Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

DECRET 258/2019, de 13 de desembre, del Consell, de regulació del registre autonòmic i de procediments en relació amb les àrees industrials de la Comunitat Valenciana. [2019/12327]

(DOGV núm. 8704 de 24.12.2019) Ref. Base de dades 011182/2019

DECRET 258/2019, de 13 de desembre, del Consell, de regulació del registre autonòmic i de procediments en relació amb les àrees industrials de la Comunitat Valenciana. [2019/12327]
Índex
Títol I. Disposicions generals
Capítol únic. Objecte i àmbit
Article 1. Objecte
Article 2. Àmbit subjectiu d’aplicació
Títol II. Registre autonòmic d’entitats de gestió i modernització de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana
Capítol únic. Naturalesa, accés i procediments de comunicació

Article 3. Creació, naturalesa i adscripció
Article 4. Accés a la informació comunicada al Registre autonòmic

Article 5. Comunicació de la constitució
Article 6. Comunicació de nomenaments i cessaments
Article 7. Comunicació de la dissolució
Títol III. Classificació de les àrees industrials i enclavaments tecnològics de la Comunitat Valenciana
Capítol I. Classificació de les àrees industrials
Article 8. Inici del procediment
Article 9. Assistència i deure de col·laboració
Article 10. Proposta provisional de classificació
Article 11. Informació pública
Article 12. Sol·licituds de classificació, millora o correcció
Article 13. Classificació com a àrees industrials consolidades
Article 14. Classificació com a àrees industrials avançades
Article 15. Revisió i esmena de les sol·licituds
Article 16. Resolució definitiva de classificació
Article 17. Publicació de la classificació definitiva
Article 18. Actualització de dotacions i serveis
Capítol II. Classificació d’enclavaments tecnològics
Article 19. Inici del procediment
Article 20. Instrucció del procediment
Article 21. Resolució provisional de classificació
Article 22. Acord de classificació definitiva
Títol IV. Declaració de municipi industrial estratègic i de municipi logístic estratègic.
Capítol I. Declaració de municipi industrial estratègic
Article 23. Inici de procediment
Article 24. Instrucció del procediment
Article 25. Declaració
Article 26. Revocació de la marca
Capítol II. Declaració de municipi logístic estratègic.
Article 27. Inici del procediment de classificació
Article 28. Instrucció del procediment
Article 29. Declaració
Article 30. Revocació de la marca
Disposició addicional única. Incidència pressupostària
Disposicions finals
Primera. Habilitació normativa
Segona. Entrada en vigor


L’article 13 de Llei 14/2018, de 5 de juny, de la Generalitat, de gestió, modernització i promoció de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana, imposa a l’ajuntament que autoritze la constitució d’una entitat de gestió i modernització d’una àrea industrial, l’obligació de remetre l’acord municipal d’autorització, el conveni de col·laboració signat, el nomenament de la junta directiva i els estatuts aprovats, al Registre Autonòmic d’Entitats de Gestió i Modernització d’Àrees Industrials, el qual es crearà a aquest efecte per la conselleria competent en matèria d’indústria.
El mateix article estableix l’obligació d’inscriure en el citat registre autonòmic, els nomenaments, acceptacions i cessaments de les persones encarregades dels òrgans de govern de l’entitat creada.
El títol II d’aquest decret ve per tant a desenvolupar aquest precepte de la Llei 14/2018, establint la creació del Registre autonòmic d’entitats de gestió i modernització, i la regulació del procediment per a les comunicacions previstes en l’esmentat article 13.
Sense perjudici que aquestes entitats adquireixen legalment la seua personalitat jurídica pròpia en el moment de l’acord favorable del ple de la corporació que autoritza la seua constitució, aquest Registre autonòmic es configura exclusivament com una eina per a oferir publicitat i garantir el principi de transparència a les persones interessades, mitjançant la centralització en un únic suport electrònic de la informació bàsica sobre les entitats de gestió i modernització que s’autoritzen pels ajuntaments en les àrees industrials de la Comunitat Valenciana. Per tant, complementa, conviu i no substitueix al dret d’accés a la informació continguda en els arxius, expedients i registres municipals relacionats amb l’autorització i extinció d’aquestes entitats, conforme a la normativa vigent en matèria de procediment administratiu comú, transparència, accés a la informació pública i bon govern.

En el títol III d’aquest decret es desenvolupen els articles 34 i 37 de la citada Llei 14/2018, regulant els procediments necessaris per a la classificació dels enclavaments tecnològics i de les àrees industrials en les diferents categories previstes segons les dotacions i serveis existents.

Finalment, el títol IV d’aquest decret desenvolupa la Llei 14/2018, quant a la possible concessió autonòmica de dues marques de qualitat, les de municipi industrial estratègic i la de municipi logístic estratègic, realitzant una regulació detallada del procediment específic per a realitzar la declaració pública d’aquestes concessions.
Tot aquest desenvolupament es realitza en aplicació de la facultat atorgada al Consell en la disposició final primera de la citada llei, per a dictar quantes disposicions reglamentàries requerisca el desenvolupament i execució.
La necessitat de regular el registre autonòmic d’entitats i els procediments desenvolupats en aquest reglament deriva del mateix mandat legal dels articles 13, 34 i 37 de la Llei 14/2018 i de la succinta regulació de les marques de qualitat contingudes en el títol IV de l’esmentada norma desenvolupada.
Aquest reglament es considera el mitjà més eficaç per a la consecució dels objectius buscats, regulant de manera proporcional aquells aspectes procedimentals que s’han considerat imprescindibles per a garantir la seguretat jurídica i la màxima eficiència en la creació d’aquestes noves entitats així com en el reconeixement de les marques de qualitat previstes en el marc legal.
En aplicació del principi de transparència i bon govern, en l’elaboració d’aquest text reglamentari s’ha comptat amb la participació i les aportacions d’entitats, col·lectius i departaments que poden veure’s afectats o tindre interès per la regulació continguda en aquest, i tota la documentació resultant dels tràmits d’elaboració està a la disposició de la ciutadania en l’apartat de normativa en elaboració de la web de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.
Aquesta disposició està inclosa en el Pla normatiu de l’Administració de la Generalitat per a 2019.
Per això, de conformitat amb el que s’estableix en els articles 18.f i 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, oït el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i prèvia deliberació del Consell, en la reunió del 19 de desembre de 2019,


DECRETE

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

CAPÍTOL ÚNIC
Objecte i àmbit

Article 1. Objecte
Aquest decret té per objecte:
1. Crear el Registre autonòmic d’entitats de gestió i modernització d’àrees industrials de la Comunitat Valenciana i regular el seu accés, així com el contingut i els procediments per a les comunicacions a aquest.
2. Regular el procediment per a la classificació de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana, així com per a l’actualització de les dotacions o serveis a tindre en compte per a la classificació.
3. Regular el procediment per a la classificació d’enclavaments tecnològics en la Comunitat Valenciana.
4. Regular el procediment per a la declaració com a municipi industrial estratègic, així com per a la seua revocació.
5. Regular el procediment per a la declaració com a municipi logístic estratègic, així com per a la seua revocació.

Article 2. Àmbit subjectiu d’aplicació
Les disposicions d’aquest decret seran aplicables a:
1. En relació amb el Registre autonòmic, a totes les entitats de gestió i modernització de les àrees industrials i als ajuntaments de la Comunitat Valenciana que autoritzen la seua constitució, conforme a la Llei 14/2018, de 5 de juny, de la Generalitat, de gestió, modernització i promoció de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana.
2. En relació amb els procediments relacionats amb la classificació de les àrees industrials, a tots els municipis de la Comunitat Valenciana al territori municipal dels quals es situen activitats industrials de qualsevol naturalesa, així com a les entitats de gestió i modernització constituïdes en aquestes àrees.
3. En relació amb els procediments relacionats amb la classificació d’enclavaments tecnològics i les declaracions de municipis estratègics, als ajuntaments sol·licitants.


TÍTOL II
REGISTRE AUTONÒMIC D’ENTITATS DE GESTIÓ I MODERNITZACIÓ DE LES ÀREES INDUSTRIALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

CAPÍTOL ÚNIC
Naturalesa, accés i procediments de comunicació

Article 3. Creació, naturalesa i adscripció
1. Es crea el Registre autonòmic d’entitats de gestió i modernització d’àrees industrials de la Comunitat Valenciana, que tindrà caràcter públic, gratuït i electrònic.
2. El Registre autonòmic consistirà exclusivament en una base de dades en suport digital que recollirà la informació comunicada pels ajuntaments i les entitats de gestió i modernització. La documentació en què es basa la informació comunicada obrarà en tot cas en els corresponents expedients municipals d’autorització, modificació i dissolució, l’accés de la qual es regirà pel que es preveu en la normativa vigent en matèria de procediment administratiu comú, transparència, accés a la informació pública i bon govern.
3. El Registre autonòmic dependrà de la conselleria competent en matèria d’indústria, que s’encarregarà de la seua gestió, actualització i publicitat.

Article 4. Accés a la informació comunicada al Registre autonòmic
L’accés a la informació comunicada al Registre autonòmic serà exclusivament a través de la publicació de la mateixa en un apartat específic del portal web de la conselleria, garantint-se en tot cas el que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Article 5. Comunicació de la constitució
1. L’ajuntament que autoritze la constitució d’una entitat de gestió i modernització en aplicació de la Llei 14/2018, deurà obligatòriament comunicar-ho al Registre autonòmic per a la seua publicitat, remetent a través dels tràmits telemàtics establits a aquest efecte la següent documentació:
a) Certificat de l’acord favorable del ple de l’ajuntament pel qual s’autoritza la constitució de l’entitat.
b) Certificat del nomenament i acceptació de les persones encarregades de la Presidència, de la Vicepresidència en el seu cas, i de la resta d’integrants de la junta directiva.
c) Còpia dels estatuts aprovats per l’assemblea de ratificació.
d) Còpia del conveni de col·laboració signat.
2. La remissió de la documentació anterior haurà de realitzar-se en el termini màxim de 10 dies hàbils comptats des de l’endemà del dia que s’adopte l’acord favorable del ple de la corporació, excepte la còpia del conveni de col·laboració, que haurà de remetre’s en el termini màxim de 10 dies hàbils comptats des de l’endemà del dia que siga signat per les parts.
3. L’incompliment per part de l’ajuntament de l’obligació de comunicació en els terminis anteriors legitimarà a l’entitat de gestió i modernització constituïda per a comunicar directament al Registre autonòmic la constitució d’aquesta, mitjançant la remissió de tota la documentació enumerada en l’apartat 1 d’aquest article, a través dels tràmits telemàtics establits a aquest efecte.
4. L’ajuntament i l’entitat de gestió i modernització també hauran de comunicar telemàticament, en el termini de 10 dies hàbils des de l’endemà del dia que es produïsquen, qualsevol acord, acte o resolució que puga suposar una modificació de les condicions de l’autorització, del conveni o dels estatuts, així com qualsevol altre que puga afectar a les seues funcions, àmbit geogràfic o vigència de l’entitat.


Article 6. Comunicació de nomenaments i cessaments
L’entitat de gestió i modernització constituïda deurà en tot cas comunicar a l’ajuntament que autoritza i al Registre autonòmic, els nomenaments i cessaments de les persones que ostenten els càrrecs de la presidència, la junta directiva, la gerència i en el seu cas, la vicepresidència de l’entitat, en el termini màxim de 10 dies hàbils des que es produïsquen, a través dels tràmits telemàtics establits a aquest efecte i indicant en tot cas una adreça de correu electrònic a l’efecte de notificacions.

Article 7. Comunicació de la dissolució
1. L’ajuntament que acorde la dissolució d’una entitat de gestió i modernització, haurà de comunicar-ho al Registre autonòmic mitjançant la remissió del certificat de l’acord favorable del Ple pel qual es declare.

2. En els casos de la dissolució automàtica de l’entitat de gestió i modernització per l’acord de l’assemblea general o per l’obertura de la fase de liquidació, quan l’entitat es trobara declarada en concurs, serà l’última junta directiva nomenada la responsable de comunicar-ho al Registre autonòmic així com a l’ajuntament que l’autoritzat.
3. La remissió de la documentació anterior per part de l’ajuntament o de la junta directiva haurà de realitzar-se en el termini màxim de 10 dies hàbils des que s’adopte l’acord de dissolució per l’ajuntament o es produïsca la causa automàtica de dissolució, a través dels tràmits telemàtics establits a aquest efecte.TÍTOL III
CLASSIFICACIÓ DE LES ÀREES INDUSTRIALS I ENCLAVAMENTS TECNOLÒGICS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

CAPÍTOL I
Classificació de les àrees industrials

Article 8. Inici del procediment
El procediment per a la classificació de totes les àrees industrials situades dins de l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana s’iniciarà anualment per resolució de la persona titular de la conselleria competent en matèria d’indústria, en la qual s’indicarà expressament l’òrgan o entitat competent al qual s’encomana la instrucció i elaboració d’una proposta de classificació.

Article 9. Assistència i deure de col·laboració
1. L’òrgan instructor podrà requerir d’altres òrgans directius i entitats de la Generalitat quanta informació i suport precise per a la delimitació i classificació de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana.

2. Els ajuntaments de la Comunitat Valenciana deuran en tot cas remetre a l’òrgan instructor tota la informació a la seua disposició que els siga requerida per a la correcta delimitació i classificació de les àrees industrials en els seus respectius termes municipals, sent responsables de la veracitat de la mateixa i en el seu cas, de les conseqüències jurídiques de l’incompliment del seu deure de col·laboració i assistència.

3. Els òrgans, entitats i ajuntaments la col·laboració dels quals siga requerida, hauran de remetre la informació sol·licitada en el termini màxim de 10 dies hàbils, llevat que per raons degudament justificades, es concedisca un termini major per a la seua elaboració i remissió, que en tot cas no podrà excedir de 20 dies hàbils. L’incompliment dels terminis anteriors o la remissió d’informació incompleta no impedirà la continuació del procediment de classificació.
4. L’òrgan instructor podrà igualment sol·licitar de les entitats de gestió i modernització constituïdes, així com de les entitats enumerades en la disposició addicional primera de la Llei 14/2018, de 5 juny, de la Generalitat, quanta informació i col·laboració precise per a la correcta delimitació i classificació de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana.

Article 10. Proposta provisional de classificació
1. L’òrgan instructor, en el termini màxim de 3 mesos des que s’atenguen tots els requeriments d’informació realitzats, elevarà a la persona titular de la conselleria competent en matèria d’indústria una proposta provisional de classificació de totes les àrees industrials de la Comunitat Valenciana, en la qual d’ofici s’inclouran almenys com a àrees industrials bàsiques, cadascun dels àmbits territorials de sòl urbà de cada municipi, que sense solució de continuïtat, estiga qualificat d’ús industrial dominant segons el planejament urbanístic posat a la disposició de la Generalitat.
2. Excepte per raons degudament justificades, s’entendrà que no existeix solució de continuïtat entre dues o més àmbits territorials de sòl urbà industrial, quan la principal separació entre els mateixos es limite a infraestructures viàries, dotacions públiques o altres elements territorials de domini públic.

Article 11. Informació pública
La proposta provisional de classificació es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, així com al portal web de la conselleria, incloent-hi la mateixa un enllaç, a través del visor de cartografia de l’Institut Cartogràfic Valencià, a la delimitació cartogràfica i informació disponible de les àrees classificades.

Article 12. Sol·licituds de classificació, millora o correcció
1. Els òrgans competents dels ajuntaments tindran un termini màxim d’un mes, comptat des de l’endemà a la publicació de la proposta provisional de classificació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, per a presentar una sol·licitud de classificació com a àrees industrials consolidades o avançades respecte a les àrees que han sigut classificades com a àrees industrials bàsiques, així com respecte d’altres zones o àmbits que no apareguen en la proposta provisional, devent en qualsevol cas aportar al costat de les seues sol·licituds tota la documentació establida en els articles 13 i 14 següents.
2. Els òrgans competents dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana tindran el mateix termini per a millorar o aportar informació complementària, així com per a sol·licitar la correcció de possibles errors o deficiències en la classificació urbanística, la delimitació geogràfica, les dotacions i serveis disponibles, així com altres informacions i dades de les àrees classificades en la proposta provisional, considerant-se en cas contrari, una vegada vençut el termini anterior sense sol·licitar-lo, que estan conformes amb la informació publicada de les mateixes, tot això sense perjudici de la vigència de la classificació, qualificació, protecció o altres determinacions que deriven de la legislació urbanística aplicable i dels instruments de planejament urbanístics vigents.

3. Les entitats de gestió i modernització constituïdes i comunicades al Registre autonòmic, en el mateix termini d’un mes des de l’endemà a la publicació de la proposta provisional de classificació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, podran igualment sol·licitar la classificació com consolidades o avançades de les àrees que gestionen, així com complementar, millorar o sol·licitar la correcció de possibles errors o deficiències en la informació publicada, devent en tot cas aportar la documentació que justifique aqueixes sol·licituds. En el cas de presentar-se una sol·licitud de classificació tant per l’ajuntament competent com per l’entitat gestora, es tramitarà preferentment la presentada per l’entitat municipal.
4. Qualsevol persona o entitat podrà també aportar per a la seua consideració, en el mateix termini d’un mes des de l’endemà a la publicació, la informació o documentació que considere convenient, i que permeta completar, millorar o corregir possibles errors o deficiències en la informació i dades publicades de les àrees classificades en la proposta provisional de classificació.
5. Els ajuntaments competents, així com les entitats de gestió i modernització, podran sol·licitar per raons degudament justificades, una ampliació del termini per a presentar les seues sol·licituds de classificació o correcció, així com per a aportar informació complementària o millores de la classificació provisional publicada, no podent en tot cas superar-se el termini màxim de 2 mesos des de la publicació de la proposta provisional de classificació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
6. Les sol·licituds de classificació, complement, millora o correcció dels apartats anteriors deuran en tot cas incloure l’exacta delimitació cartogràfica del sol·licitat, mitjançant la presentació dels fitxers informàtics que siguen necessaris perquè aquesta delimitació siga compatible amb les capes cartogràfiques base elaborades per l’Institut Cartogràfic Valencià, i conforme a les especificacions tècniques que es desenvolupen en la proposta provisional de classificació.

Article 13. Classificació com a àrees industrials consolidades
Les sol·licituds de classificació com a àrees industrials consolidades, a més dels fitxers informàtics descrits en l’apartat 6 de l’article 12 anterior, hauran d’acompanyar-se de la documentació que acredite en compliment dels següents requisits:
1. Que l’àrea delimitada cartogràficament i que se sol·licita classificar, és un àmbit territorial sense solució de continuïtat de sòl urbà amb ús dominant industrial. El compliment d’aquest requisit s’acreditarà amb l’aportació del planejament urbanístic actualitzat, on conste clarament aquesta condició i la correcta delimitació cartogràfica.
2. Que s’ha autoritzat per l’ajuntament competent la constitució sobre eixa àrea d’una entitat de gestió i modernització de les regulades en la Llei 14/2018, de 5 de juny, de la Generalitat, o alternativament, que l’àrea la classificació de la qual sol·liciten es troba ja gestionada per una entitat de conservació urbanística. El compliment d’aquest requisit s’acreditarà amb l’aportació de la comunicació realitzada al Registre autonòmic conforme a l’article 5 anterior, o mitjançant el certificat de la inscripció i vigència de l’entitat de conservació urbanística en el registre corresponent.
3. Que l’àrea industrial la classificació de la qual sol·liciten disposa de totes i cadascuna de les següents dotacions o serveis, o els que els substituïsquen en cas de la seua actualització:
a) Instal·lacions de protecció activa contra incendis de l’àrea industrial, que compte amb un sistema de proveïment d’aigües per a assegurar un coeficient de flux i una xarxa d’hidrants exteriors idonis, i que siguen conformes al que s’estableix en la normativa vigent en matèria d’instal·lacions de protecció contra incendis. El compliment d’aquest requisit s’acreditarà amb l’aportació d’una declaració d’idoneïtat d’aquest sistema de proveïment i xarxa, que haurà d’emetre’s a sol·licitud de l’ajuntament o de l’entitat gestora, en el termini màxim d’un mes, pels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvament amb competències sobre l’àmbit territorial on es trobe l’àrea industrial.
b) Accessos, vials i rotondes àmplies amb una amplària suficient per al trànsit de camions. El compliment d’aquest requisit s’acreditarà amb la presentació d’un informe de tècnic titulat competent en la matèria que certifique que les infraestructures descrites tenen almenys una amplària de 3,5 metres per carril en vies de doble sentit, i de 4 metres el carril, en vies d’únic sentit.
c) Subministre elèctric en baixa tensió i en alta tensió igual o superior a 20 kV. La disponibilitat d’aquesta dotació s’acreditarà amb la presentació d’una certificació emesa per l’empresa distribuïdora d’electricitat de l’àrea industrial, que haurà de declarar la gamma de tensions nominals disponibles, en baixa i en alta tensió, i que aqueixes tensions estan accessibles per a la totalitat de les parcel·les destinades a empreses, així com el caràcter aeri o subterrani de les xarxes i escomeses de l’àrea industrial. En la referida certificació l’empresa distribuïdora s’expressarà, a la data de la seua emissió, la potència elèctrica disponible per a cada parcel·la i l’adscrita en funció de la previsió de càrregues que es va emprar d’acord amb la potència sol·licitada en el seu moment. Les empreses distribuïdores estaran obligades a emetre el certificat anterior en el termini màxim d’un mes des que se sol·licite per l’ajuntament competent o l’entitat sol·licitant de la classificació de l’àrea. L’incompliment d’aquesta obligació podrà considerar-se una infracció greu de les seues obligacions d’informació o comunicació derivada de la normativa vigent, i comportarà l’inici del corresponent procediment sancionador.
d) Pla de mobilitat sostenible implantat. El compliment d’aquest requisit s’acreditarà amb la justificació de la presentació del pla de mobilitat sostenible davant la conselleria competent, així com amb una declaració responsable de l’ajuntament detallant les accions que s’han realitzat per a la seua comunicació, difusió i sensibilització, el programa d’accions per a la seua implantació i el responsable encarregat del seguiment d’aquestes. A més, en cas d’existir, s’aportarà informe del fòrum consultiu de participació de l’entitat gestora.
4. Que l’àrea la classificació de la qual sol·liciten disposa, de tres o més de les següents dotacions o serveis, o els que els substituïsquen en cas de la seua actualització:
a) Sanejament mitjançant una xarxa separada d’aigües pluvials i aigües residuals. El compliment d’aquest requisit s’acreditarà amb la presentació d’un informe de tècnic titulat competent en la matèria, que descriga i situe geogràficament en un pla la xarxa de sanejament i certifique el tractament separatiu de les aigües pluvials i de les residuals.

b) Xarxes de telecomunicacions de banda ampla. La disponibilitat d’aquest servei s’acreditarà amb la presentació d’una certificació que deuran obligatòriament emetre les empreses de telecomunicacions que presten el servei en l’àrea industrial; Aquesta certificació haurà de descriure les característiques de la banda ampla disponible, especialment la tecnologia d’accés, les velocitats màximes en tots dos sentits, així com informació descriptiva sobre les infraestructures passives, cablejat, equipament i qualsevol altre element de la xarxa desplegada en l’àrea industrial. Només es podrà certificar la disponibilitat de banda ampla, quan l’àrea industrial estiga dotada amb les infraestructures i xarxes de telecomunicacions necessàries perquè en totes les parcel·les destinades a empreses, tinguen disponibles serveis de banda ampla amb un mínim de velocitat simètrica en sentit xarxa-usuari i usuari-xarxa de 100 megabits per segon, i amb paràmetres de qualitat que permeten serveis en temps real. Les empreses de telecomunicacions estaran obligades a emetre el certificat anterior en el termini màxim d’1 mes des que se sol·licite per l’ajuntament competent o l’entitat sol·licitant de la classificació de l’àrea. L’incompliment d’aquesta obligació podrà considerar-se una infracció greu de les seues obligacions d’informació o comunicació derivada de la normativa vigent, i comportarà l’inici del corresponent procediment sancionador.
c) Disponibilitat de subministrament de gas natural canalitzat. La disponibilitat d’aquesta dotació s’acreditarà amb la presentació d’una certificació emesa per l’empresa distribuïdora de gas natural de l’àrea industrial, que haurà de declarar en tot cas que el subministrament està accessible per a la totalitat de les parcel·les destinades a empreses. Les empreses distribuïdores estaran obligades a emetre el certificat anterior en el termini màxim d’un mes des que se sol·licite per l’ajuntament competent o l’entitat sol·licitant de la classificació de l’àrea. L’incompliment d’aquesta obligació podrà considerar-se una infracció greu de les seues obligacions d’informació o comunicació derivades de la normativa vigent, i comportarà l’inici del corresponent procediment sancionador.
d) directori actualitzat de les empreses i els serveis, així com senyalització i identificació dels carrers i eixides de l’àrea. El compliment d’aquest requisit s’acreditarà amb la presentació del vincle al portal o web on es permeta l’accés públic al directori, així com amb un reportatge fotogràfic de la senyalística i del directori físic instal·lat en l’àrea industrial.
e) Sistema de recollida selectiva i gestió de residus. El compliment d’aquest requisit s’acreditarà amb la presentació d’un informe tècnic emès per l’empresa responsable de la recollida i gestió dels residus, que descriga i situe geogràficament en un pla, el sistema i equipaments de recollida selectiva i gestió dels residus generats en l’àrea industrial.

f) Sistema propi de vigilància i seguretat de l’àrea. El compliment d’aquest requisit s’acreditarà amb la presentació d’un informe tècnic emès per l’empresa responsable de la seguretat que descriga i situe geogràficament en un pla, el sistema propi de vigilància i seguretat en funcionament, que en qualsevol cas haurà de cobrir tota l’àrea i la totalitat dels accessos a aquesta.
g) Pla de seguretat i emergència per a l’àrea industrial implantat. El compliment d’aquest requisit s’acreditarà amb la justificació de la presentació del pla davant la conselleria competent, amb la justificació de la presentació del pla davant el Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament amb competències sobre l’àmbit territorial on es trobe l’àrea industrial, i amb l’aportació d’un informe de la regidoria competent en seguretat i emergències sobre la incorporació del mateix al pla d’emergències municipal i sobre la seua implantació. La declaració sobre la implantació devent en tot cas justificar la divulgació del pla d’emergència als responsables dels establiments de l’àrea industrial a través de jornades formatives, així com la realització d’un simulacre de comunicació d’una emergència tipus, als establiments de l’àrea i als recursos externs d’intervenció amb constitució d’un Lloc de Comandament Avançat (PMA). A més, en cas d’existir, s’aportarà informe del fòrum consultiu de participació de l’entitat gestora.

h) Establiment de restauració. El compliment d’aquest requisit s’acreditarà amb la presentació de fotografies de l’establiment, i amb l’aportació de l’autorització administrativa de l’activitat o document equivalent que acredite la seua ubicació dins de l’àrea industrial o a una distància no superior a 200 metres des d’algun dels seus accessos.

Article 14. Classificació com a àrees industrials avançades
Les sol·licituds de classificació com a àrees industrials avançades, a més dels fitxers informàtics descrits en l’apartat 6 de l’article 12, hauran d’acompanyar-se de la documentació que acredite el compliment dels següents requisits:
1. Que l’àrea delimitada cartogràficament i que se sol·licita classificar, és un àmbit territorial sense solució de continuïtat de sòl urbà amb ús dominant industrial. El compliment d’aquest requisit s’acreditarà amb l’aportació del planejament urbanístic actualitzat, on conste clarament aquesta condició i la correcta delimitació cartogràfica.
2. Que s’ha autoritzat per l’ajuntament competent, la constitució d’una entitat de gestió i modernització de les reguladores en la Llei 14/2018, o alternativament, que l’àrea la classificació de la qual sol·liciten es troba ja gestionada per una entitat de conservació urbanística. El compliment d’aquest requisit s’acreditarà amb l’aportació de la comunicació realitzada al Registre autonòmic conforme a l’article 5 anterior, o mitjançant el certificat de la inscripció i vigència de l’entitat de conservació urbanística en el registre corresponent.
3. Que l’àrea la classificació de la qual sol·liciten disposa de xarxes de telecomunicacions de banda ampla, o la dotació que li substituïsca en cas d’actualització d’aquesta dotació obligatòria. La disponibilitat d’aquesta dotació s’acreditarà com s’estableix en l’incís b, apartat 4, de l’article anterior.
4. Que l’àrea la classificació de la qual sol·liciten disposa d’almenys de 8 de les 11 dotacions o serveis restants descrits en els apartats 3r i 4t de l’article anterior, o els que els substituïsquen en cas d’actualització d’aquests, l’acreditació de la qual es realitzarà conforme al que es disposa en els apartats citats.
5. Que l’àrea la classificació de la qual sol·liciten disposa de 9 o més de les 19 següents dotacions o serveis, o els que els substituïsquen en cas de la seua actualització:
a) Zones, públiques o privades, reservades i senyalitzades adequadament per a l’aparcament de camions. El compliment d’aquest requisit s’acreditarà amb la presentació d’un informe de tècnic titulat competent en la matèria que descriga i situe geogràficament en un pla, les zones disponibles, així amb la presentació de fotografies que permeten comprovar la seua existència i adequada senyalització.
b) Zones habilitades fora dels vials per a l’aparcament d’altres vehicles. El compliment d’aquest requisit s’acreditarà amb la presentació d’un informe de tècnic titulat competent en la matèria que descriga i situe geogràficament en un pla, les zones habilitades, així com amb la presentació de fotografies que permeten comprovar la seua existència i adequada senyalització.
c) Zones verds i d’equipament mantingudes adequadament, que tinguen una superfície que supere almenys en cinc punts percentuals el mínim exigit per la normativa urbanística i incloguen zones d’ombra i mobiliari urbà. Es considerarà que les zones anteriors estan mantingudes adequadament quan compten amb unes condicions de neteja, cura i adorn que milloren la imatge de l’àrea. El compliment d’aquest requisit s’acreditarà amb la presentació d’un informe de tècnic titulat competent en la matèria que indique el percentatge en què superen el mínim urbanístic, així com descriga i situe geogràficament en un pla, les zones i equipaments; També hauran d’acompanyar-se fotografies que permeten comprovar la seua existència i manteniment adequat.

d) Servei de transport públic per a accedir a l’àrea. El compliment d’aquest requisit s’acreditarà amb la presentació d’un informe de la regidoria competent en transport públic, que confirme i descriga l’existència d’un servei de transport públic col·lectiu que connecte l’àrea industrial amb un nucli de població del municipi o amb altres municipis pròxims.
e) Rutes per als vianants i carrils bici dins de l’àrea que fomenten el desplaçament intern sense vehicles a motor. El compliment d’aquest requisit s’acreditarà amb la presentació d’un informe de tècnic titulat competent en la matèria que descriga i situe geogràficament en un pla, les rutes i carrils, així com amb la presentació de fotografies que permeten comprovar la seua existència.
f) Accessos, vials i zones d’estacionament, públiques o privades, condicionades per al trànsit de megacamions. El compliment d’aquest requisit s’acreditarà amb la presentació d’un informe de tècnic titulat competent en la matèria que justifique que els accessos, vials i zones d’estacionament estan condicionats per a la circulació de conjunts de vehicles en configuració euro modular EMS (European Modular System).
g) Sistema de control del tipus i quantitat de residus generats, amb assessorament a les empreses sobre el tractament adequat. El compliment d’aquest requisit s’acreditarà amb la presentació d’un informe tècnic emès per l’empresa responsable del control i assessorament, que descriga la disponibilitat en l’àrea industrial d’algun sistema que permeta la identificació correcta dels codis LER dels residus generats i la determinació dels tractaments més adequats a cada tipus de residus, i que facilite a les empreses la informació suficient sobre la gestió i tractament dels residus industrials, perillosos i no perillosos.

h) Sistema de recollida d’aigües pluvials o d’aprofitament d’aigües grises, per a la seua utilització per al reg, neteja, o altres usos permesos. El compliment d’aquest requisit s’acreditarà amb la presentació d’un informe de personal tècnic titulat competent en la matèria que descriga, i en el seu cas situe geogràficament en un pla, aquests sistemes i els seus principals equipaments.
i) Enllumenat públic dotat de mesures d’eficiència energètica. El compliment d’aquest requisit s’acreditarà amb la presentació d’un informe de personal tècnic titulat competent en la matèria que descriga la disponibilitat en l’àrea industrial d’aquesta tipologia d’enllumenat.
j) Estació de servei. El compliment d’aquest requisit s’acreditarà amb la presentació de fotografies de l’establiment, i amb l’aportació de qualsevol informe o document que acredite la seua ubicació dins de l’àrea industrial o a una distància no superior a 500 metres des d’algun dels seus accessos.
k) Instal·lacions per a la prestació de serveis de recàrrega energètica de vehicles. L’existència d’aquestes instal·lacions es realitzarà mitjançant la comprovació de la inscripció de la corresponent instal·lació en el llistat de punts de recàrrega gestionat per l’òrgan competent de Generalitat.
l) Centre polivalent que compte amb espais per a reunions, formació i serveis d’oficina o addicionals. El compliment d’aquest requisit s’acreditarà amb la presentació de fotografies de l’establiment, i amb l’aportació de qualsevol informe o document que acredite la seua ubicació dins de l’àrea industrial o a una distància no superior a 200 metres des d’algun dels seus accessos.
m) Servei de correus o paqueteria. El compliment d’aquest requisit s’acreditarà amb la presentació de fotografies de l’establiment, i amb l’aportació de qualsevol informe o document que acredite la seua ubicació dins de l’àrea industrial o a una distància no superior a 200 metres des d’algun dels seus accessos.
n) Oficines bancàries. El compliment d’aquest requisit s’acreditarà amb la presentació de fotografies de l’establiment, i amb l’aportació de qualsevol informe o document que acredite la seua ubicació dins de l’àrea industrial o a una distància no superior a 200 metres des d’algun dels seus accessos.
o) Instal·lacions, públiques o privades, per a la pràctica esportiva. El compliment d’aquest requisit s’acreditarà amb la presentació de fotografies de l’establiment, i amb l’aportació de qualsevol informe o document que acredite la seua ubicació dins de l’àrea industrial o a una distància no superior a 200 metres des d’algun dels seus accessos.
p) Escola o centre d’educació infantil de primer cicle (zero a tres anys) o ludoteca infantil, pública o privada. El compliment d’aquest requisit s’acreditarà amb la presentació de fotografies de l’establiment, i amb l’aportació de qualsevol informe o document que acredite la seua ubicació dins de l’àrea industrial o a una distància no superior a 200 metres des d’algun dels seus accessos.
q) Hotel o servei d’allotjament similar. El compliment d’aquest requisit s’acreditarà amb la presentació de fotografies de l’establiment, i amb l’aportació de qualsevol informe o document que acredite la seua ubicació dins de l’àrea industrial o a una distància no superior a 200 metres des d’algun dels seus accessos.
r) Servei de salut o assistència sanitària. El compliment d’aquest requisit s’acreditarà amb la presentació de fotografies de l’establiment, i amb l’aportació de qualsevol informe o document que acredite la seua ubicació dins de l’àrea industrial o a una distància no superior a 200 metres des d’algun dels seus accessos.
s) Servei de prevenció de riscos laborals mancomunat. El compliment d’aquest requisit s’acreditarà amb la presentació d’un certificat de l’entitat o empresa que tinga encomanat el servei mancomunat.


Article 15. Revisió i esmena de les sol·licituds
1. L’òrgan instructor revisarà totes les sol·licituds de classificació presentades, així com les sol·licituds de complement, millora o correcció de la informació continguda en la proposta provisional de classificació, i podrà requerir als interessats per a l’esmena de les seues sol·licituds o l’aportació de documentació addicional, que haurà de produir-se en el termini màxim de 10 dies hàbils des de l’endemà del dia que se li notifique el requeriment.
2. Sense perjudici de la documentació acreditativa aportada per l’ajuntament o l’entitat sol·licitant, l’òrgan instructor, per si mateix o per mitjà de tercers designats a aquest efecte, podrà verificar, sobre el terreny i mitjançant el requeriment a les empreses subministradores o responsables, l’existència i condicions de les dotacions o serveis descrits en els articles 13 i 14.

Article 16. Resolució definitiva de classificació
1. Vista la proposta de l’òrgan instructor, la persona titular de la conselleria competent en matèria d’indústria aprovarà la resolució definitiva de classificació, en la qual almenys es classificaran d’ofici com a àrees bàsiques tots els àmbits territorials sense solució de continuïtat de sòl urbà que, segons la informació a disposició de la Generalitat, complisquen els requisits i serveis bàsics establits en el planejament i normativa vigent per al seu ús industrial, llevat que l’ajuntament competent o l’entitat de gestió i modernització corresponent, hagen sol·licitat la seua classificació com consolidada o avançada, i acreditat adequadament el compliment dels requisits establits en els articles 13 i 14 respectivament.
2. La resolució definitiva de classificació serà notificada individualment als ajuntaments o les entitats sol·licitants, i la mateixa posarà fi a la via administrativa, podent interposar-se contra aquesta els recursos pertinents de conformitat amb el que es disposa en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Article 17. Publicació de la classificació definitiva
La resolució amb la classificació definitiva de totes les àrees industrials de la Comunitat Valenciana es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, així com al portal web de la conselleria, inclòs en aquesta, un enllaç a la delimitació geogràfica i informació disponible de les àrees classificades a través del visor de cartografia de l’Institut Cartogràfic Valencià.

Article 18. Actualització de dotacions i serveis
1. En el cas que s’estime necessari actualitzar les dotacions o serveis exigits en els articles 31, 32 i 33 de la Llei 14/2018, per a la classificació de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana com a àrees bàsiques, consolidades o avançades, el procediment d’actualització s’iniciarà mitjançant resolució de la persona titular de conselleria en matèria ’indústria, en la qual s’indicarà l’òrgan o entitat als quals s’encomana la tramitació i l’elaboració d’una proposta provisional d’actualització.

2. La proposta provisional es remetrà per a la seua consulta a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies així com als membres de l’Observatori de la Indústria i dels sectors econòmics valencians, podent formular al·legacions, esmenes i suggeriments a la proposta en un termini màxim de 10 dies hàbils des de l’endemà a la seua recepció.

3. La proposta provisional, amb les modificacions que en el seu cas s’hagen incorporat com a conseqüència del tràmit de consulta anterior, serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, concedint un termini màxim de 10 dies hàbils des de l’endemà a la publicació, perquè qualsevol persona interessada puga presentar al·legacions o aportacions, a través del correu electrònic que s’indicarà a aquest efecte.

4. Vistes les al·legacions i aportacions rebudes en el tràmit d’informació pública anterior, la persona titular de la conselleria competent en matèria d’indústria acordarà mitjançant resolució l’actualització de les dotacions i serveis, així com la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el web de la conselleria.

5. Si l’actualització dels serveis i dotacions poguera suposar una modificació de la classificació de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana aprovada conforme als articles anteriors, s’acordarà per la persona titular de la conselleria competent en matèria d’indústria l’inici del procediment de classificació descrit en aquest títol, els terminis del qual podran reduir-se a la meitat si així ho estableix l’acord d’inici.


CAPÍTOL II
Classificació d’enclavaments tecnològics

Article 19. Inici del procediment
1. El procediment de classificació d’una zona com a enclavament tecnològic s’iniciarà exclusivament a sol·licitud de l’ajuntament del municipi o municipis interessats, que haurà d’acompanyar-se en tot cas de la documentació que acredite el compliment dels següents requisits:

a) Que la zona a classificar està vinculada a un o diversos parcs científics o tecnològics, o bé a xarxes tecnològiques organitzades però situades físicament en diferents emplaçaments. Sense perjudici d’altres possibles justificacions d’aquesta vinculació, es considerarà justificada en tot cas quan s’acredite l’existència de convenis sobre aquest tema amb parcs científics, tecnològics o xarxes tecnològiques.
b) Que la zona està destinada a concentrar empreses d’alt component tecnològic o d’alta intensitat innovadora. Per a acreditar aquest requisit serà necessari acompanyar un informe de la regidoria competent en innovació o indústria. Es consideraran empreses d’alt component tecnològic les que pertanguen als sectors manufacturers d’alta i mitjana-alta tecnologia o als serveis d’alta tecnologia conforme la classificació de l’Institut Nacional d’Estadística. Es consideraran empreses d’alta intensitat innovadora aquelles l’objecte social principal de les quals siga algun dels següents: i) La investigació, el desenvolupament o la innovació, ii) La realització de proves de concepte, iii) L’explotació de patents d’invenció i, en general, la cessió i explotació dels drets de la propietat industrial i intel·lectual, iv) L’ús i l’aprofitament, industrial o comercial, de les innovacions, dels coneixements científics i dels resultats obtinguts i desenvolupats per aquests agents i v) La prestació de serveis tecnològics relacionats amb les finalitats anteriors.

c) Que la zona a classificar es troba totalment o parcialment dins d’una àrea industrial classificada com avançada. Per a acreditar aquest requisit serà necessari acompanyar informe de la regidoria competent en urbanisme. En el cas d’enclavaments tecnològics urbans, l’informe justificarà que l’enclavament se situa en un nucli urbà de més de 150.000 habitants i amb almenys una seu universitària, i que per la seua configuració urbanística, les seues infraestructures de telecomunicacions i l’existència d’un entorn de generació i transferència de coneixement, és un espai adequat per al desenvolupament de l’enclavament. Sense perjudici d’altres possibles justificacions d’aqueix entorn de generació i transferència de coneixement, es considerarà en tot cas que existeix quan principalment se situen en la zona centres de formació superior en STEM (Ciències, Tecnologies, Enginyeries i Matemàtiques), o bé empreses d’alt component tecnològic o d’alta intensitat innovadora, així com quan coincidisquen en l’àrea diverses entitats que de forma agrupada o col·laborativa realitzen activitats d’alta intensitat innovadora segons es descriuen en la lletra b) anterior.
2. La sol·licitud de classificació deurà a més incloure:
a) La denominació que es proposa per a l’enclavament tecnològic, que no haurà d’induir a error sobre la naturalesa de l’enclavament ni a confusions amb altres zones o enclavaments ja existents.
b) Els fitxers informàtics que siguen necessaris per a l’exacta delimitació cartogràfica de l’enclavament tecnològic, que hauran de ser compatible amb les capes cartogràfiques base elaborades per l’Institut Cartogràfic Valencià, i conforme a les especificacions tècniques que es desenvolupen en la propuesta provisional de classificació publicada conforme al que es disposa en l’article 11 d’aquest decret.
c) En el cas d’estar vigents, informació sobre les condicions de la bonificació prevista en l’apartat 1 de l’article 38 de la Llei 14/2018.


Article 20. Instrucció del procediment
1. La persona titular de la conselleria competent en matèria d’indústria acordarà per resolució l’òrgan o entitat als quals s’encomana la instrucció i l’elaboració d’una proposta de classificació, havent en qualsevol cas recaptar-se l’informe preceptiu dels centres directius competents en les matèries d’innovació i de parcs tecnològics.

2. L’òrgan instructor podrà requerir d’altres òrgans directius i entitats de la Generalitat quanta informació i suport precise per a realitzar la proposta de classificació. Igualment, podrà requerir la col·laboració i assistència dels ajuntaments sol·licitants a l’efecte d’obtenir la informació que es considere necessària.

Article 21. Resolució provisional de classificació
La persona titular de la conselleria competent en matèria d’indústria, vista la proposta de l’òrgan instructor, aprovarà una resolució provisional de classificació, la qual es notificarà a l’ajuntament sol·licitant i es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i al portal web de la conselleria, concedint un termini màxim de 10 dies hàbils perquè qualsevol persona interessada puga presentar al·legacions o aportacions.

Article 22. Acord de classificació definitiva
Vistes les al·legacions efectuades si escau a la resolució provisional, la persona titular de la conselleria competent en matèria d’indústria elevarà al Consell una proposta d’acord perquè, previs els informes que considere necessaris, acorde la classificació definitiva de l’enclavament tecnològic.


TÍTOL IV
DECLARACIÓ DE MUNICIPI INDUSTRIAL
ESTRATÈGIC I DE MUNICIPI LOGÍSTIC
ESTRATÈGIC

CAPÍTOL I
Declaració de municipi industrial estratègic

Article 23. Inici del procediment
El procediment per a la declaració com a municipi industrial estratègic s’iniciarà exclusivament a sol·licitud de l’ajuntament interessat en la declaració, que haurà d’acompanyar-se en tot cas de la documentació que acredite el compliment dels següents requisits:

1. Que el ple de l’ajuntament ha aprovat sol·licitar la declaració. Per a acreditar aquest requisit s’aportarà certificat de la secretaria de l’ajuntament.
2. Que el municipi té almenys 1 milió de metres quadrats de sòl classificat amb àrea industrial avançada. Per a acreditar aquest requisit s’aportarà informe de la regidoria competent en urbanisme.
3. Que aquest sòl classificat amb àrea industrial avançada en el municipi representa més del cinquanta per cent de tot el sòl urbà d’ús industrial del terme municipal. Per a acreditar aquest requisit s’aportarà informe de la regidoria competent en urbanisme.
4. Que ha aprovat i té vigent el benefici fiscal municipal recollit en l’apartat 1 de l’article 41 de la Llei 14/2018, o algun assimilable. Per a acreditar aquest requisit s’aportarà certificat de la secretaria de l’ajuntament.

Article 24. Instrucció del procediment
1. La persona titular de la conselleria competent en matèria d’indústria acordarà per resolució l’òrgan o entitat als quals s’encomana la instrucció i l’elaboració de la proposta de declaració, devent en qualsevol cas recaptar-se l’informe preceptiu del centre directiu competent en matèria d’indústria.
2. L’òrgan instructor podrà requerir d’altres òrgans directius i entitats de la Generalitat quanta informació i suport precise per a realitzar la proposta de declaració. Igualment, podrà requerir la col·laboració i assistència dels ajuntaments sol·licitants a l’efecte d’obtenir la informació que es considere necessària.

Article 25. Declaració
1. La persona titular de la conselleria competent en matèria d’indústria, vista la proposta de l’òrgan instructor, resoldrà si escau declarar la concessió de la marca de qualitat «municipi industrial estratègic» i ho notificarà a l’ajuntament sol·licitant, posant fi a la via administrativa.

2. La resolució també acordarà la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en el portal web de la conselleria, i en les capes de classificació de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana accessible des del visor de cartografia de l’Institut Cartogràfic Valencià.

Article 26. Revocació de la marca
1. La concessió de la marca de qualitat «municipi industrial estratègic» podrà ser revocada per resolució de la persona titular de la conselleria competent en matèria d’indústria, vista la proposta de l’òrgan que va instruir la seua declaració, per les següents causes:
a) Per petició del mateix municipi, mitjançant la presentació d’una sol·licitud motivada, i acompanyada de l’acord del ple de l’ajuntament favorable a la revocació de la marca de qualitat.
b) Per incompliment greu i manifest per part de l’ajuntament de les condicions i acords establits, bé en l’autorització d’alguna de les entitats de gestió i modernització de les àrees industrials del municipi, o bé en els acords i convenis subscrits amb aquestes entitats. Per a poder aplicar aquesta causa, deurà en tot cas interposar-se prèviament denúncia prou motivada de l’incompliment per part de l’entitat gestora davant la conselleria competent en matèria d’indústria, devent l’òrgan instructor donar audiència prèvia a l’entitat municipal denunciada per un termini mínim de 10 dies hàbils, abans de realitzar, en el seu cas, la proposta de revocació.
c) Per variació substancial d’algun dels tres requisits recollits en les lletres b), c) i d) de l’article 23 anterior. Per a poder aplicar aquesta causa, l’òrgan instructor podrà recaptar d’altres òrgans directius i entitats de la Generalitat quanta informació i suport precise, així com requerir a l’entitat municipal la justificació adequada del compliment vigent dels tres requisits, i tot cas haurà de donar-li audiència per un termini mínim de 10 dies hàbils, abans de realitzar, en el seu cas, la seua proposta de revocació.
2. La resolució de revocació es notificarà al municipi afectat, posant fi a la via administrativa. La resolució acordarà igualment la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en el portal web de la conselleria competent, i l’eliminació de la marca en la capa de classificació de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana accessible des del visor de cartografia de l’Institut Cartogràfic Valencià.CAPÍTOL II
Declaració de municipi logístic estratègic

Article 27. Inici del procediment de classificació
El procediment per a la declaració com a municipi logístic estratègic s’iniciarà exclusivament a sol·licitud de l’ajuntament interessat en la declaració, que haurà d’acompanyar-se en tot cas de la documentació que acredite el compliment dels següents requisits:

a) Que el ple de l’ajuntament ha aprovat sol·licitar la declaració. Per a acreditar aquest requisit s’aportarà certificat referent a la secretaria de l’ajuntament.
b) El caràcter supramunicipal de les infraestructures logístiques situades en el municipi. Per a acreditar aquest requisit s’aportarà informe de la regidoria competent en urbanisme, que justifique i descriga adequadament el compliment acumulat de les 3 condicions següents:
1. L’existència al terme municipal d’empreses, dotacions o infraestructures logístiques que ocupen en el seu conjunt una superfície d’almenys 500.000 de metres quadrats.
2. Que al terme municipal té accés directe almenys a 2 grans vies de comunicació com ara autovies, ports, aeroports o instal·lacions ferroviàries.
3. Que en el terme municipal existeix almenys una àrea destinada a la logística amb les dotacions o serveis descrits en els incisos a), b), d), e), f), j) i k) de l’apartat 5é de l’article 14.

Article 28. Instrucció del procediment
Les conselleries competents en matèria d’indústria i d’infraestructures, constituiran una comissió mixta composta per almenys quatre persones designades pels titulars de les respectives conselleries, que analitzaran la sol·licitud i documentació aportada per l’entitat local sol·licitant i elaboraran una proposta de declaració.
Article 29. Declaració
1. Les persones titulars de les conselleries competents en matèria d’indústria i d’infraestructures, a la vista de la proposta de la comissió mixta, elevaran en el seu cas al Consell una proposta conjunta d’acord del Consell de declaració com a municipi logístic estratègic, que es notificarà a l’ajuntament, posant fi a la via administrativa.

2. L’acord del Consell es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, així com en el web de la conselleria competent en matèria d’indústria, i en les capes de classificació de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana accessible des del visor de cartografia de l’Institut Cartogràfic Valencià.

Article 30. Revocació de la marca
1. La concessió de la marca de qualitat «municipi logístic estratègic» podrà ser revocada per acord del Consell, a proposta de les conselleries competents en matèria d’indústria i d’infraestructures, per les següents causes:
a) Per petició del mateix municipi, mitjançant la presentació d’una sol·licitud motivada, i acompanyada de l’acord del ple de l’ajuntament favorable a la revocació de la marca de qualitat.
b) Per incompliment greu i manifest per part de l’ajuntament de les condicions i acords establits, bé en l’autorització d’alguna de les entitats de gestió i modernització de les àrees industrials del municipi, o bé en els acords i convenis subscrits amb aquestes entitats. Per a poder aplicar aquesta causa, deurà en tot cas interposar-se prèviament denúncia prou motivada de l’incompliment per part de l’entitat gestora davant la conselleria competent en matèria d’indústria, devent l’òrgan instructor donar audiència prèvia a l’entitat municipal denunciada per un termini mínim de 10 dies hàbils, abans de realitzar, en el seu cas, la proposta de revocació.
c) Per variació substancial d’alguna de les tres condicions recollides en l’incís b) de l’article 27 anterior. Per a poder aplicar aquesta causa, l’òrgan instructor podrà recaptar d’altres òrgans directius i entitats de la Generalitat quanta informació i suport precise, així com requerir a l’entitat municipal la justificació adequada del compliment vigent de les tres condicions, i tot cas haurà de donar-li audiència per un termini mínim de 10 dies hàbils, abans de realitzar, en el seu cas, la seua proposta de revocació.
2. La revocació es notificarà al municipi afectat, posant fi a la via administrativa. La resolució acordarà igualment la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en el portal web de la conselleria competent, i l’eliminació de la marca en la capa de classificació de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana accessible des del visor de cartogràfic de l’Institut Cartogràfic Valencià.


DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Incidència pressupostària
L’aplicació i desenvolupament d’aquest decret no tindran cap incidència en la dotació dels capítols de despesa assignada a la conselleria amb competències en matèria d’indústria, i serà atesa amb els mitjans personals i materials de la pròpia conselleria.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Habilitació normativa
Es faculta a la persona titular de la conselleria competent en matèria d’indústria per a dictar les normes de desenvolupament que es consideren oportunes.

Segona. Entrada en vigor
Aquest decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 13 de desembre de 2019

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

El conseller d’Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball,
RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

linea
Mapa web