L’adquisició d’automòbils tipus turisme, vehicles mixtos adaptables, vehicles tot terreny, motocicletes i ciclomotors, el valor dels quals siga inferior a 20.000 euros i que tinguen una antiguitat superior a 12 anys, exclosos els que hagen sigut qualificats com a vehicles històrics. En aquests casos, resultaran aplicables les quotes fixes següents:
a) Motocicletes i ciclomotors amb cilindrada inferior o igual a 250 centímetres cúbics: 10 euros.
b) Motocicletes amb cilindrada superior a 250 centímetres cúbics i inferior o igual a 550 centímetres cúbics: 20 euros.
c) Motocicletes amb cilindrada superior a 550 centímetres cúbics i inferior o igual a 750 centímetres cúbics: 35 euros.
d) Motocicletes amb cilindrada superior a 750 centímetres cúbics: 55 euros.
e) Automòbils tipus turisme, vehicles mixtos adaptables i vehicles tot terreny amb cilindrada inferior o igual a 1.500 centímetres cúbics: 40 euros.
f) Automòbils tipus turisme, vehicles mixtos adaptables i vehicles tot terreny, amb cilindrada superior a 1.500 centímetres cúbics i inferior o igual a 2.000 centímetres cúbics: 60 euros.
g) Automòbils tipus turisme, vehicles mixtos adaptables i vehicles tot terreny, amb cilindrada superior a 2.000 centímetres cúbics: 140 euros.
2. L’adquisició d’automòbils tipus turisme, vehicles mixtos adaptables, vehicles tot terreny, motocicletes i ciclomotors, el valor dels quals siga inferior a 20.000 euros i que tinguen una antiguitat superior a 5 anys i inferior o igual a 12 anys, exclosos els que hagen sigut qualificats de vehicles històrics. En aquests casos, resultaran aplicables les quotes fixes següents:
a) Motocicletes i ciclomotors amb cilindrada inferior o igual a 250 centímetres cúbics: 30 euros.
b) Motocicletes amb cilindrada superior a 250 centímetres cúbics i inferior o igual a 550 centímetres cúbics: 60 euros.
c) Motocicletes amb cilindrada superior a 550 centímetres cúbics i inferior o igual a 750 centímetres cúbics: 90 euros.
d) Motocicletes amb cilindrada superior a 750 centímetres cúbics: 140 euros.
e) Automòbils tipus turisme, vehicles mixtos adaptables i vehicles tot terreny amb cilindrada inferior o igual a 1.500 centímetres cúbics: 120 euros.
f) Automòbils tipus turisme, vehicles mixtos adaptables i vehicles tot terreny, amb cilindrada superior a 1.500 centímetres cúbics i inferior o igual a 2.000 centímetres cúbics: 180 euros.
g) Automòbils tipus turisme, vehicles mixtos adaptables i vehicles tot terreny, amb cilindrada superior a 2.000 centímetres cúbics: 280 euros.
3. Els automòbils tipus turisme, vehicles mixtos adaptables, vehicles tot terreny, motocicletes i ciclomotors amb antiguitat inferior o igual a 5 anys i cilindrada superior a 2.000 centímetres cúbics, o amb valor igual o superior a 20.000 euros, les embarcacions d’esbarjo amb més de 8 metres d’eslora o amb valor igual o superior a 20.000 euros, i els objectes d’art i les antiguitats segons la definició que se’n realitza en la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l’impost sobre el patrimoni, que tributaran al tipus de gravamen del 8%.
4. Els vehicles i embarcacions de qualsevol classe adquirits al final de la seua vida útil per a la seua valorització i eliminació, en aplicació de la normativa en matèria de residus, que tributaran al tipus de gravamen del 2%. 
5. L’adquisició de valors, que tributarà, en tot cas, conforme al que es disposa en l’apartat 3 de l’article 12 del text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre.»


Article 33
Es deixa sense contingut l’article setze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits.

Article 34
Es deixa sense contingut la disposició addicional cinquena de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits.

Article 35
Es modifica l’apartat 3 del punt 2 de la disposició addicional novena de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l’impost sobre la renda de les persones físiques i restants tributs cedits, que queda redactat com segueix:

[...]
«3. En els supòsits d’adquisició dels vehicles a què es refereixen els números 1 i 2 de l’apartat tres de l’article tretze, quan aquella no estiga exempta de pagament de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, els contribuents, una vegada formalitzada l’autoliquidació de l’impost, no tenen l’obligació de presentar-la davant de l’administració tributària de la Generalitat, i és suficient l’acreditació del pagament en la forma establida pel paràgraf segon de l’apartat 1 o per l’apartat 2 d’aquesta disposició, a l’efecte de la tramitació del canvi de titularitat del vehicle davant de l’òrgan competent en matèria de trànsit.»

Article 36
Es deixa sense contingut la disposició addicional catorzena de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits.


TÍTOL II
MESURES ADMINISTRATIVES

CAPÍTOL I
Modificacions legislatives en matèries competència
de la Presidència de Generalitat

Secció primera
Espectacles públics, activitats recreatives
i establiments públics

Article 37
Es modifica l’apartat d) de l’article 34 de Llei 14/2010, de 3 de desembre, d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics i es renumera l’actual apartat d) com apartat e) de l’esmentat article 34, i es modifica l'article 56.7 de la mateixa llei, que queden redactats com segueix.
«Article 34. Protecció del menor
1. Els menors d’edat, sense perjudici de les limitacions establides en les disposicions específiques que així ho prevegen, estaran subjectes a les següents restriccions d’accés i permanència en espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics:
[...]
d) Amb excepció de l’indicat en l’apartat anterior, queda prohibida l’entrada i permanència de menors de 16 anys en sales de festa, discoteques, sales de ball i pubs, quan aquests establiments realitzen la seua activitat ordinària o habitual prevista en la llicència.
S’exclourà també d’aquesta limitació els establiments que organitzen sessions per a menors d’edat, en les quals es permetrà l’entrada i permanència de majors de 14 anys i menors de 18. Els requisits d’aquestes sessions es regularan reglamentàriament.
e) Les altres prohibicions o restriccions previstes en la normativa reguladora de la protecció integral de la infància i adolescència.»[...]
«Article 56 […]
7. De conformitat amb el que s'ha preceptuat en la legislació reguladora del règim local, la competència per a incoar, instruir i resoldre els procediments sancionadors per infraccions greus i molt greus i, si escau, per a la revisió en via administrativa dels actes derivats d’aquests procediments sancionadors, pot ser objecte de delegació als ajuntaments que així ho sol·liciten i complisquen els requisits generals exigibles en aquella legislació per a obtenir la delegació.»


Secció segona
Règim local

Article 38
Es modifica el capítol III, articles 162 a 177 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana, que queden redactats com segueix:
«Capítol III. Dels funcionaris amb habilitació de caràcter nacional

Article 162. Es deixa sense contingut.
Article 163. Es deixa sense contingut.
Article 164. Competències de la Generalitat
En relació amb els funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, correspon a la Generalitat, sense perjudici d’unes altres que resulten de la legislació vigent, les competències executives següents:
1. Creació, supressió i classificació dels llocs de treball reservats al personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional.
2. Constitució i dissolució de les agrupacions d’entitats locals per al sosteniment en comú de llocs de treball reservats a aquests funcionaris.

3. Declarar l’exempció de l’obligació de les entitats locals de mantindre el lloc de treball de Secretaria.
4. Determinar els mèrits corresponents al coneixement de les especialitats de l’organització territorial de la Comunitat Valenciana, del seu dret propi i de l’idioma valencià.
5. Fer la publicació coordinada de les convocatòries dels concursos ordinaris per a la provisió de llocs de treball en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, i la impugnació de les bases que no s’ajusten a la legalitat.
6. Efectuar els nomenaments provisionals de competència autonòmica, comissions de serveis, acumulacions, nomenaments de personal interí i de personal accidental.
7. Gestionar les borses de treball per a la provisió interina de llocs reservats a personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional.

8. Autoritzar permutes entre funcionaris amb habilitació de caràcter nacional dins de l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
9. La incoació i resolució dels expedients disciplinaris instruïts al personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional que es trobe destinat en la Comunitat Valenciana en els termes previstos en la normativa bàsica estatal.
Article 165. Registre de mèrits de determinació autonòmica
Per a l’adequat exercici de les competències esmentades en l’article anterior en la conselleria competent en matèria d’administració local existirà un registre de mèrits de determinació autonòmica de la Comunitat Valenciana i de llocs reservats a personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional regulat reglamentàriament.

Article 166. Es deixa sense contingut.
Article 167. Es deixa sense contingut.
Article 168. Es deixa sense contingut.
Article 169. Agrupacions per al sosteniment en comú de llocs reservats.
1. En municipis de classe tercera es podrà procedir a l’agrupació per al sosteniment en comú del lloc de secretaria quan el volum dels seus recursos o serveis siguen insuficients.
2. Podran agrupar-se per al sosteniment en comú dels llocs d’intervenció i de tresoreria, les entitats locals les secretaries de les quals estiguen classificades en classe segona o tercera, sense que els siguen aplicable les limitacions indicades en l’apartat anterior.
3. Per procedir a la constitució de les agrupacions previstes en aquest article es requereix l’informe previ de la Diputació Provincial corresponent. Una vegada aprovada l’agrupació, el lloc resultant, es classificarà per la conselleria competent en matèria d’Administració local, que procedirà a la seua comunicació al Ministeri competent.
Article 170. Procediments
1. La creació i supressió de llocs de treball reservats a personal funcionari local amb habilitació de caràcter nacional es realitzarà per la conselleria competent en matèria d’administració local, d’ofici o a instàncies de l’entitat local interessada.
2. Els llocs de col·laboració seran creats discrecionalment per la pròpia entitat local, en els termes que reglamentàriament es desenvolupe, corresponent-ne a la conselleria competent en matèria d’administració local la classificació.
3. Els procediments per a portar a efecte l’agrupació de municipis, així com la seua dissolució, i l’exempció i la seua possible revocació seran objecte de desenvolupament reglamentari.
Article 171. Es deixa sense contingut.
Article 172. Es deixa sense contingut.
Article 173. Es deixa sense contingut.
Article 174. Es deixa sense contingut.
Article 175. Es deixa sense contingut.
Article 177. Es deixa sense contingut.»

Secció tercera
Altres

Article 39
Cal afegir una disposició addicional nova a la Llei 15/2018, 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana, amb el text següent:
«1. A l’efecte de l’emissió del document acreditatiu de compatibilitat urbanística previst en els articles 65 i 77 de la Llei 15/2018, de 7 de juny, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana, sempre que no hi haja normativa municipal a aquest efecte, s’entén que els habitatges d’ús turístic són compatibles amb l’ús urbanístic terciari, i amb l’ús urbanístic residencial segons allò que s’ha estipulat en l’apartat segon. Tot això, fins al moment en què un instrument de planejament urbanístic municipal ordene les zones urbanístiques i determine la seua compatibilitat o incompatibilitat amb l’ús dominant.

2. Per a atorgar la compatibilitat urbanística en ús residencial, les entitats municipals, si així ho estimen oportú, podran demanar informes de les distintes àrees internes de la gestió municipal per a garantir la integració i la convivència veïnal.
3. Les entitats municipals podran aprovar els instruments d’ordenació dels usos turístics, PORT i, si escau, PIAT, els quals tindran naturalesa d’ordenança i seguiran per a ser aprovats els tràmits de la seua regulació sectorial en matèria d’urbanisme.»

Secció quarta
Policies locals

Article 40
Es modifiquen els articles 34.4, 35.2, 45.5 i la disposició transitòria onzena, se suprimeix la disposició addicional cinquena i es crea la disposició transitòria tretzena de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana, que queden redactats de la manera següent:
«Article 34
[…]
4. En tot cas, en el procediment per a la creació del cos de policia local, s’emetrà un informe per part de l’òrgan autonòmic que tinga atribuïda la titularitat de la competència en matèria de seguretat.
Article 45. Armament
[…]
5. Abans d’incoar el procediment corresponent, l’alcaldia, amb un informe previ de la direcció del cos de policia local, podrà adoptar la mesura cautelar de retirada de l’armament reglamentari. En els supòsits dels apartats a, b i c del punt 3 anterior, també podrà adoptar aquesta mesura cautelar qualsevol comandament, el qual haurà de lliurar l’arma retirada, junt amb l’informe, a la direcció del cos perquè l’eleve a l’alcaldia, o a la regidoria titular de la delegació, si és procedent, que haurà de ratificar o alçar la retirada cautelar en el termini màxim de cinc dies hàbils.
Disposició addicional cinquena
Se suprimeix la disposició addicional cinquena
Disposició transitòria onzena. Entrada en vigor de la classificació professional nova de l’escala executiva
En les convocatòries per a l’accés a les diverses escales pel sistema de promoció interna, es pot establir que la possessió d’una qualificació de les establides en el marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior que siga de nivell superior a la requerida en el cas específic habilita per a participar-hi.
Disposició transitòria tretzena. Jubilació anticipada policies locals

1. Durant l’any 2019, els ajuntaments podran nomenar personal funcionari interí en els seus cossos de policia local, amb la categoria d’agent, d’acord amb el que es preveu en l’article 10.1.d del text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, i en l’article 16.2.d de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, amb l’única finalitat de cobrir els llocs que es queden vacants arran de la promulgació del decret de jubilació anticipada dels policies locals.
Per a poder acollir-se a aquesta excepcionalitat, els ajuntaments hauran de justificar que han inclòs aquestes vacants que es puguen produir per l’aplicació del Decret 1.449/2018, de 14 de desembre, del Ministeri de Treball i Seguretat Social, pel qual s’estableixen coeficients reductors de l’edat de jubilació en favor de les policies locals al servei de les entitats que integren l’administració local, en l’oferta d’ocupació pública de la corresponent entitat local, i, a més, haver iniciat el procés per a la seua cobertura en propietat o haver sol·licitat a l’IVASPE l’encàrrec de gestió de la seua selecció.
2. Els ajuntaments podran constituir borses de treball o fer ús de les que tingueren vàlidament constituïdes en el moment d’entrada en vigor d’aquesta disposició transitòria, garantint, en tot cas, els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en la selecció de les persones aspirants. En tot cas, els nomenaments de personal funcionari interí realitzats a l’empara d’aquesta disposició transitòria finalitzaran, com a màxim, el 31 de desembre de 2019.
3. Una vegada efectuada la selecció del personal aspirant, i prèviament al seu nomenament, els ajuntaments hauran de sol·licitar un informe a l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, i adjuntaran la documentació acreditativa de la cobertura pressupostària dels llocs així com del compliment de tots els requisits necessaris per part de l’ajuntament i de les persones aspirants.

L’Agència l’emetrà en un termini màxim de 10 dies des de la recepció de la sol·licitud.
4. El personal interí no podrà portar armes de foc i exercirà les seues funcions en matèries de policia administrativa, custodia d’edificis, medi ambient, trànsit i seguretat viària.»CAPÍTOL II
Modificacions legislatives en matèries competència de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Secció primera
Serveis socials

Article 41
S’afig una lletra i) a l’apartat 1 de l’article 47 de la Llei 5/1997, de 25 de juny, per la qual es regula el sistema de serveis socials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com segueix:
«Article 47. De l’autorització
1. L’Administració de la Generalitat autoritzarà el funcionament dels centres de serveis socials, sempre que reunisquen els requisits següents:
a) Que el centre se situe o funcione en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
b) Que el titular sol·licitant d’autorització estiga inscrit en el registre corresponent.
c) Que en el funcionament del centre es garantisca la participació dels usuaris i les usuàries, i la seua organització siga de caràcter democràtic.
d) Que en els centres que reben fons públics es constituïsquen òrgans col·legiats amb participació de la direcció del centre, del seu personal i dels mateixos usuaris i usuàries.
e) Que el centre compte amb els recursos humans i mitjans materials o organització adequats.
f) Que el centre publicite el seu sistema d’ingressos i els preus de cadascun dels seus serveis, i pose a la disposició dels usuaris i les usuàries el reglament de règim interior.
En els centres sostinguts amb fons públics ha d’haver-hi un procediment objectiu i reglat per a formalitzar els ingressos, i la contribució dels usuaris i les usuàries es realitzarà a través de les corresponents taxes regulades per la normativa autonòmica vigent.
g) Que el centre es coordine amb l’administració pública competent i se sotmeta als requeriments de la funció inspectora.
h) Que el centre complisca les condicions físiques, sanitàries i arquitectòniques adequades per al seu funcionament, especialment l’eliminació de barreres arquitectòniques.
i) Que el centre dispose d’una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil que done cobertura als sinistres, i a la responsabilitat en què puga incórrer la persona titular del centre pels danys causats a tercers, incloses les persones usuàries, així com a les persones treballadores, en el desenvolupament de les seues funcions. De l’existència de l’esmentada pòlissa s’informarà les persones usuàries i treballadores.
2. Sense perjudici del que s’estableix en l’apartat anterior, el Consell podrà desenvolupar i complementar els requisits establits en l’apartat anterior.»

Article 42
S’afig una lletra f) a l’apartat 1 de l’article 47 bis de la Llei 5/1997, de 25 de juny, per la qual es regula el sistema de serveis socials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:

«Article 47 bis. De la declaració responsable
1. L’Administració de la Generalitat podrà exigir la presentació d’una declaració responsable, en els termes que s’establisquen reglamentàriament, amb caràcter previ al funcionament d’un servei o d’un programa, en la qual el titular del servei o del programa declararà que el funcionament d’aquest compleix els requisits exigits a aquest efecte per la normativa aplicable, i en tot cas, els següents:
a) Que el servei o programa funcione en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
b) Que el titular sol·licitant del servei o programa estiga inscrit en el registre corresponent.
c) Que en el funcionament del servei o programa es garantisca la participació dels usuaris i les usuàries i la seua organització siga de caràcter democràtic.
d) Que el servei o programa compte amb els recursos humans i mitjans materials o organització adequats.
e) Que el servei o programa es coordine amb l’administració pública competent i se sotmeta als requeriments de la funció inspectora.
f) Que el servei dispose d’una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil que done cobertura als sinistres i a la responsabilitat en què puga incórrer la persona titular del servei pels danys causats a tercers, incloses les persones usuàries, així com a les persones treballadores, en l’acompliment de les seues funcions. De l’existència de l’esmentada pòlissa s’informarà les persones usuàries.
2. S’entén per declaració responsable el document subscrit per la persona titular d’una activitat empresarial o professional en el qual declara, sota la seua responsabilitat, que compleix els requisits establits en la normativa vigent, que disposa de la documentació que així ho acredita, i que es compromet a mantindre el seu compliment durant la vigència de l’activitat.
3. Sense perjudici del que s’estableix en l’apartat 1, l’Administració podrà requerir als interessats la presentació de la documentació que acredite el compliment dels requisits de funcionament del servei o del programa, d’acord amb el que es determine reglamentàriament. En aquest cas, la falta de presentació de l’esmentada documentació en termini donarà lloc a la caducitat de la declaració responsable.

4. En tot cas, l’Administració es reserva la facultat de comprovar els requisits que exigisca la normativa a cada moment.»

Article 43
Queden derogats expressament els articles 60 i 61 de la Llei 5/1997, de 25 de juny, per la qual es regula el sistema de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, continguts en el capítol III, De les aportacions dels usuaris i les usuàries.

Article 44
S’afig una nova disposició addicional sisena a la Llei 5/1997, de 25 de juny, per la qual es regula el sistema de serveis socials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:
«Disposició addicional sisena. Silenci administratiu en els procediments d’acreditació en matèria de serveis socials
En els procediments d’acreditació a què es refereix l’article 53 de la Llei 5/1997, de 25 de juny, per la qual es regula el sistema de serveis socials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, si transcorre el termini de sis mesos sense que s’haja dictat resolució d’acreditació, s’entendrà desestimada la sol·licitud d’acreditació per silenci administratiu.»


Article 45
S’afig una disposició transitòria cinquena a la Llei 11/2003, de 10 d’abril, de la Generalitat, per la qual s’aprova l’Estatut de les persones amb discapacitat, sobre el règim d’infraccions i sancions en matèria d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat:
«Disposició transitòria cinquena
Una vegada expirats els terminis màxims d’exigibilitat de les condicions bàsiques d’accessibilitat i no-discriminació establits en la disposició addicional tercera del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social i en un termini no superior a dos anys des de la finalització esmentada, el Consell de la Generalitat ha d’instar la regulació legal del règim d’infraccions i sancions en matèria d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat a la Comunitat Valenciana, de conformitat amb l’article 78 del Reial decret legislatiu 1/2013 esmentat, de 29 de novembre. Aquesta regulació ha de contenir, a més, l’expressa previsió que els ingressos recaptats, en data tancament dels pressupostos anuals, procedents de les multes pecuniàries imposades en virtut de l’esmentat procediment sancionador, fermes en via administrativa o confirmades per sentència judicial ferma, queden afectes a un fons finalista de distribució transversal entre les diferents conselleries i són destinats al compliment de fins dels programes i línies d’actuació en matèria d’accessibilitat universal en cada exercici.»Secció segona
Renda valenciana d’inclusió

Article 46
Es modifiquen els articles 5, 26.3, 28.2 de la Llei 19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, de renda valenciana d’inclusió, que queden redactats com segueix:
«Article 5. Unitat de convivència
A l’efecte de la present llei, s’entendrà com a unitat de convivència la formada per:
1. La persona titular de la renda amb caràcter individual, queden excloses d’aquesta consideració les persones que, fins i tot vivint soles, estiguen unides a altres per matrimoni o una altra forma de relació permanent anàloga a la conjugal, excepte els casos següents:
1.r Quan es troben iniciats els tràmits judicials de nul·litat, separació o divorci, o el de baixa en el Registre d’Unions de Fet, si escau.

2.n Quan es tracte de dones víctimes de violència de gènere, encara que no hagueren iniciat els tràmits judicials de nul·litat, separació o divorci, sempre que aquesta circumstància quede justificada mitjançant informe social dels serveis socials, dels serveis espcialitzats o dels serveis d’acollida destinats a víctimes de violència de gènere de l’administració pública competent i, a més, que inicien aquests tràmits en un termini màxim de dotze mesos a partir de la data de separació de fet.

3.r Quan es tracte de persones que tinguen la condició de refugiades o hagen realitzat la sol·licitud per al reconeixement de tal condició i aquesta sol·licitud s’haja admès a tràmit, i el seu cònjuge o persona amb la qual mantinguen una forma de relació permanent anàloga a la conjugal no residisca en el territori espanyol.
4.t Quan es tracte de persones migrants, i el seu cònjuge o persona amb la qual mantinguen una forma de relació permanent anàloga a la conjugal no residisca en el territori espanyol, sempre que hi haja un informe social dels serveis socials de les entitats locals corresponents; en aquests supòsits, la condició d’unitat de convivència podrà mantindre’s per un període màxim de dotze mesos.
2. La persona titular de la renda i altres persones que convisquen amb aquesta en un mateix habitatge o allotjament en virtut de vincles matrimonials o d’una relació permanent anàloga a la conjugal, o filiació qualsevol siga quina siga la seua naturalesa inclosa la tutela ordinària, de parentiu per consanguinitat fins al segon grau, o per afinitat fins al primer grau, o per una relació d’acolliment familiar, o de delegació de guarda amb finalitats d’adopció. També podran formar part de la unitat de convivència les persones menors d’edat que es troben sota la guarda de fet de la persona titular de forma temporal i en les condicions que es determinen reglamentàriament.
3. Sense perjudici del que s’estableix en l’apartat anterior, i d’acord amb els requisits que s’establisquen reglamentàriament, podran ser destinatàries de la renda valenciana d’inclusió aquelles unitats de convivència que compartisquen habitatge o allotjament amb altres unitats de convivència entre les quals no hi haja cap vincle dels mencionats en l’apartat anterior, sempre que es justifique en l’informe social dels serveis socials d’entitats locals que aquestes unitats de convivència cohabiten de forma independent i autònoma.
4. Amb caràcter excepcional, d’acord amb els requisits i condicions que s’establisquen reglamentàriament, i sempre que s’acredite aquest aspecte mitjançant l’informe social que es realitzarà atenent la gravetat de la situació, podran tindre la consideració d’unitat de convivència independent, per un període màxim de vint-i-quatre mesos, les persones que hagen establit de forma sobrevinguda el seu domicili en el mateix habitatge o allotjament amb una altra unitat de convivència, de forma independent i autònoma, sense perjudici del vincle que puguen mantindre amb aquelles, i es tracte de:
a) Persones víctimes d’explotació sexual o tràfic d’éssers humans, de violència de gènere o intrafamiliar.
b) Persones que hagen abandonat el seu domicili habitual, juntament amb els seus descendents, si escau, com a conseqüència d’una ruptura matrimonial per separació o divorci, o com a conseqüència de l’absència de recursos econòmics suficients per a sufragar les despeses d’allotjament, o per alguna altra situació extrema que així ho determine.
c) Persones o unitats de convivència que hagen patit un procés de desnonament del seu habitatge habitual i no siguen titulars del dret de propietat o d’ús d’un altre immoble.
d) Persones entre 16 i 24 anys amb menors d’edat a càrrec seu.
e) Persones entre 18 i 24 anys que hagen estat subjectes al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d’edat.
f) Persones entre 16 i 18 anys que participen en programes per a la preparació de la vida independent com a complement a una mesura de protecció jurídica de la persona menor d’edat, d’acord a l’article 22 bis de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de mesures de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil.
g) Persones menors de 25 anys amb pensió d’orfandat.
5. En cap cas es podrà formar part de dues unitats de convivència amb caràcter simultani, excepte les persones menors d’edat en règim legal de guarda i custòdia compartida d’acord amb el que s’establisca reglamentàriament.
Article 26. Instrucció de la renda valenciana d’inclusió
[...]
3. L’informe-proposta de resolució de la renda de garantia en les seues dues modalitats serà remès a la direcció territorial de la conselleria que tinga la competència en matèria de renda valenciana d’inclusió, en el termini màxim de tres mesos des de l’entrada de la sol·licitud, acompanyada de tota la documentació necessària, en el registre de l’administració local corresponent.
[...]
Article 28. Resolució
[...]
2. En el cas de la renda de garantia, en les seues dues modalitats:
a) La direcció territorial de la conselleria competent en matèria de renda valenciana d’inclusió resoldrà sobre la concessió de la renda de garantia en el termini de tres mesos des de l’entrada en el registre de la Generalitat de l’informe-proposta de resolució de l’autoritat municipal.»


Article 47
S’afig una disposició transitòria cinquena en la Llei 19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, de renda valenciana d’inclusió, amb la redacció següent:
«Disposició transitòria cinquena
Mentre no es realitze una modificació de la normativa sectorial que regula l’obtenció de plaça, en una escola infantil pública i en centres educatius en qualsevol etapa educativa i de formació reglada, tal com s’estableix en l’article 17.1 d’aquesta llei, en els procediments anteriors, la condició de persona beneficiària de la renda valenciana d’inclusió suposarà que, en els casos en què hi haja un criteri de renda en el procés d’admissió corresponent, la puntuació que se li assignarà per aquest criteri a les rendes més baixes, serà incrementada en un 50% per a les persones que tinguen acreditada aquesta condició.»

Secció tercera
Igualtat

Article 48
Es modifiquen els articles 8, 16, i 20.3 de la Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes, que queden redactats com segueix:
«Article 8. Formació per a la igualtat
1. L'administració autonòmica competent en matèria educativa ha d’establir i fomentar els mecanismes de formació, control i seguiment, adaptats als diferents nivells d'ensenyament (infantil, primària, secundària i universitària) per a implantar i garantir la igualtat de gènere en el sistema educatiu valencià, mitjanant el seguiment de l'execució dels plans d'igualtat i convivència de cada centre educatiu

2. Es reconeix la figura de la persona coordinadora d’igualtat i convivència en els centres educatius no universitaris, que integre les mesures necessàries per a la igualtat real i efectiva de gènere i per a la prevenció de la violència masclista. En tot cas, les seues funcions, assignació horària per a dur-les a terme i la formació específica que rebran estaran determinades per l’Administració educativa mitjançant la normativa corresponent.
Article 16. Xarxa Valenciana d’Igualtat
La Generalitat implementa un servei específic de promoció de la igualtat a través de la Xarxa Valenciana d’Igualtat que, a més de la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques municipals, l’assessorament i la sensibilització de les dones, i la prevenció de la violència de gènere, s’encarrega d’informar empreses i entitats en l’elaboració i implementació de plans d’igualtat dins de les seues organitzacions laborals, així com d’elaborar els corresponents informes tècnics per a l’obtenció del visat.
Article 20. Els plans d’igualtat en les empreses
[...]
3. Per a obtindre les corresponents ajudes previstes per a les empreses, els seus plans d’igualtat hauran de ser visats pel centre directiu de l’administració de la Generalitat Valenciana, amb competències en matèria de dones i igualtat de gènere.
El visat podrà obtindre’s prèvia sol·licitud per part de les empreses, havent de presentar en cas de la seua obtenció, un informe d’avaluació de resultats a mitjan període de la vigència del pla d’igualtat, i un altre a la seua finalització davant aquest organisme. Transcorregut el termini sis mesos sense que s’haja dictat resolució expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud.»

Secció quarta
Violència sobre la dona

Article 49
Es modifiquen els articles 4, 9, 16, 17, i 55 i s’afegeixen els articles 16 bis i 16 ter a la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, que queden redactats com segueix:
«Article 4. Àmbit d’aplicació
1. Les mesures previstes en aquesta llei són aplicables a totes les víctimes d’actes de violència sobre la dona que tenen lloc al territori de la Comunitat Valenciana, sense perjudici d’allò que s’ha establit per la legislació en matèria d’estrangeria i de l’exigència de determinats requisits establits normativament per a les diferents prestacions o serveis.

2. En el supòsit de la indemnització prevista en els articles 16, 16 bis i 16 ter d’aquesta llei, s’ha d’ampliar l’àmbit d’aplicació als fets delictius per violència sobre la dona amb causa de mort, comeses fora de la Comunitat Valenciana, sempre que hi haja empadronament o residència efectiva de les persones beneficiàries en algun municipi de la Comunitat Valenciana en la data que es produïsca l’acte delictiu amb resultat de mort.
Article 9. Acreditació de la violència sobre la dona
Són mitjans de prova per a l’acreditació i la prestació de les cobertures garantides en aquesta llei els següents:
1. Qualsevol resolució judicial que reconega, encara que només siga de forma indiciària o incidental, l’existència d’un acte de violència sobre la dona previst en aquesta llei.
2. L’informe del Ministeri Fiscal quan del contingut es desprenga que hi ha indicis que la demandant és víctima d’aquesta violència o l’acreditació de presentació d’un atestat policial.
3. El certificat acreditatiu d’atenció especialitzada per un organisme públic competent en matèria de violència sobre la dona.
Article 16. Dret a indemnització per causa de mort
1. Tenen dret a la percepció d’una quantia econòmica de pagament únic, en les condicions i requisits que s’establisca reglamentàriament, en cas que la víctima mortal com a conseqüència de la violència sobra la dona, en ordre successiu i excloent:
a) Quan la víctima mortal siga la dona víctima de violència de gènere:
i) Les persones descendents en primer grau en línia recta de la dona víctima. En defecte d’aquestes, les persones ascendents en primer grau en línia recta de la dona víctima. En defecte d’aquestes, les persones en segon grau en línia col·lateral de la dona víctima.
ii) Així mateix, té dret la parella sempre que aquesta no haja sigut la causant de la mort ni existisca cap resolució judicial que reconega l’existència d’actes violents en els termes previstos en l’article 9.1 d’aquesta llei. Aquesta indemnització és incompatible amb altres indemnitzacions per la mateixa causa.
b) Quan la víctima mortal siga descendent en primer grau en línia recta de la dona víctima de violència contra les dones:
i) És ella i l’altra persona progenitora, si escau, i sempre que no fóra causant de la mort, qui tindrà dret a percebre-la. En defecte d’aquestes, per causes sobrevingudes, el dret a percebre-la serà de la resta de descendents en primer grau en línia recta de la dona víctima de violència sobre les dones. En defecte d’aquestes, les persones ascendents en primer grau en línia recta de la dona víctima de violència contra les dones. Si la víctima mortal té descendència, el dret a percebre-la és de les persones descendents en primer grau en línia recta de la víctima mortal.

ii) En aquest últim cas també té dret la parella, en el cas que no tinga denuncia per violència de gènere. Aquesta indemnització és incompatible amb altres indemnitzacions per la mateixa causa.
c) Quan la víctima mortal siga familiar ascendent en primer grau en línia recta o familiar en segon grau col·lateral de la dona víctima de violència de gènere: la parella i les persones descendents en primer grau en línia recta de la víctima mortal. En el defecte d’aquestes persones, són beneficiàries les persones ascendents en primer grau en línia recta de la víctima mortal. En defecte d’aquestes, ho són les persones familiars en segon grau col·lateral de la víctima mortal.
d) En tots els supòsits anteriors, s’entén per descendents en primer grau en línia recta les filles i els fills, independentment de la naturalesa de la filiació, les persones tutelades o les persones menors d’edat que es troben en acolliment permanent.
e) En tots els supòsits anteriors s’entén per parella la persona cònjuge no separada legalment o la persona que mantinga una relació anàloga a la conjugal amb convivència durant almenys els dos anys anteriors a la mort que no tinga cap denúncia per violència de gènere. El requisit temporal no és exigible quan existisca descendència comuna.

Article 16 bis. Dret a indemnització per causa de gran invalidesa o d’incapacitat permanent absoluta
1. Les víctimes de violència de gènere: dones, les seues filles i fills o persona tutelada o en acolliment permanent, així com persones ascendents en primer grau en línia recta, parella, en els termes de l’article 16.1 c, o persones en segon grau de línia col·lateral de la dona víctima que com a conseqüència de la violència de gènere patisquen danys personals que provoquen una gran invalidesa o una incapacitat permanent absoluta tindran dret a la percepció d’una quantia econòmica de pagament únic, en les condicions i els requisits que s’establisca reglamentàriament.
Article 16 ter. Dret a indemnització per causa de mort, gran invalidesa, o incapacitat permanent absoluta com a conseqüència de la defensa d’una víctima de violència de gènere
1. Els familiars de la persona que en defensa d’una víctima de violència de gènere resulta morta té dret a la indemnització regulada en l’article 16 en la mateixa prelació, termes i condicions.

2. La persona que com a conseqüència d’eixir en defensa d’una dona víctima de violència de gènere patisca una gran invalidesa o incapacitat permanent absoluta té dret a la indemnització regulada en l’article 16 bis en la mateixa prelació, termes i condicions.
Article 17. Dret d’accés a un habitatge
1. La Generalitat garanteix a les víctimes de violència exercida per part dels que siguen o hagen sigut els seus cònjuges o dels que estiguen o hagen estat lligats a elles per relacions semblants d’afectivitat, inclús sense convivència, l’accés a l’habitatge i al règim d’ajudes econòmiques, per a això, en els casos i en els termes que es disposen en l’article 57 d’aquesta llei, i en les normes de desenvolupament reglamentari que s’establisquen.
2. Les situacions de violència que donen lloc al reconeixement d’aquest dret s’identifiquen per qualsevol dels mitjans establits en l’article 9.
Article 55. Fons d’emergències
1. Sense perjudici d’altres ajudes previstes per a les víctimes de violència sobre la dona, la Generalitat ha d’atorgar ajudes econòmiques immediates de pagament únic a aquestes dones per a atendre les seues necessitats més urgents en casos d’emergència.
2. La quantia d’aquestes ajudes, la qualificació de la situació d’emergència, els requisits per a la seua concessió, la seua acreditació i pagament, així com la creació, la dotació i la gestió d’un fons econòmic d’emergències per a les dones víctimes d’aquesta violència, s’ha de determinar reglamentàriament i han de ser satisfetes a càrrec dels pressupostos de la Generalitat.
3. Per a la percepció de les ajudes arreplegades en aquest article, cal acreditar la situació de violència conforme a l’article 9 d’aquesta llei.»


Article 50
Es modifiquen els articles 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26.3, 27, i 29 de l’annex i la disposició transitòria única del Decret 63/2014, de 25 d’abril, del Consell, pel qual s’aprova el reglament per al reconeixement de les indemnitzacions i les ajudes econòmiques a les víctimes de violència sobre la dona, que preveu la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, que queden redactats com segueix:
«Modificació a l’annex del decret 63/2014 del Consell
Article 1. Objecte
Aquest reglament té per objecte establir les normes de desenvolupament de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l’Àmbit de la Comunitat Valenciana, i regula, en concret:
1. El procediment per a la tramitació i la resolució del reconeixement del dret a la indemnització per causa de mort previst en l’article 16 d’aquesta llei.
2. El procediment per a la tramitació i la resolució del reconeixement del dret a la indemnització per gran invalidesa o incapacitat permanent absoluta previstes en l’article 16 bis d’aquesta llei.
3. El procediment per a la tramitació i la resolució del reconeixement del dret a la indemnització per causa de mort, gran invalidesa o incapacitat permanent absoluta previstes en l’article 16 ter d’aquesta llei.
4. El procediment per a la tramitació i la resolució de les sol·licituds d’ajudes d’emergència previstes en l’article 55 de la llei indicada.

5. Aquesta modificació no afecta el rang reglamentari del precepte.

Capítol II. Procediment per al reconeixement del dret a la indemnització per causa de mort, gran invalidesa o incapacitat permanent absoluta
Article 3. Persones beneficiàries
1. Tenen dret a les indemnitzacions regulades en aquest capítol les persones a què es refereixen els articles 4.2, 16, 16 bis i 16 ter de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat.
2. Aquesta modificació no afecta el rang reglamentari del precepte.

Article 4. Dependència econòmica
Se suprimeix l’article 4.
Article 5. Concurrència de persones beneficiàries
1. Quan concórreguen més d’un fill o filla, persona tutelada o acollida, amb dret a la percepció de la indemnització, s’ha de reconèixer el dret a la percepció total d’aquesta a cadascun d’ells.
2. En la resta de supòsits definits en els articles 16, 16 bis i 16 ter d’aquesta llei, s’ha de procedir al prorrateig per parts iguals de l’import de la indemnització dins de la mateixa categoria familiar.
3. Aquesta modificació no afecta el rang reglamentari del precepte.

Article 6. Quantia de la indemnització
1. Els imports de la indemnització corresponent es fixen en les quantitats següents segons la causa de la indemnització:
a) Mort: setanta-cinc mil euros per als supòsits de l’article 16.1 de la Llei 7/2012, tret dels casos de l’article 16.1.a.ii i de l’article 16.1.b.ii que han de percebre vint-i-sis mil quatre-cents seixanta no compatibles en aquest últim cas amb altres indemnitzacions per la mateixa causa.

b) Gran invalidesa: cent cinquanta mil euros.
c) Incapacitat permanent absoluta: cinquanta-quatre mil euros.
Les quanties s’han de referenciar al complement autonòmic, regulat en l’article 12.2 de la llei 1/2004, de 24 de maig, de la Generalitat, d’ajuda a les víctimes del terrorisme, i actualitzar de forma automàtica.
Així mateix, també es pot suspendre cautelarment el pagament de la indemnització en aquells casos en què la persona beneficiària estiga davall la tutela de la persona que estiga en la condició d’investigada, acusada o condemnada per la mort o danys físics de sa mare.
3. Aquesta modificació no afecta el rang reglamentari del precepte.

Article 8. Model de sol·licitud
Les sol·licituds poden formalitzar-se en els models de sol·licitud que han d’estar disponibles en la direcció general que tinga la competència en matèria de violència sobre la dona i en la pàgina web de la conselleria amb competència en matèria de violència sobre la dona
Article 9. Documentació
1. Junt amb l’imprès de sol·licitud degudament omplit ha d’aportar-se la documentació següent:
a) Certificat de defunció de la víctima o certificat que acredite la gran invalidesa o incapacitat permanent absoluta.
b) La condició de víctima de violència sobre la dona s’ha d’acreditar pels mitjans de prova arreplegats en l’article 9 de la llei.
c) Acreditació del parentiu mitjançant certificació expedida pel Registre Civil o còpia compulsada del llibre de família o un altre document que acredite fefaentment la relació de parentiu.
d) En el supòsit de menors en situació d’acolliment familiar permanent, resolució administrativa o judicial de l’òrgan competent en què es resolga l’acolliment familiar permanent o preadoptiu.
e) Autorització expressa a la conselleria competent en matèria de violència sobre la dona per a comprovar les dades d’empadronament, en els casos de l’article 16 b i c de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, en el municipi de referència. En cas de no efectuar aquesta autorització, s’ha d’aportar el corresponent certificat expedit per l’ajuntament.
f) Autorització expressa a la conselleria competent en matèria de violència sobre la dona, perquè aquesta comprove les dades d’identitat de les persones sol·licitants mitjançant el sistema de verificació de dades d’identitat, segons estableix el Decret 165/2010, de 8 d’octubre, del Consell. No obstant això:
i. Si de la comprovació efectuada resulta alguna discordança amb les dades facilitades per les persones interessades, l’òrgan instructor està facultat per a realitzar les actuacions procedents per a aclarir-la.
ii. Si la persona sol·licitant no presta el seu consentiment, haurà d’aportar fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat, passaport o número d’identificació d’estranger, segons siga procedent.

g) Model de domiciliació bancària.
2. Aquesta modificació no afecta el rang reglamentari del precepte.

Article 15. Compatibilitat
1. La percepció de les indemnitzacions previstes en aquest reglament és compatible amb la percepció de qualsevol altra indemnització derivada dels danys ocasionats per la defunció de la víctima de violència i amb la percepció de les ajudes econòmiques previstes en la Llei 35/1995, d’11 de novembre, d’ajudes i assistència a les víctimes de delictes violents i contra la llibertat sexual, i no és compatible amb les indemnitzacions concedides per la mateixa causa per les administracions públiques competents del territori en què es va produir el fet causant, la defunció, la gran invalidesa o la incapacitat permanent absoluta.

2. Aquesta modificació no afecta el rang reglamentari del precepte 7

Article 16. Causes de reintegrament
1. En aquells supòsits en què es produïsca un sobreseïment d’actuacions del procediment judicial o en aquells en què la sentència ferma que finalitze els procediments judicials derivats de la defunció, gran invalidesa o incapacitat permanent absoluta declare la no-existència de violència sobre la dona, l’òrgan competent per a la resolució del procediment ha d’iniciar el corresponent procediment de reintegrament de la indemnització.
2. Aquesta modificació no afecta el rang reglamentari del precepte.

Article 17. Beneficiàries
1. Poden ser beneficiàries de les ajudes econòmiques regulades en aquest reglament les dones víctimes de violència sobre la dona que no tinguen mitjans suficients per a atendre les seues necessitats més urgents en cas d’emergències i que puguen acreditar els requisits següents:
a) Ser víctima de violència sobre la dona, en els termes que així ho expressa l’article 3 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
b) Estar empadronada o tenir residència efectiva en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana, exceptuant d’aquest requisit les dones que es troben en un centre residencial de la Comunitat Valenciana especialitzat en aquesta problemàtica.
c) No tenir ingressos econòmics propis, o, en cas de tenir-ne, que no superen en còmput anual de l’SMI vigent.
d) Trobar-se en situació de necessitat o emergència social.
2. Aquesta modificació no afecta el rang reglamentari del precepte.

Article 19. Entitat col·laboradora
Se suprimeix l’article 19.
Article 20. Sol·licituds i documentació
La documentació a aportar per les interessades en aquest tipus d’ajuda ha de ser la següent:
1. Sol·licitud, omplida en la totalitat.
2. Acreditació de la situació de violència sobre la dona en els termes previstos en l’article 9 de la Llei 7/2012, 23 de novembre, de la Generalitat.
3. Acreditar, per mitjà d’informes tècnics, certificats d’ingressos o de manca d’aquests i, en absència d’ingressos, per mitjà de declaració responsable de la mateixa interessada, la situació de necessitat o emergència social que motiva la sol·licitud de l’ajuda econòmica.
4. Informe del recurs ambulatori d’atenció a dones, depenent de la direcció general en competència en violència de gènere, que motive la situació de necessitat o emergència social de la dona sol·licitant.

5. Autorització expressa, a la conselleria competent en la matèria, perquè comproven les dades d’identitat de la sol·licitant per mitjà del Sistema de Verificació de Dades d’Identitat, segons el Decret 165/2010, de 8 d’octubre, del Consell, pel qual s’estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l’administració de la Generalitat i el seu sector públic. No obstant això:
a) Si de la comprovació efectuada resulta alguna discordança amb les dades facilitades per la sol·licitant, la direcció territorial li ha de requerir a aquesta la corresponent documentació.
b) Si la sol·licitant no hi presta el seu consentiment, ha d’aportar una fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat, passaport o número d’identificació d’estranger, segons corresponga.
5. Declaració responsable dels ingressos.
6. Model de domiciliació bancària.
7. Aquesta modificació no afecta el rang reglamentari del precepte.

Article 21. Mòdul econòmic
1. Els mòduls econòmics màxims pels quals es regeixen aquestes ajudes són els següents:
a) Necessitats bàsiques: fins a tres voltes l’SMI mensual.
b) Necessitats d’allotjaments: fins a quatre voltes l’SMI mensual.
c) Necessitat de transport o desplaçaments: fins a l’SMI mensual.

d) Qualsevol altra necessitat que procure tant la seguretat com la protecció de les víctimes: fins a tres voltes l’SMI mensual.
2. Aquesta modificació no afecta el rang reglamentari del precepte.

Article 22. Lloc de presentació
1. Les sol·licituds de les ajudes es poden presentar, junt amb la documentació establida en l’article 20, en el registre de les direccions territorials de la conselleria amb competències en matèria de violència sobre la dona, o en qualsevol dels llocs que, amb caràcter general, reconeix, per a la presentació de sol·licituds, l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com en qualsevol recurs ambulatori i específic d’atenció a dones víctimes, depenent de la direcció general amb competències en violència de gènere.
2. Aquesta modificació no afecta el rang reglamentari del precepte.

Article 24. Tramitació
1. La direcció territorial competent ha de verificar el compliment dels requisits i comprovar que la documentació aportada és l’exigida en l’article 20 d’aquest reglament.
2. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits, o no s’adjunte la documentació que, d’acord amb aquest reglament, resulte exigible, la direcció territorial competent ha de requerir a la persona interessada que, en el termini de deu dies, esmene la falta o adjunte els documents requerits, amb la indicació que, si no ho fa així, es considera que desisteix de la seua petició, després de la resolució prèvia que ha de ser dictada en els termes que preveu l’article 21 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
3. En qualsevol fase de la instrucció de l’expedient, a la vista de la documentació que es troba en poder d’aquest, es pot demanar informes dels organismes i les entitats que es crega oportú i efectuar les comprovacions necessàries sobre l’exactitud de tot això, així com sol·licitar a les interessades la documentació o l’aclariment que resulte necessari per a verificar el compliment dels requisits exigits en aquest reglament.

4. Aquesta modificació no afecta el rang reglamentari del precepte.

Article 26.3
Se suprimeix l’article 26.3
Article 27. Pagament
1. El pagament de l’ajuda d’emergència l’ha de fer, directament a la titular de l’ajuda la direcció territorial de la conselleria amb competències en matèria de violència de gènere.
2. Aquesta modificació no afecta el rang reglamentari del precepte.

Article 29. Obligacions de les beneficiàries
Se suprimeix l’article 29
Disposició transitòria Única. Retroactivitat
Poden sol·licitar les indemnitzacions regulades en el capítol II del present reglament les persones que reunisquen els requisits previstos en els articles 16,16 bis i 16 ter de la llei com a conseqüència d’actes de violència sobre la dona produïdes a la Comunitat Valenciana des del 18 de setembre de 2017.»

Secció cinquena
Persones amb discapacitat

Article 51
S’afegeix un punt 8 a l’article 6, i un apartat g al punt 2 de l’article 15, de la Llei 11/2003, de 10 d’abril, sobre l’estatut de les persones amb discapacitat.
«Article 6. Drets davant l’administració de la Generalitat, o les seues entitats autònomes i les seues entitats de dret públic subjectes a dret privat
[…]
8. Al reconeixement i la protecció per part dels poders públics de la llengua de signes com a part de la identitat de les persones de la comunitat lingüística que la utilitzen com també de la diversitat i riquesa lingüística i cultural de la societat valenciana.
Article 15. Prevenció de les discapacitats i de la seua evolució
2.
[…]
g) Promourà i garantirà, especialment en el cas de la infància, que s’implementen els avanços científics, els instruments i els recursos tecnològics que augmenten les capacitats de les persones amb diversitat funcional de caràcter físic, mental, intel·lectual, cognitiu o sensorial, de manera que s’aconseguisca la màxima autonomia possible.»

Secció sisena
Altres modificacions

Article 52
Es modifica la Llei 15/2017, de polítiques integrals de joventut de la manera següent:
L’article 35.2 queda redactat de la manera següent:
«2. Per a complir els seus fins en matèria de joventut, les entitats locals rebran el suport tècnic i econòmic de l’administració de la Generalitat, per mitjà d’un pla de finançament concertat, que podrà ser plurianual, amb les entitats locals amb les condicions que es fixen reglamentàriament.»

Article 53
Es modifica l’article 27.1 del reglament aprovat pel Decret 60/2018, d’11 de maig, del Consell, i es modifica l’estructura de l’article en agregar una nova lletra j, que estableix els ingressos no computables a fi de calcular l’import de la renda valenciana d’inclusió, , que queda redactat com segueix:
«j) La prestació concedida a víctimes de violència de gènere prevista en l’article 27 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, i l’ajuda suplementària per canvi de residència concedida a les persones perceptores de la prestació RAI (renda activa d’inserció) prevista en la disposició transitòria primera del Reial decret 1369/2006, de 24 de novembre, pel qual es regula el programa de renda activa d’inserció per a desocupats amb especials necessitats econòmiques i dificultat per a trobar ocupació. Igualment tampoc computaran les ajudes previstes en els articles 16, 16 bis, 16 ter i 55 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.»
Aquesta modificació no afecta el rang reglamentari del precepte.


Article 54
Es modifica l’article 18, en l’apartat 3, i es modifica l’estructura de l’article en agregar un apartat 4 nou, i passar l’anterior 4 a 5 del reglament aprovat pel Decret 60/2018, d’11 de maig, del Consell, que estableix el càlcul de la renda valenciana d’inclusió, que queda redactat com segueix:
«1. Per a la fixació de la quantia de la prestació de la renda valenciana d’inclusió en qualsevol de les seues modalitats aplicable a cada unitat de convivència, es tindrà en compte la persona titular i tots els altres membres de la seua unitat de convivència. Per a la determinació es computarà el conjunt de recursos, tant els rendiments com el patrimoni, de la persona sol·licitant i de tots els membres de la unitat de convivència en els termes que preveu aquest decret.
2. La quantia mensual de la prestació aplicable a cada unitat de convivència vindrà determinada per la diferència entre la quantia màxima de la renda valenciana d’inclusió en funció de la seua modalitat i la unitat de convivència, i els recursos econòmics disponibles de la unitat de convivència, establint un mínim de 50 euros mensuals sempre que els recursos econòmics no superen l’import màxim de la renda valenciana d’inclusió.
3. La renda complementària d’ingressos per prestacions dirigides a complementar les pensions no contributives en la seua modalitat d’invalidesa i jubilació i la prestació del Fons Nacional d’Assistència Social, tindran una quantia màxima més els complements de lloguer, quota hipotecària i el complement de drets energètics, un euro inferior, al 35 % de l’import màxim de la pensió no contributiva per a cada any, sense que s’aplique l’import mínim de 50 euros de l’apartat 2.

4. Per al càlcul de la renda complementària d’ingressos per prestacions establida per a complementar a les persones perceptores de la prestació RAI (renda activa d’inserció) dirigides a les víctimes de violència de gènere i domèstica, o si escau, qualsevol norma jurídica que la substituïra per a la mateixes situacions, s’aplicarà el que estableixen els apartats 1 i 2 d’este decret.
5. De l’import de la prestació que corresponga, calculada d’acord amb el que estableixen els apartats anteriors, haurà de deduir-se qualsevol tipus d’ingrés de què disposen la persona titular i de tots els membres de la unitat convivència, inclòs el rendiment que s’atribuïsca als immobles, en còmput anual, sempre que no es tracte de l’habitatge habitual, d’acord amb el que estableix la secció segona d’aquest capítol.»

Aquesta modificació no afecta el rang reglamentari del precepte.

Article 55
Es modifica l’article 15.2 i 3 del reglament aprovat pel Decret 60/2018, d’11 de maig, del Consell, que estableix les incompatibilitats de la renda valenciana d’inclusió, que queda redactat com segueix:
«2. La percepció per la persona titular d’altres prestacions econòmiques que tinguen com a finalitat la inclusió social, la inserció laboral o la garantia d’uns ingressos mínims diferents de la renda valenciana d’inclusió, excepte en els supòsits previstos en l’apartat 5 de l’article 16 Llei 19/2017 i per a les persones perceptores de la prestació RAI (renda activa d’inserció), dirigides a les víctimes de violència de gènere i domèstica, o si escau, qualsevol norma jurídica que la substituïra per a la mateixes situacions.
3. La renda valenciana d’inclusió serà incompatible amb les ajudes i les prestacions estatals de desocupació i per a l’ocupació en qualsevol de les seues modalitats, excepte per a les persones perceptores de la prestació RAI (renda activa d’inserció), dirigides a les víctimes de violència de gènere i domèstica, que es regiran pel que preveu aquest decret.»
Aquesta modificació no afecta el rang reglamentari del precepte.


Article 56
Es modifica l’article 11.8 del reglament aprovat pel Decret 60/2018, d’11 de maig, del Consell que estableix els requisits per a accedir a la titularitat del dret a la renda valenciana d’inclusió, que queda redactat com segueix:
«8. Les persones que perceben una pensió no contributiva, una prestació FAS o la prestació RAI (renda activa d’inserció), dirigides a les víctimes de violència de gènere i domèstica, o si escau, qualsevol norma jurídica que la substituïra per a la mateixes situacions, no podran accedir a les modalitats de renda de garantia, previstes en l’article 9.1.b de la Llei 19/2017, podent sol·licitar la modalitat de renda complementària d’ingressos de prestacions en els terminis i termes que estableix la llei.»

Aquesta modificació no afecta el rang reglamentari del precepte.


Article 57
Es modifica el Decret 181/2017 de 17 de novembre, del Consell, pel qual es desenvolupa l’acció concertada per a la prestació de serveis socials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per entitats d’iniciativa social, de la manera següent:
1. Cal afegir a l’apartat Infància i adolescència de l’annex:
«9. Servei d’atenció telefònica a la infància i l’adolescència
10. Servei específic d’atenció a abusos en la infància i l’adolescència»
2. Cal modificar l’11, anterior 9, amb el nom «Equips específics d’intervenció en la infància i l’adolescència»
3. Cal afegir a l’apartat V Dones de l’annex:
«3. Servei de prevenció i atenció especialitzada per a dones víctimes de tracta i prostitució»
4. Cal afegir a l’apartat VI Persones migrants de l’annex:
«2. Serveis de traducció, interpretació i intermediació cultural»

5. Cal afegir a l’apartat VII Igualtat en la diversitat de l’annex:

«2. Serveis socials especialitzats d’acolliment residencial per a persones LGTBI.»
6. Cal afegir un nou apartat a l’annex:
«VIII) Altres col·lectius a compensar
1. Servei d’acolliment residencial per a persones amb VIH/ITS
2. Servei d’acolliment residencial per a persones sense llar
3. Serveis socials específics d’inclusió social i inserció sociolaboral»
7. La present modificació no afecta el rang reglamentari del precepte.

Article 58
Es modifica l’article 4.1.b.2.n del Reglament per a les modalitats de renda valenciana d’inclusió, respecte a les rendes complementàries d’ingressos per prestacions, aprovat pel Decret 60/2018, d’11 de maig, del Consell, que queda redactat com segueix:
«2.n La renda complementària d’ingressos per prestacions és la prestació periòdica, de naturalesa econòmica, dirigida a complementar el nivell d’ingressos de la unitat de convivència que, inclús disposant d’ingressos procedents de certes pensions o prestacions socials que no siguen incompatibles, compte amb un nivell mensual de recursos econòmics que resulten insuficients per a atendre les despeses associades al manteniment d’un vida digna i que no assoleixen l’import per a aquesta modalitat de renda.
Les prestacions següents poden ser complementades per aquesta modalitat de prestació:
Pensions no contributives en la modalitat d’invalidesa i jubilació, excepte les prestacions no contributives d’invalidesa amb complement per tercera persona i aquelles que tinguen compatibilitzada la percepció de la pensió no contributiva amb el treball remunerat.
Prestació del fons nacional d’assistència social (FAS) en aquells casos en què, havent sol·licitat la pensió no contributiva, no li reconeguen el dret a aquesta, i sempre que no tinguen dret a altres prestacions públiques d’acord amb el que preveu l’article 3, apartat 8, d’aquest decret.
Prestació RAI (renda activa d’inserció), dirigides a les víctimes de violència de gènere i domèstica o, si és el cas, qualsevol norma jurídica que la substituïsca per a la mateixes situacions, excepte aquelles que tinguen compatibilitzada la percepció de la prestació amb el treball remunerat.
Els requisits per a la concessió d’aquests complements de prestació seran els comuns de la renda valenciana d’inclusió. S’han de tenir en compte els límits previstos en l’article 42.4 del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, del text refós de la Llei general de seguretat social.»
Aquesta modificació no afecta el rang reglamentari del precepte.CAPÍTOL III
Modificacions legislatives en matèries competència de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic

Secció primera
Gestió pressupostària i funció interventora

Article 59
Es modifiquen els articles 98.2, 121.3, 139.1 i 168.1.A, i s’introdueix un article 123 bis nou, en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, que queden redactats com segueix:
«Article 98. Àmbit d’aplicació
[…]
2. El Consell, a proposta de la Intervenció General de la Generalitat, podrà acordar de forma motivada l’aplicació del control financer permanent o de l’auditoria pública, en substitució de la funció interventora en els òrgans de l’administració de la Generalitat o organismes autònoms dependents d’aquesta, bé respecte de tota la seua activitat o exclusivament respecte d’algunes àrees de gestió. Aquests acords, com també els motius que els justifiquen, seran publicats en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana en el termini màxim de vint dies des que s’aproven.
[…]
Article 121. Definició
[…]
3. La Intervenció General de la Generalitat podrà estendre l’objecte de l’auditoria de comptes anuals a altres aspectes de la gestió dels ens públics, en especial quan no estiguen sotmesos a intervenció prèvia o control financer permanent.
[…]
Article 123 bis. Auditories públiques específiques de fundacions públiques de la Generalitat
Addicionalment a l’auditoria de comptes anuals prevista en la secció segona d’aquest capítol, la Intervenció General de la Generalitat realitzarà anualment una auditoria específica de les fundacions públiques de la Generalitat que no es troben en procés de liquidació, en què es verificarà el compliment dels fins fundacionals i dels principis a què haurà d’ajustar la seua activitat en matèria de selecció de personal, contractació i disposició dinerària de fons a favor dels beneficiaris quan aquests recursos provinguen de la Generalitat. Així mateix, s’estendrà a la verificació de l’execució dels pressupostos d’explotació i capital.

Article 139. Informació que cal trametre a les Corts
1. Sense perjudici de la facultat de les Corts de sol·licitar a la conselleria competent en matèria d’hisenda la informació que crega oportuna, la Intervenció General de la Generalitat, amb periodicitat mensual i a través del seu portal d’internet, posarà a disposició de les diputades, diputats i comissions parlamentàries, per a la seua informació i documentació, l’estat d’execució del pressupost de la Generalitat i de les seues modificacions, els moviments i la situació de tresoreria i els moviments dels comptes creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost i creditors per periodificació de despeses pressupostàries, tot això referit al mes anterior.
[…]
Article 168. Concessió directa
1. D’acord amb el que preveu l’article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, podran concedir-se de forma directa les subvencions següents:
A) Les previstes nominativament en la llei de pressupostos de la Generalitat, entenent-se com a tals aquelles l’objecte, la dotació pressupostària i el destinatari de les quals figuren inequívocament en els annexos.
Les subvencions de caràcter nominatiu no podran tenir abast plurianual, excepte aquelles subvencions de capital el beneficiari de les quals siga una altra administració pública de caràcter territorial, i no podran crear-se ni modificar-se una vegada aprovada la llei de pressupostos de l’exercici corresponent, d’acord amb el que disposa l’article 40.7 d’aquesta llei.
Els convenis seran l’instrument habitual per a canalitzar aquestes subvencions quan tinguen la naturalesa de corrents, i l’únic susceptible d’utilitzar-se per a les de capital.
Aquests convenis hauran d’ajustar-se en la seua preparació, subscripció i execució a la normativa que per a convenis regisca en l’àmbit de la Generalitat.
En el cas que, per raons excepcionals d’interès públic, social, econòmic, humanitari o altres, justificades degudament en l’expedient, una subvenció de naturalesa corrent es canalitze mitjançant una resolució, aquesta haurà de recollir les condicions i els compromisos aplicables, de conformitat amb el que disposa la normativa en matèria de subvencions, i, a aquest efecte, la resolució esmentada tindrà el caràcter de bases reguladores de la concessió, i ha d’incloure en tot cas els punts següents:

a) Determinació de l’objecte de la subvenció i de les persones beneficiàries, d’acord amb l’assignació pressupostària.
b) Crèdit pressupostari a què s’imputa la despesa i la quantia de la subvenció, individualitzada, si escau, per a cada persona beneficiària si en són unes quantes.
c) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.
d) Terminis i maneres de pagament de la subvenció, possibilitat d’efectuar pagaments anticipats i abonaments a compte, com també el règim de garanties que, si escau, hauran d’aportar les persones beneficiàries, en el marc i amb les condicions previstes en aquesta llei.
e) Termini i forma de justificació per part de la persona beneficiària del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i de l’aplicació dels fons percebuts.
f) Els condicionants requerits per la normativa de la Generalitat relatius a la notificació, autorització i comunicació d’ajudes públiques a la Comissió Europea.»

Secció segona
Pla PIP

Article 60
Es modifiquen els apartats 1 i 3 de l’article 2, i 1 b de l’article 6 del Decret llei 3/2016, de 27 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de liquidació del Pla especial de suport d’inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com segueix:
«Article 2. Data de finalització i justificació de la inversió
1. Les inversions la finançament de les quals haja sigut autoritzada en el marc del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana hauran de quedar degudament acreditades i presentades en la conselleria competent per raó de la matèria la corresponent acta de recepció d’aquesta, abans del 15 de desembre de 2020.
2. […]
3. Els saldos de romanents de crèdit a finals de desembre de 2020 no seran objecte d’incorporació al pressupost de l’exercici següent.

Article 6.1. Requisits de les sol·licituds
La sol·licitud haurà d’anar acompanyada dels documents següents:
1. Memòria explicativa del projecte d’inversió, emplenada a través del model de sol·licitud electrònica, en la qual s’especifique:
a) [...]
b) Àrea d’actuació de l’obra finançable, en la qual a més de les definides en l’article 3 del Decret llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell, pel qual es constitueixen i doten tres plans especials de suport destinats a l’impuls dels sectors productius, l’ocupació i la inversió productiva en municipis i s’aproven crèdits extraordinaris per a atendre el seu finançament, podran venir referides a la reedificació o rehabilitació d’habitatges i edificis de titularitat municipal, o pertanyents a qualsevol dels ens, organismes i entitats del sector públic que tinguen la consideració de mitjà propi personificat per reunir els requisits que estableix l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic local.»

Secció tercera
Pagament en espècie per a l’extinció de deutes

Article 61
Es modifiquen els apartats 1 i 2 de la disposició addicional segona de la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat, que queden redactats com segueix:
«Disposició addicional segona. Pagament en espècie per a l’extinció dels deutes líquids, vençuts i exigibles, no tributaris amb la Generalitat, de les entitats del seu sector públic i d’altres entitats classificades en el sector administracions públiques de la Comunitat Valenciana, d’acord amb la definició i delimitació del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals
1. L’Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms podran acceptar el pagament en espècie per a l’extinció de deutes líquids, vençuts i exigibles que les entitats del sector públic instrumental de la Generalitat, exclosos els organismes autònoms, així com altres entitats classificades en el sector administracions públiques de la Comunitat Valenciana, d’acord amb la definició i delimitació del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, hagen contret amb els primers, sempre que tinguen la consideració de drets de naturalesa pública de la hisenda pública de la Generalitat.
S’exclouen els deutes tributaris que es regiran per la seua normativa específica.
El pagament en espècie podrà estar referit als béns mobles i immobles titularitat de les entitats deutores.
2. L’acceptació del pagament en espècie requerirà acord de Consell, a proposta de la persona titular de la conselleria que ostente les competències en matèria de sector públic, a sol·licitud de l’entitat deutora, previ informe favorable de la conselleria o departament d’adscripció o tutela, o de la conselleria o departament les competències del qual guarden relació específica amb l’objecte social de les entitats, en el cas que no pertanyent al sector públic instrumental de la Generalitat, estiguen classificades en el sector administracions públiques de la Comunitat Valenciana, d’acord amb la definició i delimitació del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals.
A la citada proposta haurà d’adjuntar-se la documentació següent:
a) Justificació que es tracta d’un crèdit vençut, líquid i exigible; així com concepte naturalesa i import del deute, efectuat per l’òrgan competent.
b) Informe del Servei de Gestió Immobiliària de valoració del ben o béns, així com sobre la seua depuració física i jurídica.
c) Informe de la direcció general amb competències en matèria de sector públic, sobre l’interès d’acceptar aquesta forma de pagament.»


CAPÍTOL IV
Modificacions legislatives en matèria de competència de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

Secció única
Transparència, bon govern i participació

Article 62
1. S’incorpora un nou article 44 bis a la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, amb el tenor literal següent:
«Article 44 bis. Compensació de despeses per participació ciutadana

1. Es reconeix el dret a la compensació de costos degudament acreditats en què s’haja pogut incórrer en ocasió de l’exercici del dret a la participació ciutadana.
2. El reconeixement de la compensació requereix el compliment de les condicions següents:
a) L’exercici del dret ha de dur-se a terme en procediments de caràcter administratiu en qualsevol dels àmbits d’activitat de la Generalitat Valenciana en què la participació siga de caràcter voluntari i estiga definida en una norma de rang legal.
b) Estan legitimats per a la sol·licitud de compensació les persones jurídiques sense ànim de lucre que tinguen entre els fins acreditats en els seus estatuts la defensa d’interessos generals de caràcter social, econòmic, cultural o ambiental que estiguen constituïdes legalment i exercisquen de manera activa les activitats necessàries per a aconseguir els fins previstos en els seus estatuts en l’àmbit afectat per l’actuació administrativa.
c) Que la participació en el procediment o actuació administrativa haja sigut determinant en la modificació del resultat del procediment en què s’inserisca la participació, hagen sigut estimades totalment o no les seues al·legacions o suggeriments.
3. L’escrit de sol·licitud, junt amb la documentació justificativa de les despeses realitzades, pot presentar-se en el termini màxim de dos mesos, comptat a partir de l’endemà de la publicació oficial de la disposició, instrument o acte administratiu objecte del procés participatiu.

4. La quantia de la compensació concedida s’ha d’adequar a les despeses degudament acreditades i no pot superar en cap cas els 500 euros.

5. El reconeixement del dret a la compensació de despeses comporta l’obligació de retre comptes públicament amb total transparència del total de despeses realitzades amb motiu de la participació ciutadana.

6. La interposició de qualsevol tipus de queixa, reclamació o recurs administratiu no constitueix exercici de dret de participació a l’efecte d’aquesta llei.»
2. S’incorpora una disposició addicional desena a la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, amb el tenor literal següent:
«Disposició addicional desena
Els pressupostos anuals de la Generalitat han d’incloure una provisió de fons amb destinació a la compensació de despeses de participació ciutadana a què es refereix l’article 44 bis, amb càrrec als crèdits corresponents a la conselleria competent en matèria de dret a la informació i participació ciutadana.»CAPÍTOL V
Modificacions legislatives en matèries competència de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Secció primera
Unions de fet

Article 63
Es modifica la disposició addicional única de la Llei 5/2012, de 15 d’octubre, de la Generalitat, d’unions de fet formalitzades de la Comunitat Valenciana, que queda redactada com segueix:
«Disposició addicional única. Unions de fet inscrites conforme a la normativa anterior
Les unions inscrites en el Registre Administratiu d’Unions de fet de la Comunitat Valenciana conforme a la Llei 1/2001, de 6 d’abril, de la Generalitat, per la qual es regulen les unions de fet, i al Decret 61/2002, de 23 d’abril, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament de desenvolupament de la citada norma, s’integraran d’ofici i de manera automàtica en el Registre d’Unions de Fet Formalitzades de la Comunitat Valenciana previst en l’articulat d’aquesta llei.»

Secció segona
Funció pública

Article 64
Es modifiquen els articles 40.3, 63.5, 69.3 lletra c), 95.2, lletra d) 95.3, 119.3, la disposició addicional cinquena, i s’afigen dos disposicions addicionals noves i una disposició transitòria quinze en la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, amb la redacció següent:
«Article 40.3. Supòsits especials de classificació de llocs de treball

[...]
3. En les conselleries que tinguen atribuïdes competències en matèria sanitària, educativa i de justícia, les relacions de llocs de treball podran preveure, en llocs amb el rang de subdirecció general o cap de servei, la classificació de llocs per a la seua provisió per personal sanitari, docent i de l’administració de justícia respectivament, atesa l’especificitat de les funcions que hagen d’exercir-s’hi.
No obstant l’anterior, en les conselleries que tinguen atribuïdes les competències en matèria educativa i en matèria de justícia, les relacions de llocs de treball podran preveure, en llocs amb rang de cap de secció que guarden relació directa amb les competències substantives del sector educatiu i de justícia, la classificació de llocs per a la seua provisió per personal docent o de l’administració de Justícia, atesa l’especificitat de les funcions que hagen d’exercir-s’hi.
Mentre exercisquen aquests llocs, els serà aplicable el contingut d’aquesta llei i les seues normes de desplegament, i quedaran en la situació administrativa que corresponga d’acord amb la seua normativa específica.
[...]
Article 63.5. Jubilació
[...]
5. En l’Administració de la Generalitat, per a les sol·licituds de prolongació de la permanència en el servei actiu del personal funcionari, s’atendrà el següent:
a) Sempre amb el límit dels setanta anys, escaurà la pròrroga en el servei actiu, a instàncies de la persona interessada, quan, en el moment de complir l’edat de jubilació ordinària, no haja completat els anys de cotització establits en el sistema de previsió social per a causar dret al 100% de la pensió de jubilació. Aquesta pròrroga no podrà prolongar-se més enllà del dia en el qual l’interessat complete el temps de cotització necessari per a causar aquest dret a la pensió íntegra de jubilació, estant la seua concessió supeditada al fet que quede acreditat que reuneix la capacitat funcional necessària per a exercir la professió o desenvolupar les activitats corresponents al seu nomenament, mitjançant dictamen o informe mèdic emès per la unitat administrativa a la qual corresponguen les funcions en matèria de prevenció de riscos laborals, sobre les condicions psicofísiques i les aptituds personals de la persona sol·licitant.

En el cas que no siga possible la continuïtat de la persona interessada en el seu lloc de treball, d’acord amb les seues condicions psicofísiques i aptituds personals segons el que es disposa en el paràgraf anterior, la prolongació de la permanència en el servei actiu quedarà condicionada a l’existència de llocs de treball vacants en el seu cos, agrupació professional o escala, les funcions assignades del qual siguen compatibles amb les seues condicions personals, sempre que siga acreditat pel servei de prevenció corresponent que no és possible l’adaptació o el canvi de lloc de treball.
b) Si la persona sol·licitant disposa de cotitzacions suficients per a causar dret a la pensió íntegra de jubilació, la resolució d’acceptació o denegació de la prolongació haurà de fonamentar-se en els extrems següents, sense que baste la invocació genèrica a la potestat organitzativa de l’Administració:
1.r Informe emès per l’òrgan que exercisca la direcció superior de personal en la Presidència de la Generalitat, conselleria o organisme públic, en el qual preste serveis la persona funcionària que sol·licite prolongar la permanència en el servei actiu, en el qual es valore la permanència en la situació de servei actiu en els últims tres anys, la seua implicació en els objectius fixats per l’organització, el rendiment o els resultats obtinguts, així com els resultats negatius de l’avaluació de l’acompliment en els últims tres anys i, si escau, l’absentisme observat durant els tres anys immediatament anteriors a la data de la sol·licitud.

2.n Dictamen o informe mèdic emès per la unitat administrativa a la qual corresponguen les funcions en matèria de prevenció de riscos laborals, sobre les condicions psicofísiques i les aptituds personals de la persona sol·licitant.
3.r La direcció general competent en matèria de funció pública desestimarà les sol·licituds de prolongació, per raons organitzatives, funcionals o econòmiques basades en la racionalització d’estructura i d’austeritat en la despesa pública, quan hi haja plans d’ordenació o disposicions normatives amb incidència pressupostària que suspenguen circumstancialment la concessió d’autoritzacions de prolongació de la permanència en el servei actiu; en aquest cas, no se sol·licitaran els informes previstos en els ordinals anteriors.
c) La resolució estimatòria de la prolongació de la permanència en el servei actiu serà objecte de revisió anualment, emetent-se, per l’òrgan competent, resolució de confirmació en aquella o de jubilació forçosa, segons escaig, atenent i fonamentant-se aquesta en els mateixos extrems que s’assenyalen en aquest número 5.
Article 69.3
[...]
c) Permís de paternitat pel naixement, guarda amb fins d'adopció, acolliment o adopció d'una filla o fill.
[...]
Article 95. Institut Valencià d’Administració Pública
[...]
2. A tal fi, per al compliment dels seus objectius, correspondrà a l’IVAP:
[...]
d) Participar en la formació i perfeccionament del personal al servei dels ens del sector públic instrumental de la Generalitat, i també de les institucions mencionades en l’article 20.3 de l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana i d’altres administracions públiques, en els termes que s’establisquen en els acords de cooperació interadministrativa que puguen subscriure’s.
[...]
3. Així mateix, per a facilitar l’accés de la ciutadania a la formació especialitzada en les matèries relacionades amb l’administració, la gestió i les polítiques públiques, i sense perjudici dels convenis i acords que s’establisquen amb les universitats públiques valencianes, l’IVAP, en els seus plans de formació, oferirà la possibilitat d’accedir a la seua oferta formativa als que encara no tinguen la condició de personal empleat públic, i per a això, podran percebre les taxes i els preus públics que es determinen en el seu moment.
Article 119. Promoció interna del personal funcionari de carrera
[...]
3. Per a concórrer a les proves de promoció interna, han de reunir-se els requisits exigits per a l'accés, haver prestat serveis efectius en l'administració corresponent durant, almenys, dos anys en el cos o escala des del qual s'accedeix, com també superar les proves selectives corresponents.
[...]
Disposició transitòria quinzena. Règim aplicable als procediments selectius que, en determinades condicions, admeten la participació del personal sense titulació del cos o escala que ocupa
El personal que manque de la titulació específica exigida per a l’accés al cos o escala en el qual es classifique el lloc que haja exercit com a personal temporal, per haver sigut modificat en aplicació del que es disposa en l’apartat primer de la disposició addicional tercera de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, podrà participar en les convocatòries dels procediments selectius a aquest cos o escala corresponents a les ofertes d’ocupació pública dels exercicis 2017 a 2019, sempre que estiga en possessió d’una titulació del nivell exigit per a l’accés al grup o subgrup de classificació professional del cos o escala convocat.

Queden exceptuats del que es preveu en l’apartat anterior els procediments selectius que es convoquen per a l’accés als cossos o escales les funcions de les quals, de conformitat amb la normativa aplicable, coincidisquen amb l’exercici d’una professió regulada; en aquest cas s’haurà d’ajustar al que aquesta normativa dispose.
Disposició addicional cinquena. Normativa aplicable als cossos funcionarials existents a l’entrada en vigor d’aquesta llei
El cos de l’advocacia de la Generalitat (A1-02), creat per la Llei 10/2005, de 9 de desembre; el superior d’intervenció i auditoria de la Generalitat (A1-03), creat per la Llei 16/2003, de 17 de desembre, i el superior tècnic d’inspectors de tributs de l’administració de la Generalitat (A1-04), creat per la Llei 14/1997, de 26 de desembre, continuaran regint-se per les respectives lleis de creació i per la seua normativa reglamentària de desenvolupament. No obstant això, per a l’accés a aquests, a més de les titulacions acadèmiques exigides per les lleis esmentades, serà vàlid el títol universitari oficial de grau més màster universitari que, d’acord amb els plans d’estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos respectiu. En tot allò que no estiga previst per aquestes normatives específiques, aquesta llei tindrà el caràcter de supletòria.
Disposició addicional vint-i-cinc
Se suprimeix de l’annex I de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, el cos A1-04, superior tècnic d’inspectors de tributs de l’administració de la Generalitat.

Nova disposició addicional vint-i-sis
Assegurar la substitució per personal contractat per a cobrir les baixes laborals del personal de més de deu dies de durada, com també per als períodes reglamentaris de vacacions, per garantir en tot moment la cobertura adequada del servei.»

Article 65
Es modifica l’annex I de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana:
1. Quant a les funcions del cos d’agents mediambientals:

«On diu:
Cos d’agents mediambientals
C1-13
Funcions: Activitats de col·laboració, preparació, gestió de la informació, inspecció d’activitats, actualització i tramitació de documentació, elaboració i administració de dades, inventariat i manteniment d’equips i aplicacions i, en general, les pròpies de la professió relacionades amb les activitats mediambientals,
Ha de dir:
Cos d’agents mediambientals
C1-13
Funcions: Vetlar pel compliment de la legislació mediambiental vigent, participació en emergències mediambientals, conducció especial de vehicles oficials adscrits al servei, activitats de gestió de la biodiversitat, investigació de causes d’incendis forestals, col·laboració amb les distintes administracions en matèria de medi ambient, inspecció i control d’activitats, i qualsevol altra tasca accessòria d’aquestes, que implique nivells de coneixement, habilitat i esforç semblants, amb relació al contingut del lloc.»
2. S’incorpora el cos següent, amb el reconeixement d’agent de l’autoritat, en el subgrup C1 d’administració especial:
«Administració especial.
Cos: Agents tributaris de la Generalitat.
C1-20
Requisits: Títol de batxiller o títol de grau mitjà de cicle formatiu de formació professional.
Funcions:
a) Demanar dades amb transcendència tributària als efectes de l’aplicació dels tributs de qualsevol tipus de registres públics o bases de dades, així com l’actualització i la depuració permanent una vegada integrats aquestes dades en els fitxers fiscals.
b) Captar informació tendent a la confecció i l’actualització de censos fiscals o preparatòria de posteriors actuacions d’aplicació dels tributs, fins i tot per mitjà de visites i gestions relacionades amb les actuacions materials en els procediments de comprovació de valors.

c) Localitzar obligats tributaris mitjançant consulta de fonts de dades disponibles o indagació en els últims domicilis coneguts.
d) Lliurament de notificacions, comunicacions i la resta de documents administratius.
e) Realitzar la pràctica material dels documents que arrepleguen les actuacions de l’administració tributària, els actes de tràmit o les resolucions dels procediments d’aplicació dels tributs.
f) Atendre i facilitar informació a l’obligat tributari, tant personal, telefònica o per mitjans informàtics, sobre qüestions relacionades amb l’exercici de les seues funcions.
g) Qualsevol altra actuació material per a la qual la normativa tributària preveja la consideració d’agent de l’autoritat en l’àmbit dels procediments d’aplicació dels tributs.»

Article 66
Es modifica la disposició addicional dotze del Decret llei 3/2018, de 13 de juliol, del Consell, pel qual es modifica la Llei 22/2017, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2018, que queda redactada com segueix:
«Règim jurídic del gaudi del permís de paternitat
1. Fins que no s’aprove un nou decret que regule les condicions de treball del personal de l’administració de la Generalitat, la duració del permís de paternitat per naixement, guarda amb fins d’adopció, acolliment o adopció d’una filla o fill, aquest permís té una duració de vuit setmanes, ampliables en els supòsits de part, adopció, guarda amb fins d’adopció o acolliment múltiples en dos dies més per cada filla o fill a partir del segon. El règim jurídic de gaudi és el que es determina a continuació i queden sense efecte les previsions de l’article 29 del Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servei de l’administració del Consell.

2. El permís de paternitat l’ha de gaudir el pare o l’altre progenitor a partir de la data del naixement, de la decisió administrativa de guarda amb fins d’adopció o acolliment o de la resolució judicial per la qual es constituïsca l’adopció.
3. Aquest permís no és transferible. La persona interessada té l’opció que:
a) Les quatre primeres setmanes siguen ininterrompudament i immediatament posteriors a la data de naixement, de la decisió administrativa de guarda amb fins d’adopció o acolliment o de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció.
b) Les quatre setmanes restants no siguen simultànies sinó anteriors o successives, i ininterrompudes, a les setmanes sis a setze del permís per part o les setmanes cinc a la setze del permís per adopció, guarda amb fins d’adopció o acolliment, de l’altra persona progenitora.»CAPÍTOL VI
Modificacions legislatives en matèries competència de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Secció primera
Salut

Article 67
Es modifica l’article 43.4.c) de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com segueix:
«Article 43. Dret al consentiment informat
[...]
c) Quan el pacient menor d’edat no siga capaç intel·lectualment ni emocionalment de comprendre l’abast de la intervenció. En aquest cas, el consentiment el donarà la persona representant legal del menor, després d’haver escoltat la seua opinió, conforme al que es disposa en l’article 9 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor. Quan es tracte de persones menors emancipades o majors de setze anys incapaços intel·lectualment i emocionalment de comprendre l’abast de la intervenció, o que no hagen sigut incapacitades, el consentiment s’atorgarà en els termes previstos en la legislació bàsica reguladora de l’autonomia del pacient.»

Secció segona
Ordenació farmacèutica

Article 68
Es modifiquen els articles 48 bis, 49, 49 bis i 64 de la Llei 6/1998, de 22 de juny, d’ordenació farmacèutica de la Comunitat Valenciana, que queden redactats com segueix:
«Article 48 bis. Estructures per a la prestació farmacèutica en els centres sociosanitaris
1. De conformitat amb la legislació sobre prestació farmacèutica, les estructures per al desenvolupament de la prestació farmacèutica en aquest àmbit són:
a) Els serveis de farmàcia dels centres sociosanitaris, amb consideració de serveis de farmàcia hospitalària.
b) Els dipòsits de medicaments dels centres sociosanitaris.
2. Tots els centres sociosanitaris que tinguen 100 llits o més disposaran d’un servei de farmàcia de centre sociosanitari, llevat que s’establisquen amb la conselleria competent en matèria de sanitat acords que els eximisquen de tal exigència, i disposen d’un depòsit de medicaments en els termes disposats en la present llei.
3. Tots els centres sociosanitaris, no inclosos en l’apartat anterior, independentment de la seua titularitat, disposaran de dipòsits de medicaments vinculats a un servei de farmàcia o a una oficina de farmàcia. Reglamentàriament s’establirà la seua vinculació conformement a criteris assistencials, així com els requisits que hauran de complir els serveis de farmàcia i les oficines de farmàcia.
4. Es determinaran reglamentàriament les condicions per a la coordinació entre les estructures per a la prestació farmacèutica en els centres sanitaris així com els requisits de funcionament i instal·lacions d’aquestes.
5. Es determinaran reglamentàriament les condicions i els termes de col·laboració entre les estructures del sistema sanitari públic valencià, amb les oficines de farmàcia que participen en la prestació farmacèutica en els centres sociosanitaris.
Article 49. Prestació farmacèutica en els centres sociosanitaris
La prestació farmacèutica en els centres sociosanitaris es durà a terme conforme amb el que s’estableix en la legislació vigent en la matèria, amb les següents disposicions:
1. La conselleria competent en matèria de sanitat, en col·laboració amb la conselleria competent en matèria de polítiques de serveis socials, promourà la publicació de la Guia farmacoterapèutica sociosanitària com a sistema de suport a la prescripció per als professionals, segons el que s’estableix en l’article 77 i 88 del Reial-decret legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris.
2. Els medicaments es dispensaran, amb caràcter general, mitjançant sistemes de dosis unitàries individualitzades per pacient o sistemes personalitzats de dosatge.
Article 49 bis. Funcions de les estructures per a la prestació farmacèutica en els centres sociosanitaris
Les estructures per a la prestació farmacèutica, realitzaran les funcions establides per la legislació vigent en la matèria assumint com a pròpies les següents:
1. Els serveis de farmàcia dels centres sociosanitaris, sota la responsabilitat de la persona farmacèutica especialista en farmàcia hospitalària, assumirà com a pròpies les següents funcions:
a) Garantir i assumir la responsabilitat tècnica de l’adquisició, del subministrament, de la qualitat, correcta conservació, cobertura de les necessitats, custòdia, reenvasat/fraccionament dels medicaments, productes dietoteràpics, i productes sanitaris precisos per a atendre els tractaments de les persones usuàries dels centres sociosanitaris dependents del servei de farmàcia.
b) Elaborar les dosis unitàries individualitzades per a les persones residents els centres sociosanitaris dependents del servei de farmàcia.

c) Definir el procés de reposició i subministrament dels medicaments, productes dietoteràpics i productes sanitaris, necessaris per a la dotació i manteniment dels dipòsits de medicaments dels centres sociosanitaris dependents del servei de farmàcia.
d) Supervisar el funcionament adequat dels dipòsits de medicaments en els centres sociosanitaris que té vinculats.
e) Participar en la Comissió i Subcomissions de Farmàcia i Terapèutica Sociosanitària.
f) Promoure i implementar programes corporatius d’atenció farmacèutica i parar atenció farmacèutica individualitzada, preferentment en un context multidisciplinari de valoració clínica integral, a les persones usuàries del centre sociosanitari amb dret a la prestació farmacèutica del Sistema Sanitari Públic Valencià, realitzant les intervencions necessàries dirigides a l’ús racional, segur i eficient dels medicaments.

g) Promoure l’atenció integral, dirigida a millorar la qualitat de vida dels usuaris i a garantir la continuïtat assistencial, a través de la integració i col·laboració en l’equip multidisciplinari del centre sociosanitari i els equips dels diferents àmbits assistencials.
h) Establir un servei d’informació de medicaments i productes sanitaris per a tot el personal i per als i les pacients residents del centre sociosanitari, i col·laborar amb els sistemes de farmacovigilància.

i) Dur a terme activitats de promoció, prevenció de la salut i educació sanitària sobre qüestions de la seua competència, dirigides al personal i als i les pacients del centre sociosanitari.
j) Col·laborar i implementar les intervencions i programes que pose en pràctica l’administració sanitària per a garantir l’ús racional i segur dels medicaments, productes dietoteràpics i productes sanitaris.

k) Realitzar quantes funcions puguen redundar en un millor ús i control dels medicaments, productes dietoteràpics i productes sanitaris.

2. Els dipòsits de medicaments dels centres sociosanitaris són les unitats assistencials, dependents d’un servei de farmàcia o d’una oficina de farmàcia, en les quals es conserven i dispensen medicaments a les persones usuàries d’aquests centres, i realitzaran les funcions següents:

a) Conservar i dispensar els medicaments i productes sanitaris als i les pacients residents en aquests centres. La dispensació de medicaments s’efectuarà, amb caràcter general, a través de sistemes de dosis unitàries individualitzades o sistemes personalitzats de dosatge, segons com pertocarà, per a les persones residents al centre sociosanitari.

b) Establir un sistema que garantisca l’accés del personal sanitari als medicaments durant les 24 hores del dia.
c) Col·laborar amb els sistemes de farmacovigilància.
d) Realitzar quantes funcions puguen redundar en un millor ús i control dels medicaments, productes dietoteràpics i productes sanitaris.

Article 64. Classificació
Constituiran faltes administratives i seran sancionades en els termes previstos en l’article següent, les infraccions que a continuació es tipifiquen:
a) Infraccions lleus
Es tipifiquen d’infraccions lleus, les següents:
1. No aportar les entitats o persones responsables a les autoritats sanitàries, les dades que estiguen obligats de subministrar per raons sanitàries, tècniques, econòmiques, administratives i financeres.
2. La falta de la bibliografia de consulta mínima obligatòria.
3. No comptar les entitats de distribució i dispensació amb les existències de medicaments adequats per a la normal prestació de les seues activitats o serveis, així com no disposar de les existències mínimes establides.
4. No disposar de les existències mínimes actualitzades de medicaments per a supòsits d’emergència o catàstrofe, en els casos que resulte obligatori.
5. Dificultar la labor inspectora mitjançant qualsevol acció o omissió que la pertorbe o retarde.
6. Dispensar medicaments fora del termini de validesa de la recepta.
7. Realitzar la substitució d’una especialitat farmacèutica, en els casos en què aquesta siga possible, incomplint els requisits establits a aquest efecte.
8. Realitzar publicitat de fórmules magistrals o de preparats oficinals.
9. L’incompliment del deure de col·laboració amb l’Administració sanitària en la utilització, avaluació i control del medicament.
10. Incompliment dels serveis d’urgència, vacances i horaris d’atenció farmacèutica dels centres, establiments i serveis que es determinen per a l’adequada assistència farmacèutica a la població.

11. Qualsevol altra acció o omissió reprovable que haja de ser qualificada d’infracció lleu, segons la normativa específica aplicable.
12. L’incompliment dels requisits, condicions, obligacions o prohibicions establides en aquesta llei i disposicions que la despleguen que, per raó dels criteris previstos en aquest article, i sempre que no estiguen tipificats com infraccions greus o molt greus.
b) Infraccions greus
Es tipifiquen d’infraccions greus, les següents:
1. La realització d’activitats farmacèutiques per persones físiques, jurídiques, centres i/o establiments que no compten amb la preceptiva autorització.
2. El funcionament dels centres i/o establiments farmacèutics sense la presència i actuació professional del farmacèutic o farmacèutica responsable.
3. L’incompliment de les funcions que, d’acord amb la normativa vigent, tenen encarregats els diferents centres, establiments i serveis d’assistència farmacèutica.
4. No disposar dels recursos humans i dels requisits tècnics que, d’acord amb la present llei, i les disposicions que la desenvolupen, siguen necessaris per a desenvolupar les activitats pròpies dels centres, establiments i serveis d’assistència farmacèutica.
5. La negativa injustificada a dispensar medicaments o dispensar-los incomplint el que es disposa en la normativa vigent.
6. El cobrament d’aportacions a l’usuari del Sistema Nacional de Salut, diferents de les establides reglamentàriament.
7. Conservar o dispensar els medicaments sense observar les condicions exigides.
8. L’elaboració de fórmules magistrals o de preparats oficinals, que incomplisquen els procediments i controls de qualitat legalment establits.
9. Impedir l’actuació dels inspectors degudament acreditats, en els centres, establiments i serveis objecte d’aquesta llei.
10. La negativa a subministrar dades o facilitar informació sol·licitada per l’autoritat sanitària.
11. Incompliment reiterat dels serveis d’urgència, vacances i horaris d’atenció farmacèutica dels centres, establiments i serveis que es determinen per a l’adequada atenció farmacèutica a la població.

12. No complir amb el deure de farmacovigilància.
13. Qualsevol acte o omissió encaminat a coartar la llibertat de l’usuari en la lliure elecció de l’Oficina de Farmàcia.
14. La substitució en la dispensació d’especialitats farmacèutiques en els casos en què no estiga permesa.
15. Incórrer en les incompatibilitats disposades per la present llei.

16. Informar, promocionar o publicitar medicaments incomplint els requisits exigits per la normativa vigent.
17. Mitjançar amb ànim lucratiu entre els centres de dispensació autoritzats per a això i el públic.
18. La canalització, intrusisme i competència deslleial.
19. Reincidir en la comissió d’infraccions lleus.
20. Qualsevol altra acció o omissió que ha de ser qualificada de greu en aplicació de la seua normativa específica.
c) Infraccions molt greus
Es tipifiquen d’infraccions molt greus, les següents:
1. La dispensació o distribució de productes o preparats que es presentaren com a medicaments sense estar legalment reconeguts.
2. L’incompliment reiterat dels requeriments que formule l’autoritat sanitària o els seus agents.
3. Preparació o dispensació de remeis secrets.
4. Qualsevol acte o omissió encaminat a provocar o que provoque desproveïment greu de medicaments a la població.
5. Desacatament o desobediència a les autoritats sanitàries, relacionades amb l’assistència farmacèutica, sempre que aquestes tingueren conseqüències greus.
6. Accedir a la titularitat o cotitularitat de més d’una Oficina de Farmàcia.
7. Incompliment de les mesures cautelars i definitives sobre medicaments que les autoritats sanitàries competents acorden per causa greu de salut pública.
8. La reincidència en la comissió de faltes greus en els últims cinc anys.
9. Qualsevol actuació que tinga la qualificació d’infracció molt greu en la normativa específica aplicable a cada cas.»


CAPÍTOL VII
Modificacions legislatives en matèries competència de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Secció primera
Caça

Article 69
Es modifiquen els articles 12.1, lletres a i d, 32.2, 33.2, 48 i 52.3 i la disposició addicional segona de la Llei 13/2004, de 27 de desembre, de caça de la Comunitat Valenciana, que queden redactats com segueix:
«Article 12. Prohibicions en l’exercici de les modalitats esportives

1. Queden prohibides en l’exercici de la caça esportiva les modalitats següents:
a) La caça nocturna, excepte quan s’autoritze expressament a causa de la seua tradició per a la caça d’aus aquàtiques, així com per a la caça del porc senglar en la modalitat d’espera. Es considera que la caça és nocturna quan es practica entre el crepuscle civil vespertí i el crepuscle civil matutí. A aquest efecte, la conselleria competent en matèria de caça ha de publicar els horaris comuns que regeixen per a tota la Comunitat Valenciana.
d) La caça d’espècies de caça menor en abeuradors o menjadors artificials, excepte en els vedats d’aus aquàtiques i les espècies migratòries, sempre que s’hi dispare al vol. A l’efecte d’aquesta llei, els menjadors i les porcions de terreny en què es diposita aliment en abundància o de manera reiterativa amb la finalitat d’atraure les peces de caça, tenen la consideració de menjadors.
Article 32. Zones de caça controlada
[...]
2. El control i regulació del gaudi de la caça en les zones de caça controlada correspon a la conselleria competent en matèria de caça per ella mateixa o a través d’una entitat local, federació esportiva o d’una societat de caçadors sense ànim de lucre, segons es determine reglamentàriament. En tot cas, s’hi ha d’assegurar la conservació, foment i aprofitament ordenat dels recursos cinegètics, donant preferència, en tot cas, als interessos públics.
Article 33. Zones comunes de caça
[…]
2. En les zones comunes de caça poden practicar-se les modalitats que reglamentàriament es determinen i d’acord amb els períodes habilitats i altres normes que s’establisquen en les directrius d’ordenació cinegètica de la Comunitat Valenciana i ordres de vedes per a assegurar l’aprofitament ordenat del recurs.
Article 48. Ordres de vedes
1. L’ordre de vedes, de manera especial en les zones comunes, ha d’establir, a fi de garantir el bon ordre cinegètic, les limitacions relatives als períodes, espècies, espais o modalitats de caça previstos en els diferents instruments de planificació cinegètica.
2. Per raons d’urgència, davant de cicles meteorològics extrems, epizoòties i altres circumstàncies extraordinàries i imprevisibles, la conselleria competent en matèria de caça pot dictar vedes temporals extraordinàries.
3. Una vegada publicada una veda temporal extraordinària, queden sense efecte durant el seu període de vigència totes les resolucions i normes del mateix rang i disposicions d’òrgans inferiors que s’oposen al que s’hi ha establit.
Article 52. Transport i solta de peces de caça
[…]
3. Excepte les soltes que es realitzen en els vedats intensius, tota solta o repoblació en espais cinegètics comporta obligatòriament un període d’aclimatació mínim de quinze dies abans que els animals puguen ser caçats.
Excepte en els vedats intensius, aquestes soltes o repoblacions queden prohibides en el període hàbil de caça de l’espècie de la qual es tracte, a excepció d’aquelles que es realitzen en quarters de reserva o amb altres garanties que impedisquen la seua captura en aquesta temporada de caça, i aquelles altres que es realitzen en les zones de solta d’àrees marginals establides en l’apartat següent.
Disposició addicional segona
La conselleria competent en matèria de caça ha de dur a terme programes d’investigació en l’àmbit de la gestió cinegètica i la seguretat en l’exercici de la caça a través de centres d’investigació, universitats de la Comunitat Valenciana i la Federació de Caça de la Comunitat Valenciana.
Així mateix ha de promoure la formació dels caçadors i guardes jurats de caça a través dels seus mitjans propis o en col·laboració amb altres entitats, en especial amb la Federació de Caça.»

Secció segona
Control de la qualitat agroalimentària

Article 70
Es modifiquen els articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 i 21 de la Llei 12/1994, de 28 de desembre, de mesures administratives i de modificació del text articulat de la Llei de bases de taxes de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret legislatiu de 22 de desembre de 1984, del Govern Valencià, que queden redactats com segueix:

«Article tretze. Àmbit d’aplicació
1. L’exercici de la potestat sancionadora a què es refereix aquesta Secció s’estén al control de la qualitat agroalimentària en la fabricació, envasament, distribució, emmagatzematge dels productes agroalimentaris; així com a l’adequació dels mitjans de producció agraris en la seua fabricació, emmagatzematge i comercialització, a les normes que regulen les seues característiques i procediments d’elaboració.
2. Queden exclosos del seu àmbit d’aplicació: els aspectes higiènics/sanitaris i de seguretat alimentària; la legislació específica d’organismes modificats genèticament i de la irradiació de productes alimentaris; la producció primària i operacions connexes, inclosa la legislació sobre benestar dels animals; l’oferta d’aliments per a la venda directa al consumidor final, inclosos els obradors de les instal·lacions detallistes i els productes amb destinació a països tercers (no pertanyents a la UE).

Article catorze. Infraccions lleus
1. La no-presentació de les declaracions d’existències, d’elaboració o de moviment de productes, o presentar-les incompletes, amb inexactituds, errors o omissions o presentar-les fora del termini reglamentari o quan siga preceptiu, abans de l’execució de pràctiques d’elaboració i tractament de productes determinats, si els fets constitutius d’infracció no afecten la naturalesa, qualitat, característiques, composició, procedència o origen dels productes consignats.
2. No tindre actualitzats els documents de qualsevol dels elements que integren el sistema intern de control de qualitat.
3. Efectuar ampliacions o reduccions substancials, traslladar, canviar de titularitat, canviar de domicili social o tancar una indústria agroalimentària sense la corresponent comunicació a l’Administració.
4. No tindre identificats els dipòsits, sitges, contenidors i qualsevol classe d’envàs de productes a orri o els productes que continguen, o la seua identificació de forma no clara o sense marcat indeleble i, si escau, no indicar el volum nominal o altres indicacions previstes en la normativa d’aplicació.
5. Incomplir les instruccions que sobre la seua activitat emanen de les Administracions competents en matèria de defensa de la qualitat agroalimentària i dels requisits, obligacions o prohibicions establides en les normes relacionades amb la producció, sempre que es tracte d’infraccions merament formals no incloses com a greus o molt greus.

6. El subministrament incomplet d’informació o documentació necessàries per a les funcions d’inspecció i control administratiu.
7. No presentar els registres o llibres-registre, declaracions relatives a aliments o els documents d’acompanyament sense causa justificada, quan foren requerits per al seu control en actes d’inspecció, o presentar-los amb inexactituds, errors o omissions, quan la diferència entre la quantitat consignada i la correcta no supere el 15% d’aquesta última, i es puguen demostrar d’una altra forma els moviments dels productes.
8. No comunicar a l’autoritat competent quan existeix l’obligació legal de fer-ho qualsevol forma de frau, alteració, adulteració, abús o negligència que perjudique o pose en risc la qualitat dels productes, la protecció dels consumidors o els interessos generals, econòmics o socials del sector agroalimentari.
9. L’expressió d’alguna de les indicacions obligatòries o facultatives regulades de l’etiquetatge o presentació dels productes, documents d’acompanyament, documents comercials, registres, retolació i embalatges en forma diferent de la reglamentària, o en els quals les indicacions que consten no siguen les autoritzades, així com aquelles no regulades o autoritzades que incomplisquen els principis generals de la informació alimentària facilitada al consumidor.
10. Cometre inexactituds, errors o omissions en les dades o informacions en l’etiquetatge, els documents d’acompanyament, els documents comercials, els registres, la retolació, la presentació i l’embalatge de productes agroalimentaris, o de les matèries i elements per a la producció i la comercialització agroalimentàries, si aquestes inexactituds, errors o omissions no es refereixen a indicacions obligatòries o no afecten la seua naturalesa, identitat, qualitat, característiques, composició, procedència o origen.
11. Incórrer en discrepància entre les característiques reals, inclosos pes i volum, del producte agroalimentari o la matèria o element per a la producció i comercialització agroalimentàries i les que ofereix l’operador agroalimentari, si es refereix a paràmetres o elements el contingut dels quals queda limitat per la reglamentació d’aplicació i l’excés o defecte no afecta la seua pròpia naturalesa, identitat, definició reglamentària, qualitat, designació o denominació del producte, o si les diferències no superen el doble de la tolerància admesa reglamentàriament per al paràmetre o element de què es tracta o, en cas que no hi haja establida tolerància, no superen el 10% del valor establit.
12. Aplicar tractaments, pràctiques o processos de forma diferent a l’establida, sempre que no afecten la composició, definició, identitat, naturalesa, característiques o qualitat dels productes agroalimentaris, o les matèries o elements per a la producció agroalimentària.
13. Les simples irregularitats en l’observació de les obligacions establides en les disposicions vigents en la matèria agroalimentària que no estiguen incloses com a infraccions greus o molt greus.
Article quinze. Infraccions greus
1. No tindre documentat o no portar qualsevol dels elements que integren el sistema intern de control de qualitat.
2. No disposar d’algun dels elements reglamentaris en el sistema d’assegurament de la traçabilitat, com la identificació, els registres i la documentació d’acompanyament dels productes, o no tindre sistemes i procediments de traçabilitat suficients, comprensibles i actualitzats.

3. No disposar de dades en el sistema d’assegurament de la traçabilitat, com la identitat dels subministradors i receptors dels productes, o no disposar d’informacions relatives a la vida d’aquests productes, com la seua identificació, naturalesa, origen, característiques qualitatives i condicions de producció i distribució.
4. No conservar durant el període reglamentari els originals dels documents d’acompanyament de productes rebuts, i les còpies dels documents d’acompanyament de productes expedits.
5. No portar registres o llibres de registre comercials, no tindre talonaris matriu de factures de venda o altres documents establits per les disposicions vigents, tindre aquests documents amb una informació poc llegible o comprensible o gestionar-los defectuosament, o no tindre’ls documentats per un sistema equivalent.
6. No conservar els registres durant el temps reglamentari.
7. No tindre realitzada una anotació en els registres quan haja transcorregut més d’un mes des de la data en què degué anotar-se a l’efecte de traçabilitat o quan, no havent transcorregut aquest període de temps, els assentaments no registrats no puguen justificar-se mitjançant una altra documentació.
8. No presentar, o presentar fora del termini establit, les declaracions que hagen de realitzar-se d’acord amb la normativa aplicable, abans de l’execució de pràctiques d’elaboració i tractament de determinats productes, o tindre inexactituds, errors o omissions en les declaracions, si els fets constitutius d’infracció afecten la naturalesa, qualitat, característiques, composició, procedència o origen dels productes consignats.

9. Les inexactituds o errors en els registres o declaracions establits en la normativa alimentària quan la diferència entre la quantitat consignada i la correcta sobrepasse en un 15% aquesta última.
10. Exercir activitats relacionades amb qualsevol de les etapes de la producció, transformació o comercialització de productes agroalimentaris, o matèries i elements per a la producció i la comercialització agroalimentàries sense autorització o sense estar inscrit en els registres oficials que li siguen aplicables, exercir activitats que no consten expressament en l’autorització o registre, o exercir activitats per a l’exercici de les quals ha sigut cancel·lada la seua autorització o el seu registre.
11. La instal·lació o modificació de les indústries agràries i alimentàries amb incompliment de les disposicions vigents en matèria de regulació d’aquestes indústries.
12. Tinença i disposició de productes no identificats en qualsevol instal·lació o mitjà de transport.
13. L’amenaça, coacció, represàlia o qualsevol altra forma de pressió a les autoritats, els seus agents o funcionaris competents, tant en l’exercici de les seues funcions de programació i inspecció de control de qualitat agroalimentària com les derivades de l’exercici de la potestat sancionadora.
14. Negar-se o resistir-se a subministrar dades o a facilitar la informació requerida pels òrgans competents o els respectius agents, per al compliment de les funcions d’informació, vigilància, investigació, inspecció, tramitació i execució en les matèries a què es refereix la present llei, i subministrar informació inexacta o documentació falsa, i concretament les següents actuacions:
a) No permetre l’accés als locals, instal·lacions o vehicles de transport al personal que exercisca les funcions esmentades.
b) No permetre la presa de mostres o la realització d’altres tipus de controls sobre els productes.
c) No justificar les verificacions i controls efectuats sobre els productes posats en circulació.
d) No aportar la documentació, dades o informacions requerides pel personal que realitza funcions inspectores, ja siga en el moment de la inspecció o en altres labors d’investigació i control, o no aportar-la en el termini indicat.
15. Manipular, traslladar o tindre qualsevol forma de mercaderia cautelarment immobilitzada amb violació dels precintes, o si les mercaderies ixen de les instal·lacions on van ser intervingudes sense l’autorització de l’òrgan competent en la matèria.
16. Comercialitzar productes agroalimentaris sense sotmetre’s al control previ establit cautelarment.
17. Mobilitzar els vehicles paralitzats cautelarment.
18. Posar en funcionament una àrea, un element o una activitat de l’establiment cautelarment suspès.
19. Comercialitzar, comprar o adquirir productes agroalimentaris o matèries i elements per a la producció i comercialització agroalimentària, quan les activitats esmentades hagueren sigut objecte de suspensió cautelar.
20. No poder demostrar l’exactitud de les informacions que consten en l’etiquetatge, els documents d’acompanyament o els documents comercials dels productes agroalimentaris, o les que consten en els productes utilitzats en la seua producció o transformació.
21. Cometre inexactituds, errors o omissions de dades o informacions en l’etiquetatge, els documents d’acompanyament, documents comercials, registres, retolació, presentació i embalatges, si aquestes inexactituds, errors o omissions es refereixen a indicacions obligatòries.

22. Utilitzar en l’etiquetatge, els envasos, embalatges, presentació, oferta, publicitat dels productes agroalimentaris o les matèries i elements per a la producció i comercialització agroalimentàries indicacions, raons socials, noms o denominacions comercials, expressions, signes, marques, símbols, emblemes, denominacions, designacions, qualificacions, classes de producte, indicacions del seu origen o procedència, indicacions sobre el sistema de producció o elaboració, que:

a) No corresponguen al producte o que, per la seua similitud fonètica, gràfica o ortogràfica, puguen induir a confusió, encara que estiguen precedits pels termes tipus, estil, gènere, imitació, succedani, o anàlegs.

b) No corresponguen a la vertadera identitat de l’operador.
c) No corresponguen al vertader lloc de producció, fabricació, elaboració, envàs, comercialització o distribució.
d) No siguen verificables.
23. Modificar la vertadera identitat dels productes agroalimentaris o de les matèries i elements, per a la producció i la comercialització agroalimentàries que servisca per a identificar-los.
24. Induir a confusió o engany pel que fa a productes agroalimentaris o matèries i elements per a la producció i la comercialització agroalimentàries, així com expedir-los, o comercialitzar-los, fins i tot en el cas que l’engany siga conegut pels receptors, compradors o consumidors.

25. Utilitzar en l’etiquetatge dels productes alimentosos indicacions que no siguen concordes amb les normes de comercialització vigents en la Unió Europea, i que estableix la secció 1.ª del capítol 1 del títol II del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual es crea l’organització comuna de mercats dels productes agraris, i pel qual es deroguen els Reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79, (CE) núm. 1037/2001 i (CE) núm. 1234/2007, o amb els termes reservats facultatius autoritzats o qualsevol altra indicació facultativa regulada per normativa nacional o de la Unió Europea, o reglamentacions que les substituïsquen.
26. Cometre frau en les característiques dels productes agroalimentaris o les matèries i els elements per a la producció i la comercialització agroalimentàries, especialment les relatives a la seua identitat, naturalesa, espècie, composició, contingut, designació, definició reglamentària, qualitat, riquesa, pes, volum o quantitat, excés d’humitat, contingut en principis útils, aptitud per a l’ús o qualsevol altra discrepància existent entre les característiques reals del producte agroalimentari, o de la matèria o els elements de què es tracte, i les que ofereix l’operador agroalimentari, que supere els límits per a ser considerada infracció lleu, així com tot acte de naturalesa similar que implique una transgressió o incompliment del que es disposa per la legislació vigent.
27. Utilitzar o comercialitzar productes agroalimentaris o matèries i elements per a la producció i la comercialització agroalimentàries no conformes.
28. Tinença i/o ús de productes, substàncies, equips, maquinària, matèries o elements no conformes o no autoritzats per la legislació específica per a activitats relacionades amb les etapes de producció, transformació o comercialització agroalimentàries.
29. Comercialitzar productes agroalimentaris o matèries i elements per a la producció i la comercialització agroalimentàries que hagen sigut objecte de pràctiques o tractaments no autoritzats, o bé que estan etiquetats, marcats o identificats amb noms o indicacions no conformes, encara que aquesta circumstància siga coneguda pels receptors, compradors o consumidors.
30. La falta d’inscripció de productes agroalimentaris, matèries o elements per a la producció i la comercialització agroalimentàries de la forma que reglamentàriament s’haguera establit.
31. Elaborar productes o matèries i elements per a la producció i la comercialització agroalimentàries, mitjançant tractaments o processos no autoritzats per la legislació vigent, així com addicionar o sostraure substàncies o elements que modifiquen la seua composició.
32. Comercialitzar productes, matèries o elements sense el corresponent etiquetatge, els documents d’acompanyament, els documents comercials, la retolació, la presentació, els embalatges, els envasos o els recipients que siguen preceptius, o comercialitzar-los amb una informació que induïsca a engany als receptors o consumidors.
33. No poder correlacionar els productes existents en les instal·lacions amb les característiques principals d’aquests productes que consten en els registres i amb la documentació d’acompanyament o, si escau, en la documentació comercial, o no tindre constància de les entrades i eixides dels productes i de les manipulacions, tractaments i pràctiques que s’hi han efectuat.
34. Cometre una infracció lleu quan haguera sigut sancionada per resolució ferma per altres dues infraccions lleus en els tres anys anteriors.

Article setze. Infraccions molt greus
1. Negar-se absolutament a l’actuació dels serveis públics d’inspecció.
2. Utilitzar, sense tindre dret a això, indicacions, noms comercials, marques, símbols o emblemes referits als noms protegits per una denominació d’origen protegida (DOP), una indicació geogràfica protegida (IGP), una especialitat tradicional garantida (ETG), una denominació geogràfica o una marca de qualitat agroalimentària, que tinguen altres sistemes de protecció de qualitat agroalimentària, o que tinguen similitud fonètica o gràfica amb els noms protegits o amb els signes o emblemes que els siguen característics, que induïsquen a confusió sobre la naturalesa, qualitat o origen dels productes, encara que vagen acompanyats dels termes tipus, estil, gènere, imitació, succedani, o anàlegs.
3. Tindre, negociar, utilitzar indegudament o falsificar els documents, etiquetes i altres elements d’identificació propis de les denominacions d’origen protegides (DOP), les indicacions geogràfiques protegides (IGP), les especialitats tradicionals garantides (ETG), els vins produïts en una regió determinada (vcprd), les denominacions geogràfiques, les marques de qualitat agroalimentària o altres sistemes de protecció de la qualitat agroalimentària.
4. La falsificació de productes o comercialització de productes falsificats, sempre que no siguen constitutives d’infracció penal.
5. Cometre infraccions greus que impliquen l’extensió de l’alteració, l’adulteració, la falsificació o el frau a realitzar per tercers als quals es faciliten la substància, els mitjans o procediments per a realitzar-los, encobrir-los o emmascarar-los.
6. Subministrar a indústries agroalimentàries, a títol onerós o gratuït, productes agroalimentaris o matèries o substàncies no permeses, per a l’elaboració dels productes per als quals estan autoritzades aquestes indústries.
7. Cometre infraccions greus que, en tot o en part, siguen concurrents amb infraccions greus de la normativa sanitària o que hagen servit per a facilitar-les o encobrir-les.
8. La reincidència a cometre una infracció greu quan haguera sigut sancionat per resolució ferma per la mateixa comesa en els tres anys anteriors.
Article dèsset. Graduació de les sancions
La quantia de les sancions es graduarà conforme als següents criteris: el volum de vendes de l’empresa; la quantia del benefici obtingut; l’efecte que la infracció haja produït sobre els preus, sobre l’ús d’aquest producte o sobre el mateix sector productiu, i la reincidència.

Article díhuit. Règim sancionador i competència sancionadora

1. El règim sancionador s’ajustarà a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic; i al títol III de la Llei 28/2015, de 30 de juliol, per a la defensa de la qualitat alimentària.
2. La persona titular de la direcció general amb funcions en la defensa de la qualitat agroalimentària, serà l’òrgan competent per a incoar els expedients sancionadors i designar els funcionaris instructors d’aquests, entre els pertanyents a aquesta Conselleria.
3. Tenen competència per a imposar les sancions que estableix la present llei, els òrgans següents:
a) La persona titular de la direcció general amb funcions en la defensa de la qualitat agroalimentària, en cas d’infraccions lleus i greus.

b) La persona titular de la conselleria amb funcions en la defensa de la qualitat agroalimentària, en cas d’infraccions molt greus.
c) El Consell, en el cas de clausura definitiva de l’activitat empresarial a la Comunitat Valenciana.
Article dènou. Sancions
1. Les infraccions administratives regulades en aquest capítol seran reprimides amb les sancions següents:
a) Les infraccions lleus amb prevenció o multa de fins a 4.000 euros.
b) Les greus, amb multa entre 4.001 i 150.000 euros.
c) Les molt greus, amb multa entre 150.000 a 3.000.000 euros.
d) La sanció que s’impose en cap cas podrà ser inferior en la seua quantia al benefici il·lícit obtingut per la comissió de les infraccions.

2. Les infraccions molt greus o greus podran sancionar-se amb les quanties econòmiques de la seua escala immediatament inferior, quan en els últims cinc anys no s’haguera sancionat a la persona física o jurídica objecte de l’expedient per una infracció similar a la de l’expedient. En el cas d’infraccions lleus, quan concórreguen iguals circumstàncies, es podrà sancionar amb prevenció.
3. L’autoritat a què corresponga resoldre l’expedient podrà acordar, com a mesura cautelar, la suspensió temporal de l’activitat empresarial radicada a la Comunitat Valenciana objecte de la investigació, així com el decomís de la mercaderia falsificada, fraudulenta, no identificada o que puga comportar risc per al consumidor, corrent per compte del presumpte infractor les despeses que tal mesura ocasione.
4. No tindrà caràcter de sanció la retirada cautelar o definitiva dels canals de producció o distribució d’aquells productes que siguen subministrats per establiments que manquen de la preceptiva autorització.

Article vint. Derogació normativa
Queda derogat el Decret 153/1996, de 30 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es regulen les infraccions, el procediment i la competència sancionadora en matèria de defensa de la qualitat agroalimentària.

Article vint-i-u. Règim sancionador en matèria de classificació de canals de boví i porcí
1. El règim sancionador pels incompliments de la normativa aplicable en matèria de classificació de canals de boví, porcí, derivada de l’article 10 del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual es crea l’organització comuna de mercats dels productes agraris i pel qual es deroguen els Reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79, (CE) núm. 1037/2001 i (CE) núm. 1234/2007, serà l’establit en els articles 18 i 19 d’aquesta Secció, amb la particularitat que la Direcció General competent en incoar i resoldre els expedients sancionadors en classificació de canals serà aquella que tinga atribuïdes funcions en aquesta matèria.

2. Són infraccions lleus les següents:
a) Dur a terme una preparació de la canal diferent de qualsevol de les permeses segons la normativa específica.
b) No marcar la canal, o marcar-la sense indicar tots els esments obligatoris.
c) En el cas de les canals de boví, utilitzar presentacions diferents de les de referència, sense aplicar els coeficients correctors establits a aquest efecte per a ajustar el pes de les canals. En el cas de les canals de porcí, utilitzar presentacions diferents de les presentacions tipus establides en el Reial decret 1.028/2011, de 15 juliol, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació relatives a la classificació de les canals de porcí.
d) No informar el proveïdor dels animals, i, si escau, el ramader si així ho sol·licita, del resultat de la classificació amb indicació expressa de la categoria i pes, juntament amb els coeficients correctors aplicats.
e) La concurrència d’errors reiterats a l’hora de determinar el pes o la classificació de la canal, entenent com a tals almenys un nombre de 20 detectats en la visita d’inspecció.
3. Són infraccions greus les següents:
a) No dur a terme la classificació de canals en els casos en què aquesta siga obligatòria.
b) En el cas de les canals de boví, no tindre entre el seu personal contractat cap classificador amb l’autorització vigent per a realitzar la classificació, en el moment de la de classificació autoritzats conforme a la normativa vigent.
c) No realitzar els registres establits en la normativa específica de classificació de canals, o no conservar els registres sobre la classificació de canals el temps establit en la normativa específica.
d) Mobilitzar les canals paralitzades cautelarment.
e) La reiteració de tres faltes lleus per qualsevol motiu o reincidència de dues faltes lleus per la mateixa causa en els últims tres anys.
4. Són infraccions molt greus les següents:
a) Negar-se a l’actuació dels serveis públics d’inspecció.
b) Vexar, coaccionar, intimidar o amenaçar el personal de l’Administració que realitza funcions d’inspecció, els instructors dels expedients sancionadors, el personal dels organismes de gestió o de les entitats de control, o exercir qualsevol altra forma de pressió sobre aquests, sempre que aquestes accions no constituïsquen infracció penal.

c) Alterar el resultat de la classificació de canals.
d) Manipular, traslladar o tindre qualsevol forma de mercaderia cautelarment immobilitzada amb violació dels precintes, o si les mercaderies ixen de les instal·lacions on van ser intervingudes sense l’autorització de l’òrgan competent en la matèria.
e) La reiteració de tres faltes greus per qualsevol motiu o reincidència de dues faltes greus per la mateixa causa en els últims tres anys.
5. En el supòsit de la comissió d’infracció greu o molt greu, l’autoritat competent per a resoldre podrà imposar com a sanció accessòria alguna de les següents mesures:
a) Mesures de correcció, seguretat o control que impedisquen la continuïtat en la producció del mal.
b) Decomís de les canals.»

Secció tercera
Ramaderia

Article 71
S’introdueixen les disposicions addicionals setena i vuitena en la Llei 6/2003, de 4 de març, de ramaderia de la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:
«Disposició addicional setena. Procediment sancionador en matèria de Benestar Animal
Els articles 147, 155, 158, 159 i 160 de la present llei, seran aplicable als procediments sancionadors que s’incoen en matèria de benestar animal, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, en el marc de la normativa bàsica estatal sobre la matèria.
Disposició addicional vuitena. Procediment sancionador en matèria de sanitat animal
Els articles 147, 155, 158, 159 i 160 de la present llei, seran aplicable als procediments sancionadors que s’incoen en matèria de sanitat animal, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, en el marc de la normativa bàsica estatal sobre la matèria.»

Secció quarta
Sanejament d’aigües residuals

Article 72
Es modifiquen els articles 1, 12, 13, 14 i 15 i 16 de la Llei 2/1992, de 26 de març, de sanejament de les aigües residuals de la Comunitat Valenciana, que queden redactats com segueix:
«Article 1. Objecte
1. Aquesta llei té per objecte garantir una actuació coordinada i eficaç entre les diferents administracions públiques en matèria d’evacuació, tractament, depuració i reutilització d’aigües residuals en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
A aquest efecte, s’entenen compreses en l’àmbit de la llei:
a) La gestió i explotació d’instal·lacions públiques d’evacuació, tractament, depuració i reutilització d’aigües residuals procedents de les xarxes de clavegueram de titularitat local.
b) La realització d’obres d’infraestructura per a abastament d’aigües de caràcter general i de construcció d’instal·lacions públiques de depuració i reutilització d’aigües residuals procedents de les xarxes de clavegueram de titularitat local i també de col·lectors generals que unisquen les xarxes de clavegueram de titularitat local a aquestes instal·lacions.

2. Així mateix, la llei regula el règim economicofinancer necessari per a assegurar el funcionament de les instal·lacions d’evacuació, tractament i depuració d’aigües residuals, i també, si és el cas, per a la seua execució, mitjançant l’aplicació d’un cànon específic de sanejament i depuració.
3. Aquesta actuació es desenvolupa en l’àmbit de la política de la Generalitat definitòria del marc de protecció del medi ambient.
Article 12. Informe previ
1. A fi de garantir la coherència entre les determinacions del futur planejament urbanístic o territorial i la planificació de sanejament prevista en aquesta llei, els organismes o administracions competents per a l’aprovació inicial de la planificació territorial o urbanística d’àmbit municipal o supramunicipal, han de notificar a la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’infraestructures hidràuliques l’obertura dels tràmits d’exposició o informació pública previstos en la legislació urbanística o territorial.
2. L’aprovació dels plans territorials o urbanístics que afecten el pla director o els plans zonals de sanejament i depuració ha de pronunciar-se expressament sobre la conformitat d’aquells amb aquests últims.

A aquest efecte, els serveis tècnics de la conselleria que tinguen assignades les competències en matèria d’infraestructures hidràuliques han d’emetre, en el termini d’un mes, i amb caràcter previ a l’aprovació definitiva, un informe en què s’arrepleguen els suggeriments que estimen convenients. Si transcorregut aquest termini no s’ha evacuat l’informe esmentat, s’ha d’entendre la conformitat amb els suggeriments.
Article 13. Òrgans competents
1. L’actuació de la Generalitat en les matèries a què es refereix aquesta llei s’ha de dur a terme a través del Consell i de les conselleries que tinguen assignades les competències en les matèries que regula.
2. Així mateix, s’ha de dur a terme a través de l’entitat de dret públic Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, que es crea amb aquesta llei.
Article 14. Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana. Naturalesa
1. L’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana és una entitat de dret públic, de les regulades en l’article 155 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, que forma part del sector públic instrumental de la Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia i independent de la personalitat jurídica de la Generalitat, i plena capacitat pública i privada. Està subjecta a l’ordenament jurídic privat, sense perjudici del que estableix l’article següent, i gaudeix d’autonomia en la seua organització i de patrimoni propi per al compliment dels seus fins.
2. La seua relació amb la Generalitat es realitzarà a través de la conselleria a què estiga adscrita, en la forma que es determine reglamentàriament.
3. L’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana té per objecte la gestió i explotació d’instal·lacions i serveis i l’execució d’obres d’infraestructura, en matèria d’abastament d’aigua, de tractament i depuració d’aigües residuals i de reutilització de les aigües depurades i, en general, de totes aquelles mesures que puguen contribuir a incrementar l’eficiència i la sostenibilitat de l’ús dels recursos hídrics a la Comunitat Valenciana, i també la gestió tributària del cànon de sanejament establit en aquesta llei.

4. L’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana pot realitzar totes aquelles activitats en relació amb els àmbits objecte de la seua actuació establits en l’apartat anterior que:

a) li siguen requerides per la Generalitat;
b) li siguen requerides per les entitats locals, en virtut de l’instrument de col·laboració entre administracions oportú;
c) decidisquen els seus òrgans de govern pel que fa a les actuacions de gestió i explotació;
d) constituïsquen base, desenvolupament o conseqüència de les instal·lacions o serveis a càrrec seu, tenint en compte els instruments de col·laboració entre administracions oportuns que corresponguen en cada cas.
De conformitat amb l’article relatiu a les funcions de l’EPSAR, aquesta entitat pot realitzar les activitats integrants del seu objecte, totalment o parcialment, per decisió dels seus òrgans de govern, o bé a requeriment de la Generalitat o dels ens locals, la qual cosa s’ha de dur a terme a través dels instruments previstos en la legislació del sector públic.
Article 15. Règim jurídic
1. L’Entitat pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana es regeix per aquesta llei, les disposicions especials que la regulen i, en concret:
a) Per la Llei 1/2015, 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, que forma part del sector públic instrumental de la Generalitat, o norma que la substituïsca, en tot el que s’aplique al seu règim econòmic administratiu, i en la resta de les previsions d’aquesta llei que se li apliquen, i també per la legislació reguladora del domini públic.

b) Per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, o norma que la substituïsca, pel que fa a l’execució material d’obres i explotació de les instal·lacions corresponents.
c) Per l’estatut de l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana que aprove el Consell, a proposta de la persona titular de les conselleria a què està adscrita, quant a la seua estructura organitzativa, funcionament intern i relacions amb els òrgans i institucions de la Generalitat.
d) En tota la resta, per les normes de dret civil, mercantil i laboral, quant a la seua actuació com a empresa mercantil.
2. Els plans d’obres i instal·lacions que realitze l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana per al compliment dels seus fins, comporten la declaració d’utilitat pública d’aquestes.
Article 16. Funcions
Correspon a l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana l’exercici de les funcions següents:

a) Gestionar l’explotació de les instal·lacions de sanejament, depuració, reutilització i abastament de titularitat de la Generalitat; i també les de titularitat local, en virtut de l’instrument de col·laboració entre administracions oportú.
b) Executar les obres de sanejament, depuració, reutilització i abastament que la Generalitat determine, o que determinen les entitats locals en virtut de l’instrument de col·laboració entre administracions oportú i, en tot cas, en el marc de la planificació aprovada per la Generalitat.

c) Recaptar, gestionar i distribuir el cànon de sanejament, i també inspeccionar i intervenir la destinació dels fons assignats a altres administracions o entitats diferents de la Generalitat, per tal de finançar les inversions previstes en la llei.
d) Constituir o participar en la posada en marxa de societats mixtes i fomentar actuacions conjuntes de cooperació en matèria de sanejament, depuració, reutilització i abastament.
e) Participar, de manera transitòria o permanent, en el capital de societats que contribuïsquen al compliment dels fins de la llei.
f) Qualsevol altra funció que:
(i) siga necessària per a dur a terme activitats que constituïsquen base, desenvolupament o conseqüència de les instal·lacions o serveis a càrrec seu, tenint en compte els instruments de col·laboració entre administracions oportuns que corresponguen en cada cas;
(ii) en relació amb el seu objecte, i vinculada als àmbits d’actuació de gestió i explotació, decidisquen els seus òrgans de govern;
(iii) en relació amb el seu objecte, li siga requerida per la Generalitat, o per les entitats locals en virtut de l’instrument de cooperació entre administracions oportú;
(iv) en relació amb aquesta llei, li siga encomanada per la Generalitat mitjançant un decret.»

Secció cinquena
Protecció d’animals de companyia

Article 73
Es modifica l’annex del Decret 158/1996, de 13 d’agost, del govern valencià, que desenvolupa la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre protecció d’animals de companyia, que queda redactat de la manera següent:
«Annex
1. Un animal de companyia només pot ser sacrificat per un veterinari o una altra persona competent, excepte per a posar fi als patiments de l’animal en casos d’urgència justificada en què no puga obtenir-se ràpidament l’assistència d’un veterinari o d’una altra persona competent, o en qualsevol altre cas d’urgència previst per la legislació nacional. Tot sacrifici ha d’efectuar-se amb els menors patiments físics i psíquics possibles, tenint en compte les circumstàncies.
El mètode triat, excepte en cas d’urgència, ha de consistir en la injecció d’una dosi letal d’un producte que posseïsca propietats anestèsiques:
a) Que provoque la pèrdua immediata del coneixement i la mort o
b) que s’inicie amb l’aplicació d’una anestèsia general profunda seguida d’un procediment que cause la mort de manera certa.
La persona responsable del sacrifici ha d’assegurar-se que l’animal és mort abans que es dispose del seu cos.
2. Queden prohibits els mètodes de sacrifici següents:
a) L’ofegament i qualsevol altre mètode d’asfíxia.
b) La utilització de qualsevol substància verinosa o droga la dosificació i l’aplicació de la qual no puguen controlar-se.»

Article 74
Es modifica la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre protecció dels animals de companyia:
S’afig un nou apartat q a l’article 4:
«q) La instal·lació i actuació de circs amb animals a la Comunitat Valenciana i les atraccions firals amb animals lligats del tipus carrusel o altres similars.»
S’afig un nou apartat n a l’article 25.3:
«n) Els espectacles de circ amb animals i les atraccions firals amb animals lligats del tipus carrusel o altres de similars.»
S’afig una nova disposició transitòria tercera:
«Tercera
La prohibició a què fan referència els articles 4.q i 25.3.n d’aquesta llei entrarà en vigor el dia 31 de gener de 2019.»
Secció sisena
Pesca marítima i aqüicultura

Article 75
Es modifica l'article 15 de la Llei 5/2017, de 10 de febrer, de la Generalitat, de pesca marítima i aqüicultura de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com segueix:
«Article 15. Espècies
Es prohibeix la captura d'espècies protegides, vedades o de grandària inferior a l'establert reglamentàriament o aquelles que prohibisca expressament l'administració autonòmica pesquera per a pesca recreativa en aigües interiors.»

Article 76
Es modifica l'annex 1 de Llei 5/2017, de 10 de febrer, de la Generalitat, de pesca marítima i aqüicultura de la Comunitat Valenciana, que queda com segueix:
«Annex I
Espècies subjectes a marcatge

Nom científic Nom comú en
valencià Nom comú en
castellà
Dentex dentex Déntol o dentó Dentón
Epinephelus sp Mero o nero Mero
Sciaena umbra Corball de roca, corb o corball Corvallo
Scorpaena scrofa Cap-roig, escórpora o gallineta Cabracho
Seriola dumerili Verderol, cerviola o lletxola Serviola
Umbrina cirrosa Reig Verrugato
Zeus faber Gall o gall de Sant Pere Pez de San PedroCAPÍTOL VIII
Modificacions legislatives en matèries competència de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

Secció primera
Mecanisme de naturalesa no tributària compensatori de la repercussió obligatòria de l’Impost sobre Béns Immobles, als arrendataris d’habitatges de promoció pública de la Generalitat Valenciana


Article 77. Reducció per import equivalent a la quantia de la repercussió obligatòria de l’Impost de Béns Immobles
En el supòsit d’arrendament d’habitatges de promoció pública de la Generalitat Valenciana i els seus annexos, l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl efectuarà una reducció per import equivalent al 100% de la quantia repercutida en concepte de quota líquida de l’Impost de Béns immobles, així com la part proporcional de la quota de l’Impost sobre el Valor Afegit, en els casos en què l’Impost de Béns Immobles forme part de la base imposable d’aquest, que corresponga abonar als arrendataris dels habitatges i annexos, estenent-se a les quanties no prescrites conforme a l’article 1966 del Codi Civil.


Secció segona
Mobilitat

Article 78
Es modifica l’article 8 de la Llei 6/2011, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com segueix:

«Article 8. Estacionament de bicicletes
1. Els edificis de tipologia residencial d’habitatge col·lectiu de nova construcció, hauran de preveure emplaçaments específics, segurs, protegits i accessibles per a l’estacionament de bicicletes. Es disposarà com a mínim una plaça d’aparcament per habitatge en edificis en sòl en situació bàsica urbanitzat a l’entrada en vigor de la present llei, i dues places per habitatge quan es tracte d’edificis en sòl no urbanitzat a l’entrada en vigor de la present llei.
2. Podran eximir-se de l’aplicació de les prescripcions d’aquest article i del seu desenvolupament reglamentari els edificis de tipologia residencial, quan hi concórrega alguna de les següents circumstàncies:
a) se situen en municipis amb població igual o inferior a 1.000 habitants i no formen una conurbació amb altres municipis la població total dels quals siga superior a 5.000 habitants.
b) disposen d’un sol habitatge per parcel·la.
c) se situen en parcel·les que complisquen alguna de les condicions següents:
– tindre un front de façana inferior a 8 m,
– no poder inscriure’s una circumferència de 8 m de diàmetre,
– tindre una superfície menor que 200 m2.
3. La ubicació de les places d’aparcament per a bicicletes en els edificis de tipologia residencial d’habitatge col·lectiu permetrà l’accés còmode i fàcil des de la xarxa viària. Per a això se situaran pròximes als accessos principals de l’immoble, al nivell de la via pública o la planta baixa de l’edifici, i comunicats amb aquests accessos mitjançant itineraris accessibles.
4. La superfície destinada a l’estacionament de bicicletes en edificis de tipologia residencial, no computarà a l’efecte d’edificabilitat. En aquest sentit, l’administració competent per a autoritzar o atorgar la llicència de nova construcció podrà aprovar, si ho estima pertinent, un estudi de detall per a fer efectives aquestes determinacions en sòl urbanitzat. El promotor de l’edifici en sòl urbanitzat podrà elevar consulta a l’administració competent, per a autoritzar o atorgar llicència de nova construcció, sobre la necessitat de redactar un estudi de detall per a fer efectives les determinacions d’aquest article. En la sol·licitud es justificarà la falta d’espai suficient per a situar una plaça d’aparcament per habitatge a nivell de via pública o planta baixa de l’edifici. Aquesta administració respondrà a la consulta en un termini de 20 dies. En aquest cas, el sentit del silenci administratiu serà negatiu.

5. En el cas d’edificis de tipologia residencial d’habitatge col·lectiu en sòl en situació bàsica urbanitzat a l’entrada en vigor d’aquesta llei, si no és possible la ubicació de les places d’aparcament al nivell de la via pública o planta baixa i no es considera pertinent recórrer a estudi de detall per a fer-ho factible, aquestes places es poden situar en altres plantes a què es puga accedir mitjançant rampes de vianants accessibles o en última instància ascensor amb cabina de dimensions suficients per a bicicletes, com a mínim de 1,10 m d’amplària per 1,40 m de profunditat. Es pot admetre la ubicació de les places d’aparcament en una altra parcel·la o edifici sempre que estiguen situades a una distància inferior a 50 m de l’entrada de l’edifici i complisquen la resta de condicions.

6. Les característiques dels espais de circulació i de les places d’aparcament seran les adequades per a permetre l’accés de les persones transportant la bicicleta a peu, i facilitar el seu aparcament i amarratge efectiu, d’acord amb el que reglamentàriament s’especifique. En el disseny concret d’aquests espais, també es podrà tindre consideració el seu funcionament com a llocs d’estacionament de VMP (vehicles de mobilitat personal, com patinets i altres).
7. Els sòls per a edificis industrials, terciaris i d’equipaments de nova construcció, que no estiguen urbanitzats a l’entrada en vigor de la present llei destinaran el 10% de la superfície reservada d’aparcament públic i privat establida en la llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge a estacionament segur de bicicletes. Aquestes places se situaran pròximes als principals accessos dels immobles, al nivell de la via pública o planta baixa dels edificis.
8. Els equipaments existents, com centres escolars i universitaris, centres hospitalaris, esportius, culturals, comercials i d’oci i altres punts generadors de demandes importants de mobilitat adoptaran les mesures necessàries per a impulsar l’ús de la bicicleta, tant mitjançant el desenvolupament d’accessos i estacionaments adequats, com mitjançant accions internes formatives i difusores que resulten convenients.

9. Els edificis existents destinats a serveis públics es dotaran de suficients estacionaments per a bicicletes, llevat que resulte impossible atesa la configuració o ubicació de l’edifici on se situen, d’acord amb el que reglamentàriament s’establisca. Les corresponents ordenances municipals a falta de pla de mobilitat o de previsió en el planejament urbanístic de desenvolupament, podran estendre aquesta obligació a altres serveis i als centres de treball.
10. En els estacionaments de vehicles de motor de nova construcció en sòl en situació bàsica urbanitzat a l’entrada en vigor de la present llei, que no estiguen vinculats a edificis de tipologia residencial d’habitatge col·lectiu, es disposarà d’un espai reservat a bicicletes, almenys, d’un 10% de la superfície total de places. Si es tracta d’estacionaments sotmesos a tarifa, les places se situaran com més immediates millor als punts de control, i la tarifa aplicable serà proporcional a la de la resta de vehicles.
11. Els ajuntaments podran establir les mesures que corresponguen d’acord amb la normativa vigent, perquè l’obligació assenyalada en el punt anterior s’estenga als estacionaments ja existents, i en tot cas amb motiu de canvi o renovació de la titularitat concessional.

12. Les estacions de trens i autobusos existents a l’entrada en vigor d’aquesta llei preveuran emplaçaments segurs específics per a bicicletes en nombre suficient a la seua demanda potencial en un termini de 2 anys.»


Secció tercera
Ports

Article 79
Es modifiquen els articles 22.4; 32.1; 32.3, a) i b); 45.4; i 85; i s’afigen un apartat 6 a l’article 39, una disposició transitòria quarta i una disposició addicional tercera a la Llei 2/2014, de 13 de juny, de ports de la Generalitat, que queden redactats com segueix:
«Article 22. El contracte de concessió d’obra pública portuària
[...]
4. Les concessions d’obra pública portuària s’atorgaran pel termini que s’establisca en el plec de clàusules administratives particulars, que en cap cas podrà excedir els 40 anys.
[...]
Article 32. Termini de les concessions
1. El termini de les concessions serà el que es determine en el títol corresponent i no podrà superar, incloses les pròrrogues, els 50 anys.
[...]
3. El termini de la concessió serà improrrogable, excepte en els supòsits següents:
a) Quan en el títol d’atorgament s’haja previst expressament, i en aquest cas, a petició del concessionari, l’Administració portuària podrà prorrogar discrecionalment la concessió, sense que el termini inicial, unit al de les pròrrogues, puga superar el termini màxim de 50 anys.

b) Quan en el títol d’atorgament no s’haja previst la possibilitat de pròrroga, però el concessionari duga a terme una inversió rellevant no prevista en la concessió que millore la seguretat i operativitat de les instal·lacions o obres realitzades en virtut del títol concessional, la seua productivitat, l’eficiència energètica o la qualitat ambiental de les operacions portuàries o supose la introducció de noves tecnologies o processos que incrementen la competitivitat, i que, en tot cas, siga superior al 20% del valor actualitzat de la inversió prevista en el títol concessional, el termini de la concessió podrà ser prorrogat, encara que no podrà superar en total el termini màxim de 50 anys. La resolució de pròrroga haurà de contindre una declaració expressa d’aquests aspectes.

[...]
Article 39. Explotació i gestió de les concessions
[...]
6. En tots els casos els concessionaris estaran obligats a retre compte del compliment de les seues obligacions contractuals, respecte de l’explotació, gestió i manteniment de les obres i instal·lacions davant la conselleria competent en matèria de ports, amb la periodicitat que establisquen el plec de bases i el títol concessional i, en defecte d’aquesta previsió, amb caràcter bianual.
Article 45. Condicions d’atorgament
[...]
4. El termini de duració de l’autorització o concessió i les possibilitats de pròrroga, si escau, sense que la durada total puga excedir els 3 anys per a les autoritzacions i els 50 per a les concessions.
[...]
Article 85. Afecció d’ingressos portuaris
D’acord amb el que hi ha previst en l’article 25 de la Llei 1/2015, del 6 de febrer, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, els ingressos per tarifes i taxes queden afectats, en un 40 per cent de l’import, a satisfer les inversions de manteniment i millora de les instal·lacions portuàries del port de competència autonòmica mateix, amb la qual cosa es contribueix a un repartiment equitatiu de la recaptació dels ports de la Generalitat.
Disposició transitòria quarta. Autoritzacions i concessions vigents a l’entrada en vigor de la Llei 2/2014
Igualment resultarà d’aplicació a les concessions vigents i a les atorgades amb posterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 2/2014, de 13 de juny, de ports de la Generalitat, el règim de pròrrogues establit en aquesta mateixa llei, sense que en cap cas el termini total puga excedir de 50 anys.
Aquest mateix règim de pròrrogues establit en aquesta llei també resultarà d'aplicació a totes les concessions gestionades per entitats sense ànim de lucre el termini del qual haguera finalitzat a l'entrada en vigor de la Llei 2/2014, de 13 de juny, de ports de la Generalitat, sempre que a 31 de desembre de 2018 aquestes entitats sense ànim de lucre continuen mantenint l'explotació de les mateixes mitjançant autoritzacions temporals atorgades per la conselleria competent en matèria de ports. En aquests casos la possible pròrroga no podrà excedir de 50 anys a comptar des de la data d'atorgament del títol concessional.
Disposició addicional tercera. Noves formes de gestió dels ports de titularitat de la Generalitat
1. S’habilita el Consell perquè regule els supòsits i el procediment tendent d’establir noves formes de gestió dels ports de titularitat de la Generalitat Valenciana.
2. La nova forma de gestió s’ha de dur a terme, prèvia acreditació de les raons que justifiquen la seua creació, mitjançant la figura d’organisme autònom.
3. La iniciativa per a la gestió mitjançant organisme autònom, pot partir del Consell o de l’entitat local en el terme de la qual radique el port, i en tot cas es requereixen informes favorables sobre la viabilitat per part de la conselleria competent en matèria d’hisenda i sector públic i de la conselleria competent en matèria de ports.
4. Els i les membres que componen l’organisme autònom, els seus consells de gestió i administració han de ser almenys un 51 % de membres de l’administració pública valenciana i almenys un 9 % de membres de l’administració pública local.
Així mateix el càrrec de Presidència ha de recaure en un o una dels membres de l’administració pública valenciana que siguen designats membres de l’organisme autònom.»

Secció quarta
Taxi

Article 80
Es modifiquen els articles 4, 11, 13, 14, 32 i 39 de la Llei 13/2017, de 8 de novembre, de la Generalitat, del taxi de la Comunitat Valenciana, que queden redactats com segueix:
«Article 4. Competències
1. La conselleria competent en matèria de transport ostenta les següents competències:
a) La gestió, ordenació i control dels serveis de transport urbà en taxi prestats dins d’un àmbit supramunicipal configurat com a àrea de prestació conjunta de la Comunitat Valenciana.
b) La gestió, ordenació i control dels serveis de transport interurbà en taxi prestats entre municipis o àrees de prestació conjunta de la Comunitat Valenciana.
c) Per delegació de l’Estat, i conforme a la Llei orgànica 5/1987, de 30 de juliol, sobre les autoritzacions de transport públic de viatgers amb vehicles de turisme d’àmbit nacional, el seu règim tarifari i sancionador.
2. Els municipis que no formen part d’una àrea de prestació conjunta, són competents sobre els serveis de transport urbà en taxi que es presten íntegrament dins del seu municipi.
3. Les competències atribuïdes als municipis s’exerciran en coordinació amb la conselleria competent en matèria de transports, especialment en matèries com el dimensionament de l’oferta o l’adopció de mesures que pogueren incidir en els serveis de taxi o altres transports de viatgers, competència de la Generalitat o de l’Estat.
4. Les competències a què es refereixen els punts anteriors assoliran tots els aspectes de la regulació del servei del taxi previstos en la present llei, excepte les delegades per l’Estat, que hauran d’atindre’s a la corresponent llei de delegació i, si escau, a la normativa estatal d’aplicació.

5. Les competències de la Generalitat sobre transport interurbà en taxi prestat entre municipis o àrees de prestació conjunta de la Comunitat Valenciana, s’exerciran conciliant la normativa d’aplicació amb aquella que hi haguera vigent per als transports interurbans d’àmbit nacional. A tal fi, el títol habilitant per a realitzar transport interurbà dins de la Comunitat Valenciana s’entendrà implícit en el qual s’expedisca a vehicles residenciats en aquesta, per delegació de l’Estat, per a realitzar transport interurbà d’àmbit nacional.
Article 11. Transmissió de les autoritzacions de taxi
1. Les autoritzacions de taxi podran transmetre’s pels seus titulars, o persones hereves, en favor d’una persona física que complisca els requisits establits per a ser titular d’autorització de taxi, sempre que no siga titular de cap altra autorització per a taxi, ni per a un altre tipus de transport, en la Comunitat Valenciana ni en qualsevol altra comunitat autònoma.
2. S’estableix el termini de dos anys per a la transmissió de les autoritzacions a favor de les persones hereves en cas de defunció del titular de l’autorització. Durant aquest termini, i fins que els hereus legítims regularitzen la situació, podran explotar la llicència mitjançant conductors assalariats que, en tot cas, hauran d’estar contractats a temps complet. En els supòsits de declaració de jubilació, s’estableix un termini màxim d’un any, prorrogable a un any més a petició justificada pel titular de l’autorització a transmetre, per a la transmissió obligatòria de les autoritzacions, llevat que els seus titulars acrediten la compatibilitat del dret a la percepció de la pensió de jubilació amb l’exercici, per compte propi o aliè, de la professió de taxista. En cas d’una incapacitat parcial o permanent que impedisca fefaentment l’exercici de la professió de taxista, no serà obligatòria la seua transmissió fins a arribar a l’edat de jubilació legalment establida, o fins al moment en què es revertisca aquesta situació d’incapacitat. Mentrestant, les llicències es podran explotar mitjançant conductors assalariats que, en tot cas, hauran d’estar contractats a temps complet.

3. El termini de dos anys es computarà des del dia en què es produïsca el fet causant, en el supòsit de mort. En els supòsits de jubilació i incapacitat, des de la data en què es produïsquen els efectes de la declaració expressa d’aquesta circumstància per l’òrgan competent en matèria de seguretat social.
4. Les autoritzacions de nova creació no podran transmetre’s durant els sis anys següents a la seua adjudicació, excepte en supòsits de la defunció del seu titular o de declaració de jubilació o incapacitat referits en l’apartat 2, en aquest cas, hauran de transmetre’s en els terminis indicats.
5. La transmissibilitat de les autoritzacions de taxi quedarà, en tot cas, condicionada al pagament dels tributs i sancions pecuniàries imposades per resolució ferma en via administrativa que recaiguen sobre el titular per l’exercici de l’activitat.
6. Quan la transmissió siga d’una autorització que té vehicle adaptat adscrit, el nou titular, en tot cas, haurà d’adscriure a l’autorització un altre vehicle adaptat.
Article 13. Vehicles
1. Amb caràcter general, el servei públic de taxi es realitzarà amb vehicles de cinc i set places, inclòs el conductor, si bé podrà ser ampliable fins a nou places per a vehicles adaptats quan el titular de llicència de taxi així ho sol·licite. A més, hauran d’anar identificats com a tal mitjançant els distintius o anagrames que la conselleria o els ajuntaments competents reglamenten a aquest efecte. L’autorització administrativa per a disposar de nou places en una determinada autorització d’acte taxi comportarà l’obligada adaptació, almenys, d’una plaça per a persones amb mobilitat reduïda, en cas de vehicles adaptats per a viatjar persones en la seua pròpia cadira de rodes.
Tant en municipis com en àrees de prestació conjunta, situats en zones rurals de l’interior, podran autoritzar-se vehicles de fins a nou places, sempre que concórreguen raons d’interés públic per a això. A l’efecte de determinar l’interès públic, es valorarà el nivell d’oferta de transport públic col·lectiu de viatgers de què es dispose.
Amb caràcter extraordinari, quan raons d’interés públic i de competència amb altres operadors ho justifiquen, la conselleria competent en la matèria podrà autoritzar que el servei de taxi es puga prestar amb vehicles de fins a set places, inclòs conductor, o de fins a nou places, inclòs conductor i plaça o places adaptades, en un municipi o àrea de prestació conjunta, sent en aquest cas especialment exigible la prèvia justificació de l’interès públic en l’adopció de la mesura a través d’exigents estudis de mercat previs i amb audiència d’altres operadors del transport que pogueren veure afectada la seua activitat, així com de les organitzacions sindicals més representatives.
2. Els vehicles hauran d’anar identificats per la seua matrícula, a més d’incorporar els distintius de taxi de forma permanent, tant en portes laterals com en la part posterior, de la manera que s’haja establit en l’àmbit corresponent, i que com a mínim hauran d’indicar el municipi o àrea i el número d’autorització. Així mateix, disposaran de mòdul exterior que indique la seua disponibilitat o no per a prestar servei i, si escau, la tarifa que s’estiga aplicant quan es realitza el servei. A més, si es tracta d’un municipi o àrea de prestació conjunta d’una població de 50.000 habitants o superior, o que tinga autoritzada una tarifa urbana, el vehicle haurà de tindre instal·lat el corresponent aparell mesurador de les tarifes, amb el seu corresponent mòdul que identifique totes les tarifes, i el taxista ha de disposar de mitjans telemàtics per al cobrament dels serveis a les persones viatgeres i per a l’expedició automàtica dels corresponents justificants.
3. Els vehicles seran conduïts per persones físiques titulars dels mateixos o, prèvia comunicació a l’administració competent en matèria de transports, per conductors assalariats o familiars col·laboradors. Per al cas dels conductors assalariats, aquesta comunicació s’acompanyarà d’una còpia del contracte en la qual s’indique l’horari de treball. D’aquests horaris de treball hi haurà un registre que podrà ser consultat per les entitats representatives del sector, amb els límits que marca la legislació en matèria de protecció de dades. Així mateix, es crearà un registre d’assalariats o conductors col·laboradors i un cens de titulars de llicències i la situació d’aquests.
4. Els vehicles adaptats donaran servei preferent a les persones amb mobilitat reduïda, però no tindran aqueix ús exclusiu.
5. Als serveis de taxi prestats en àrees de prestació conjunta o municipis situats en zones rurals els habitants de les quals no disposen de possibilitat de comunicació suficient, mitjançant serveis públics regulars de viatgers, i que es realitzen amb vehicles adaptats de nou places, inclòs conductor i plaça adaptada, se’ls podrà autoritzar perquè, de manera ocasional i en serveis no reiterats, puguen agrupar viatgers.

Article 14. Antiguitat i substitució de vehicles
1. L’antiguitat dels vehicles de turisme que presten servei de taxi no excedirà, amb caràcter general, de dotze anys, comptats des de la primera matriculació, o una altra inferior que puga establir la conselleria o l’ajuntament competent. Podrà admetre’s, excepte disposició en contrari, que els vehicles elèctrics i els vehicles adaptats que admeten cadira de rodes, en les quals puguen viatjar persones amb mobilitat reduïda en la seua pròpia cadira, puguen continuar prestant servei fins als 14 anys d’antiguitat. En àrees o municipis de més de 200.000 habitants o amb més de 200 taxis, l’antiguitat màxima serà de 10 anys, o de 12 anys per a vehicles adaptats o elèctrics.
2. Els vehicles adscrits a autoritzacions de taxi podran substituir-se per uns altres menys antics, de fins a 5 anys des de la seua primera matriculació, que complisquen els requisits i condicions que reglamentàriament es determinen, o per uns altres que complisquen els requisits d’antiguitat establits per a les noves autoritzacions.
No obstant això, podrà admetre’s la substitució provisional de vehicles en cas d’accident o avaria per un termini màxim de tres mesos, comunicant-ho al servei corresponent de l’administració competent, sempre que es mantinga un nivell de prestacions equivalent i el vehicle substitut no excedisca de l’antiguitat màxima establida en aquesta llei.

3. L’antiguitat dels vehicles que s’adscriguen a noves autoritzacions, o per a la reactivació d’aquestes, no serà superior a dos anys, o una altra inferior que puga establir-se per l’Estat, per la conselleria o l’ajuntament competents.
Article 32. Infraccions greus
Es consideren infraccions greus:
a) L’incompliment de les condicions de l’autorització, quan no haja de qualificar-se de molt greu.
b) Mancar del preceptiu document en el qual han de formular-se les reclamacions de les persones usuàries, o negar o obstaculitzar la seua disposició al públic.
c) No atendre la sol·licitud a una demanda de servei de taxi per part d’una persona usuària estant de servei, o abandonar un servei abans de la seua finalització, llevat que existiren causes justificades de perill fonamentat per a la persona conductora o per al vehicle de turisme.

d) Incomplir el règim de tarifes vigent per al servei de taxi, quan no haja de qualificar-se de molt greu.
e) La prestació de serveis amb vehicles diferents dels identificats adscrits a les autoritzacions de taxi i autoritzacions interurbanes de taxi.

f) La realització de serveis de taxi per itineraris inadequats que foren lesius econòmicament per als interessos de la persona usuària o desatenent les seues indicacions, sense causa justificada de perill per a la persona conductora o danys per al vehicle de turisme.
g) La difusió d’ofertes comercials per a la realització d’activitats de transport de persones en vehicles de turisme sense disposar dels corresponents títols habilitadors per a exercir aquestes activitats.
h) No disposar dels quadres de tarifes i de la resta de documentació que haguera d’exhibir-se per al coneixement de les persones usuàries.

i) L’incompliment del règim d’horari i descans establit.
j) L’incompliment de l’obligació de transport de l’equipatge de les persones viatgeres en els supòsits i fins al límit en què això resulte obligatori.
k) L’alteració o inadequada utilització dels distintius o senyalitzacions que foren exigibles per a la prestació del servei de taxi.
l) El cobrament per passatger en lloc de per cotxe complet, excepte en els supòsits en què estiguera expressament autoritzat.
m) L’inadequat funcionament, imputable al titular del taxi, del taxímetre, dels mòduls o de qualsevol altre instrument que s’haja de portar instal·lat en el vehicle, quan no haja de ser qualificada de molt greu, o no passar-ne la revisió periòdica en els terminis i forma legal o reglamentàriament establits.
n) Publicitar-se com a taxi mancant d’autorització.
o) Incomplir les prescripcions que puguen establir-se relatives a l’exhibició de publicitat en els vehicles.
p) Qualsevol de les infraccions previstes com a molt greus quan per la seua naturalesa, ocasió o circumstància no haja de ser qualificada de molt greu.
q) L’incompliment per les persones usuàries dels deures especificats en els punts a i c de l’article 24 de la present llei.
r) L’emissió de manera intencionada d’un tiquet o factura amb dades falses.
Article 39. Prescripció de les infraccions i sancions
1. Les infraccions i sancions molt greus prescriuran al cap de tres anys; les greus, al cap de dos anys; i les lleus, a l’any.
2. El termini de prescripció de les infraccions començarà a explicar-se des del dia en què la infracció s’haguera comès, i el de les sancions, des de l’endemà d’aquell en què haguera adquirit fermesa la resolució per la qual s’imposa la sanció.
3. Interromprà la prescripció de la infracció la iniciació, amb coneixement de l’interessat, del procediment sancionador, reiniciant-se el termini de prescripció si l’expedient sancionador estiguera paralitzat durant més d’un mes per causa no imputable al presumpte responsable.

En el cas de les sancions, la prescripció s’interromprà amb la iniciació, amb coneixement de l’interessat, del procediment d’execució, tornant a transcórrer el termini si aquest procediment estiguera paralitzat durant més d’un mes per causa no imputable a l’infractor.»

Secció cinquena
Carreteres

Article 81
S’afig un nou article 52 a la Llei 6/1991, de 27 de març, de carreteres de la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:
«Article 52. Activitat inspectora i de control
Les activitats inspectores i de control del compliment d’aquesta llei seran efectuades per personal funcionari degudament acreditat, de la Generalitat. Aquest personal tindrà, en l’exercici de les seues funcions, la condició d’autoritat, i les seues declaracions gaudiran de presumpció de veracitat.»

Secció sisena
Habitatge

Article 82
Es modifiquen els articles 51, 52 i 53 de la Llei 8/2004, de 20 d’octubre, de l’habitatge de la Comunitat Valenciana, que queden redactats com segueix:
«Article 51. Drets de tanteig i retracte
1. Les segones i successives transmissions entre vius, gratuïtes o oneroses, voluntàries o derivades d’un procediment d’execució patrimonial, dels habitatges i els seus annexos de promoció pública o sota qualsevol règim de protecció pública, estaran subjectes als drets de tanteig i retracte legal en favor de la Generalitat, durant el període de vigència del règim de protecció que corresponga. La Generalitat exercitarà aquests drets amb càrrec als seus pressupostos i, en el supòsit dels habitatges de promoció pública i els seus annexos, ho farà a través de l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl.
2. S’exceptuen els drets de tanteig i retracte en els casos de transmissions gratuïtes entre viusa favor de descendents, ascendents o cònjuge o parella de fet, inscrita en el Registre de la Generalitat a l’empara de la Llei 1/2001 de la Generalitat, de la persona transmitent.
La cessió de l’habitatge i els annexos a la societat de guanys del matrimoni o parella de fet registrada degudament i l’adjudicació d’habitatge i annexos a un o els integrants del matrimoni o parella per dissolució de la societat de guanys, no es considerarà transmissió a l’efecte de l’aplicació del dret d’adquisició preferent i, per tant, queden exceptuades dels drets de tanteig o retracte.

3. L’administració tindrà els drets de tanteig i retracte respecte de les transmissions efectuades durant tot el període de vigència del règim de protecció que corresponga a comptar de la qualificació definitiva.

4. Quan es tracte de transmissions a títol gratuït, excepte en els supòsits exceptuats en l’apartat 2 d’aquest article, l’exercici dels drets de tanteig i retracte es realitzarà pel preu legalment establit. En el cas de transmissions a títol onerós, quan el preu fóra superior al màxim establit, la Generalitat podrà exercitar els drets de tanteig i retracte pel seu preu màxim legalment aplicable.

Article 52. Exercici del dret de tanteig
1. Els propietaris d’habitatges de promoció pública o subjectes a qualsevol règim de protecció pública hauran de notificar a la Generalitat, per qualsevol mitjà que permeta tindre constància de la seua recepció, la decisió d’alienar-los, especificant, quan la transmissió siga a títol onerós, les dades següents: el preu i forma de pagament projectats, les condicions essencials de la transmissió, així com les dades de l’interessat en l’adquisició, amb referència expressa al compliment dels requisits exigits per a accedir a l’habitatge.
Els efectes de la notificació caducaran al cap de sis mesos. Qualsevol transmissió que es realitze transcorregut aquest termini s’entendrà efectuada sense aquesta notificació, a l’efecte de l’exercici del dret de retracte.
2. Si l’alienació es produeix com a conseqüència d’un procediment d’execució patrimonial, l’organisme que realitze l’adjudicació haurà de notificar-ho a la Generalitat en el termini de tres dies.
La notificació haurà de contindre el preu i la identificació de l’adjudicatari; a qui s’advertirà que es cursa la notificació, a fi que puga aportar les dades relatives al compliment de les condicions d’accés al finançament qualificat de l’habitatge.
3. Si la notificació fóra incompleta o defectuosa, la Generalitat podrà requerir el transmitent perquè l’esmene, quedant entretant en suspens el termini per a l’exercici del dret de tanteig.
La Generalitat podrà exercir el dret de tanteig durant el termini de seixanta dies naturals a partir de l’endemà d’aquell en què s’haja produït la recepció de la notificació correctament formulada. La Generalitat podrà comunicar al transmitent abans que finalitze el termini, la seua renúncia a exercir el dret de tanteig, que caducarà si no s’executa en el termini establit.
4. El dret de tanteig s’exercitarà mitjançant notificació fefaent dirigida al transmitent o organisme que haguera realitzat l’adjudicació, i farà el pagament del preu en el termini de quatre mesos des d’aquesta, llevat que en les condicions de la transmissió s’hagen establit terminis superiors.
En el supòsit de transmissions conseqüència de procediments d’execució patrimonial el termini de pagament serà de dos mesos.
Article 53. Procediment per a l’exercici del dret de retracte
1. La Generalitat podrà exercir el dret de retracte en els següents supòsits:
Quan no se li haja fet la notificació prevista en l’article precedent.

Quan s’hi haja omès qualsevol dels requisits establits.

Quan s’haja produït la transmissió després d’haver caducat la notificació o abans que transcórrega el termini per a l’exercici del dret de tanteig.
Quan s’haja realitzat la transmissió en condicions diferents de les notificades.
2. Aquest dret s’exercitarà en el termini de seixanta dies naturals, a comptar des del següent al de la notificació de la transmissió efectuada, que l’adquirent haurà de realitzar, en tot cas i en el termini de quinze dies, a la Generalitat, indicant les condicions en què s’ha efectuat, mitjançant lliurament de còpia del document en què s’haguera formalitzat. Si no es realitza la notificació, el termini de seixanta dies es comptarà des que la Generalitat tinga coneixement de la transmissió efectuada i de les seues condicions.
3. Quan l’alienació d’un habitatge de promoció o protecció pública es realitze en escriptura pública abans del transcurs del termini de vigència del règim de protecció que corresponga, segons la seua qualificació definitiva, el notari haurà de notificar a la Generalitat la transmissió mitjançant remissió de la còpia simple de l’escriptura.

4. Per a inscriure en el Registre de la Propietat el títol de venda d’un habitatge de promoció o protecció pública, abans del transcurs del termini de vigència del règim de protecció que corresponga segons la seua qualificació definitiva, haurà d’acreditar-se la notificació efectuada a la Generalitat Valenciana.»

Article 83
S’afig un nou apartat quart a l’article 2, «El dret a gaudir d’un habitatge assequible, digne i adequat», de la Llei 2/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per la funció social de l’habitatge de la Comunitat Valenciana, amb el text següent:
«4. El Consell, les entitats locals i la resta d’institucions públiques amb competències en matèria d’habitatge han de garantir l’accés a una habitatge a les dones, fills i filles supervivents de la violència masclista, han de considerar aquesta situació com a prioritària i ha de garantir-se aquesta destinació en una proporció no inferior al 10 per cent del parc públic d’habitatge en conjunt.»

Secció setena
Ordenació del territori, urbanisme i paisatge

Article 84
Es modifica la disposició transitòria onzena de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana, que queda redactada de la manera següent:
«A partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el còmput dels terminis per a advertir a l’administració competent perquè present el full d’apreuament corresponent i perquè es dirigisca al jurat provincial d’expropiació per a fixar el preu just establit en l’article 104.1 i 104.2 de la Llei 512014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana, queden suspesos fins al 31 de desembre de 2020. Aquesta suspensió de termini no afecta les reserves d’aprofitament ni cap cas en què l’administració ja haja obtingut i ocupat els terrenys.»


CAPÍTOL IX
Cooperació i desenvolupament sostenible

Secció única
Subvencions a la cooperació i al desenvolupament sostenible

Article 85
Es modifica el punt 5 de l’article 19 de la Llei 18/2017, de 14 de desembre, de la Generalitat, de cooperació i desenvolupament, que queda redactat com segueix:
«5. Les subvencions que atorgue la Generalitat en matèria de cooperació internacional al desenvolupament es poden abonar íntegrament de forma anticipada a la justificació, en els termes que assenyalen les respectives convocatòries, convenis o actes de concessió.»

CAPÍTOL X
Modificacions legislatives en matèries de competència de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Secció primera

Article 86
Es modifica l’article 21.1 de la Llei 14/2018, de 5 de juny, de la Generalitat, de gestió, modernització i promoció de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:
«Article 21. Coeficients de participació i règim d’acords de l’assemblea general
1. Els coeficients de participació de cada persona propietària en l’entitat de gestió i modernització es determinaran per la divisió del valor cadastral de cada immoble, de propietat privada o patrimonial de propietat pública, per la suma de tots els valors cadastrals de tots els immobles de l’àrea industrial, privats i patrimonials. No obstant això, l’assemblea general podrà, en convocatòria extraordinària, acordar un altre mètode proporcional per a calcular els coeficients de participació, sempre que ho aprove per unanimitat el total de les persones titulars de tots els immobles privats i patrimonials de l’àrea industrial, que al seu torn representen el total dels coeficients de participació.»


Secció segona
Consumidors i usuaris

Article 87
S’introdueix una disposició addicional segona en la Llei 1/2011, de 24 de març, de l’estatut dels consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana, sobre el personal i les condicions d’accessibilitat en els establiments de distribució al detall i venda al públic de carburants i combustibles, que quedaria redactada en els termes següents:

«Disposició addicional segona. Sobre el personal i les condicions d’accessibilitat en els establiments de distribució al detall i venda al públic de carburants i combustibles
1. Totes les instal·lacions de subministrament al detall de combustibles i carburants de venda al públic en general han de reunir els paràmetres i els requisits d’accessibilitat universal dins de la normativa aplicable en matèria d’accessibilitat, de manera que les persones amb discapacitat i/o diversitat funcional puguen autònomament fer ús de les seues instal·lacions i serveis, inclosa la realització de les tasques de proveïment de carburant per si mateixes.
2. Com a obligació especifica de protecció i tutela dels drets dels consumidors i usuaris amb discapacitat i/o diversitat funcional, quan aquestes instal·lacions de subministrament al detall de combustibles i carburants de venda al públic no reunisquen les condicions d’accessibilitat universal referides en l’apartat anterior, o fins i tot reunint-les, no queda plenament garantit el proveïment de carburant en règim d’autoservei per part d’aquestes persones, aquestes estacions inexcusablement han de disposar en la pròpia instal·lació, mentre romanguen obertes i en servei en horari diürn, almenys d’una persona responsable dels serveis que es presten, a fi d’assegurar els drets d’aquesta categoria de consumidors vulnerables reconeguts en aquesta llei.

Per a la determinació de si una instal·lació de subministrament de combustibles i carburants reuneix les condicions d’accessibilitat universal i disseny per a totes les persones requerides en el paràgraf anterior, l’administració de la Generalitat, a través del departament competent, pot demanar l’informe expert d’una comissió mixta integrada per tres persones procedents del personal tècnic especialista en matèria d’accessibilitat universal de l’administració mateixa i de les entitats del tercer sector implicades, com a instància independent i especialitzada, i en aquest es basarà la decisió administrativa que corresponga respecte de l’obligatorietat de la presencialitat o no del personal d’atenció al servei.

A l’efecte d’aquesta norma legal, es considera horari diürn la franja horària compresa entre les 7.00 i les 22.00 hores.
Les persones amb alguna discapacitat i/o diversitat funcional l’afectació del grau d’autonomia de les quals els impedisca el subministrament de combustible per si mateixes seran ateses i auxiliades per la persona responsable del servei que es presta de les instal·lacions.
3. En el cas concret d’instal·lacions la titularitat de les quals corresponga a una societat que per llei tinga limitada la realització d’operacions amb tercers no socis i que, d’acord amb la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, es puga dedicar a subministrar directament gasolines i gasoils d’automoció a aquests, es considerarà que es compleix el que estableix l’apartat 1 d’aquesta disposició sempre que en l’horari d’obertura al públic es dispose d’un treballador de la societat que responga del servei que es presta.
A aquest efecte, les instal·lacions han de disposar d’un dispositiu de crida, dissenyat d’acord amb paràmetres d’accessibilitat universal, a disposició dels clients, que els permeta requerir l’atenció immediata del responsable dels serveis fora de l’horari diürn.
4. Aquesta disposició addicional segona s’aplicarà de conformitat a la legislació vigent i a la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior.»

Secció tercera

Article 88
Es modifiquen els articles 1, 3, 4, 5.1 i 8.1 de la Llei 7/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de participació i col·laboració institucional de les organitzacions sindicals i empresarials representatives a la Comunitat Valenciana, que queden redactats com segueix:
«Article 1. Objecte
1. Aquesta llei té per objecte la regulació del marc jurídic de la participació institucional de les organitzacions sindicals i empresarials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
S’entén per participació institucional, als efectes d’aquesta llei, la representació, la participació i la intervenció de les organitzacions sindicals i empresarials intersectorials en el sector públic de la Generalitat Valenciana amb competències en matèria laboral, social, econòmica i industrial que afecten els interessos econòmics i socials dels treballadors i les treballadores i de l’empresariat.
Són competències en matèria laboral, social, econòmica, industrial i foment del desenvolupament econòmic les relatives a treball, ocupació, indústria, crèdit públic, formació professional, economia social, polítiques d’igualtat, emigració i immigració vinculada a la seua integració social i inserció laboral i, en general, qualsevol altra matèria amb rellevància laboral, social o econòmica.
Quan la participació es limite a aspectes relatius a un determinat sector o àmbit territorial, també s’ha de facilitar la intervenció d’aquelles organitzacions sindicals que tinguen reconeguda representativitat suficient en el concret àmbit territorial o sectorial.
2. Aquesta llei regula així mateix el procediment de concessió de subvencions que s’han de distribuir entre els sindicats i les organitzacions sindicals el dret de sindicació de les quals es regisca per la Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical, en proporció a la seua representativitat, basada en els resultats electorals obtinguts en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, expressada en el nombre de delegades i delegats de personal, de representants de treballadores i treballadors en els comitès d’empresa i de representants en els òrgans corresponents de les administracions públiques, amb la finalitat de fomentar la seua participació en òrgans sectorials, com també la realització de qualsevol tipus d’activitat sindical dirigida a la defensa i la promoció dels interessos econòmics i socials de les persones treballadores garantint el dret a la llibertat sindical i el dret a la igualtat de tracte que aquell porta implícit.
Article 3. Criteris de representativitat i paritat entre homes i dones en l’àmbit de la participació institucional
1. En l’àmbit de la participació institucional tenen la consideració d’organitzacions sindicals més representatives de la Comunitat Valenciana les que tinguen reconeguda aquesta condició legal per la Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical, i el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, o norma legal que les substituïsca.

2. Tanmateix, només als efectes d’aquesta llei, es considera suficient la representativitat d’aquelles organitzacions sindicals que reunisquen les condicions següents:
a) Caràcter intersectorial.
b) Una xifra mínima de representants dels treballadors i les treballadores que representen un percentatge del total de representants electes a la Comunitat Valenciana.
c) La representació dels precitats sindicats ha d’estendre’s a les tres províncies que integren la Comunitat Valenciana.
3. En el termini màxim d’un any, el Consell de la Generalitat ha d’establir mitjançant la norma que corresponga, la concreció d’aquesta xifra mínima, el percentatge sobre el total de representants electes a la Comunitat Valenciana, com també la designació i el cessament de les persones representants de les organitzacions sindicals i empresarials que es fa de conformitat amb les propostes formulades per aquestes organitzacions a través dels seus òrgans de direcció competents, tenint en compte el que hi ha disposat en la Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes, com també en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes.
Article 4. Contingut de la participació institucional
La participació institucional es fa efectiva a través de la presència de la representació de les organitzacions sindicals i empresarials en comissions, consells o altres òrgans col·legiats semblants de direcció, participació, consultius o d’assessorament, o en taules o fòrums específics de negociació o concertació socioeconòmica, d’acord amb les previsions que es determinen en la normativa reguladora o de creació de cada òrgan o entitat.
En tot cas, s’ha d’assegurar que la representació de les organitzacions sindicals i empresarials siga paritària.
Article 5. Drets i deures en l’exercici de la participació institucional

1. La representació de les organitzacions sindicals i empresarials en els òrgans i entitats de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei ha de dur a terme les seues tasques de participació institucional d’acord amb els principis de bona fe negociadora, lleialtat institucional i confiança legítima.
Article 8. Compensació econòmica per la participació institucional

1. Es reconeix a les organitzacions sindicals i empresarials, incloses en l’àmbit d’aquesta llei, el dret a percebre una compensació econòmica per la seua participació institucional, que s’ha de distribuir entre aquestes.
L’import de les compensacions econòmiques per la participació institucional i la seua actualització anual es consignarà en les lleis de pressupostos anuals de la Generalitat. Reglamentàriament s’ha de determinar el règim de concessió de les esmentades compensacions econòmiques que en tot cas tenen la consideració de subvencions nominatives directes.»


CAPÍTOL XI
Altres modificacions legislatives

Article 89
Cal afegir una disposició addicional nova a la Llei 12/2018, de 24 de maig, de la Generalitat, de publicitat institucional per a l’interès ciutadà i la concepció col·lectiva de les infraestructures públiques, amb la redacció següent:
«Disposició addicional quarta. Exclusió de mitjans de comunicació amb publicitat d’apostes i altres modalitats de joc accessible a menors d’edat
A partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, la contractació objecte d’aquesta no es podrà fer en mitjans de comunicació que compten amb comunicacions comercials accessibles per menors per part d’operadors amb llicència general d’apostes o singular de les diferents modalitats d’apostes, llicència general d’altres jocs o llicències singulars de màquines d’atzar, blackjack, bingo, punt i banca, pòquer, ruleta o jocs complementaris.
S’entendran com a comunicacions accessibles per menors:
a) Aquelles que es realitzen en serveis de comunicació audiovisuals televisius i radiofònics entre les 6 i les 22 o durant o junt a programes adreçats de manera específica o primordial a menors d’edat.

b) Aquelles que es realitzen en les publicacions de llibres, revistes, fullets, diaris (impresos o en format digital), cobertes exteriors, portada, contraportada, passatemps i seccions adreçades de manera específica o primordial a menors d’edat.»

Article 90
Cal afegir una nova disposició addicional a la Llei 6/2016, de 15 de juliol, de la Generalitat, del servei públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic, de titularitat de la Generalitat, amb la redacció següent:
«Disposició addicional vuitena. Limitacions en cas d’insuficiència d’aportacions
La limitació de la despesa referida en el capítol I del pressupost de la corporació que estableix l’article 36.3 d’aquesta llei no és aplicable fins a la finalització del contracte programa vigent.»


CAPÍTOL XII
Modificacions legislatives en matèries competència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Article 91
Es modifiquen els articles 59, 71.1 i 2, 73.1, 75.1 i 3, 167.1 i 170, de la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l’esport i de l’activitat física de la Comunitat Valenciana, que passen a tenir la redacció següent:
«Article 59. Concepte
1. Són clubs esportius, a l’efecte d’aquesta llei, les associacions privades sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar, integrades per persones físiques o jurídiques, que tinguen com a fi exclusiu la promoció o pràctica d’una o diverses modalitats esportives i la participació en activitats o competicions en l’àmbit federat.

2. Els clubs esportius també poden practicar activitats físiques reconegudes per l’òrgan competent en matèria esportiva, sempre que mantinguen la seua adscripció almenys a una federació esportiva.
Article 71. Concepte
1. Són grups de recreació esportiva, a l’efecte d’aquesta llei, les associacions privades sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar, integrades per persones físiques, que tinguen com a fi exclusiu la pràctica entre els seus associats d’una o diverses activitats físiques o esports al marge de l’àmbit federat.
2. Els grups de recreació esportiva que practiquen, al marge de l’àmbit federat, una o diverses modalitats o especialitats esportives incloses en una federació no podran organitzar competicions ni participar en cap tipus d’activitats amb altres entitats excepte en els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.
[…]
Article 73. Concepte
1. Són agrupacions de recreació esportiva, a l’efecte d’aquesta llei, les entitats privades sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar, integrades per grups de recreació esportiva, seccions de recreació esportiva d’altres entitats i clubs esportius que tinguen com a fi la promoció o pràctica d’activitats físiques o modalitats o especialitats esportives no incloses en una federació autonòmica o en una federació espanyola.
Article 75. Seccions esportives i seccions de recreació esportiva d’altres entitats
1. Les entitats privades amb seu a la Comunitat Valenciana que tinguen personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar i el fi o objecte social de les quals no siga l’exclusivament esportiu, poden crear en el seu àmbit seccions esportives i seccions de recreació esportiva per a la pràctica dels seus membres integrants, sempre que la legislació a què s’acullen no ho impedisca.
[…]
3. La forma de constitució, inscripció, extinció, organització i funcionament de les seccions esportives i de recreació esportiva es desenvoluparà reglamentàriament.
Article 167. Naturalesa
1. El Tribunal de l’Esport de la Comunitat Valenciana és l’òrgan suprem en matèria jurisdiccional esportiva en els àmbits disciplinari, competitiu i electoral, que decideix en última instància administrativa les qüestions de la seua competència.
El Tribunal de l’Esport també pot tramitar i resoldre els expedients disciplinaris originats per les denúncies que per la seua qualificada gravetat i transcendència formule l’òrgan competent en matèria d’esport o la incoació de la qual acorde d’ofici el Tribunal.
El Tribunal de l’Esport pot exercir, en el marc de l’ordenament jurídic vigent i sense perjudici de les competències de l’òrgan competent en matèria d’Esport a què estiga adscrit, funcions consultives en relació amb les matèries de la seua competència, a instància de l’administració esportiva de la Generalitat.
Article 170. Composició
1. El Tribunal de l’Esport de la Comunitat Valenciana està integrat per cinc membres i un secretari o secretària, que actua amb veu però sense vot, tots ells amb títol de llicenciat o llicenciada en dret i amb experiència en matèria esportiva. En la composició del Tribunal de l’Esport es garantirà el compliment de la presència paritària de dones i homes, excepte per raons fundades i objectives, degudament motivades.

2. Els membres del Tribunal de l’Esport de la Comunitat Valenciana són nomenats pel titular de la conselleria amb competències en matèria d’esport, de la manera següent:
a) Tres a proposta de les federacions esportives de la Comunitat Valenciana.
b) Dos per lliure designació del titular de la conselleria amb competències en matèria d’esport, entre una terna proposada per la direcció general amb competències en matèria d’esport.
c) El secretari o secretària serà nomenat a proposta de la direcció general competent en matèria d’esport entre funcionaris o funcionàries de la Generalitat.
3. Una vegada nomenats, els membres del Tribunal de l’Esport de la Comunitat Valenciana elegiran entre ells els càrrecs de president/a i vicepresident/a, que hauran de ser ratificats per la conselleria competent en matèria d’esport, després de la qual cosa es procedirà a publicar la composició del tribunal en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.»


TÍTOL III
MESURES D’ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I DE REESTRUCTURACIÓ D’ENS DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT

CAPÍTOL I
Mesures organitzatives en ens del sector públic instrumental adscrits a la Presidència de la Generalitat

Secció única
Agència Valenciana de la Innovació (AVI)

Article 92
Es modifica l’article 8.2, lletres f) i h), l’article 8.10 i 11, i l’article 23.1, lletra g) de la Llei 1/2017, d’1 de febrer, de la Generalitat, per la qual es crea l’Agència Valenciana de la Innovació, que queden redactats com segueix:
«Article 8. Composició, designació i funcionament del consell de direcció
[...]
2. Són membres del consell de direcció:
[...]
Els següents vocals:
[...]
f) Una persona representant de l’Institut Valencià de Finances, amb rang almenys de director o directora general, designat per la persona titular de la presidència del Consell General d’aquest institut.
[...]
h) El rector o rectora d’aquella universitat que assumisca la presidència de la Xarxa d’universitats valencianes per al foment de la investigació, el desenvolupament i la innovació (RUVID), en representació de les universitats valencianes integrades en aquesta Xarxa.
[...]
10. En allò no disposat en aquesta llei, el consell de direcció ajustarà la seua actuació, en el que li siga aplicable, a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Article 23. Recursos econòmics
1. Els recursos de l’Agència estaran integrats per:
[...]
g) Els crèdits i préstecs que puguen concedir-se-li, una vegada obtingudes les autoritzacions corresponents.»

Article 93
Es modifica l’article 16 de la Llei 1/2017, d’1 de febrer, de la Generalitat, per la qual es crea l’Agència Valenciana de la Innovació, que passa a tenir la redacció següent:
«Article 16. Organització i seu
L’estructura orgànica i funcional de l’agència s’ha de determinar reglamentàriament, mitjançant un decret del Consell, a proposta del consell de direcció.
La seu institucional i operativa principal s’ha d’ubicar a la ciutat d’Alacant.»


CAPÍTOL II
Mesures organitzatives en ens del sector públic instrumental
adscrits a la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Secció única
Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària (IVASS)

Article 94
Es modifica l’apartat 1 de la disposició addicional novena de la Llei 11/2000, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat, que queda redactat com segueix:
«1. L’entitat de dret públic Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària (IVASS), conservant la seua naturalesa d’entitat de dret públic, i consegüentment la seua personalitat jurídica, patrimoni propi, recursos i plena capacitat d’obrar per a la realització de les seues finalitats de desenvolupament de la política de la Generalitat en l’àmbit del benestar social, persones majors, la dependència, l’atenció a les persones amb diversitat funcional, la protecció, salvaguarda i càrrecs tutelars de les persones amb capacitat modificada judicialment atribuïda a la Generalitat, infància i adolescència, així com de la prestació, assistència i execució d’actuacions en matèria de serveis socials i atenció social-sanitària.»CAPÍTOL III
Mesures organitzatives en ens del sector públic instrumental adscrits a la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic

Secció primera
Institut Valencià de Finances (IVF)

Article 95
Es modifica l’apartat II, en els seus subapartats 3.(i), 8 i s’afig un subapartat 9 i l’apartat III, en el seu subapartat 1 de l’article 171 de la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat, que queden redactats com segueix:
«II. Règim jurídic
[...]
3. No obstant això, li és aplicable:
(i) La Llei 1/2015, de 6 de febrer de la Generalitat, d’hisenda pública, sector públic instrumental i subvencions de la Generalitat, excepte en allò tocant a la regulació de les relacions jurídiques, béns o drets derivats de l’exercici de la seua activitat creditícia en el sector privat i del que preveu l’apartat (iii) d’aquest article.
[...]
(iii) L’Institut Valencià de Finances pot concedir ajudes als titulars dels préstecs que així ho sol·liciten en el marc de les corresponents convocatòries. Les ajudes necessàriament han de respondre a un programa d’estímul econòmic finançat per un organisme de la Generalitat Valenciana mitjançant aportacions a l’Institut Valencià de Finances en forma de subvencions de capital.
Les ajudes que l’Institut Valencià de Finances puga, si és el cas, atorgar als titulars d’aquests préstecs poden suposar la bonificació de fins a un 30 % del capital.
Igualment, l’Institut Valencià de Finances pot concedir ajudes consistents en la bonificació del cost dels avals atorgats per entitats financeres a autònoms i petites i mitjanes empreses amb domicili social o operatiu a la Comunitat Valenciana.
Aquestes ajudes es regeixen pels preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la disposició addicional sisena d’aquesta llei, i s’han d’entendre per la seua normativa específica els acords adoptats pel Consell General de l’IVF.
Així mateix, pot concedir crèdits sense interès o amb interès inferior al del mercat, de conformitat amb el que preveu aquesta llei, i han tenir la consideració de normativa específica d’aquestes operacions financeres els acords adoptats pel Consell General de l’IVF.
A l’efecte de l’article 159 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’hisenda de la Generalitat, no tenen la consideració de subvencions els crèdits sense interès, o amb interès inferior al de mercat, concedits pels ens a què es refereix l’article 2 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’hisenda de la Generalitat, la gestió dels quals haja sigut encomanada a l’IVF. Aquestes operacions financeres es regeixen per la seua normativa específica i estan subjectes a dret privat.
Per als crèdits sense interès o amb interès inferior al del mercat que concedisca l’IVF o els fons sense personalitat jurídica a què es refereix l’article 2.4 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’hisenda de la Generalitat, la gestió dels quals haja sigut encomanada a l’IVF, en el marc de programes i acords d’estímul econòmic finançats per organismes de la Generalitat Valenciana mitjançant aportacions de capital, tenen la consideració de normativa específica d’aquestes operacions financeres les instruccions o acords adoptats pels seus òrgans de govern, que en tot cas hauran de preveure, amb caràcter previ a la seua formalització, els requisits i obligacions dels beneficiaris i entitats col·laboradores i el procediment d’aprovació. Aquestes instruccions han de respectar els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació.
[...]
6. L’Institut Valencià de Finances (IVF) disposa de patrimoni i tresoreria pròpia i actua per al compliment de les seues funcions amb plena autonomia orgànica, financera, patrimonial, funcional i de gestió respecte de la Generalitat Valenciana. L’Institut Valencià de Finances (IVF) pot, amb plena independència i sense altres autoritzacions que les dels seus òrgans de govern, adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar, explotar, arrendar, administrar o transmetre tot tipus de béns, concertar crèdits, realitzar contractes i convenis, així com obligar-se, interposar recursos i executar les accions establides per la llei, en virtut del reglament específic que regule el procediment.
[...]
8. Els drets derivats de la seua activitat com a intermediari financer en el sector privat o actius de caràcter mobiliari i immobiliari, adquirits com a conseqüència de processos de recuperació de deutes contrets amb l’Institut Valencià de Finances (IVF) en l’exercici de la seua activitat creditícia s’han d’integrar en el patrimoni propi de l’Institut Valencià de Finances (IVF) i es regeixen quant a utilització, explotació i transmissió pel que disposa aquest article i per les normes internes de funcionament que a aquest efecte aprove l’òrgan de govern de l’IVF que resulte competent d’acord amb el seu reglament d’organització i funcionament.

III. Fins i funcions
1. L’Institut Valencià de Finances (IVF) ha de desenvolupar la seua activitat com a intermediari financer preferentment respecte del sector privat. En aquest sentit, ha de dirigir la seua activitat principalment cap als sectors productius de la Comunitat Valenciana, pimes i emprenedors, i pot atorgar qualsevol tipus de finançament a favor d’autònoms, professionals i persones jurídiques privades, sempre que aquest finançament es destine a qualsevol finalitat lícita i a qualsevol àmbit sectorial, amb l’excepció del sector de la promoció immobiliària, que no pot ser finançat per l’Institut Valencià de Finances (IVF), llevat que es tracte d’habitatge de protecció oficial o finançament vinculat a plans dissenyats per l’administració o organismes públics amb la finalitat de facilitar l’accés a l’habitatge.
[...]»

Secció segona
Creació d’un fons mancat de personalitat jurídica per a la gestió d’instruments financers

Article 96. Creació d’un fons per a la gestió d’instruments financers

1. Es crea el fons per a la gestió dels instruments financers de la Generalitat i del seu sector públic dependent per al finançament dels sectors productius de la Comunitat Valenciana, amb la denominació Instruments Financers de la Comunitat Valenciana, Fininval, d’ara en avant: el Fons.
2. El Fons es constitueix com un fons sense personalitat jurídica dels previstos en l’article 2.4 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, adscrit a la conselleria competent en matèria d’hisenda.
3. El Fons es regeix pel que estableix aquest títol, pel seu reglament d’organització i funcionament, quan s’aprove, i per les normes de dret privat. No obstant això, li són aplicables:
i. La Llei 1/2015, de 6 de febrer de la Generalitat, d’hisenda pública, sector públic instrumental i subvencions, en aquells aspectes previstos en l’article 2,4 de l’esmentada norma; i
ii. Les lleis de pressupostos de la Generalitat en allò que resulte aplicable.
4. L’activitat del Fons es regeix per l’ordenament jurídic privat, pel que fa a les seues relacions amb els intermediaris financers i destinataris finals dels instruments financers, i està subjecta als principis de gestió i d’informació previstos en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
5. En matèria de contractació resulta aplicable la legislació de contractes del sector públic per a les entitats públiques empresarials.

6. La gestió del Fons s’ha de sotmetre als principis de legalitat, servei d’interès públic, transparència, imparcialitat, economia, eficàcia, eficient, austeritat, estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i millora contínua del servei al ciutadà.

Article 97. Estructura de governança i òrgan de gestió
1. Es designa a l’Institut Valencià de Finances (IVF) com a organisme gestor del fons per a la gestió dels instruments financers de la Generalitat i del seu sector públic dependent.
2. L’IVF ha de dur a terme la gestió directa dels instruments financers del Fons, sense perjudici que puga confiar part de la seua execució a intermediaris financers.
3. Cada conselleria o entitat del sector públic instrumental i l’Institut Valencià de Finances (IVF), en nom propi i per compte del Fons, han d’acordar una estructura de funcionament dels instruments financers que s’hagen de crear, adequada per a garantir la correcta execució d’aquests i la utilització dels recursos del Fons aportats per cada una de les conselleries o entitats del sector públic instrumental interessades d’acord amb els principis de gestió i les prioritats d’inversió identificades.
En cada un dels acords que es formalitzen s’ha de fer constar, almenys:
a) La definició, per part de la conselleria o entitat del sector públic instrumental, de l’instrument financer que es pretenga crear identificant producte, beneficiaris o destinataris, entre altres qüestions necessàries per al seu desenvolupament.
b) La dotació pressupostària que ha d’aportar la conselleria o entitat del sector públic instrumental destinada a la creació dels instruments esmentats.
c) Els seus mecanismes de gestió.
d) Les comissions que ha de percebre l’òrgan gestor, IVF, per la seua gestió.
e) L’estructura de governança de l’acord que permeta l’execució adequada de l’instrument financer que es cree.
Cada conselleria o entitat del sector públic instrumental que participe del fons Fininval ha de realitzar el control i és responsable dels instruments que es creen en virtut de cada un dels acords, així com de la seua execució.
4. En el marc de l’estructura de governança del fons, s’ha de preveure la constitució i regulació d’un consell executiu, com a òrgan superior de govern i coordinació del fons, que ha d’estar format per:

a) El titular de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic.
b) El titular de la Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament.
c) El titular de la Direcció General de l’Institut Valencià de Finances.
d) Un membre de cada una de les conselleries o òrgans del sector públic instrumental que formalitzen un acord per a la creació d’instruments financers, amb rang, almenys, de director general.
5. El consell executiu és el competent per a:
a) Aprovar els comptes anuals del fons sense personalitat jurídica que es crea.
b) Adopció de les regles d’organització i funcionament intern i d’aquelles normes internes necessàries per al registre de les decisions que es prenguen en el seu si.
c) Aprovar, si és el cas, les bases reguladores dels instruments financers del fons.
d) Assumir la responsabilitat de l’administració i gestió del fons de fons que es crea.
6. L’IVF ha de dur a terme totes les accions relatives a la gestió del Fons que s’indiquen a continuació:
a) Formalitzar en nom propi i per compte del Fons tots els instruments financers i contractes d’operacions financeres derivats de l’execució de les línies d’actuació del Fons que, si és el cas, li corresponguen.

b) Realitzar els cobraments i els pagaments derivats de les operacions del Fons.
c) Registrar totes les operacions en una comptabilitat específica, separada i independent de la pròpia.
d) Actuar com a dipositari dels títols acreditatius de les operacions realitzades en nom propi i per compte del Fons.
e) Subscriure i formalitzar els acords, convenis i contractes que resulten necessaris per a la gestió del Fons.
f) Actuar com a representant i per compte del fons davant de l’administració tributària de l’Estat, de la hisenda pública de la Generalitat, o qualsevol altra administració, a tots els efectes.
g) Col·laborar amb els òrgans de control competents subministrant tota la informació que li siga requerida per aquests en l’exercici de les seues competències de comprovació i control.
h) Elaboració dels avantprojectes de pressupostos anuals d’explotació i capital del Fons i dels costos per la gestió del Fons.
i) Elaboració i formulació dels comptes anuals, la proposta d’aplicació de resultats i les liquidacions dels pressupostos i dels costos per la gestió.
j) Prestar els mitjans necessaris per al compliment de les finalitats del Fons.
k) Reclamar extrajudicialment i judicialment, en el cas d’incompliment per part de la prestatària de qualsevol obligació pactada, l’import que s’acredite pel contracte, tant per capital com per interessos, despeses i tributs així com executar les garanties pactades.
l) En general, el gestor ha de portar totes aquelles accions i iniciatives que resulten necessàries per a la gestió del Fons.
7. Les despeses de gestió del Fons han de ser finançades amb les dotacions previstes per a tal finalitat en el mateix Fons per cada una de les conselleries o entitats del sector públic instrumental previstes en cada un dels acords.

Article 98. Règim pressupostari, comptable i de control
1. Els pressupostos d’explotació i capital del Fons s’han de regir pel que estableix la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, les lleis anuals de pressupostos i en les disposicions de desplegament.
2. La dotació pública del fons ha de provenir dels crèdits consignats en les lleis anuals de pressupostos generals de la Generalitat i, si és el cas, d’aportacions d’altres entitats públiques, sense perjudici que puga rebre puga rebre també aportacions d’entitats privades.

3. Els recursos financers líquids aportats al Fons s’han de dipositar en un o diversos comptes fiduciaris oberts a aquest efecte en entitats financeres per part del gestor del Fons en nom seu.
4. Totes les operacions del Fons han de ser registrades en una comptabilitat específica, separada i independent de la del gestor del Fons.
5. Al Fons li són aplicables les normes contingudes en matèria de rendició de comptes i control previstes en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

6. Correspon al gestor del Fons la formulació dels seus comptes anuals que, degudament auditades, han de ser sotmesos a l’aprovació del consell executiu del Fons.

Article 99. Recursos econòmics del Fons
1. Els recursos econòmics per a la gestió dels instruments financers de la Generalitat i del seu sector públic dependent provenen de:

a) La dotació inicial al Fons, així com les dotacions que es consignen en els pressupostos de la Generalitat.
b) Els imports de les devolucions o retorns dels actius financers del Fons.
c) Els interessos, comissions, dividends i altres rendiments financers derivats dels actius del Fons, així com els interessos generats pels comptes oberts en entitats de crèdit.
d) Les dotacions provinents d’altres administracions públiques i d’entitats públiques o privades, en els termes que aquest determine.
e) Les aportacions d’altres institucions financeres, públiques o privades, que s’establisquen d’acord amb les lleis o per mitjà de convenis de finançament o de col·laboració financera.
f) Els ingressos procedents de l’adjudicació i, si és el cas, alienació dels béns i drets que resulten dels procediments d’execució de les garanties que donen cobertura als drets del Fons.
Qualsevol altre recurs diferent dels enunciats que estiga previst en l’ordenament jurídic, relacionat amb l’activitat del Fons.


Secció tercera
Agència Tributària Valenciana

Article 100. Agència Tributària Valenciana
1. Es modifica la denominació de l’Institut valencià d’Administració Tributària, que passa a denominar-se Agència Tributària Valenciana.

2. Totes les referències a l’Institut valencià d’Administració Tributària s’entendran realitzades a l’Agència Tributària Valenciana.
3. L’Agència Tributària Valenciana podrà comptar amb personal laboral propi.


CAPÍTOL IV
Mesures organitzatives en ens del sector públic instrumental adscrits a la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

Secció primera
Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV)

Article 101
Es modifica l’apartat 12 de l’article 90 de la Llei 13/2016, de 29 de desembre de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat, que queda redactat com segueix:
«[...]
12. L’Autoritat de Transport Metropolità de València podrà comptar amb personal funcionari i laboral de l’Administració de la Generalitat i, així mateix, podrà comptar amb personal laboral propi.
L’Autoritat de Transport Metropolità de València publicarà anualment en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, una relació de llocs de treball del seu personal laboral propi, previ informe favorable de la conselleria competent en matèria de sector públic, sense perjudici del que resulte aplicable respecte del personal funcionari i laboral de l’Administració de la Generalitat.
Per a la provisió de llocs en els quals existisca similitud de funcions amb les exercides pel personal laboral provinent de l’extinta Agència Valenciana de Mobilitat, actualment adscrit a l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVHA), el personal esmentat passarà a prestar els seus serveis amb idèntica condició com a personal laboral propi en l’Autoritat de Transport Metropolità de València, en els termes de la seua RLT i la legislació aplicable.»

Secció segona
Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària

Article 102
Es modifica l’article 14.4 de la Llei 7/2018, de 26 de març, de seguretat ferroviària, que queda redactat com segueix:
«Article 14. El Consell Rector
[...]
4. Les persones designades com a vocals, de les quals es triarà a la persona titular de la presidència de l’òrgan, gaudiran d’independència i autonomia, sent el seu càrrec incompatible amb l’exercici d’aquelles altres activitats, tant públiques com privades l’exercici de les quals puga produir un conflicte d’interessos amb les funcions de l’agència.
El càrrec de vocal de l’agència serà incompatible amb l’acompliment de funcions directives o executives en partits polítics, centrals sindicals, associacions empresarials i col·legis professionals.»

Article 103
S’afig una disposició transitòria quarta en la Llei 7/2018, de 26 de març, de seguretat ferroviària, amb la redacció següent:
«Disposició transitòria quarta. Exercici de les funcions reservades a l’Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària
En tant no quede constituïda l’Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària, les funcions atribuïdes a aquella en la Llei 7/2018, de 26 de març, de la Generalitat, de seguretat ferroviària, seran assumides per la persona titular de la direcció general competent en matèria de transport, que podrà recaptar per a això l’assessorament de personal tècnic especialitzat en seguretat de la circulació ferroviària.»

Secció tercera
Creació de la societat mercantil per a la prestació de serveis de comunicacions electròniques i de serveis de confiança en les transaccions electròniques

Article 104. Creació de la societat mercantil per a la prestació de serveis de comunicacions electròniques i de serveis de confiança en les transaccions electròniques
1. S’ha de crear una societat mercantil de la Generalitat, d’ara en avant, la Societat, que ha de tenir com a objecte:
a) Prestació de serveis de transport, accés, difusió de ràdio i televisió i serveis d’allotjament, així com la provisió, operació, manteniment i explotació de les xarxes i recursos associats necessaris per a la prestació d’aquests serveis.
La Societat s’ha de constituir com a operador de telecomunicacions i ha de proveir serveis de comunicacions electròniques amb les condicions que estableix la legislació vigent per als operadors controlats per administracions públiques.
b) Prestació de serveis de confiança en les transaccions electròniques i, en particular, serveis de certificació de firma electrònica avançada, així com la provisió, operació i manteniment dels sistemes i les infraestructures físiques necessàries per a la prestació d’aquests serveis.

2. La Societat té la condició de mitjà propi i servei tècnic de l’administració del Consell, els seus organismes públics i restants societats mercantils, fundacions i consorcis de la Generalitat.
3. L’execució de les activitats de la Societat estan supeditades a direcció, planificació i supervisió dels òrgans directius que tinguen en cada moment les competències de planificació, coordinació, control i gestió de les xarxes de comunicacions electròniques i recursos associats de la Generalitat, i de la prestació de serveis de confiança en les transaccions electròniques i, en particular, dels serveis d’expedició de certificats i segells electrònics i de validació i conservació de firmes i segells electrònics.
4. Correspon a la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions la gestió i custòdia de la xarxa de difusió per a la prestació del servei públic de ràdio i televisió autonòmic, anteriorment assignades a l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl.
5. Els béns i drets integrants del patrimoni de l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl per a la gestió i custòdia de la xarxa de difusió per a la prestació del servei públic de ràdio i televisió autonòmic s’han d’incorporar, amb la mateixa condició que tenien, a la Societat, sense necessitat de declaració expressa.
6. El personal adscrit a l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl dedicat a la gestió i custòdia de la xarxa de difusió per a la prestació del servei públic de ràdio i televisió autonòmic, s’ha d’integrar en la Societat.

7. Els béns i drets integrants del patrimoni de l’Institut Valencià de Finances vinculats a l’activitat de certificació digital, així com els de la Generalitat que tinga adscrits per al seu exercici, incorporats a la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en virtut de la disposició addicional segona del Decret 119/2018, de 3 d’agost, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, s’han d’incorporar, amb la mateixa condició que tenien, a la Societat, sense necessitat de declaració expressa.
En especial, s’han d’adscriure a la Societat els béns i drets de la Generalitat necessaris per al desenvolupament de les seues funcions i, en concret, han de passar a formar part del patrimoni de la Societat:
a) La infraestructura de clau pública necessària per a l’emissió i gestió de claus i certificats.
b) Els servidors i sistemes d’informació necessaris per al desenvolupament de les funcions assumides i que es trobaven adscrites a l’Institut Valencià de Finances, per a l’activitat de certificació electrònica.

c) Els drets de propietat industrial sobre la marca ACCV i Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica.
d) Els dominis d’internet.
e) Qualsevol altre que es considere necessari per al compliment dels seus fins i desenvolupament de les seues funcions.
8. El canvi en la titularitat dels drets i obligacions a què es refereix l’apartat anterior no pot ser entès com a causa de modificació o de resolució de les relacions jurídiques que mantinga la Societat.

9. El personal que ocupa els llocs les funcions dels quals passa a assumir la Societat, detallats en la disposició addicional primera del Decret 119/2018, de 3 d’agost, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, s’han d’incorporar, amb la mateixa condició que tenien, a la Societat.

En particular el personal funcionari de la Generalitat que ocupa aquests llocs de treball, ha d’optar per reingressar amb caràcter provisional en un lloc de l’administració de la Generalitat o continuar amb la situació de personal laboral no temporal, i ser declarat en la situació administrativa que corresponga.
10. Els criteris i procediment per a la integració del personal en la Societat són els establits en les disposicions addicionals tercera a cinquena de la Llei 1/2013, de 21 de maig, de mesures de reestructuració i racionalització del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat.
11. Tota menció de l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica que figure en l’ordenament jurídic, plans i programes ha d’entendre’s realitzada a la Societat.

Article 105
1. Es deroga la disposició addicional cinquena de la Llei 4/2017, de 3 de febrer, per la qual es crea l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències.
2. Es deroga la disposició addicional tercera de la Llei 10/2018, de 18 de maig, de la Generalitat, de creació del Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana.

CAPÍTOL V
Modificació de la Llei 3/2000, de 17 d’abril, per la qual es crea el Servei Valencià d’Ocupació i Formació (SERVOF)

Secció única
De la modificació de la Llei 3/2000, de 17 d’abril, per la qual es
crea el Servei Valencià d’Ocupació i Formació (SERVOF)

Article 106
Es modifica el punt 1 del capítol I, de la Llei 3/2000, de 17 d’abril, per la qual es crea el Servei Valencià d’Ocupació i Formació (SERVOF), que queda redactat de la manera següent:
«1. Es crea LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, com a organisme autònom de naturalesa administrativa de la Generalitat.
Així mateix, s’entén que totes les referències efectuades a la nomenclatura de l’organisme autònom en el títol, el preàmbul i l’articulat de la norma esmentada queden modificades en aquest mateix sentit.»


CAPÍTOL VI
Modificació de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de prevenció i lluita contra el frau i la corrupció de la Comunitat Valenciana

Article 107
Es modifica l’article 1.1, s’afig un nou apartat 3 en l'article 14, s’afig un incís nou en l'article 29, apartat 2, paràgraf 1, es modifica l'article 30, apartats 5 i 6 i la disposició transitòria primera, apartat dos, de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de prevenció i lluita contra el frau i la corrupció de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:
«Article 1
1. L’objecte d’aquesta llei és la creació de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció a la Comunitat Valenciana, que queda adscrita a les Corts. Es configura com una entitat amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins.»
[...]
Article 14
[...]
3. La falta de resolució expressa en els procediments relacionats amb la protecció a la persona denunciant a què es refereix aquest article té efectes desestimatoris.
Article 29. Del nomenament, principis, incompatibilitats i cessament
[…]
2. El personal al servei de l'Agència s’ha de proveir, d'acord amb els principis d'igualtat, publicitat, mèrit i capacitat adequats a la funció encomanada, entre els funcionaris de les diferents administracions públiques; i està subjecte a la normativa reguladora del personal de les Corts, sense perjudici del que puga establir-se específicament en el reglament de règim interior i funcionament de l'Agència.
Els llocs de treball s’han de classificar i proveir d'acord amb les normes de la Llei de funció pública valenciana.
[…]
Article 30. Pressupost i comptabilitat
[…]
5. El pressupost de l'Agència s'ha d’ajustar als pressupostos de les Corts Valencianes.
6. La comptabilitat de l'Agència està subjecta als principis de comptabilitat pública i al sistema d'autorització, disposició, obligació i pagament per a assegurar el control pressupostari.
L'Agència està subjecta a la Intervenció de les Corts, en la forma que es determine, i ha de justificar la seua gestió, anualment, a la Sindicatura de Comptes.
[…]
Disposició transitòria primera
[...]
Dos. El director o directora de l’agència, en el termini de sis mesos des del seu nomenament, elaborarà i presentarà a les Corts Valencianes el projecte de reglament de funcionament i règim interior de l’agència per a la seua posterior aprovació per part de l’agència. Aquest reglament es publicarà en el Butlletí Oficial de les Corts i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.»


DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Règim aplicable a les sol·licituds de prolongació de la permanència en el servei actiu en tràmit
1. Les sol·licituds de prolongació de la permanència en el servei actiu l’efectivitat del qual siga igual o posterior al dia 1 de gener de 2019, però que hagueren sigut presentades l’any 2018 i que, de conformitat amb la normativa vigent en aqueix moment, hagueren sigut desestimades, podran ser objecte de nova sol·licitud i tramitació perquè siguen resoltes de conformitat amb el que es disposa en l’article 63.5 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana.
2. Les sol·licituds de prolongació de la permanència en el servei actiu pendents de resolució a data d’1 de gener de 2019 que, independentment de la seua data de presentació, tinguen una efectivitat que siga igual o posterior al dia 1 de gener de 2019, seran resoltes de conformitat amb el que es disposa en l’article 63.5 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Segona. Edificis als quals no serà aplicable el que es preveu en l’article 78 de la present llei
El que s’estableix en l’article 78 de la present llei, no serà aplicable a les obres de nova construcció que tinguen sol·licitada la llicència municipal d’obres a la seua entrada en vigor.

Tercera. Iniciatives d’urbanització de sòl a les quals no serà aplicable el que es preveu en l’article 78 de la present llei
El que s’estableix en l’article 78 de la present llei, per a edificis en sòl no urbanitzat no serà aplicable als programes d’actuació amb alternativa tècnica presentada per a la seua tramitació a l’Administració abans de la seua entrada en vigor. En aquest cas s’aplicarà el que s’estableix per a edificis en sòl en situació bàsica urbanitzat, sense perjudici del que s’estableix en la disposició transitòria segona de la present llei.

Quarta. Règim transitori del dret de tanteig i retracte regulat en l’article 82 de la present llei
El dret de tanteig i retracte, després de l’entrada en vigor del que es disposa en l’article 82 de la present llei, serà aplicable a totes les transmissions efectuades amb posterioritat a la seua entrada en vigor, hagen sigut notificades o no segons el que preceptua l’article 52 de la Llei 8/2004, de 20 d’octubre, de l’habitatge de la Comunitat Valenciana.


DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Urgent ocupació de terrenys per actuacions derivades del II Pla director de sanejament i depuració i altres obres de la Comunitat Valenciana
Es declara la necessitat d’urgent ocupació dels béns i drets afectats d’expropiació forçosa, ocupació temporal, o imposició de servituds, com a conseqüència de l’execució de les obres que a continuació s’expressen, derivades del II Pla director de sanejament i depuració i altres obres, de la Comunitat Valenciana:
– Albaida. Remodelació de col·lectors influents a l’EDAR (València)
– Almoradí. Col·lectors generals i nova EDAR (Alacant)
– Callosa de Segura. Reforma EDAR (Alacant)
– El Verger. Remodelació del sistema de col·lectors generals i bombaments de l’EDAR Dénia-el Verger (Alacant)
– Nàquera. Interconnexió de l’EDAR Nàquera -Serra amb l’EDAR Nàquera-Bonança (València)
– Quart de Poblet. Ampliació del col·lector general de l’EDAR de Quart-Benàger (València)
– Sagunt. Renovació del col·lector de l’Almardà (València)
– Serra. Col·lectors generals i nova EDAR de Torres de Porta Coeli (València)
– Utiel. Col·lectors generals i noves EDAR pedanies (València)
– Xeresa. Reforma del sistema de sanejament i depuració (València)
Totes elles, tant si es realitzen per la Generalitat, com per entitats habilitades com a beneficiàries d’expropiacions i per entitats locals.


Segona. Expropiacions derivades de noves actuacions en infraestructures públiques
Es declara la necessitat d’urgent ocupació dels béns i drets afectats d’expropiació forçosa com a conseqüència de l’execució de les obres:

– Ronda d’Algueña.
– Millora de la intersecció CV-845/CV-844. El Fondó de les Neus.
– Projecte de Construcció «Millora de la Seguretat Viària de la carretera CV-865, Tram PK 5+500 a 7+100. Elx-Santa Pola
– Millora de la seguretat viària intersecció CV95/CV-950, Urbanització Vistabella. Jacarilla.
– Millora de la seguretat viària en la CV-445 en l’accés est a Los Montesinos.
– Millora de la seguretat viària intersecció CV-95/CV-945. Orihuela.
– Ronda sud-oest del Pinós. Accés sud
– Ronda sud-oest de Villena entre CV-81 i A-31.
– Millora de la seguretat viària enllaç CV -10/CV-20. Onda.
– Millora accessibilitat en la CV-191 en Ribesalbes.
– Millora Seguretat Viària en la intersecció CV-165/CV-163. La Torre d’En Besora
– Millora de la seguretat viària intersecció CV-15/CV-160. Vilafamés
– Via verda d’Ulls Negres, Tram Albalat-Sagunt i la seua connexió amb la Via Xurra. FEDER.
– Ronda nord Albalat de la Ribera.
– Via verda Carcaixent – Xàtiva. FEDER.
– Millora de la seguretat viària CV-35 accés nord a Chelva
– Rotonda polígon oest l’Alcúdia. CV-50
– Passarel·la ciclista i de vianants sobre la CV-21 Massalfassar. FEDER.
– Desdoblament ctra. CV-32 de la Gombalda entre PK 3+350 I 5+500.
– Condicionament CV-35 PK 81+300 al PK 95+800. Tram Titaguas-Aras de los Olmos.
– Millora de la seguretat viària carretera CV-567. Vallés
– Millora de la seguretat viària CV-500 Travessia del Perellonet
– Millora de la seguretat viària en la CV-407 mitjançant glorieta d’accés a les instal·lacions de FGV. T.M. València, Paiporta i Picanya.
– Millora de la seguretat viària a Xàbia CV-734, accessos al tanatori i àrea industrial
– Ampliació àrea logística Parc Sagunt I i Parc Sagunt II.

Tercera. Extinció de contractes de gestió integral de centres de titularitat pública en l’àmbit de la diversitat funcional
Produïda l’extinció d’un contracte de gestió integral de centres de diversitat funcional de titularitat pública, la Generalitat, a través del seu sector públic instrumental, assumirà la gestió pública directa d’eixos centres, conforme al marc normatiu vigent.

Quarta
La Conselleria de Sanitat ha d’igualar, a partir de l’1 de gener de 2019, les retribucions del personal amb nomenaments d’atenció continuada a les percebudes per la resta de personal temporal de la seua mateixa categoria i, si és el cas, especialitat, tal com estableix l’article 44 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, i serà personal estatutari temporal regulat en l’article 9.3.b d’aquesta llei.
La forma d’integració dels nomenaments d’atenció continuada com a personal de plantilla dins de la Conselleria de Sanitat ha de ser negociada amb els sindicats amb representativitat en la Mesa Sectorial de Sanitat i amb les juntes de personal dels departaments de salut afectats.


Cinquena
S’han d’ampliar les prestacions de pla de salut bucodental a la població vulnerable per motius de salut o per la seua situació socioeconòmica, prèvia resolució estimatòria de la inspecció sanitària corresponent.
S’han d’igualar els complements específics dels odontòlegs de les unitats de suport d’atenció primària als percebuts pels facultatius especialistes, segons les taules retributives vigents per a cada anualitat, a partir de l’1 de gener de 2019.

Sisena
La Conselleria de Sanitat Universal i Salut pública, a partir de l’1 de gener de 2019, ha d’adoptar mesures perquè aquelles treballadores que facen jornada complementària de guàrdia a més de la seua jornada de treball ordinària, no vegen disminuïdes les seues retribucions respecte a l’exempció de guàrdies durant la seua situació de risc d’embaràs i permís de lactància.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Normativa que es deroga
Queden derogades totes les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposen a la present llei i, en particular, les següents:
– La disposició addicional cinquena de la Llei 4/2017, de 3 de febrer, per la qual es crea l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències.
– La disposició addicional novena de la Llei 7/2014, de 22 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat.
– La disposició addicional novena de la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat.
– La disposició addicional dèsset de la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat.
– La disposició addicional tercera de la Llei 10/2018, de 18 de maig, de la Generalitat, de creació del Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana.
– Els articles 60 i 61 de la Llei 5/1997, de 25 de juny, per la qual es regula el sistema de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
– El Decret 153/1996, de 30 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es regulen les infraccions, el procediment i la competència sancionadora en matèria de defensa de la qualitat agroalimentària.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Atenció farmacèutica en centres sociosanitaris dependents de la Generalitat
Amb la finalitat que l’atenció farmacèutica en centres sociosanitaris dependents de la Generalitat, que gestiona la Conselleria amb competències en matèria de polítiques de serveis socials, passe a dependre, en titularitat i gestió, de la conselleria amb competències en matèria de sanitat, el Consell, en el termini màxim d’un any, durà a terme les modificacions orgàniques i pressupostàries pertinents per a fer efectiva aquesta mesura.

Segona. Habilitació per al desplegament reglamentari
S’autoritza el Consell per a dictar totes les disposicions que siguen necessàries per al desplegament d’allò que es preveu en aquesta llei.

Tercera. Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2019.

Per tant, ordene que tots els ciutadans i totes les ciutadanes, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.

València, 27 de desembre de 2018

El president de la Generalitat
XIMO PUIG I FERRER

linea
Mapa web