Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

DECRET 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic. [2010/11021]

(DOGV núm. 6376 de 14.10.2010) Ref. Base de dades 011062/2010

DECRET 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic. [2010/11021]
Índex
Preàmbul
Capítol I. Disposicions generals
Article 1. Objecte
Article 2. Àmbit d'aplicació
Article 3. Criteris de simplificació
Capítol II. Simplificació dels procediments administratius
Article 4. Petició de dades i documents
Article 5. Supressió de l'obligació d'aportar determinats documents
Article 6. Les declaracions responsables i les comunicacions prèvies
Article 7. Normalització de documents de sol·licitud
Article 8. Comunicació de dades
Article 9. Catàleg de procediments administratius
Article 10. Servicis d'interoperabilitat
Capítol III. La seu electrònica de la Generalitat
Article 11. Creació i característiques de la seu electrònica de la Generalitat
Article 12. Continguts de la seu electrònica de la Generalitat
Disposicions transitòries
Disposició derogatòria
Disposicions finals
Preàmbul
I
El Consell va aprovar, en la sessió del dia 5 de febrer de 2010, el Pla d'Innovació i Modernització de l'administració Pública Valenciana -Governança 2013-, com a instrument de planificació de les polítiques del Consell en matèria de modernització i millora de la qualitat dels servicis públics a la ComunitatValenciana.
El Pla es vertebra en 5 eixos estratègics, un dels quals, el segon, està centrat a «orientar l'administració de la Generalitat al ciutadà: una administració pròxima i accessible». En este eix estratègic s'incardina una línia d'actuació orientada a la millora de l'eficiència del procés administratiu i a la reducció de les càrregues administratives que s'imposen als ciutadans en les seues relacions amb la nostra administració.
Com a complement i desplegament d'este Pla, i en compliment del mandat de Les Corts plasmat en la Resolució de 30 de setembre de 2009, el Consell va aprovar el dia 19 de febrer de 2010 el Pla de simplificació i reducció de càrregues administratives de la Generalitat 2010-2012, l'objectiu principal del qual queda ben palés en la seua denominació.
Este nou Pla inclou diverses actuacions que comprenen diferents àmbits de la gestió administrativa i que són una proposta comuna i coordinada de l'administració de la Generalitat per a aconseguir l'objectiu principal.
Entre les línies que es detallen en el Pla s'identifiquen diverses «actuacions en l'àmbit normatiu», la primera de les quals establix que «el Consell, a proposta de la Conselleria de Justícia i Administracions públiques, aprovarà un decret que incorpore mesures de simplificació administrativa en la tramitació dels procediments administratius».
Amb esta mesura, la qual es materialitza en este decret, es dota la Generalitat d'un instrument normatiu que regula aspectes horitzontals de l'activitat administrativa per a fer-la més simple, més senzilla, més àgil, més accessible a la ciutadania i, per tot això, més productiva, en la línia marcada des de la Unió Europea en l'Estratègia Renovada de Lisboa per al Creixement i l'Ocupació, i en la Decisió del Consell Europeu, que ja el 2007 va determinar convertir la simplificació administrativa en una de les línies prioritàries d'actuació, em establir en un 25% la reducció de càrregues per a l'any 2012, elevada per a Espanya, per acord de Consell de Ministres, al 30%.
Esta iniciativa ha sigut seguida per la legislació espanyola, especialment amb la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de servicis i el seu exercici, la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seua adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de servicis i el seu exercici, o, a la Comunitat Valenciana, la Llei 12/2009, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat.
Igualment, les diferents administracions públiques han desplegat plans estratègics per a dur a la pràctica, d'una manera coordinada i seqüencial, les diferents accions que calen per a aconseguir l'objectiu final de simplificació i de reducció de càrregues administratives, com són, a la Comunitat Valenciana, els dos plans aprovats pel Consell, en el segon dels quals està l'origen d'este decret.
Finalment, amb l'aprovació d'este decret s'exercix la competència exclusiva que concedix a la Generalitat l'article 49.1.3ª de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana per a aprovar les normes de procediment administratiu derivades de les especialitats de l'organització de la Generalitat.
II
El decret s'estructura en tres apartats. El capítol I recull les disposicions directives del decret, com ara, l'objecte, l'àmbit d'aplicació i els principis rectors que inspiren el seu contingut.
El capítol II està dedicat a la simplificació dels procediments administratius i s'hi detallen les mesures concretes a través de les quals s'instrumenten les accions de simplificació. Unes són de caràcter general, com ara la prohibició de sol·licitar dades existents als arxius de l'administració, la comunicació de dades entre diferents departaments, la normalització de documents i, en este àmbit, cal destacar la regulació i l'impuls de les declaracions responsables i les comunicacions prèvies com a un potent mecanisme de simplificació que allibera la ciutadania de l'aportació de nombrosa documentació.
Altres són de caràcter instrumental, com els catàlegs de procediments i de servicis d'interoperabilitat, elements que donen suport i faciliten en gran manera les tasques de simplificació.
El capítol III arreplega la creació de la seu electrònica de la Generalitat, encara que només enumera les seues característiques essencials i els seus continguts mínims, com a primera i més immediata mesura de desplegament de La Llei 3/2010, de 5 de maig, de la Generalitat, d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, la qual adapta a la Comunitat Valenciana el que disposa la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics.
Finalment, les disposicions complementàries habituals, entre les quals cal assenyalar la modificació puntual del Decret 98/2005, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula un registre de representants de caràcter voluntari davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica. La modificació afecta la dependència funcional d'eixe registre, el qual s'assigna a l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, fent ús de la possibilitat que recull l'article 120.tres.2.g) de la Llei 14/2005, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es va crear l'Ens, i el correlatiu article 2.2.k) del Decret 149/2007, de 7 de setembre, del Consell, pel qual s'aprovaren els seus estatuts.
En conseqüència, en exercici de la competència concedida pels articles 18, 31 i 33 de la Llei del Consell, previs els tràmits previstos en l'article 43, a proposta de la consellera de Justícia i Administracions Públiques, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i amb la deliberació prèvia del Consell en la reunió del dia 8 d'octubre de 2010,
DECRETE
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Objecte
L'objecte d'este decret és, amb caràcter general, establir mesures de simplificació, documental o de tramitació, en la gestió dels procediments administratius fent-los més eficients i accessibles, per tal d'agilitzar la seua gestió i facilitar l'exercici dels seus drets a tots els ciutadans, la qual cosa, alhora, pot redundar en una millora de la qualitat dels servicis públics.
A més a més, pretén facilitar les empreses i els particulars l'exercici de les seues activitats econòmiques mitjançant la reducció o supressió de càrregues administratives, tot eliminant d'esta manera costos innecessaris que influïxen negativament en els seus nivells de productivitat.
Article 2. Àmbit d'aplicació
Les disposicions d'este decret seran aplicables a l'administració de la Generalitat i el seu sector públic.
A estos efectes, tindran la consideració de sector públic les entitats autònomes i les entitats de dret públic de la Generalitat.
Article 3. Criteris de simplificació
1. A l'efecte d'este decret, s'entén per simplificació administrativa l'acció o conjunt d'accions dirigides als procediments administratius i que tenen com a objecte reduir o eliminar fases, documents, requisits o tràmits, amb la finalitat d'agilitzar-los i millorar la prestació dels servicis públics.
La simplificació administrativa no pot suposar, en no cap cas, una minva dels drets i les garanties dels interessats.
2. Les disposicions administratives de caràcter general, els actes administratius, o les tècniques, ferramentes o metodologies que regulen o afecten la gestió dels procediments administratius, hauran de tindre en compte, en la seua elaboració, els següents criteris de simplificació:
a) Supressió de tràmits, requisits o documents que no siguen imprescindibles per a la resolució del procediment, per a agilitzar el procediment administratiu fent-lo més senzill per als gestors i més accessible per als ciutadans.
b) Eliminació de càrregues administratives, per a suprimir les peticions d'informació als usuaris, tant persones físiques com jurídiques, sobre determinats dades o la justificació del compliment de requisits que puguen ser obtinguts per la pròpia administració.
c) Foment de les declaracions responsables, amb els efectes previstos en l'article 6, en la justificació dels requisits, les obligacions d'informació o l'aportació de documents que hagen de realitzar les persones interessades, i no puguen ser obtinguts d'ofici, com a pràctica per a agilitzar la gestió.
d) Foment de les comunicacions prèvies, amb els efectes, igualment, previstos en l'article 6, per a suprimir l'aportació de dades identificatives i la resta de requisits exigibles per a l'exercici d'un dret o l'inici d'una activitat.
e) Normalització documental, fonamentalment dels formularis de sol·licitud, impresos, declaracions, certificats i documents d'entitat semblant, amb el disseny de models que faciliten i agilitzen el seu ompliment.
f) Unificació de documents, per a dissenyar un model únic per a aquells documents que tinguen un mateix contingut, amb independència que es tramiten en procediments gestionats per distints òrgans administratius.
g) Agrupació de documents, incorporant en un únic document les manifestacions que, en forma de declaracions, certificats o actes de naturalesa semblant, haja de fer una mateixa persona en un mateix tràmit, o en diversos si la gestió del procés ho permet.
h) Foment i incentivació de la utilització de mitjans electrònics, tant entre els gestors com entre els ciutadans en les relacions ciutadà-administració, amb mesures motivadores com la reducció dels terminis de tramitació, entre altres.
i) Reducció dels terminis de tramitació i de resposta, amb especial referència als procediments de tramitació electrònica.
j) Extensió i potenciació dels procediments de resposta o resolució automatitzada, coneguts com d'autoservici, tramitats per mitjans electrònics, ja siga des del propi domicili dels ciutadans o a través de caixers electrònics, per al reconeixement inicial, o la renovació d'un dret o facultat, o per al seu exercici.
3. Igualment, per a afavorir la simplificació de la gestió administrativa dels procediments, hauran de tindre en compte els criteris següents:
a) Modernització i millora de la qualitat dels servicis públics, de manera que es facilite als usuaris dels servicis públics l'exercici dels seus drets i el compliment de les seues obligacions i puga millorar el seu nivell de satisfacció.
b) Establiment del poder de decisió en el nivell administratiu més pròxim al ciutadà, per a agilitzar la presa de decisions i evitar els desplaçaments dels expedients administratius.
CAPÍTOL II
Simplificació de procediments administratius
Article 4. Petició de dades i documents
1. Per a la gestió i resolució dels expedients administratius no es podrà sol·licitar de les persones interessades l'aportació de dades i de documents no exigits per les normes reguladores del procediment que es tracte, o que ja es troben en poder de l'administració actuant, sense perjuí d'advertir sobre la conveniència que els qui exercisquen este dret col·laboren amb l'administració proporcionant la informació que facilite la localització d'estes dades o documents.
Quan la instrucció d'un procediment requerisca la incorporació d'este tipus de dades o documents, els models de sol·licitud normalitzats inclouran un apartat destinat perquè les persones interessades atorguen la seua autorització expressa a l'òrgan gestor i puguen ser demanats directament en nom seu. Si l'òrgan gestor no està autoritzat per a realitzar esta operació, la persona interessada estarà obligada a aportar-los en els termes exigits per les normes reguladores del procediment.
En els casos en què el sol·licitant formule la seua petició a través d'un escrit de format lliure no subjecte al model normalitzat serà aplicable este mateix criteri, per la qual cosa s'haurà d'incloure expressament l'esmentada autorització o presentar la documentació exigida.
2. La comprovació de les dades i documents a què es referix el número anterior es farà d'ofici per l'òrgan gestor preferentment mitjançant consultes i transmissions electròniques de dades a través de passarel·les de comunicació o sistemes d'interoperabilitat per a donar una major agilitat a la gestió del procediment, incorporant-se posteriorment al procediment.
3. En els termes i condicions d'interoperabilitat que es puguen establir en els convenis i acords instrumentats amb els òrgans, entitats o administracions públiques afectades i, en tot cas, respectant els límits i les garanties establits en la legislació vigent respecte del consentiment de les persones interessades, els òrgans instructors dels procediments podran obtindre o accedir directament a les dades de caràcter personal que es troben en poder de fitxers de titularitat pública d'altres òrgans, administracions o entitats i s'ha de deixar constància en l'expedient d'estos accessos electrònics, així com la data, el contingut i els resultats de la seua realització.
La celebració d'estos convenis o acords, i mentres dure la seua vigència, eximirà els ciutadans de l'aportació davant de l'administració actuant de les dades o documents en poder de les entitats o administracions a què aquells facen referència.
4. Per a poder exercitar l'accés per part dels òrgans instructors caldrà ajustar-se al que cada administració pública dispose respecte a les finalitats, els requisits que hagen de satisfer els possibles usuaris, els perfils dels que utilitzen els servicis, els protocols i els criteris funcionals o tècnics necessaris per a accedir a estos servicis i els mecanismos necessaris de govern dels sistemes interoperables, així com les condicions de seguretat aplicables.
Article 5. Supressió de l'obligació d'aportar determinats documents
Amb independència de la declaració genèrica continguda en l'apartat anterior, s'establix expressament la prohibició d'exigir l'aportació dels documents corresponents en els casos següents:
1. Comprovació d'identitat.
Queda suprimida, a l'efecte de la comprovació de les dades d'identificació personal i a qui tinga la condició de persona interessada, l'obligació d'aportar la fotocòpia del document nacional d'identitat o del document acreditatiu de la identitat o targeta equivalent dels estrangers residents en territori espanyol, expedit per les autoritats espanyoles
2. Domicili i residència.
En els casos en què siga exigible acreditar la domiciliació dels interessats en un procediment, per ser requisit condicionant per a l'obtenció de la prestació o per a l'acció exercitada, queda suprimida l'obligació d'aportar el certificat d'empadronament com a document probatori del domicili i residència de les persones interessades en el procediment administratiu.
Si el domicili de l'interessat no consta en el Sistema de Verificació de Dades de Residència o el que consta és diferent de l'indicat, se li sol·licitarà el certificat corresponent a la persona interessada.
3. Compliment de les obligacions tributàries davant de l'administració.
Queda suprimida l'obligació d'aportar la certificat que acredite el compliment de les persones interessades de les seues obligacions tributàries davant de les administracions públiques .
4. Compliment de les obligacions davant la Seguretat Social.
Igualment se suprimix l'obligació d'aportar el certificat d'estar al corrent de les obligacions davant la Seguretat Social.
En tots estos supòsits, la verificació d'ofici de les dades es durà a terme en els termes assenyalats en l'article anterior, a través de l'aplicació que en cada moment es determine.
Article 6. Les declaracions responsables i les comunicacions prèvies
1. A l'efecte d'este decret, s'entén per declaració responsable la manifestació subscrita per la persona interessada, o qui la represente, en la qual es declara, sota la seua responsabilitat, que complix amb els requisits exigits en la normativa reguladora del procediment administratiu a què es referix la declaració, que disposa de la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantindre el seu compliment durant el temps que cada procediment determine.
Els requisits als quals es referix la declaració responsable hauran d'estar arreplegats de manera expressa, clara i precisa.
En la declaració responsable figurarà, en tot cas, la identificació de la persona que la subscriu, així com les circumstàncies de la seua representació, si fa el cas.
2. Igualment a l'efecte d'este decret, s'entén per comunicació prèvia el document a través del qual les persones interessades en un procediment administratiu informen l'administració de la Generalitat de les seues dades identificatives i els altres requisits exigibles per a l'exercici d'un dret o l'inici d'una activitat, d'acord amb el que establix l'article 70.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
En la comunicació prèvia figurarà, en tot cas, la identificació de la persona que la subscriu, així com les circumstàncies de la seua representació, si fa el cas.
3. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en les dades, manifestació o document que s'acompanye o incorpore una declaració responsable o una comunicació prèvia, o la no presentació d'este davant l'administració competent, determinarà la impossibilitat de continuar amb el procediment administratiu, l'exercici del dret o l'activitat afectada, des del moment en què es tinga constància d'estos fets, sense perjuí d'iniciar l'exercici de les accions pertinents per a exigir les responsabilitats, tant administratives com civils o penals, que puguen derivar-se d'esta actuació.
La resolució que, previ el tràmit d'audiència, declare estes circumstàncies podrà determinar l'obligació de la persona interessada de restituir la situació jurídica al moment previ al reconeixement o a l'exercici del dret o a l'inici de l'activitat corresponent, així com la impossibilitat d'instar un nou procediment amb el mateix objecte durant un període de temps, d'acord amb els termes establits en les normes sectorials d'aplicació.
4. Les normes i els actes administratius pels quals es regisquen els procediments regularan els supòsits i els moments en què els interessats podran substituir l'aportació dels documents exigits, per la presentació d'una declaració responsable, especificant si, a l'efecte de la tramitació, l'administració farà una comprovació posterior de les dades a què es referixen, per mostratge o exhaustiva, o, al contrari, requerirà, en un altre moment processal administratiu, dels interessats l'aportació efectiva de tals documents.
Igualment, regularan l'ús i els efectes de les comunicacions prèvies permetent, amb caràcter general, el reconeixement o exercici d'un dret o bé l'inici d'una activitat des del dia de la seua presentació, sense perjuí de les facultats de comprovació, control i inspecció que tinga atribuïdes l'administració actuant.
En el cas que ho prevegen expressament, la comunicació podrà presentar-se dins d'un termini posterior a l'inici de l'activitat, i serà de plena aplicació en els supòsits previstos en l'apartat 3, les seues regles i les seues conseqüències.
5. L'administració de la Generalitat i les organitzacions del seu sector públic tindran permanentment publicats i actualitzats models de declaracions responsables i de comunicació prèvia, els quals, en tot cas, es podran presentar per mitjans electrònics.
Article 7. Normalització de documents de sol·licitud
Les sol·licituds dirigides a l'administració de la Generalitat i el seu sector públic seran normalitzades pels respectius òrgans mitjançant la confecció dels models corresponents, els quals s'ajustaran al que preveu el Manual de Normalització de Formularis, que serà aprovat mitjançant Orde de la Conselleria competent en esta matèria. En els esmentats models figuraran, com a mínim, els apartats següents:
1. Identificació de la sol·licitud.
2. Dades d'identificació de la persona sol·licitant i, si fa el cas, de qui el represente.
3. Identificació del mitjà preferent o del lloc que s'assenyale a l'efecte de notifica-cions.
4. Dades concretes sobre el contingut de la sol·licitud, així com els motius o raonaments en què es fonamente.
5. Relació, si fa el cas, de les dades necessàries o dels documents requerits per la normativa vigent per a accedir a la sol·licitud, a fi que la persona interessada òmpliga aquells que l'afecten, sense perjuí que puga aportar els que, addicionalment, considere convenient.
6. Autorització o denegació, expresses, a l'òrgan gestor perquè l'administració duga a terme, directament i en nom de la persona sol·licitant, la comprovació de les dades necessàries per a tramitar la seua sol·licitud quan estigueren en poder de les administracions públiques.
7. Referències al tractament confidencial per part de l'administració de les dades de caràcter personal contingudes en la sol·licitud, així com els drets que assistixen a la persona sol·licitant, en compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
8. Data i espai per a la firma per la persona interessada.
9. Òrgan al qual va dirigida la sol·licitud.
10. Aquelles altres dades que l'òrgan gestor del procediment estime necessari consignar en la sol·licitud.
Amb independència dels models existents, es podran formular les sol·licituds a través d'un escrit de format lliure, en el qual hauran de constar les dades exigits per la normativa vigent en cada cas, sense perjuí del que disposa l'article 71 de la Llei de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Article 8. Comunicació de dades
Als efectes previstos en els articles anteriors, i pel que fa, exclusivament, a l'àmbit de la Generalitat, els distints departaments requeriran i facilitaran, preferentment per mitjans electrònics, les dades que afecten els interessats i que calguen per a tramitar els procediments administratius en els quals tinguen esta condició.
De la mateixa manera, es promourà que la gestió dels procediments interns, així com les comunicacions entre departaments, especialment en allò referent a la petició i emissió d'informes, dictàmens o al·legacions, es realitzen per mitjans electrònics.
Pel que fa a les comunicacions amb altres administracions públiques, caldrà ajustar-se al que establix o puga establir-se, en cada cas, en instrumentar les relacions bilaterals entre les administracions intervinents.
Article 9. Catàleg de procediments administratius
Es crea el catàleg de procediments administratius de la Generalitat i el seu sector públic, en el qual s'inclouran tots els procediments administratius de caràcter externs, és a dir, els que vagen dirigits a les empreses i a les persones físiques, que tramiten totes les unitats compreses en l'àmbit d'aplicació d'este decret.
El catàleg serà accessible per a la ciutadania a través de la pàgina web de la Generalitat i estarà adscrit a l'òrgan directiu que tinga encomanades les competències en matèria d'atenció al ciutadà. La conselleria competent en esta matèria aprovarà mitjançant una orde el procediment que regule les incidències derivades de la inclusió dels procediments en el catàleg, és a dir, l'alta, la modificació i la baixa, i els requisits exigits en cada cas. Estes incidències hauran de tramitar-se i actualitzar-se en el Gestor Únic de Continguts per les conselleries, i la resta d'òrgans afectats per este decret, amb anterioritat a la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, o en el medi que haja sigut habilitat, de manera que puguen ser validades per l'òrgan directiu competent en matèria d'atenció al ciutadà en el moment de produir-se la publicació.
La inscripció d'un procediment en el catàleg arreplegarà, com a mínim, les dades relatives al codi, la denominació, el nivell de teletramitació, si requerix firma electrònica i, en este cas, de quin tipus, i vigència.
Este catàleg haurà de ser confeccionat en el termini màxim d'un any a comptar de l'entrada en vigor del present decret.
Article 10. Servicis d'interoperabilitat
1. Per interoperabilitat s'entén la capacitat dels sistemes d'informació, i per això dels procediments a què estos donen suport, de compartir dades i possibilitar l'intercanvi d'informació i coneixement entre ells.
2. Per a facilitar el flux de les dades i simplificar la gestió dels procediments, la conselleria competent en matèria de modernització i millora de la qualitat dels servicis públics elaborarà un Catàleg de Servicis d'Interoperabilitat, el qual s'inclourà en la plataforma d'in-teroperabilitat existent en la pàgina web de la Generalitat.
Este catàleg identificarà tots els arxius que emmagatzemen dades existents en poder de la Generalitat i que poden ser utilitzades per a facilitar informació als òrgans gestors dels procediments sense necessitat de sol·licitar-ho a les persones interessades, sempre amb el seu consentiment exprés, reduint, d'esta manera, les càrregues administratives que implicarien l'aportació d'estes dades per la ciutadania.
Els distints departaments compresos en l'àmbit d'este decret participaran i col·laboraran en la confecció del catàleg i remetran a l'esmentada conselleria una relació dels arxius referits en el paràgraf anterior, especificant-ne la naturalesa i dades existents en cada un d'ells.
3. El departament de la informació subministrada establirà per a cada servici del catàleg, i ajustarà la informació a cada cas, el següent:
a) La descripció del servici i de la informació que s'oferix.
b) Les distintes plataformes o mecanismes d'accés a estos servicis.
c) Les condicions per a accedir i utilitzar els servicis, dades i documents en format electrònic que es posen a disposició de la resta d'òrgans o administracions públiques.
d) Els requisits concrets que han de satisfer els usuaris d'eixos servicis.
e) Les modalitats de consum, consulta o interacció.
f) Els perfils dels participants implicats en la utilització dels servicis.
g) Els protocols i criteris funcionals o tècnics necessaris per a accedir als servicis.
h) Les condicions de seguretat aplicables.
i) Si a través d'este servici es poden emetre resolucions administratives automatitzades, caldrà ajustar-se al que disposen les normes aplicables i
j) Si fa el cas, les restriccions jurídiques d'accés per les administracions o entitats públiques.
4. El Catàleg de Servicis d'Interoperabilitat haurà de ser confeccionat en un termini màxim de sis mesos, comptats des de l'entrada en vigor del present decret.
CAPÍTOL III
La seu electrònica de la Generalitat
Article 11. Creació i característiques de la seu electrònica de la Generalitat
Es crea la seu electrònica de la Generalitat, la qual té les característiques següents:
1. El seu àmbit d'aplicació comprendrà a l'administració de la Generalitat i estarà accessible a la ciutadania de manera permanent i gratuïta.
2. La seu electrònica identifica la Generalitat quan es relacione per mitjans electrònics amb els ciutadans i amb altres administracions públiques.
A través d'esta seu es realitzaran les actuacions, procediments i servicis que requerisquen la identificació de la Generalitat en les seues relacions amb els ciutadans i amb altres administracions públiques per mitjans electrònics, així com aquells altres servicis electrònics respecte dels quals es decidisca la seua inclusió en la seu per raons d'eficàcia, eficiència i qualitat en la prestació dels servicis públics.
3. La seu electrònica de la Generalitat està en l'adreça electrònica: https://seu.gva.es.
4. La seu electrònica és de titularitat de la Generalitat.
5. La gestió de la seu es durà a terme d'acord amb les competències següents:
a) Gestió tecnològica: la gestió, administració i modificació de la seu electrònica de la Generalitat correspon a la conselleria que en cada moment tinga assignades les competències horitzontals de la Generalitat en matèria d'administració electrònica.
b) Gestió de continguts: cada conselleria o organisme de l'administració de la Generalitat podrà gestionar i oferir a la ciutadania a través d'internet els continguts específics del seu àmbit de competències.
La informació i servicis que oferisquen quedaran plenament integrats dins de la seu electrònica de la Generalitat i seran accessibles directament des de dita seu sense pèrdua de la identitat i homogeneïtat corporativa, amb independència que puguen tindre una adreça electrònica diferenciada d'accés per a la ciutadania.
Els esmentats departaments seran responsables de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els servicis fets públics a través d'internet.
6. Els canals d'accés als servicis disponibles en la seu són els següents:
a) L'accés electrònic es farà directament a través d'internet i en l'adreça electrònica indicada.
b) L'accés a través d'atenció presencial s'efectuarà en les oficines PROP d'atenció al públic, de la Generalitat, a través dels sistemes d'atenció existents en estes oficines.
c) L'accés en el cas d'atenció telefònica es farà a través del telèfon 012 d'atenció al ciutadà.
d) Altres que puguen habilitar-se en el futur, com la televisió interactiva denominada Televisió Digital Terrestre (TDT).
7. La seu electrònica de la Generalitat, així com la informació, continguts i servicis que oferisca, haurà de complir amb les normes reguladores de l'accessibilitat arreplegades en el Reial Decret 1494/2007, de 12 de novembre, pel qual s'aprova el reglament sobre les condicions bàsiques per a l'accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, productes i servicis relacionats amb la societat de la informació i mitjans de comunicació social, i normes concordants.
8. Els continguts publicats a la seu electrònica de la Generalitat respondran als criteris de seguretat i interoperabilitat que es deriven de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als servicis públics, i les seues normes de desplegament i complementari.
9. La seu electrònica de la Generalitat haurà de fer possible l'accés en valencià i castellà als seus continguts i servicis, tret que que procedisquen de seus electròniques externes i estes no tinguen l'obligació d'oferir-los en ambdós idiomes.
Article 12. Continguts de la seu electrònica de la Generalitat
Els continguts o servicis mínims són els següents:
1. Identificació de la seu, així com de l'òrgan titular i dels responsables de la gestió dels continguts posats a la seua disposició.
2. Informació necessària i actualitzada per a la utilització correcta de la seu, incloent el mapa de la seu electrònica, així com la relacionada amb la propietat intel·lectual.
3. Sistema de verificació del certificat de la seu, el qual estarà accessible de forma lliure i gratuïta. Esta verificació es realitzarà utilitzant els sistemes proporcionats per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (d'ara en avant ACCV), que inclouen la Llista de Certificats Revocats (CRL's) i el Servici de Verificació d'Estat del Certificat online (OCSP).
4. Servicis d'assessorament electrònic a l'usuari per a la utilització correcta de la seu electrònica de la Generalitat.
5. Relació de sistemes de firma electrònica admesos i utilitzats en la seu:
a) La seu electrònica s'identifica mitjançant un Certificat de Seu Electrònica emés per l'ACCV. Este certificat identifica el web i la seua vinculació amb l'administració pública titular del web, i garantix la privacitat de les comunicacions, xifrant la informació intercanviada entre l'usuari de la seu i la pròpia seu electrònica.
b) El Registre Electrònic s'identifica per mitjà d'un Certificat de Segell d'Òrgan emés per l'ACCV, que identifica l'aplicació de Registre Electrònic i és capaç de realitzar firma electrònica del justificant de recepció d'entrada i eixida de documents a través d'eixe Registre.
c) Les persones físiques i jurídiques s'identificaran, en la seua relació amb la seu electrònica, mitjançant un certificat digital admés i reconegut, com són:
1º. Certificat digital del DNI electrònic.
2º. Certificat reconegut de ciutadà expedit per l'ACCV.
3º. Certificat reconegut d'entitat expedit per l'ACCV.
4º. Certificats d'empleat públic expedits per l'ACCV.
5º. Altres certificats reconeguts expedits per altres Prestadors de Servicis de Certificació, integrats en la Plataforma de Validació de l'ACCV, i la verificació de la qual siga lliure i gratuïta.
6. Catàleg de procediments administratius i servicis disponibles en la seu electrònica de la Generalitat, amb la indicació que s'han de realitzar-se obligatòriament per via electrònica.
7. Data i hora oficial de la seu i dies declarats oficialment com inhàbils. La data i hora oficial de la seu electrònica s'establiran basant-se en les fonts de temps fiables proporcionades per l'ACCV. L'ACCV sincronitza amb el Reial Observatori de l'Armada, el qual és l'organisme que proporciona la font de temps oficial a nivell nacional.
8. Queixes i suggeriments. Les queixes i suggeriments que vulga formular la ciutadania sobre el contingut, gestió i servicis en la seu electrònica es podran presentar en les dos modalitats següents:
a) Presentació presencial o per correu postal davant dels registres generals de la Generalitat, d'acord amb el procediment establit en el Decret 165/2006, de 3 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les queixes i suggeriments en l'àmbit de l'administració i organitzacions de la Generalitat.
b) Presentació telemàtica, en la direcció electrònica habilitada en la pàgina web de la Generalitat.
9. Informació relacionada amb la protecció de dades de caràcter personal.
10. Enllaç amb l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
11. Verificació dels segells electrònics d'òrgan utilitzats per les unitats registrals telemàtiques. Esta verificació es realitzarà utilitzant els sistemes proporcionats per l'ACCV, que inclouen la Llista de Certificats Revocats (CRL's) i el Servici de Verificació d'Estat del Certificat online (OCSP).
12. Enllaç amb el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
13. Servici d'avís d'aquelles interrupcions necessàries per raons tècniques.
Els textos de les disposicions de creació de la seu electrònica de la Generalitat, així com les de creació del registre o registres electrònics, hauran d'estar disponibles per a la seua consulta en la seu, bé directament, bé per mitjà d'enllaços.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
Els expedients administratius iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor del present decret es regiran per la normativa aplicable en el moment del seu inici.
Segona
En els procediments en què les fotocòpies de documentació acreditativa de la identitat, remeses en sobres tancats, hagen de ser comprovades o confrontades en actes formals o públics d'obertura de dits sobres, es continuarà requerint l'aportació de les mateixes fotocòpies fins que no s'habiliten els mitjans que permeten la seua comprovació o verificació en estos actes.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única
Queden derogades les disposicions que del mateix rang o d'un rang inferior s'hi oposen al que disposa el present decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Modificació del Decret 98/2005, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula un registre de representants de caràcter voluntari davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica
1. Es modifica l'apartat 1 de l'article 4, el qual queda redactat de la manera següent:
«Article 4. Registre de la representació i efectes
1. La representació de persones físiques o jurídiques s'incorporarà a un registre dependent de la Generalitat, el qual donarà informació de la seua existència i de la seua vigència o duració temporal a aquells instructors de cada procediment que sol·liciten la informació amb consentiment de l'interessat, i la dependència funcional de la qual és l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica.»
2. Es modifica l'apartat 3 de l'article 10, que queda redactat de la manera següent:
«Article 10
3. L'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica serà l'autoritat administrativa competent per a ordenar la pèrdua de vigència de la representació, així com la seua notificació a l'interessat.»
Segona. Obligatorietat de la tramitació electrònica
Les conselleries podran establir l'obligatorietat de comunicar-se amb elles exclusivament per mitjans electrònics quan les persons interessades en els procediments es corresponguen amb persones jurídiques o col·lectius de persones físiques que, per raó de la seua capacitat econòmica o tècnica, dedicació professional o altres motius acreditats, tinguen garantit l'accés i disponibilitat dels mitjans tecnològics precisos.
Tercera. Autorització per al desplegament del decret
S'autoritza a la persona que titular de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques per a l'aprovació de les disposicions necessàries per al desplegament i execució del que disposa este decret en aquelles matèries que tinguen caràcter horitzontal, és a dir, que afecten aspectes comuns als distints departaments, i en les que siguen pròpies de les competències que dita Conselleria tinga reglamentàriament assignades.
Quarta. Entrada en vigor
Este decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 8 d'octubre de 2010
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
La consellera de Justícia i Administracions Públiques,
PAULA SÁNCHEZ DE LEÓN GUARDIOLA

linea
Mapa web