Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

LLEI 6/2013, de 26 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2014 [2013/12444]

(DOGV núm. 7182 de 30.12.2013) Ref. Base de dades 011721/2013

LLEI 6/2013, de 26 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2014 [2013/12444]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han aprovat i jo, d’acord amb el que establixen la Constitució i l’Estatut d’Autonomia, en nom del rei, promulgue la Llei següent:

PREÀMBUL

Els pressupostos de la Generalitat per al 2014 tenen com a marc normatiu lŽEstatut d’Autonomia de la Comunitat, el text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, la jurisprudència del Tribunal Constitucional en la matèria, així com la normativa bàsica de l’Estat, entre la qual cal destacar la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
En este marc jurídic, i atenent les hipòtesis bàsiques recollides en els escenaris macroeconòmics que apunten a una tendència de creixement per a la nostra Comunitat lleument superior a la mitjana de l’Estat, els pressupostos de la Generalitat per a este exercici mantenen un doble objectiu: per un costat assegurar l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de la Comunitat, i, d’un altre, garantir la prestació dels servicis públics fonamentals.
Les característiques principals dels pressupostos de la Generalitat per al 2014 són:
– El pressupost consolidat s’incrementa, respecte de l’any passat, un 5,6 per cent.
– El gasto social representa un 86,6 per cent del total del gasto no financer.
– L’objectiu de dèficit fixat és de l’1 per cent del PIB.
– Ordena el seu capítol I, relatiu als gastos de personal, en el marc dels acords adoptats amb els agents socials.
– En l’àmbit de la transparència, i seguint la senda iniciada el passat exercici, la llei preveu tota la informació economicofinancera dels ens que conformen el sector públic autonòmic, incorpora per primer vegada una memòria específica en matèria de beneficis fiscals i adapta els criteris d’imputació comptable del deute.
En resum, ens trobem davant d’uns pressupostos realistes, responsables i socials, en la mesura que aprofundint en la reducció del gasto públic dins d’un context de consolidació fiscal, reflectixen el compromís de la Generalitat amb:
– el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic fixats per a este exercici,
– les polítiques d’austeritat i racionalització del gasto públic,
– la garantia de la prestació dels servicis públics essencials, incrementant les dotacions a fi que els estats de gastosreflectisquen el nivell d’obligacions necessari per a atendre la correcta prestació dels mencionats servicis.
Respecte al contingut concret de l’articulat, cal destacar que, d’acord amb el que preveu el nostre Estatut, i en la legislació financera bàsica, els Pressupostos de la Generalitat estan subjectes als mateixos límits materials que els generals de l’Estat, i en este sentit, la Llei de Pressupostos de la Generalitat per al 2014 un any més, i d’acord amb la jurisprudència del Tribunal Constitucional, distingix dos tipus de preceptes: en primer lloc els que responen al que podríem considerar el contingut mínim, necessari i indisponible d’esta i, d’un altre, els que conformen el que s’ha denominat per l’esmentada jurisprudència com el contingut eventual, en la mesura que es tracta de matèries que guarden relació directa amb les previsions d’ingressos o habilitacions de gastos.

Partint de l’anterior, la Llei de Pressupostos de la Generalitat per al 2014 consta de quaranta-tres articles, agrupats en set títols, trenta-quatre disposicions addicionals, una transitòria i tres finals. Pel que es referix al contingut concret de l’articulat, cal destacar:

El títol I, «De l’aprovació dels pressupostos», conforma la part principal del contingut qualificat com a essencial, en la mesura que este inclou els imports relatius a la totalitat dels gastos i ingressos de la Generalitat, i distingix a este efecte els relatius al sector administració general dels vinculats a l’administració institucional, d’acord amb la classificació establida en l’article 5 del text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, incloent-hi a este efecte els consorcis. D’altra banda, s’arrepleguen en este títol els imports relatius als beneficis fiscals que afecten els tributs propis i aquells el rendiment dels quals se cedix per l’Estat que, per primera vegada, inclou el detall diferenciat de l’impacte dels beneficis en els uns i els altres.

El títol II, «De la gestió pressupostària dels gastos», consta de cinc capítols. El primer d’estos arreplega les normes generals de gestió, el segon fa referència a les normes per a la gestió dels pressupostos docents no universitaris, i el mateix inclou, d’una banda, les normes per als centres públics i, d’un altre, les que regulen el mòdul econòmic de distribució de fons públics per al sosteniment dels centres concertats. El tercer dels capítols recull les normes fonamentals per al finançament del sistema universitari valencià i, en este sentit, inclou tota una sèrie de preceptes dirigits a establir el marc jurídic bàsic aplicable a les actuacions financeres de la Generalitat en el sector de l’educació universitària. El quart dels capítols d’este títol II, consta d’un únic article on es detallen els crèdits del pressupost el reconeixement dels quals té el caràcter de preceptiu, així com el règim jurídic pressupostari aplicable a estos. L’últim dels capítols, el quint, concreta per a l’exercici 2014 la normativa que en matèria de modificacions pressupostàries s’arreplega en el text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.

El títol III, «Dels gastos de personal», s’ordena en un capítol únic, i s’hi arrepleguen les normes relatives al règim de les retribucions del personal al servici de la Generalitat, i distingix segons siga laboral, funcionari o personal estatutari. El contingut d’este títol, en principi, està condicionat per la normativa estatal dotada del caràcter de bàsic en els seus aspectes fonamentals.
Per a l’exercici 2014 este títol s’ha vist afectat no sols per la mencionada normativa bàsica, sinó també perquè en matèria de retribucions del personal del sector públic valencià s’han produït dos fets que l’afecten directament. En concret, el nou marc ve delimitat per:

– Les mesures que, amb el caràcter de temporal, es van autoritzar en el Decret Llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, de Mesures Urgents per a la Reducció del Dèficit a la Comunitat Valenciana, tenien una vigència limitada fins al 31 de desembre de 2013, per la qual cosa en l’exercici 2014 ja no despleguen els seus efectes.
– D’altra banda, en data 23 d’octubre de 2013, es va subscriure «l’Acord de la Mesa General de Negociació I de la Generalitat, sobre condicions de treball i retribucions del personal dels sectors de l’Administració de la Generalitat, docent, sanitari i de justícia, en el marc del diàleg social per al període 2014-2015». La Llei reflectix tant en els seus estats de gastos com en el seu articulat la incidència de l’acord en el règim retributiu del personal al servici de la Generalitat.

Pel que fa a la regulació de l’oferta d’ocupació pública, la Llei es limita a reflectir el que preveu la normativa bàsica estatal.
El títol IV, «Gestió de les transferències corrents i de capital», inclou tota una sèrie d’excepcions al règim general de lliurament de les ajudes previst en l’article 47 bis del text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, i s’incorporen per a l’exercici 2014 règims específics en el règim de lliurament de les ajudes destinades a finançar els servicis complementaris de transport i menjador de l’alumnat de centres específics d’Educació Especial.

El títol V, «De les operacions financeres», s’estructura en un únic capítol, i en ell s’arreplega fonamentalment l’autorització per a l’endeutament anual de la Generalitat, i el límit de les operacions de crèdit a concertar per l’Institut Valencià de Finances. A més, el text arreplega l’import màxim dels avals a prestar per la Generalitat durant l’any 2014.

El títol VI, «De les normes tributàries», es compon de dos capítols. El primer inclou la tarifa aplicable al cànon de sanejament, el segon es referix als tipus aplicables a les taxes pròpies i altres ingressos de la Generalitat.
El títol VII, «De la informació a les Corts», inclou un únic article que detalla un conjunt de supòsits, vinculats a l’àmbit economicopressupostari, sobre els quals la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública ha de donar compte periòdicament a les Corts.
El contingut de la Llei de Pressupostos es completa amb diverses disposicions addicionals i finals i una transitòria, en les quals s’arrepleguen preceptes d’índole variada.


TÍTOL I
De l’aprovació dels pressupostos

CAPÍTOL I
Contingut i crèdits inicials

Article 1. Contingut
1. Els Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2014 constituïxen l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de:
a) Les obligacions que, com a màxim, poden reconéixer la Generalitat i les seues entitats autònomes, així com els drets que es preveu liquidar durant l’exercici.
b) Les estimacions de gastos i ingressos a realitzar per les societats mercantils de la Generalitat.
c) La totalitat dels gastos i ingressos de les entitats de dret públic de la Generalitat.
d) Les estimacions de gastos i ingressos a realitzar per les fundacions públiques de la Generalitat.
e) Les obligacions que, com a màxim, poden reconéixer els consorcis participats majoritàriament per l’Administració del Consell o les seues entitats autònomes, així com els drets que es preveuen liquidar durant l’exercici.
2. En conseqüència, els Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2014 són el resultat de la integració dels pressupostos següents:

a) El del sector Administració General de la Generalitat.
b) Els de les entitats autònomes de la Generalitat.
c) Els de les societats mercantils de la Generalitat.
d) Els de les entitats de dret públic de la Generalitat.
e) Els de les fundacions públiques de la Generalitat.
f) Els dels consorcis participats majoritàriament per l’Administració del Consell o les seues entitats autònomes.

Article 2. Crèdits inicials
1. Per a l’execució dels programes integrats en l’estat de gastos del Pressupost del Sector Administració General, s’aproven crèdits per import de 16.034.880.230,00 euros, la distribució dels quals per grups funcionals és la següent:

euros
0. Deute Públic 4.261.987.850,00
1. Servicis de Caràcter General 431.470.980,00
2. Defensa, Protecció Civil i Seguretat Ciutadana 86.290.510,00
3. Seguretat, Protecció i Promoció Social 810.112.240,00
4. Producció de Béns Públics de Caràcter Social 9.443.452.950,00
5. Producció de Béns Públics de Caràcter Econòmic 368.350.170,00
6. Regulació Econòmica de Caràcter General 278.920.830,00
7. Regulació Econòmica dels Sectors Productius 354.294.700,00


2. Les dotacions de gastos aprovades per al compliment dels fins de les distintes entitats autònomes, consignen crèdits per import de 480.112,73 milers d’euros, que es distribuïxen de la manera següent:


Milers d’euros
Institut Valencià de la Joventut 10.336,13
Institut Valencià d’Investigacions Agràries 16.084,00
Servici Valencià d’Ocupació i Formació 227.025,83
Institut Cartogràfic Valencià 1.323,82
Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball 10.748,26
Agència Valenciana de Fomenti Garantia Agrària 214.594,69


3. S’aproven les estimacions de gastos de les societats mercantils de la Generalitat per un import de 440.461,64 milers d’euros, distribuïdes de la manera següent:
Milers d’euros
Ràdio Televisió Valenciana, SA 74.100,00
Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA 52.975,70
Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA 218.614,54
Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA 32.917,77
Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA 11.978,62
Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA
33.180,60
Ciutat de la Llum, SAU 8.056,85
Aeroport de Castelló, SL 8.637,56


4. Per a les entitats de dret públic de la Generalitat, l’estimació de gastos aprovada aconseguix un import de 787.286,25 milers d’euros, la distribució del qual és la següent:

Milers d’euros
Radiotelevisió Valenciana 107.570,71
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 142.226,30
CulturArts Generalitat 20.885,10
Institut Valencià d’Art Modern 5.541,37
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial 105.902,56
Institut Valencià de Finances 74.461,39
Agència Valenciana del Turisme 32.003,00
Entitat Pública Sanejament Aigües Residuals de la CV 231.813,60
Entitat d’Infraestructures de la Generalitat 32.264,45
Patronat del Misteri d’Elx 300,32
Institut Valencià d’Acció Social 33.623,48
Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva 693,97


5. Per a les fundacions públiques de la Generalitat, l’estimació de gastos aprovada aconseguix un import de 71.108,81 milers d’euros, la distribució del qual és la següent:
Milers d’euros
Fundació de la Comunitat Valenciana Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani
1.425,00
Fundació de la Comunitat Valenciana la Llum de les Imatges 2.381,27
Fundació Centre d’Estudis Ciudad de la Luz C.V. 1.062,60
Fundació Institut Portuari d’Estudis i Cooperació de la CV 826,86
Fundació de la C.V. Jaume II el Just 852,01
Fundació per al Desenrotllament iInnovació de la C.V. 4.604,16
Fundació de la Comunitat Valenciana Atenció a les Víctimes del Delicte i Trobada Familiar
1.300,00
Fundació de la C.V. per a la InvestigacióBiomèdica, la Docència i la Cooperació Internacional i per al Desenrotllament, de l’Hospital Clínic Universitari de València
5.703,81
Fundació de la C.V. Universitat Internacional de Valencia 4.717,52
Fundació de la Comunitat Valenciana-Región Europea 647,08
Fundació per al Foment de la InvestigacióSanitàriai Biomèdica de la C.V.
12.483,95
Fundació de la C.V. Palau de les Arts Reina Sofía 19.979,55
Fundació de la C.V. per a la InvestigacióAgroalimentària 500,00
Fundació per a la Investigació del’Hospital Universitari La Fe de la CV 14.625,00


6. Les dotacions de gastos aprovades per al compliment dels fins dels distints consorcis participats majoritàriament per l’Administració del Consell o les seues entitats autònomes, consignen crèdits per import de 297.602,73 milers d’euros, que es distribuïxen de la manera següent:

Milers d’euros
Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana 2.299,30
ConsorciHospitalari Provincial de Castelló 78.522,10
Consorci Gestió del Centred’Artesania de la C.V. 650,00
Consorci Hospital General Universitari de València 215.544,93
Consorci Espacial Valencià, Val SpaceConsortium 586,40


7. Com a resultat de les consignacions de crèdits aprovats, que es detallen en els apartats anteriors, el pressupost consolidat de la Generalitat per a l’exercici 2014 ascendix a 17.088.688,83 euros.

Article 3. Finançament dels crèdits inicials
1. Els crèdits aprovats en l’apartat 1 de l’article anterior es finançaran:
a) Amb els drets econòmics que es preveuen liquidar durant l’exercici, l’import dels quals estimat és d’11.804.985,75 euros.
b) Amb l’endeutament brut resultant de les operacions regulades en l’article 35 d’esta llei.
2. Els crèdits aprovats per a dotar els gastos de les entitats autònomes, societats mercantils, entitats de dret públic, fundacions públiques de la Generalitat i els consorcis participats majoritàriament per l’Administració del Consell o les seues entitats autònomes, a què es referixen els apartats 2, 3, 4, 5 i 6 de l’article anterior, es finançaran amb els crèdits consignats a estos fins en l’estat de gastos del pressupost del Sector Administració General de la Generalitat i amb les respectives previsions d’ingressos per operacions pròpies de l’activitat de cada un d’estos organismes.

CAPÍTOL II
Beneficis fiscals

Article 4. Beneficis fiscals
Els beneficis fiscals que afecten els tributs propis i aquells el rendiment dels quals se cedix per l’Estat a la Generalitat s’estimen en 812.267.889,00 euros d’acord amb el detall següent:

Comunitat Estat Euros Total
Impost sobre Successions 126.200.855,00 97.335.425,00 223.536.280,00
Impost sobre
Donacions 52.622.703,00 813.368,00 53.436.071,00
Impost sobre Transmissions Patrimonials Oneroses 908.055,00 30.897.555,00 31.805.610,00
Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (tram autonòmic) 36.710.122,00 224.382.813,00 261.092.935,00
Actes Jurídics Documentats 15.485.799,00 55.987.801,00 71.473.599,00
Tributs sobre el Joc 1.454.700,00 2.250,00 1.456.950,00
Patrimoni 0 124.855,00 124.855.000,00
Operacions Societàries 0 44.611.444,00 44.611.444,00TÍTOL II
De la gestió pressupostària dels gastos

CAPÍTOL I
Normes generals de la gestió

Article 5. Crèdits en funció d’objectius i programes
Els crèdits de l’estat de gastos dels Pressupostos de la Generalitat, Sector Administració General, les seues entitats autònomes, empreses de la Generalitat, fundacions públiques de la Generalitat i consorcis participats majoritàriament per l’Administració del Consell o les seues entitats autònomes finançaran l’execució de les actuacions incloses en els programes pressupostaris. La contracció d’obligacions amb càrrec a aquells es realitzarà a fi d’aconseguir el compliment dels objectius assenyalats en els esmentats programes.

Article 6. Principis de gestió
La gestió i execució dels Pressupostos de gastos de la Generalitat hauran de subjectar-se als principis següents:

a) La gestió comptable-pressupostària estarà condicionada que s’hagen produït les actuacions administratives prèvies, que reglamentàriament es determinen i que garantisquen la immediata disposició de gastos i/o contracció d’obligacions.
b) No podran adquirir-se compromisos de gasto en quantia superior a l’import dels crèdits autoritzats, seran nuls de ple dret els acords, resolucions i qualsevol altre acte administratiu, així com les disposicions generals amb rang inferior a llei, que infringisquen esta norma, sense perjuí de la responsabilitat que pertoquen.
c) El compliment de les limitacions expressades en la lletra anterior haurà de verificar-se al nivell que esta llei establix per als distints casos.

d) Els crèdits no executats podran ser objecte de redistribució per la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en l’àrea d’hisenda, a través del programa «Gastos Diversos», a fi de maximitzar el compliment de la programació prevista i optimitzar la utilització dels recursos.
e) Durant l’exercici 2014, l’existència de crèdit adequat i suficient en l’exercici corrent serà condició necessària per a l’adquisició de compromisos de caràcter plurianual.

Article 7. Caràcter limitador dels crèdits
1. Els crèdits per a gastos es destinaran, exclusivament, a la finalitat específica per a la qual hagen sigut autoritzats per esta llei o per les modificacions pressupostàries autoritzades d’acord amb la legislació vigent.
2. El crèdit pressupostari es determina, atenent la classificació orgànica, d’acord amb la seua naturalesa econòmica i funcional, de la forma següent:
a) Per als gastos de personal: consignació per article econòmic i programa pressupostari.
b) Per als gastos de funcionament: consignació per capítol econòmic i programa pressupostari.
c) Per als gastos financers: consignació per capítol econòmic i programa pressupostari.
d) Per als gastos de transferències corrents i transferències de capital: consignació per línia de subvenció, capítol econòmic i programa pressupostari.
e) Per als gastos d’inversions reals i passius financers: consignació per capítol econòmic i programa pressupostari.
f) Per als gastos en actius financers: consignació per projecte financer, capítol econòmic i programa pressupostari.
3. No obstant això, el Consell, en aquells supòsits que considere necessaris, podrà establir vinculacions amb un major nivell de desagregació.

Article 8. Gestió integrada i la seua comptabilització
1. La vinculació dels crèdits i el seu caràcter limitador que disposa esta llei no excusa, en cap supòsit, la comptabilització del gasto en el nivell que es determina per a cada cas:
a) Per als gastos de personal, de funcionament i financers: subconcepte econòmic.
b) Per a les transferències corrents i transferències de capital: subconcepte econòmic i sublínia de subvenció.
c) Per a les inversions reals, actius i passius financers: subconcepte econòmic i subprojecte.
2. Addicionalment al que disposa l’apartat anterior, els gastos relatius als programes 411.10 «Direcció i Servicis Generals», 412.10 «Centres integrats de Salut Pública» i 412.2 «Assistència Sanitària i Prestacions Farmacèutiques», de la Conselleria de Sanitat, es comptabilitzaran per «Centres de Gestió». L’anterior serà aplicable en cada un dels «Subprogrames» en que es desagreguen els programes d’assistència sanitària i prestacions farmacèutiques.
En conseqüència, i a fi de possibilitar l’esmentat grau de desagregació comptable, el pressupost es determinarà per «Centre de Gestió» i programa, en els programes 411.10 i 412.10, i per subprograma i «Centre de Gestió» en el programa 412.2. En este sentit, els ajustos pressupostaris derivats de l’esmentat nivell de desagregació, es realitzaran per la conselleria que tinga assignades les competències en matèria de sanitat, a través de la conselleria que tinga assignades les competències en l’àrea d’hisenda.
3. Els crèdits per a gastos del Servici Valencià d’Ocupació i Formació constituiran funcionalment un únic programa, el 322.50 «Servici Valencià d’Ocupació i Formació», consignant-se desagregats en subprogrames pressupostaris en el pressupost de la mateixa entitat.


Article 9. Del Fons de Contingència
1. La quantia per al present exercici en concepte de Fons de Contingència ascendirà a 7.000.000 euros.
2. Les condicions de funcionament del Fons de Contingència s’ajustaran al règim general previst per a les modificacions pressupostàries en els articles 32 i següents del text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell, i en la present llei.


CAPÍTOL II
Gestió dels pressupostos docents no universitaris

Article 10. Gestió econòmica en els centres docents públics no universitaris
1. Els centres docents públics no universitaris disposaran d’autonomia en la seua gestió econòmica, en els termes que s’establixen en els punts següents:
a) Constituiran ingressos d’estos centres, que hauran de ser aplicats a gastos de funcionament:
1.r Els fons que, amb esta finalitat, se’ls lliuren, a proposta de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’educació, per mitjà d’ordes de pagament en ferm i amb càrrec al pressupost anual d’esta.
2.n Els derivats de la venda de béns i prestació de servicis diferents dels gravats per les taxes i els preus públics.
3.r Els produïts per llegats, donacions o qualsevol altra forma admissible en dret.
b) Els gastos de funcionament que tinguen el seu origen en els ingressos esmentats en el punt anterior, es justificaran per mitjà de la rendició d’un únic compte de gestió anual per la persona titular de la direcció del centre, amb l’aprovació prèvia d’esta pel respectiu consell escolar.
Els centres posaran a disposició de l’administració educativa els comptes de gestió anual que els siguen requerits.
c) La documentació que corresponga elaborar al centre, relativa al seu pressupost i als seus comptes de gestió, haurà d’ajustar-se, en qualsevol dels conceptes de gasto a què estiga referida, a la classificació econòmica de l’estat de gastos que s’aplica en la present llei.
A este efecte, els gastos de funcionament inclouran, a més dels continguts en el capítol II de la vigent classificació econòmica de l’estat de gastos de la Generalitat, els destinats a l’adquisició de mobiliari i equips didàctics del propi centre, que es corresponen amb els articles següents de gasto, d’acord amb l’esmentada classificació econòmica de l’estat de gastos de la Generalitat:
1.r 6.2 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels servicis.
2.n 6.3 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels servicis.
2. Els gastos destinats a reparacions, que excedisquen del mer manteniment dels centres i els destinats a l’adquisició de mobiliari i equips didàctics del mateix centre, podran efectuar-se sempre que estos i aquells no sobrepassen la quantitat resultant de multiplicar 619 euros pel nombre d’unitats escolars de cada centre, fins a un màxim de 9.285 euros, i que quede prou acreditat que es cobrixen prèviament la resta de les obligacions ordinàries d’este.
No obstant això, en el cas de centres docents en què el nombre de persones matriculades supere les 1.500, o en el supòsit de centres que impartixen ensenyances de règim especial, els gastos de funcionament dedicats anualment a reparacions, que excedisquen del mer manteniment dels centres, i a l’adquisició de mobiliari i equips didàctics, podran sobrepassar allò que s’ha indicat en el paràgraf anterior fins al límit màxim de 12.380 euros per ambdós conceptes.
3. Sense perjuí del que disposa el paràgraf anterior, la gestió econòmica dels Centres Integrats Públics de Formació Professional es regirà per una normativa específica.

Article 11. Mòduls econòmics de distribució de fons públics per a sosteniment de centres concertats
1. D’acord amb el que establixen els apartats primer i segon de l’article 117 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, l’import del mòdul econòmic per unitat escolar, als efectes de distribució de la quantia global dels fons públics destinats al sosteniment dels centres concertats per a l’any 2014, és el fixat en l’annex I d’esta llei.

2. Les retribucions del personal docent tindran efectivitat l’1 de gener de 2014, sense perjuí de la data en què es firmen els respectius convenis col·lectius d’empreses d’ensenyança privada sostingudes totalment o parcialment amb fons públics, aplicables a cada nivell educatiu en els centres concertats, podent l’Administració acceptar pagaments a compte, amb la sol·licitud prèvia expressa i coincident de totes les organitzacions empresarials i sindicals negociadores dels esmentats convenis col·lectius, fins al moment de la firma del corresponent conveni. En cap cas podrà l’Administració acceptar l’abonament de retribucions al professorat dels centres concertats que supere en còmput anual a la quantia a abonar al professorat homòleg de centres públics, prenent en consideració el salari base, el complement de destinació i el complement específic.
El component del mòdul destinat a «Altres Gastos» produirà efecte a partir de l’1 de gener de 2014. En el cas que la titularitat del centre siga una societat cooperativa i haja sol·licitat acollir-se al seu règim específic de finançament, les quantitats que, en concepte de salaris i càrregues socials corresponguen al professorat cooperativista que presta els seus servicis en els nivells concertats, s’abonarà mensualment als centres.
A més d’allò que s’ha establit, en els centres el concert educatiu dels quals estiga per davall de les quatre unitats i el dit concert es referisca tant a Educació Primària com al primer i segon curs d’Educació Secundària Obligatòria, es mantindrà la dotació del professorat necessari amb la titulació adequada, de manera que això permeta la correcta impartició de l’ensenyança, fins a l’extinció total de les unitats objecte de concert. En el cas que algun centre d’Educació Primària comptara amb menys de tres unitats en el conjunt de nivells concertats, la dotació en concepte d’«AltresGastos» serà l’equivalent a tres unitats d’Educació Primària, amb la sol·licitud prèvia respecte d’això del titular del centre.

3. Les quantitats a percebre de les persones matriculades en concepte de finançament complementari a la provinent dels fons públics que s’assignen al règim de concerts singulars, subscrits per a ensenyances d’etapes educatives no obligatòries, i en concepte exclusiu d’ensenyança reglada, a l’empara de les lleis orgàniques 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, i 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, són les que s’establixen a continuació:
a) Batxillerat: 25,70 euros per persona matriculada/mes, durant deu mesos, en el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2014.
b) Cicles Formatius de Grau Mitjà i Cicles Formatius de Grau Superior:
1.r En els primers cursos de cada cicle: 25,70 euros per persona matriculada/mes, durant deu mesos, en el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2014.
2.n En els segons cursos de cada cicle:
– Cap quantitat en els cicles en el segon curs dels quals només es realitza la Formació en Centres de Treball.
– 25,70 euros per persona matriculada/mes, en els mesos de gener, febrer, març, setembre, octubre, novembre i desembre de 2014, en els cicles el segon curs dels quals consta de 20 setmanes o més d’ensenyança presencial en el centre.
– 25,70 euros per persona matriculada/mes, en els mesos de setembre, octubre, novembre i desembre de 2014, en els cicles el segon curs dels quals consta d’11 setmanes d’ensenyança presencial en el centre.

No podrà percebre’s l’import de cada mensualitat amb antelació al dia 1 del mes a què corresponga el cobrament, ni podrà requerir-se cap mensualitat en els mesos de juliol i agost.
El finançament obtingut pels centres, conseqüència del cobrament a l’alumnat d’estes quantitats, tindrà el caràcter de complementària de la percebuda directament de l’Administració, de tal manera que el finançament total del dit component per unitat concertada no supere, en cap cas, el que establix el mòdul econòmic fixat en esta llei per als respectius nivells d’ensenyança.
4. Es faculta la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’educació, per a fixar les relacions professorat/unitat concertada, suficients per a impartir el pla d’estudis vigent en cada etapa educativa objecte de concert, calculades en base jornades de vint-i-cinc hores lectives setmanals per al professorat, i l’esmentada conselleria no podrà assumir els increments retributius, reduccions horàries, o qualsevol altra circumstància que conduïsca a superar el que preveuen els mòduls econòmics de l’annex I d’esta llei. Respecte d’això, en els cicles formatius que es troben concertats, el nombre d’hores de professora o professor en els primers cursos serà d’un màxim de 30 setmanals i, en els segons cursos, de 35 o de 5, segons si el cicle formatiu és de 2.000 hores o inferior.
L’excés d’hores computat en els mòduls, i que obeïx a la possibilitat que es produïsquen desdoblaments, només podrà ser consumit pel centre quan este acredite que el cicle formatiu té matriculades un mínim de 20 persones amb assistència efectiva en el mòdul en qüestió, i en els supòsits en què estiga previst desdoblament en els mòduls corresponents.
En el cas de les cooperatives que estiguen acollides al règim específic de finançament, la conselleria competent en matèria d’educació establirà el mòdul màxim a percebre pels centres, segons les hores previstes en cada cicle formatiu en concepte de desdoblament, este no podrà ser superior a l’establit en l’annex I d’esta llei.
En el cas que un centre tinga concertades diverses unitats del mateix cicle, en un mateix curs, el desdoblament serà possible si la distribució de l’alumnat en les unitats és equitativa i té matriculades un mínim de 20 persones amb assistència efectiva en el mòdul en qüestió, i en els supòsits en què estiga previst desdoblament en els mòduls corresponents.
5. Els centres que impartisquen l’Educació Secundària Obligatòria completa comptaran amb una persona que preste els servicis d’orientació, que s’inclourà en la nòmina de pagament delegat del centre. Els costos corresponents a les hores d’orientació estan arreplegats en els mòduls econòmics per unitat escolar de l’Educació Secundària Obligatòria.
6. Els centres concertats que compten amb un projecte de compensació educativa aprovat o Programa d’Acollida al Sistema Educatiu (aules PASE), disposaran del professorat que es determine en l’aprovació del projecte, professorat que serà objecte d’inclusió en la nòmina de pagament delegat del respectiu centre.
7. Els centres concertats que hagen obtingut autorització per a dur a terme un programa de diversificació curricular comptaran amb:
a) 26 hores addicionals de professorat d’Educació Secundària Obligatòria, si disposen d’un sol curs del programa de diversificació curricular.
b) 46 hores addicionals de professorat d’Educació Secundària Obligatòria, si disposen dels dos cursos del programa de diversificació curricular.
8. Als centres concertats en l’etapa de Batxillerat que tinguen concertada alguna unitat mixta els correspondran 58 hores per cada unitat del primer curs i 56 hores per cada unitat de segon curs. S’entendrà per unitat mixta aquella que agrupe alumnat de més d’una modalitat de Batxillerat en les assignatures troncals i que es podrà desdoblar en les assignatures corresponents de cada modalitat.

Article 12. Indemnitzacions del professorat afectat per la modificació de concerts
S’autoritza la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’educació a assumir, dins de les línies de subvenció previstes per a executar les obligacions derivades dels concerts educatius, l’abonament de les indemnitzacions del professorat afectat per la modificació de concerts o per la no-renovació total o parcial d’estos, que renuncie expressament a la recol·locació en un altre centre.

Article 13. Control financer dels centres docents públics no universitaris
1. La direcció de cada centre rendirà a la Intervenció General de la Generalitat, per mediació de la Intervenció Delegada en la conselleria amb competències en matèria d’educació, còpia del compte anual en què conste la diligència d’aprovació pel consell escolar, abans del 31 de març del següent exercici.
2. Els centres se subjectaran al control financer que s’establix en el capítol III del títol III del text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell.


CAPÍTOL III
Gestió dels pressupostos universitaris

Article 14. Del pressupost de les universitats públiques dependents de la Generalitat
1. Les universitats públiques valencianes aprovaran els seus pressupostos abans del primer dia de l’exercici econòmic corresponent i els remetran, juntament amb els de les seues entitats dependents, a la conselleria amb competències en matèria d’universitats en el termini d’un mes des de la seua aprovació.
Els pressupostos de les universitats públiques valencianes i els de les seues entitats dependents classificades dins del sector d’Administració Pública de la Comunitat Autònoma, inclouran una referència expressa al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic, i incorporaran informació suficient i adequada que permeta relacionar el saldo resultant dels ingressos i gastos del pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada d’acord amb les normes del Sistema Europeu de Comptes, així com la coherència amb el límit de gasto no financer, aprovat de conformitat amb el que preveu l’article 81.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats.

2. De conformitat amb allò que disposa l’article 81.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, per a l’exercici 2014, el cost autoritzat per tots els conceptes retributius del personal docent funcionari i contractat, i del personal no docent serà fixat, per a cada una de les universitats públiques valencianes, pel Consell amb anterioritat al 31 de març de 2014, en el marc de la normativa bàsica sobre oferta d’ocupació pública i de la dotació que per al finançament de les universitats preveja la corresponent llei de pressupostos.

La dotació que cada universitat fixe en els seus pressupostos de 2014 per a la cobertura de les places i llocs del personal funcionari i contractat docent i investigador i del personal d’administració i servicis, haurà d’adequar-se al cost autoritzat que s’establisca pel Consell. Qualsevol increment dels costos de personal sobre les quanties autoritzades per a cada any, o amb incidència en exercicis futurs, requerirà l’autorització del Consell, prèvia presentació d’una memòria justificativa de l’esmentat increment, en la qual es preveuran les mesures previstes per a finançar-lo.
Respecte del nomenament de personal funcionari interí i la contractació de personal laboral temporal, les universitats hauran de respectar la normativa que amb el caràcter de bàsica regisca en la matèria.
3. La subvenció que per als gastos vinculats a l’exercici de les seues activitats correspon a cada universitat serà l’establida en l’annex II d’esta llei, i s’abonarà a les universitats en pagaments mensuals. Per acord del Consell, podrà modificar-se l’import de la subvenció que corresponga a cada universitat.
4. El finançament de la inversió material aprovada pel Consell en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, pot realitzar-se per mitjà de la inversió directa de l’administració o de les seues entitats o empreses públiques, transferències de capital a favor de les universitats, operacions de crèdit de les universitats, autoritzades per l’òrgan competent, i qualsevol altra fórmula financera de cooperació publicoprivada.
5. Les operacions de crèdit de les universitats, a què es referix l’apartat anterior, seran subvencionades pel pressupost de la Generalitat, que inclourà l’import de la càrrega financera corresponent, l’amortització del capital i els gastos de les operacions de crèdit que si és el cas meritaren en l’anualitat 2014.
6. El Consell, a proposta de les persones que tinguen assignada la titularitat de les conselleries amb competències en l’àrea d’hisenda i en matèria d’universitats, pot determinar la modificació, el nou finançament i la substitució de les operacions de crèdit de les universitats autoritzades per a finançar inversions.

Article 15. De la liquidació dels pressupostos de les universitats públiques dependents de la Generalitat
1. Les universitats i les seues entitats dependents hauran de confeccionar la liquidació del seu pressupost abans de l’1 de març de l’exercici següent i remetre-la, degudament aprovada pels òrgans de la universitat a què estatutàriament corresponga, a la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’universitats, abans del 30 d’abril. A este efecte i de conformitat amb l’article 81.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, la liquidació del pressupost haurà d’incloure una referència expressa al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic, incorporant informació suficient i adequada que permeta relacionar el saldo resultant dels ingressos i gastos del pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada d’acord amb les normes del Sistema Europeu de Comptes.

2. En el cas que les universitats liquiden els pressupostos amb romanent de tresoreria negatiu, el Consell Social haurà de procedir en la primera sessió que celebre a la reducció de gastos del nou pressupost per quantia igual al dèficit produït, en tot cas haurà de remetre el dit acord juntament amb la liquidació del pressupost a la conselleria amb competències en matèria d’universitats abans del 30 d’abril. La revocació del dit acord exigirà amb l’autorització prèvia de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda, en els termes establits en l’article 81.5 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre.

3. La conselleria amb competències en matèria d’hisenda podrà adoptar, en el marc de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, les mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de la universitat, en els supòsits següents:

a) Falta de remissió de la liquidació del pressupost.
b) Falta d’adopció de l’acord previst de reducció de gastos del nou pressupost, en el cas de liquidació amb romanent de tresoreria negatiu.


Article 16. Rendició de comptes i control financer en l’àmbit de les universitats públiques dependents de la Generalitat
1. El control financer de les universitats públiques dependents de la Generalitat s’efectuarà per mitjà d’auditories anuals sota la direcció de la Intervenció General de la Generalitat. El dit control tindrà per objecte avaluar que l’activitat i els procediments es realitzen d’acord amb els principis de bona gestió financera i, en especial, amb els previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
2. Sense perjuí del que establix l’apartat anterior, i a proposta de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’universitats, es podran realitzar durant 2014, a través de la Intervenció General, les auditories que s’estimen necessàries per al seguiment de l’aplicació per les universitats de la subvenció per al finançament de les seues activitats, incloses les seues inversions.


CAPÍTOL IV
Gestió dels crèdits per a gastos de reconeixement preceptiu

Article 17. Dels crèdits per a gastos de reconeixement preceptiu
1. Correspon a la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en l’àrea d’hisenda, adoptar les mesures pressupostàries necessàries per a dotar, fins una suma igual a les obligacions el reconeixement de les quals siga preceptiu, els conceptes de gasto que es detallen en l’apartat següent.
En tot cas, la gestió dels crèdits, a què es referix el present article, haurà de tindre la seua corresponent contrapartida pressupostària amb anterioritat al 31 de desembre de l’exercici en què s’hagen originat.

2. Relació de crèdits per a gastos de reconeixement preceptiu:
a) Les quotes de la Seguretat Social i les prestacions familiars, d’acord amb els preceptes en vigor, així com les aportacions de la Generalitat al règim de previsió social del funcionariat i altres prestacions socials.
b) Els triennis derivats del còmput del temps de servici realment prestat en l’administració.
c) Els crèdits destinats al pagament del personal, quan necessiten ser incrementats com a conseqüència d’elevacions salarials disposades durant l’exercici o en exercicis anteriors, per modificació del salari mínim interprofessional, o que es deriven de la normativa vigent.

d) Els que es destinen al pagament d’interessos o a l’amortització del principal i els gastos derivats de les operacions financeres, així com les obligacions derivades de menyscaptes en operacions de crèdit avalades per la Generalitat.
e) Les destinades a satisfer el pagament de les pensions per vellesa o malaltia i les ajudes a persones amb discapacitat, en la mesura que augmenten les persones que reuniren els requisits establits en la normativa vigent.
f) Les derivades d’aquelles obligacions generades pels interessos de demora previstos en l’article 43 del text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell.
g) Els derivats, si és el cas, de la devolució d’ingressos indeguts.

h) Les ajudes per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic i informàtic
i) Els derivats de sentències judicials fermes.
j) Els destinats al pagament de productes farmacèutics procedents de receptes mèdiques.
k) Els crèdits destinats a donar cobertura al suport a la subscripció d’assegurances agràries, que es contemplen en la línia de subvenció T3092000 «Suport a la subscripció d’assegurances agràries», inclosa en l’annex de transferències corrents del programa pressupostari 714.20.
l) Els crèdits destinats a la cobertura i reparació dels danys en les explotacions agràries i ramaderes, derivats d’inclemències meteorològiques, en els termes que el Consell establisca per a cada supòsit, i que s’arreplega en la línia de subvenció T1698000 «Protecció de la renda dels agricultors davant de danys no coberts per l’assegurança agrària» inclosa en l’annex de transferències corrents del programa pressupostari 714.20.
ll) Els crèdits afectats a la cobertura dels programes d’imputació pressupostària aprovats pel Consell.
m) Els crèdits necessaris per a la cobertura de gastos que es deriven de les liquidacions anuals dels contractes subscrits en l’àmbit sanitari per a la gestió de servicis públics per concessió.
n) Els crèdits destinats a la cobertura de necessitats de tot tipus motivades per sinistres, catàstrofes o altres de reconeguda urgència.

o) Els crèdits destinats a satisfer el pagament de les prestacions econòmiques regulades en la Llei 9/2007, de 12 de març, de la Generalitat, de Renda Garantida de Ciutadania de la Comunitat Valenciana.
p) Els crèdits destinats al pagament de les prestacions econòmiques de dependència, el pressupost dels quals s’arreplega en la línia T7127 del programa 313.70. Es reconeix el caràcter preceptiu del crèdit corresponent al pagament mensual de prestacions de dependència.


CAPÍTOL V
Normes per a la modificació dels pressupostos

Article 18. Principis generals
1. Els límits establits per a la modificació dels crèdits, en els articles 32 i següents del text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell, s’aplicaran als Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2014, amb les especificacions contingudes en els articles d’este capítol.

2. Qualsevol modificació pressupostària haurà d’indicar expressament els programes, servicis i crèdits pressupostaris afectats per esta, i serà publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
3. Constituïxen modificacions pressupostàries:
a) Les de les consignacions dels crèdits dels respectius programes del pressupost.
b) Les produïdes en la relació d’objectius dels programes aprovats en el pressupost.
c) Les modificacions en la destinació expressa dels crèdits per a transferències, que suposen afectació o desafectació del caràcter nominatiu.
d) La inclusió o supressió de projectes en l’annex d’inversions reals i la inclusió o supressió d’operacions financeres.
e) La inclusió o supressió de línies de subvenció, així com la variació dels seus imports previstos i dades descriptives essencials.
f) La variació dels imports previstos en els projectes d’actius financers.

Article 19. Competències del Consell per a autoritzar modificacions pressupostàries
Correspon al Consell, a proposta de la conselleria que tinga assignades les competències en l’àrea d’hisenda, l’autorització de les següents modificacions pressupostàries:
a) Les transferències i habilitacions entre crèdits de diferents programes, amb les limitacions que arrepleguen els articles 32 i 33 del text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell.

b) La inclusió de línies de subvenció, projectes d’inversió i operacions financeres no previstos en plans o programes sectorials prèviament aprovats pel Consell.
c) Les modificacions en la relació d’objectius dels programes.
d) L’afectació o desafectació del caràcter nominatiu dels crèdits per a transferències, sense perjuí del que disposen els articles 45 i 46 del text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell.

e) La supressió de línies de subvenció, així com la variació dels imports previstos en les de caràcter nominatiu.
f) La variació dels imports previstos en les línies de subvenció que financen les operacions corrents i de capital de les empreses de la Generalitat, en les fundacions públiques de la Generalitat i els consorcis participats majoritàriament per l’Administració del Consell o les seues entitats autònomes, així com la variació dels de les entitats autònomes que es deriven del que preveu l’article 34 del text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell.

g) La variació dels imports previstos en els projectes d’actius financers.

Article 20. Competències de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública per a autoritzar modificacions pressupostàries
Correspon a la conselleria que tinga assignades les competències en l’àrea d’hisenda, a proposta, si és el cas, de les conselleries interessades, l’autorització de les següents modificacions pressupostàries:

a) Les habilitacions i transferències de crèdit, amb les limitacions que arrepleguen els articles 32 i 33 del text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell, sempre que els crèdits afectats pertanguen a un mateix programa.
b) Les generacions, anul·lacions i no disponibilitats de crèdit en l’estat de gastos, d’acord amb el que preveu l’article 37 del text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell.
c) Les habilitacions i transferències, inclús entre diferents programes pressupostaris, que tinguen per objecte reajustar els crèdits vinculats al Fons de Compensació Interterritorial i als Fons Estructurals de la Unió Europea.
d) Les habilitacions i transferències de crèdit que es deriven de reorganitzacions administratives o competencials, i aquelles que resulten necessàries per a obtindre una adequada imputació comptable.
e) La incorporació de romanents i resultes dels crèdits de l’exercici anterior, siga quina siga la seua naturalesa econòmica, que garantisquen compromisos de gastos contrets fins a l’últim dia de l’exercici pressupostari i que, per motius justificats, no s’hagen pogut realitzar durant este, tant si corresponen al pressupost del Sector Administració General de la Generalitat, com als de les seues entitats autònomes.

Amb la incorporació de romanents podran determinar-se les condicions i terminis de gestió d’estos dins, en tot cas, de l’exercici en què s’acorde la seua incorporació.
f) La variació en els imports previstos en les línies de subvenció que no tinguen caràcter nominatiu, així com aquelles que finançant operacions corrents i de capital de les entitats autònomes es deriven del que preveu l’article 34 del text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell.
g) La inclusió de línies de subvenció, projectes d’inversió i operacions financeres derivats de l’execució de plans o programes sectorials, prèviament aprovats pel Consell, així com la d’aquells projectes que tinguen per objecte obres de reparacions menors o la dotació de mitjans materials necessaris per al manteniment del nivell de prestació dels servicis. Així mateix, podrà autoritzar la modificació en la relació d’objectius i accions i la inclusió o supressió de línies de subvenció, projectes d’inversió i operacions financeres, que es deriven exclusivament de generacions i anul·lacions de crèdit de caràcter finalista.

h) La inclusió de línies de subvenció, que, en virtut del que disposen els articles 45.b i 46.1 del text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell, tinguen per objecte donar cobertura pressupostària a la subscripció de convenis, així com les previstes en l’article 45.c del mateix text refós.
i) Les transferències derivades de la distribució dels fons que es consignen en el programa «Gastos Diversos».
j) Les que siguen necessàries per a dotar els crèdits dels conceptes de gastos detallats en l’article 29.5 del text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell, fins una suma igual a les obligacions el reconeixement de les quals siga preceptiu.

Article 21. Competències de les conselleries per a autoritzar modificacions pressupostàries
1. Correspon a les persones que tinguen assignada la titularitat de les conselleries respectives autoritzar, amb un informe previ favorable de la Intervenció Delegada corresponent, les següents modificacions pressupostàries:
a) Transferències de crèdit entre els capítols II del pressupost de gastos dels diferents programes adscrits a la conselleria de la qual siguen titulars, inclús entre programes pertanyents a grups funcionals distints.
b) Ajustos en la dotació de línies de subvenció, ja siguen de naturalesa corrent o de capital, sempre que concórreguen les circumstàncies següents:
1.r Que es tracte de línies de subvenció de caràcter genèric.
2.n Que els ajustos es produïsquen dins d’un mateix capítol i programa pressupostari.
3.r Que no disminuïsquen línies de subvenció que arrepleguen obligacions que, per la seua naturalesa o per les característiques de les persones que resulten beneficiàries, siguen d’ineludible compliment per a la Generalitat.
4.t Que no suposen la supressió o inclusió de línies de subvenció.

5.t Que no alterant la distribució de fons finalistes i propis associats en el conjunt del capítol, permeten complir les actuacions objecte de cofinançament.
6.t Que no suposen desviació o alteració dels objectius del programa.
c) Reobertura de línies de subvenció i projectes d’inversió existents en exercicis anteriors derivada de l’existència de compromisos pendents degudament adquirits, sempre que esta es realitze per mitjà d’ajust dins del mateix capítol i programa pressupostari.
2. En cas de discrepància de la Intervenció Delegada, l’òrgan competent per a resoldre serà la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en l’àrea d’hisenda.
3. Autoritzades les modificacions pressupostàries a què es referix el present article, es remetran a l’òrgan de nivell directiu que tinga assignades les competències en matèria de Pressupostos de la Generalitat, als efectes d’instrumentar la seua execució.

Article 22. Instrumentació i execució de les modificacions pressupostàries
1. Totes les modificacions pressupostàries seran informades per les intervencions delegades i, si és el cas, per la Intervenció General.
2. L’execució de les modificacions pressupostàries correspondrà, en tot cas, a la conselleria que tinga assignades competències en matèria d’hisenda.


TÍTOL III
Dels gastos de personal

CAPÍTOL ÚNIC
Delimitació del sector públic valencià i règim retributiu d’aplicació a este

Article 23. Delimitació del sector públic valencià
Als efectes del que disposa el present títol es considerarà sector públic valencià:
a) Les institucions a què es referix l’article 20 de la Llei Orgànica 5/1982, d’1 de juliol, d’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana reformat per la Llei Orgànica 1/2006, de 10 d’abril.
b) El sector Administració General de la Generalitat i les seues entitats autònomes.
c) Les societats mercantils i entitats de dret públic a què es referix l’article 5.2 del text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell.
d) Les fundacions públiques de la Generalitat i els consorcis participats majoritàriament per l’Administració del Consell o les seues entitats autònomes.
e) Les universitats públiques i centres universitaris dependents de la Generalitat, així com les seues entitats dependents que hagen sigut classificades dins del sector d’Administració Pública de la Generalitat, d’acord amb les normes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals.

Article 24. Dels gastos del personal al servici del sector públic valencià
1. L’any 2014, les retribucions del personal al servici del sector públic valencià no podran experimentar cap increment respecte a les vigents el 31 de desembre de 2013, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a l’antiguitat d’este, sense tindre en compte les reduccions i minoracions que, amb el caràcter de temporals i en matèria de gastos de personal, van ser aprovades pel Decret Llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, de mesures urgents per a la reducció del dèficit a la Comunitat Valenciana.
A este efecte, totes les mencions d’esta llei a retribucions vigents a 31 de desembre de 2013, o meritades en 2013, hauran d’entendre’s fetes a les que resulten de la Llei 11/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2013, sense tindre en compte les mesures de caràcter temporal i amb efectes sobre el capítol I del pressupost de gastos, que van ser aprovades pel Decret Llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, de mesures urgents per a la reducció del dèficit a la Comunitat Valenciana.
2. Durant l’exercici 2014 les persones jurídiques, incloses dins de l’àmbit del present títol, no podran:

a) realitzar aportacions a plans de pensions d’ocupació o contractes d’assegurança col·lectiva que incloguen la cobertura de la contingència de jubilació,
b) convocar i/o concedir qualsevol ajuda en concepte d’acció social, així com qualsevol altra que tinga la mateixa naturalesa i finalitat, sense perjuí de la contractació de pòlisses d’assegurança per a la cobertura de contingències per accidents dels empleats i empleades.
3. El que disposa l’apartat 1 d’este article ha d’entendre’s sense perjuí de les adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional, resulten imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre d’efectius assignats a cada programa o pel grau de consecució dels objectius fixats a este, sempre amb estricte compliment del que disposa la normativa vigent.

4. Els acords, convenis o pactes que impliquen creixements retributius hauran d’experimentar l’oportuna adequació, esdevenint inaplicables les clàusules que establisquen qualsevol tipus d’increment.
5. Els complements personals i transitoris, i la resta de retribucions que tinguen caràcter anàleg, entenent per estes les que no siguen de caràcter general i que obeïsquen a situacions concretes d’una o més persones al servici del sector públic valencià, així com les indemnitzacions per raó de servici i gratificacions per servicis extraordinaris, es regiran per la seua normativa especifica, i pel que disposa la present llei.

6. Les referències relatives a retribucions contingudes en esta llei s’entenen sempre fetes a retribucions íntegres.
7. El personal al servici del sector públic valencià, comprés dins de l’àmbit d’aplicació de la present llei, a excepció d’aquell sotmés al règim d’aranzel, no podrà percebre participació alguna dels tributs, comissions i altres ingressos com a contraprestació de qualsevol servici o jurisdicció, ni participació o premi en multes imposades, encara que estigueren normativament atribuïdes a este, havent de percebre únicament les remuneracions del corresponent règim retributiu, sense perjuí que resulten de l’aplicació del règim d’incompatibilitats.

8. Tots els acords, convenis, pactes o instruments semblants adoptats en l’àmbit del sector públic valencià, definit en els termes establits en l’article 23 de la present llei, dels quals deriven increments, directament o indirectament, de gasto públic en matèria de costos de personal, requeriran amb caràcter preceptiu informe previ i favorable de la conselleria que tinga assignades les competències en l’àrea d’hisenda, i seran nuls de ple dret els que s’aconseguisquen sense el dit informe.

El que disposa el paràgraf anterior no serà aplicable a les Corts.

9. Els límits establits en el present article seran aplicables a les retribucions dels contractes mercantils del personal del sector públic.


Article 25. Règim retributiu del personal del sector públic valencià sotmés a règim administratiu i estatutari
Amb efectes d’1 de gener de 2014, les quanties dels components de les retribucions del personal del sector públic valencià sotmés a règim administratiu i estatutari seran les derivades de l’aplicació de les normes següents:
a) El sou i els triennis del dit personal no podran experimentar cap increment respecte dels vigents a 31 de desembre de 2013, en els termes que preveu l’article 24.1, i per les quanties reflectides en l’article 27.1.a d’esta llei.
b) Les retribucions complementàries de caràcter fix i periòdic assignades als llocs de treball que exercisca, seran les vigents a 31 de desembre de 2013, sense perjuí de la seua adequació quan siga necessària per a assegurar que les assignades a cada lloc de treball guarden la relació procedent amb el contingut d’especial dificultat tècnica, dedicació, responsabilitat, perillositat o penositat d’este, sense tindre en compte les reduccions i minoracions que, amb el caràcter de temporals i en matèria de gastos de personal, van ser aprovades pel Decret Llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, de mesures urgents per a la reducció del dèficit a la Comunitat Valenciana, i atenent, en tot cas, al que disposen les disposicions addicionals vint-i-huit i vint-i-nou d’esta llei.

c) Les pagues extraordinàries del personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’este article seran dos a l’any, una en el mes de juny i una altra en el de desembre. Cada una de les dites pagues inclourà les quanties de sou i triennis fixades en l’article 27.1.b d’esta llei i del complement de destinació o concepte retributiu equivalent mensual que es perceba.

d) El conjunt de les restants retribucions complementàries seran les vigents a 31 de desembre de 2013, sense perjuí de les modificacions que es deriven de la variació del nombre d’efectius assignats a cada programa, del grau de consecució dels objectius fixats per a este, i del resultat individual de la seua aplicació, sense tindre en compte les reduccions i minoracions que, amb el caràcter de temporals i en matèria de gastos de personal, van ser aprovades pel Decret Llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, de mesures urgents per a la reducció del dèficit a la Comunitat Valenciana, i atenent, en tot cas, al que disposen les disposicions addicionals vint-i-huit i vint-i-nou d’esta llei.

e) Els complements personals i transitoris i la resta de retribucions que tinguen anàleg caràcter, així com les indemnitzacions per raó de servici i gratificacions per servicis extraordinaris, es regiran per la seua normativa específica, i pel que disposa la present llei.

Article 26. Retribucions de les persones que ocupen llocs d’alts càrrecs del Consell, de l’administració de la Generalitat i del personal directiu del sector públic valencià
1. Durant l’exercici 2014 les retribucions del personal a què es referix el present article no experimentaran increment respecte de les vigents a 31 de desembre de 2013, sense tindre en compte la reducció aprovada pel Decret Llei 3/2013, de 5 de juliol, del Consell, pel qual sŽestablix una reducció en les retribucions dels alts càrrecs de la Generalitat en compliment dels compromisos adquirits en matèria d’estabilitat pressupostària.
2. A este efecte, les retribucions de les persones que ocupen llocs d’alts càrrecs del Consell o del nivell d’òrgans superiors de les conselleries es fixen en les següents quanties, referides a dotze mensualitats, sense dret a pagues extraordinàries:

Presidenta o president de la Generalitat 67.615,92 euros
Vicepresidenta o vicepresident 57.599,76 euros
Consellera o conseller 57.599,76 euros
Secretària autonòmica o secretari autonòmic 57.586,56 euros


3. Les retribucions de les persones que integren el nivell directiu de les conselleries i assimilats, es fixen en les següents quanties de sou base, complement de destinació i complement específic, referides a dotze mensualitats:

Sou base
euros C. Destinació
euros C. Específic
euros
Subsecretari o subsecretària 12.395,52 10.884,36 31.735,44
Director o directora general 12.531,72 11.004,00 29.766,72


Les pagues extraordinàries seran dos a l’any, una en el mes de juny i una altra en el de desembre, per un import cada una d’estes d’una mensualitat del sou base indicat en el quadro anterior i els triennis que, si és el cas, li corresponguen.
4. El mandat contingut en l’apartat primer serà aplicable igualment al personal directiu, tinga o no la consideració d’alt càrrec, de les persones jurídiques que conformen el sector públic valencià, entenent com a tals, als efectes del present article, les incloses en l’article 5 del text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat, qualsevol que siga la seua naturalesa jurídica, i els consorcis participats majoritàriament per l’Administració del Consell o les seues entitats autònomes.

5. D’acord amb el que establix l’article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, el personal funcionari declarat en servicis especials per ser membre del Consell, o alt càrrec de l’administració de la Generalitat, tindrà dret a la percepció, referida a catorze mensualitats, dels triennis que poguera tindre reconeguts com a personal funcionari, els quals s’abonaran amb càrrec als crèdits que s’inclouen a este efecte en els estats de gastos.

Article 27.Retribucions dels funcionaris de la Generalitat inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana

1. De conformitat amb el que establix l’article 24 d’esta llei, i d’acord amb el que preveu la disposició final tercera de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, les retribucions a percebre l’any 2014 pels funcionaris inclosos en l’àmbit d’aplicació del present article, seran les següents:

a) El sou i els triennis, que corresponguen al grup o subgrup de classificació professional de pertinença del personal a què es referix el present article, d’acord amb les següents quanties referides a dotze mensualitats, a percebre en les nòmines ordinàries de gener a desembre de 2014:

Grup/Subgrup Grup
Llei 30/1984 Sou (euros) Triennis (euros)
A1 A 13.308,60 511,80
A2 B 11.507,76 417,24
B - 10.059,24 366,24
C1 C 8.640,24 315,72
C2 D 7.191,00 214,80
Agrupacions professionals E 6.581,64 161,64


b) Les pagues extraordinàries, que es percebran d’acord amb el que disposa l’article 25.c d’esta llei, s’ajustaran cada una d’estes a les quanties següents:
– En concepte de sou i triennis:

Grup/Subgrup Grup
Llei 30/1984 Sou (euros) Triennis (euros)
A1 A 684,36 26,31
A2 B 699,38 25,35
B - 724,50 26,38
C1 C 622,30 22,73
C2 D 593,79 17,73
Agrupacions professionals E 548,47 13,47


– En concepte de complement de destinació o concepte retributiu equivalent, la corresponent a una mensualitat.
c) El complement de destinació serà el corresponent al nivell del lloc de treball exercit, d’acord amb les següents quanties referides a dotze mensualitats:

Nivell Import en euros
30 11.625,00
29 10.427,16
28 9.988,80
27 9.550,20
26 8.378,40
25 7.433,64
24 6.995,04
23 6.556,92
22 6.118,08
21 5.680,20
20 5.276,40
19 5.007,00
18 4.737,48
17 4.467,96
16 4.199,16
15 3.929,28
14 3.660,12
13 3.390,36
12 3.120,84
11 2.851,44
10 2.582,28
9 2.447,64
8 2.312,52
7 2.178,00
6 2.043,24
5 1.908,48
4 1.706,52
3 1.505,04
2 1.302,84
1 1.101,00

d) Els complements específics o conceptes anàlegs assignats als llocs de treball exercits pel personal a què es referix el present article, la quantia anual dels quals no experimentarà increment respecte de la vigent a 31 de desembre de 2013, sense tindre en compte les reduccions i minoracions que, amb el caràcter de temporals i en matèria de gastos de personal, van ser aprovades pel Decret Llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, de mesures urgents per a la reducció del dèficit a la Comunitat Valenciana, i sense perjuí del que disposa la disposició addicional vint-i-huit d’esta llei.
El complement específic anual es percebrà en 14 pagues iguals, de les quals dotze seran de percepció mensual i dos addicionals, del mateix import que una mensual, una en el mes de juny i una altra al desembre, respectivament.
e) Durant l’exercici 2014 la quantia destinada al complement de productivitat, dins de cada secció pressupostària, no experimentarà increment respecte de la vigent a 31 de desembre de 2013.
El complement de productivitat s’aplicarà, si és el cas, amb els criteris que establisca el Consell, a proposta de la conselleria que tinga assignades les competències en l’àrea d’hisenda, i per a la seua aplicació s’estarà, en tot cas, al que preveu l’article 55.2.b del text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 24 d’octubre de 1995, del Consell. A este efecte, s’autoritza l’esmentada conselleria per a dotar, si és el cas, els crèdits globals destinats a atendre el mencionat complement, una vegada hagen sigut fixats els criteris pel Consell.
En cap cas les quanties assignades per complement de productivitat durant un període de temps originaran cap dret individual respecte a les valoracions o apreciacions corresponents a períodes successius.

La conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda podrà modificar la quantia dels crèdits globals destinats a atendre el complement de productivitat per a adequar-la al nombre d’efectius assignats a cada programa i al grau de consecució dels objectius fixats en este.
f) La concessió de gratificacions per servicis extraordinaris serà competència del Consell, a proposta de la conselleria que resulte afectada, amb un informe previ favorable de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda.
g) Els complements personals de garantia i els transitoris es mantindran en les mateixes quanties que a 31 de desembre de 2013 sent absorbits per les millores que puguen derivar-se del canvi de grup o subgrup, nivell, lloc de treball, la promoció professional, el reconeixement o progressió del grau de carrera professional o desenrotllament professional o qualsevol altre increment retributiu que afecte el lloc de treball o grup o subgrup de pertinença.
En cap cas es consideraran els triennis, el complement de productivitat, les gratificacions extraordinàries ni les indemnitzacions per raó de servici.
Únicament es procedirà al reconeixement de nous complements personals, que en tot cas tindran el caràcter de transitoris, per al manteniment de les retribucions calculades en còmput anual, en els supòsits de classificació inicial en la Generalitat com a conseqüència de transferències, així com els que es puguenreconéixer en aplicació d’un pla d’ordenació del personal.
h) El que disposen els apartats anteriors ha d’entendre’s sense perjuí de l’adequació de les retribucions complementàries, de caràcter fix i periòdic, quan siga necessari, per a assegurar que les assignades a cada lloc de treball guarden la relació procedent amb el contingut d’especial dificultat tècnica, dedicació, responsabilitat, perillositat o penositat d’este.
i) No obstant el que disposen els apartats anteriors, i pel que fa als complements de destinació i específic, es mantenen a títol personal les retribucions del personal del grup E/agrupacions professionals de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’acord amb el que disposa l’article 24.1.B.d de la Llei 13/2009, de 29 de desembre.
2. Als efectes del que disposa l’article 24.8 d’esta llei, amb caràcter previ a qualsevol negociació que implique modificació de condicions retributives, i amb independència que comporte o no creixement real del capítol I, i de la naturalesa consolidable o no del gasto afectat per esta, haurà de sol·licitar-se de la conselleria que tinga assignades les competències en l’àrea d’hisenda l’oportuna autorització, que haurà de contemplar, en tot cas, les disponibilitats pressupostàries existents en el programa pressupostari a què es trobe adscrit el lloc o llocs de treball les retribucions del qual es pretenen modificar.

3. Els crèdits de personal, pressupostàriament consignats, no implicaran necessàriament reconeixement de drets ni modificacions de plantilles pressupostàries.

Article 28. Retribucions del personal al servici de les institucions sanitàries
1. El personal inclòs en l’àmbit d’aplicació de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut Marc del personal estatutari dels servicis de salut, percebrà les retribucions bàsiques i el complement de destinació en les quanties assenyalades als dits conceptes en els articles 25 i 27 d’esta llei.
2. La quantia anual de les retribucions corresponents als complements específics que estiguen assignats al dit personal no experimentarà increment respecte de la vigent a 31 de desembre de 2013, sense tindre en compte les reduccions i minoracions que, amb el caràcter de temporals i en matèria de gastos de personal, van ser aprovades pel Decret Llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, de mesures urgents per a la reducció del dèficit a la Comunitat Valenciana, i sense perjuí, si és el cas, del que preveu l’article 27.1.h i en la disposició addicional vint-i-nou d’esta llei.
3. La quantia anual de les retribucions corresponents als complements de carrera professional i desenrotllament professional que tinguen reconeguts el personal que té la condició de personal sanitari d’acord amb el que disposa el Decret 71/1989, de 30 de maig, del Consell de la Generalitat, no experimentarà increment respecte de la vigent a 31 de desembre de 2013, sense tindre en compte les reduccions i minoracions que, amb el caràcter de temporals i en matèria de gastos de personal, van ser aprovades pel Decret Llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, de mesures urgents per a la reducció del dèficit a la Comunitat Valenciana, i sense perjuí del que preveu la disposició addicional vint-i-nou d’esta llei. Només tindran dret a la percepció dels esmentats complements retributius el personal sanitari que tinga la condició d’estatutari fix o funcionari de carrera. Per consegüent, qualsevol altre personal que tinga reconegut o estiga percebent algun dels dits complements retributius sense complir les condicions anteriorment indicades perdrà el dret a la percepció d’estos.

4. Les restants retribucions complementàries que si és el cas poguera percebre el personal a què es referix el present article, igualment no experimentaran cap increment respecte de les vigents a 31 de desembre de 2013, sense tindre en compte les reduccions i minoracions que, amb el caràcter de temporals i en matèria de gastos de personal, van ser aprovades pel Decret Llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, de mesures urgents per a la reducció del dèficit a la Comunitat Valenciana, i sense perjuí del que preveu la disposició addicional vint-i-nou d’esta llei.

5. D’acord amb les dotacions pressupostàries que es prevegen anualment, el personal sanitari a què es referix l’apartat 1, i que preste servicis en els centres i institucions sanitàries dependents de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria de sanitat, podrà percebre una productivitat variable, que respondrà a la ponderació dels paràmetres següents: ús eficient dels recursos, qualitat assistencial, accessibilitat i grau d’implicació en activitats pròpies de l’organització.

En tot cas, les quantitats que perceba cada persona per este concepte seran de coneixement públic del personal de la institució sanitària on preste servicis, així com dels que tinguen la representació sindical del citat personal. La quantificació dels paràmetres, fixació dels criteris de distribució i, si és el cas, la modificació d’estos, s’establirà mitjançant un acord del Consell. La quantia individual del complement de productivitat es fixarà mitjançant una resolució de la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en matèria de sanitat.
El crèdit total assignat a este concepte retributiu no experimentarà cap increment, en termes anuals, respecte de l’establit a 31 de desembre de 2013, en els termes i condicions previstos en l’apartat 1.e de l’article 27 d’esta llei.
6. Els complements personals de garantia, els transitoris i tots aquells complements que no obeïsquen a retribucions de caràcter general, inclòs el complement de productivitat compensatòria, que poguera tindre reconeguts el personal sanitari a què es referix l’apartat 3 d’este article, es regularan quant a l’increment anual aplicable pel que preveuen els articles 24.5 i 25.e d’esta llei, i quant al règim d’absorció pel que preveu l’article 27.1.g d’esta llei. A este efecte, el complement de productivitat compensatòria serà absorbit en còmput anual, per un import equivalent al 100 per cent de l’increment retributiu, quan siga com a conseqüència del canvi de grup o subgrup, nivell, lloc de treball, carrera professional, desenrotllament professional o qualsevol altre increment retributiu que afecte el lloc de treball, grup o subgrup de pertinença, o el grau de carrera o desenrotllament professional.

7. El personal llicenciat o diplomat en alguna de les titulacions recollides en els articles 6 i 7 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’Ordenació de les Professions Sanitàries, que ocupen llocs en l’Administració al servici de la Generalitat, ja siga en la conselleria que tinga assignades les competències en matèria de sanitat o en alguna de les seues entitats autònomes, per a les quals s’incloga com a requisit estar en possessió d’alguna de les dites titulacions, tindrà la consideració de personal sanitari d’acord amb el que disposa el Decret 71/1989, de 30 de maig, del Consell de la Generalitat.
8. Les retribucions del personal en formació, personal de quota i zona i personal de cossos sanitaris locals al servici de les institucions sanitàries, d’acord amb el que disposa l’article 24.1 d’esta llei, no experimentaran cap increment respecte a les quanties vigents a 31 de desembre de 2013, sense tindre en compte les reduccions i minoracions que, amb el caràcter de temporals i en matèria de gastos de personal, van ser aprovades pel Decret Llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, de mesures urgents per a la reducció del dèficit a la Comunitat Valenciana, i sense perjuí del que preveu la disposició addicional vint-i-nou d’esta llei.

Article 29. Retribucions del personal eventual
1. Durant l’exercici 2014 les retribucions del personal a què es referix el present article no experimentaran increment respecte de les vigents a 31 de desembre de 2013.
2. D’acord amb el que establix l’article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, el personal funcionari declarat en servicis especials per ser nomenat en un lloc de naturalesa eventual en la Generalitat tindrà dret a la percepció, referida a catorze mensualitats, dels triennis que poguera tindre reconeguts com a personal funcionari, els quals s’abonaran amb càrrec als crèdits que s’inclouen a este efecte en els estats de gastos.


Article 30. Règim retributiu del personal laboral del sector públic valencià
1. La massa salarial del personal laboral, que no experimentarà cap increment en 2014, està integrada, als efectes d’esta llei, pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials meritades durant l’exercici 2013 pel personal laboral del sector públic valencià, amb el límit de les quanties informades favorablement per la conselleria que tinga assignades les competències en l’àrea d’hisenda per al dit exercici pressupostari, d’acord amb el que disposa l’apartat 1 de l’article 24 d’esta llei.

S’exceptuen en tot cas:
a) Les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social.
b) Les cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a càrrec de l’entitat ocupadora.
c) Les indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments.
d) Les indemnitzacions o bestretes per gastos que haja realitzat la persona empleada.
2. La limitació de l’increment a què es referix el paràgraf anterior operarà sense perjuí del que poguera derivar-se de la consecució dels objectius assignats a cada conselleria, empresa o entitat per mitjà de l’increment de la productivitat o modificació dels sistemes d’organització de treball o classificació professional.
3. Les variacions de la massa salarial bruta es calcularan en termes d’homogeneïtat per als dos períodes objecte de la comparació, tant pel que fa als efectius de personal i la seua antiguitat com al règim privatiu de treball, jornada, hores extraordinàries efectuades i altres condicions laborals. Es computaran per separat les quantitats que corresponguen a les variacions en estos conceptes.
4. El que preveuen els paràgrafs anteriors representa el límit màxim de massa salarial, la distribució i aplicació individual de la qual es produirà a través de la negociació col·lectiva. L’autorització de la massa salarial serà requisit previ per al començament de les negociacions de convenis o acords col·lectius que se celebren l’any 2014, i a càrrec d’esta hauran de satisfer-se la totalitat de les retribucions del personal laboral derivades del corresponent acord i totes les que es meriten al llarg de l’any esmentat.
5. Amb anterioritat a l’1 de març de 2014, els distints òrgans de l’administració de la Generalitat amb competències en matèria de personal, les entitats autònomes, societats mercantils, ens de dret públic, fundacions públiques de la Generalitat i els consorcis participats majoritàriament per l’Administració del Consell o les seues entitats autònomes, hauran de sol·licitar a la conselleria que tinga assignades les competències en l’àrea d’hisenda, la corresponent autorització de massa salarial, aportant a este efecte la certificació de les retribucions salarials satisfetes i meritades en 2013. La massa salarial autoritzada es tindrà en compte per a determinar, en termes d’homogeneïtat, els crèdits corresponents a les retribucions del personal laboral afectat.

6. Quan es tracte de personal no subjecte a conveni col·lectiu, les retribucions del qual estiguen determinades en tot o en part per mitjà de contracte laboral, hauran de comunicar-se a la conselleria que tinga assignades les competències en l’àrea d’hisenda les retribucions satisfetes i meritades durant 2013.
7. Les indemnitzacions o altres compensacions d’este personal no podran experimentar creixement respecte a 2013.

Article 31. Requisits per a la determinació o modificació de retribucions del personal laboral i no funcionari
1. Durant l’any 2014, serà preceptiu l’informe favorable de les conselleries que tinguen assignades les competències en matèria d’hisenda i de funció pública per a procedir a determinar o modificar les condicions retributives del personal laboral i no funcionari al servici de l’administració de la Generalitat i les seues entitats autònomes.
Les societats mercantils, els ens de dret públic i les fundacions públiques de la Generalitat, a què es referix l’article 5 del text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991 del Consell, així com els consorcis participats majoritàriament per l’Administració del Consell o les seues entitats autònomes, demanaran el preceptiu informe favorable de la conselleria que tinga assignades les competències en l’àrea d’hisenda.

2. Als efectes d’este article s’entendrà per determinació o modificació de condicions retributives del personal no funcionari les actuacions següents:
a) Determinació de les retribucions per a llocs de nova creació.

b) Firmes de convenis col·lectius subscrits per les persones jurídiques a què es referix l’article 5 del text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991 del Consell, o pels consorcis participats majoritàriament per l’Administració del Consell o les seues entitats autònomes, així com les seues revisions, adhesions o extensions a estos.
c) Aplicació del vigent Conveni col·lectiu del personal laboral al servici de l’administració autonòmica i dels convenis col·lectius d’àmbit sectorial, així com les seues revisions i les adhesions o extensions d’estos.
d) Fixació de les retribucions per mitjà de contracte individual, ja es tracte de personal fix o contractat per un temps determinat, quan no estiguen reflectides en tot o en part per mitjà de conveni col·lectiu, a excepció del personal temporal subjecte a la relació laboral de caràcter especial regulada en l’article 2, apartat 1, lletra a del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. No obstant això, s’haurà de facilitar informació de les retribucions d’este últim personal a la conselleria que tinga assignades les competències en l’àrea d’hisenda.
e) Atorgament de qualsevol classe de millores salarials de tipus unilateral, amb caràcter individual o col·lectiu, encara que es deriven de l’aplicació extensiva del règim retributiu del personal al servici del sector públic valencià sotmés a règim administratiu.
3. L’informe a què es referix l’apartat primer, serà emés pel procediment i amb l’abast previst en els paràgrafs següents:
a) Amb caràcter previ al seu acord o firma, en el cas de convenis col·lectius o contractes individuals, es remetrà a la conselleria que tinguen assignades les competències en matèria d’hisenda el corresponent projecte, acompanyat de la valoració del seu cost econòmic, així com dels efectes en els estats d’ingressos de les entitats autònomes de caràcter administratiu i en els estats de recursos i dotacions de la resta de persones jurídiques afectades.
b) El mencionat informe serà evacuat en el termini màxim de 20 dies, a comptar de la data de recepció del projecte i de la seua valoració, i versarà sobre tots aquells punts de què es deriven conseqüències directes o indirectes en matèria de gasto públic, tant per a l’any 2014 com per a exercicis futurs, i, especialment, pel que fa a la determinació de la massa salarial corresponent i al control del seu creixement. Si no s’emet en el termini assenyalat, s’entendrà que este és desfavorable.

4. Seran nuls de ple dret els acords adoptats en esta matèria amb omissió del tràmit d’informe o en contra d’un informe desfavorable, considerat d’acord amb l’apartat anterior, així com els pactes que impliquen creixements salarials per a exercicis successius contraris al que determinen les futures lleis de pressupostos.
5. Durant 2014 el conjunt de persones jurídiques que conformen el sector públic valencià, tal com queda definit en l’article 5 del text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, així com els consorcis participats majoritàriament per l’Administració del Consell o les seues entitats autònomes, no podran procedir a la contractació de personal nou.
Esta limitació no serà aplicable quan es tracte de contractació de personal, funcionari o laboral, amb una relació preexistent de caràcter fix i indefinida en el sector públic autonòmic.
No obstant això, les societats mercantils de la Generalitat podran realitzar les contractacions que responguen a convocatòries iniciades en exercicis anteriors o que resulten obligatòries en el marc de programes o plans plurianuals que estiguen en execució a l’entrada en vigor d’esta llei, sempre que estos plans s’hagen establit en compliment de normes legals o convencionals.
Les contractacions temporals que només podran realitzar-se en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables, en tot cas, hauran d’ajustar-se al que preveu l’article 32.5 d’esta llei.
6. Durant el 2014 el personal laboral i no funcionari del sector públic valencià que preste els seus servicis en les societats mercantils en què existisca participació majoritària de la Generalitat o de les seues entitats autònomes, en les entitats de dret públic dependents de la Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia i les activitats de les quals es regisquen per l’ordenament jurídic privat, en les fundacions públiques no sanitàries de la Generalitat, i en els consorcis no sanitaris participats majoritàriament per l’Administració del Consell o les seues entitats autònomes, no podrà meritar, ni, en conseqüència percebre, cap retribució en concepte de productivitat. En este sentit, durant 2014 les esmentades persones jurídiques no podran aplicar, durant el present exercici, el concepte de productivitat.
7. No podran autoritzar-se gastos derivats de la determinació o modificació de les retribucions del personal inclòs en el present article, sense el compliment dels requisits establits en este.
8. L’establiment de les retribucions del personal directiu de les empreses de la Generalitat requerirà informe de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda, en el qual s’haurà d’especificar l’existència de cobertura pressupostària suficient per al seu abonament.

Article 32. De l’Oferta d’Ocupació Pública o un altre instrument semblant de gestió de la provisió de necessitats de personal
1. Sense perjuí del que preveu l’apartat 5 de l’article 31 d’esta llei, al llarg de l’exercici 2014 no es procedirà en el sector públic, tal com queda delimitat en l’article 23 d’esta llei, a la incorporació de nou personal, excepte la que puga derivar-se de l’execució de processos selectius corresponents a ofertes d’ocupació pública d’exercicis anteriors. Esta limitació abasta les places incurses en els processos de consolidació d’ocupació pública previstos en la disposició transitòria quarta de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
2. Respectant, en tot cas, les disponibilitats pressupostàries del capítol I del pressupost de gastos, la limitació continguda en l’apartat anterior no serà aplicable als següents sectors o funcions, en els quals la taxa de reposició d’efectius es fixarà fins a un màxim del 10 per cent:

a) Administració educativa, en l’àrea d’educació no universitària, en relació amb la determinació del nombre de places per a l’accés als cossos de funcionaris docents.
b) Administració sanitària, respecte de les places d’hospitals i centres de salut.
c) Llocs de treball les funcions dels quals estiguen vinculades al control i lluita contra el frau fiscal i de subvencions públiques.
d) Llocs de treball les funcions dels quals estiguen vinculades a l’assessorament jurídic, i a la gestió i el control de l’assignació eficient dels recursos públics.
e) Llocs de treball les funcions dels quals estiguen vinculades als servicis de prevenció i extinció d’incendis.
f) Places de personal investigador doctor adscrites a organismes públics d’investigació definits en la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.
Esta previsió serà també d’aplicació a les places dels cossos de personal investigador de les universitats, d’acord amb les condicions i els requisits establits en la normativa bàsica.
3. Les conselleries amb competències en matèria d’hisenda i de funció pública, podran proposar, als efectes de l’Oferta d’Ocupació Pública dels sectors i funcions assenyalats en l’apartat segon, l’acumulació de les places resultants de l’aplicació de la taxa de reposició corresponent a cada sector o funció, en aquells llocs de treball la cobertura dels quals es considere prioritària o que afecten el funcionament dels servicis públics essencials. En tots els casos serà necessària la prèvia valoració i informe sobre la seua repercussió en els costos de personal.

4. Als efectes del que preveuen els apartats anteriors, tant per al càlcul de la taxa de reposició d’efectius com per a l’aprovació i publicació de l’Oferta d’Ocupació Pública, i de les consegüents convocatòries de places que s’efectuen, s’estarà igualment al que establix la normativa bàsica.
5. Durant l’any 2014, no es procedirà a la contractació de personal laboral temporal, ni al nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris interins, en l’àmbit del sector públic valencià, excepte en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors o funcions que es consideren prioritaris o que afecten el funcionament dels servicis públics essencials.

La contractació de personal laboral temporal i el nomenament de personal funcionari interí, en les condicions establides en el paràgraf anterior, requerirà l’autorització prèvia de les conselleries que tinguen assignades les competències en l’àrea d’hisenda i en matèria de funció pública.
No obstant això, no es requerirà l’autorització de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria de funció pública i, en conseqüència, només serà necessària l’autorització de la conselleria que tinga assignades les competències en l’àrea d’hisenda, per a la contractació de personal laboral temporal o el nomenament de personal estatutari temporal o funcionari interí en els supòsits següents:

a) En l’àmbit de les empreses de la Generalitat, de les fundacions públiques de la Generalitat i dels consorcis participats majoritàriament per l’Administració del Consell o les seues entitats autònomes.
b) En l’àmbit d’aplicació de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut Marc del personal estatutari dels servicis de salut.

c) Per al personal docent.
d) Per al personal al servici de l’Administració de Justícia, competència de la comunitat autònoma.
En tot cas, reglamentàriament es fixaran les condicions, característiques, i limitacions de l’autorització a què es referix el present apartat.

6. La formalització de contractes de posada a disposició amb empreses de treball temporal només podrà formalitzar-se en les condicions de l’apartat anterior, i es requerirà l’autorització prèvia de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda.
7. Durant l’any 2014 s’amortitzaran en l’àmbit de l’Administració del Consell i les seues entitats autònomes un nombre de places equivalent, almenys, al de les jubilacions que es produïsquen, excepte en els sectors i funcions que es consideren prioritaris o que afecten el funcionament dels servicis públics essencials. Les conselleries amb competències en matèria d’hisenda i funció pública seran els òrgans competents per a fixar els termes i abast d’esta amortització i les equivalències que, si és el cas, la sustentarien.

Article 33. De la contractació de personal laboral amb càrrec als crèdits per a inversions
1. Les distintes conselleries i les entitats autònomes podran formalitzar durant 2014, amb càrrec als respectius crèdits d’inversions, contractes laborals de caràcter temporal per a la realització d’obres o servicis, sempre que es done la concurrència dels requisits següents:

a) Que la contractació tinga com a objecte l’execució d’obres per administració directa i amb aplicació de la legislació de contractes de l’Estat, o la realització de servicis que tinguen la naturalesa d’inversions.
b) Que estes obres o servicis corresponguen a inversions previstes i aprovades en els Pressupostos de la Generalitat vigents.
c) Que les obres o els servicis no puguen ser executats amb el personal fix de plantilla i no hi haja disponibilitat suficient en el crèdit pressupostari destinat a la contractació de personal.
2. Els contractes hauran de formalitzar-se seguint les prescripcions dels articles 15 i 17 del text refós de l’Estatut dels Treballadors, i amb respecte al que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servici de les Administracions Públiques. En els contractes es farà constar l’obra o servici per a la realització dels quals es formalitza el contracte i el temps de duració, així com la resta de les formalitats que imposa la legislació sobre contractes laborals, eventuals o temporals. Les conselleries i entitats autònomes seran responsables que es complisquen les esmentades obligacions formals, així com d’evitar l’assignació de personal contractat per a funcions diferents de les determinades en els contractes, dels quals pogueren derivar-se drets de permanència per al personal contractat. En este sentit, les actuacions irregulars en la present matèria donaran lloc a l’exigència de responsabilitats, de conformitat amb el que preveu el text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell.

La informació als representants dels treballadors es realitzarà de conformitat amb el que establix el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.
3. La contractació podrà excedir l’exercici pressupostari quan es tracte d’obres o servicis que hagen d’excedir este període i corresponguen a projectes d’inversió de caràcter plurianual que complisquen els requisits que per a estos es preveuen en l’article 29 del text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell.
4. La realització dels contractes regulats en el present article serà objecte de fiscalització prèvia en tot cas. A estos efectes, els crèdits d’inversions s’entendran adequats per a la formalització de contractes laborals de caràcter temporal si no hi ha crèdit suficient per a això en el concepte pressupostari destinat específicament a la contractació laboral temporal.
5. Durant l’exercici 2014, amb caràcter excepcional, i en el marc del que preveu l’article 16.1.c de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, podrà autoritzar-se el nomenament de personal interí, per a l’execució de programes de caràcter temporal i de duració determinada, i que responguen a necessitats no permanents de l’Administració, amb càrrec a crèdits per a inversions.

TÍTOL IV
Gestió de les transferències corrents i de capital

CAPÍTOL ÚNIC
De les transferències

Article 34. Transferències corrents i de capital excepcionades del règim general
Les següents transferències corrents i de capital queden exceptuades del règim general previst en l’article 47 bis del text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell:

1. Les transferències corrents que a continuació s’indiquen, en el marc de l’assistència social i dels servicis socials, en els termes següents:
a) Ajudes i subvencions de naturalesa corrent, destinades a pal·liar situacions de primera necessitat, d’emergència, o de subsistència, degudament justificades, de persones individuals o unitats familiars: podrà lliurar-se immediatament, una vegada concedides, fins al 100 per cent del seu import. Així mateix a les corporacions locals se’ls podrà avançar fins al 100 per cent de la subvenció concedida per a les prestacions econòmiques individualitzades d’acolliments familiars simples i permanents en família extensa o afí, així com per a la renda garantida de ciutadania.
b) Ajudes destinades als servicis socials generals: podrà lliurar-se immediatament, una vegada concedides, fins al 60 per cent del seu import; el 40 per cent restant es lliurarà després de l’aportació i comprovació de la documentació justificativa de l’efectiva i correcta aplicació de l’import inicialment anticipat.
c) Ajudes destinades als servicis socials especialitzats:
1.r Quan vagen dirigides al manteniment dels centres, o a contribuir a sufragar el cost de les places o dels concerts de places que se subscriguen, sempre que es tracte d’entitats públiques, cooperatives o entitats sense fins de lucre, podran lliurar-se immediatament, una vegada concedides, fins al 60 per cent del seu import, el 40 per cent restant es lliurarà després de l’aportació i comprovació de la documentació justificativa de l’efectiva i correcta aplicació, almenys, del 75 per cent de l’import inicialment anticipat.
2.n Quan vagen dirigides al finançament de programes d’actuació i activitats de servicis socials especialitzats: podrà lliurar-se immediatament, una vegada concedides, fins al 60 per cent del seu import; el 40 per cent restant es lliurarà després de l’aportació i comprovació de la documentació justificativa de l’efectiva i correcta aplicació de l’import inicialment anticipat.
Els percentatges, dins dels límits a què es referixen els apartats 1.r i 2.n precedents, podran ser fraccionats, en cas de ser necessari, en un nombre més gran de pagaments anticipats, fins a contemplar l’assenyalat límit de percentatge màxim, mantenint la resta de condicions per al seguiment i control dels objectius de la subvenció.
En tot cas, les persones que resulten beneficiàries de les transferències corrents recollides en els apartats anteriors, durant el mes de gener de l’exercici següent, hauran de justificar la totalitat del gasto anual objecte de la subvenció, moment a partir del qual es procedirà a la liquidació d’esta, de la qual podrà derivar-se una regularització, que implicarà l’exigència de reintegrament dels imports indegudament percebuts, en cas que la justificació fóra insuficient.
d) Ajudes per a finançar estades en residències per a la tercera edat i centres de dia.
El pagament de les ajudes per a finançar estades en residències per a la tercera edat i centres de dia es lliurarà a mes vençut, després de la presentació de la corresponent factura justificada amb la relació nominal dels residents acollits durant el mes immediatament anterior a la justificació, excepte la liquidació corresponent al mes de desembre, la qual es lliurarà justificada amb la relació nominal dels beneficiaris atesos en el centre a 1 de desembre. La justificació de les ajudes efectivament prestades s’efectuarà fins al dia 15 de gener de l’any següent, procedint-se en eixe moment a la liquidació d’estes, de la qual podrà derivar-se una regularització que implicarà l’exigència de reintegrament dels imports indegudament percebuts, en cas que la justificació fóra insuficient.


2. Ajudes i subvencions en matèria d’educació.
a) Les ajudes i subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de les actuacions del programa pressupostari 422.20 «Ensenyança Primària», destinades a finançar l’Educació Infantil: el 100 per cent de l’ajuda podrà lliurar-se immediatament als centres beneficiaris, una vegada concedida.
La justificació de la subvenció al primer cicle d’Educació Infantil es realitzarà per mitjà de l’aportació a l’Administració, per part dels centres, dels bons entregats mensualment pels pares com a part del pagament de l’escolarització.
b) Les ajudes i subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de les actuacions del programa 422.20 «Ensenyança Primària», destinades a finançar els servicis complementaris de transport i menjador de l’alumnat de centres específics d’Educació Especial, inclosos en la línia de subvenció T1572, es faran efectives en els termes següents:

1.r El primer pagament, per import de fins al 50% del total de la subvenció concedida, es farà efectiu una vegada resolta la convocatòria.
2.n El segon pagament es farà efectiu a l’inici del quart trimestre natural, amb la justificació prèvia dels gastos realitzats des de l’inici de l’exercici (de gener a setembre). El seu import es determinarà després de la comprovació de la documentació justificativa presentada i descomptat l’import anticipat com a primer pagament.
3.r El tercer pagament, fins a completar el màxim del 100% de la subvenció concedida, es farà efectiu durant el quart trimestre natural, amb caràcter anticipat, i comprendrà la previsió del gasto a realitzar fins a la finalització de l’exercici. La justificació corresponent a esta quantitat anticipada es realitzarà del 2 al 30 de gener de l’exercici pressupostari següent. En el cas que la justificació fóra insuficient es podrà exigir el reintegrament dels imports indegudament percebuts o detraure l’import que haja suposat un superàvit del pagament de les ajudes que li poguera correspondre en la convocatòria d’ajudes del nou exercici.

c) Les ajudes i subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de les actuacions del programa 422.20 «Ensenyança Primària», destinades a finançar els servicis complementaris de transport i menjador del centre d’Educació Especial Creu Roja, de València, inclòs en la línia de subvenció T2049, es faran efectives en els termes següents:

1.r El règim de pagaments serà:
a) El primer pagament, per import de fins al 50% del total de la subvenció concedida, es farà efectiu una vegada firmat el conveni.
b) El segon pagament es farà efectiu a l’inici del quart trimestre natural, amb la justificació prèvia dels gastos realitzats des de l’inici de l’exercici (de gener a setembre). El seu import es determinarà després de comprovació de la documentació justificativa presentada i descomptat l’import anticipat com a primer pagament.
c) El tercer pagament, fins al màxim del 100% de la subvenció concedida, es farà efectiu durant el quart trimestre natural, amb caràcter anticipat, i comprendrà la previsió del gasto a realitzar fins a la finalització de l’exercici. La justificació corresponent a esta quantitat anticipada es realitzarà del 2 al 30 de gener de l’exercici pressupostari següent. En el cas que la justificació fóra insuficient es podrà exigir el reintegrament de l’import indegudament percebut o detraure l’import que haja suposat un superàvit per a l’entitat, del pagament de l’ajuda que li poguera correspondre amb la mateixa finalitat en el nou exercici.
2.n La subvenció nominativa que es concedix a l’entitat Creu Roja Espanyola per a la subvenció dels servicis complementaris de transport i menjador del centre específic d’Educació Especial Paràlisi Cerebral Infantil Creu Roja de València, queda exceptuada de la limitació temporal establida en l’article 47.4.b del text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell.

3. Ajudes en matèria d’ocupació
a) Les subvencions de naturalesa corrent concedides per la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’ocupació, a través del Servici Valencià d’Ocupació i Formació, en l’àmbit de la col·laboració amb les corporacions locals, òrgans de l’Administració General de l’Estat i els seus organismes autònoms, òrgans de la Generalitat i les seues entitats autònomes, universitats i institucions sense ànim de lucre, que contracten persones en situació de desocupació per a l’execució d’obres i/o servicis d’interés general i social, podran fer-se efectives en els termes següents:
1.r Fins al 60 per cent, de la subvenció concedida per a l’exercici pressupostari, una vegada concedida la subvenció.
2.n L’abonament de la quantia restant, després de l’aportació i comprovació de la documentació justificativa de la totalitat del gasto corresponent a l’efectiva i correcta aplicació de la subvenció concedida.

b) Les subvencions de naturalesa corrent concedides per la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’ocupació, a través del Servici Valencià d’Ocupació i Formació, destinades a entitats o consorcis de caràcter públic que subscriguen pactes territorials per a l’ocupació a través de convenis de col·laboració amb la conselleria competent per raó de la matèria o el Servici Valencià d’Ocupació i Formació, podran fer-se efectives en els termes següents:

1.r Fins al 60 per cent, una vegada concedida la subvenció.
2.n L’abonament de la quantia restant, després de l’aportació i comprovació de la documentació justificativa de la totalitat del gasto corresponent a l’efectiva i correcta aplicació de la subvenció concedida.

c) Les subvencions de naturalesa corrent concedides per la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’ocupació, a través del Servici Valencià d’Ocupació i Formació, destinades a atendre els gastos salarials del personal fix discapacitat així com els gastos salarials i de Seguretat Social del personal integrant de les unitats de suport a l’activitat professional en els centres especials d’ocupació, podran fer-se efectives pel sistema que a continuació s’establix:

1.r L’ajuda es farà efectiva en dos pagaments, equivalents cada un al 50 per cent del total de la subvenció. El primer d’estos es farà efectiu una vegada concedida l’ajuda. El pagament restant es lliurarà a l’inici del segon semestre natural amb caràcter igualment anticipat, i amb la justificació prèvia per la persona beneficiària del pagament corresponent al semestre anterior. L’import del pagament serà minorat en el cas que la justificació corresponent a la bestreta del primer semestre siga inferior a la quantitat lliurada.
2.n La justificació corresponent a la quantitat anticipada de l’últim semestre de l’any es realitzarà a l’inici de l’exercici pressupostari següent, quedant condicionat el pagament de l’ajuda que li poguera correspondre en eixe exercici a la correcta justificació de les quantitats anticipades.
d) Les subvencions de naturalesa corrent concedides per la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’ocupació, a través del Servici Valencià d’Ocupació i Formació, amb càrrec al Programa de Salari Jove, en el cas que les entitats beneficiàries siguen corporacions locals, òrgans de l’Administració General de l’Estat i els seus organismes autònoms, òrgans de la Generalitat i les seues entitats autònomes, i universitats públiques, que contracten persones en situació de desocupació per a actuacions d’interés general i social, podran fer-se efectives fins a un 100 per cent del seu import una vegada concedida la subvenció i es procedisca a l’inici de les corresponent activitats.

e) Les subvencions de naturalesa corrent concedides per la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’ocupació, a través del Servici Valencià d’Ocupació i Formació, a favor de les entitats promotores de plans integrals d’ocupació, podran fer-se efectives en els termes següents:
1.r Fins al 100 per cent de l’import de l’ajuda s’anticiparà una vegada concedida la subvenció i justificat l’inici del desenrotllament del projecte.
2.n La resta de l’ajuda concedida, si és el cas, es lliurarà una vegada es justifique, per la persona beneficiària, el total compliment de l’actuació objecte de la subvenció concedida.
f) Les subvencions de naturalesa corrent concedides per la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’ocupació, a través del Servici Valencià d’Ocupació i Formació, destinades a la realització d’accions d’orientació professional per a l’ocupació i assistència a l’autoocupació (accions OPEA), podran fer-se efectives per mitjà de bestreta de pagament de fins al 100 per cent de la subvenció concedida, sempre que s’aporte prèviament:
1.r Certificat de l’inici de les accions per part de l’entitat col·laboradora, segons model normalitzat.
2.n Presentació, per part de l’entitat beneficiària, d’aval bancari o depòsit en efectiu per la quantia anticipada, constituït d’acord amb la normativa vigent.
g) Les subvencions de naturalesa corrent concedides per la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’ocupació, a través del Servici Valencià d’Ocupació i Formació, destinades a la realització de projectes d’ocupació amb suport com a mesura de foment d’ocupació de persones amb discapacitat en el mercat ordinari de treball, podran fer-se efectives en els termes següents:
1.r Fins al 60 per cent, una vegada concedida la subvenció i es procedirà a l’inici de les corresponents activitats.
2.n La resta de l’ajuda concedida, després de l’aportació i comprovació de la documentació justificativa de la totalitat del gasto corresponent a l’efectiva i correcta aplicació de la subvenció concedida.


4. Ajudes en matèria de formació professional per a l’ocupació.
a) En les subvencions de naturalesa corrent destinades a la realització d’accions formatives, en l’àmbit funcional de la «Formació i Qualificació Professional», el règim aplicable serà el següent:
1.r Podrà anticipar-se fins al 75 per cent de l’import de la subvenció, des del moment de la seua concessió i una vegada notificada la data d’inici de les corresponents activitats.
L’abonament de la quantia restant es produirà quan es justifique per la persona beneficiària el compliment íntegre de l’objecte de la subvenció.
2.n En les subvencions concedides per a la realització del programa d’escoles taller, cases d’ofici, tallers d’ocupació i unitats de promoció i desenrotllament, o el que el substituïsca si és el cas, podrà anticipar-se fins al 100 per cent de l’import de la subvenció des del moment de la seua concessió i una vegada notificada la data d’inici de les corresponents activitats.
3.r En les subvencions establides per mitjà de línia nominativa podrà anticipar-se fins al 100 per cent de l’import de la subvenció des del moment de la seua concessió i una vegada notificada la data d’inici de les corresponents activitats.
La concreció dels percentatges de bestreta mencionats s’establirà en les respectives bases reguladores de les subvencions.
b) Les organitzacions sindicals i empresarials beneficiàries d’ajudes i subvencions de naturalesa corrent en matèria de formació professional per a l’ocupació estaran exemptes de la presentació de les garanties previstes per al pagament anticipat en l’article 47 bis del text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana. Així mateix estaran exemptes les entitats sense fins de lucre constituïdes per les anteriors organitzacions esmentades, la finalitat de les quals siga la impartició de formació professional per a l’ocupació.
c) S’excepciona l’aplicació del que disposa l’article 31.1 del text refós de la Llei d’Hisenda Publica de la Generalitat Valenciana, en el cas dels crèdits destinats a la formació professional per a l’ocupació dirigida prioritàriament a treballadors desempleats i/o treballadors ocupats, de manera que tant l’activitat objecte de la subvenció, com el gasto inherent a esta, podrà realitzar-se durant l’anualitat 2015 sempre que l’anualitat s’inicie en l’exercici 2014.


5. Ajudes i subvencions de naturalesa corrent, concedides per la conselleria que tinga assignades les competències en matèria de sanitat, per a concerts amb centres privats d’atenció i prevenció de les drogodependències i altres addiccions:
a) Podran fer-se efectives per mitjà del pagament fraccionat de la quantia total de la subvenció concedida, per trimestres anticipats, efectuant-se el lliurament corresponent al tercer trimestre amb la justificació prèvia de la suma anticipada en el primer trimestre, i el lliurament corresponent al quart trimestre, amb la justificació prèvia de la totalitat del gasto objecte de la subvenció corresponent als tres primers trimestres, procedint-se a les regularitzacions que procedisquen, segons les justificacions presentades. A estos efectes, les persones que resulten beneficiàries hauran d’aportar els justificants de gasto de cada trimestre en el mes natural següent a la seua finalització.
b) Al tractar-se de transferències corrents de caràcter plurianual, a l’inici del segon o subsegüents exercicis de vigència del concert, es podrà efectuar la bestreta del primer trimestre de cada un d’ells amb independència de la situació en què es trobe la regularització econòmica de l’exercici anterior.
c) En tot cas, les persones que resulten beneficiàries d’estes transferències corrents, durant el mes de gener de l’exercici següent, hauran de justificar la totalitat del gasto anual objecte de la subvenció, procedint-se en eixe moment a la liquidació d’esta, de la qual podrà derivar-se una regularització, que implicarà l’exigència de reintegrament dels imports indegudament percebuts, cas que la justificació fóra insuficient.


6. Els beneficiaris de les ajudes que a continuació es detallen, estaran exempts de l’obligació de prestar les garanties previstes per al pagament anticipat en l’article 47 bis del text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991 del Consell, en els termes i condicions definits per a cada supòsit expressament en el corresponent instrument jurídic de concessió:
a) Les organitzacions sindicals i empresarials més representatives sempre que siguen beneficiàries d’ajudes i subvencions de naturalesa corrent derivades d’un acord amb el Consell o d’una línia de caràcter nominatiu arreplegada en els Pressupostos de la Generalitat.
b) Les persones que resulten beneficiàries d’ajudes de naturalesa corrent concedides en l’àmbit del voluntariat ambiental i de prevenció d’incendis forestals.
c) Les persones físiques beneficiàries d’ajudes vinculades a programes i convenis en matèria d’investigació, desenrotllament tecnològic i innovació empresarial, sempre que es tracte de beques i ajudes de formació, perfeccionament i mobilitat de personal investigador i tècnic i beques postdoctorals d’excel·lència per a estades en centres estrangers.

d) Sempre que es concedisquen per mitjà de convocatòria els Instituts Tecnològics de la Xarxa d’Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana (REDIT), inscrits com a centres d’innovació i tecnologia en el registre regulat pel Reial Decret 2093/2008, de 19 de desembre, beneficiaris d’ajudes vinculades a programes i convenis en matèria d’investigació, desenrotllament tecnològic i innovació empresarial, per a la realització de projectes d’I+D+i, adquisició, renovació o millora d’infraestructures d’investigació científica i tècnica, difusió de congressos, jornades i reunions de caràcter científic, tecnològic, humanístic o artístic, realització d’accions especials, complementàries per a projectes d’investigació, grups i xarxes d’investigació i transferència de tecnologia, així com altres actuacions en matèria d’I+D+i.

L’efectivitat de l’exempció podrà quedar condicionada a la prèvia presentació d’un informe d’auditoria elaborat per auditor o empresa auditora externa inscrita en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes.

e) Els beneficiaris de les ajudes i subvencions, qualsevol que siga la seua naturalesa jurídica o l’instrument jurídic utilitzat per a la seua concessió, i sempre que estes tinguen el seu origen o siguen conseqüència directa de l’aplicació de la Llei 6/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de la Cooperació al Desenrotllament de la Comunitat Valenciana.

f) Sempre que es concedisquen per mitjà de convocatòria, les entitats inscrites com a centres tecnològics en el registre regulat pel Reial Decret 2093/2008, de 19 de desembre, beneficiàries de les ajudes concedides per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial en el marc de les línies de suport de l’Institut.
g) L’entitat Creu Roja, titular del CEE Paràlisi Cerebral Infantil Creu Roja de València, quan es tracte d’ajudes destinades a finançar els servicis complementaris de transport i menjador del centre d’Educació Especial Creu Roja, de València, inclòs en la línia de subvenció T2049.

h) Els beneficiaris de les ajudes destinades a finançar els servicis complementaris de transport i menjador de l’alumnat de centres específics d’Educació Especial, inclosos en la línia de subvenció T1572.TÍTOL V
De les operacions financeres

CAPÍTOL ÚNIC
Deute públic, operacions de tresoreria i avals de la Generalitat

Article 35. Del deute públic
1. S’autoritza el Consell perquè, a proposta de la persona titular de la conselleria competent en l’àrea d’hisenda, incremente el deute de la Generalitat amb la limitació que el seu saldo pendent a 31 de desembre de 2014 no supere el corresponent saldo a 1 de gener de 2014 en més de 1.218.206.800 euros.
2. Este límit serà efectiu al final de l’exercici, pot ser sobrepassat en el curs d’este, i quedarà automàticament revisat:

a) Per l’import de la variació neta d’actius financers destinats a finançar gastos d’inversió.
b) Per les desviacions entre les previsions d’ingressos contingudes en esta llei i l’evolució real d’estos.
c) Per les bestretes reintegrables o préstecs concertats amb altres administracions públiques, per al finançament d’inversions incloses en plans o programes conjunts.
d) Pels imports que es deriven dels programes vigents o que s’aproven en aplicació de la normativa en matèria d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
e) Amb vigència exclusiva per a l’exercici 2014, per l’import derivat de l’adhesió de la Comunitat Valenciana a qualsevol mecanisme de liquiditat que s’implante o prorrogue durant l’exercici, a fi de permetre a les comunitats autònomes atendre les seues necessitats financeres, en els termes i condicions que s’establisquen a este efecte.

Les esmentades revisions incrementaran o reduiran el límit assenyalat en l’apartat anterior segons suposen un augment o una disminució, respectivament, de les necessitats de finançament de la Generalitat.
3. Així mateix, el límit assenyalat anteriorment podrà ampliar-se en els termes següents:
a) Per la quantia de l’endeutament autoritzat per la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2013 que no haja sigut utilitzat, com a conseqüència de variacions en la periodificació de les necessitats de finançament de la Generalitat.
b) Per l’import necessari per a finançar aquells gastos d’inversió que serien objecte de minoració per a atendre les obligacions econòmiques ineludibles adquirides, com a conseqüència de les operacions de tresoreria necessàries per a compensar les necessitats de liquiditat derivades dels retards en els lliuraments de fons procedents de l’Administració de l’Estat i els previstos en l’Acord 6/2009, de 15 de juliol, «Per a la reforma del sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia» aprovat pel Consell de Política Fiscal i Financera i/o en la normativa de desplegament d’este.

c) Pels imports procedents de la disminució del saldo net de deute viu d’altres entitats incloses dins de l’àmbit de consolidació del sector públic de la Generalitat, d’acord amb el Sistema Europeu de Comptes Econòmics Integrats (normes del SEC 95).
d) Si és el cas, per l’augment del deute públic a curt termini que es produïsca en l’exercici 2014 per a atendre necessitats de tresoreria derivades de diferències en el venciment dels seus cobraments i pagaments previstos en l’article 90.1 del text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, i en l’article 36 d’esta llei.
4. No obstant el que disposen els apartats anteriors, si durant l’exercici sorgiren necessitats inversores, l’execució dels quals no convinga demorar, l’endeutament previst podrà ser incrementat en la quantitat suficient per a fer-ne front, amb l’autorització prèvia del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i sense sobrepassar, en tot cas, els límits de l’article 89.1.b) del text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991 del Consell.
5. En aquelles operacions de crèdit que financen projectes d’inversió de caràcter plurianual, únicament es computarà com a endeutament per a l’exercici corrent l’import de l’anualitat dels esmentats projectes per a l’esmentat exercici.
6. El producte de les operacions a què es referix l’article 87 del text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991 del Consell, s’ingressarà en la Tresoreria de la Generalitat i s’aplicarà a l’estat d’ingressos del Pressupost de la Generalitat o de l’entitat autònoma corresponent, a excepció de les operacions amb termini no superior a un any, que es comptabilitzaran com a operacions extrapressupostàries.

Article 36. Del deute públic a curt termini
La persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en l’àrea d’hisenda serà l’òrgan competent per a autoritzar les operacions d’endeutament per un termini igual o inferior a un any, destinades a atendre les necessitats de tresoreria derivades de diferències en el venciment dels seus ingressos i pagaments, amb el límit del 30 per cent dels crèdits consignats. Este límit haurà d’entendre’s referit, en tot cas, al volum viu.

Article 37. Avals de la Generalitat
1. La Generalitat, en els termes que preveu l’article 84 i següents del text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell, podrà prestar avals durant l’exercici 2014 per a les operacions de crèdit que concerten les entitats o empreses públiques, institucions firals de la Comunitat Valenciana, i societats que tinguen per objecte facilitar el finançament o la promoció d’empreses no financeres, fins a un límit de 200 milions d’euros.
2. La quantia a què es referix l’apartat 1 d’este article podrà ser alterada en funció dels avals que puguen amortitzar-se durant l’exercici.

3. Els imports de les operacions de productes derivats, avalades i vinculades a operacions de crèdit, no computaran en el límit màxim per avals a què es referix l’apartat 1 d’este article.
4. Als efectes del que preveuen els apartats anteriors serà el Consell, a proposta de la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda, l’òrgan que haurà d’autoritzar els avals.

Article 38. Avals de l’Institut Valencià de Finances
L’Institut Valencià de Finances podrà prestar avals, caucions o un altre tipus de garanties durant l’exercici 2014, en els termes que preveu el seu reglament, per un import màxim que no podrà superar els 900 milions d’euros de volum viu a 31 de desembre de 2014.

Article 39. Assumpció per la Generalitat de la càrrega del deute per a 2014 de Ferrocarrils de la Generalitat
1. La Generalitat assumix la càrrega del deute de Ferrocarrils de la Generalitat corresponent a 2014.
L’import del deute amortitzat en virtut del que disposa el paràgraf anterior es constituïx en aportació de la Generalitat per a incrementar el fons patrimonial de Ferrocarrils de la Generalitat.
2. La persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en l’àrea d’hisenda autoritzarà les operacions de tresoreria i adoptarà les mesures necessàries per al compliment del que disposa este article.

Article 40. De les operacions de crèdit del sector públic
1. A proposta de la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda, la Comissió Delegada del Consell d’Hisenda i Pressupostos, establirà, per a l’exercici 2014, el límit màxim d’endeutament, entre operacions de curt i llarg termini, de les persones jurídiques que integren el sector públic valencià, en els termes establits en l’article 5 del text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, i dels consorcis participats majoritàriament per l’Administració del Consell o les seues entitats autònomes.
El volum màxim d’operacions haurà de respectar els límits que garantisquen el compliment del que disposa la normativa en matèria d’estabilitat pressupostària.
2. L’acord en què s’establix este límit, fixarà l’import màxim de deute susceptible de contractar-se per cada una de les persones jurídiques a què es referix l’apartat anterior durant 2014, distingint les que provinguen del refinançament de venciments, de les que siguen nou endeutament.
3. L’acord podrà ser objecte de les revisions i actualitzacions necessàries, sempre que els nous límits d’endeutament garantisquen el compliment del que disposa la normativa d’estabilitat pressupostària.

4. Trimestralment, l’Institut Valencià de Finances haurà de comunicar a la Comissió Delegada del Consell d’Hisenda i Pressupostos el detall de totes i cada una de les operacions que hagen subscrit les entitats del sector públic, que deuran, en tot cas, respectar els límits d’endeutament màxims per entitat establits per l’esmentada Comissió.

5. Les operacions a curt i llarg termini que, si és el cas, poguera subscriure l’Institut Valencià de Finances al llarg d’enguany no se subjectaran al que preveuen els apartats anteriors.
6. Sense perjuí del que preveu l’article 14.4 del Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional, una vegada adoptat l’acord, no podrà subscriure’s operació de crèdit alguna que per la seua naturalesa o import no s’ajuste als requisits i condicions d’este. En tot cas, durant l’exercici 2014 no podrà subscriure’s operació d’endeutament alguna en l’àmbit de sector públic autonòmic, sense que prèviament la Comissió Delegada del Consell d’Hisenda i Pressupostos haja establit el límit a què es referix l’apartat primer d’este article.

7. L’Institut Valencià de Finances, durant l’any 2014, podrà realitzar operacions d’endeutament sempre que no sobrepasse els 1.400 milions d’euros de volum viu a 31 de desembre de 2014.
No obstant això, s’autoritza el Consell a modificar l’esmentat límit, si es considera convenient per raons d’una major operativitat en l’àmbit creditici.


TÍTOL VI
De les normes tributàries

CAPÍTOL I
Dels impostos indirectes

Article 41. Cànon de sanejament
1. Amb efectes a partir del dia 1 de gener de l’any 2014, les tarifes del cànon de sanejament seran les següents:
a) Usos domèstics: d’acord amb els següents trams de població, determinats segons l’últim cens:

Població Municipi
(núm. habitants) Quota de consum
(euros/m3) Quota de servici
(euros/any)
Entre 500/3.000 0,312 31,49
Entre 3.001/10.000 0,365 38,59
Entre 10.001/50.000 0,400 42,53
Superior a 50.000 0,428 43,52


b) Usos industrials (no domèstics) amb consums d’aigua de fins a 3.000 metres cúbics per any, que no tinguen aprovat un coeficient corrector: la tarifa del cànon serà l’establida per a usos domèstics en el municipi en què s’ubique l’empresa, local o establiment corresponent. Per a això, s’utilitzarà sempre com a referència el consum produït l’any anterior. En el moment en què s’aprove un coeficient corrector, li seran aplicables les tarifes previstes en el paràgraf següent.
c) Usos industrials (no domèstics) amb consums d’aigua superiors a 3.000 metres cúbics per any:
c.1) Quota de consum: 0,553 euros/m3
c.2) Quota de servici:

Calibre del comptador Quota de servici (euros/any)
Fins a 13 mm 113,00
Fins a 15 mm 169,40
Fins a 20 mm 282,18
Fins a 25 mm 395,19
Fins a 30 mm 564,73
Fins a 40 mm 1.129,46
Fins a 50 mm 1.694,19
Fins a 65 mm 2.258,71
Fins a 80 mm 2.823,63
Major de 80 mm 3.952,91

2. Als efectes del que establix la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, les quotes de consum i de servici per a usos industrials podran ser incrementades o disminuïdes en funció dels coeficients correctors que s’establisquen en consideració als criteris establits en l’esmentada llei.
3. Quan es produïsquen facturacions de l’aigua el període de consum del qual comprenga diferents anys, s’imputarà a cada un dels anys la part de la quota total de consum que proporcionalment corresponga a la fracció de l’esmentat període compresa en estos.


CAPÍTOL II
De les taxes i altres ingressos

Article 42. Taxes pròpies i altres ingressos de dret públic
1. S’incrementen per a l’any 2014 els tipus de quantia fixa de les taxes i restants ingressos de dret públic no tributaris de la Hisenda de la Generalitat, fins a la quantitat que resulte d’aplicar el coeficient 1,01 a l’import exigible durant l’any 2013, a excepció dels preus públics, les quanties del qual es fixaran, si és el cas, per la seua normativa específica.
Es consideren tipus de quantia fixa aquells que no es determinen per un percentatge de la base o esta no es valora en unitats monetàries.
2. El que disposa l’apartat anterior no serà aplicable als ingressos següents:
a) A la taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar, que s’exigirà d’acord amb el que disposa l’article quinze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits.
b) A les taxes que es creen o la quantia de les quals es modifica per la Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d’Organització de la Generalitat per a l’any 2014, que s’exigiran pels imports establits en l’esmentada llei.
c) A la taxa per servicis acadèmics universitaris, que s’exigirà d’acord amb el que preveu els articles 81.3.b de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, i 150.dos del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat Valenciana, aprovat mitjançant el Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat.

3. Quan de la recaptació de taxes i altres ingressos de dret públic, al llarg de 2014, es puga estimar un rendiment inferior o superior al previst, es podran modificar els crèdits de l’estat de gastos finançats amb l’esmentada font de recursos.


TÍTOL VII
De la informació a les Corts

CAPÍTOL ÚNIC
De la informació a les comissions de les Corts

Article 43. De la informació de la Conselleria d’Hisenda i Administració Publica
Sense perjuí del que disposa l’article 72 del text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991 del Consell, i en els distints articles de la present llei, la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria competent en l’àrea d’hisenda donarà compte a la Comissió corresponent de les Corts dels següents aspectes del desenrotllament pressupostari:
a) En el termini dels quinze dies següents a la liquidació del pressupost de l’exercici anterior, dels romanents de crèdits que, procedents de l’exercici liquidat, s’incorporen a l’exercici corrent.
b) Mensualment, informació sobre l’execució del pressupost de la Generalitat i dels moviments del compte 409, Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost, i el compte 411, Creditors per periodització de despeses pressupostàries.
c) Trimestralment, del grau d’execució del Programa d’Inversions de la Generalitat.
d) Trimestralment, de les incidències que s’hagen produït en la concessió, reducció i cancel·lació d’avals que comporten riscos efectius a què la Generalitat haurà de fer front directament, com a conseqüència de la seua funció avaladora.
e) De la distribució de la participació de les entitats locals en els ingressos generals de l’Estat.


DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Dels pressupostos de les Corts, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, el Síndic de Greuges, el Consell Jurídic Consultiu, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i el Comité Econòmic i Social
1. Les Corts, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, el Síndic de Greuges, el Consell Jurídic Consultiu, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i el ComitéEconòmic i Social podran incorporar els romanents de pressupostos anteriors als mateixos capítols pressupostaris en què estigueren consignats en 2013.
2. Les dotacions pressupostàries de les seccions de les Corts, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, el Síndic de Greuges, el Consell Jurídic Consultiu, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i el Comité Econòmic i Social es lliuraran mensualment, per dotzenes parts, a nom d’estes i no estaran subjectes a justificació, sense perjuí del que preveu l’apartat tercer d’esta disposició addicional.

3. Les Corts, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, el Síndic de Greuges, el Consell Jurídic Consultiu, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i el Comité Econòmic i Social, amb anterioritat al 30 de març de 2014, hauran de reintegrar a la Generalitat la totalitat dels romanents de tresoreria, excepte aquells que queden vinculats per l’aplicació del que preveu el primer apartat de la present disposició addicional.

Segona. De les agricultores i agricultors que es troben en situació de jubilació i siguen titulars d’explotacions agràries
Les agricultores i agricultors que es troben en situació de jubilació i siguen titulars d’explotacions agràries, en el cas que resulten subjectes beneficiaris d’ajudes públiques per adversitats meteorològiques de quanties inferiors a 1.202,02 euros, no tindran l’obligació d’acreditar la seua alta en el règim especial agrari de la Seguretat Social.


Tercera. De l’adequació dels complements específics
Per resolució de la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en l’àrea d’hisenda es procedirà a actualitzar la vigent taula de complements específics en els termes previstos per esta llei, sense perjuí del que disposa el Decret 34/2006, de 24 de març, per al personal inclòs en el seu àmbit d’aplicació.


Quarta. De l’estructura de la comptabilitat pressupostària
Sense perjuí de les peculiaritats recollides en les respectives lleis de creació, les entitats autònomes així com les entitats de dret públic dependents de la Generalitat, s’ajustaran a l’estructura de comptabilitat pressupostària d’esta, tant en la presentació dels seus estats de gastos i ingressos inicials, com en el reflex de la seua gestió econòmica.
Quinta. Del percentatge a aplicar en els convenis per a la compen-sació financera
El percentatge a aplicar sobre la quantia del component addicional que figure en els convenis per a compensació financera prevista en la Llei 3/1998, de 21 de març, de Turisme de la Comunitat Valenciana i subscrits amb els municipis turístics per a compensar gastoscorresponents a l’exercici 2012, serà el que resulte de dividir la dotació pressupostària consignada a este efecte en esta llei entre la suma dels components que figuren en els esmentats convenis, multiplicat per cent.


Sexta. De la imputació d’obligacions reconegudes al pressupost 2014
Amb aplicació exclusiva al pressupost de l’exercici 2014, les obligacions a què es referix l’article 21.b del text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991 del Consell, a imputar a l’exercici, seran les reconegudes fins al final del mes de desembre, sempre que corresponguen a adquisicions, obres, servicis, prestacions o gastos en general, realitzats dins del 2014 i amb càrrec als seus respectius crèdits.


Sèptima. De la informació a subministrar per les entitats autònomes de caràcter industrial, comercial, financer o anàleg
Les entitats autònomes de caràcter industrial, comercial, financer o anàleg, hauran de subministrar, als efectes d’un eficaç seguiment i control del gasto públic, a la conselleria amb competències en matèria d’hisenda la informació a què fa referència les lletres a i b de l’apartat segon de l’article 8 del Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional.

Octava. De les aportacions de capital amb càrrec als Pressupostos de la Generalitat
Serà preceptiu l’informe de la Secretaria Autonòmica d’Hisenda i Pressupostos per a la realització d’aportacions de capital, amb càrrec als Pressupostos de la Generalitat, a les societats mercantils a què es referix l’article 5.2 del text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991 del Consell.
L’esmentat informe tindrà per objecte exclusivament l’examen dels efectes que l’aportació pretesa poguera tindre en el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, a què es referixen els articles 3 i 4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Novena. De la tramitació anticipada d’ajudes i beques d’I+D+i
En atenció a les particulars circumstàncies que concorren en la tramitació d’ajudes i beques d’investigació, desenrotllament i innovació, les conselleries amb competències en la matèria podran iniciar-ne la tramitació anticipada a partir de l’1 de març de 2014.

Deu. De la concessió de subvencions en l’àmbit de la Generalitat i el seu sector públic
Durant el 2014 la concessió de subvencions, siga quin siga el procediment de concessió a què se subjecten estes, i sempre que estiguen finançades, en tot o en part, amb fons la distribució dels quals es realitze a través d’una conferència sectorial, estarà condicionada que per l’òrgan competent de l’Administració de l’Estat s’hagen realitzat les actuacions o dictat els actes administratius que permeten assegurar l’efectivitat de la transferència de fons afectats.
A este efecte, totes les convocatòries de subvencions, sempre que es complisquen els requisits expressats en el paràgraf anterior, deuran necessàriament incorporar al seu contingut informació sobre les circumstàncies expressades.

Onze. De l’Institut Superior d’Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana
1. Durant l’exercici pressupostari de 2014, la gestió economicopressupostària de l’Institut Superior d’Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana s’instrumentarà a través del programa pressupostari 422.80 integrat en el Centre Gestor 03 «Direcció General d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència» del Servici 02 «Secretària Autonòmica d’Educació i Formació» de la Secció 09 «Conselleria d’Educació, Cultura i Esport».
2. D’acord amb l’anterior, s’autoritza les persones que tinguen assignada la titularitat de les conselleries amb competències en matèria d’hisenda i d’universitats, perquè adopten les mesures necessàries perquè la instrumentació de l’esmentada gestió s’adeqüe a la naturalesa i règim juridicopressupostari de l’entitat.

Dotze. De les entitats financeres
A fi de garantir la coordinació i l’adequada relació entre les entitats financeres i la Generalitat, incloent-hi a este efecte l’Administració pública de la Generalitat i el sector públic valencià en els termes establits en l’article 5 del text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, la conselleria que tinga assignades les competències en l’àrea d’hisenda informarà, amb caràcter preceptiu i vinculant, els instruments i la resta d’acords de col·laboració que haja de subscriure qualsevol òrgan o entitat de la Generalitat i una entitat financera.


Tretze. Del pagament ajornat
1. Amb vigència exclusiva per a l’any 2014 el Consell, mitjançant un acord, i a proposta de la conselleria competent per raó de la matèria, podrà autoritzar la modificació de tots aquells contractes en vigor que incloguen clàusules de preu ajornat, a fi que l’ajornament previst puga ser objecte de pròrroga.
L’autorització a què es referix l’apartat anterior estarà condicionada a:
– l’existència d’un informe preceptiu i vinculant de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda,
– l’existència d’un informe de l’Institut Valencià de Finances sobre, si és el cas, la idoneïtat de les condicions financeres derivades de la pròrroga i la seua adequació al principi de prudència financera,
– que el temps total de l’ajornament, incloent-hi a este efecte el que es proposa com de pròrroga, no supere el de deu anualitats posteriors a aquella en què es finalitze la corresponent obra,
– que així ho permeten els plecs del contracte objecte de pròrroga,
– que la modificació s’aprove abans del 31 de desembre de 2014.
2. Sense perjuí dels requisits establits en la normativa en vigor, la inclusió de clàusules de pagament ajornat del preu en els contractes de l’Administració del Consell o de qualsevol persona jurídica integrant del sector públic valencià tal com ve definit en l’article 5 del text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, qualsevol que siga la seua naturalesa jurídica, exigirà, en tot cas, informe preceptiu i vinculant de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda.

Catorze. Dels fons vinculats a la dependència
Durant 2014 totes les aportacions, ja siguen de l’Estat o de qualsevol altre subjecte, públic o privat, per a finançar les prestacions de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència, quedaran afectades al compliment d’esta. A este efecte, en el supòsit de tractar-se d’ingressos superiors sobre els totals previstos, així com d’ingressos no previstos, i que estiguen vinculats en origen a la matèria, haurà de tramitar-se, en el marc de la legislació vigent, la corresponent generació de crèdits, amb vista a formalitzar la mencionada afectació.


Quinze. De les operacions de capital
Les activitats d’investigació, desenrotllament i innovació, de formació de capital humà i de millora de l’ocupabilitat, tindran la consideració d’operacions de capital tenint especialment en compte el seu impacte plurianual i la seua vinculació a la reactivació econòmica.

Setze. Del finançament de les universitats públiques dependents de la Generalitat
Els crèdits reconeguts a favor de les universitats públiques dependents de la Generalitat, conseqüència dels convenis de col·laboració subscrits amb la Generalitat al maig de 2008, podran ser objecte de facturatge en els termes que preveu el Pla Plurianual de Finançament de les Universitats vigent en el 2014.

Dèsset. Autorització d’unitats escolars en centres privats sostinguts amb fons públics per al curs escolar 2014-2015
1. El Consell autoritzarà el nombre màxim d’unitats a concertar per al curs escolar 2014-2015. Esta autorització, que tindrà caràcter global, es tramitarà a proposta de la conselleria amb competències en matèria d’educació, i amb un informe previ, de caràcter preceptiu i vinculant, de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda.
2. La conselleria amb competències en matèria d’educació únicament podrà autoritzar permutes del concert de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior en un centre que no impliquen increment de gasto. En el cas que per raons justificades i excepcionals, es propose una permuta que implique increment de gasto, esta serà autoritzada pel Consell per mitjà del procediment indicat en l’apartat anterior.


Díhuit. Altres mesures de control dels gastos corrents
Durant l’exercici 2014, no podran tramitar-se, en l’àmbit de l’Administració del Consell i del seu sector públic, nous contractes de servicis corresponents a les categories que s’indiquen a continuació, excepte per a cobrir necessitats urgents i inajornables que no puguen ser ateses pel personal propi, i amb l’autorització prèvia de la Comissió Delegada del Consell d’Hisenda i Pressupostos, per a les licitacions corresponents que tinguen import superior al previst per als contractes menors en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de desembre:

– Servicis connexos en matèria d’informàtica.
– Servicis d’investigació i desenrotllament.
– Servicis de comptabilitat, auditoria i tenidoria de llibres.
– Servicis d’investigació d’estudis i enquestes de l’opinió pública.

– Servicis de consultors de direcció i servicis connexos.
– Servicis de col·locació i subministrament de personal.

Dènou. De la informació en matèria d’estabilitat i sostenibilitat

La conselleria amb competències en matèria d’hisenda serà l’òrgan responsable del seguiment mensual de les dades d’execució del pressupost als efectes del que preveu l’article 18 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

A este efecte, en el marc de la normativa vigent en matèria de modificacions pressupostàries, impulsarà els ajustos necessaris per a garantir que al tancament de l’exercici no s’incomplix l’objectiu d’estabilitat pressupostària assignat.

Vint. Dels convenis en l’àmbit del sector públic
Durant l’exercici 2014, en l’àmbit de les persones jurídiques relacionades en l’article 5 del text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell, i dels consorcis participats majoritàriament per l’Administració del Consell o les seues entitats autònomes, s’exigirà per a la tramitació de tot projecte de conveni, acord o protocol, qualsevol que siga la seua naturalesa jurídica, i de plans o programes, l’aplicació dels quals puga comportar un increment de gasto en l’exercici d’inici de la seua eficàcia o en qualsevol exercici posterior, que s’incorpore al corresponent expedient, a més d’una memòria econòmica en què es posen de manifest les repercussions pressupostàries derivades de la seua execució, un informe de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda, en els mateixos termes i condicions de l’article 28 bis, apartat 2, de l’esmentat text refós de la Llei d’Hisenda Pública Valenciana.


Vint-i-una. Indemnitzacions per extinció de contractes mercantils i d’alta direcció i per acomiadament del personal laboral del sector públic de la Generalitat
1. L’extinció, per desistiment de l’empresari, dels contractes mercantils i d’alta direcció, siga quina siga la data de la seua formalització, del personal que preste servicis en el sector públic de la Generalitat, únicament donarà lloc a una indemnització no superior a set dies per any de servici de la retribució anual en metàl·lic, amb un màxim de sis mensualitats.
El càlcul de la indemnització es farà tenint en compte la retribució anual en metàl·lic que en el moment de l’extinció s’estiguera percebent com a retribució fixa íntegra i total, exclosos els incentius o complements variables si els hi haguera.
No es tindrà dret a cap indemnització quan la persona, el contracte mercantil o d’alta de la qual direcció s’extingisca, per desistiment de l’empresari, tinga la condició de funcionari de carrera de l’Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, o siga empleat d’entitat integrant del sector públic estatal, autonòmic o local amb reserva de lloc de treball.
El desistiment haurà de ser comunicat per escrit, amb un termini màxim d’antelació de quinze dies naturals. En cas d’incompliment del preavís mencionat, l’entitat haurà d’indemnitzar amb una quantia equivalent a la retribució corresponent al període de preavís incomplit.

Seran nul·les de ple dret les clàusules dels contractes mercantils o d’alta direcció a què es referix este article que s’oposen al que establix el mateix.
2. Les indemnitzacions per acomiadament, cessament o extinció del personal laboral del sector públic de la Generalitat que no siga personal directiu, no podran ser superiors a les establides per disposició legal de dret necessari. Seran nuls de ple dret els pactes, acords o convenis que reconeguen indemnitzacions o compensacions econòmiques superiors a les mencionades. Excepcionalment, mitjançant una resolució motivada, la conselleria que tinga competències en l’àrea d’hisenda podrà autoritzar imports superiors als indicats.

Vint-i-dos. Adaptació de les mesures de reestructuració del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat
En el marc del procés de reestructuració del sector públic, durant 2014, s’autoritza la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en l’àrea d’hisenda que adopte les mesures necessàries amb vista a assegurar que les consignacions i dotacions pressupostàries reflectixen adequadament l’estructura juridicoorganitzativa resultant de l’esmentat procés.
En tot cas, el conjunt de mesures que pogueren adoptar-se en el marc de l’anterior autorització, no podran suposar increment de gasto en el pressupost consolidat de la Generalitat.

Vint-i-tres. De la provisió de vacants, en règim d’interinitat, en l’àmbit de l’administració educativa
Els nomenaments en vacant vigents durant el curs 2013-2014 acomodaran la seua duració al que establix l’article 10 de l’Acord subscrit el 3 d’abril de 2013 per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals, pel qual s’establix el sistema de provisió de llocs de treball en règim d’interinitat.

Vint-i-quatre. De les retribucions del personal de les societats mercantils
Amb efectes de l’1 de gener de 2014, les retribucions del personal no directiu de les societats mercantils, a què es referix l’article 5.2 del text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell, que perceben aportacions de qualsevol naturalesa amb càrrec als pressupostos públics o amb càrrec als pressupostos dels ens o societats que pertanguen al sector públic autonòmic destinades a cobrir dèficit d’explotació, no podran experimentar cap increment respecte de les vigents a 31 de desembre de 2013, com a conseqüència, si és el cas, de la corresponent negociació col·lectiva.

Vint-i-cinc. Retribucions del personal al servici de l’Administració de Justícia, competència de la Generalitat
L’any 2014, d’acord amb el que disposa l’article 24.1 d’esta llei, les retribucions del personal al servici de l’Administració de Justícia, pertanyent als cossos i escales de metges forenses, de secretaris de jutjats de pau, de gestió processal i administrativa, de tramitació processal i administrativa i d’auxili judicial, competència de la Generalitat, seran les següents:
a) Les retribucions bàsiques i el complement general del lloc o concepte anàleg seran les establides en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014.
b) Les restants retribucions complementàries que, si és el cas, poguera percebre el personal a què es referix este article, no experimentaran cap increment respecte de les vigents a 31 de desembre de 2013.


Vint-i-sis. Altres mesures de control dels gastos de personal
1. Durant l’exercici 2014, els crèdits màxims destinats, dins de cada programa pressupostari, a satisfer els gastos de personal que no siguen de caràcter fix i periòdic no podran superar les quanties abonades per estos conceptes durant l’exercici 2013, en termes anuals i d’homogeneïtat.
2. Als efectes de l’apartat anterior, s’entendran per gastos de personal que no siguen de caràcter fix i periòdic els següents:
a) Pagaments en conceptes de guàrdies, festivitat, nocturnitat, turnicitat i atenció continuada.
b) Substitucions de personal per vacacions, permisos i llicències, per incapacitat transitòria, llicències per maternitat i qualsevol altre supòsit legalment reconegut.
3. Amb caràcter excepcional, la conselleria que tinga atribuïdes les competències en matèria d’hisenda podrà autoritzar la modificació dels crèdits màxims assenyalats en el primer apartat, amb la sol·licitud prèvia motivada de l’òrgan competent en matèria de personal de cada conselleria.

Vint-i-set. Del càlcul de la prestació econòmica en els supòsits d’incapacitat temporal
El càlcul del complement retributiu a què es referix l’article 6 del Decret Llei 6/2012, de 28 de setembre, del Consell, de desplegament i aplicació de les disposicions incloses en el títol I i disposicions concordants del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, se suportarà sobre les retribucions que es perceben en el mes anterior al de causar-se la incapacitat, quedant exclosos, en tot cas, els conceptes retributius que a continuació es detallen: els retards de qualsevol concepte retributiu, les gratificacions o indemnitzacions, la productivitat variable, així com les pagues extraordinàries i el component compensatori del complement específic.
La conselleria amb competències en matèria d’hisenda, mitjançant una orde, establirà el procediment per a l’aplicació del que preveu este article i en l’article 6 de l’esmentat Decret Llei 6/2012.

Vint-i-huit. Del règim en matèria del component retributiu relacionat amb la formació permanent dels funcionaris dels diferents cossos docents
1. Amb efectes de l’1 de gener de 2014, els imports corresponents al component retributiu relacionat amb la formació permanent dels funcionaris de carrera dels diferents cossos docents, regulats en els Decrets del Consell 15/1993, de 31 d’agost i 74/1999, d’1 de juny, seran els establits en l’annex III de la present llei.
2. Durant el 2014 pel que fa al dret al perfeccionament, reconeixement, meritació i percepció del component retributiu relacionat amb la formació permanent dels funcionaris dels diferents cossos docents, caldrà ajustar-se al que disposa l’Acord de la Mesa General de Negociació I de la Generalitat, sobre condicions de treball i retribucions del personal dels sectors de l’Administració de la Generalitat docent, sanitari i de justícia en el marc del diàleg social per al període 2014-2015, i a este efecte qualsevol actuació realitzada en la matèria per part de l’Administració no podrà tindre efectes econòmics fins a l’1 de juliol de 2014.

3. Només tindran dret a la percepció del component retributiu relacionat amb la formació permanent i la realització d’altres activitats per a la millora de la qualitat de l’ensenyança el personal docent que tinga la condició de funcionari de carrera. Qualsevol altre personal que perceba este complement sense complir l’esmentada condició de funcionari de carrera, en perdrà el dret a la percepció.
Vint-i-nou. Del règim en matèria de carrera professional i desenrotllament professional
1. Amb efectes de l’1 de gener de 2014, les quanties dels complements de carrera professional i desenrotllament professional que percep determinat personal que desenrotlla la seua activitat en el marc de l’estructura orgànica i funcional de la Conselleria de Sanitat i de les persones jurídiques que conformen el sector públic autonòmic dependent d’esta, en aplicació del que disposen els decrets del Consell 66/2006, de 12 de maig, 85/2007, de 22 de juny i 173/2007, de 5 d’octubre, seran les establides en l’annex IV d’esta llei.
2. Durant el 2014 en matèria accés, reconeixement i progressió de la carrera professional i desenrotllament professional, caldrà ajustar-se al que disposa l’Acord de la Mesa General de Negociació I de la Generalitat, sobre condicions de treball i retribucions del personal dels sectors de l’Administració de la Generalitat docent, sanitari i de justícia en el marc del diàleg social per al període 2014-2015, i a este efecte qualsevol actuació realitzada en la matèria per part de l’Administració no podrà tindre efectes econòmics fins a l’1 de juliol de 2014.

Trenta. Dels acords i pactes
1. Amb efectes de l’1 de gener de 2014 se suspenen parcialment tots els acords i pactes sindicals firmats en l’àmbit del personal funcionari i estatutari, i del laboral, al servici del sector públic valencià, en els termes necessaris per a la correcta aplicació d’esta llei, i en concret, les mesures de caràcter econòmic. A este efecte, i per a fer efectiu el mandat previst en l’apartat 2.b de l’article 24 d’esta llei, d’acord amb el que disposen els articles 32.2 i 38.10 de la llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, se suspenen les previsions dels convenis, pactes i acords contràries a l’esmentat mandat.

2. Les autoritzacions de la massa salarial per la conselleria competent en matèria d’hisenda a què es referix l’article 30 d’esta llei, es farà tenint en compte la minoració del concepte d’acció social i la dels conceptes vinculats a aportacions a plans de pensions d’ocupació o contractes d’assegurança col·lectiva que incloguen la cobertura de la contingència de jubilació.

Trenta-una. Dels efectes pressupostaris de la dissolució i liquidació de Radiotelevisió Valenciana, SAU
1. Per tal de complir el que establix la disposició addicional primera de la Llei 4/2013, de 27 de novembre, de la Generalitat, de supressió de la prestació dels servicis de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic, de titularitat de la Generalitat, com també de dissolució i liquidació de Radiotelevisió Valenciana, SAU, s’autoritza el Consell perquè aprove les modificacions pressupostàries necessàries per tal que les dotacions assignades en el pressupost de la societat donen cobertura a les conseqüències econòmiques tant de les derivades del compliment de la Sentència 2.338/13, de 4 de novembre, dictada per la Sala Social del TSJCV, com del procés de dissolució i liquidació previst en l’esmentada llei.
Com a conseqüència, les dotacions pressupostàries assignades per esta llei a favor de la mercantil Radiotelevisió Valenciana, SAU, quedaran afectades al compliment del mandat inclòs en l’apartat anterior.

2. Totes les mencions de Radiotelevisió Valenciana, SA, en esta llei s’entendran realitzades a Radiotelevisió Valenciana, SAU, en liquidació.


Trenta-dos. Del reingrés al servici actiu procedent de la situació de servicis especials
Durant 2014 i a l’efecte del que preveu l’article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, el reingrés al servici actiu procedent de la situació de servicis especials tindrà el mateix tractament i les mateixes garanties retributives que els establits en la llei esmentada per als supòsits de cessament del personal funcionari de carrera.

Trenta-tres. De la documentació del projecte de llei de pressuposts de la Generalitat
Durant 2014 s’adoptaran les mesures legals i administratives necessàries per a la incorporació al procés d’elaboració dels pressuposts de la Generalitat d’un informe d’avaluació d’impacte de gènere. A este efecte, mitjançant un decret del Consell, es constituirà una comissió responsable d’impulsar i coordinar l’elaboració d’este informe.

D’acord amb açò, els pressuposts de 2015, i a manera d’implantació progressiva, incorporaran l’informe a l’efecte de recollir una anàlisi de gènere del personal al servici de la Generalitat.

Trenta-quatre. Dels llocs de treball de metges forenses. Adaptació de les relacions de llocs de treball de metges forenses dels instituts de medicina legal d’Alacant, Castelló i València al que preveu la Llei orgànica 19/2003, de 23 de desembre
1. S’adapten les relacions de llocs de treball dels instituts de medicina legal d’Alacant, Castelló i València al que preveuen la Llei orgànica 19/2003, de 23 de desembre, i el Reial decret 1.033/2007, de 20 de juliol, introduint, per a tots els llocs adscrits al cos de metges forenses dins d’estos instituts, els conceptes retributius de complement general del lloc i complement específic en substitució del complement de destinació, inclòs el grup poblacional, i complement autonòmic transitori.

2. S’establixen i aproven les quanties del complement específic assignat als llocs de treball adscrits al cos de metges forenses al servici de l’administració de justícia, dins dels instituts de medicina legal d’Alacant, Castelló i València, d’acord amb els imports que es detallen:


Província Càrrec Grup salarial Complement específic anual
València Director NJ302 8.611,20
Subdirector NJ315 7.978,32
Cap de servicis NJ361 7.978,32
Cap de secció NJ316 7.345,44
Metge forense NJ329 5.459,52
Alacant i Castelló Director NJ313 8.537,52
Cap de servicis NJ364 7.904,64
Cap de secció NJ317 7.271,76
Metge forense NJ333 5.459,52


3. Les esmentades quanties de complement específic s’abonaran a partir de l’1 de gener de 2014, substituint les percebudes en concepte de complement autonòmic transitori i aplicant-se, amb caràcter simultani i en substitució del complement de destinació, inclòs el grup poblacional, els imports del complement general del lloc prevists en la Llei de pressuposts generals de l’Estat per a 2014.
Les quanties d’ambdós complements s’actualitzaran d’acord amb l’increment general de les retribucions que s’establisca cada any en les lleis de pressuposts generals de l’Estat i de la Generalitat.DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. De les retribucions del personal laboral
Fins que no es formalitze el conveni o convenis a què es referix l’article 31 d’esta llei, les retribucions del personal laboral se subjectaran al que preveu l’article 24 de la present llei, sense perjuí, si és el cas, d’ulteriors regularitzacions.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. De la coordinació amb diputacions
D’acord amb el que disposa l’article 7 de la Llei 2/1983, de 4 d’octubre, per la qual es declaren d’interés general per a la Comunitat Valenciana determinades funcions pròpies de les diputacions provincials, s’uniran, com a annex al Pressupost de la Generalitat per a l’exercici 2014, els pressupostos aprovats per les diputacions provincials d’Alacant, Castelló i València, per a eixe mateix any, que seran publicats en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Segona. Del desplegament i execució d’esta llei
S’autoritza el Consell perquè, a proposta de la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en l’àrea d’hisenda, dicte les disposicions necessàries per al desplegament i execució del que disposa esta llei.

Tercera. Entrada en vigor
Esta llei entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2014.

Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta Llei.

València, 26 de desembre de 2013

El president de la Generalitat
ALBERTO FABRA PARTANNEX III
Imports corresponents al component retributiu relacionat amb la formació permanent dels funcionaris de carrera dels diferents cossos docents – any 2014

Sexeni Import mensual Import acumulat
Primer 76,96 76,96
Segon 81,51 158,47
Tercer 93,24 251,71
Quart 101,49 353,20
Quint 58,99 412,19
RELACIÓ D’ESMENES APROVADES PER LES CORTS AL
PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS DE LA
GENERALITAT PER A L’EXERCICI 2014

De la secció 05. Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua
Alta
Secció 05 Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua
Servici 05 Secretaria Autonòmica d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua
Centre gestor 02 Direcció General de Producció Agrària i Ramadera

Programa 542.20 Investigació i tecnologia agrària
Capítol II Compra de béns corrents i despeses de funcionament
Concepte econòmic G22700 Treballs realitzats per altres empreses i professionals
Import: 6.254.800,00
Alta: 800.000,00
Total: 7.054.800,00
Baixa
Secció 05 Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua
Servici 05 Secretaria Autonòmica d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua
Centre gestor 02 Direcció General de Producció Agrària i Ramadera

Programa 714.20 Foment i garantia agrària
Capítol III Despeses financeres
Línia
Import: 800.000,00
Baixa: - 800.000,00
Total: 0,00
Total altes: 800.000,00
Total baixes: - 800.000,00
Total: 0,00.

*******************

Secció 05 Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua
Servici 03 Secretaria Autonòmica de Comunicació
Centre gestor 01 Direcció General de Relacions Informatives i Promoció Institucional
Programa 462.20 Promoció institucional
Capítol IV Transferències corrents
On diu: Línia T2400000 Beques pràctiques professionals de publicitat i telecomunicacions,
Ha de dir: Línia T2400000 Beques pràctiques professionals de publicitat.

*******************

Alta
Secció 05 Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua
Servici 00 Subsecretaria
Centre gestor 01 Subsecretaria
Programa 711.10 Direcció i servicis generals
Capítol II Compra de béns corrents i despeses de funcionament
Import: 4.938.730,00
Alta: 1.500.000,00
Total: 6.438.730,00
Baixa
Secció 05 Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua
Servici 03 Secretaria Autonòmica de Comunicació
Centre gestor 01 Direcció General de Relacions Informatives i Promoció Institucional
Programa 462.20 Promoció institucional
Capítol II Compra de béns corrents i despeses de funcionament
Import: 2.470.790,00
Baixa: -1.500.000,00
Total: 970.790,00
Total altes: 1.500.000,00
Total baixes: -1.500.000,00
Total: 0,00.
De la secció 06. Hisenda i Administració Pública
Servici 02
Centre gestor 02
Programa 613.10
FP4
Cal afegir un punt en la Problemàtica sobre la qual s’actua:
4. Lluita contra el frau fiscal.

*******************

Programa 612.50
Fitxa FP4
En Problemàtica sobre la qual s’actua 3
On diu: retencions […] sector públic,
Ha de dir: Retencions i compensacions de deute entre qualsevol persona física o jurídica i la Generalitat o qualsevol de les entitats que conformen el seu sector públic.


De la secció 08. Infraestructures, Territori i Medi Ambient
Programa 442.40
Fitxa FP4
En Objectiu bàsic 2.1
On diu: mig forestal,
Ha de dir: medi forestal.

*******************

Alta
Secció 08 Infraestructures, territori i medi ambient
Servici 02 Secretaria Autonòmica d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient
Centre gestor 01 Direcció General d’Obres Públiques, Projectes Urbans i Habitatge
Programa 431.10 Arquitectura, habitatge i projectes urbans
Capítol VII Transferències de capital
Línia T6814 Actuacions urbanes de rehabilitació, reurbanització i dotació equipaments
Import: 1.506.840,00
Alta: 100.900,00
Total: 1.607.740,00
Baixa
Secció 08 Infraestructures, territori i medi ambient
Servici 02 Secretaria Autonòmica d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient
Centre gestor 01 Direcció General d’Obres Públiques, Projectes Urbans i Habitatge
Programa 431.10 Arquitectura, habitatge i projectes urbans
Capítol VII Transferències de capital
Línia T0306000 Anualitat convenis desenrotllament local
Import: 2.168.100,00
Baixa: -100.900,00
Total: 2.067.200,00
On diu:
Relació de beneficiaris de la línia nominativa:
T6814 Actuacions urbanes de rehabilitació, reurbanització i dotació equipaments
Beneficiaris Import
Conveni urbanització centre històric -
Aj. d’Alzira 500.000,00
Conveni rehabilitació - Aj. de Riba-roja de Túria 500.000,00
Construcció edifici polivalent - Aj. de Gaibiel 10.000,00
Rehab. centre històric 3a fase - Aj. de Sogorb 300.000,00
Rehab. muralla Mascarell - Aj. de Nules 16.840,00
Rehab. edifi. casa consistorial - Aj. del Puig
de Santa Maria 180.000,00
Total: 1.506.840,00,
Ha de dir:
Relació de beneficiaris de la línia nominativa:
T6814 Actuacions urbanes de rehabilitació, reurbanització i dotació equipaments

Beneficiaris Import
Conveni urbanització centre històric -
Aj. d’Alzira 500.000,00
Conveni rehabilitació - Aj. de Riba-roja de Túria 500.000,00
Construcció edifici polivalent - Aj. de Gaibiel 10.000,00
Rehab. centre històric 3a fase - Aj. de Sogorb 300.000,00
Rehab. muralla Mascarell - Aj. de Nules 16.840,00
Rehab. edifi. casa consistorial -
Aj. del Puig de Santa Maria 180.000,00
Urbanització centre històric.
Ajuntament d’Artana 100.900,00
Total: 1.607.740,00
Total altes: 100.900,00
Total baixes: - 100.900,00
Total: 0,00.

*******************

Alta
Secció 08 Infraestructures, territori i medi ambient
Servici 02 Secretaria Autonòmica d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient
Centre gestor 01 Direcció General d’Obres Públiques, Projectes Urbans i Habitatge
Programa 431.10 Arquitectura, habitatge i projectes urbans
Capítol VI Inversions reals
Nou projecte: ER250001 Reforma i manteniment habitatge pública

Import: 0,00
Alta: 3.750.000,00
Total: 3.750.000,00
Baixa
Secció 08 Infraestructures, territori i medi ambient
Servici 02 Secretaria Autonòmica d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient
Centre gestor 02 Direcció General de Transports i Logística
Programa 513.30 Planificació, transports i logística
Capítol VII Transferències de capital
Línia X4324000 Inversions Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE)
Import: 7.000.000,00
Baixa: -3.750.000,00
Total: 3.250.000,00
Conseqüència d’esta esmena:
Secció 08 Infraestructures, territori i medi ambient
Entitat 00057 Entitat d’Infraestructures de la Generalitat
Capítol d’ingrés VII Transferències de capital
Compte A-3) I 1a Subvencions de capital de la Generalitat en l’exercici corrent
Import: 7.000.000,00
Baixa ingrés: -3.750.000,00
Total ingrés: 3.250.000,00
Secció 08 Infraestructures, territori i medi ambient
Entitat 00057 Entitat d’Infraestructures de la Generalitat
Capítol de despesa A) II 3 Immobilitzat en curs i bestretes
Saldo: 180.465.700,00
Baixa: -3.750.000,00
Total saldo: 176.715.700,00
Baixa ingrés: -3.750.000,00
Baixa despesa: -3.750.000,00
Net: 0,00
Total altes: 3.750.000,00
Total baixes: -3.750.000,00
Total: 0,00.

*******************

Alta
Secció 08 Infraestructures, territori i medi ambient
Servici 02 Secretaria Autonòmica d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient
Centre gestor 05 Direcció General de Qualitat Ambiental
Programa 442.50 Qualitat ambiental
Capítol VI Inversions reals
Projecte ÀT000000 Investigació i assistències tècniques
Import: 851.260,00
Alta: 79.110,00
Total: 930.370,00
Alta
Secció 08 Infraestructures, territori i medi ambient
Servici 02 Secretaria Autonòmica d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient
Centre gestor 05 Direcció General de Qualitat Ambiental
Programa 442.50 Qualitat ambiental
Capítol VI Inversions reals
Nou projecte: FN900020 Actuacions en matèria de contaminació atmosfèrica
Import: 0,00
Alta: 40.980,00
Total: 40.980,00
Baixa
Secció 08 Infraestructures, territori i medi ambient
Servici 02 Secretaria Autonòmica d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient
Centre gestor 05 Direcció General de Qualitat Ambiental
Programa 442.50 Qualitat ambiental
Capítol VI Inversions reals
Projecte AT000G98 Rev. docs. proj.. i elab. bases preus. tract. dades espacials
Import: 88.740,00
Baixa: -88.740,00
Total: 0,00
Baixa
Secció 08 Infraestructures, territori i medi ambient
Servici 02 Secretaria Autonòmica d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient
Centre gestor 05 Direcció General de Qualitat Ambiental
Programa 442.50 Qualitat ambiental
Capítol VI Inversions reals
Projecte FN740000 Descont. sòls, elim. pneumàtics i segellat abocadors
Import: 1.539.980,00
Baixa: -31.350,00
Total: 1.508.630,00
Total altes: 120.090,00
Total baixes: -120.090,00
Total: 0,00.

*******************

Alta
Secció 08 Infraestructures, territori i medi ambient
Servici 02 Secretaria Autonòmica d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient
Centre gestor 02 Direcció General de Transports i Logística
Programa 513.30 Planificació, transports i logística
Capítol VI Inversions reals
Nou projecte AT000 Est. i proi. línia ferroviària Sagunt-Terol mercaderies
Import: 0,00
Alta: 30.000,00
Total: 30.000,00
Baixa
Secció 08 Infraestructures, territori i medi ambient
Servici 02 Secretaria Autonòmica d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient
Centre gestor 02 Direcció General de Transports i Logística
Programa 513.30 Planificació, transports i logística
Capítol VI Inversions reals
Projecte AT000G01 Elab. plans acció contra el soroll
Import: 109.110,00
Baixa: -15.000,00
Total: 94.110,00
Baixa
Secció 08 Infraestructures, territori i medi ambient
Servici 02 Secretaria Autonòmica d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient
Centre gestor 02 Direcció General de Transports i Logística
Programa 513.30 Planificació, transports i logística
Capítol VI Inversions reals
Projecte AT000G96 Seguiment implantació ample estàndard corredor mediterrani
Import: 50.000,00
Baixa: - 15.000,00
Total: 35.000,00
Total altes: 30.000,00
Total baixes: - 30.000,00
Total: 0,00.

*******************

Alta
Secció 08 Infraestructures, territori i medi ambient
Servici 02 Secretaria Autonòmica d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient
Centre gestor 01 Direcció General d’Obres Públiques, Projectes Urbans i Habitatge
Programa 431.10 Arquitectura, habitatge i projectes urbans
Capítol II Compra de béns corrents i despeses de funcionament
Concepte econòmic G227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals
Import: 897.180,00
Alta: 4.000.000,00
Total: 4.897.180,00
Baixa
Secció 08 Infraestructures, territori i medi ambient
Servici 02 Secretaria Autonòmica d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient
Centre gestor 01 Direcció General d’Obres Públiques, Projectes Urbans i Habitatge
Programa 513.10 Infraestructures públiques
Capítol II Compra de béns corrents i despeses de funcionament
Concepte econòmic G209 Cànons
Import: 18.162.300,00
Baixa: -4.000.000,00
Total: 14.162.300,00
Total altes: 4.000.000,00
Total baixes: -4.000.000,00
Total: 0,00.


De Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
Secció 08 Infraestructures, Territori i Medi Ambient
Entitat 00009 Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
Capítol despesa I Despeses de personal
Compte G) 6.a) Sous, salaris i assimilats
Import: 47.644,98 milers d’euros
Alta: 1.885,60 milers d’euros
Total: 49.530,58 milers d’euros
Secció 08 Infraestructures, Territori i Medi Ambient
Entitat 00009 Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
Capítol despesa I Despeses de personal
Compte G) 6.b) Càrregues socials
Import: 16.558,05 milers d’euros
Alta: 565,00 milers d’euros
Total: 17.123,05 milers d’euros
Secció 08 Infraestructures, Territori i Medi Ambient
Entitat 00009 Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
Capítol despesa II Compra de béns corrents i despeses de funcionament
Compte G) 7.a) Servicis exteriors
Import: 37.016,48 milers d’euros
Baixa: -2.450,60 milers d’euros
Total: 34.565,88 milers d’euros
Alta despesa: 2.450,60 milers d’euros
Baixa despesa: -2.450,60 milers d’euros
Net de despesa: 0,00 milers d’euros.


De la secció 09. Educació, Cultura i Esport
Programa 422.20 Ensenyament primari
Fitxa FP4
En Objectiu bàsic
On diu: 2.1.Millorar les infraestructures educatives,
Ha de dir: Millorar les infraestructures educatives en centres de titularitat de la Generalitat.
En Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

On diu: 2.2.4. Ampliar i millorar la xarxa de centres d’Educació Infantil i Primària,
Ha de dir: 2.2.4. Ampliar i millorar la xarxa de centres d’Educació Infantil i Primària de titularitat de la Generalitat.

*******************

Programa 453.40 Arts Plàstiques i Escèniques
Fitxa FP4
En Problemàtica sobre la qual s’actua
Cal afegir el punt següent:
4. Millorar la producció i l’oferta cultural.
En Objectiu bàsic
Cal afegir el punt següent:
4.1. Millorar l’oferta cultural que permeta la programació estable de teatre, música i audiovisual.
En Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

Cal afegir el punt següent:
4.1.1. Incrementar la presència de la programació del Circuit de teatre, música audiovisual obrint-la a tots els municipis de la Comunitat Valenciana.

*******************

Programa 421.50
Fitxa FP4
En Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu
On diu:

2.1.1. Elaboració d’informes i propostes amb resultats d’avaluacions i estudis realitzats i elevació a òrgans competents,
Cal afegir:
de millora
I dirà:

2.1.1. Elaboració d’informes i propostes de millora amb resultats d’avaluacions i estudis realitzats i elevació a òrgans competents.


******************

Programa 421.50
Fitxa FP4
En Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu
On diu:
2.4.1. Estudi de conflictivitat en centres i determinació de programes per a la intervenció junt amb el Comitè d’Experts de l’Observatori per a la Convivència Escolar,
Cal substituir «conflictivitat» per «convivència». I dirà:
2.4.1. Estudi de la convivència en centres i determinació de programes per a la intervenció junt amb el Comitè d’Experts de l’Observatori per a la Convivència Escolar.

*******************

Programa 421.80 Administració general d’ensenyament
Fitxa FP4
En Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu
Cal afegir: Arreplegar els suggeriments i les iniciatives de les federacions d’associacions d’estudiants i de les federacions i associacions de mares i pares.

*******************

Programa 421.20 Administració de personal i relacions sindicals
Fitxa FP4
En Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu
On diu:
2.1.1. Assistència tècnica a les meses sectorials i les meses tècniques, les meses d’alumnes, les meses de pares, la comissió sectorial de salut laboral i tots els fòrums de negociació que hi ha en la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport relatius al personal docent dependent de l’administració educativa (comissions de seguiment, acords, permanent de directors de centres, meses de privada-concertada, etc.).
Cal afegir: «i mares».
2.1.1. Assistència tècnica a les meses sectorials i les meses tècniques, les meses d’alumnes, les meses de pares i mares, la comissió sectorial de salut laboral i tots els fòrums de negociació que hi ha en la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport relatius al personal docent dependent de l’administració educativa (comissions de seguiment, acords, permanent de directors de centres, meses de privada-concertada, etc.).

*******************

Alta
Secció 09 Educació, Cultura i Esport
Servici 03 Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport
Centre gestor 01 Direcció General de Cultura
Programa 452.10 Llibre, arxius i biblioteques
Capítol IV Transferències corrents
Línia T2613000 Increment bibliogràfic biblioteques i agències lectura xarxa de la Generalitat i adquisició de col·leccions bibliogràfiques publicades per editorials valencianes
Import: 300.000,00
Alta: 12.020,00
Total: 312.020,00
Baja
Secció 09 Educació, Cultura i Esport
Servici 03 Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport
Centre gestor 01 Direcció General de Cultura
Programa 452.10 Llibre, arxius i biblioteques
Capítol IV Transferències corrents
Línia T0313000 Distinció de la Generalitat al mèrit cultural
Import: 240.410,00
Baixa: -12.020,00
Total: 228.390,00
On diu:
Relació de beneficiaris de la línia nominativa:
T0313000 Distinció de la Generalitat al mèrit cultural
Beneficiaris Import
Santiago Grisolía García 12.025,44
Manuel Valdés Blasco 12.020,24
María Consuelo Reyna Doménech 12.020,24
Antonio Mestre Sanchis 12.020,24
Joaquín Michavila Asensi 12.020,24
José Bernabeu Alberola 12.020,24
Miquel Navarro Navarro 12.020,24
María Desamparados Conejos Gómez 12.020,24
Amparo Rivelles Ladrón de Guevara 12.020,24
Federico García Moliner 12.020,24
José Esteve Edo 12.020,24
María Luz Terrada Ferrandis 12.020,24
Vicente Luna Cerveró 12.020,24
Francisco Brines Bañó 12.020,24
Juan García Ripollés 12.020,24
Alberto González Vergel 12.020,24
Ignacio Bayarri Lluch 12.020,24
Manuel Silvestre Montesinos 12.020,24
Francisco Cano Lorenza 12.020,24
Ramón de Soto Arándiga 12.020,24
Total: 240.410,00,

Ha de dir:
Relació de beneficiaris de la línia nominativa:
T0313000 Distinció de la Generalitat al mèrit cultural
Beneficiaris Import
Santiago Grisolía García 12.025,44
Manuel Valdés Blasco 12.020,24
María Consuelo Reyna Doménech 12.020,24
Antonio Mestre Sanchis 12.020,24Joaquín Michavila Asensi 12.020,24
José Bernabeu Alberola 12.020,24
Miquel Navarro Navarro 12.020,24
María Desamparados Conejos Gómez 12.020,24
Federico García Moliner 12.020,48
José Esteve Edo 12.020,24
María Luz Terrada Ferrandis 12.020,24
Vicente Luna Cerveró 12.020,24
Francisco Brines Bañó 12.020,24
Juan García Ripollés 12.020,24
Alberto González Vergel 12.020,24
Ignacio Bayarri Lluch 12.020,24
Manuel Silvestre Montesinos 12.020,24
Francisco Cano Lorenza 12.020,24
Ramón de Soto Arándiga 12.020,24
Total: 228.390,00
Total altes: 12.020,00
Total baixes: -12.020,00
Total: 0,00.

*******************

Alta
Secció 09 Educació, Cultura i Esport
Servici 02 Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació
Centre gestor 03 Direcció General d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència
Programa 422.60 Universitat i estudis superiors
Capítol IV Transferències corrents
Nova línia: T0025000 Conveni Universitat Internacional Menéndez Pelayo
Beneficiaris: Universitat Internacional Menéndez Pelayo
Descripció i finalitat: Col·laborar en el finançament d’activitats acadèmiques i culturals segons conveni de col·laboració
Import: 0,00
Alta: 25.000,00
Total: 25.000,00
Baja
Secció 09 Educació, Cultura i Esport
Servici 02 Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació
Centre gestor 03 Direcció General d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència
Programa 422.60 Universitat i estudis superiors
Capítol IV Transferències corrents
Línia F5791000 Fundació Universitat Internacional de València
Import: 2.069.960,00
Baixa: -25.000,00
Total: 2.044.960,00
Conseqüència d’esta esmena:
Secció 09 Educació, Cultura i Esports
Entitat 00083 Fundació de la Comunitat Valenciana Universitat Internacional de València
Despeses:
Capítol II Despeses de funcionament
Import 1.575.270,00
Baixa: -25.000,00
Total: 1.550.270,00
Ingressos:
Codi 43000 Transf. de la conselleria a la qual està adscrit
Import: 2.069.960,00
Baixa: -25.000,00
Total: 2.044.960,00
Total altes: 25.000,00
Total baixes: -25.000,00
Total: 0,00.

*******************

Alta
Secció 09 Educació, Cultura i Esport
Servici 03 Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport
Centre gestor 01 Direcció General de Cultura
Programa 453.40 Arts plàstiques i escèniques
Capítol IV Transferències corrents
Nova línia: Denominació: Setmana de la Moda
Beneficiaris: Associació Setmana de la Moda de València
Descripció i finalitat: Finançar els despeses d’organització del Certamen de la Setmana de la Moda de València
Mode de concessió: Nominativa
Import: 0,00
Alta: 100.000,00
Total: 100.000,00

Baixa
Secció 09 Educació, Cultura i Esport
Servici 03 Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport
Centre gestor 01 Direcció General de Cultura
Programa 453.40 Arts plàstiques i escèniques
Import
Capítol II Compra de béns corrents i despeses de funcionament 679.700,00
Baixa: -100.000,00
Total: 579.700,00
Total altes: 100.000,00
Total baixes: -100.000,00
Total: 0,00.

*******************

Alta
Secció 09 Educació, Cultura i Esport
Servici 02 Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació
Centre gestor 05 Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial
Programa 422.40 Formació professional i ensenyaments de règim especial
Capítol IV Transferències corrents
Nova línia: Denominació: Confederació d’Organitzacions Empresarials de la Comunitat Valenciana
Beneficiaris: Confederació d’Organitzacions Empresarials de la Comunitat Valenciana
Descripció i finalitat: Finançar la prospecció d’empreses participants en la formació professional dual
Mode de concessió: Nominativa
Import: 0,00
Alta: 100.000,00
Total: 100.000,00

Baixa
Secció 09 Educació, Cultura i Esport
Servici 02 Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació
Centre gestor 05 Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial
Programa 422.40 Formació professional i ensenyaments de règim especial
Import
Capítol II Compra de béns corrents i despeses
de funcionament 3.090.600,00
Baixa: -100.000,00
Total: 2.990.600,00
Total altes: 100.000,00
Total baixes: -100.000,00
Total: 0,00.

*******************

Secció 09 Educació, Cultura i Esport
Servici 02 Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació
Centre gestor 03 Direcció General d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència
Programa 422.60 Universitat i estudis superiors
FP4 Memòria d’actuacions
On diu: FP4 Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors,
Ha de dir: FP4 Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors. S’afig: 3.3.2. Exceptuar l’alumnat que tinga la condició de víctima de violència de gènere dels requisits econòmics i acadèmics exigits en la convocatòria de beques per a la realització d’estudis universitaris.

*******************

Secció 09 Educació, Cultura i Esport
Servici 03 Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport
Centro gestor 01 Direcció General de Cultura
Programa 454.10 Promoció cultural
Capítol IV. Transferències corrents
Línea T1347000 Aules de la tercera edat
On diu:
Relació de beneficiaris de la línia nominativa:
T1347000 Aules de la tercera edat
Beneficiaris Import
Ajuntament de Castelló 8.394,00
Ajuntament Elda 10.106,00
Ajuntament Dénia 9.717,00
Ajuntament Alcoi 11.078,00
Aules tercera edat 24.237,00
Aules tercera edat Proted
València Jesús/Patraix 12.299,00
Aules tercera edat Asaute València 20.365,00
Aules tercera edat Asaute Alacant 13.364,00,
Ha de dir:
Relació de beneficiaris de la línia nominativa:
T1347000 Aules de la tercera edat
Beneficiaris Import
Ajuntament de Castelló 8.394,00
Ajuntament Elda 10.106,00
Ajuntament Dénia 9.717,00
Ajuntament Alcoi 11.078,00
Aules tercera edat Proted
València-Grau 24.237,00
Aules tercera edat Proted
València Jesús/Patraix 12.299,00
Aules tercera edat Asaute València 20.365,00
Aules tercera edat Asaute Alacant 13.364,00.


De CulturArts Generalitat
Fitxa FP4
En Problemàtica sobre la qual s’actua
Cal afegir el punt següent:
2. Potenciar l’ús del valencià en les actuacions culturals.
En Objectiu bàsic
Cal afegir el punt següent:
2.1. Mantindre una programació estable en valencià en tots els teatres programats o gestionats per CulturArts.
En principals línies d’actuació per a aconseguir l’objectiu i indicadors
Afegir el punt següent:
2.1.1. Millorar i fomentar la presència en l’oferta cultural de CulturArts de les obres en valencià.
De la secció 11. Economia, Indústria, Turisme i Ocupació
Programa 315.10 Condicions de Treball, Cooperativisme i Economia Social
Fitxa FP4
En Problemàtica sobre la qual s’actua
On diu: 2.Ordenar l’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social per al control de les condicions de treball, i resoldre els expedients sancionadors de l’ordre social i en prevenció de riscos laborals,

Ha de dir: 2.Ordenar l’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social per al control de les condicions de treball, amb especial incidència en l’economia irregular i l’ocupació submergida, i resoldre els expedients sancionadors de l’ordre social i en prevenció de riscos laborals,

*******************

Programa 315.10
Fitxa FP4
En Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i els indicadors 3.1.1
Cal afegir al final: a través d’accions de sensibilització amb distints sectors de la societat valenciana.

*******************

Programa 315.10
Fitxa FP4
En Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i els indicadors 3.2.3
Cal afegir al final: i també als col·lectius més desafavorits (dones, joves, aturats de llarga durada, majors de 45 anys).

*******************

Secció 11 Economia, Indústria, Turisme i Ocupació
Servici 03 Secretaria Autonòmica d’Indústria i Energia
Centre gestor 02. Direcció General d’Indústria
Programa 722.20 Política industrial
Capítol VII Transferències de capital
Línia T5032000 Conveni Ford Espanya
On diu: Descripció i finalitat: Eficiència industrial, formació i ocupació mediambiental mitjançant el desenrotllament dels projectes d’R+D per al llançament del C520 i del V408,
Ha de dir: Descripció i finalitat: Eficiència industrial, formació i ocupació mediambiental mitjançant el desenrotllament dels projectes d’R+D per al llançament de Mondeo, Galaxy i S-Max.

*******************

Secció 11. Economia, indústria, turisme i ocupació
Servei 04 Secretaria Autonòmica de Turisme i Comerç
Centre gestor: 04. Direcció General d’Internacionalització
Programa 762.10 Comerç exterior
FP4 Memòria d’actuacions
On diu: Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors: 1.1.1 Desenrotllament del Pla d’acció comercial exterior de la Comunitat (PASTURA),
Ha de dir: Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors: 1.1.1 Desenrotllament del Pla d’acció comercial exterior de la Comunitat (PACE).

*******************

Alta
Secció 11. Economia, Indústria, Turisme i Ocupació
Servei 04 Secretaria Autonòmica de Turisme i Comerç
Centre gestor: 04. Direcció General d’Internacionalització
Programa 762.10 Comerç exterior
Capítol VII Transferències de capital
Línia X8030 Finançament IVACE Internacional
Import: 740.000,00
Alta: 2.000.000,00
Total: 2.740.000,00
Baixa
Secció 11 Economia, Indústria, Turisme i Ocupació
Servici 04 Secretaria Autonòmica de Turisme i Comerç
Centre gestor 04 Direcció General d’Internacionalització
Programa 762.10 Comerç exterior
Capítol IV Transferències corrents
Línia T8013 Promoció: Suport a la promoció internacional dels productes i les marques de la Comunitat Valenciana
Import: 8.500.000,00
Baixa: -2.000.000,00
Total: 6.500.000,00
Conseqüència d’esta esmena:
Ingressos FP3
Secció Economia, Indústria, Turisme i Ocupació
Entitat 00027 Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
Capítol VII Transferències de capital de la Generalitat Valenciana
Codi ingrés: 73000
Import: 58.538.360,00
Alta: 2.000.000,00
Total: 60.538.360,00
Despeses
Secció Economia, Indústria, Turisme i Ocupació
Entitat 00027 Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
Capítol VIII Actius financers
Codi PT055000 Finançament empresarial
Import: 50.145.450,00
Alta: 2.000.000,00
Total: 52.145.450,00
Total ingressos: 2.000.000,00
Total despeses: 2.000.000,00
Net: 0,00.Del Servei Valencià d’Ocupació i Formació (SERVOF)
Secció 11
Servici 31
Centre gestor: Servici Valencià d’Ocupació i Formació
Programa 322.52 Formació i qualificació professional
Capítol IV
Línia T2289000
On diu: Descripció i finalitat: Accions de formació professional dirigides preferentment a elevar la qualificació dels desocupats o complementàriament de treballadors ocupats,
Ha de dir: Descripció i finalitat: Desenrotllar accions de formació professional dirigides preferentment a elevar la qualificació dels desocupats desenrotllades a través de CEC, COEPA, CEV, Fundació Formació Empresa i CIERVAL.

*******************

Secció 11
Servici 31
Centre gestor: Servici Valencià d’Ocupació i Formació
Programa 322.52 Formació i qualificació professional
Capítol IV
Línia T2966000
On diu: Descripció i finalitat: Accions de formació professional dirigides preferentment a elevar la qualificació dels desocupats o complementàriament de treballadors ocupats,
Ha de dir: Descripció i finalitat: Desenrotllar accions de formació professional dirigides preferentment a elevar la qualificació dels desocupats a través de l’entitat Fundació FOREM-PV.

*******************

Secció 11
Servici 31
Centre gestor: Servici Valencià d’Ocupació i Formació
Programa 322.52 Formació i qualificació professional
Capítol IV
Línia T2967000
On diu: Descripció i finalitat: Accions de formació professional dirigides preferentment a elevar la qualificació dels desocupats o complementàriament de treballadors ocupats,
Ha de dir: Descripció i finalitat: Desenrotllar accions de formació professional dirigides preferentment a elevar la qualificació dels desocupats a través de l’entitat Institut Formació Estudis Socials (IFES).


*******************

Secció 11
Servici 31
Centre gestor: Servici Valencià d’Ocupació i Formació
Programa 322.52 Formació i qualificació professional
Capítol IV
Línia T5687000
On diu: Descripció i finalitat: Suport, mitjançant la utilització del llenguatge de signes, per a persones amb discapacitat auditiva que participen en accions de formació professional,
Ha de dir: Descripció i finalitat: Suport, mitjançant la utilització del llenguatge de signes, per a persones amb discapacitat auditiva que participen en accions formatives dins de l’àmbit del subsistema de la formació professional per a l’ocupació, així com accions de gestió d’ofertes, demandes i suport a la inserció d’estes persones.

*******************

Secció 11
Servici 31
Centre gestor: Servici Valencià d’Ocupació i Formació
Programa 322.52 Formació i qualificació professional
Capítol IV
Línia T5636000
On diu: Descripció i finalitat: Finançar les operacions corrents i l’exercici d’activitats per a la consecució dels fins propis,

Ha de dir: Descripció i finalitat: Desenrotllament de projectes formatius que afavorisquen l’emprenedurisme i d’accions formatives dirigides a la qualificació dels treballadors desocupats.

*******************

Secció 11
Servici 31
Centre gestor: Servici Valencià d’Ocupació i Formació
Programa 322.51 Foment d’ocupació
Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

On diu: 3.1.2. Donar suport a l’accés al mercat laboral ordinari dels desocupats amb discapacitat, fomentant la contractació indefinida intemporal, com també la transformació de contractes temporals en indefinits,
Ha de dir: 3.1.2. Donar suport a l’accés al mercat laboral ordinari dels desocupats amb discapacitat, fomentant la contractació indefinida i temporal, com també la transformació de contractes temporals en indefinits.De la secció 16. Benestar Social
Programa 134.10
Fitxa FP 4
En Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors 1.1.1
On diu: Pla director de la cooperació valenciana 2013-2016,
Ha de dir: Pla director de la cooperació valenciana 2014-2017.

*******************


Alta
Secció 16 Benestar social
Servici 02 Secretaria Autonòmica de Família i Solidaritat
Centre gestor 01 Direcció General de Família i Dona
Programa 323.10 Promoció de les famílies i les dones
Capítol IV Transferències corrents
Nova línia: Denominació: Manteniment locals associacions dones i famílies
Beneficiaris prevists: Associacions de dones i famílies
Mode de concessió: Nominativa a distribuir
Tipus: Resolució
Descripció i finalitat: Ajudes associacions per a atendre el manteniment de locals en què realitzen la seua activitat
Import: 0,00
Alta: 50.000,00
Total: 50.000,00
Baixa
Secció 16 Benestar Social
Servici 02 Secretaria Autonòmica de família i Solidaritat
Centre gestor 01 Direcció General de Família i Dona
Programa 323.10 Promoció de les famílies i les dones
Capítol II Compra de béns corrents i despeses de funcionament
Import: 13.047.000,00
Baixa: -50.000,00
Total: 12.997.000,00
Total altes: 50.000,00
Total baixes: -50.000,00
Total: 0,00.

*******************

Alta
Secció 16 Benestar Social
Servici 02 Secretaria Autonòmica de Família i Solidaritat
Centre gestor 02 Direcció General d’Integració i Cooperació
Programa 134.10 Cooperació internacional al desenrotllament
Capítol IV Transferències corrents
Nova línia: Denominació: Conveni fons humanitari d’ajuda d’emergència i ajuda humanitària
Beneficiaris prevists: Ministeri d’Assumptes Exteriors i Cooperació

Mode de concessió: Nominativa/conveni
Descripció i finalitat: Col·laboració en la creació del fons humanitari d’ajuda d’emergència i ajuda humanitària a nivell estatal destinat a finançar l’actuació d’organismes multilaterals especialitzats en acció humanitària per a intervencions en crisi
Import: 0,00
Alta: 50.000,00
Total: 50.000,00
Baixa
Secció 16 Benestar Social
Servici 01 Subsecretaria
Centre Gestor: 01 Subsecretaria
Programa 311.10 Direcció i servicis generals
Capítol II: G202. Arrendaments d’edificis i altres construccions

Import: 287.190,00
Baixa: -50.000,00
Total: 237.190,00
Total altes: 50.000,00
Total baixes: -50.000,00
Total: 0,00.

*******************

Alta
Secció 16 Benestar Social
Servici 01 Subsecretaria
Centre gestor 01 Subsecretaria
Programa 311.10 Direcció i servicis generals
Capítol II: G22700 Treballs realitzats per altres empreses i professionals
Import: 876.340,00
Alta: 87.040,00
Total: 963.380,00
Baixa
Secció 16 Benestar Social
Servici 01 Subsecretaria
Centre gestor 01 Subsecretaria
Programa 311.10 Direcció i servicis generals
Capítol II: G202. Arrendaments d’edificis i altres construccions

Import: 287.190,00
Baixa: -87.040,00
Total: 200.150,00
Total altes: 87.040,00
Total baixes: -87.040,00
Total: 0,00.De la secció 20. Despeses diverses
Programa 612.60 Despeses diverses
Fitxa FP7
Línia T0464000 Participació Consorci de Bombers
On diu: Beneficiaris prevists: Consorcis Provincials Bombers. Alacant: 8,811; Castelló: 3,278; València: 9,911,
Ha de dir: Beneficiaris prevists: Consorcis Provincials Bombers. Alacant: 8,500; Castelló: 3,580; València: 9,920.

*******************

Alta
Secció 20 Despeses diverses
Servici 01 Despeses diverses
Centre gestor 00 Despeses diverses
Programa 612.60 Despeses diverses
Capítol VII Transferències de capital
Nova línia: T6415000 Conveni Gaetà Huguet
Regulació: Nominativa
Beneficiari: Ajuntament de Castelló
Descripció i finalitat: Finançar la remodelació del recinte municipal Gaetà Huguet
Import: 0,00
Alta: 1.426.000,00
Total: 1.426.000,00
Baixa
Secció 20 Despeses diverses
Servici 01 Despeses diverses
Centre gestor 00 Despeses diverses
Programa 612.60 Despeses diverses
Capítol VII Transferències de capital
Línia: T5097000 Conveni Ajuntament de Castelló. Rehabilitació hort de Sogueros
Import: 2.000.000,00
Baixa: -1.426.000,00
Total: 574.000,00
Total altes: 1.426.000,00
Total baixes: -1.426.000,00
Total: 0,00.De la secció 22. Governació i Justícia
Programa 222.20 Formació IVASPE
Fitxa FP4
En Problemàtica sobre la qual s’actua:

On diu: 1. Formació d’operatius d’emergències i policies locals de la Comunitat Valenciana,
Ha de dir: 1. Formació d’operatius d’emergències i personal de la seguretat pública de la Comunitat Valenciana.

*******************
Programa 222.20 Formació IVASPE
Fitxa FP4
En Objectiu bàsic:
On diu: 1.2 Policia Local. Formació,
Ha de dir: 1.2 Policia Local i altre personal de la seguretat pública. Formació.

*******************

Programa 111.80
Fitxa FP4
En problemàtica sobre la qual s’actua 2
On diu: Promoció de l’autogovern,
Ha de dir: Defensa i promoció de l’autogovern.

*******************

Tom IV Annex de dades de personal
Secció 22 Governació i justícia
Servici 03 Secretaria Autonòmica de Justícia
Centre gestor 01 Direcció General de Justícia
Programa 141.10 Administració de justícia
*******************

Subsanació errada
Secció 22 Governació i Justícia
Servici 02 Secretaria Autonòmica de Governació
Centre 01 DG de Seguretat Ciutadana
Programa 462.60 Processos Electorals i Consultes Populars
Fitxa FP7
Relació de beneficiaris de la línia nominativa:
T1643000 Subvenció a partits polítics per a despeses electorals
On diu:
Coalició Compromís 115.491,12
Esquerra Unida del País Valencià 111.151,72

Ha de dir:
Coalició Compromís 137.663,32
Esquerra Unida del País Valencià 88.979,52


linea
Mapa web