Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

LLEI 13/2016, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat. [2016/10576]

(DOGV núm. 7948 de 31.12.2016) Ref. Base de dades 009919/2016

LLEI 13/2016, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat. [2016/10576]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans i totes les ciutadanes que Les Corts han aprovat i jo, d’acord amb el que establixen la Constitució i l’Estatut d’Autonomia, en nom del rei, promulgue la Llei següent:PREÀMBUL

La Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l’any 2017 estableix determinats objectius de política econòmica del Consell de la Generalitat, la consecució dels quals exigeix l’aprovació de diverses normes. Aquesta llei arreplega, a aquest efecte, una sèrie de mesures referents a aspectes tributaris, de gestió econòmica i d’acció administrativa.

I

En el capítol I d’aquesta llei s’inclouen les modificacions del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat mitjançant el Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, que afecten diversos preceptes de la norma esmentada.
La Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, en el marc dels compromisos de Torrevieja, fixats pel Consell en el «Seminari de Govern, estiu 2016», ha emprés la labor de revisar el conjunt dels serveis i actuacions de la Generalitat que, en l’actualitat, es troben subjectes al pagament de taxes, a fi d’elaborar una nova Llei de Taxes de la Generalitat. Per aquesta raó, les modificacions que s’arrepleguen en aquesta llei són aquelles que es consideren imprescindibles i, bàsicament, tenen com a objecte l’actualització del text dels epígrafs i quanties de les taxes.

Les novetats introduïdes en el text refós de la Llei de Taxes són les següents:
A) En el títol V, relatiu a les taxes en matèria de cultura, educació i ciència, es du a terme la modificació següent:
En el capítol I, respecte a la taxa per serveis de lectura, investigació, certificacions, còpies i reproducció de documents i impresos en arxius, biblioteques i museus, s’elimina el gravamen relatiu a l’expedició de targeta habilitant per a la lectura i la investigació en arxius, biblioteques i museus i al diligenciat de còpies fetes en arxius i biblioteques.

B) En relació amb el títol VI, relatiu a les taxes en matèria de sanitat, es duen a terme les modificacions següents:
a) En primer lloc, respecte a la taxa per prestació d’assistència sanitària (capítol I), s’estableix una nova codificació i denominació per als epígrafs de les tarifes per processos hospitalaris, per a adaptar-los al canvi metodològic adoptat pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, i es realitzen millores en la descripció dels epígrafs en la taxa per procediments diagnòstics i terapèutics, per a aclarir el seu contingut, racionalitzar els processos de facturació i fer-los més operatius.

b) En segon lloc, respecte a la taxa per la venda de productes i serveis hematològics (capítol II), s’actualitzen els imports dels codis 217 i 376, i es creen quatre nous codis, en consonància amb l’actual realitat prestacional.
c) En tercer lloc, s’introdueix en el capítol III, taxa per serveis sanitaris, una exempció per al cas d’investigacions dutes a terme sense la participació de la indústria farmacèutica o de productes sanitaris, que reunisquen determinades característiques.
d) En quart lloc, respecte a la taxa per altres actuacions administratives, s’actualitza la descripció dels epígrafs 8, 9 i 10 del grup VI del quadre de tarifes de l’article 185.
C) En l’àmbit del títol XIV, relatiu a les taxes en matèria d’administració de l’Administració de Justícia, s’introdueix una nova exempció en la taxa relativa a la taxa per serveis relacionats amb fundacions, per al cas de fundacions del sector públic de la Generalitat.
D) Finalment, es crea un nou títol XV, «Taxes per serveis o utilització d’espais de l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM)», amb cinc capítols:
a) Capítol I: Taxa per la utilització privativa dels espais de l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), que inclou els articles 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354 i 355.
b) Capítol II: Taxa pel préstec d’obres de l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), que inclou els articles 356, 357, 358, 359 i 360.

c) Capítol III: Taxa per la cessió d’exposicions de l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), que inclou els articles 361, 362, 363, 364, 365 i 366.
d) Capítol IV: Taxa per l’explotació de les obres els drets de propietat intel·lectual de les quals corresponguen a l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), que inclou els articles 367, 368, 369, 370 i 371.
e) Capítol V: Taxa pels serveis prestats per la biblioteca centre de documentació de l’Institut Valencià d’Art Modern, que inclou els articles 372, 373, 374, 375 i 376.


II

El capítol II d’aquesta llei conté les modificacions de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, del Tram Autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, incloent-hi les següents:
En primer lloc, en l’àmbit de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
a) Es modifica l’escala autonòmica aplicable (article segon de la Llei 13/1997), en el doble sentit de disminuir els tipus aplicables als trams inferiors de renda i pujar els que graven els trams superiors. Així, el primer tram de tipus de gravamen aplicable es redueix de l’11,9 % al 10 %; el tipus marginal de les rendes mitjanes es redueix del 18,45 % al 17,50 % i s’eleven els dos últims trams de tipus marginals que augmenten del 22,48 % i del 23,48 % al 23,50 % i 25,50 %, respectivament. D’aquesta manera es modifica l’estructura tarifaria amb vista a l’increment de la progressivitat tributària.
Amb idèntica finalitat, es reordenen els trams de base liquidable, que passen de cinc a sis, simplificant els seus imports amb l’eliminació de trams amb decimals, reduint el primer escaló que grava les rendes més baixes a 12.450 euros, així com incorporant-hi un nou escaló de gravamen per a graduar la tributació aplicable a bases liquidables compreses entre 50.000 i 70.000 euros. Finalment es fixa el límit màxim de l’escala en 120.000 euros.
b) Es considera convenient, fins i tot amb les restriccions pressupostàries existents, proposar la modificació de dues deduccions autonòmiques vigents, per a perfilar el seu contingut a les finalitats socials i mediambientals que explícitament es busquen amb cada una d’elles.
En primer lloc, es modifica la deducció vigent per família nombrosa (lletra d de l’article quart.U de la Llei 13/1997) en estendre els beneficis fiscals a les famílies monoparentals de categoria general i especial. S’avança en la línia de protecció administrativa d’aquestes famílies, en tant que col·lectius amb possibilitat de trobar-se en risc d’exclusió social. L’equiparació amb les famílies nombroses ja es va iniciar en la llei de mesures de l’exercici anterior en matèria de taxes, i en aquest exercici es consolida la protecció als efectes d’IRPF.
En segon lloc, es modifica la vigent deducció per inversions per a l’aprofitament de fonts renovables en l’habitatge habitual (lletra o de l’article quart.U de la Llei 13/1997) que augmenta del 5 % al 20 % per a impulsar l’autoconsum energètic i l’ús d’energies renovables en l’àmbit domèstic. L’aplicació d’aquesta deducció requerirà el reconeixement previ de les finalitats mediambientals que la possibiliten, mitjançant certificació prèvia de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).
c) Es considera oportú la introducció d’una nova deducció autonòmica (lletra w de l’article quart.U de la Llei 13/1997), per obres de conservació o millora de la qualitat, sostenibilitat i accessibilitat en l’habitatge habitual. Es tracta d’una deducció que va estar vigent de forma temporal en els exercicis 2014 i 2015 i que es recupera en termes semblants al vigent anteriorment, amb la finalitat de l’impuls selectiu de l’activitat empresarial relacionada amb certes activitats intensives en mà d’obres, com la reforma i rehabilitació d’habitatges, l’execució de la qual es realitza majoritàriament per empreses de xicoteta dimensió, molt vinculades al territori de la Comunitat Valenciana i amb un fort component de creació d’ocupació directa.
L’import d’aquesta deducció ascendirà al 15 % de les quantitats invertides, amb una base màxima de deducció de 5.000 €, encara que la seua aplicació es limita a contribuents amb rendes inferiors a 25.000 euros en tributació individual i 40.000 euros en tributació conjunta, en els termes de l’article quart.Dos.
d) Finalment, en la línia iniciada amb la Llei 9/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, que va introduir mesures fiscals d’impuls del mecenatge cultural, científic i esportiu de la Comunitat Valenciana, es pretén impulsar el denominat «consum cultural» afavorint l’adquisició d’abonaments en algun dels espais públics o privats adherits al conveni específic subscrit amb Culturarts Generalitat. A aquest efecte s’introdueix una nova deducció autonòmica (lletra x de l’article quart.U de la Llei 13/1997) per quantitats destinades a abonaments culturals.

L’import d’aquesta deducció ascendirà al 21 % de les quantitats satisfetes per l’adquisició d’abonaments culturals d’empreses o institucions adherides al conveni específic subscrit amb Culturarts Generalitat, amb un base màxima de deducció de 150 € per període impositiu, encara que la seua aplicació es limita a contribuents amb rendes inferiors a 50.000,00 €.
En segon lloc, en l’àmbit de l’Impost sobre Successions i Donacions

a) Es modifiquen determinades reduccions autonòmiques per circumstàncies pròpies de la Comunitat Valenciana per al càlcul de la base liquidable en l’Impost sobre Successions i Donacions.
En concret les reduccions per transmissió per causa de mort d’empresa individual agrícola, d’empresa individual o negoci professional i de participacions del causant. Es proposen millores tècniques en la redacció de l’article 10.Dos 2.n, 3.r i 4.t per a:
– Limitació dels beneficis descrits exclusivament a les empreses de reduïda dimensió, definides atenent el seu import net de la xifra de negocis. D’aquesta manera es discrimina l’àmbit objectiu d’aplicació dels beneficis, fixant un límit quantitatiu.
– Eliminació de la prelació personal en l’aplicació del benefici per causa de mort. La reducció podrà ser aplicada pels hereus –cònjuge, descendents, adoptats, ascendents, adoptants i col·laterals fins al tercer grau– que concórreguen a l’herència i que complisquen els requisits en proporció a la seua participació en aquesta, sense prioritats. D’aquesta manera, els beneficis fiscals per a l’empresa familiar asseguren de forma més efectiva la continuïtat de l’activitat i afavoreixen la successió en la titularitat de l’empresa.
b) La modificació de les reduccions autonòmiques en base també ha de produir-se, de forma equivalent, en la modalitat de donacions. Així, es proposen modificacions de l’article 10 bis 3.r, 4.t i 5.é de la Llei 13/1997 relatives a les reduccions per transmissions entre vius d’empresa individual agrícola, d’empresa individual o negoci professional i de participacions del donant.
La millora tècnica suposa la limitació d’aquests beneficis fiscals exclusivament a les empreses de reduïda dimensió, d’acord amb la seua xifra de negocis.
c) A més, es considera necessari en el cas de la reducció per parentiu en la modalitat entre vius (article 10 bis 1.r de la Llei 13/1997), amb vista a la major homogeneïtat del sistema tributari així com d’acord amb les exigències del principi de progressivitat, modificar el límit del patrimoni preexistent dels donataris, reduint el seu import de 2.000.000 d’euros a 600.000 euros, xifra coincident amb el mínim exempt general introduït en la Llei de l’Impost sobre el Patrimoni des de l’1 de gener de 2016.
d) D’altra banda, la necessitat de continuar en la senda de consolidació fiscal per a la consecució dels objectius de dèficit públic obliga a reajustar les bonificacions tributàries vigents (article 12 bis de la Llei 13/1997)
– En la modalitat de Successions, limitant-la al 50 % de la quota tributària, per a Grup II.
– Suprimint-la en la modalitat de Donacions
e) Finalment, per a adaptar l’impost a una realitat social consolidada, als efectes de l’Impost sobre Successions i Donacions es realitza l’assimilació legal als cònjuges dels membres de parelles de fet degudament inscrits en el Registre autonòmic de parelles de fet.
En tercer lloc, en l’àmbit de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, s’amplia la bonificació en la modalitat Actes Jurídics Documentats (article 14 bis Llei 13/1997) per als supòsits de novació amb modificació del mètode o sistema d’amortització o altres condicions financeres del préstec sempre que l’objecte hipotecat siga l’habitatge habitual.
En quart lloc, s’introdueix un nou capítol VI destinat a l’Impost especial sobre Determinats Mitjans de Transport, el qual arreplega l’increment de tipus normatius sobre el mínim estatal, en exercici de les competències normatives reconegudes en l’article 51 de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries.

En cinqué i últim lloc, s’amplia fins a 31 de desembre de 2017, la vigència del tipus de devolució del gasoil professional per als transportistes (48 euros per 1.000 litres), aplicable en relació amb el tipus autonòmic de l’Impost sobre Hidrocarburs establit per al gasoil d’ús general, en persistir, actualment, les circumstàncies socioeconòmiques que van justificar el seu establiment.


III

El capítol III d’aquesta llei conté les modificacions de l’article 154 de la Llei 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat, com a conseqüència de l’obligada adaptació normativa en la delimitació del fet imposable i en la quantificació de la quota tributària quant a la producció, tinença, depòsit i emmagatzemament de substàncies considerades perilloses. El Reial Decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s’aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en què intervenen substàncies perilloses ha sigut derogat com a conseqüència de la promulgació d’un nou decret d’adaptació a la normativa comunitària, el Decret 840/2015, de 21 de setembre. Es fa una nova redacció de l’article 154.Dos adaptant-lo a futures actualitzacions de la normativa estatal.


IV

El capítol IV es refereix a la modificació de la Llei 1/1999, de 31 de març, de la Generalitat, de tarifes portuàries, en la qual es millora la redacció de l’article 4 per a garantir el principi de reserva de llei en l’àmbit de les exempcions.


V

El capítol V es dedica a la modificació de la Llei 2/2014, de 13 de juny, de Ports de la Generalitat, als efectes d’unificar la meritació de les taxes per semestres naturals i introduir el pagament de la taxa amb liquidació prèvia realitzada per la mateixa Administració.
D’altra banda, en aquest capítol també es modifica l’article 19.2 de la Llei 2/2014. Respecte d’això, l’article 9 de la Llei 2/2014, de 13 de juny, de Ports de la Generalitat, determina que en les instal·lacions portuàries de la Generalitat es podrà establir la delimitació dels espais i usos portuaris (DEUP). S’estableixen en aqueix document els espais de terra i aigua necessaris per al desenvolupament dels usos portuaris, els espais de reserva i aquells que puguen destinar-se a usos vinculats a la interacció port-ciutat. Igualment es determinaran els usos previstos i la seua estructura bàsica.
L’article 19.2 de la Llei 2/2014, que actualment enumera entre els usos permesos aquells compatibles amb els portuaris, de caràcter cultural, esportiu, educatiu, etc., amb l’objecte d’afavorir l’equilibri econòmic i social dels ports. Tanmateix, en la seua redacció actual estableix la necessitat que estiguen previstos en el DEUP corresponent i que s’ajusten al planejament urbanístic.
Aquest requisit s’ha revelat en la pràctica com molt limitador tenint en compte la polivalència de determinats espais portuaris, que si bé poden destinar-se a un ús estrictament portuari, poden també donar suport de manera eventual a activitats compatibles per raó d’horari, calendari o mera oportunitat. És el cas d’esdeveniments d’arrelam popular vinculats a celebracions locals o els enumerats abans com culturals, esportius, educatius, recreatius, etc.
D’altra banda, i atesa la vigència recent de la Llei 2/2014, hi ha recintes portuaris que no compten amb DEUP o instrument equivalent. Això suposa una major limitació ja que perquè no pot haver cap previsió alguna d’usos compatibles.
A fi de donar cobertura amb caràcter excepcional a la realització d’aquests actes, sempre amb la limitació de la seua compatibilitat amb el desenvolupament de l’activitat normal del port i la seua limitació temporal, es considera oportú i necessari introduir la modificació esmentada.


VI

El capítol VI està dedicat a la modificació de diversos preceptes de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics. Així, en primer lloc s’incorporen els «tractaments antinaturals» com un dels motius de prohibició d’espectacles públics junt amb el maltractament i la crueltat als animals.
D’altra banda s’aclareixen les competències de la Generalitat i dels ajuntaments per a les autoritzacions d’espectacles i activitats recreatives i se suprimeix la figura dels «espectacles o activitats singulars o excepcionals».
Com a canvi fonamental, les entitats locals autoritzaran aquells que, tenint lloc en el seu terme municipal, tinguen lloc en locals amb llicència diferent de la prevista en la normativa d’espectacles i espais oberts.

En el capítol VII es modifica la Llei 3/1998, de 21 de maig, de Turisme de la Comunitat Valenciana, afegint-li una disposició addicional, en la qual, a fi de coordinar tota l’activitat en matèria de promoció d’imatge institucional de la Generalitat, se sotmeten a una autorització prèvia de la secretaria autonòmica competent en matèria de comunicació totes les accions de promoció turística previstes en la llei mencionada.
En el capítol VIII es modifiquen els articles 3.3, 4, 5.2.k i 7 i s’introdueix un nou article 3 bis en la Llei 10/2005, de 9 de desembre, de la Generalitat, d’Assistència Jurídica a la Generalitat.
Pel que respecta a la modificació de l’article 3.3, es pretén adequar la seua redacció a la norma que en cada moment estiga vigent en matèria de funció pública en l’Administració de la Generalitat. Sense perjudici d’això, també es pretenen altres dues finalitats: establir el nivell de destinació mínim dels llocs de treball reservats a funcionaris del cos de l’advocacia de la Generalitat en un nivell de destinació 28. I establir en aquests llocs de treball el complement específic que més s’ajusta en el moment present a les responsabilitats i a la dificultat tècnica que comporten les funcions que assumeixen els advocats i les advocades de la Generalitat. En aquest sentit, s’entén adequat el complement específic E050, equiparant-se al que tenen assignats els llocs reservats al cos superior d’Intervenció i Auditoria de la Generalitat.

La introducció d’un nou article 3 bis pretén regular, de forma completa, la situació dels lletrats habilitats prevista en l’actual article 7 que tracta sobre la representació i defensa en judici, que arreplega qüestions fins a un cert punt diverses.
El mecanisme de l’habilitació pot suposar, en alguns casos, que el personal funcionari assumisca de manera temporal funcions amb un major grau de dificultat tècnica, responsabilitat i dedicació que li corresponen al lloc de treball que exerceix.
L’exercici temporal d’idèntiques funcions, en els supòsits d’habilitació previstos en la Llei 10/2005, de 9 de desembre, de la Generalitat, ha de comportar necessàriament una igualtat retributiva amb els funcionaris del cos esmentat, perquè en cas contrari, es produiria una diferència retributiva discriminatòria i lesiva per al dret a la igualtat.
D’altra banda, a fi de dotar de major coherència al sistema, evitant disfuncionalitats, i imprimint agilitat al procés, es modifica l’article 4 en el sentit que en el cas que l’Administració de la Generalitat i les entitats de dret públic vinculades o que en depenen creguen necessari acudir a l’assistència jurídica externa, només caldrà sol·licitar un informe previ a la persona titular de la Advocacia General de la Generalitat.
Pel que fa a la modificació de la lletra k de l’apartat 2 de l’article 5, obeeix a la creixent activitat administrativa unida al fet que hui en dia no té raó de ser que els documents que acrediten la representació dels interessats en tots els procediments administratius que tramiten els òrgans de l’Administració de la Generalitat hagen de ser necessàriament validats per l’Advocacia de la Generalitat, havent com hi ha un cos superior tècnic d’Administració general, del Grup A1 de titulació, nodrit fonamentalment per llicenciats en Dret, per a ingressar en el qual s’han exigit amplis coneixements en dret. Raons d’eficàcia, eficiència i economia procedimental fan aconsellable que els informes de l’Advocacia General de la Generalitat en aquesta qüestió es limiten, únicament i exclusivament, als que acrediten la representació dels interessats en procediments de contractació dels diferents òrgans de contractació que formen part de la nostra Administració.

Finalment, l’article 7 es refereix a la representació i defensa en judici, i s’emmarca en el capítol III de la llei l’objecte del qual és la funció contenciosa. En l’apartat 3 es preveia l’habilitació de funcionaris perquè realitzen determinades actuacions en substitució dels advocats o advocades de la Generalitat. La incorrecta ubicació d’aquesta possibilitat en el precepte esmentat, que induïa a confusió sobre a quines funcions respecte de les quals pertoca l’habilitació (assessorament jurídic), unit a la inclusió d’un nou article 3 bis, dedicat únicament i exclusivament a l’habilitació de lletrats, determinen la necessitat de modificar aquest precepte a fi que guarde congruència interna.

El capítol IX està dedicat a modificar determinats preceptes de la Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat, per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials en l’Àmbit de la Comunitat Valenciana, pels motius següents:
a) L’article 6.1 de la Llei 5/1997 de la Generalitat, per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials en l’Àmbit de la Comunitat Valenciana, recull actuacions de serveis socials que corresponen a les entitats locals municipals, comarques i entitats supramunicipals.

La Llei 39/2006, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència estableix en l’article 11 que correspon a les comunitats autònomes, en el marc del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, gestionar els serveis i recursos necessaris per a la valoració i atenció de la dependència. Així mateix, l’article 12 de la llei esmentada estableix que les entitats locals participaran en la gestió dels serveis d’atenció a les persones en situació de dependència, d’acord amb la normativa de les seues respectives comunitats autònomes i dins de les competències que la legislació vigent els atribueix.
Basant-se en el criteri de proximitat al ciutadà, es considera que les administracions locals són les idònies per a assumir certes funcions derivades de la Llei de Dependència. Per això es modifica l’article 6 de la Llei 5/1997, per a establir que correspon a les entitats locals la gestió –d’acord amb la planificació, coordinació i finançament autonòmic– de recursos per a l’atenció de les persones en situació de dependència, en especial les actuacions relatives a Serveis de Promoció d’Autonomia Personal, Servei d’Ajuda a Domicili, i l’activitat d’aplicació tècnica de l’instrument de valoració.

b) D’altra banda, amb la inclusió d’un nou article 44 bis, la modificació dels articles 53, 56.2 i del títol VI de la Llei 5/1997, es pretén delimitar el règim jurídic de l’Acció Concertada com a forma de provisió de les prestacions del Sistema Públic de Serveis Socials de la CV, aclarint que aquesta acció concertada presenta una naturalesa diferent de la dels contractes públics subjectes a alguna de les modalitats previstes en la legislació de contractes públics, així com determinar els principis a què haurà d’ajustar-se la seua subscripció; per a això s’acull a la possibilitat que ofereix la nova normativa comunitària (Directiva 2014/24/UE de 26.02.2014) que afirma que l’aplicació de la normativa contractual pública no és l’única possibilitat de què gaudeixen les autoritats competents per a la gestió dels serveis a les persones. Aquesta modificació ve justificada per la falta de transposició de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, a l’Ordenament Jurídic Espanyol i la incertesa de quan es produirà.

En el capítol X es modifica l’Ordre 21/2012, de 25 d’octubre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual es regulen els requisits i les condicions d’accés al programa d’atenció a les persones i a les seues famílies en el marc del sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència a la Comunitat Valenciana, per a fer possible les previsions de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, que regula el Servei d’Atenció Residencial en residències de persones majors en situació de dependència, i s’estableix que el prestaran les comunitats autònomes mitjançant centres públics o privats concertats. Si no és possible l’atenció mitjançant aquests serveis, resulta aplicable la prestació econòmica vinculada al servei.

Les persones majors són un grup social que necessita atenció especifica, en particular quan per la seua situació o absència de família que puga facilitar-los atenció necessiten recórrer a l’ingrés en centre residencial. Actualment hi ha una llista d’espera de 2.000 persones dependents que sol·liciten atenció residencial, que no poden ser ateses per l’Administració i s’estima un temps d’espera de dos anys en la concessió, per la qual cosa procedeix regular una prestació substitutòria de manera que els usuaris accedisquen al recurs d’atenció residencial en igualtat de condicions. La modificació també incideix en els requisits del cuidador no professional permetent la més justa adequació d’aquesta prestació a la societat actual. A més, ha quedat constatat que les necessitats de la persona dependent superen les 160 hores mensuals d’atenció establides com a màxim en l’Ordre 21/2012. Per això, cal suprimir l’aplicació d’un coeficient reductor per nombre d’hores contractades i permetre a la persona en situació de dependència que determine, basant-se en les seues circumstàncies personals, familiars i d’entorn, el nombre d’hores que necessita contractar, tenint en compte la quantia màxima de prestació establida per l’Estat i per la normativa autonòmica.

Els capítols XI i XII, respectivament, modifiquen la Llei 12/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de Protecció Integral de la Infància i l’Adolescència de la Comunitat Valenciana i la Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre Dones i Hòmens, a fi que que els projectes normatius que elabore l’Administració de la Generalitat, incorporen un informe d’impacte per raó de gènere i en la infància i en l’adolescència, que haurà d’elaborar el departament o centre directiu que proposa l’avantprojecte o projecte de norma, des de l’inici de la seua tramitació, atés que la referència a aquests informes en la normativa valenciana reguladora d’elaboració de projectes normatius era inexistent fins ara.
En el capítol XIII es modifica la disposició addicional novena de la Llei 11/2000, de 28 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat, quant a l’objecte, denominació i adscripció de l’Institut Valencià d’Acció Social (IVAS), que passa a denominar-se Institut Valencià d’Atenció Social Sanitària (IVASS).
El capítol XIV està dedicat a la modificació de determinats preceptes de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, en concret, dels articles 39.5, 40.3, 63.1, 93.2, 99.2, 101, 104.2, 106, 111.2, 122, 132, 142.1.b, 143, 156, 157, 165, la disposició addicional cinquena i la disposició transitòria quarta.
Concretament, en relació amb la funció interventora de la Intervenció General de la Generalitat, l’aplicació d’aquesta llei ha mostrat duplicitats en les tasques de fiscalització que provoquen dilacions innecessàries. És procedent, per tant, establir un criteri clar i definitiu que permeta un repartiment adequat de tasques de manera que sobre cada acte administratiu emeta informe una única vegada un mateix òrgan.
Quant a les tasques de control financer i auditoria pública, l’experiència acumulada després dels successius plans anuals de control financer i auditories ha posat de manifest la necessitat d’una redacció més clara i precisa d’alguns aspectes de l’articulat de la llei a fi de millorar l’eficiència administrativa d’aquests controls, així com també la necessitat de procedir a l’adaptació del règim d’adscripció de les entitats del sector públic instrumental a l’establit pels preceptes de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, de caràcter bàsic i imminent entrada en vigor.

En aquest sentit, es modifica la definició de societats mercantils de la Generalitat que utilitza el criteri de control per a qualificar-la com a ens integrant del sector públic instrumental de la Generalitat i això per delimitació de dos criteris que no són acumulatius:
a) Que la participació directa o indirecta en el seu capital social de la Generalitat o dels ens del seu sector públic instrumental siga superior al 50 per cent. Per a la determinació d’aquest percentatge, en el cas que en el capital social participen diverses d’elles, se sumaran les participacions corresponents a les entitats integrades en el sector públic instrumental de la Generalitat.
b) Que la societat mercantil es trobe en el supòsit de grup de societats previst en l’article 5 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del Mercat de Valors respecte de la Generalitat o dels seus organismes públics.

Aquesta forma de delimitació de les societats mercantils públiques és també la que s’utilitza en l’article 111 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic en relació amb les societats mercantils estatals.
D’altra banda, es modifica l’article 165.1 de la Llei 1/2015 per a establir el caràcter urgent de la tramitació de les bases reguladores de concessió de subvencions, per tal de agilitzar la seua aprovació.
Finalment, la Llei 1/2015 en l’article 155.3 defineix les entitats públiques empresarials com «aquelles entitats de dret públic, les funcions de les quals siguen susceptibles de contraprestació» i en la disposició transitòria quarta passa a declarar la constitució de l’IVACE com a entitat pública empresarial, tipologia que presenta divergències en matèria pressupostària i de contractació respecte a les entitats de dret públic. D’altra banda, la disposició addicional cinquena de la Llei va concedir un termini de 6 mesos a les noves entitats públiques empresarials per a adaptar-se al nou règim, termini que després es va ampliar fins al 31 desembre de 2016. En aquest sentit, la definició de l’IVACE com a entitat pública empresarial resulta errònia ja que les seues funcions són susceptibles de contraprestació molt parcialment.

Es considera, per tant, oportú modificar la disposició addicional cinquena i la disposició transitòria quarta, perquè l’IVACE passe a ser entitat de dret públic, ja que la seua activitat principal no consisteix en la producció en règim de mercat de béns i serveis i no es finança majoritàriament amb ingressos comercials.
En el capítol XV es modifiquen l’article 60.1, l’article 80.4 i l’article 83.1 de la Llei 14/2003, de 10 d’abril, de Patrimoni de la Generalitat, atés que en la seua aplicació s’han observat disfuncions que ralentitzen la tramitació dels expedients administratius i que cal esmenar.

En concret, l’article 80.4 de la llei esmentada estableix la necessitat –abans d’iniciar els tràmits d’alienació o cessió gratuïta d’un bé immoble o dret real– de procedir a la depuració de la situació, física i jurídica, del bé immoble o dret real. Per això, es modifica l’apartat mencionat per a afegir que es podran alienar o cedir gratuïtament béns a segregar d’altres de titularitat de qui els aliene, o en tràmit d’inscripció o regularització d’aquesta, delimitació o subjectes a càrregues o gravàmens, sempre que aquestes circumstàncies es comuniquen a l’adquirent i siguen acceptades per aquest.
A més, el paràgraf segon de l’article 60.1 de la Llei 14/2003 de la Generalitat, estableix que les autoritzacions d’ocupació temporal sobre béns de domini públic seran atorgades pel departament o organisme a què estiguen adscrits, que fixarà les seues condicions amb un informe previ favorable de la Direcció General de Patrimoni. S’estima que aquest informe no és necessari en les autoritzacions d’ocupació, que no tinguen duració superior a trenta dies. D’altra banda, es considera també necessari incloure –per a aquestes autoritzacions d’ocupació temporal– la modificació prevista anteriorment sobre la depuració, física i jurídica, dels béns.
Finalment, l’actual article 83, apartat 5, de la Llei 14/2003 estableix que «la participació en procediments d’adjudicació d’immobles requerirà la constitució d’una garantia d’un 5 per 100 del valor de taxació dels béns». No obstant això, el mateix article 83, en l’apartat 1, en el penúltim paràgraf, continua fent referència a «la fiança per import del 25 per cent del tipus de licitació». En conseqüència, hi ha una discordança que ha d’esmenar-se. Per tant, es modifica l’apartat 1 mencionat per a establir que la presentació de garantia o fiança serà del 5 per cent del tipus de licitació, per a prendre part en la segona subhasta i successives, en el cas que la subhasta anterior quede deserta.

El capítol XVI modifica la disposició final quarta de la Llei 5/2016, de 6 de maig, de Comptes Oberts per a la Generalitat per a ampliar de nou a dotzes mesos des de l’endemà de la publicació de la Llei de Comptes Oberts (fins a l’11.05.2017) el termini de què disposen els ens del sector públic instrumental de la Generalitat per a fer públics la totalitat dels comptes la titularitat del quals correspon a aquests ens. Aquesta ampliació es justifica atesa la complexitat i heterogeneïtat de la naturalesa dels ens que integren el sector públic instrumental de la Generalitat i els seus diferents sistemes de comptabilitat.

El capítol XVII està dedicat a modificar la Llei 4/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de modificació del text refós de la Llei sobre Caixes d’Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell.
En la Llei 4/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de modificació del text refós de la Llei sobre Caixes d’Estalvis s’ha advertit una falta de correlació entre el punt 1 de l’article únic i el que s’assenyala en l’apartat quaranta de l’annex.
També cal modificar la disposició transitòria segona d’aquesta Llei de modificació del text refós de la Llei sobre Caixes d’Estalvis, perquè preveja –amb caràcter excepcional– que els membres dels òrgans de govern que van resultar elegits o designats en el procés electoral que va culminar en el mes de gener de 2013, vegen prorrogat per un any el mandat per al qual van ser elegits o designats, de tal manera que cessen en els seus càrrecs en el procés electoral que es farà en 2020. D’aquesta manera, els successius processos electorals renovaran els òrgans de govern de les caixes d’estalvis parcialment (a parts iguals) cada tres anys, tal com va considerar tant l’Advocacia General de la Generalitat de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, en el seu informe jurídic de data 26 de gener de 2016, com el Consell Jurídic Consultiu, en el seu dictamen del 6 d’abril de 2016, emesos ambdós durant el procés de tramitació del Decret 51/2016, de 29 d’abril, del Consell, pel qual es desplega el text refós de la Llei sobre Caixes d’Estalvis.

En el capítol XVIII es modifica l’article 29 de la Llei 4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana. Aquesta llei no estableix un termini màxim de resolució de procediment sancionador, per la qual cosa actualment és aplicable el de sis mesos, des de la iniciació del procediment sancionador, fixat en el Reial Decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament del Procediment per a l’exercici de la Potestat Sancionadora. El 2 d’octubre de 2016 entra en vigor la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, el que suposa que queda derogada la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, així com el Reial Decret 1398/1993. La nova Llei 39/2015 fixa com a termini màxim per a notificar la resolució del procediment administratiu general, el termini de tres mesos. Aquest període resulta sense cap dubte insuficient en el que concerneix a l’àmbit sancionador.

Per això, després de l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, cal modificar la Llei 4/1988, de manera que regule el termini màxim per a notificar la resolució del procediment sancionador en el sector del joc, fixant un període de sis mesos, termini que fa compatible la potestat sancionadora de l’Administració amb l’exercici íntegre del dret de defensa de les persones interessades.
El capítol XIX modifica l’article 29 de la Llei 1/2013, de 21 de maig, de mesures de reestructuració i racionalització del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, pel que fa al mandat d’extinció de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA Unipersonal.
Aquest precepte, preveia la incorporació de la totalitat de les accions de titularitat de la Generalitat Valenciana i representatives del 100 per cent del seu capital social a favor de l’entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE), de conformitat amb el que disposa la disposició addicional dotze de la Llei 14/2003, de 3 d’abril, de Patrimoni de la Generalitat. Incorporats a EIGE els títols mencionats, es produiria l’extinció de Ciegsa mitjançant la cessió global del seu actiu i passiu a EIGE sense practicar-se liquidació prèvia de l’entitat a extingir.
La incorporació a EIGE de Ciegsa, que s’hagué de dur a terme d’acord amb els dictats de l’article 29 mencionat i en els termes i terminis previstos en la disposició transitòria primera (apartat 3) de la mateixa norma, encara no s’ha produït a hores d’ara i roman com a societat encara independent, no integrada en l’entitat de dret públic que es preveia com a destinatària del seu patrimoni global i sense que s’haja modificat la titularitat de les accions que representen la totalitat del seu capital social.
Cal afegir al que s’ha exposat fins ara, que en data 15 de juny de 2016 es va publicar en el DOCV el Decret 73/2016, de 10 de juny, del Consell, pel qual es modifica el Decret 155/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, disposició normativa la finalitat de la qual era dur a terme les actuacions requerides per a poder cobrir les necessitats en matèria d’infraestructures educatives, desenvolupar les intervencions adequades i fer complir el mapa d’infraestructures escolars (reforçant per a això les unitats administratives amb competències en infraestructures), i que ha suposat l’assumpció per la administració mencionada de les competències que en matèria de construcció i posada en funcionament de centres docents exercia CIEGSA.

Es manté vigent la voluntat d’extinció de CIEGSA en el menor termini possible, prevista en l’article 29 de la Llei 1/2013, i que les actuacions per a fer complir el mapa d’infraestructures escolars han de ser assumides per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, açò ha de fer-se compatible amb l’evitació de perjudicis a l’interés públic derivats d’una accelerada i anticipada extinció per no haver-se dotat encara d’instruments que permeten l’assumpció d’una part de les funcions i tasques que aquesta du a terme actualment, com ara:

a) Aules d’escolarització provisional: contractació i tramitació del parc d’aules prefabricades d’escolarització provisional gestionat directament per CIEGSA i que donen servei en l’actualitat a més de 160 centres escolars en tota la Comunitat Valenciana; pròrroga i modificació dels contractes vigents (més de 350 contractes), supervisió tècnica d’operacions de muntatge i desmuntatge, gestió administrativa i comptable dels contractes, factures i efectes derivats de la prestació del servei, així com la gestió de la facturació mensual de tots els costos incorreguts en l’encàrrec de gestió firmat entre la conselleria i la societat.

b) Gestió dels contractes de serveis d’arquitectura vigents per a la redacció de projectes i direcció d’obres. Assumpció, si és el cas, pels tècnics de la mateixa societat de les tasques de supervisió per a la finalització, aprovació, modificació o adequació a la normativa vigent d’aquests (projectes d’execució aprovats que no compleixen RITE i DB-HR a la normativa vigent, així com l’adaptació dels projectes d’execució aprovats a les noves necessitats escolarització). Inclosos aquells que estant contractats per Ciegsa a les direccions facultatives externes i que estiguen paralitzats en Projecte Bàsic (45 projectes) que es troben dins de la planificació desenvolupada per la conselleria, per al seu trasllat, licitació i adjudicació per part d’aquesta.

c) Tramitació de liquidacions i revisions de preu, si n’apliquen, de les actuacions ja finalitzades.
d) Tractament i gestió dels costos incorreguts per la societat en l’inici de l’expedient i que es van facturar als adjudicataris; en l’actualitat es troba pendent de cobrament.
Aquest plantejament d’extinció de CIEGSA, sense que es produïsca un traspàs dels seus actius i passius de manera imminent a EIGE, fa possible que continue executant determinades actuacions temporalment, fins que la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport puga assumir-los, sense detriment d’atendre les seues prioritats.
En el capítol XX es modifica el Decret 174/2002, de 15 d’octubre, del Govern Valencià, sobre Règim i Retribucions del Personal Docent i Investigador Contractat Laboral de les Universitats Públiques Valencianes i sobre Retribucions Addicionals del Professorat Universitari.

Aquest decret va establir una estructura retributiva per a les diferents figures contractuals en l’inici de la seua implantació sense que, a pesar del període transcorregut, s’hagen actualitzat per a adaptar-se als nous criteris d’igualtat de condicions i actualització d’aquestes, que han anat produint-se en altres comunitats autònomes en incorporar l’última jurisprudència; n’és un clar exemple el reconeixement de triennis en determinades categories contractuals.
Tampoc ha afavorit això la carència d’un conveni col·lectiu que regule les condicions de treball del personal docent i investigador més enllà de les incloses per cada universitat en el seu àmbit específic de negociació. N’és un clar exemple l’avaluació i el reconeixement de trams docents, aquest component està previst en el sistema retributiu dels funcionaris docents i no en el del professorat contractat, quan la funció docent coincideix en ambdós col·lectius.
D’altra banda, el decret no ha desplegat les retribucions addicionals del professorat contractat laboral, ni en aquells aspectes que podríem considerar comuns per a ambdós col·lectius si atenem les funcions assignades als diferents cossos docents i figures contractuals laborals com és l’activitat investigadora.
En aquest context normatiu, i a fi de superar aquesta situació de desigualtat entre professorat funcionari i contractat laboral, i en virtut de tot això, es modifica la regulació actual prevista en els articles 14, 15 i 22 de l’esmentat Decret 174/2002, de 15 d’octubre, del Govern Valencià.
El capítol XXI, modifica la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana, pels motius següents:

Les activitats alimentàries, i altres activitats de les quals puga derivar-se risc per a la salut i seguretat dels ciutadans, han de ser sotmeses no sols a limitacions preventives de caràcter administratiu, sinó també, en determinats casos, a les mesures d’intervenció que resulten necessàries.
L’article 86 de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana estableix que quan una activitat puga tindre una repercussió excepcional i negativa en la salut dels ciutadans, les autoritats públiques sanitàries podran procedir a l’adopció de les mesures per a garantir la salut i seguretat dels ciutadans, que tindran caràcter cautelar, o –després del procediment contradictori corresponent– caràcter definitiu.
La situació de risc que es puga posar en evidència dins de la vigilància exercida per inspectors exigeix l’adopció –davall el principi de precaució– de decisions immediates, tenint en compte que sense aquesta ràpida actuació no és possible detindre i separar de la cadena alimentària la mercaderia insegura. Per això, s’addiciona un nou apartat 6 a l’article 86 de la Llei de Salut de la Comunitat Valenciana, perquè la immobilització de productes puga ser acordada per inspectors en l’acta d’inspecció corresponent, quan concórreguen situacions de risc imminent i extraordinari per a la salut pública o sospita raonable de la seua existència.
D’altra banda, s’addiciona a aquesta llei, una nova disposició addicional tercera, relativa a la identificació d’inspectors de salut pública, que autoritza el departament competent en matèria de salut pública per a l’emissió de carnets identificatius per a funcionari que exercisquen funcions de control de la cadena alimentària i altres actuacions de salut pública, basats en un codi intern alfanumèric que substituïsquen els d’identificació nominal. Reglamentàriament es regularà l’expedició dels carnets i la creació del registre corresponent, que permeta fer efectiu el dret de les persones físiques i jurídiques interessades en un procediment a la identificació del personal al servei de les administracions públiques.

En el capítol XXII es regula el termini per a resoldre i notificar i del règim del silenci administratiu del procediment d’autorització de centres sanitaris de la Comunitat Valenciana per a la pràctica d’activitats d’extracció i trasplantament d’òrgans, teixits i cèl·lules.
El capítol XXIII modifica l’apartat 3 de l’article 67 del text refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu 2/2015, de 15 de maig, del Consell, tenint en compte que la redacció vigent de l’apartat 3 de l’article 67, del text refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, planteja alguns dubtes interpretatius que afecten les minoracions o despeses imputables als ingressos ordinaris de la cooperativa, ja siguen cooperatius o extracooperatius. La lletra c de l’apartat 3 esmentat arreplega com a despeses «els interessos obtinguts en favor dels seus socis i sòcies i persones associades» que són despeses que l’últim paràgraf del mateix apartat de la llei ordena que siguen imputades, proporcionalment a les xifres d’ingressos ordinaris, cooperatius i extracooperatius.
Aquest mandat d’imputació, resulta incoherent amb el sistema legal de determinació dels ingressos, que qualifica com a ordinaris els resultants de la realització de les operacions pròpies de l’activitat cooperativitzada.També cal corregir la indefinició que es deriva de l’omissió en la redacció del text legal vigent, respecte a les despeses generades en concepte de retribució o compensació a les persones sòcies que concerten amb la cooperativa aportacions, ja que allò coherent és que aquestes despeses tinguen la mateixa consideració que els interessos que la cooperativa abone a les persones sòcies o associades a aquesta.

En el capítol XXIV es renumera la disposició addicional única de la la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament de les Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, com a disposició addicional primera, als efectes de poder addicionar una disposició addicional segona, que possibilite adscriure funcionaris públics a l’entitat esmentada, en els termes i condicions previstos en la normativa en vigor.
L’EPSAR realitza actuacions que impliquen l’exercici de potestats administratives en el marc de les funcions que li atribueix la Llei 2/1992, però respecte a les quals, la normativa posterior ha exigit que es realitzen per funcionaris públics, tot això de conformitat amb l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i la Llei 10/2010 de Generalitat, d’Ordenació i Gestió de Funció Pública Valenciana.
El capítol XXV modifica els articles 36, 41, 43, 45 i 51 de la Llei 6/1991, de 27 de març, de carreteres de la Comunitat Valenciana.
Aquests articles versen sobre la publicitat, infraccions, responsables, sancions i danys al domini públic. Es justifica aquesta modificació davant de noves situacions que afecten la seguretat viària o l’explotació de la via, davant de les quals el seu titular no compta amb un cos legal adequat per a atallar-les o reconduir-les. També convé, per a més seguretat jurídica, regular el procediment per a la reclamació dels danys causats al domini públic viari, omplint una llacuna que presenta l’actual text de la llei.
D’altra banda, l’Estat ha aprovat recentment una nova llei de carreteres, la Llei 31/2015, de 29 de setembre, de carreteres de l’Estat. La modificació té en compte aquesta nova norma i adapta algun dels seus continguts.
Finalment, a l’octubre de 2016 entra en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que preveu la reducció de l’import de les multes en cas de pagament voluntari. La modificació que es proposa incorpora també la reducció en cas de pagament voluntari, la qual cosa permetrà agilitzar el cobrament de les multes i alhora disminuir la càrrega de treball administratiu.
En el capítol XXVI es modifica l’article 53 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció contra la Contaminació Acústica, que regula en l’apartat 3 la planificació de les actuacions encaminades a millorar els nivells de qualitat acústica en l’entorn de les infraestructura de transport, implantant respecte d’això la figura del Pla de Millora.
El text vigent actualment permet diverses interpretacions sobre l’abast i contingut dels plans mencionats, que possibilita futures controvèrsies en el cas que les mesures necessàries per a aconseguir els índexs de superació de qualitat establits resulten inviables des d’un punt de vista tècnic o econòmic. Aquestes dificultats es posen en evidència en el cas, per exemple, de les xarxes viàries metropolitanes i en particular en aquelles arreplegades sota el concepte de via parc.

Pareix convenient que la legislació aplicable a la Comunitat Valenciana en matèria de planificació acústica introduïsca explícitament el concepte de «priorització d’actuacions» present en la normativa europea i estatal, perquè quede aclarit el concepte d’aquests plans com a instrument de millora.
El capítol XXVII modifica l’apartat 4 de l’article 87 de la Llei 6/2011, d’1 d’abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana, ja que resulta convenient aclarir a qui corresponen les diverses funcions previstes en relació amb els diferents plans acústics, i assigna a l’administrador la seua formulació i la seua execució, amb independència que es mantinga dins de l’esfera de l’Administració pública la seua aprovació.
Aquesta assignació de funcions és l’única raonable ja que cal recordar que el soroll ferroviari depén tant d’elements infraestructurals, com dels referents al material mòbil i a les condicions de manteniment de la superestructura i la programació de serveis, elements que procedeix analitzar conjuntament i actuar sobre ells igualment de manera coordinada en el cas que siga necessari.
El capítol XXVIII està dedicat a la creació de l’Autoritat de Transport Metropolità de València, com a organisme autònom de la Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, adscrit a la conselleria competent en matèria de transport, a fi d’exercir les competències de transport públic regular de viatgers de la Generalitat, i les dels municipis que li deleguen les seues competències de transport urbà.

L’Autoritat de Transport Metropolità de València comptarà amb patrimoni propi, integrat pel conjunt de béns i drets que li siguen adscrits per la Generalitat, o per qualsevol altra Administració pública, així com els que, per qualsevol títol, puga adquirir. El pressupost de l’organisme formarà part dels pressupostos de la Generalitat. La seua liquidació formarà part del Compte General de la Generalitat. El règim pressupostari, economicofinancer, de comptabilitat i de control serà l’establit en la normativa reguladora de la hisenda pública de la Generalitat.
En el capítol XXIX es modifica l’article 10 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, perquè en l’Administració de Generalitat i els seus organismes autònoms la publicació d’informació es realitze en un Portal de Transparència i la resta d’ens del sector públic instrumental articulen mecanismes de col·laboració o sindicació de continguts per a complir les previsions d’aquesta llei. La resta d’entitats compreses en l’article 2 de la llei (Corts, Síndic de Greuges, Sindicatura de Comptes, Consell Valencià de Cultura, Acadèmia Valenciana de la Llengua, Comité Econòmic i Social, Consell Jurídic Consultiu, universitats públiques, etc.) garantiran la publicació d’informació de l’article 9 mitjançant les seues pàgines web sense perjudici de la col·laboració interadministrativa que es puga acordar.
En el capítol XXX es modifica la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana.
El capítol XXXI modifica la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat.
El capítol XXXII modifica la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana.
En el capítol XXXIII es modifica la Llei 8/2016, de 28 d’octubre, de la Generalitat, d’incompatibilitats i conflictes d’interessos de persones amb càrrec públic no electes.
El capítol XXXIV modifica la Llei 6/2016, de 15 de juliol, de la Generalitat, del servei públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic, de titularitat de la Generalitat.
En el capítol XXXV es modifica la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l’esport i l’activitat física de la Comunitat Valenciana.

I el capítol XXXVI modifica la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat, sobre protecció dels animals de companyia.
Finalment, les disposicions addicionals, transitòria, derogatòria i finals complementen la llei arreplegant diverses previsions que per raons de tècnica legislativa no es consideren susceptibles d’incloure en els capítols anteriorment al·ludits.


CAPÍTOL I
De la modificació del text refós de la Llei de taxes
de la Generalitat, aprovat per Decret legislatiu 1/2005,
de 25 de febrer, del Consell

Article 1
Es modifica l’article 115 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

«Article 115. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels serveis següents:
1. Expedició de certificacions.
2. Autorització per a publicar o reproduir fotocòpies, microfilms, pel·lícules, fotografies o diapositives».

Article 2
Es modifica l’article 117 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

«Article 117. Exempcions i bonificacions.
Està exempta del pagament d’aquesta taxa l’autorització per a obtindre i reproduir microfilms, pel·lícules, fotografies o diapositives, sempre que aquesta activitat tinga una finalitat cientificodocent o estrictament cultural, realitzada sense ànim de lucre».

Article 3
Es modifica l’article 118 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:
U. Se suprimeix l’epígraf «1. Targetes de lectura i investigació en arxius, museus i Biblioteca Valenciana» i la lletra «B) Arxius i museus» de l’esmentat epígraf, que comprén els subepígrafs «1.1 Expedició» i «1.2 Renovació (cada dos anys)», de l’apartat u de l’article 118 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell.
Dos. Se suprimeix l’epígraf «3. Diligenciat de còpies fetes en arxius i biblioteques» de l’apartat u de l’article 118 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell.
Tres. Es modifica la denominació de l’epígraf «2. Certificacions» i dels subepígrafs «2.1 Expedició» i «2.2 Custòdia» de l’apartat u de l’article 118 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, que passen a tindre la redacció següent:

1. Certificacions
1.1 Expedició
1.2 Custòdia


Quatre. Es modifica la denominació de l’epígraf «4. Autorització per a publicar pel·lícules, fotografies o diapositives conservades o relatives a museus i monuments i reproduir peces originals conservades en museus:» i dels subepígrafs «4.1 Fotografia», «4.2 Resta de documents», «4.2.1 Per a ús divulgatiu o particular», «4.2.2 Per a ús editorial o comercial», «4.2.3 Per a ús publicitari» de l’apartat u de l’article 118 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, que passen a tindre la redacció següent:

2. Autorització per a publicar pel·lícules, fotografies o diapositives conservades o relatives a museus i monuments i reproduir peces originals conservades en museus:
2.1 Fotografies
2.2 Resta de supòsits:
2.2.1 Per a ús divulgatiu o particular
2.2.2 Per a ús editorial o comercial
2.2.3 Per a ús publicitari


Cinc. Es modifica l’apartat dos de l’article 118 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

«Dos. La determinació de la quota concreta corresponent als epígrafs 2.2.1, 2.2.2 i 2.2.3 s’efectuarà, dins dels límits assenyalats en l’epígraf respectiu, pels òrgans competents en matèria de promoció cultural, patrimoni artístic i museus, atenent la importància de l’obra i les característiques de l’edició, divulgació o publicitat, sense que, en cap cas, puga superar-se el cost corresponent.»


Article 4
Es modifica l’apartat u de l’article 173 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:
«U. Tarifes per processos hospitalaris.
1. Les tarifes per processos hospitalaris s’aplicaran a partir de l’obtenció del Grup Relacionat pel Diagnòstic corresponent (d’ara en avant, GRD). Als efectes de l’aplicació de la present llei i de les tarifes arreplegades en aquest article, el GRD es defineix com un sistema de classificació de pacients, a partir del qual es relacionen els distints tipus de pacients tractats en un hospital amb el cost que representa la seua assistència. Per a l’obtenció del GRD, es parteix de les dades dels pacients donats d’alta hospitalària (CMBD), classificant-los basant-se en dades individuals, com l’edat, sexe, circumstàncies de l’alta, diagnòstic principal, intervencions realitzades durant l’ingrés hospitalari, tant mèdiques com quirúrgiques, i diagnòstics secundaris que coexisteixen amb el principal, que inclouen les complicacions i les comorbiditats. A partir d’aquesta informació, i a través de l’aplicació de l’agrupador APR-GRD corresponent, s’obté el GRD, a què s’apliquen els costos que li són atribuïbles.
Les tarifes per processos hospitalaris arrepleguen totes les prestacions sanitàries realitzades en un mateix centre hospitalari a un pacient en règim d’internament en el període comprés entre el seu ingrés i l’alta hospitalària en el centre, incloent-hi l’atenció rebuda en urgències. En aquestes tarifes s’exclou el cost de les pròtesis, l’import de les quals haurà de liquidar-se de forma separada. La liquidació de les endopròtesis i les exopròtesis s’efectuarà d’acord amb el cost d’adquisició al proveïdor.
Qualsevol prestació realitzada amb anterioritat a l’ingrés hospitalari o en urgències, o després de l’alta del pacient, es liquidarà separadament, per a això s’aplicaran les tarifes detallades en l’apartat dos d’aquest article.
Aquestes tarifes s’aplicaran en tots els casos en què es produïsca ingrés hospitalari del pacient, amb independència del termini transcorregut entre el moment de l’ingrés i l’alta hospitalària.
2. La taxa corresponent a cada procés hospitalari s’exigirà conforme al que disposa el quadre de tarifes següent:

Codi
GRD-APR v.32 Descripció
Euros (€)

GRD004-1 TRAQUEOSTOMIA AMB VENTILACIÓ MECÀNICA 96+ HORES AMB PROCEDIMENT EXTENSIU O ECMO –Nivell de severitat 1 57.350,82
GRD004-2 TRAQUEOSTOMIA AMB VENTILACIÓ MECÀNICA 96+ HORES AMB PROCEDIMENT EXTENSIU O ECMO –Nivell de severitat 2 78.663,31
GRD004-3 TRAQUEOSTOMIA AMB VENTILACIÓ MECÀNICA 96+ HORES AMB PROCEDIMENT EXTENSIU O ECMO –Nivell de severitat 3 92.984,16
GRD004-4 TRAQUEOSTOMIA AMB VENTILACIÓ MECÀNICA 96+ HORES AMB PROCEDIMENT EXTENSIU O ECMO –Nivell de severitat 4 104.965,86
GRD005-1 TRAQUEOSTOMIA AMB VENTILACIÓ MECÀNICA 96+ HORES SENSE PROCEDIMENT EXTENSIU –Nivell de severitat 1 49.512,18
GRD005-2 TRAQUEOSTOMIA AMB VENTILACIÓ MECÀNICA 96+ HORES SENSE PROCEDIMENT EXTENSIU –Nivell de severitat 2 57.647,52
GRD005-3 TRAQUEOSTOMIA AMB VENTILACIÓ MECÀNICA 96+ HORES SENSE PROCEDIMENT EXTENSIU –Nivell de severitat 3 69.916,47
GRD005-4 TRAQUEOSTOMIA AMB VENTILACIÓ MECÀNICA 96+ HORES SENSE PROCEDIMENT EXTENSIU –Nivell de severitat 4 79.718,28
GRD020-1 CRANEOTOMIA PER TRAUMA –Nivell de severitat 1 12.344,64
GRD020-2 CRANEOTOMIA PER TRAUMA –Nivell de severitat 2 24.525,81
GRD020-3 CRANEOTOMIA PER TRAUMA –Nivell de severitat 3 34.313,62
GRD020-4 CRANEOTOMIA PER TRAUMA –Nivell de severitat 4 38.577,86
GRD021-1 CRANEOTOMIA EXCEPTE PER TRAUMA –Nivell de severitat 1 11.418,32
GRD021-2 CRANEOTOMIA EXCEPTE PER TRAUMA –Nivell de severitat 2 16.887,25
GRD021-3 CRANEOTOMIA EXCEPTE PER TRAUMA –Nivell de severitat 3 30.336,73
GRD021-4 CRANEOTOMIA EXCEPTE PER TRAUMA –Nivell de severitat 4 37.374,74
GRD022-1 PROCEDIMENTS SOBRE SHUNT VENTRICULAR -Nivell de severitat 1 7.978,49
GRD022-2 PROCEDIMENTS SOBRE SHUNT VENTRICULAR -Nivell de severitat 2 14.721,39
GRD022-3 PROCEDIMENTS SOBRE SHUNT VENTRICULAR –Nivell de severitat 3 30.119,85
GRD022-4 PROCEDIMENTS SOBRE SHUNT VENTRICULAR -Nivell de severitat 4 38.883,74
GRD023-1 PROCEDIMENTS ESPINALS –Nivell de severitat 1 7.216,70
GRD023-2 PROCEDIMENTS ESPINALS –Nivell de severitat 2 12.513,73
GRD023-3 PROCEDIMENTS ESPINALS –Nivell de severitat 3 25.289,16
GRD023-4 PROCEDIMENTS ESPINALS –Nivell de severitat 4 45.736,95
GRD024-1 PROCEDIMENTS VASCULARS EXTRACRANIALS -Nivell de severitat 1 6.756,51
GRD024-2 PROCEDIMENTS VASCULARS EXTRACRANIALS -Nivell de severitat 2 10.924,91
GRD024-3 PROCEDIMENTS VASCULARS EXTRACRANIALS -Nivell de severitat 3 20.142,62
GRD024-4 PROCEDIMENTS VASCULARS EXTRACRANIALS -Nivell de severitat 4 30.652,60
GRD026-1 ALTRES PROCEDIMENTS DEL SISTEMA NERVIÓS I RELACIONATS -Nivell de severitat 1 2.272,43
GRD026-2 ALTRES PROCEDIMENTS DEL SISTEMA NERVIÓS I RELACIONATS -Nivell de severitat 2 3.933,04
GRD026-3 ALTRES PROCEDIMENTS DEL SISTEMA NERVIÓS I RELACIONATS -Nivell de severitat 3 10.591,38
GRD026-4 ALTRES PROCEDIMENTS DEL SISTEMA NERVIÓS I RELACIONATS -Nivell de severitat 4 24.759,40
GRD040-1 TRASTORNS I LESIONS ESPINALS –Nivell de severitat 1 4.541,38
GRD040-2 TRASTORNS I LESIONS ESPINALS –Nivell de severitat 2 7.366,57
GRD040-3 TRASTORNS I LESIONS ESPINALS –Nivell de severitat 3 13.517,98
GRD040-4 TRASTORNS I LESIONS ESPINALS –Nivell de severitat 4 23.144,55
GRD041-1 NEOPLÀSIES DE SISTEMA NERVIÓS –Nivell de severitat 1 4.416,25
GRD041-2 NEOPLÀSIES DE SISTEMA NERVIÓS –Nivell de severitat 2 5.152,81
GRD041-3 NEOPLÀSIES DE SISTEMA NERVIÓS –Nivell de severitat 3 6.952,95
GRD041-4 NEOPLÀSIES DE SISTEMA NERVIÓS –Nivell de severitat 4 9.995,00
GRD042-1 TRASTORNS DEGENERATIUS DE SISTEMA NERVIÓS, EXCEPTE ESCLEROSI MÚLTIPLE -Nivell de severitat 1 3.673,81
GRD042-2 TRASTORNS DEGENERATIUS DE SISTEMA NERVIÓS, EXCEPTE ESCLEROSI MÚLTIPLE -Nivell de severitat 2 4.693,27
GRD042-3 TRASTORNS DEGENERATIUS DE SISTEMA NERVIÓS, EXCEPTE ESCLEROSI MÚLTIPLE –Nivell de severitat 3 6.801,62
GRD042-4 TRASTORNS DEGENERATIUS DE SISTEMA NERVIÓS, EXCEPTE ESCLEROSI MÚLTIPLE -Nivell de severitat 4 9.955,52
GRD043-1 ESCLEROSI MÚLTIPLE I ATÀXIA CEREBELOSA -Nivell de severitat 1 3.286,04
GRD043-2 ESCLEROSI MÚLTIPLE I ATÀXIA CEREBELOSA -Nivell de severitat 2
4.044,77
GRD043-3 ESCLEROSI MÚLTIPLE I ATÀXIA CEREBELOSA -Nivell de severitat 3
10.905,70
GRD043-4 ESCLEROSI MÚLTIPLE I ATÀXIA CEREBELOSA -Nivell de severitat 4
32.006,03
GRD044-1 HEMORRÀGIA INTRACRANIAL –Nivell de severitat 1 4.526,86
GRD044-2 HEMORRÀGIA INTRACRANIAL –Nivell de severitat 2 5.873,37
GRD044-3 HEMORRÀGIA INTRACRANIAL –Nivell de severitat 3 6.305,79
GRD044-4 HEMORRÀGIA INTRACRANIAL –Nivell de severitat 4 10.564,89
GRD045-1 ACCIDENT CEREBROVASCULAR I OCLUSIONS PRECEREBRALS AMB INFART –Nivell de severitat 1
3.508,07
GRD045-2 ACCIDENT CEREBROVASCULAR I OCLUSIONS PRECEREBRALS AMB INFART –Nivell de severitat 2
4.703,20
GRD045-3 ACCIDENT CEREBROVASCULAR I OCLUSIONS PRECEREBRALS AMB INFART –Nivell de severitat 3
6.773,38
GRD045-4 ACCIDENT CEREBROVASCULAR I OCLUSIONS PRECEREBRALS AMB INFART –Nivell de severitat 4
9.895,07
GRD046-1 ACCIDENT CEREBROVASCULAR NO ESPECÍFIC I OCLUSIONS PRECEREBRALS SENSE INFART –Nivell de severitat 1 2.538,03
GRD046-2 ACCIDENT CEREBROVASCULAR NO ESPECÍFIC I OCLUSIONS PRECEREBRALS SENSE INFART –Nivell de severitat 2 3.337,28
GRD046-3 ACCIDENT CEREBROVASCULAR NO ESPECÍFIC I OCLUSIONS PRECEREBRALS SENSE INFART –Nivell de severitat 3 5.344,72
GRD046-4 ACCIDENT CEREBROVASCULAR NO ESPECÍFIC I OCLUSIONS PRECEREBRALS SENSE INFART –Nivell de severitat 4 6.450,64
GRD047-1 ACCIDENT ISQUÈMIC TRANSITORI –Nivell de severitat 1 2.537,63
GRD047-2 ACCIDENT ISQUÈMIC TRANSITORI –Nivell de severitat 2 2.902,83
GRD047-3 ACCIDENT ISQUÈMIC TRANSITORI –Nivell de severitat 3 4.171,70
GRD047-4 ACCIDENT ISQUÈMIC TRANSITORI –Nivell de severitat 4 6.803,53
GRD048-1 TRASTORNS DE NERVIS CRANIALS, PERIFÈRICS I AUTÒNOMS –Nivell de severitat 1
3.324,19
GRD048-2 TRASTORNS DE NERVIS CRANIALS, PERIFÈRICS I AUTÒNOMS –Nivell de severitat 2
4.447,99
GRD048-3 TRASTORNS DE NERVIS CRANIALS, PERIFÈRICS I AUTÒNOMS –Nivell de severitat 3
5.255,17
GRD048-4 TRASTORNS DE NERVIS CRANIALS, PERIFÈRICS I AUTÒNOMS –Nivell de severitat 4
14.581,87
GRD049-1 INFECCIONS BACTERIANES I TUBERCULOSES DEL SISTEMA NERVIÓS –Nivell de severitat 1
8.177,46
GRD049-2 INFECCIONS BACTERIANES I TUBERCULOSES DEL SISTEMA NERVIÓS –Nivell de severitat 2
8.625,89
GRD049-3 INFECCIONS BACTERIANES I TUBERCULOSES DEL SISTEMA NERVIÓS –Nivell de severitat 3
14.398,63
GRD049-4 INFECCIONS BACTERIANES I TUBERCULOSES DEL SISTEMA NERVIÓS –Nivell de severitat 4
18.816,21
GRD050-1 INFECCIONS NO BACTERIANES DEL SISTEMA NERVIÓS EXCEPTE MENINGITIS VÍRICA –Nivell de severitat 1 5.528,01
GRD050-2 INFECCIONS NO BACTERIANES DEL SISTEMA NERVIÓS EXCEPTE MENINGITIS VÍRICA –Nivell de severitat 2 6.907,20
GRD050-3 INFECCIONS NO BACTERIANES DEL SISTEMA NERVIÓS EXCEPTE MENINGITIS VÍRICA –Nivell de severitat 3 11.536,99
GRD050-4 INFECCIONS NO BACTERIANES DEL SISTEMA NERVIÓS EXCEPTE MENINGITIS VÍRICA –Nivell de severitat 4 17.180,32
GRD051-1 MENINGITIS VÍRICA –Nivell de severitat 1 2.835,41
GRD051-2 MENINGITIS VÍRICA –Nivell de severitat 2 4.237,81
GRD051-3 MENINGITIS VÍRICA –Nivell de severitat 3 8.271,86
GRD051-4 MENINGITIS VÍRICA –Nivell de severitat 4 15.097,65
GRD052-1 COMA I ESTUPOR NO TRAUMÀTIC –Nivell de severitat 1 2.291,83
GRD052-2 COMA I ESTUPOR NO TRAUMÀTIC –Nivell de severitat 2 3.526,93
GRD052-3 COMA I ESTUPOR NO TRAUMÀTIC –Nivell de severitat 3 5.814,41
GRD052-4 COMA I ESTUPOR NO TRAUMÀTIC –Nivell de severitat 4 10.084,72
GRD053-1 CONVULSIONS –Nivell de severitat 1 2.334,54
GRD053-2 CONVULSIONS –Nivell de severitat 2 3.220,32
GRD053-3 CONVULSIONS –Nivell de severitat 3 4.650,86
GRD053-4 CONVULSIONS –Nivell de severitat 4 9.200,60
GRD054-1 MIGRANYA I ALTRES CEFÀLIES –Nivell de severitat 1 2.483,03
GRD054-2 MIGRANYA I ALTRES CEFÀLIES –Nivell de severitat 2 2.956,37
GRD054-3 MIGRANYA I ALTRES CEFÀLIES –Nivell de severitat 3 3.658,88
GRD054-4 MIGRANYA I ALTRES CEFÀLIES –Nivell de severitat 4 3.710,23
GRD055-1 TRAUMATISME CRANIAL AMB COMA >1H O HEMORRÀGIA –Nivell de severitat 1
3.627,93
GRD055-2 TRAUMATISME CRANIAL AMB COMA >1H O HEMORRÀGIA –Nivell de severitat 2
4.540,35
GRD055-3 TRAUMATISME CRANIAL AMB COMA >1H O HEMORRÀGIA –Nivell de severitat 3
6.931,51
GRD055-4 TRAUMATISME CRANIAL AMB COMA >1H O HEMORRÀGIA –Nivell de severitat 4 12.640,46
GRD056-1 FRACTURA CRANIAL I LESIÓ INTRACRANIAL COMPLICADA, COMA < 1H O SENSE COMA –Nivell de severitat 1 3.295,21
GRD056-2 FRACTURA CRANIAL I LESIÓ INTRACRANIAL COMPLICADA, COMA < 1H O SENSE COMA –Nivell de severitat 2 4.468,70
GRD056-3 FRACTURA CRANIAL I LESIÓ INTRACRANIAL COMPLICADA, COMA < 1H O SENSE COMA –Nivell de severitat 3 6.246,33
GRD056-4 FRACTURA CRANIAL I LESIÓ INTRACRANIAL COMPLICADA, COMA < 1H O SENSE COMA –Nivell de severitat 4 10.943,08
GRD057-1 COMMOCIÓ, LESIÓ INTRACRANIAL NO COMPLICADA, COMA <1 HR O SENSE COMA -Nivell de severitat 1 1.423,42
GRD057-2 COMMOCIO, LESIÓ INTRACRANIAL NO COMPLICADA, COMA <1 HR O SENSE COMA –Nivell de severitat 2 2.354,26
GRD057-3 COMMOCIÓ, LESIÓ INTRACRANIAL NO COMPLICADA, COMA <1 HR O SENSE COMA –Nivell de severitat 3 3.949,81
GRD057-4 COMMOCIÓ, LESIÓ INTRACRANIAL NO COMPLICADA, COMA <1 HR O SENSE COMA –Nivell de severitat 4 6.697,46
GRD058-1 ALTRES MALALTIES DEL SISTEMA NERVIÓS -Nivell de severitat 1 2.872,15
GRD058-2 ALTRES MALALTIES DEL SISTEMA NERVIÓS -Nivell de severitat 2 3.532,18
GRD058-3 ALTRES MALALTIES DEL SISTEMA NERVIÓS -Nivell de severitat 3 5.734,30
GRD058-4 ALTRES MALALTIES DEL SISTEMA NERVIÓS –Nivell de severitat 4 10.944,27
GRD070-1 PROCEDIMENTS SOBRE ÒRBITA –Nivell de severitat 1 3.141,46
GRD070-2 PROCEDIMENTS SOBRE ÒRBITA –Nivell de severitat 2 4.723,50
GRD070-3 PROCEDIMENTS SOBRE ÒRBITA –Nivell de severitat 3 7.629,28
GRD070-4 PROCEDIMENTS SOBRE ÒRBITA –Nivell de severitat 4 7.629,28
GRD073-1 PROCEDIMENTS SOBRE ULL, EXCEPTE ÒRBITA –Nivell de severitat 1
2.245,23
GRD073-2 PROCEDIMENTS SOBRE ULL, EXCEPTE ÒRBITA –Nivell de severitat 2
2.617,87
GRD073-3 PROCEDIMENTS SOBRE ULL, EXCEPTE ÒRBITA –Nivell de severitat 3
6.926,35
GRD073-4 PROCEDIMENTS SOBRE ULL, EXCEPTE ÒRBITA –Nivell de severitat 4
6.926,35
GRD080-1 PRINCIPALS INFECCIONS MAJORS DE L’ULL –Nivell de severitat 1
3.663,23
GRD080-2 PRINCIPALS INFECCIONS MAJORS DE L’ULL –Nivell de severitat 2
4.043,85
GRD080-3 PRINCIPALS INFECCIONS MAJORS DE L’ULL –Nivell de severitat 3
6.561,50
GRD080-4 PRINCIPALS INFECCIONS MAJORS DE L’ULL –Nivell de severitat 4
6.561,50
GRD082-1 MALALTIES OCULARS, EXCEPTE INFECCIONS MAJORS –Nivell de severitat 1
2.613,74
GRD082-2 MALALTIES OCULARS, EXCEPTE INFECCIONS MAJORS –Nivell de severitat 2 3.202,31
GRD082-3 MALALTIES OCULARS, EXCEPTE INFECCIONS MAJORS –Nivell de severitat 3
4.278,12
GRD082-4 MALALTIES OCULARS, EXCEPTE INFECCIONS MAJORS –Nivell de severitat 4 8.511,46
GRD089-1 PROCEDIMENTS MAJORS SOBRE OSSOS CRANIALS/ FACIALS –Nivell de severitat 1 5.348,32
GRD089-2 PROCEDIMENTS MAJORS SOBRE OSSOS CRANIALS/ FACIALS –Nivell de severitat 2 10.702,64
GRD089-3 PROCEDIMENTS MAJORS SOBRE OSSOS CRANIALS/ FACIALS –Nivell de severitat 3 16.021,81
GRD089-4 PROCEDIMENTS MAJORS SOBRE OSSOS CRANIALS/ FACIALS –Nivell de severitat 4 30.598,01
GRD090-1 PROCEDIMENTS MAJORS SOBRE LARINGE I TRÀQUEA –Nivell de severitat 1 12.026,57
GRD090-2 PROCEDIMENTS MAJORS SOBRE LARINGE I TRÀQUEA –Nivell de severitat 2
16.323,20
GRD090-3 PROCEDIMENTS MAJORS SOBRE LARINGE I TRÀQUEA –Nivell de severitat 3
25.609,81
GRD090-4 PROCEDIMENTS MAJORS SOBRE LARINGE I TRÀQUEA –Nivell de severitat 4
39.277,86
GRD091-1 ALTRES PROCEDIMENTS MAJORS SOBRE CAP I COLL –Nivell de severitat 1
8.560,13
GRD091-2 ALTRES PROCEDIMENTS MAJORS SOBRE CAP I COLL –Nivell de severitat 2
14.480,57
GRD091-3 ALTRES PROCEDIMENTS MAJORS SOBRE CAP I COLL –Nivell de severitat 3
19.260,66
GRD091-4 ALTRES PROCEDIMENTS MAJORS SOBRE CAP I COLL –Nivell de severitat 4
27.496,15
GRD092-1 PROCEDIMENTS SOBRE OSSOS FACIALS EXCEPTE PROCEDIMENTS MAJORS SOBRE OS CRANIAL/FACIAL –Nivell de severitat 1 3.628,00
GRD092-2 PROCEDIMENTS SOBRE OSSOS FACIALS EXCEPTE PROCEDIMENTS MAJORS SOBRE OS CRANIAL/FACIAL –Nivell de severitat 2 5.047,07
GRD092-3 PROCEDIMENTS SOBRE OSSOS FACIALS EXCEPTE PROCEDIMENTS MAJORS SOBRE OS CRANIAL/FACIAL –Nivell de severitat 3 12.028,71
GRD092-4 PROCEDIMENTS SOBRE OSSOS FACIALES EXCEPTE PROCEDIMENTS MAJORS SOBRE OS CRANIAL/FACIAL –Nivell de severitat 4 12.028,71
GRD093-1 PROCEDIMENTS SOBRE SINS I MASTOIDES –Nivell de severitat 1
2.706,36
GRD093-2 PROCEDIMENTS SOBRE SINS I MASTOIDES –Nivell de severitat 2
3.904,36
GRD093-3 PROCEDIMENTS SOBRE SINS I MASTOIDES –Nivell de severitat 3
12.860,03
GRD093-4 PROCEDIMENTS SOBRE SINS I MASTOIDES –Nivell de severitat 4
21.366,93
GRD095-1 REPARACIÓ DE FISSURA LABIAL I PALADAR -Nivell de severitat 1
3.304,66
GRD095-2 REPARACIÓ DE FISSURA LABIAL I PALADAR –Nivell de severitat 2
3.760,33
GRD095-3 REPARACIÓ DE FISSURA LABIAL I PALADAR –Nivell de severitat 3
4.765,97
GRD095-4 REPARACIÓ DE FISSURA LABIAL I PALADAR –Nivell de severitat 4
5.183,15
GRD097-1 AMIGDALECTOMIA I ADENOIDECTOMIA –Nivell de severitat 1
2.427,77
GRD097-2 AMIGDALECTOMIA I ADENOIDECTOMIA –Nivell de severitat 2
3.033,09
GRD097-3 AMIGDALECTOMIA I ADENOIDECTOMIA –Nivell de severitat 3 5.869,52
GRD097-4 AMIGDALECTOMIA I ADENOIDECTOMIA –Nivell de severitat 4
14.680,86
GRD098-1 ALTRES PROCEDIMENTS SOBRE ORELLA, NAS, BOCA I GOLA –Nivell de severitat 1
2.594,63
GRD098-2 ALTRES PROCEDIMENTS SOBRE ORELLA, NAS, BOCA I GOLA –Nivell de severitat 2
3.375,71
GRD098-3 ALTRES PROCEDIMENTS SOBRE ORELLA, NAS, BOCA I GOLA –Nivell de severitat 3
6.926,95
GRD098-4 ALTRES PROCEDIMENTS SOBRE ORELLA, NAS, BOCA I GOLA –Nivell de severitat 4
17.229,14
GRD110-1 NEOPLÀSIES D’ORELLA, NAS, BOCA, GOLA I CRANIALS/FACIALS –Nivell de severitat 1
3.079,13
GRD110-2 NEOPLÀSIES D’ORELLA, NAS, BOCA, GOLA I CRANIALS/FACIALS –Nivell de severitat 2
4.651,67
GRD110-3 NEOPLÀSIES D’ORELLA, NAS, BOCA, GOLA I CRANIALS/FACIALS –Nivell de severitat 3
6.687,25
GRD110-4 NEOPLÀSIES D’ORELLA, NAS, BOCA, GOLA I CRANIALS/FACIALS –Nivell de severitat 4
10.332,76
GRD111-1 ALTERACIONS DE L’EQUILIBRI –Nivell de severitat 1 1.969,28
GRD111-2 ALTERACIONS DE L’EQUILIBRI –Nivell de severitat 2 2.413,76
GRD111-3 ALTERACIONS DE L’EQUILIBRI –Nivell de severitat 3 3.269,65
GRD111-4 ALTERACIONS DE L’EQUILIBRI –Nivell de severitat 4 3.335,34
GRD113-1 INFECCIONS DE VIES RESPIRATÒRIES SUPERIORS –Nivell de severitat 1
1.812,90
GRD113-2 INFECCIONS DE VIES RESPIRATÒRIES SUPERIORS –Nivell de severitat 2
2.542,07
GRD113-3 INFECCIONS DE VIES RESPIRATÒRIES SUPERIORS –Nivell de severitat 3 3.434,09
GRD113-4 INFECCIONS DE VIES RESPIRATÒRIES SUPERIORS –Nivell de severitat 4
7.734,09
GRD114-1 MALALTIES I FERIDES ORALS I DENTALS -Nivell de severitat 1
2.158,09
GRD114-2 MALALTIES I FERIDES ORALS I DENTALS -Nivell de severitat 2
2.950,59
GRD114-3 MALALTIES I FERIDES ORALS I DENTALS -Nivell de severitat 3
4.872,07
GRD114-4 MALALTIES I FERIDES ORALS I DENTALS -Nivell de severitat 4
8.380,39
GRD115-1 ALTRES MALALTIES D’ORELLA, NAS, BOCA, GOLA I CRANIALS/FACIALS -Nivell de severitat 1
1.524,99
GRD115-2 ALTRES MALALTIES D’ORELLA, NAS, BOCA, GOLA I CRANIALS/FACIALS -Nivell de severitat 2
2.116,38
GRD115-3 ALTRES MALALTIES D’ORELLA, NAS, BOCA, GOLA I CRANIALS/FACIALS -Nivell de severitat 3
3.799,98
GRD115-4 ALTRES MALALTIES D’ORELLA, NAS, BOCA, GOLA I CRANIALS/FACIALS -Nivell de severitat 4
7.844,28
GRD120-1 PROCEDIMENTS MAJORS SOBRE APARELL RESPIRATORI –Nivell de severitat 1
6.757,28
GRD120-2 PROCEDIMENTS MAJORS SOBRE APARELL RESPIRATORI –Nivell de severitat 2
7.670,45
GRD120-3 PROCEDIMENTS MAJORS SOBRE APARELL RESPIRATORI –Nivell de severitat 3
17.496,96
GRD120-4 PROCEDIMENTS MAJORS SOBRE APARELL RESPIRATORI –Nivell de severitat 4
34.285,13
GRD121-1 ALTRES PROCEDIMENTS SOBRE APARELL RESPIRATORI –Nivell de severitat 1 4.992,89
GRD121-2 ALTRES PROCEDIMENTS SOBRE APARELL RESPIRATORI –Nivell de severitat 2
7.050,20
GRD121-3 ALTRES PROCEDIMENTS SOBRE APARELL RESPIRATORI –Nivell de severitat 3
13.700,84
GRD121-4 ALTRES PROCEDIMENTS SOBRE APARELL RESPIRATORI –Nivell de severitat 4
25.911,18
GRD130-1 MALALTIES APARELL RESPIRATORI AMB VENTILACIÓ ASSISTIDA DE MÉS DE 96 HORES –Nivell de severitat 1
17.658,62
GRD130-2 MALALTIES APARELL RESPIRATORI AMB VENTILACIÓ ASSISTIDA DE MÉS DE 96 HORES –Nivell de severitat 2
18.964,55
GRD130-3 MALALTIES APARELL RESPIRATORI AMB VENTILACIÓ ASSISTIDA DE MÉS DE 96 HORES –Nivell de severitat 3
22.460,31
GRD130-4 MALALTIES APARELL RESPIRATORI AMB VENTILACIÓ ASSISTIDA DE MÉS DE 96 HORES –Nivell de severitat 4
26.683,08
GRD131-1 FIBROSI QUÍSTICA – MALALTIA PULMONAR -Nivell de severitat 1
5.339,11
GRD131-2 FIBROSI QUÍSTICA – MALALTIA PULMONAR -Nivell de severitat 2
5.902,24
GRD131-3 FIBROSI QUÍSTICA – MALALTIA PULMONAR -Nivell de severitat 3
7.034,77
GRD131-4 FIBROSI QUÍSTICA – MALALTIA PULMONAR -Nivell de severitat 4
11.503,66
GRD132-1 BRONCODISPLÀSIA PULMONAR I ALTRES MALALTIES RESPIRATÒRIES CRÒNIQUES AMB ORIGEN EN PERÍODE PERINATAL –Nivell de severitat 1 4.297,89
GRD132-2 BRONCODISPLÀSIA PULMONAR I ALTRES MALALTIES RESPIRATÒRIES CRÒNIQUES AMB ORIGEN EN PERÍODE PERINATAL –Nivell de severitat 2 7.325,73
GRD132-3 BRONCODISPLÀSIA PULMONAR I ALTRES MALALTIES RESPIRATÒRIES CRÒNIQUES AMB ORIGEN EN PERÍODE PERINATAL –Nivell de severitat 3 7.325,73
GRD132-4 BRONCODISPLÀSIA PULMONAR I ALTRES MALALTIES RESPIRATÒRIES CRÒNIQUES AMB ORIGEN EN PERÍODE PERINATAL –Nivell de severitat 4 12.390,13
GRD133-1 EDEMA PULMONAR I FALLADA RESPIRATÒRIA -Nivell de severitat 1
3.316,56
GRD133-2 EDEMA PULMONAR I FALLADA RESPIRATÒRIA -Nivell de severitat 2
3.786,11
GRD133-3 EDEMA PULMONAR I FALLADA RESPIRATÒRIA -Nivell de severitat 3
5.219,10
GRD133-4 EDEMA PULMONAR I FALLADA RESPIRATÒRIA -Nivell de severitat 4
11.210,56
GRD134-1 EMBOLISME PULMONAR –Nivell de severitat 1 3.748,68
GRD134-2 EMBOLISME PULMONAR –Nivell de severitat 2 4.551,91
GRD134-3 EMBOLISME PULMONAR –Nivell de severitat 3 5.547,94
GRD134-4 EMBOLISME PULMONAR –Nivell de severitat 4 9.084,42
GRD135-1 TRAUMATISMES TORÀCICS PRINCIPALS –Nivell de severitat 1
2.535,58
GRD135-2 TRAUMATISMES TORÀCICS PRINCIPALS –Nivell de severitat 2
3.353,04
GRD135-3 TRAUMATISMES TORÀCICS PRINCIPALS –Nivell de severitat 3
5.021,02
GRD135-4 TRAUMATISMES TORÀCICS PRINCIPALS –Nivell de severitat 4
13.548,81
GRD136-1 NEOPLÀSIES RESPIRATÒRIES –Nivell de severitat 1 3.337,58
GRD136-2 NEOPLÀSIES RESPIRATÒRIES –Nivell de severitat 2 4.352,87
GRD136-3 NEOPLÀSIES RESPIRATÒRIES –Nivell de severitat 3 6.539,97
GRD136-4 NEOPLÀSIES RESPIRATÒRIES –Nivell de severitat 4 8.740,50
GRD137-1 INFECCIONS I INFLAMACIONS PULMONARS -Nivell de severitat 1 4.319,25
GRD137-2 INFECCIONS I INFLAMACIONS PULMONARS -Nivell de severitat 2 5.105,46
GRD137-3 INFECCIONS I INFLAMACIONS PULMONARS -Nivell de severitat 3 5.393,68
GRD137-4 INFECCIONS I INFLAMACIONS PULMONARS -Nivell de severitat 4 7.847,10
GRD138-1 PNEUMÒNIA PER VIRUS SINCITIAL RESPIRATORI -Nivell de severitat 1 3.068,71
GRD138-2 PNEUMÒNIA PER VIRUS SINCITIAL RESPIRATORI -Nivell de severitat 2 3.615,62
GRD138-3 PNEUMÒNIA PER VIRUS SINCITIAL RESPIRATORI -Nivell de severitat 3 4.278,00
GRD138-4 PNEUMÒNIA PER VIRUS SINCITIAL RESPIRATORI -Nivell de severitat 4 8.700,47
GRD139-1 UNA ALTRA PNEUMÒNIA –Nivell de severitat 1 2.911,76
GRD139-2 UNA ALTRA PNEUMÒNIA –Nivell de severitat 2 3.811,22
GRD139-3 UNA ALTRA PNEUMÒNIA –Nivell de severitat 3 4.595,78
GRD139-4 UNA ALTRA PNEUMÒNIA –Nivell de severitat 4 7.691,31
GRD140-1 MALALTIA PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÒNICA -Nivell de severitat 1 2.731,30
GRD140-2 MALALTIA PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÒNICA -Nivell de severitat 2 3.375,62
GRD140-3 MALALTIA PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÒNICA -Nivell de severitat 3 4.018,64
GRD140-4 MALALTIA PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÒNICA -Nivell de severitat 4
8.163,02
GRD141-1 BRONQUIOLITIS I ASMA -Nivell de severitat 1 2.217,63
GRD141-2 BRONQUIOLITIS I ASMA -Nivell de severitat 2 3.075,93
GRD141-3 BRONQUIOLITIS I ASMA -Nivell de severitat 3 3.081,54
GRD141-4 BRONQUIOLITIS I ASMA -Nivell de severitat 4 8.710,67
GRD142-1 MALALTIA PULMONAR INTERSTICIAL I ALVEOLAR –Nivell de severitat 1
3.784,85
GRD142-2 MALALTIA PULMONAR INTERSTICIAL I ALVEOLAR –Nivell de severitat 2
4.493,86
GRD142-3 MALALTIA PULMONAR INTERSTICIAL I ALVEOLAR –Nivell de severitat 3
5.174,63
GRD142-4 MALALTIA PULMONAR INTERSTICIAL I ALVEOLAR –Nivell de severitat 4
9.872,91
GRD143-1 ALTRES MALALTIES RESPIRATÒRIES EXCEPTE SIGNES, SÍMPTOMES I DIAGNÒSTICS MENORS -Nivell de severitat 1
3.024,48
GRD143-2 ALTRES MALALTIES RESPIRATÒRIES EXCEPTE SIGNES, SÍMPTOMES I DIAGNÒSTICS MENORS – Nivell de severitat 2 3.808,83
GRD143-3 ALTRES MALALTIES RESPIRATÒRIES EXCEPTE SIGNES, SÍMPTOMES I DIAGNÒSTICS MENORS -Nivell de severitat 3
5.054,22
GRD143-4 ALTRES MALALTIES RESPIRATÒRIES EXCEPTE SIGNES, SÍMPTOMES I DIAGNÒSTICS MENORS -Nivell de severitat 4
10.503,50
GRD144-1 ALTRES DIAGNÒSTICS MENORS, SIGNES I SÍMPTOMES D’APARELL RESPIRATORI -Nivell de severitat 1 2.355,97
GRD144-2 ALTRES DIAGNÒSTICS MENORS, SIGNES I SÍMPTOMES D’APARELL RESPIRATORI -Nivell de severitat 2 3.168,78
GRD144-3 ALTRES DIAGNÒSTICS MENORS, SIGNES I SÍMPTOMES D’APARELL RESPIRATORI -Nivell de severitat 3 3.925,13
GRD144-4 ALTRES DIAGNÒSTICS MENORS, SIGNES I SÍMPTOMES D’APARELL RESPIRATORI -Nivell de severitat 4 6.804,69
GRD160-1 REPARACIÓ CARDIOTORÀCICA MAJOR D’ANOMALIA CARDÍACA –Nivell de severitat 1
20.250,90
GRD160-2 REPARACIÓ CARDIOTORÀCICA MAJOR D’ANOMALIA CARDÍACA –Nivell de severitat 2
22.285,35
GRD160-3 REPARACIÓ CARDIOTORÀCICA MAJOR D’ANOMALIA CARDÍACA –Nivell de severitat 3
24.858,33
GRD160-4 REPARACIÓ CARDIOTORÀCICA MAJOR D’ANOMALIA CARDÍACA –Nivell de severitat 4
31.947,73
GRD161-1 IMPLANTACIÓ DE DESFIBRIL·LADOR CARDÍAC –Nivell de severitat 1
4.383,13
GRD161-2 IMPLANTACIÓ DE DESFIBRIL·LADOR CARDÍAC –Nivell de severitat 2
16.269,75
GRD161-3 IMPLANTACIÓ DE DESFIBRIL·LADOR CARDÍAC –Nivell de severitat 3 20.743,03
GRD161-4 IMPLANTACIÓ DE DESFIBRIL·LADOR CARDÍAC –Nivell de severitat 4
20.743,03
GRD162-1 PROCEDIMENTS SOBRE VÀLVULES CARDÍAQUES AMB CATETERISME CARDÍAC -Nivell de severitat 1
19.555,32
GRD162-2 PROCEDIMENTS SOBRE VÀLVULES CARDÍAQUES AMB CATETERISME CARDÍAC -Nivell de severitat 2
21.342,83
GRD162-3 PROCEDIMENTS SOBRE VÀLVULES CARDÍAQUES AMB CATETERISME CARDÍAC -Nivell de severitat 3 31.115,39
GRD162-4 PROCEDIMENTS SOBRE VÀLVULES CARDÍAQUES AMB CATETERISME CARDÍAC -Nivell de severitat 4
44.479,20
GRD163-1 PROCEDIMENTS SOBRE VÀLVULES CARDÍAQUES SENSE CATETERISME CARDÍAC -Nivell de severitat 1
13.320,42
GRD163-2 PROCEDIMENTS SOBRE VÀLVULES CARDÍAQUES SENSE CATETERISME CARDÍAC -Nivell de severitat 2
15.690,74
GRD163-3 PROCEDIMENTS SOBRE VÀLVULES CARDÍAQUES SENSE CATETERISME CARDÍAC -Nivell de severitat 3
28.016,38
GRD163-4 PROCEDIMENTS SOBRE VÀLVULES CARDÍAQUES SENSE CATETERISME CARDÍAC -Nivell de severitat 4
38.072,55
GRD165-1 BYPASS CORONARI AMB CATETERISME CARDÍAC O PROCEDIMENTS CARDIOVASCULARS PERCUTANIS -Nivell de severitat 1 17.105,14
GRD165-2 BYPASS CORONARI AMB CATETERISME CARDÍAC O PROCEDIMENTS CARDIOVASCULARS PERCUTANIS -Nivell de severitat 2 19.753,59
GRD165-3 BYPASS CORONARI AMB CATETERISME CARDÍAC O PROCEDIMENTS CARDIOVASCULARS PERCUTANIS -Nivell de severitat 3 24.338,75
GRD165-4 BYPASS CORONARI AMB CATETERISME CARDÍAC O PROCEDIMENTS CARDIOVASCULARS PERCUTANIS -Nivell de severitat 4 30.509,63
GRD166-1 BYPASS CORONARI SENSE CATETERISME CARDÍAC O PROCEDIMENTS CARDIOVASCULARS PERCUTANIS -Nivell de severitat 1 12.044,64
GRD166-2 BYPASS CORONARI SENSE CATETERISME CARDÍAC O PROCEDIMENTS CARDIOVASCULARS PERCUTANIS -Nivell de severitat 2 14.834,18
GRD166-3 BYPASS CORONARI SENSE CATETERISME CARDÍAC O PROCEDIMENTS CARDIOVASCULARS PERCUTANIS -Nivell de severitat 3 25.010,92
GRD166-4 BYPASS CORONARI SENSE CATETERISME CARDÍAC O PROCEDIMENTS CARDIOVASCULARS PERCUTANIS -Nivell de severitat 4 38.846,37
GRD167-1 ALTRES PROCEDIMENTS CARDIOTORÀCICS –Nivell de severitat 1
13.902,06
GRD167-2 ALTRES PROCEDIMENTS CARDIOTORÀCICS –Nivell de severitat 2
17.673,50
GRD167-3 ALTRES PROCEDIMENTS CARDIOTORÀCICS –Nivell de severitat 3
23.479,34
GRD167-4 ALTRES PROCEDIMENTS CARDIOTORÀCICS –Nivell de severitat 4
31.157,60
GRD169-1 PROCEDIMENTS TORÀCICS I ABDOMINALS VASCULARS MAJORS –Nivell de severitat 1
9.279,70
GRD169-2 PROCEDIMENTS TORÀCICS I ABDOMINALS VASCULARS MAJORS –Nivell de severitat 2
12.664,21
GRD169-3 PROCEDIMENTS TORÀCICS I ABDOMINALS VASCULARS MAJORS –Nivell de severitat 3
20.612,39
GRD169-4 PROCEDIMENTS TORÀCICS I ABDOMINALS VASCULARS MAJORS –Nivell de severitat 4
30.256,49
GRD170-1 IMPLANTACIÓ DE MARCAPASSOS CARDÍAC PERMANENT AMB INFART AGUT DE MIOCARDI, FALLADA CARDÍACA O XOC -Nivell de severitat 1 4.794,26
GRD170-2 IMPLANTACIÓ DE MARCAPASSOS CARDÍAC PERMANENT AMB INFART AGUT DE MIOCARDI, FALLADA CARDÍACA O XOC -Nivell de severitat 2 6.677,88
GRD170-3 IMPLANTACIÓ DE MARCAPASSOS CARDÍAC PERMANENT AMB INFART AGUT DE MIOCARDI, FALLADA CARDÍACA O XOC -Nivell de severitat 3 12.903,92
GRD170-4 IMPLANTACIÓ DE MARCAPASSOS CARDÍAC PERMANENT AMB INFART AGUT DE MIOCARDI, FALLADA CARDÍACA O XOC -Nivell de severitat 4 16.865,53
GRD171-1 IMPLANTACIÓ DE MARCAPASSOS CARDÍAC PERMANENT SENSE INFART AGUT DE MIOCARDI, FALLADA CARDÍACA O SHOCK -Nivell de severitat 1 2.784,68
GRD171-2 IMPLANTACIÓ DE MARCAPASSOS CARDÍAC PERMANENT SENSE INFART AGUT DE MIOCARDI, FALLADA CARDÍACA O XOC -Nivell de severitat 2 4.002,89
GRD171-3 IMPLANTACIÓ DE MARCAPASSOS CARDÍAC PERMANENT SENSE INFART AGUT DE MIOCARDI, FALLADA CARDÍACA O XOC -Nivell de severitat 3 6.517,81
GRD171-4 IMPLANTACIÓ DE MARCAPASSOS CARDÍAC PERMANENT SENSE INFART AGUT DE MIOCARDI, FALLADA CARDÍACA O XOC -Nivell de severitat 4 13.737,37
GRD173-1 ALTRES PROCEDIMENTS VASCULARS –Nivell de severitat 1 6.067,60
GRD173-2 ALTRES PROCEDIMENTS VASCULARS –Nivell de severitat 2 9.134,25
GRD173-3 ALTRES PROCEDIMENTS VASCULARS –Nivell de severitat 3 14.743,22
GRD173-4 ALTRES PROCEDIMENTS VASCULARS –Nivell de severitat 4
25.870,38
GRD174-1 PROCEDIMENTS CARDIOVASCULARS PERCUTANIS AMB INFART AGUT DE MIOCARDI -Nivell de severitat 1 3.781,51
GRD174-2 PROCEDIMENTS CARDIOVASCULARS PERCUTANIS AMB INFART AGUT DE MIOCARDI -Nivell de severitat 2 5.078,67
GRD174-3 PROCEDIMENTS CARDIOVASCULARS PERCUTANIS AMB INFART AGUT DE MIOCARDI -Nivell de severitat 3 7.293,45
GRD174-4 PROCEDIMENTS CARDIOVASCULARS PERCUTANIS AMB INFART AGUT DE MIOCARDI -Nivell de severitat 4 18.099,66
GRD175-1 PROCEDIMENTS CARDIOVASCULARS PERCUTANIS SENSE INFART AGUT DE MIOCARDI -Nivell de severitat 1 2.401,57
GRD175-2 PROCEDIMENTS CARDIOVASCULARS PERCUTANIS SENSE INFART AGUT DE MIOCARDI -Nivell de severitat 2 3.713,39
GRD175-3 PROCEDIMENTS CARDIOVASCULARS PERCUTANIS SENSE INFART AGUT DE MIOCARDI -Nivell de severitat 3 6.517,01
GRD175-4 PROCEDIMENTS CARDIOVASCULARS PERCUTANIS SENSE INFART AGUT DE MIOCARDI -Nivell de severitat 4 13.832,77
GRD176-1 SUBSTITUCIÓ DE GENERADOR DE MARCAPASSOS I DESFIBRIL·LADOR CARDÍAC –Nivell de severitat 1 2.390,26
GRD176-2 SUBSTITUCIÓ DE GENERADOR DE MARCAPASSOS I DESFIBRIL·LADOR CARDÍAC –Nivell de severitat 2 3.933,19
GRD176-3 SUBSTITUCIÓ DE GENERADOR DE MARCAPASSOS I DESFIBRIL·LADOR CARDÍAC –Nivell de severitat 3 5.388,71
GRD176-4 SUBSTITUCIÓ DE GENERADOR DE MARCAPASSOS I DESFIBRIL·LADOR CARDÍAC –Nivell de severitat 4 8.933,26
GRD177-1 REVISIÓN DE MARCAPASSOS I DESFIBRIL·LADOR CARDÍAC EXCEPTE SUBSTITUCIÓ DE GENERADOR -Nivell de severitat 1 2.563,63
GRD177-2 REVISIÓN DE MARCAPASSOS I DESFIBRIL·LADOR CARDÍAC EXCEPTE SUBSTITUCIÓ DE GENERADOR -Nivell de severitat 2 4.193,49
GRD177-3 REVISIÓN DE MARCAPASSOS I DESFIBRIL·LADOR CARDÍAC EXCEPTE SUBSTITUCIÓ DE GENERADOR -Nivell de severitat 3 7.344,28
GRD177-4 REVISIÓN DE MARCAPASSOS I DESFIBRIL·LADOR CARDÍAC EXCEPTE SUBSTITUCIÓ DE GENERADOR -Nivell de severitat 4 16.901,62
GRD180-1 ALTRES PROCEDIMENTS SOBRE SISTEMA CIRCULATORI –Nivell de severitat 1
2.024,49
GRD180-2 ALTRES PROCEDIMENTS SOBRE SISTEMA CIRCULATORI –Nivell de severitat 2
8.577,05
GRD180-3 ALTRES PROCEDIMENTS SOBRE SISTEMA CIRCULATORI –Nivell de severitat 3
11.803,13
GRD180-4 ALTRES PROCEDIMENTS SOBRE SISTEMA CIRCULATORI –Nivell de severitat 4
21.209,12
GRD190-1 INFART AGUT DE MIOCARDI – IAM –Nivell de severitat 1 3.110,65
GRD190-2 INFART AGUT DE MIOCARDI – IAM –Nivell de severitat 2 3.379,79
GRD190-3 INFART AGUT DE MIOCARDI – IAM –Nivell de severitat 3 4.495,98
GRD190-4 INFART AGUT DE MIOCARDI – IAM –Nivell de severitat 4 6.446,84
GRD191-1 CATETERISME CARDÍAC AMB TRASTORNS CIRCULATORIS EXCEPTE CARDIOPATIA ISQUÈMICA -Nivell de severitat 1 2.481,65
GRD191-2 CATETERISME CARDÍAC AMB TRASTORNS CIRCULATORIS EXCEPTE CARDIOPATIA ISQUÈMICA -Nivell de severitat 2 3.704,29
GRD191-3 CATETERISME CARDÍAC AMB TRASTORNS CIRCULATORIOS EXCEPTE CARDIOPATIA ISQUÈMICA -Nivell de severitat 3 6.251,97
GRD191-4 CATETERISME CARDÍAC AMB TRASTORNS CIRCULATORIS EXCEPTE CARDIOPATIA ISQUÈMICA -Nivell de severitat 4 13.311,92
GRD192-1 CATETERISME CARDÍAC PER A CARDIOPATIA ISQUÈMICA –Nivell de severitat 1
2.590,20
GRD192-2 CATETERISME CARDÍAC PER A CARDIOPATIA ISQUÈMICA –Nivell de severitat 2
3.243,96
GRD192-3 CATETERISME CARDÍAC PER A CARDIOPATIA ISQUÈMICA –Nivell de severitat 3
4.984,39
GRD192-4 CATETERISME CARDÍAC PER A CARDIOPATIA ISQUÈMICA –Nivell de severitat 4
11.315,45
GRD193-1 ENDOCARDITIS AGUDA I SUBAGUDA –Nivell de severitat 1 10.368,18
GRD193-2 ENDOCARDITIS AGUDA I SUBAGUDA –Nivell de severitat 2 11.535,87
GRD193-3 ENDOCARDITIS AGUDA I SUBAGUDA –Nivell de severitat 3 13.834,71
GRD193-4 ENDOCARDITIS AGUDA I SUBAGUDA –Nivell de severitat 4 15.061,77
GRD194-1 INSUFICIÈNCIA CARDÍACA –Nivell de severitat 1 2.865,23
GRD194-2 INSUFICIÈNCIA CARDÍACA –Nivell de severitat 2 3.615,87
GRD194-3 INSUFICIÈNCIA CARDÍACA –Nivell de severitat 3 4.472,11
GRD194-4 INSUFICIÈNCIA CARDÍACA –Nivell de severitat 4 6.565,29
GRD196-1 PARADA CARDÍACA -Nivell de severitat 1 2.639,33
GRD196-2 PARADA CARDÍACA -Nivell de severitat 2 2.883,11
GRD196-3 PARADA CARDÍACA -Nivell de severitat 3 6.383,06
GRD196-4 PARADA CARDÍACA -Nivell de severitat 4 7.611,55
GRD197-1 TRASTORNS VASCULARS PERIFÈRICS I ALTRES -Nivell de severitat 1
2.516,98
GRD197-2 TRASTORNS VASCULARS PERIFÈRICS I ALTRES -Nivell de severitat 2 3.631,94
GRD197-3 TRASTORNS VASCULARS PERIFÈRICS I ALTRES -Nivell de severitat 3
4.705,16
GRD197-4 TRASTORNS VASCULARS PERIFÈRICS I ALTRES -Nivell de severitat 4
7.252,91
GRD198-1 ARTERIOESCLEROSI CORONÀRIA I ANGINA DE PIT –Nivell de severitat 1
2.161,37
GRD198-2 ARTERIOESCLEROSI CORONÀRIA I ANGINA DE PIT –Nivell de severitat 2
2.844,70
GRD198-3 ARTERIOESCLEROSI CORONÀRIA I ANGINA DE PIT –Nivell de severitat 3
4.064,96
GRD198-4 ARTERIOESCLEROSI CORONÀRIA I ANGINA DE PIT –Nivell de severitat 4
7.378,42
GRD199-1 HIPERTENSIÓ -Nivell de severitat 1 2.336,49
GRD199-2 HIPERTENSIÓ -Nivell de severitat 2 2.994,95
GRD199-3 HIPERTENSIÓ -Nivell de severitat 3 3.950,16
GRD199-4 HIPERTENSIÓ -Nivell de severitat 4 9.168,91
GRD200-1 CARDIOPATIES CONGÈNITES I MALALTIES VALVULARS -Nivell de severitat 1 2.184,63
GRD200-2 CARDIOPATIES CONGÈNITES I MALALTIES VALVULARS -Nivell de severitat 2 3.143,44
GRD200-3 CARDIOPATIES CONGÈNITES Y MALALTIES VALVULARS -Nivell de severitat 3 4.809,42
GRD200-4 CARDIOPATIES CONGÈNITES I MALALTIES VALVULARS -Nivell de severitat 4 9.107,35
GRD201-1 ARÍTMIES CARDÍAQUES I TRASTORNS DE LA CONDUCCIÓ –Nivell de severitat 1 1.655,26
GRD201-2 ARÍTMIES CARDÍAQUES I TRASTORNS DE LA CONDUCCIÓ –Nivell de severitat 2 2.508,03
GRD201-3 ARÍTMIES CARDÍAQUES I TRASTORNS DE LA CONDUCCIÓ –Nivell de severitat 3 3.452,97
GRD201-4 ARÍTMIES CARDÍAQUES I TRASTORNS DE LA CONDUCCIÓ –Nivell de severitat 4 5.747,25
GRD203-1 DOLOR TORÀCIC -Nivell de severitat 1 1.709,88
GRD203-2 DOLOR TORÀCIC -Nivell de severitat 2 2.096,14
GRD203-3 DOLOR TORÀCIC -Nivell de severitat 3 3.006,00
GRD203-4 DOLOR TORÀCIC -Nivell de severitat 4 3.006,00
GRD204-1 SINCOPE I COL·LAPSE -Nivell de severitat 1 2.102,67
GRD204-2 SINCOPE I COL·LAPSE -Nivell de severitat 2 2.669,17
GRD204-3 SINCOPE I COL·LAPSE -Nivell de severitat 3 3.739,40
GRD204-4 SINCOPE I COL·LAPSE -Nivell de severitat 4 7.535,99
GRD205-1 MIOCARDIOPATIA -Nivell de severitat 1 2.750,37
GRD205-2 MIOCARDIOPATIA -Nivell de severitat 2 3.628,45
GRD205-3 MIOCARDIOPATIA -Nivell de severitat 3 5.442,87
GRD205-4 MIOCARDIOPATIA -Nivell de severitat 4 10.019,16
GRD206-1 MALFUNCIONAMENT, REACCIÓ O COMPLICACIÓ DE DISPOSITIU O PROCEDIMENT CARDIOVASCULAR -Nivell de severitat 1 2.707,31
GRD206-2 MALFUNCIONAMENT, REACCIÓ O COMPLICACIÓ DE DISPOSITIU O PROCEDIMENT CARDIOVASCULAR-Nivell de severitat 2 4.985,22
GRD206-3 MALFUNCIONAMENT, REACCIÓ O COMPLICACIÓ DE DISPOSITIU O PROCEDIMENT CARDIOVASCULAR-Nivell de severitat 3 7.094,13
GRD206-4 MALFUNCIONAMENT, REACCIÓ O COMPLICACIÓ DE DISPOSITIU O PROCEDIMENT CARDIOVASCULAR-Nivell de severitat 4 11.914,42
GRD207-1 ALTRES DIAGNÒSTICS D’APARELL CIRCULATORI -Nivell de severitat 1
2.747,06
GRD207-2 ALTRES DIAGNÒSTICS D’APARELL CIRCULATORI -Nivell de severitat 2
4.036,99
GRD207-3 ALTRES DIAGNÒSTICS D’APARELL CIRCULATORI -Nivell de severitat 3
5.640,93
GRD207-4 ALTRES DIAGNÒSTICS D’APARELL CIRCULATORI -Nivell de severitat 4
9.261,49
GRD220-1 PROCEDIMENTS MAJORS SOBRE ESTÓMAC, ESÒFAG I DUODÉ –Nivell de severitat 1
6.670,59
GRD220-2 PROCEDIMENTS MAJORS SOBRE ESTÓMAC, ESÒFAG I DUODÉ –Nivell de severitat 2
10.686,62
GRD220-3 PROCEDIMENTS MAJORS SOBRE ESTÓMAC, ESÒFAG I DUODÉ –Nivell de severitat 3
16.121,65
GRD220-4 PROCEDIMENTS MAJORS SOBRE ESTÓMAC, ESÒFAG I DUODÉ –Nivell de severitat 4
29.093,57
GRD221-1 PROCEDIMENTS MAJORS D’INTESTÍ PRIM I GROS
-Nivell de severitat 1
8.325,98
GRD221-2 PROCEDIMENTS MAJORS D’INTESTÍ PRIM I GROS
-Nivell de severitat 2
9.743,49
GRD221-3 PROCEDIMENTS MAJORS D’INTESTÍ PRIM I GROS
-Nivell de severitat 3
14.928,28
GRD221-4 PROCEDIMENTS MAJORS D’INTESTÍ PRIM I GROS
-Nivell de severitat 4
25.482,72
GRD222-1 ALTRES PROCEDIMENTS SOBRE ESTÓMAC, ESÒFAG I DUODÉ –Nivell de severitat 1
4.919,32
GRD222-2 ALTRES PROCEDIMENTS SOBRE ESTÓMAC, ESÒFAG I DUODÉ –Nivell de severitat 2 5.613,33
GRD222-3 ALTRES PROCEDIMENTS SOBRE ESTÓMAC, ESÒFAG I DUODÉ –Nivell de severitat 3
11.119,09
GRD222-4 ALTRES PROCEDIMENTS SOBRE ESTÓMAC, ESÒFAG I DUODÉ –Nivell de severitat 4
20.901,94
GRD223-1 ALTRES PROCEDIMENTS SOBRE INTESTÍ PRIM I GROS -Nivell de severitat 1 6.605,53
GRD223-2 ALTRES PROCEDIMENTS SOBRE INTESTÍ PRIM I GROS
-Nivell de severitat 2 7.402,21
GRD223-3 ALTRES PROCEDIMENTS SOBRE INTESTÍ PRIM I GROS
-Nivell de severitat 3 12.431,92
GRD223-4 ALTRES PROCEDIMENTS SOBRE INTESTÍ PRIM I GROS
-Nivell de severitat 4 21.751,48
GRD224-1 ADHESIOLISI PERITONEAL –Nivell de severitat 1 7.234,04
GRD224-2 ADHESIOLISI PERITONEAL –Nivell de severitat 2 7.994,40
GRD224-3 ADHESIOLISI PERITONEAL –Nivell de severitat 3 13.289,22
GRD224-4 ADHESIOLISI PERITONEAL –Nivell de severitat 4 18.800,47
GRD225-1 APENDICECTOMIA -Nivell de severitat 1 3.583,61
GRD225-2 APENDICECTOMIA -Nivell de severitat 2 4.937,55
GRD225-3 APENDICECTOMIA -Nivell de severitat 3 8.797,93
GRD225-4 APENDICECTOMIA -Nivell de severitat 4 13.195,28
GRD226-1 PROCEDIMENTS SOBRE ANUS –Nivell de severitat 1 2.286,23
GRD226-2 PROCEDIMENTS SOBRE ANUS –Nivell de severitat 2 3.175,66
GRD226-3 PROCEDIMENTS SOBRE ANUS –Nivell de severitat 3 6.386,10
GRD226-4 PROCEDIMENTS SOBRE ANUS –Nivell de severitat 4 12.241,90
GRD227-1 PROCEDIMENTS SOBRE HÈRNIA EXCEPTE INGUINAL, FEMORAL I UMBILICAL -Nivell de severitat 1 3.355,01
GRD227-2 PROCEDIMENTS SOBRE HÈRNIA EXCEPTE INGUINAL, FEMORAL I UMBILICAL -Nivell de severitat 2 4.429,56
GRD227-3 PROCEDIMENTS SOBRE HÈRNIA EXCEPTE INGUINAL, FEMORAL I UMBILICAL -Nivell de severitat 3
7.852,67
GRD227-4 PROCEDIMENTS SOBRE HÈRNIA EXCEPTE INGUINAL, FEMORAL I UMBILICAL -Nivell de severitat 4
14.480,27
GRD228-1 PROCEDIMENTS SOBRE HÈRNIA INGUINAL, FEMORAL I UMBILICAL -Nivell de severitat 1 2.199,21
GRD228-2 PROCEDIMENTS SOBRE HÈRNIA INGUINAL, FEMORAL I UMBILICAL -Nivell de severitat 2 2.501,00
GRD228-3 PROCEDIMENTS SOBRE HÈRNIA INGUINAL, FEMORAL I UMBILICAL -Nivell de severitat 3 4.741,81
GRD228-4 PROCEDIMENTS SOBRE HÈRNIA INGUINAL, FEMORAL I UMBILICAL -Nivell de severitat 4 8.511,07
GRD229-1 ALTRES PROCEDIMENTS QUIRÚRGICS SOBRE APARELL DIGESTIU -Nivell de severitat 1 6.202,21
GRD229-2 ALTRES PROCEDIMENTS QUIRÚRGICS SOBRE APARELL DIGESTIU -Nivell de severitat 2 7.884,93
GRD229-3 ALTRES PROCEDIMENTS QUIRÚRGICS SOBRE APARELL DIGESTIU -Nivell de severitat 3 12.561,55
GRD229-4 ALTRES PROCEDIMENTS QUIRÚRGICS SOBRE APARELL DIGESTIU -Nivell de severitat 4 17.562,60
GRD240-1 NEOPLÀSIA MALIGNA DIGESTIVA -Nivell de severitat 1 3.891,79
GRD240-2 NEOPLÀSIA MALIGNA DIGESTIVA -Nivell de severitat 2 4.948,76
GRD240-3 NEOPLÀSIA MALIGNA DIGESTIVA -Nivell de severitat 3 6.756,17
GRD240-4 NEOPLÀSIA MALIGNA DIGESTIVA -Nivell de severitat 4 8.933,57
GRD241-1 ULCERA PÉPTICA I GASTRITIS –Nivell de severitat 1 2.576,35
GRD241-2 ULCERA PÉPTICA I GASTRITIS –Nivell de severitat 2 3.092,60
GRD241-3 ULCERA PÉPTICA I GASTRITIS –Nivell de severitat 3 4.548,27
GRD241-4 ULCERA PÉPTICA I GASTRITIS –Nivell de severitat 4 9.009,58
GRD242-1 MALALTIES MAJORS DE L’ESÒFAG –Nivell de severitat 1 2.547,22
GRD242-2 MALALTIES MAJORS DE L’ESÒFAG –Nivell de severitat 2 3.003,32
GRD242-3 MALALTIES MAJORS DE L’ESÒFAG –Nivell de severitat 3 4.604,08
GRD242-4 MALALTIES MAJORS DE L’ESÒFAG –Nivell de severitat 4 9.539,23
GRD243-1 ALTRES MALALTIES ESOFÀGIQUES -Nivell de severitat 1 2.304,91
GRD243-2 ALTRES MALALTIES ESOFÀGIQUES -Nivell de severitat 2 3.326,46
GRD243-3 ALTRES MALALTIES ESOFÀGIQUES -Nivell de severitat 3 5.008,09
GRD243-4 ALTRES MALALTIES ESOFÀGIQUES -Nivell de severitat 4 10.786,53
GRD244-1 DIVERTICULITIS I DIVERTICULOSI -Nivell de severitat 1 3.269,59
GRD244-2 DIVERTICULITIS I DIVERTICULOSI -Nivell de severitat 2 3.445,94
GRD244-3 DIVERTICULITIS I DIVERTICULOSI -Nivell de severitat 3 5.313,44
GRD244-4 DIVERTICULITIS I DIVERTICULOSI -Nivell de severitat 4 7.689,96
GRD245-1 MALALTIA INFLAMATÒRIA INTESTINAL -Nivell de severitat 1 4.093,41
GRD245-2 MALALTIA INFLAMATÒRIA INTESTINAL -Nivell de severitat 2 5.018,22
GRD245-3 MALALTIA INFLAMATÒRIA INTESTINAL -Nivell de severitat 3 7.665,42
GRD245-4 MALALTIA INFLAMATÒRIA INTESTINAL -Nivell de severitat 4 13.102,53
GRD246-1 INSUFICIÈNCIA VASCULAR GASTROINTESTINAL -Nivell de severitat 1 3.307,57
GRD246-2 INSUFICIÈNCIA VASCULAR GASTROINTESTINAL -Nivell de severitat 2 3.943,28
GRD246-3 INSUFICIÈNCIA VASCULAR GASTROINTESTINAL -Nivell de severitat 3 5.607,79
GRD246-4 INSUFICIÈNCIA VASCULAR GASTROINTESTINAL -Nivell de severitat 4 6.160,57
GRD247-1 OBSTRUCCIÓ GASTROINTESTINAL -Nivell de severitat 1 2.676,34
GRD247-2 OBSTRUCCIÓ GASTROINTESTINAL -Nivell de severitat 2 3.396,66
GRD247-3 OBSTRUCCIÓ GASTROINTESTINAL -Nivell de severitat 3 5.160,95
GRD247-4 OBSTRUCCIÓ GASTROINTESTINAL -Nivell de severitat 4 7.336,38
GRD248-1 INFECCIONS BACTERIANES MAJORS D’APARELL DIGESTIU –Nivell de severitat 1 3.249,09
GRD248-2 INFECCIONS BACTERIANES MAJORS D’APARELL DIGESTIU –Nivell de severitat 2 4.527,06
GRD248-3 INFECCIONS BACTERIANES MAJORS D’APARELL DIGESTIU –Nivell de severitat 3 5.762,73
GRD248-4 INFECCIONS BACTERIANES MAJORS D’APARELL DIGESTIU –Nivell de severitat 4 10.354,16
GRD249-1 GASTROENTERITIS, NÀUSEES I VÒMITS NO BACTERIANA –Nivell de severitat 1 1.952,82
GRD249-2 GASTROENTERITIS, NÀUSEES I VÒMITS NO BACTERIANA –Nivell de severitat 2 2.672,58
GRD249-3 GASTROENTERITIS, NÀUSEES I VÓMITOS NO BACTERIANA –Nivell de severitat 3 3.778,85
GRD249-4 GASTROENTERITIS, NÀUSEES I VÒMITS NO BACTERIANA –Nivell de severitat 4 6.982,43
GRD251-1 DOLOR ABDOMINAL -Nivell de severitat 1 1.957,81
GRD251-2 DOLOR ABDOMINAL -Nivell de severitat 2 2.567,66
GRD251-3 DOLOR ABDOMINAL -Nivell de severitat 3 3.530,68
GRD251-4 DOLOR ABDOMINAL -Nivell de severitat 4 4.002,15
GRD252-1 MALFUNCIONAMENT, REACCIÓ I COMPLICACIÓ DE DISPOSITIU O PROCEDIMENT GASTROENTESTINAL -Nivell de severitat 1 3.248,93
GRD252-2 MALFUNCIONAMENT, REACCIÓ I COMPLICACIÓ DE DISPOSITIU O PROCEDIMENT GASTROENTESTINAL -Nivell de severitat 2 3.930,38
GRD252-3 MALFUNCIONAMENT, REACCIÓ I COMPLICACIÓ DE DISPOSITIU O PROCEDIMENT GASTROENTESTINAL -Nivell de severitat 3 6.023,07
GRD252-4 MALFUNCIONAMENT, REACCIÓ I COMPLICACIÓ DE DISPOSITIU O PROCEDIMENT GASTROENTESTINAL -Nivell de severitat 4 11.308,20
GRD253-1 ALTRES HEMORRÀGIES GASTROINTESTINALS INESPECÍFIQUES
-Nivell de severitat 1 2.459,50
GRD253-2 ALTRES HEMORRÀGIES GASTROINTESTINALS INESPECÍFIQUES
-Nivell de severitat 2 3.130,89
GRD253-3 ALTRES HEMORRÀGIES GASTROINTESTINALS INESPECÍFIQUES
-Nivell de severitat 3 4.891,16
GRD253-4 ALTRES HEMORRÀGIES GASTROINTESTINALS INESPECÍFIQUES
-Nivell de severitat 4 6.835,90
GRD254-1 ALTRES DIAGNÒSTICS DE L’APARELL DIGESTIU
-Nivell de severitat 1
2.228,59
GRD254-2 ALTRES DIAGNÒSTICS DE L’APARELL DIGESTIU
-Nivell de severitat 2
3.462,56
GRD254-3 ALTRES DIAGNÒSTICS DE L’APARELL DIGESTIU
-Nivell de severitat 3
4.816,74
GRD254-4 ALTRES DIAGNÒSTICS DE L’APARELL DIGESTIU
-Nivell de severitat 4
7.675,36
GRD260-1 PROCEDIMENTS MAJORS SOBRE PÀNCREES, FETGE I DERIVACIÓ -Nivell de severitat 1 7.558,59
GRD260-2 PROCEDIMENTS MAJORS SOBRE PÀNCREES, FETGE I DERIVACIÓ -Nivell de severitat 2 9.597,04
GRD260-3 PROCEDIMENTS MAJORS SOBRE PÀNCREES, FETGE I DERIVACIÓ -Nivell de severitat 3 18.923,26
GRD260-4 PROCEDIMENTS MAJORS SOBRE PÀNCREES, FETGE I DERIVACIÓ -Nivell de severitat 4 27.457,18
GRD261-1 PROCEDIMENTS MAJORS SOBRE VIA BILIAR -Nivell de severitat 1 7.582,00
GRD261-2 PROCEDIMENTS MAJORS SOBRE VIA BILIAR -Nivell de severitat 2 12.001,32
GRD261-3 PROCEDIMENTS MAJORS SOBRE VIA BILIAR -Nivell de severitat 3 20.018,09
GRD261-4 PROCEDIMENTS MAJORS SOBRE VIA BILIAR -Nivell de severitat 4 24.980,18
GRD262-1 COLECISTECTOMIA EXCEPTE LAPAROSCÒPICA -Nivell de severitat 1 6.147,32
GRD262-2 COLECISTECTOMIA EXCEPTE LAPAROSCÒPICA -Nivell de severitat 2 7.330,40
GRD262-3 COLECISTECTOMIA EXCEPTE LAPAROSCÒPICA -Nivell de severitat 3 12.667,26
GRD262-4 COLECISTECTOMIA EXCEPTE LAPAROSCÒPICA -Nivell de severitat 4 17.433,96
GRD263-1 COLECISTECTOMIA LAPAROSCÒPICA -Nivell de severitat 1 3.133,32
GRD263-2 COLECISTECTOMIA LAPAROSCÒPICA -Nivell de severitat 2 4.056,54
GRD263-3 COLECISTECTOMIA LAPAROSCÒPICA -Nivell de severitat 3 6.974,90
GRD263-4 COLECISTECTOMIA LAPAROSCÒPICA -Nivell de severitat 4
13.463,07
GRD264-1 ALTRES PROCEDIMENTS HEPATOBILIARS, PÀNCREES I ABDOMINALS – Nivell de severitat 1
6.795,41
GRD264-2 ALTRES PROCEDIMENTS HEPATOBILIARS, PÀNCREES I ABDOMINALS -Nivell de severitat 2
8.931,03
GRD264-3 ALTRES PROCEDIMENTS HEPATOBILIARS, PÀNCREES I ABDOMINALS -Nivell de severitat 3
17.750,11
GRD264-4 ALTRES PROCEDIMENTS HEPATOBILIARS, PÀNCREES I ABDOMINALS -Nivell de severitat 4
28.488,58
GRD279-1 COMA HEPÀTIC I ALTRES TRASTORNS MAJORS DE FETGE –Nivell de severitat 1
3.242,82
GRD279-2 COMA HEPÀTIC I ALTRES TRASTORNS MAJORS DE FETGE –Nivell de severitat 2
3.887,35
GRD279-3 COMA HEPÀTIC I ALTRES TRASTORNS MAJORS DE FETGE –Nivell de severitat 3
6.586,99
GRD279-4 COMA HEPÀTIC I ALTRES TRASTORNS MAJORS DE FETGE –Nivell de severitat 4
11.435,75
GRD280-1 CIRROSI I HEPATITIS ALCOHÒLICA -Nivell de severitat 1 3.358,99
GRD280-2 CIRROSI I HEPATITIS ALCOHÒLICA –Nivell de severitat 2 4.157,21
GRD280-3 CIRROSI I HEPATITIS ALCOHÒLICA –Nivell de severitat 3 6.691,89
GRD280-4 CIRROSI I HEPATITIS ALCOHÒLICA –Nivell de severitat 4 10.177,74
GRD281-1 NEOPLÀSIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÀNCREES -Nivell de severitat 1 3.500,30
GRD281-2 NEOPLÀSIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÀNCREES -Nivell de severitat 2 4.510,44
GRD281-3 NEOPLÀSIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÀNCREES –Nivell de severitat 3 6.041,71
GRD281-4 NEOPLÀSIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÀNCREES –Nivell de severitat 4
8.609,68
GRD282-1 TRASTORNS DE PÀNCREES EXCEPTE NEOPLÀSIA MALIGNA –Nivell de severitat 1
3.712,70
GRD282-2 TRASTORNS DE PÀNCREES EXCEPTE NEOPLÀSIA MALIGNA –Nivell de severitat 2
4.797,00
GRD282-3 TRASTORNS DE PÀNCREES EXCEPTE NEOPLÀSIA MALIGNA –Nivell de severitat 3
6.821,50
GRD282-4 TRASTORNS DE PÀNCREES EXCEPTE NEOPLÀSIA MALIGNA –Nivell de severitat 4
11.598,96
GRD283-1 ALTRES TRASTORNS DE FETGE –Nivell de severitat 1 2.255,54
GRD283-2 ALTRES TRASTORNS DE FETGE –Nivell de severitat 2 3.431,69
GRD283-3 ALTRES TRASTORNS DE FETGE –Nivell de severitat 3 5.074,79
GRD283-4 ALTRES TRASTORNS DE FETGE –Nivell de severitat 4 9.519,92
GRD284-1 TRASTORNS DEL TRACTE I VESÍCULA BILIAR -Nivell de severitat 1
3.013,38
GRD284-2 TRASTORNS DEL TRACTE I VESÍCULA BILIAR -Nivell de severitat 2
4.246,35
GRD284-3 TRASTORNS DEL TRACTE I VESÍCULA BILIAR -Nivell de severitat 3
5.966,93
GRD284-4 TRASTORNS DEL TRACTE I VESÍCULA BILIAR -Nivell de severitat 4
8.392,55
GRD301-1 SUBSTITUCIÓ ARTICULACIÓ DE MALUC –Nivell de severitat 1
5.559,10
GRD301-2 SUBSTITUCIÓ ARTICULACIÓ DE MALUC –Nivell de severitat 2
6.849,27
GRD301-3 SUBSTITUCIÓ ARTICULACIÓ DE MALUC –Nivell de severitat 3 9.133,61
GRD301-4 SUBSTITUCIÓ ARTICULACIÓ DE MALUC –Nivell de severitat 4
16.791,24
GRD302-1 SUBSTITUCIÓ ARTICULACIÓ DE GENOLL –Nivell de severitat 1
4.742,76
GRD302-2 SUBSTITUCIÓ ARTICULACIÓ DE GENOLL –Nivell de severitat 2
5.497,73
GRD302-3 SUBSTITUCIÓ ARTICULACIÓ DE GENOLL –Nivell de severitat 3
8.266,76
GRD302-4 SUBSTITUCIÓ ARTICULACIÓ DE GENOLL –Nivell de severitat 4
15.633,24
GRD303-1 PROCEDIMENTS DE FUSIÓ DORSAL I LUMBAR PER ESCOLIOSI –Nivell de severitat 1
16.086,40
GRD303-2 PROCEDIMENTS DE FUSIÓ DORSAL I LUMBAR PER ESCOLIOSI –Nivell de severitat 2
18.582,63
GRD303-3 PROCEDIMENTS DE FUSIÓ DORSAL I LUMBAR PER ESCOLIOSI –Nivell de severitat 3
23.974,30
GRD303-4 PROCEDIMENTS DE FUSIÓ DORSAL I LUMBAR PER ESCOLIOSI –Nivell de severitat 4
28.911,12
GRD304-1 PROCEDIMENTS DE FUSIÓ DORSAL I LUMBAR EXCEPTE PER ESCOLIOSI -Nivell de severitat 1 7.180,85
GRD304-2 PROCEDIMENTS DE FUSIÓ DORSAL I LUMBAR EXCEPTE PER ESCOLIOSI –Nivell de severitat 2 10.232,08
GRD304-3 PROCEDIMENTS DE FUSIÓ DORSAL I LUMBAR EXCEPTE PER ESCOLIOSI –Nivell de severitat 3 15.485,79
GRD304-4 PROCEDIMENTS DE FUSIÓ DORSAL I LUMBAR EXCEPTE PER ESCOLIOSI –Nivell de severitat 4 35.366,77
GRD305-1 AMPUTACIÓ EXTREMITATS INFERIORS EXCEPTE DITS DEL PEU –Nivell de severitat 1 10.922,05
GRD305-2 AMPUTACIÓ EXTREMITATS INFERIORS EXCEPTE DITS DEL PEU –Nivell de severitat 2
13.040,45
GRD305-3 AMPUTACIÓ EXTREMITATS INFERIORS EXCEPTE DITS DEL PEU –Nivell de severitat 3
20.787,04
GRD305-4 AMPUTACIÓ EXTREMITATS INFERIORS EXCEPTE DITS DEL PEU –Nivell de severitat 4
28.391,78
GRD308-1 PROCEDIMENTS SOBRE MALUC I FÈMUR EXCEPTE ARTICULACIÓ MAJOR PER TRAUMA -Nivell de severitat 1 5.821,69
GRD308-2 PROCEDIMENTS SOBRE MALUC I FÈMUR EXCEPTE ARTICULACIÓ MAJOR PER TRAUMA -Nivell de severitat 2 7.398,44
GRD308-3 PROCEDIMENTS SOBRE MALUC I FÈMUR EXCEPTE ARTICULACIÓ MAJOR PER TRAUMA -Nivell de severitat 3 9.641,64
GRD308-4 PROCEDIMENTS SOBRE MALUC I FÈMUR EXCEPTE ARTICULACIÓ MAJOR PER TRAUMA -Nivell de severitat 4 15.960,52
GRD309-1 PROCEDIMENTS SOBRE MALUC I FÈMUR EXCEPTE ARTICULACIÓ MAJOR PER NO TRAUMA –Nivell de severitat 1 4.529,10
GRD309-2 PROCEDIMENTS SOBRE MALUC I FÈMUR EXCEPTE ARTICULACIÓ MAJOR PER NO TRAUMA –Nivell de severitat 2 8.131,85
GRD309-3 PROCEDIMENTS SOBRE MALUC I FÈMUR EXCEPTE ARTICULACIÓ MAJOR PER NO TRAUMA –Nivell de severitat 3 12.600,11
GRD309-4 PROCEDIMENTS SOBRE MALUC I FÈMUR EXCEPTE ARTICULACIÓ MAJOR PER NO TRAUMA –Nivell de severitat 4 24.386,08
GRD310-1 ESCISSIÓ I DESCOMPRESSIÓ DE DISC INTERVERTEBRAL -Nivell de severitat 1 5.690,11
GRD310-2 ESCISSIÓ I DESCOMPRESSIÓ DE DISC INTERVERTEBRAL -Nivell de severitat 2 6.220,06
GRD310-3 ESCISSIÓ I DESCOMPRESSIÓ DE DISC INTERVERTEBRAL -Nivell de severitat 3 10.385,74
GRD310-4 ESCISSIÓ I DESCOMPRESSIÓ DE DISC INTERVERTEBRAL -Nivell de severitat 4 26.936,21
GRD312-1 DIAGNÒSTICS D’EMPELT DE PELL PER TRASTORN MUSCULOESQUELÉTIC I TEIXIT CONNECTIU, EXCEPTE MÀ –Nivell de severitat 1 6.564,52
GRD312-2 DIAGNÒSTICS D’EMPELT DE PELL PER TRASTORN MUSCULOESQUELÉTIC I TEIXIT CONNECTIU, EXCEPTE MÀ –Nivell de severitat 2 16.392,32
GRD312-3 DIAGNÒSTICS D’EMPELT DE PELL PER TRASTORN MUSCULOESQUELÉTIC I TEIXIT CONNECTIU, EXCEPTE MÀ –Nivell de severitat 3 19.560,38
GRD312-4 DIAGNÒSTICS D’EMPELT DE PELL PER TRASTORN MUSCULOESQUELÉTIC I TEIXIT CONNECTIU, EXCEPTE MÀ –Nivell de severitat 4 37.222,46
GRD313-1 PROCEDIMENTS SOBRE GENOLL I PART INFERIOR DE LA CAMA, EXCEPTE PEU -Nivell de severitat 1 3.209,27
GRD313-2 PROCEDIMENTS SOBRE GENOLL I PART INFERIOR DE LA CAMA, EXCEPTE PEU -Nivell de severitat 2 6.094,01
GRD313-3 PROCEDIMENTS SOBRE GENOLL I PART INFERIOR DE LA CAMA, EXCEPTE PEU -Nivell de severitat 3
9.261,17
GRD313-4 PROCEDIMENTS SOBRE GENOLL I PART INFERIOR DE LA CAMA, EXCEPTE PEU -Nivell de severitat 4 24.925,76
GRD314-1 PROCEDIMENTS SOBRE PEU I DITS DEL PEU -Nivell de severitat 1 2.274,72
GRD314-2 PROCEDIMENTS SOBRE PEU I DITS DEL PEU -Nivell de severitat 2 6.012,44
GRD314-3 PROCEDIMENTS SOBRE PEU I DITS DEL PEU -Nivell de severitat 3 10.585,57
GRD314-4 PROCEDIMENTS SOBRE PEU I DITS DEL PEU -Nivell de severitat 4 17.400,64
GRD315-1 PROCEDIMENTS SOBRE MUSCLE, COLZE I AVANTBRAÇ –Nivell de severitat 1 2.697,75
GRD315-2 PROCEDIMENTS SOBRE MUSCLE, COLZE I AVANTBRAÇ –Nivell de severitat 2 4.094,97
GRD315-3 PROCEDIMENTS SOBRE MUSCLE, COLZE I AVANTBRAÇ –Nivell de severitat 3 7.414,79
GRD315-4 PROCEDIMENTS SOBRE MUSCLE, COLZE I AVANTBRAÇ –Nivell de severitat 4 14.195,71
GRD316-1 PROCEDIMENTS SOBRE MÀ I PUNY –Nivell de severitat 1 2.095,96
GRD316-2 PROCEDIMENTS SOBRE MÀ I PUNY –Nivell de severitat 2 2.756,21
GRD316-3 PROCEDIMENTS SOBRE MÀ I PUNY –Nivell de severitat 3 5.731,60
GRD316-4 PROCEDIMENTS SOBRE MÀ I PUNY –Nivell de severitat 4 5.731,60
GRD317-1 PROCEDIMENTS SOBRE TENDONS, MÚSCULS I ALTRES TEIXITS BLANS -Nivell de severitat 1 2.715,88
GRD317-2 PROCEDIMENTS SOBRE TENDONS, MÚSCULS I ALTRES TEIXITS BLANS -Nivell de severitat 2 6.045,91
GRD317-3 PROCEDIMENTS SOBRE TENDONS, MÚSCULS I ALTRES TEIXITS BLANS -Nivell de severitat 3 13.532,82
GRD317-4 PROCEDIMENTS SOBRE TENDOES, MÚSCULS I ALTRES TEIXITS BLANS -Nivell de severitat 4 22.031,76
GRD320-1 ALTRES PROCEDIMENTS DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTIC I TEIXIT CONNECTIU -Nivell de severitat 1 2.752,83
GRD320-2 ALTRES PROCEDIMENTS DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTIC I TEIXIT CONNECTIU -Nivell de severitat 2 7.104,45
GRD320-3 ALTRES PROCEDIMENTS DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTIC I TEIXIT CONNECTIU -Nivell de severitat 3 11.548,97
GRD320-4 ALTRES PROCEDIMENTS DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTIC I TEIXIT CONNECTIU -Nivell de severitat 4 18.787,67
GRD321-1 FUSIÓN ESPINAL CERVICAL I ALTRES PROCEDIMENTS DE L’ESQUENA/COLL EXCEPTE ESCISSIÓ/ DESCOMPRESSIÓ DISCAL –Nivell de severitat 1 5.770,65
GRD321-2 FUSIÓ ESPINAL CERVICAL I ALTRES PROCEDIMENTS DE L’ESQUENA/COLL EXCEPTE ESCISSIÓ/ DESCOMPRESSIÓ DISCAL –Nivell de severitat 2 10.303,78
GRD321-3 FUSIÓ ESPINAL CERVICAL I ALTRES PROCEDIMENTS DE L’ESQUENA/COLL EXCEPTE ESCISSIÓ/ DESCOMPRESSIÓ DISCAL –Nivell de severitat 3 26.098,08
GRD321-4 FUSIÓ ESPINAL CERVICAL I ALTRES PROCEDIMENTS DE L’ESQUENA/COLL EXCEPTE ESCISSIÓ/ DESCOMPRESSIÓ DISCAL –Nivell de severitat 4 30.464,22
GRD340-1 FRACTURES DE FÈMUR -Nivell de severitat 1 2.499,49
GRD340-2 FRACTURES DE FÈMUR -Nivell de severitat 2 3.551,88
GRD340-3 FRACTURES DE FÈMUR -Nivell de severitat 3 5.058,92
GRD340-4 FRACTURES DE FÈMUR -Nivell de severitat 4 6.415,71
GRD341-1 FRACTURA DE PELVIS O LUXACIÓ DE MALUC -Nivell de severitat 1 2.813,07
GRD341-2 FRACTURA DE PELVIS O LUXACIÓ DE MALUC -Nivell de severitat 2 3.763,73
GRD341-3 FRACTURA DE PELVIS O LUXACIÓ DE MALUC -Nivell de severitat 3 6.641,73
GRD341-4 FRACTURA DE PELVIS O LUXACIÓ DE MALUC -Nivell de severitat 4 6.941,43
GRD342-1 FRACTURA O LUXACIÓ EXCEPTE FÈMUR, PELVIS O ESQUENA –Nivell de severitat 1 1.775,36
GRD342-2 FRACTURA O LUXACIÓ EXCEPTE FÈMUR, PELVIS O ESQUENA –Nivell de severitat 2 2.451,07
GRD342-3 FRACTURA O LUXACIÓ EXCEPTE FÈMUR, PELVIS O ESQUENA –Nivell de severitat 3 4.774,64
GRD342-4 FRACTURA O LUXACIÓ EXCEPTE FÈMUR, PELVIS O ESQUENA –Nivell de severitat 4 7.496,68
GRD343-1 FRACTURES PATOLÒGIQUES I NEOPLÀSIA MALIGNA MUSCULOESQUELÉTICA I T.CONNECTIU -Nivell de severitat 1 4.700,27
GRD343-2 FRACTURES PATOLÒGIQUES I NEOPLÀSIA MALIGNA MUSCULOESQUELÉTICA I T. CONNECTIU -Nivell de severitat 2 5.374,91
GRD343-3 FRACTURES PATOLÒGIQUES I NEOPLÀSIA MALIGNA MUSCULOESQUELÉTICAI T. CONNECTIU -Nivell de severitat 3 7.962,86
GRD343-4 FRACTURES PATOLÒGIQUES I NEOPLÀSIA MALIGNA MUSCULOESQUELÉTICAI T. CONNECTIU -Nivell de severitat 4 11.195,87
GRD344-1 OSTEOMIELITIS, ARTRITIS SÈPTICA I ALTRES INFECCIONS MUSCULOESQUELÉTIQUES –Nivell de severitat 1 6.033,83
GRD344-2 OSTEOMIELITIS, ARTRITIS SÈPTICA I ALTRES INFECCIONS MUSCULOESQUELÉTIQUES –Nivell de severitat 2 8.124,21
GRD344-3 OSTEOMIELITIS, ARTRITIS SÈPTICA I ALTRES INFECCIONS MUSCULOESQUELÉTIQUES –Nivell de severitat 3 12.468,92
GRD344-4 OSTEOMIELITIS, ARTRITIS SÈPTICA I ALTRES INFECCIONS MUSCULOESQUELÉTIQUES –Nivell de severitat 4 17.596,27
GRD346-1 TRASTORNS DE TEIXIT CONNECTIU -Nivell de severitat 1 3.553,13
GRD346-2 TRASTORNS DE TEIXIT CONNECTIU -Nivell de severitat 2 4.712,82
GRD346-3 TRASTORNS DE TEIXIT CONNECTIU -Nivell de severitat 3 7.153,87
GRD346-4 TRASTORNS DE TEIXIT CONNECTIU -Nivell de severitat 4 15.158,36
GRD347-1 ALTRES PROBLEMAS DE L’ESQUENA I COLL, FRACTURES I FERIDES -Nivell de severitat 1 3.189,93
GRD347-2 ALTRES PROBLEMAS DE L’ESQUENA I COLL, FRACTURES I FERIDES -Nivell de severitat 2 4.330,05
GRD347-3 ALTRES PROBLEMAS DE L’ESQUENA I COLL, FRACTURES I FERIDES -Nivell de severitat 3 6.848,49
GRD347-4 ALTRES PROBLEMAS DE L’ESQUENA I COLL, FRACTURES I FERIDES -Nivell de severitat 4 13.295,98
GRD349-1 MALFUNCIONAMENT, REACCIÓ O COMPLICACIÓ DE DISPOSITIU O PROCEDIMENT ORTOPÈDIC –Nivell de severitat 1 3.166,38
GRD349-2 MALFUNCIONAMENT, REACCIÓ O COMPLICACIÓ DE DISPOSITIU O PROCEDIMENT ORTOPÈDIC –Nivell de severitat 2 4.986,84
GRD349-3 MALFUNCIONAMENT, REACCIÓ O COMPLICACIÓ DE DISPOSITIU O PROCEDIMENT ORTOPÈDIC –Nivell de severitat 3 7.228,45
GRD349-4 MALFUNCIONAMENT, REACCIÓ O COMPLICACIÓ DE DISPOSITIU O PROCEDIMENT ORTOPÈDIC –Nivell de severitat 4 8.556,64
GRD351-1 ALTRES DIAGNÒSTICS DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTIC I TEIXIT CONNECTIU -Nivell de severitat 1 2.323,04
GRD351-2 ALTRES DIAGNÒSTICS DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTIC I TEIXIT CONNECTIU -Nivell de severitat 2 3.405,52
GRD351-3 ALTRES DIAGNÒSTICS DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTIC I TEIXIT CONNECTIU -Nivell de severitat 3 5.106,90
GRD351-4 ALTRES DIAGNÒSTICS DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTIC I TEIXIT CONNECTIU -Nivell de severitat 4 8.322,94
GRD361-1 EMPELT PELL PER A DIAGNÒSTICS PELL I TEIXIT SUBCUTANI –Nivell de severitat 1
3.864,95
GRD361-2 EMPELT PELL PER A DIAGNÒSTICS PELL I TEIXIT SUBCUTANI –Nivell de severitat 2
7.770,04
GRD361-3 EMPELT PELL PER A DIAGNÒSTICS PELL I TEIXIT SUBCUTANI –Nivell de severitat 3 14.287,01
GRD361-4 EMPELT PELL PER A DIAGNÒSTICS PELL I TEIXIT SUBCUTANI –Nivell de severitat 4
20.766,52
GRD362-1 PROCEDIMENTS DE MASTECTOMIA -Nivell de severitat 1 4.278,61
GRD362-2 PROCEDIMENTS DE MASTECTOMIA -Nivell de severitat 2 4.774,16
GRD362-3 PROCEDIMENTS DE MASTECTOMIA -Nivell de severitat 3 9.457,43
GRD362-4 PROCEDIMENTS DE MASTECTOMIA -Nivell de severitat 4 9.457,43
GRD363-1 PROCEDIMENTS SOBRE MAMA, EXCEPTE MASTECTOMIA -Nivell de severitat 1
2.772,77
GRD363-2 PROCEDIMENTS SOBRE MAMA, EXCEPTE MASTECTOMIA -Nivell de severitat 2
4.092,39
GRD363-3 PROCEDIMENTS SOBRE MAMA, EXCEPTE MASTECTOMIA -Nivell de severitat 3
5.737,56
GRD363-4 PROCEDIMENTS SOBRE MAMA, EXCEPTE MASTECTOMIA -Nivell de severitat 4
5.737,56
GRD364-1 ALTRES PROCEDIMENTS SOBRE PELL, TEIXIT SUBCUTANI I RELACIONATS -Nivell de severitat 1
2.606,99
GRD364-2 ALTRES PROCEDIMENTS SOBRE PELL, TEIXIT SUBCUTANI I RELACIONATS -Nivell de severitat 2
5.368,72
GRD364-3 ALTRES PROCEDIMENTS SOBRE PELL, TEIXIT SUBCUTANI I RELACIONATS -Nivell de severitat 3
12.491,10
GRD364-4 ALTRES PROCEDIMENTS SOBRE PELL, TEIXIT SUBCUTANI I RELACIONATS -Nivell de severitat 4
12.491,10
GRD380-1 ÚLCERES CUTÀNIES -Nivell de severitat 1 5.210,95
GRD380-2 ÚLCERES CUTÀNIES -Nivell de severitat 2 6.025,30
GRD380-3 ÚLCERES CUTÀNIES -Nivell de severitat 3 7.976,73
GRD380-4 ÚLCERES CUTÀNIES -Nivell de severitat 4 10.292,79
GRD381-1 TRASTORNS MAJORS DE LA PELL –Nivell de severitat 1 3.298,44
GRD381-2 TRASTORNS MAJORS DE LA PELL –Nivell de severitat 2 4.478,55
GRD381-3 TRASTORNS MAJORS DE LA PELL –Nivell de severitat 3 7.174,69
GRD381-4 TRASTORNS MAJORS DE LA PELL –Nivell de severitat 4 9.236,71
GRD382-1 MALALTIES MALIGNES DE LA MAMA –Nivell de severitat 1 2.020,69
GRD382-2 MALALTIES MALIGNES DE LA MAMA –Nivell de severitat 2 3.820,47
GRD382-3 MALALTIES MALIGNES DE LA MAMA –Nivell de severitat 3 5.629,65
GRD382-4 MALALTIES MALIGNES DE LA MAMA –Nivell de severitat 4 6.198,12
GRD383-1 CELULITIS I ALTRES INFECCIONS DE LA PELL BACTERIANES –Nivell de severitat 1 3.330,26
GRD383-2 CELULITIS I ALTRES INFECCIONS DE LA PELL BACTERIANES –Nivell de severitat 2 3.810,65
GRD383-3 CELULITIS I ALTRES INFECCIONS DE LA PELL BACTERIANES –Nivell de severitat 3 5.820,15
GRD383-4 CELULITIS I ALTRES INFECCIONS DE LA PELL BACTERIANES –Nivell de severitat 4 9.248,81
GRD384-1 TRAUMATISMES SOBRE PELL, TEIXIT SUBCUTANI I FERIDA OBERTA –Nivell de severitat 1 2.595,14
GRD384-2 TRAUMATISMES SOBRE PELL, TEIXIT SUBCUTANI I FERIDA OBERTA –Nivell de severitat 2 3.183,28
GRD384-3 TRAUMATISMES SOBRE PELL, TEIXIT SUBCUTANI I FERIDA OBERTA –Nivell de severitat 3 4.521,55
GRD384-4 TRAUMATISMES SOBRE PELL, TEIXIT SUBCUTANI I FERIDA OBERTA –Nivell de severitat 4 8.865,80
GRD385-1 ALTRES MALALTIES DE PELL, TEIXIT SUBCUTANI I MAMA –Nivell de severitat 1 2.083,15
GRD385-2 ALTRES MALALTIES DE PELL, TEIXIT SUBCUTANI I MAMA –Nivell de severitat 2 3.086,63
GRD385-3 ALTRES MALALTIES DE PELL, TEIXIT SUBCUTANI I MAMA –Nivell de severitat 3
4.646,43
GRD385-4 ALTRES MALALTIES DE PELL, TEIXIT SUBCUTANI I MAMA –Nivell de severitat 4
8.184,76
GRD401-1 PROCEDIMENTS SOBRE GLÀNDULA ADRENAL I PITUÏTÀRIA -Nivell de severitat 1 6.507,78
GRD401-2 PROCEDIMENTS SOBRE GLÀNDULA ADRENAL I PITUÏTÀRIA –Nivell de severitat 2 8.716,70
GRD401-3 PROCEDIMENTS SOBRE GLÀNDULA ADRENAL I PITUÏTÀRIA –Nivell de severitat 3 12.628,05
GRD401-4 PROCEDIMENTS SOBRE GLÀNDULA ADRENAL I PITUÏTÀRIA –Nivell de severitat 4 33.408,45
GRD403-1 PROCEDIMENTS QUIRÚRGICS PER A OBESSITAT
-Nivell de severitat 1 5.733,79
GRD403-2 PROCEDIMENTS QUIRÚRGICS PER A OBESSITAT
-Nivell de severitat 2 5.733,79
GRD403-3 PROCEDIMENTS QUIRÚRGICS PER A OBESSITAT
-Nivell de severitat 3 10.502,95
GRD403-4 PROCEDIMENTS QUIRÚRGICS PER A OBESSITAT
-Nivell de severitat 4 26.713,25
GRD404-1 PROCEDIMENTS SOBRE TIROIDE, PARATIROIDE I TRACTE TIROGLÒS -Nivell de severitat 1 3.452,92
GRD404-2 PROCEDIMENTS SOBRE TIROIDE, PARATIROIDE I TRACTE TIROGLÒS -Nivell de severitat 2 4.584,14
GRD404-3 PROCEDIMENTS SOBRE TIROIDE, PARATIROIDE I TRACTE TIROGLÒS -Nivell de severitat 3 10.952,02
GRD404-4 PROCEDIMENTS SOBRE TIROIDE, PARATIROIDE I TRACTE TIROGLÒS -Nivell de severitat 4 28.009,62
GRD405-1 ALTRES PROCEDIMENTS ENDOCRINS, NUTRICIONALS I METABÒLICS -Nivell de severitat 1 4.786,62
GRD405-2 ALTRES PROCEDIMENTS ENDOCRINS, NUTRICIONALS I METABÒLICS -Nivell de severitat 2 9.629,83
GRD405-3 ALTRES PROCEDIMENTS ENDOCRINS, NUTRICIONALS I METABÒLICS -Nivell de severitat 3 12.700,81
GRD405-4 ALTRES PROCEDIMENTS ENDOCRINS, NUTRICIONALS I METABÒLICS -Nivell de severitat 4 29.387,53
GRD420-1 DIABETIS –Nivell de severitat 1 2.833,37
GRD420-2 DIABETIS –Nivell de severitat 2 3.011,40
GRD420-3 DIABETIS –Nivell de severitat 3 4.282,16
GRD420-4 DIABETIS –Nivell de severitat 4 6.676,14
GRD421-1 MALALTIES NUTRICIONALES I METABÒLIQUES MISCEL·LÀNIES –Nivell de severitat 1 2.885,54
GRD421-2 MALALTIES NUTRICIONALES I METABÒLIQUES MISCEL·LÀNIES –Nivell de severitat 2 4.371,37
GRD421-3 MALALTIES NUTRICIONALES I METABÒLIQUES MISCEL·LÀNIES –Nivell de severitat 3 6.607,52
GRD421-4 MALALTIES NUTRICIONALES I METABÒLIQUES MISCEL·LÀNIES –Nivell de severitat 4 11.353,85
GRD422-1 HIPOVOLÈMIA I TRASTORNS ELECTROLÍTICS RELACIONATS –Nivell de severitat 1 2.259,76
GRD422-2 HIPOVOLÈMIA I TRASTORNS ELECTROLÍTICS RELACIONATS –Nivell de severitat 2 2.915,86
GRD422-3 HIPOVOLÈMIA I TRASTORNS ELECTROLÍTICS RELACIONATS –Nivell de severitat 3 4.415,82
GRD422-4 HIPOVOLÈMIA I TRASTORNS ELECTROLÍTICS RELACIONATS –Nivell de severitat 4 6.326,60
GRD423-1 TRASTORNS CONGÈNITS DEL METABOLISME -Nivell de severitat 1
2.281,02
GRD423-2 TRASTORNS CONGÈNITS DEL METABOLISME -Nivell de severitat 2
3.667,71
GRD423-3 TRASTORNS CONGÈNITS DEL METABOLISME -Nivell de severitat 3
4.478,09
GRD423-4 TRASTORNS CONGÈNITS DEL METABOLISME -Nivell de severitat 4
9.564,56
GRD424-1 ALTRES TRASTORNS ENDOCRINS –Nivell de severitat 1 2.273,61
GRD424-2 ALTRES TRASTORNS ENDOCRINS –Nivell de severitat 2 3.766,47
GRD424-3 ALTRES TRASTORNS ENDOCRINS –Nivell de severitat 3 5.309,12
GRD424-4 ALTRES TRASTORNS ENDOCRINS –Nivell de severitat 4 10.241,44
GRD425-1 TRASTORNS ELECTROLÍTICS EXCEPTE HIPOVOLÈMIA RELACIONADA -Nivell de severitat 1 2.396,54
GRD425-2 TRASTORNS ELECTROLÍTICS EXCEPTE HIPOVOLÈMIA RELACIONADA -Nivell de severitat 2 3.206,97
GRD425-3 TRASTORNS ELECTROLÍTICS EXCEPTE HIPOVOLÈMIA RELACIONADA -Nivell de severitat 3 4.647,33
GRD425-4 TRASTORNS ELECTROLÍTICS EXCEPTE HIPOVOLÈMIA RELACIONADA -Nivell de severitat 4 7.592,50
GRD441-1 PROCEDIMENTS MAJORS SOBRE BUFETA -Nivell de severitat 1 7.031,98
GRD441-2 PROCEDIMENTS MAJORS SOBRE BUFETA -Nivell de severitat 2 12.277,49
GRD441-3 PROCEDIMENTS MAJORS SOBRE BUFETA -Nivell de severitat 3 14.639,34
GRD441-4 PROCEDIMENTS MAJORS SOBRE BUFETA -Nivell de severitat 4 18.112,19
GRD442-1 PROCEDIMENTS SOBRE RENYÓ I TRACTE URINARI PER NEOPLÀSIA –Nivell de severitat 1
6.326,33
GRD442-2 PROCEDIMENTS SOBRE RENYÓ I TRACTE URINARI PER NEOPLÀSIA –Nivell de severitat 2
7.341,75
GRD442-3 PROCEDIMENTS SOBRE RENYÓ I TRACTE URINARI PER NEOPLÀSIA –Nivell de severitat 3
12.735,25
GRD442-4 PROCEDIMENTS SOBRE RENYÓ I TRACTE URINARI PER NEOPLÀSIA –Nivell de severitat 4
20.007,94
GRD443-1 PROCEDIMENTS SOBRE RENYÓ I TRACTE URINARI PER PROCESSOS NO MALIGNES –Nivell de severitat 1
5.277,16
GRD443-2 PROCEDIMENTS SOBRE RENYÓ I TRACTE URINARI PER PROCESSOS NO MALIGNES –Nivell de severitat 2
7.187,42
GRD443-3 PROCEDIMENTS SOBRE RENYÓ I TRACTE URINARI PER PROCESSOS NO MALIGNES –Nivell de severitat 3
11.089,47
GRD443-4 PROCEDIMENTS SOBRE RENYÓ I TRACTE URINARI PER PROCESSOS NO MALIGNES –Nivell de severitat 4
15.760,50
GRD444-1 PROCEDIMENTS DE DISPOSITIU D’ACCÉS DIÀLISI RENAL SOL –Nivell de severitat 1
3.461,32
GRD444-2 PROCEDIMENTS DE DISPOSITIU D’ACCÉS DIÀLISI RENAL SOL –Nivell de severitat 2
4.633,07
GRD444-3 PROCEDIMENTS DE DISPOSITIU D’ACCÉS DIÀLISI RENAL SOL –Nivell de severitat 3
10.117,38
GRD444-4 PROCEDIMENTS DE DISPOSITIU D’ACCÉS DIÀLISI RENAL SOL –Nivell de severitat 4
13.238,72
GRD445-1 ALTRES PROCEDIMENTS SOBRE BUFETA –Nivell de severitat 1
3.279,93
GRD445-2 ALTRES PROCEDIMENTS SOBRE BUFETA –Nivell de severitat 2 5.563,22
GRD445-3 ALTRES PROCEDIMENTS SOBRE BUFETA –Nivell de severitat 3
11.970,36
GRD445-4 ALTRES PROCEDIMENTS SOBRE BUFETA –Nivell de severitat 4
15.176,70
GRD446-1 PROCEDIMENTS URETRALS I TRANSURETRALS -Nivell de severitat 1
2.752,83
GRD446-2 PROCEDIMENTS URETRALS I TRANSURETRALS -Nivell de severitat 2
4.121,02
GRD446-3 PROCEDIMENTS URETRALS I TRANSURETRALS -Nivell de severitat 3
12.059,07
GRD446-4 PROCEDIMENTS URETRALS I TRANSURETRALS -Nivell de severitat 4
15.176,70
GRD447-1 ALTRES PROCEDIMENTS RELACIONATS SOBRE RENYÓ I TRACTE URINARI -Nivell de severitat 1 4.282,33
GRD447-2 ALTRES PROCEDIMENTS RELACIONATS SOBRE RENYÓ I TRACTE URINARI -Nivell de severitat 2 4.891,45
GRD447-3 ALTRES PROCEDIMENTS RELACIONATS SOBRE RENYÓ I TRACTE URINARI -Nivell de severitat 3 9.650,96
GRD447-4 ALTRES PROCEDIMENTS RELACIONATS SOBRE RENYÓ I TRACTE URINARI -Nivell de severitat 4 15.176,70
GRD460-1 INSUFICIÈNCIA RENAL -Nivell de severitat 1 2.891,41
GRD460-2 INSUFICIÈNCIA RENAL -Nivell de severitat 2 3.790,10
GRD460-3 INSUFICIÈNCIA RENAL -Nivell de severitat 3 4.595,74
GRD460-4 INSUFICIÈNCIA RENAL -Nivell de severitat 4 9.106,97
GRD461-1 NEOPLÀSIES DE RENYÓ I TRACTE URINARI -Nivell de severitat 1 2.506,87
GRD461-2 NEOPLÀSIES DE RENYÓ I TRACTE URINARI -Nivell de severitat 2 3.835,40
GRD461-3 NEOPLÀSIES DE RENYÓ I TRACTE URINARI -Nivell de severitat 3
6.033,40
GRD461-4 NEOPLÀSIES DE RENYÓ I TRACTE URINARI -Nivell de severitat 4
8.599,22
GRD462-1 NEFRITIS I NEFROSI -Nivell de severitat 1 3.315,73
GRD462-2 NEFRITIS I NEFROSI -Nivell de severitat 2 4.361,41
GRD462-3 NEFRITIS I NEFROSI -Nivell de severitat 3 7.264,63
GRD462-4 NEFRITIS I NEFROSI -Nivell de severitat 4 9.456,07
GRD463-1 INFECCIONS DE RENYÓ I TRACTE URINARI -Nivell de severitat 1 2.381,84
GRD463-2 INFECCIONS DE RENYÓ I TRACTE URINARI -Nivell de severitat 2 3.087,49
GRD463-3 INFECCIONS DE RENYÓ I TRACTE URINARI -Nivell de severitat 3 4.254,10
GRD463-4 INFECCIONS DE RENYÓ I TRACTE URINARI -Nivell de severitat 4 6.167,12
GRD465-1 CÀLCULS URINARIS I OBSTRUCCIÓ TRACTE URINARI SUPERIOR ADQUIRIT -Nivell de severitat 1 2.066,40
GRD465-2 CÀLCULS URINARIS I OBSTRUCCIÓ TRACTE URINARI SUPERIOR ADQUIRIT -Nivell de severitat 2 2.636,14
GRD465-3 CÀLCULS URINARIS I OBSTRUCCIÓ TRACTE URINARI SUPERIOR ADQUIRIT -Nivell de severitat 3 3.692,71
GRD465-4 CÀLCULS URINARIS I OBSTRUCCIÓ TRACTE URINARI SUPERIOR ADQUIRIT -Nivell de severitat 4 8.112,34
GRD466-1 MALFUNCIONAMENT, REACCIÓ O COMPLICACIÓ DE DISPOSITIU, EMPELT O TRASPLANTAMENT GENITOURINARI -Nivell de severitat 1 2.122,42
GRD466-2 MALFUNCIONAMENT, REACCIÓ O COMPLICACIÓ DE DISPOSITIU, EMPELT O TRASPLANTAMENT GENITOURINARI -Nivell de severitat 2 3.169,17
GRD466-3 MALFUNCIONAMENT, REACCIÓ O COMPLICACIÓ DE DISPOSITIU, EMPELT O TRASPLANTAMENT GENITOURINARI -Nivell de severitat 3 4.722,95
GRD466-4 MALFUNCIONAMENT, REACCIÓ O COMPLICACIÓ DE DISPOSITIU, EMPELT O TRASPLANTAMENT GENITOURINARI -Nivell de severitat 4 8.166,97
GRD468-1 ALTRES DIAGNÒSTICS, SIGNES I SÍMPTOMES SOBRE RENYÓ I TRACTE URINARI -Nivell de severitat 1 2.262,70
GRD468-2 ALTRES DIAGNÒSTICS, SIGNES I SÍMPTOMES SOBRE RENYÓ I TRACTE URINARI -Nivell de severitat 2 3.150,12
GRD468-3 ALTRES DIAGNÒSTICS, SIGNES I SÍMPTOMES SOBRE RENYÓ I TRACTE URINARI -Nivell de severitat 3 5.037,34
GRD468-4 ALTRES DIAGNÒSTICS, SIGNES I SÍMPTOMES SOBRE RENYÓ I TRACTE URINARI -Nivell de severitat 4 7.218,16
GRD480-1 PROCEDIMENTS MAJORS SOBRE PELVIS MASCULINA –Nivell de severitat 1 5.138,95
GRD480-2 PROCEDIMENTS MAJORS SOBRE PELVIS MASCULINA –Nivell de severitat 2 6.050,00
GRD480-3 PROCEDIMENTS MAJORS SOBRE PELVIS MASCULINA –Nivell de severitat 3 10.997,78
GRD480-4 PROCEDIMENTS MAJORS SOBRE PELVIS MASCULINA –Nivell de severitat 4 20.787,87
GRD481-1 PROCEDIMENTS SOBRE EL PENIS -Nivell de severitat 1 3.675,11
GRD481-2 PROCEDIMENTS SOBRE EL PENIS -Nivell de severitat 2 3.675,11
GRD481-3 PROCEDIMENTS SOBRE EL PENIS -Nivell de severitat 3 6.760,26
GRD481-4 PROCEDIMENTS SOBRE EL PENIS -Nivell de severitat 4 12.285,32
GRD482-1 PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL -Nivell de severitat 1 3.477,59
GRD482-2 PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL -Nivell de severitat 2 3.895,02
GRD482-3 PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL Nivell de severitat 3 6.540,31
GRD482-4 PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL -Nivell de severitat 4 15.222,07
GRD483-1 PROCEDIMENTS SOBRE TESTICLE I ESCROT -Nivell de severitat 1 2.367,59
GRD483-2 PROCEDIMENTS SOBRE TESTICLE I ESCROT -Nivell de severitat 2 4.435,59
GRD483-3 PROCEDIMENTS SOBRE TESTICLE I ESCROT -Nivell de severitat 3 8.163,62
GRD483-4 PROCEDIMENTS SOBRE TESTICLE I ESCROT -Nivell de severitat 4 21.618,95
GRD484-1 ALTRES PROCEDIMENTS QUIRÚRGICS D’APARELL GENITAL MASCULÍ -Nivell de severitat 1 3.256,12
GRD484-2 ALTRES PROCEDIMENTS QUIRÚRGICS D’APARELL GENITAL MASCULÍ -Nivell de severitat 2 3.377,71
GRD484-3 ALTRES PROCEDIMENTS QUIRÚRGICS D’APARELL GENITAL MASCULÍ -Nivell de severitat 3 7.201,17
GRD484-4 ALTRES PROCEDIMENTS QUIRÚRGICS D’APARELL GENITAL MASCULÍ -Nivell de severitat 4 16.757,08
GRD500-1 NEOPLÀSIES D’APARELL GENITAL MASCULÍ -Nivell de severitat 1 1.977,46
GRD500-2 NEOPLÀSIES D’APARELL GENITAL MASCULÍ -Nivell de severitat 2 4.249,37
GRD500-3 NEOPLÀSIES D’APARELL GENITAL MASCULÍ -Nivell de severitat 3 5.823,04
GRD500-4 NEOPLÀSIES D’APARELL GENITAL MASCULÍ -Nivell de severitat 4 6.493,91
GRD501-1 DIAGNÒSTICS D’APARELL GENITAL MASCULÍ, EXCEPTE NEOPLÀSIA –Nivell de severitat 1 1.943,39
GRD501-2 DIAGNÒSTICS D’APARELL GENITAL MASCULÍ, EXCEPTE NEOPLÀSIA –Nivell de severitat 2
2.523,97
GRD501-3 DIAGNÒSTICS D’APARELL GENITAL MASCULÍ, EXCEPTE NEOPLÀSIA –Nivell de severitat 3
3.904,65
GRD501-4 DIAGNÒSTICS D’APARELL GENITAL MASCULÍ, EXCEPTE NEOPLÀSIA –Nivell de severitat 4
8.038,00
GRD510-1 EVISCERACIÓ PÉLVICA, HISTERECTOMIA RADICAL I VULVECTOMIA RADICAL -Nivell de severitat 1 5.936,54
GRD510-2 EVISCERACIÓ PÉLVICA, HISTERECTOMIA RADICAL I VULVECTOMIA RADICAL -Nivell de severitat 2 8.288,82
GRD510-3 EVISCERACIÓ PÉLVICA, HISTERECTOMIA RADICAL I VULVECTOMIA RADICAL -Nivell de severitat 3 14.393,20
GRD510-4 EVISCERACIÓ PÉLVICA, HISTERECTOMIA RADICAL YI VULVECTOMIA RADICAL -Nivell de severitat 4 21.335,06
GRD511-1 PROCEDIMENTS SOBRE ÚTER I ANNEXOS PER NEOPLÀSIA MALIGNA DE OVARIO O ANNEXOS -Nivell de severitat 1 6.090,30
GRD511-2 PROCEDIMENTS SOBRE ÚTER I ANNEXOS PER NEOPLÀSIA MALIGNA DE OVARIO O ANNEXOS –Nivell de severitat 2 8.318,77
GRD511-3 PROCEDIMENTS SOBRE ÚTER I ANNEXOS PER NEOPLÀSIA MALIGNA DE OVARIO O ANNEXOS –Nivell de severitat 3 12.356,06
GRD511-4 PROCEDIMENTS SOBRE ÚTER I ANNEXOS PER NEOPLÀSIA MALIGNA DE OVARIO O ANNEXOS –Nivell de severitat 4 25.676,56
GRD512-1 PROCEDIMENTS SOBRE ÚTER I ANNEXOS PER NEOPLÀSIA MALIGNA NO OVÁRICA NI D’ANNEXOS -Nivell de severitat 1 4.692,61
GRD512-2 PROCEDIMENTS SOBRE ÚTER I ANNEXOS PER NEOPLÀSIA MALIGNA NO OVÁRICA NI D’ANNEXOS -Nivell de severitat 2 6.651,82
GRD512-3 PROCEDIMENTS SOBRE ÚTER I ANNEXOS PER NEOPLÀSIA MALIGNA NO OVÁRICA NI D’ANNEXOS -Nivell de severitat 3 12.052,00
GRD512-4 PROCEDIMENTS SOBRE ÚTER I ANNEXOS PER NEOPLÀSIA MALIGNA NO OVÁRICA NI D’ANNEXOS -Nivell de severitat 4 15.726,83
GRD513-1 PROCEDIMENTS SOBRE ÚTER I ANNEXOS PER PROCÉS NO MALIGNE, EXCEPTE LEIOMIOMA -Nivell de severitat 1 3.118,10
GRD513-2 PROCEDIMENTS SOBRE ÚTER I ANNEXOS PER PROCÉS NO MALIGNE, EXCEPTE LEIOMIOMA –Nivell de severitat 2 3.354,97
GRD513-3 PROCEDIMENTS SOBRE ÚTER I ANNEXOS PER PROCÉS NO MALIGNE, EXCEPTE LEIOMIOMA –Nivell de severitat 3 7.994,98
GRD513-4 PROCEDIMENTS SOBRE ÚTER I ANNEXOS PER PROCÉS NO MALIGNE, EXCEPTE LEIOMIOMA –Nivell de severitat 4 15.980,12
GRD514-1 PROCEDIMENT DE RECONSTRUCCIÓ DE L’APARELL GENITAL FEMENÍ –Nivell de severitat 1 2.296,11
GRD514-2 PROCEDIMENT DE RECONSTRUCCIÓ DE L’APARELL GENITAL FEMENÍ -Nivell de severitat 2 2.401,59
GRD514-3 PROCEDIMENT DE RECONSTRUCCIÓ DE L’APARELL GENITAL FEMENÍ -Nivell de severitat 3 7.606,52
GRD514-4 PROCEDIMENT DE RECONSTRUCCIÓ DE L’APARELL GENITAL FEMENÍ -Nivell de severitat 4 7.606,52
GRD517-1 DILATACIÓ I RASPATGE PER A DIAGNÒSTICS NO OBSTÈTRICS –Nivell de severitat 1 1.701,46
GRD517-2 DILATACIÓ I RASPATGE PER A DIAGNÒSTICS NO OBSTÈTRICS –Nivell de severitat 2 1.950,33
GRD517-3 DILATACIÓ I RASPATGE PER A DIAGNÒSTICS NO OBSTÈTRICS –Nivell de severitat 3 3.610,33
GRD517-4 DILATACIÓ I RASPATGE PER A DIAGNÒSTICS NO OBSTÈTRICS –Nivell de severitat 4 3.610,33
GRD518-1 ALTRES PROCEDIMENTS QUIRÚRGICS DE L’APARELL GENITAL FEMENÍ -Nivell de severitat 1 2.483,58
GRD518-2 ALTRES PROCEDIMENTS QUIRÚRGICS DE L’APARELL GENITAL FEMENÍ -Nivell de severitat 2 4.637,40
GRD518-3 ALTRES PROCEDIMENTS QUIRÚRGICS DE L’APARELL GENITAL FEMENÍ -Nivell de severitat 3 9.641,21
GRD518-4 ALTRES PROCEDIMENTS QUIRÚRGICS DE L’APARELL GENITAL FEMENÍ -Nivell de severitat 4 15.380,02
GRD519-1 PROCEDIMENTS SOBRE ÚTER I ANNEXOS PER A LEIOMIOMA –Nivell de severitat 1 3.908,31
GRD519-2 PROCEDIMENTS SOBRE ÚTER I ANNEXOS PER A LEIOMIOMA –Nivell de severitat 2 4.139,76
GRD519-3 PROCEDIMENTS SOBRE ÚTER I ANNEXOS PER A LEIOMIOMA –Nivell de severitat 3 5.398,84
GRD519-4 PROCEDIMENTS SOBRE ÚTER I ANNEXOS PER A LEIOMIOMA –Nivell de severitat 4 12.698,68
GRD530-1 TRASTORNS MALIGNES DEL SISTEMA REPRODUCTOR FEMENÍ -Nivell de severitat 1 2.642,71
GRD530-2 TRASTORNS MALIGNES DEL SISTEMA REPRODUCTOR FEMENÍ -Nivell de severitat 2 4.507,74
GRD530-3 TRASTORNS MALIGNES DEL SISTEMA REPRODUCTOR FEMENÍ -Nivell de severitat 3 6.563,25
GRD530-4 TRASTORNS MALIGNES DEL SISTEMA REPRODUCTOR FEMENÍ -Nivell de severitat 4 8.064,55
GRD531-1 INFECCIONS DEL SISTEMA REPRODUCTOR FEMENÍ -Nivell de severitat 1 2.067,69
GRD531-2 INFECCIONS DEL SISTEMA REPRODUCTOR FEMENÍ -Nivell de severitat 2 3.406,40
GRD531-3 INFECCIONS DEL SISTEMA REPRODUCTOR FEMENÍ -Nivell de severitat 3 5.217,27
GRD531-4 INFECCIONS DEL SISTEMA REPRODUCTOR FEMENÍ -Nivell de severitat 4 5.217,27
GRD532-1 ALTRES MALALTIES MENSTRUALS I DE L’APARELL REPRODUCTOR FEMENÍ -Nivell de severitat 1 1.559,56
GRD532-2 ALTRES MALALTIES MENSTRUALS I DE L’APARELL REPRODUCTOR FEMENÍ -Nivell de severitat 2 1.867,72
GRD532-3 ALTRES MALALTIES MENSTRUALS I DE L’APARELL REPRODUCTOR FEMENÍ -Nivell de severitat 3 3.264,20
GRD532-4 ALTRES MALALTIES MENSTRUALS I DE L’APARELL REPRODUCTOR FEMENÍ -Nivell de severitat 4 3.264,20
GRD540-1 CESÀRIA –Nivell de severitat 1 3.577,74
GRD540-2 CESÀRIA –Nivell de severitat 2 4.052,09
GRD540-3 CESÀRIA –Nivell de severitat 3 6.375,82
GRD540-4 CESÀRIA –Nivell de severitat 4 10.703,82
GRD541-1 PART AMB ESTERILITZACIÓ I/O DILATACIÓ I RASPATGE -Nivell de severitat 1 2.750,52
GRD541-2 PART AMB ESTERILITZACIÓ I/O DILATACIÓ I RASPATGE -Nivell de severitat 2 3.093,32
GRD541-3 PART AMB ESTERILITZACIÓ I/O DILATACIÓ I RASPATGE -Nivell de severitat 3 5.036,70
GRD541-4 PART AMB ESTERILITZACIÓ I/O DILATACIÓ I RASPATGE -Nivell de severitat 4 10.378,17
GRD542-1 PART AMB PROCEDIMENT QUIRÚRGIC, EXCEPTE DILATACIÓ I RASPATGE I/O ESTERILITZACIÓ -Nivell de severitat 1 2.003,38
GRD542-2 PART AMB PROCEDIMENT QUIRÚRGIC, EXCEPTE DILATACIÓ I RASPATGE I/O ESTERILITZACIÓ -Nivell de severitat 2 2.562,04
GRD542-3 PART AMB PROCEDIMENT QUIRÚRGIC, EXCEPTE DILATACIÓ I RASPATGE I/O ESTERILITZACIÓ -Nivell de severitat 3 5.012,51
GRD542-4 PART AMB PROCEDIMENT QUIRÚRGIC, EXCEPTE DILATACIÓ I RASPATGE I/O ESTERILITZACIÓ -Nivell de severitat 4 5.012,51
GRD544-1 DILATACIÓ I RASPATGE, ASPIRACIÓ O HISTEROTOMIA PER A DIAGNÒSTICS OBSTÈTRICS -Nivell de severitat 1 1.903,19
GRD544-2 DILATACIÓ I RASPATGE, ASPIRACIÓ O HISTEROTOMIA PER A DIAGNÒSTICS OBSTÈTRICS -Nivell de severitat 2 2.218,44
GRD544-3 DILATACIÓ I RASPATGE, ASPIRACIÓ O HISTEROTOMIA PER A DIAGNÒSTICS OBSTÈTRICS -Nivell de severitat 3 3.918,09
GRD544-4 DILATACIÓ I RASPATGE, ASPIRACIÓ O HISTEROTOMIA PER A DIAGNÒSTICS OBSTÈTRICS -Nivell de severitat 4 7.515,71
GRD545-1 PROCEDIMENTS D’EMBARÀS ECTÒPIC –Nivell de severitat 1 2.853,06
GRD545-2 PROCEDIMENTS D’EMBARÀS ECTÒPIC –Nivell de severitat 2
2.930,61
GRD545-3 PROCEDIMENTS D’EMBARÀS ECTÒPIC –Nivell de severitat 3
3.383,53
GRD545-4 PROCEDIMENTS D’EMBARÀS ECTÒPIC –Nivell de severitat 4
3.505,52
GRD546-1 ALTRES PROCEDIMENTS QUIRÚRGICS PER A DIAGNÒSTICS OBSTÈTRICS, EXCEPTE PART -Nivell de severitat 1 3.503,24
GRD546-2 ALTRES PROCEDIMENTS QUIRÚRGICS PER A DIAGNÒSTICS OBSTÈTRICS, EXCEPTE PART -Nivell de severitat 2 3.861,87
GRD546-3 ALTRES PROCEDIMENTS QUIRÚRGICS PER A DIAGNÒSTICS OBSTÈTRICS, EXCEPTE PART -Nivell de severitat 3 5.826,10
GRD546-4 ALTRES PROCEDIMENTS QUIRÚRGICS PER A DIAGNÒSTICS OBSTÈTRICS, EXCEPTE PART -Nivell de severitat 4 10.284,52
GRD560-1 PART –Nivell de severitat 1 2.145,91
GRD560-2 PART –Nivell de severitat 2 2.306,64
GRD560-3 PART –Nivell de severitat 3 2.924,94
GRD560-4 PART –Nivell de severitat 4 6.062,67
GRD561-1 DIAGNÒSTICS POSTPART I POSTAVORTAMENT SENSE PROCEDIMENT QUIRÚRGIC –Nivell de severitat 1
2.070,25
GRD561-2 DIAGNÒSTICS POSTPART I POSTAVORTAMENT SENSE PROCEDIMENT QUIRÚRGIC –Nivell de severitat 2
2.482,26
GRD561-3 DIAGNÒSTICS POSTPART I POSTAVORTAMENT SENSE PROCEDIMENT QUIRÚRGIC –Nivell de severitat 3 4.352,09
GRD561-4 DIAGNÒSTICS POSTPART I POSTAVORTAMENT SENSE PROCEDIMENT QUIRÚRGIC –Nivell de severitat 4
6.215,95
GRD563-1 PART PREMATUR -Nivell de severitat 1 2.385,63
GRD563-2 PART PREMATUR -Nivell de severitat 2 3.201,09
GRD563-3 PART PREMATUR -Nivell de severitat 3 5.543,47
GRD563-4 PART PREMATUR -Nivell de severitat 4 5.791,79
GRD564-1 AVORTAMENT SENSE DILATACIÓ I RASPATGE, ASPIRACIÓ O HISTEROTOMIA –Nivell de severitat 1
914,07
GRD564-2 AVORTAMENT SENSE DILATACIÓ I RASPATGE, ASPIRACIÓ O HISTEROTOMIA –Nivell de severitat 2
1.296,21
GRD564-3 AVORTAMENT SENSE DILATACIÓ I RASPATGE, ASPIRACIÓ O HISTEROTOMIA –Nivell de severitat 3
2.339,48
GRD564-4 AVORTAMENT SENSE DILATACIÓ I RASPATGE, ASPIRACIÓ O HISTEROTOMIA –Nivell de severitat 4
2.339,48
GRD565-1 FALS TREBALL DE PART -Nivell de severitat 1 1.267,94
GRD565-2 FALS TREBALL DE PART -Nivell de severitat 2 1.383,54
GRD565-3 FALS TREBALL DE PART -Nivell de severitat 3 2.600,68
GRD565-4 FALS TREBALL DE PART -Nivell de severitat 4 2.600,68
GRD566-1 ALTRES DIAGNÒSTICS ANTEPART -Nivell de severitat 1 1.903,70
GRD566-2 ALTRES DIAGNÒSTICS ANTEPART -Nivell de severitat 2 2.299,03
GRD566-3 ALTRES DIAGNÒSTICS ANTEPART -Nivell de severitat 3 3.299,53
GRD566-4 ALTRES DIAGNÒSTICS ANTEPART -Nivell de severitat 4 7.024,22
GRD580-1 NOUNAT, TRASLLADAT AMB<5 DIES, NO NASCUT EN EL CENTRE –Nivell de severitat 1
990,12
GRD580-2 NOUNAT, TRASLLADAT AMB<5 DIES, NO NASCUT EN EL CENTRE –Nivell de severitat 2
1.124,96
GRD580-3 NOUNAT, TRASLLADAT AMB<5 DIES, NO NASCUT EN EL CENTRE –Nivell de severitat 3 1.153,12
GRD580-4 NOUNAT, TRASLLADAT AMB<5 DIES, NO NASCUT EN EL CENTRE –Nivell de severitat 4
1.484,44
GRD581-1 NOUNAT, TRASLLADAT AMB<5 DIES, NASCUT EN EL CENTRE –Nivell de severitat 1
3.577,99
GRD581-2 NOUNAT, TRASLLADAT AMB<5 DIES, NASCUT EN EL CENTRE –Nivell de severitat 2
5.370,62
GRD581-3 NOUNAT, TRASLLADAT AMB<5 DIES, NASCUT EN EL CENTRE –Nivell de severitat 3
9.365,79
GRD581-4 NOUNAT, TRASLLADAT AMB<5 DIES, NASCUT EN EL CENTRE –Nivell de severitat 4
9.491,11
GRD583-1 NOUNAT AMB OXIGENACIÓ MEMBRANA EXTRACORPÒRIA –Nivell de severitat 1
48.048,85
GRD583-2 NOUNAT AMB OXIGENACIÓ MEMBRANA EXTRACORPÒRIA –Nivell de severitat 2
53.387,61
GRD583-3 NOUNAT AMB OXIGENACIÓ MEMBRANA EXTRACORPÒRIA –Nivell de severitat 3
62.707,74
GRD583-4 NOUNAT AMB OXIGENACIÓ MEMBRANA EXTRACORPÒRIA –Nivell de severitat 4
66.269,78
GRD588-1 NOUNAT, PES EN NÀIXER < 1500 G, AMB PROCEDIMENT MAJOR -Nivell de severitat 1
30.964,98
GRD588-2 NOUNAT, PES EN NÀIXER < 1500 G, AMB PROCEDIMENT MAJOR -Nivell de severitat 2 34.407,29
GRD588-3 NOUNAT, PES EN NÀIXER < 1500 G, AMB PROCEDIMENT MAJOR -Nivell de severitat 3 80.483,32
GRD588-4 NOUNAT, PES EN NÀIXER < 1500 G, AMB PROCEDIMENT MAJOR -Nivell de severitat 4 80.483,32
GRD589-1 NOUNAT, PES EN NÀIXER <500 G O <24 SETMANES DE GESTACIÓ -Nivell de severitat 1 75.549,48
GRD589-2 NOUNAT, PES EN NÀIXER <500 G O <24 SETMANES DE GESTACIÓ -Nivell de severitat 2 36.533,54
GRD589-3 NOUNAT, PES EN NÀIXER <500 G O <24 SETMANES DE GESTACIÓ -Nivell de severitat 3 32.844,41
GRD589-4 NOUNAT, PES EN NÀIXER <500 G O <24 SETMANES DE GESTACIÓ -Nivell de severitat 4 32.844,41
GRD591-1 NOUNAT, PES EN NÀIXER 500-749 G, SENSE PROCEDIMENT MAJOR -Nivell de severitat 1 39.277,51
GRD591-2 NOUNAT, PES EN NÀIXER 500-749 G, SENSE PROCEDIMENT MAJOR -Nivell de severitat 2 59.704,88
GRD591-3 NOUNAT, PES EN NÀIXER 500-749 G, SENSE PROCEDIMENT MAJOR -Nivell de severitat 3 59.704,88
GRD591-4 NOUNAT, PES EN NÀIXER 500-749 G, SENSE PROCEDIMENT MAJOR -Nivell de severitat 4 63.592,87
GRD593-1 NOUNAT, PES EN NÀIXER 750-999 G, SENSE PROCEDIMENT MAJOR -Nivell de severitat 1 23.047,49
GRD593-2 NOUNAT, PES EN NÀIXER 750-999 G, SENSE PROCEDIMENT MAJOR -Nivell de severitat 2 52.714,66
GRD593-3 NOUNAT, PES EN NÀIXER 750-999 G, SENSE PROCEDIMENT MAJOR -Nivell de severitat 3 58.412,98
GRD593-4 NOUNAT, PES EN NÀIXER 750-999 G, SENSE PROCEDIMENT MAJOR -Nivell de severitat 4 61.959,82
GRD602-1 NOUNAT, PES EN NÀIXER 1000-1249 G, AMB SÍNDROME DE DESTRET RESPIRATORI/ALTRES MAJ. RESP. O ALTRES ANOMALIES MAJORS –Nivell de severitat 1 28.236,86
GRD602-2 NOUNAT, PES EN NÀIXER 1000-1249 G, AMB SÍNDROME DE DESTRET RESPIRATORI/ALTRES MAJ. RESP. O ALTRES ANOMALIES MAJORS –Nivell de severitat 2 39.666,27
GRD602-3 NOUNAT, PES EN NÀIXER 1000-1249 G, AMB SÍNDROME DE DESTRET RESPIRATORI/ALTRES MAJ. RESP. O ALTRES ANOMALIES MAJORS –Nivell de severitat 3 43.391,28
GRD602-4 NOUNAT, PES EN NÀIXER 1000-1249 G, AMB SÍNDROME DE DESTRET RESPIRATORI/ALTRES MAJ. RESP. I ALTRES ANOMALIES MAJORS –Nivell de severitat 4 49.384,66
GRD603-1 NOUNAT, PES EN NÀIXER 1000-1249 G, AMB UNA ALTRA CONDICIÓ SIGNIFICATIVA O SENSE-Nivell de severitat 1 28.344,62
GRD603-2 NOUNAT, PES EN NÀIXER 1000-1249 G, AMB UNA ALTRA CONDICIÓ SIGNIFICATIVA O SENSE-Nivell de severitat 2 33.072,66
GRD603-3 NOUNAT, PES EN NÀIXER 1000-1249 G, AMB UNA ALTRA CONDICIÓ SIGNIFICATIVA O SENSE-Nivell de severitat 3 40.756,26
GRD603-4 NOUNAT, PES EN NÀIXER 1000-1249 G, AMB UNA ALTRA CONDICIÓ SIGNIFICATIVA O SENSE-Nivell de severitat 4 46.034,88
GRD607-1 NOUNAT, PES EN NÀIXER 1250-1499 G, AMB SÍNDROME DE DESTRET RESPIRATORI/ALTRES MAJ. RESP. O ALTRES ANOMALIES MAJORS –Nivell de severitat 1 20.802,77
GRD607-2 NOUNAT, PES EN NÀIXER 1250-1499 G, AMB SÍNDROME DE DESTRET RESPIRATORI/ALTRES MAJ. RESP. O ALTRES ANOMALIES MAJORS –Nivell de severitat 2 25.653,14
GRD607-3 NOUNAT, PES EN NÀIXER 1250-1499 G, AMB SÍNDROME DE DESTRET RESPIRATORI/ALTRES MAJ. RESP. O ALTRES ANOMALIES MAJORS –Nivell de severitat 3 32.202,41
GRD607-4 NOUNAT, PES EN NÀIXER 1250-1499 G, AMB SÍNDROME DE DESTRET RESPIRATORI/ALTRES MAJ. RESP. O ALTRES ANOMALIES MAJORS –Nivell de severitat 4 32.202,41
GRD608-1 NOUNAT, PES EN NÀIXER 1250-1499 G, AMB UNA ALTRA CONDICIÓ SIGNIFICATIVA O SENSE –Nivell de severitat 1 16.081,66
GRD608-2 NOUNAT, PES EN NÀIXER 1250-1499 G, AMB UNA ALTRA CONDICIÓ SIGNIFICATIVA O SENSE-Nivell de severitat 2 21.922,86
GRD608-3 NOUNAT, PES EN NÀIXER 1250-1499 G, AMB UNA ALTRA CONDICIÓ SIGNIFICATIVA O SENSE-Nivell de severitat 3 24.470,02
GRD608-4 NOUNAT, PES EN NÀIXER 1250-1499 G, AMB UNA ALTRA CONDICIÓ SIGNIFICATIVA O SENSE-Nivell de severitat 4 24.470,02
GRD609-1 NOUNAT, PES EN NÀIXER 1500-2499 G, AMB PROCEDIMENT MAJOR -Nivell de severitat 1 29.972,19
GRD609-2 NOUNAT, PES EN NÀIXER 1500-2499 G, AMB PROCEDIMENT MAJOR -Nivell de severitat 2 34.619,36
GRD609-3 NOUNAT, PES EN NÀIXER 1500-2499 G, AMB PROCEDIMENT MAJOR -Nivell de severitat 3 47.122,09
GRD609-4 NOUNAT, PES EN NÀIXER 1500-2499 G, AMB PROCEDIMENT MAJOR -Nivell de severitat 4 53.849,92
GRD611-1 NOUNAT, PES EN NÀIXER 1500-1999 G, AMB ANOMALIES MAJORS –Nivell de severitat 1 13.192,11
GRD611-2 NOUNAT, PES EN NÀIXER 1500-1999 G, AMB ANOMALIES MAJORS –Nivell de severitat 2 19.379,37
GRD611-3 NOUNAT, PES EN NÀIXER 1500-1999 G, AMB ANOMALIES MAJORS –Nivell de severitat 3 23.894,51
GRD611-4 NOUNAT, PES EN NÀIXER 1500-1999 G, AMB ANOMALIES MAJORS –Nivell de severitat 4 30.987,84
GRD612-1 NOUNAT, PES EN NÀIXER 1500-1999 G, AMB SÍNDROME DE DESTRET RESPIRATORI/UNA ALTRA CONDICIÓ RESP. MAJOR –Nivell de severitat 1 16.193,74
GRD612-2 NOUNAT, PES EN NÀIXER 1500-1999 G, AMB SÍNDROME DE DESTRET RESPIRATORI/UNA ALTRA CONDICIÓ RESP. MAJOR –Nivell de severitat 2 20.827,42
GRD612-3 NOUNAT, PES EN NÀIXER 1500-1999 G, AMB SÍNDROME DE DESTRET RESPIRATORI/UNA ALTRA CONDICIÓ RESP. MAJOR –Nivell de severitat 3 24.997,25
GRD612-4 NOUNAT, PES EN NÀIXER 1500-1999 G, AMB SÍNDROME DE DESTRET RESPIRATORI/UN ALTRA CONDICIÓ RESP. MAJOR –Nivell de severitat 4 29.514,99
GRD613-1 NOUNAT, PES EN NÀIXER 1500-1999 G, AMB INFECCIÓ CONGÈNITA O PERINATAL –Nivell de severitat 1 14.496,12
GRD613-2 NOUNAT, PES EN NÀIXER 1500-1999 G, AMB INFECCIÓ CONGÈNITA O PERINATAL –Nivell de severitat 2 22.604,80
GRD613-3 NOUNAT, PES EN NÀIXER 1500-1999 G, AMB INFECCIÓ CONGÈNITA O PERINATAL –Nivell de severitat 3 26.782,69
GRD613-4 NOUNAT, PES EN NÀIXER 1500-1999 G, AMB INFECCIÓ CONGÈNITA O PERINATAL –Nivell de severitat 4 26.782,69
GRD614-1 NOUNAT, PES EN NÀIXER 1500-1999 G, AMB UNA ALTRA CONDICIÓ SIGNIFICATIVA O SENSE-Nivell de severitat 1 10.700,21
GRD614-2 NOUNAT, PES EN NÀIXER 1500-1999 G, AMB UNA ALTRA CONDICIÓ SIGNIFICATIVA O SENSE-Nivell de severitat 2 16.873,83
GRD614-3 NOUNAT, PES EN NÀIXER 1500-1999 G, AMB UNA ALTRA CONDICIÓ SIGNIFICATIVA O SENSE-Nivell de severitat 3 22.198,15
GRD614-4 NOUNAT, PES EN NÀIXER 1500-1999 G, AMB UNA ALTRA CONDICIÓ SIGNIFICATIVA O SENSE-Nivell de severitat 4 25.080,40
GRD621-1 NOUNAT, PES EN NÀIXER 2000-2499 G, AMB ANOMALIES MAJORS –Nivell de severitat 1
6.309,75
GRD621-2 NOUNAT, PES EN NÀIXER 2000-2499 G, AMB ANOMALIES MAJORS –Nivell de severitat 2
11.030,70
GRD621-3 NOUNAT, PES EN NÀIXER 2000-2499 G, AMB ANOMALIES MAJORS –Nivell de severitat 3
14.704,77
GRD621-4 NOUNAT, PES EN NÀIXER 2000-2499 G, AMB ANOMALIES MAJORS –Nivell de severitat 4
22.070,01
GRD622-1 NOUNAT, PES EN NÀIXER 2000-2499 G, AMB SÍNDROME DE DESTRET RESPIRATORI/UNA ALTRA CONDICIÓ RESP. MAJOR –Nivell de severitat 1 7.176,88
GRD622-2 NOUNAT, PES EN NÀIXER 2000-2499 G, AMB SÍNDROME DE DESTRET RESPIRATORI/UNA ALTRA CONDICIÓ RESP. MAJOR –Nivell de severitat 2 11.189,04
GRD622-3 NOUNAT, PES EN NÀIXER 2000-2499 G, AMB SÍNDROME DE DESTRET RESPIRATORI/UNA ALTRA CONDICIÓ RESP. MAJOR –Nivell de severitat 3 15.220,45
GRD622-4 NOUNAT, PES EN NÀIXER 2000-2499 G, AMB SÍNDROME DE DESTRET RESPIRATORI/UNA ALTRA CONDICIÓ RESP. MAJOR –Nivell de severitat 4 20.899,61
GRD623-1 NOUNAT, PES EN NÀIXER 2000-2499 G, AMB INFECCIÓ CONGÈNITA O PERINATAL –Nivell de severitat 1 7.593,34
GRD623-2 NOUNAT, PES EN NÀIXER 2000-2499 G, AMB INFECCIÓ CONGÈNITA O PERINATAL –Nivell de severitat 2 11.002,25
GRD623-3 NOUNAT, PES EN NÀIXER 2000-2499 G, AMB INFECCIÓ CONGÈNITA O PERINATAL –Nivell de severitat 3
18.435,62
GRD623-4 NOUNAT, PES EN NÀIXER 2000-2499 G, AMB INFECCIÓ CONGÈNITA O PERINATAL –Nivell de severitat 4
19.049,21
GRD625-1 NOUNAT, PES EN NÀIXER 2000-2499 G, AMB UNA ALTRA CONDICIÓ SIGNIFICATIVA –Nivell de severitat 1
7.869,13
GRD625-2 NOUNAT, PES EN NÀIXER 2000-2499 G, AMB UNA ALTRA CONDICIÓ SIGNIFICATIVA –Nivell de severitat 2
12.353,16
GRD625-3 NOUNAT, PES EN NÀIXER 2000-2499 G, AMB UNA ALTRA CONDICIÓ SIGNIFICATIVA –Nivell de severitat 3
13.179,51
GRD625-4 NOUNAT, PES EN NÀIXER 2000-2499 G, AMB UNA ALTRA CONDICIÓ SIGNIFICATIVA –Nivell de severitat 4
13.179,51
GRD626-1 NOUNAT, PES EN NÀIXER 2000-2499 G, NASCUT EN EL CENTRE, NOUNAT NORMAL O NOUNAT AMB UNS ALTRES PROBLEMES -Nivell de severitat 1 4.243,84
GRD626-2 NOUNAT, PES EN NÀIXER 2000-2499 G, NASCUT EN EL CENTRE, NOUNAT NORMAL O NOUNAT AMB UNS ALTRES PROBLEMES -Nivell de severitat 2 4.532,81
GRD626-3 NOUNAT, PES EN NÀIXER 2000-2499 G, NASCUT EN EL CENTRE, NOUNAT NORMAL O NOUNAT AMB UNS ALTRES PROBLEMES -Nivell de severitat 3 5.306,15
GRD626-4 NOUNAT, PES EN NÀIXER 2000-2499 G, NASCUT EN EL CENTRE, NOUNAT NORMAL O NOUNAT AMB UNS ALTRES PROBLEMES -Nivell de severitat 4 5.744,21
GRD630-1 NOUNAT, PES EN NÀIXER >2499 G, AMB PROCEDIMENT CARDIOVASCULAR MAJOR –Nivell de severitat 1 24.240,59
GRD630-2 NOUNAT, PES EN NÀIXER >2499 G, AMB PROCEDIMENT CARDIOVASCULAR MAJOR –Nivell de severitat 2 34.819,07
GRD630-3 NOUNAT, PES EN NÀIXER >2499 G, AMB PROCEDIMENT CARDIOVASCULAR MAJOR –Nivell de severitat 3 40.565,92
GRD630-4 NOUNAT, PES EN NÀIXER >2499 G, AMB PROCEDIMENT CARDIOVASCULAR MAJOR –Nivell de severitat 4 40.565,92
GRD631-1 NOUNAT, PES EN NÀIXER >2499 G, PROCEDIMENTS MAJORS -Nivell de severitat 1 15.767,25
GRD631-2 NOUNAT, PES EN NÀIXER >2499 G, AMB UNS ALTRES PROCEDIMENTS MAJORS –Nivell de severitat 2 26.947,50
GRD631-3 NOUNAT, PES EN NÀIXER >2499 G, AMB UNS ALTRES PROCEDIMENTS MAJORS –Nivell de severitat 3 38.548,21
GRD631-4 NOUNAT, PES EN NÀIXER >2499 G, AMB UNS ALTRES PROCEDIMENTS MAJORS –Nivell de severitat 4 42.652,24
GRD633-1 NOUNAT, PES EN NÀIXER >2499 G, AMB ANOMALIES MAJORS –Nivell de severitat 1 4.025,40
GRD633-2 NOUNAT, PES EN NÀIXER >2499 G, AMB ANOMALIES MAJORS –Nivell de severitat 2 6.296,85
GRD633-3 NOUNAT, PES EN NÀIXER >2499 G, AMB ANOMALIES MAJORS –Nivell de severitat 3 13.386,31
GRD633-4 NOUNAT, PES EN NÀIXER >2499 G, AMB ANOMALIES MAJORS –Nivell de severitat 4 19.331,70
GRD634-1 NOUNAT, PES EN NÀIXER >2499 G, AMB SÍNDROME DE DESTRET RESPIRATORI/UNA ALTRA CONDICIÓ RESP. MAJOR –Nivell de severitat 1 3.835,23
GRD634-2 NOUNAT, PES EN NÀIXER >2499 G, AMB SÍNDROME DE DESTRET RESPIRATORI/UNA ALTRA CONDICIÓ RESP. MAJOR –Nivell de severitat 2 5.894,63
GRD634-3 NOUNAT, PES EN NÀIXER >2499 G, AMB SÍNDROME DE DESTRET RESPIRATORI/UNA ALTRA CONDICIÓ RESP. MAJOR –Nivell de severitat 3 8.794,05
GRD634-4 NOUNAT, PES EN NÀIXER >2499 G, AMB SÍNDROME DE DESTRET RESPIRATORI/UNA ALTRA CONDICIÓ RESP. MAJOR –Nivell de severitat 4 12.642,19
GRD636-1 NOUNAT, PES EN NÀIXER >2499 G, AMB INFECCIÓ CONGÈNITA/PERINATAL -Nivell de severitat 1
4.940,07
GRD636-2 NOUNAT, PES EN NÀIXER >2499 G, AMB INFECCIÓ CONGÈNITA/PERINATAL -Nivell de severitat 2
6.804,66
GRD636-3 NOUNAT, PES EN NÀIXER >2499 G, AMB INFECCIÓ CONGÈNITA/PERINATAL -Nivell de severitat 3
11.372,79
GRD636-4 NOUNAT, PES EN NÀIXER >2499 G, AMB INFECCIÓ CONGÈNITA/PERINATAL -Nivell de severitat 4
13.625,06
GRD639-1 NOUNAT, PES EN NÀIXER >2499 G, AMB UNES ALTRES CONDICIONS SIGNIFICATIVES –Nivell de severitat 1
3.561,43
GRD639-2 NOUNAT, PES EN NÀIXER >2499 G, AMB UNES ALTRES CONDICIONS SIGNIFICATIVES –Nivell de severitat 2
6.047,16
GRD639-3 NOUNAT, PES EN NÀIXER >2499 G, AMB UNES ALTRES CONDICIONS SIGNIFICATIVES –Nivell de severitat 3
8.366,66
GRD639-4 NOUNAT, PES EN NÀIXER >2499 G, AMB UNES ALTRES CONDICIONS SIGNIFICATIVES –Nivell de severitat 4
13.404,97
GRD640-1 NOUNAT, PES EN NÀIXER >2499 G, NOUNAT NORMAL O NOUNAT AMB UN ALTRE PROBLEMA –Nivell de severitat 1
1.508,67
GRD640-2 NOUNAT, PES EN NÀIXER >2499 G, NOUNAT NORMAL O NOUNAT AMB UN ALTRE PROBLEMA –Nivell de severitat 2
1.955,75
GRD640-3 NOUNAT, PES EN NÀIXER >2499 G, NOUNAT NORMAL O NOUNAT AMB UN ALTRE PROBLEMA –Nivell de severitat 3 2.916,17
GRD640-4 NOUNAT, PES EN NÀIXER >2499 G, NOUNAT NORMAL O NOUNAT AMB UN ALTRE PROBLEMA –Nivell de severitat 4
2.916,17
GRD650-1 ESPLENECTOMIA -Nivell de severitat 1 6.450,32
GRD650-2 ESPLENECTOMIA -Nivell de severitat 2 8.436,40
GRD650-3 ESPLENECTOMIA -Nivell de severitat 3 15.736,42
GRD650-4 ESPLENECTOMIA -Nivell de severitat 4 30.254,12
GRD651-1 ALTRES PROCEDIMENTS HEMATOLÒGICS I D’ÒRGANS HEMATOPOÈTICS -Nivell de severitat 1
3.430,05
GRD651-2 ALTRES PROCEDIMENTS HEMATOLÒGICS I D’ÒRGANS HEMATOPOÈTICS -Nivell de severitat 2
4.819,82
GRD651-3 ALTRES PROCEDIMENTS HEMATOLÒGICS I D’ÒRGANS HEMATOPOÈTICS -Nivell de severitat 3
10.806,21
GRD651-4 ALTRES PROCEDIMENTS HEMATOLÒGICS I D’ÒRGANS HEMATOPOÈTICS -Nivell de severitat 4
20.509,18
GRD660-1 DIAGNÒSTICS MAJORS HEMATOLÒGICS/ IMMUNOLÒGICS EXCEPTE CRISI PER CÈL·LULES FALCIFORMES I COAGULACIÓ -Nivell de severitat 1 3.362,63
GRD660-2 DIAGNÒSTICS MAJORS HEMATOLÒGICS/ IMMUNOLÒGICS EXCEPTE CRISI PER CÈL·LULES FALCIFORMES I COAGULACIÓ -Nivell de severitat 2 4.094,24
GRD660-3 DIAGNÒSTICS MAJORS HEMATOLÒGICS/ IMMUNOLÒGICS EXCEPTE CRISI PER CÈL·LULES FALCIFORMES I COAGULACIÓ -Nivell de severitat 3 6.018,85
GRD660-4 DIAGNÒSTICS MAJORS HEMATOLÒGICS/ IMMUNOLÒGICS EXCEPTE CRISI PER CÈL·LULES FALCIFORMES I COAGULACIÓ -Nivell de severitat 4 11.509,38
GRD661-1 TRASTORNS DE LA COAGULACIÓ I PLAQUETES –Nivell de severitat 1 3.065,09
GRD661-2 TRASTORNS DE LA COAGULACIÓ I PLAQUETES –Nivell de severitat 2
4.111,44
GRD661-3 TRASTORNS DE LA COAGULACIÓ I PLAQUETES –Nivell de severitat 3
7.245,03
GRD661-4 TRASTORNS DE LA COAGULACIÓ I PLAQUETES –Nivell de severitat 4
16.609,14
GRD662-1 CRISI PER MALALTIA DE CÈL·LULES FALCIFORMES -Nivell de severitat 1
3.411,19
GRD662-2 CRISI PER MALALTIA DE CÈL·LULES FALCIFORMES -Nivell de severitat 2
4.203,25
GRD662-3 CRISI PER MALALTIA DE CÈL·LULES FALCIFORMES-Nivell de severitat 3
6.553,86
GRD662-4 CRISI PER MALALTIA DE CÈL·LULES FALCIFORMES -Nivell de severitat 4
6.720,94
GRD663-1 UNA ALTRA ANÈMIA I TRASTORNS HEMATOLÒGICS I D’ÒRGANS HEMATOPOÈTICS –Nivell de severitat 1
2.689,65
GRD663-2 UNA ALTRA ANÈMIA I TRASTORNS HEMATOLÒGICS I D’ÒRGANS HEMATOPOÈTICS –Nivell de severitat 2
3.277,45
GRD663-3 UNA ALTRA ANÈMIA I TRASTORNS HEMATOLÒGICS I D’ÒRGANS HEMATOPOÈTICS –Nivell de severitat 3
4.812,55
GRD663-4 UNA ALTRA ANÈMIA I TRASTORNS HEMATOLÒGICS I D’ÒRGANS HEMATOPOÈTICS –Nivell de severitat 4
7.820,96
GRD680-1 PROCEDIMENT QUIRÚRGIC MAJOR PER A NEOPLASMES LIMFÀTICS/HEMATOPOÈTICS/ALTRES –Nivell de severitat 1 8.365,07
GRD680-2 PROCEDIMENT QUIRÚRGIC MAJOR PER A NEOPLASMES LIMFÀTICS/HEMATOPOÈTICS/ALTRES –Nivell de severitat 2 13.243,16
GRD680-3 PROCEDIMENT QUIRÚRGIC MAJOR PER A NEOPLASMES LIMFÀTICS/HEMATOPOÈTICS/ALTRES –Nivell de severitat 3 26.859,28
GRD680-4 PROCEDIMENT QUIRÚRGIC MAJOR PER A NEOPLASMES LIMFÀTICS/HEMATOPOÈTICS/ALTRES –Nivell de severitat 4 31.555,21
GRD681-1 UN ALTRE PROCEDIMENT QUIRÚRGIC PER A NEOPLASMES LIMFÀTICS/HEMATOPOÈTICS/ALTRES –Nivell de severitat 1 4.614,38
GRD681-2 UN ALTRE PROCEDIMENT QUIRÚRGIC PER A NEOPLASMES LIMFÀTICS/HEMATOPOÈTICS/ALTRES –Nivell de severitat 2 8.659,91
GRD681-3 UN ALTRE PROCEDIMENT QUIRÚRGIC PER A NEOPLASMES LIMFÀTICS/HEMATOPOÈTICS/ALTRES –Nivell de severitat 3 24.970,33
GRD681-4 UN ALTRE PROCEDIMENT QUIRÚRGIC PER A NEOPLASMES LIMFÀTICS/HEMATOPOÈTICS/ALTRES –Nivell de severitat 4 30.462,40
GRD690-1 LEUCÈMIA AGUDA -Nivell de severitat 1 9.112,93
GRD690-2 LEUCÈMIA AGUDA -Nivell de severitat 2 16.370,67
GRD690-3 LEUCÈMIA AGUDA -Nivell de severitat 3 25.392,93
GRD690-4 LEUCÈMIA AGUDA -Nivell de severitat 4 29.036,05
GRD691-1 LIMFOMA, MIELOMA I LEUCÈMIA NO AGUDA -Nivell de severitat 1
4.640,11
GRD691-2 LIMFOMA, MIELOMA I LEUCÈMIA NO AGUDA -Nivell de severitat 2
7.065,21
GRD691-3 LIMFOMA, MIELOMA I LEUCÈMIA NO AGUDA -Nivell de severitat 3 10.435,45
GRD691-4 LIMFOMA, MIELOMA I LEUCÈMIA NO AGUDA -Nivell de severitat 4 18.135,46
GRD692-1 RADIOTERÀPIA -Nivell de severitat 1 2.341,61
GRD692-2 RADIOTERÀPIA -Nivell de severitat 2 2.341,61
GRD692-3 RADIOTERÀPIA -Nivell de severitat 3 8.245,63
GRD692-4 RADIOTERÀPIA -Nivell de severitat 4 8.256,91
GRD693-1 QUIMIOTERÀPIA -Nivell de severitat 1 2.468,82
GRD693-2 QUIMIOTERÀPIA -Nivell de severitat 2 2.990,87
GRD693-3 QUIMIOTERÀPIA -Nivell de severitat 3 9.107,89
GRD693-4 QUIMIOTERÀPIA -Nivell de severitat 4 12.202,10
GRD694-1 NEOPLÀSIES LIMFÀTIQUES I ALTRES I NEOPLASMES DE COMPORTAMENT DUBTÓS –Nivell de severitat 1 3.452,36
GRD694-2 NEOPLÀSIES LIMFÀTIQUES I ALTRES I NEOPLASMES DE COMPORTAMENT DUBTÓS –Nivell de severitat 2 4.693,61
GRD694-3 NEOPLÀSIES LIMFÀTIQUES I ALTRES I NEOPLASMES DE COMPORTAMENT DUBTÓS-Nivell de severitat 3 9.011,33
GRD694-4 NEOPLÀSIES LIMFÀTIQUES I ALTRES I NEOPLASMES DE COMPORTAMENT DUBTÓS –Nivell de severitat 4 11.164,43
GRD710-1 MALALTIES INFECCIOSES I PARASITOSI, INCLOENT-HI VIH, AMB PROCEDIMENT QUIRÚRGIC -Nivell de severitat 1 7.680,36
GRD710-2 MALALTIES INFECCIOSES I PARASITOSI, INCLOENT-HI VIH, AMB PROCEDIMENT QUIRÚRGIC -Nivell de severitat 2 11.897,45
GRD710-3 MALALTIES INFECCIOSES I PARASITOSI, INCLOENT-HI VIH, AMB PROCEDIMENT QUIRÚRGIC -Nivell de severitat 3 16.800,62
GRD710-4 MALALTIES INFECCIOSES I PARASITOSI, INCLOENT-HI VIH, AMB PROCEDIMENT QUIRÚRGIC -Nivell de severitat 4 25.471,50
GRD711-1 INFECCIONS POSTOPERATÒRIES, POSTRAUMÀTIQUES I D’ALTRES DISPOSITIUS AMB PROCEDIMENT QUIRÚRGIC –Nivell de severitat 1 7.934,99
GRD711-2 INFECCIONS POSTOPERATÒRIES, POSTRAUMÀTIQUES I D’ALTRES DISPOSITIUS AMB PROCEDIMENT QUIRÚRGIC –Nivell de severitat 2 11.338,85
GRD711-3 INFECCIONS POSTOPERATÒRIES, POSTRAUMÀTIQUES I D’ALTRES DISPOSITIUS AMB PROCEDIMENT QUIRÚRGIC –Nivell de severitat 3 17.396,02
GRD711-4 INFECCIONS POSTOPERATÒRIES, POSTRAUMÀTIQUES I D’ALTRES DISPOSITIUS AMB PROCEDIMENT QUIRÚRGIC –Nivell de severitat 4 27.692,20
GRD720-1 SEPTICÈMIA I INFECCIONS DISSEMINADES -Nivell de severitat 1
4.129,20
GRD720-2 SEPTICÈMIA I INFECCIONS DISSEMINADES -Nivell de severitat 2
4.999,84
GRD720-3 SEPTICÈMIA I INFECCIONS DISSEMINADES -Nivell de severitat 3
6.149,91
GRD720-4 SEPTICÈMIA I INFECCIONS DISSEMINADES -Nivell de severitat 4
8.430,83
GRD721-1 INFECCIONS POSTOPERATÒRIES, POSTRAUMÀTIQUES I D’ALTRES DISPOSITIUS -Nivell de severitat 1
5.158,99
GRD721-2 INFECCIONS POSTOPERATÒRIES, POSTRAUMÀTIQUES I D’ALTRES DISPOSITIUS -Nivell de severitat 2
5.496,52
GRD721-3 INFECCIONS POSTOPERATÒRIES, POSTRAUMÀTIQUES I D’ALTRES DISPOSITIUS -Nivell de severitat 3
7.450,48
GRD721-4 INFECCIONS POSTOPERATÒRIES, POSTRAUMÀTIQUES I D’ALTRES DISPOSITIUS -Nivell de severitat 4 10.322,09
GRD722-1 FEBRA –Nivell de severitat 1 2.606,87
GRD722-2 FEBRA –Nivell de severitat 2 3.381,55
GRD722-3 FEBRA –Nivell de severitat 3 4.381,26
GRD722-4 FEBRA –Nivell de severitat 4 8.274,12
GRD723-1 MALALTIA VÍRICA -Nivell de severitat 1 2.372,37
GRD723-2 MALALTIA VÍRICA -Nivell de severitat 2 3.279,41
GRD723-3 MALALTIA VÍRICA -Nivell de severitat 3
5.154,68
GRD723-4 MALALTIA VÍRICA -Nivell de severitat 4
11.881,02
GRD724-1 ALTRES INFECCIONS I PARASITOSIS SISTÈMIQUES –Nivell de severitat 1
4.067,47
GRD724-2 ALTRES INFECCIONS I PARASITOSIS SISTÈMIQUES –Nivell de severitat 2
4.608,55
GRD724-3 ALTRES INFECCIONS I PARASITOSIS SISTÈMIQUES –Nivell de severitat 3
7.220,94
GRD724-4 ALTRES INFECCIONS I PARASITOSIS SISTÈMIQUES –Nivell de severitat 4
11.961,23
GRD740-1 DIAGNÒSTIC DE MALALTIA MENTAL AMB PROCEDIMENT QUIRÚRGIC -Nivell de severitat 1
8.151,39
GRD740-2 DIAGNÒSTIC DE MALALTIA MENTAL AMB PROCEDIMENT QUIRÚRGIC -Nivell de severitat 2
17.064,43
GRD740-3 DIAGNÒSTIC DE MALALTIA MENTAL AMB PROCEDIMENT QUIRÚRGIC -Nivell de severitat 3
18.941,34
GRD740-4 DIAGNÒSTIC DE MALALTIA MENTAL AMB PROCEDIMENT QUIRÚRGIC -Nivell de severitat 4
33.997,71
GRD750-1 ESQUIZOFRÈNIA -Nivell de severitat 1 9.966,26
GRD750-2 ESQUIZOFRÈNIA -Nivell de severitat 2 10.364,10
GRD750-3 ESQUIZOFRÈNIA -Nivell de severitat 3 12.285,64
GRD750-4 ESQUIZOFRÈNIA -Nivell de severitat 4 13.647,57
GRD751-1 TRASTORNS DEPRESSIUS MAJORS I ALTRES/PSICOSI NO ESPECIFICADA -Nivell de severitat 1 7.487,95
GRD751-2 TRASTORNS DEPRESSIUS MAJORS I ALTRES/PSICOSI NO ESPECIFICADA -Nivell de severitat 2 8.223,47
GRD751-3 TRASTORNS DEPRESSIUS MAJORS I ALTRES/PSICOSI NO ESPECIFICADA -Nivell de severitat 3 9.203,62
GRD751-4 TRASTORNS DEPRESSIUS MAJORS I ALTRES/PSICOSI NO ESPECIFICADA -Nivell de severitat 4 10.943,96
GRD752-1 TRASTORNS DE PERSONALITAT I CONTROL D’IMPULSOS -Nivell de severitat 1 5.249,38
GRD752-2 TRASTORNS DE PERSONALITAT I CONTROL D’IMPULSOS -Nivell de severitat 2 5.547,30
GRD752-3 TRASTORNS DE PERSONALITAT I CONTROL D’IMPULSOS -Nivell de severitat 3 6.824,32
GRD752-4 TRASTORNS DE PERSONALITAT I CONTROL D’IMPULSOS -Nivell de severitat 4 6.824,73
GRD753-1 TRASTORNS BIPOLARS -Nivell de severitat 1 8.475,28
GRD753-2 TRASTORNS BIPOLARS -Nivell de severitat 2 9.682,82
GRD753-3 TRASTORNS BIPOLARS -Nivell de severitat 3 12.271,81
GRD753-4 TRASTORNS BIPOLARS -Nivell de severitat 4 13.784,69
GRD754-1 DEPRESSIÓ EXCEPTE TRASTORN DEPRESSIU MAJOR -Nivell de severitat 1 5.191,15
GRD754-2 DEPRESSIÓ EXCEPTE TRASTORN DEPRESSIU MAJOR -Nivell de severitat 2 5.449,28
GRD754-3 DEPRESSIÓ EXCEPTE TRASTORN DEPRESSIU MAJOR -Nivell de severitat 3 7.006,27
GRD754-4 DEPRESSIÓ EXCEPTE TRASTORN DEPRESSIU MAJOR -Nivell de severitat 4 17.341,18
GRD755-1 TRASTORNS D’ADAPTACIÓ I NEUROSI EXCEPTE DIAGNÒSTICS DEPRESSIUS –Nivell de severitat 1 4.506,34
GRD755-2 TRASTORNS D’ADAPTACIÓ I NEUROSI EXCEPTE DIAGNÒSTICS DEPRESSIUS –Nivell de severitat 2
6.044,91
GRD755-3 TRASTORNS D’ADAPTACIÓ I NEUROSI EXCEPTE DIAGNÒSTICS DEPRESSIUS –Nivell de severitat 3
7.418,49
GRD755-4 TRASTORNS D’ADAPTACIÓ I NEUROSI EXCEPTE DIAGNÒSTICS DEPRESSIUS –Nivell de severitat 4
7.418,49
GRD756-1 ESTATS D’ANSIETAT AGUDA I DELIRI –Nivell de severitat 1
3.457,85
GRD756-2 ESTATS D’ANSIETAT AGUDA I DELIRI –Nivell de severitat 2
4.062,45
GRD756-3 ESTATS D’ANSIETAT AGUDA I DELIRI –Nivell de severitat 3
4.692,65
GRD756-4 ESTATS D’ANSIETAT AGUDA I DELIRI –Nivell de severitat 4
6.013,36
GRD757-1 ALTERACIONS ORGÀNIQUES DE SALUT MENTAL -Nivell de severitat 1
5.955,32
GRD757-2 ALTERACIONS ORGÀNIQUES DE SALUT MENTAL -Nivell de severitat 2
5.955,32
GRD757-3 ALTERACIONS ORGÀNIQUES DE SALUT MENTAL -Nivell de severitat 3
6.062,14
GRD757-4 ALTERACIONS ORGÀNIQUES DE SALUT MENTAL -Nivell de severitat 4
7.606,07
GRD758-1 TRASTORNS DE COMPORTAMENT DE LA INFÀNCIA –Nivell de severitat 1
5.373,52
GRD758-2 TRASTORNS DE COMPORTAMENT DE LA INFÀNCIA –Nivell de severitat 2
6.009,75
GRD758-3 TRASTORNS DE COMPORTAMENT DE LA INFÀNCIA –Nivell de severitat 3 9.203,34
GRD758-4 TRASTORNS DE COMPORTAMENT DE LA INFÀNCIA –Nivell de severitat 4
9.203,34
GRD759-1 TRASTORN ALIMENTARI -Nivell de severitat 1 14.485,66
GRD759-2 TRASTORN ALIMENTARI -Nivell de severitat 2 14.844,86
GRD759-3 TRASTORN ALIMENTARI -Nivell de severitat 3 20.351,11
GRD759-4 TRASTORN ALIMENTARI -Nivell de severitat 4 20.351,29
GRD760-1 ALTRES TRASTORNS DE SALUT MENTAL –Nivell de severitat 1
7.348,28
GRD760-2 ALTRES TRASTORNS DE SALUT MENTAL –Nivell de severitat 2
7.348,28
GRD760-3 ALTRES TRASTORNS DE SALUT MENTAL –Nivell de severitat 3
8.874,12
GRD760-4 ALTRES TRASTORNS DE SALUT MENTAL –Nivell de severitat 4
9.279,15
GRD770-1 ABÚS O DEPENDÈNCIA DE DROGUES I ALCOHOL, ALTA VOLUNTÀRIA -Nivell de severitat 1
2.149,62
GRD770-2 ABÚS O DEPENDÈNCIA DE DROGUES I ALCOHOL, ALTA VOLUNTÀRIA -Nivell de severitat 2
2.968,51
GRD770-3 ABÚS O DEPENDÈNCIA DE DROGUES I ALCOHOL, ALTA VOLUNTÀRIA -Nivell de severitat 3
3.174,12
GRD770-4 ABÚS O DEPENDÈNCIA DE DROGUES I ALCOHOL, ALTA VOLUNTÀRIA -Nivell de severitat 4
3.174,12
GRD772-1 ABÚS O DEPENDÈNCIA DE DROGUES I ALCOHOL AMB REHABILITACIÓ O TRACTAMENT COMBINAT DE REHABILITACIÓ/DESINTOXICACIÓ -Nivell de severitat 1 5.456,91
GRD772-2 ABÚS O DEPENDÈNCIA DE DROGUES I ALCOHOL AMB REHABILITACIÓ O TRACTAMENT COMBINAT DE REHABILITACIÓ/DESINTOXICACIÓ -Nivell de severitat 2 5.984,50
GRD772-3 ABÚS O DEPENDÈNCIA DE DROGUES I ALCOHOL AMB REHABILITACIÓ O TRACTAMENT COMBINAT DE REHABILITACIÓ/DESINTOXICACIÓ -Nivell de severitat 3 7.972,39
GRD772-4 ABÚS O DEPENDÈNCIA DE DROGUES I ALCOHOL AMB REHABILITACIÓ O TRACTAMENT COMBINAT DE REHABILITACIÓ/DESINTOXICACIÓ -Nivell de severitat 4 7.972,39
GRD773-1 ABÚS O DEPENDÈNCIA D’OPIACIS –Nivell de severitat 1 5.547,62
GRD773-2 ABÚS O DEPENDÈNCIA D’OPIACIS –Nivell de severitat 2 5.765,99
GRD773-3 ABÚS O DEPENDÈNCIA D’OPIACIS –Nivell de severitat 3 7.189,41
GRD773-4 ABÚS O DEPENDÈNCIA D’OPIACIS –Nivell de severitat 4 7.189,41
GRD774-1 ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAÏNA –Nivell de severitat 1
4.875,16
GRD774-2 ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAÏNA –Nivell de severitat 2
5.310,16
GRD774-3 ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAÏNA –Nivell de severitat 3
5.334,14
GRD774-4 ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAÏNA –Nivell de severitat 4
5.334,24
GRD775-1 ABÚS O DEPENDÈNCIA D’ALCOHOL –Nivell de severitat 1 4.690,05
GRD775-2 ABÚS O DEPENDÈNCIA D’ALCOHOL –Nivell de severitat 2 5.493,35
GRD775-3 ABÚS O DEPENDÈNCIA D’ALCOHOL –Nivell de severitat 3 6.492,82
GRD775-4 ABÚS O DEPENDÈNCIA D’ALCOHOL –Nivell de severitat 4 14.454,71
GRD776-1 ABUSO O DEPENDENCIA D’ALTRES DROGUES -Nivell de severitat 1
5.638,53
GRD776-2 ABUSO O DEPENDENCIA D’ALTRES DROGUES -Nivell de severitat 2
5.638,53
GRD776-3 ABUSO O DEPENDENCIA D’ALTRES DROGUES -Nivell de severitat 3 5.638,53
GRD776-4 ABUSO O DEPENDENCIA D’ALTRES DROGUES -Nivell de severitat 4
5.638,53
GRD791-1 PROCEDIMENT QUIRÚRGIC POR OTRA COMPLICACIÓN DE TRATAMIENTO -Nivell de severitat 1
4.174,06
GRD791-2 PROCEDIMENT QUIRÚRGIC PER UN ALTRA COMPLICACIÓ DE TRACTAMENT -Nivell de severitat 2
7.650,09
GRD791-3 PROCEDIMENT QUIRÚRGIC PER UN ALTRA COMPLICACIÓ DE TRACTAMENT -Nivell de severitat 3
13.989,86
GRD791-4 PROCEDIMENT QUIRÚRGIC PER UN ALTRA COMPLICACIÓ DE TRACTAMENT -Nivell de severitat 4
23.246,52
GRD811-1 REACCIONS AL·LÈRGIQUES –Nivell de severitat 1 1.472,23
GRD811-2 REACCIONS AL·LÈRGIQUES –Nivell de severitat 2 2.204,81
GRD811-3 REACCIONS AL·LÈRGIQUES –Nivell de severitat 3 4.954,45
GRD811-4 REACCIONS AL·LÈRGIQUES –Nivell de severitat 4 19.644,43
GRD812-1 ENVERINAMENT PER AGENTS MEDICINALS -Nivell de severitat 1
2.254,57
GRD812-2 ENVERINAMENT PER AGENTS MEDICINALS -Nivell de severitat 2
3.360,80
GRD812-3 ENVERINAMENT PER AGENTS MEDICINALS -Nivell de severitat 3
4.128,10
GRD812-4 ENVERINAMENT PER AGENTS MEDICINALS -Nivell de severitat 4
8.902,17
GRD813-1 ALTRES COMPLICACIONS DE TRACTAMENT -Nivell de severitat 1
2.954,42
GRD813-2 ALTRES COMPLICACIONS DE TRACTAMENT -Nivell de severitat 2
3.846,55
GRD813-3 ALTRES COMPLICACIONS DE TRACTAMENT -Nivell de severitat 3 5.812,91
GRD813-4 ALTRES COMPLICACIONS DE TRACTAMENT -Nivell de severitat 4
10.703,10
GRD815-1 ALTRES DIAGNÒSTICS DE LESIÓ, ENVERINAMENT I EFECTE TÒXIC –Nivell de severitat 1
2.457,40
GRD815-2 ALTRES DIAGNÒSTICS DE LESIÓ, ENVERINAMENT I EFECTE TÒXIC –Nivell de severitat 2
3.621,71
GRD815-3 ALTRES DIAGNÒSTICS DE LESIÓ, ENVERINAMENT I EFECTE TÒXIC –Nivell de severitat 3
3.996,06
GRD815-4 ALTRES DIAGNÒSTICS DE LESIÓ, ENVERINAMENT I EFECTE TÒXIC –Nivell de severitat 4
10.062,24
GRD816-1 EFECTES TÒXICS DE SUBSTÈNCIES NO MEDICINALS –Nivell de severitat 1
2.140,78
GRD816-2 EFECTES TÒXICS DE SUBSTÀNCIES NO MEDICINALS –Nivell de severitat 2
3.137,07
GRD816-3 EFECTES TÒXICS DE SUBSTÀNCIES NO MEDICINALS –Nivell de severitat 3
4.721,87
GRD816-4 EFECTES TÒXICS DE SUBSTÀNCIES NO MEDICINALS –Nivell de severitat 4
8.615,66
GRD841-1 CREMADES EXTENSES DE 3.r GRAU, AMB EMPELT DE PELL –Nivell de severitat 1
49.430,06
GRD841-2 CREMADES EXTENSES DE 3.r GRAU, AMB EMPELT DE PELL –Nivell de severitat 2
50.269,56
GRD841-3 CREMADES EXTENSES DE 3.r GRAU, AMB EMPELT DE PELL –Nivell de severitat 3
63.218,29
GRD841-4 CREMADES EXTENSES DE 3.r GRAU, AMB EMPELT DE PELL –Nivell de severitat 4
71.255,72
GRD842-1 CREMADES DE GRUIX COMPLET AMB EMPELT DE PELL -Nivell de severitat 1 16.438,84
GRD842-2 CREMADES DE GRUIX COMPLET AMB EMPELT DE PELL -Nivell de severitat 2
18.640,89
GRD842-3 CREMADES DE GRUIX COMPLET AMB EMPELT DE PELL -Nivell de severitat 3
25.132,51
GRD842-4 CREMADES DE GRUIX COMPLET AMB EMPELT DE PELL -Nivell de severitat 4
47.448,80
GRD843-1 CREMADES EXTENSES DE 3r GRAU O GRUIX COMPLET SENSE EMPELT DE PELL -Nivell de severitat 1
6.028,38
GRD843-2 CREMADES EXTENSES DE 3r GRAU O GRUIX COMPLET SENSE EMPELT DE PELL -Nivell de severitat 2
10.863,25
GRD843-3 CREMADES EXTENSES DE 3r GRAU O GRUIX COMPLET SENSE EMPELT DE PELL -Nivell de severitat 3
20.851,24
GRD843-4 CREMADES EXTENSES DE 3r GRAU O GRUIX COMPLET SENSE EMPELT DE PELL -Nivell de severitat 4
28.377,70
GRD844-1 CREMADES DE GRUIX PARCIAL AMB EMPELT DE PELL O SENSE –Nivell de severitat 1
5.280,91
GRD844-2 CREMADES DE GRUIX PARCIAL AMB EMPELT DE PELL O SENSE –Nivell de severitat 2
7.539,34
GRD844-3 CREMADES DE GRUIX PARCIAL AMB EMPELT DE PELL O SENSE –Nivell de severitat 3
12.292,69
GRD844-4 CREMADES DE GRUIX PARCIAL AMB EMPELT DE PELL O SENSE –Nivell de severitat 4
19.419,20
GRD850-1 PROCEDIMENT AMB DIAGNÒSTIC DE REHABILITACIÓ, CURES POSTERIORS O UN ALTRE CONTACTE AMB SERVEIS SANITARIS –Nivell de severitat 1 2.837,54
GRD850-2 PROCEDIMENT AMB DIAGNÒSTIC DE REHABILITACIÓ, CURES POSTERIORS O UN ALTRE CONTACTE AMB SERVEIS SANITARIS –Nivell de severitat 2 4.457,31
GRD850-3 PROCEDIMENT AMB DIAGNÒSTIC DE REHABILITACIÓ, CURES POSTERIORS O UN ALTRE CONTACTE AMB SERVEIS SANITARIS –Nivell de severitat 3 10.027,60
GRD850-4 PROCEDIMENT AMB DIAGNÒSTIC DE REHABILITACIÓ, CURES POSTERIORS O UN ALTRE CONTACTE AMB SERVEIS SANITARIS –Nivell de severitat 4 20.195,58
GRD860-1 REHABILITACIÓ -Nivell de severitat 1 5.621,95
GRD860-2 REHABILITACIÓ -Nivell de severitat 2 7.871,82
GRD860-3 REHABILITACIÓ -Nivell de severitat 3 8.331,33
GRD860-4 REHABILITACIÓ -Nivell de severitat 4 15.584,41
GRD861-1 SIGNES, SÍMPTOMES I ALTRES FACTORES QUE AFECTEN L’ESTAT DE SALUT -Nivell de severitat 1
1.828,15
GRD861-2 SIGNES, SÍMPTOMES I ALTRES FACTORES QUE AFECTEN L’ESTAT DE SALUT -Nivell de severitat 2
3.396,85
GRD861-3 SIGNES, SÍMPTOMES I ALTRES FACTORES QUE AFECTEN L’ESTAT DE SALUT -Nivell de severitat 3
5.309,54
GRD861-4 SIGNES, SÍMPTOMES I ALTRES FACTORES QUE AFECTEN L’ESTAT DE SALUT -Nivell de severitat 4
10.259,12
GRD862-1 ALTRES CURES POSTERIORS I CONVALESCÈNCIA –Nivell de severitat 1
1.658,34
GRD862-2 ALTRES CURES POSTERIORS I CONVALESCÈNCIA –Nivell de severitat 2
2.190,26
GRD862-3 ALTRES CURES POSTERIORS I CONVALESCÈNCIA –Nivell de severitat 3 5.231,74
GRD862-4 ALTRES CURES POSTERIORS I CONVALESCÈNCIA –Nivell de severitat 4
9.355,29
GRD863-1 CURES POSTERIORS NEONATALS –Nivell de severitat 1 5.115,19
GRD863-2 CURES POSTERIORS NEONATALS –Nivell de severitat 2 6.923,63
GRD863-3 CURES POSTERIORS NEONATALS –Nivell de severitat 3 14.367,84
GRD863-4 CURES POSTERIORS NEONATALS –Nivell de severitat 4 22.549,73
GRD890-1 VIH AMB MÚLTIPLES CONDICIONS MAJORS RELACIONADES AMB VIH –Nivell de severitat 1
10.376,20
GRD890-2 VIH AMB MÚLTIPLES CONDICIONS MAJORS RELACIONADES AMB VIH –Nivell de severitat 2
12.026,58
GRD890-3 VIH AMB MÚLTIPLES CONDICIONS MAJORS RELACIONADES AMB VIH –Nivell de severitat 3
13.429,09
GRD890-4 VIH AMB MÚLTIPLES CONDICIONS MAJORS RELACIONADES AMB VIH –Nivell de severitat 4
19.030,70
GRD892-1 VIH AMB CONDICIONS MAJORS RELACIONADES AMB VIH –Nivell de severitat 1
6.666,74
GRD892-2 VIH AMB CONDICIONS MAJORS RELACIONADES AMB VIH –Nivell de severitat 2
6.666,74
GRD892-3 VIH AMB CONDICIONS MAJORS RELACIONADES AMB VIH –Nivell de severitat 3
7.985,43
GRD892-4 VIH AMB CONDICIONS MAJORS RELACIONADES AMB VIH –Nivell de severitat 4
12.899,07
GRD893-1 VIH AMB MÚLTIPLES CONDICIONS SIGNIFICATIVES MAJORS RELACIONADES AMB VIH –Nivell de severitat 1
5.994,32
GRD893-2 VIH AMB MÚLTIPLES CONDICIONS SIGNIFICATIVES MAJORS RELACIONADES AMB VIH –Nivell de severitat 2
6.344,09
GRD893-3 VIH AMB MÚLTIPLES CONDICIONS SIGNIFICATIVES MAJORS RELACIONADES AMB VIH –Nivell de severitat 3 10.704,89
GRD893-4 VIH AMB MÚLTIPLES CONDICIONS SIGNIFICATIVES MAJORS RELACIONADES AMB VIH– Nivell de severitat 4
10.704,89
GRD894-1 VIH AMB UNA CONDICIÓ SIGNIFICATIVA VIH O SENSE CONDICIÓ SIGNIFICATIVA RELACIONADA -Nivell de severitat 1 3.044,26
GRD894-2 VIH AMB UNA CONDICIÓ SIGNIFICATIVA VIH O SENSE CONDICIÓ SIGNIFICATIVA RELACIONADA -Nivell de severitat 2 4.385,23
GRD894-3 VIH AMB UNA CONDICIÓ SIGNIFICATIVA VIH O SENSE CONDICIÓ SIGNIFICATIVA RELACIONADA -Nivell de severitat 3 6.766,49
GRD894-4 VIH AMB UNA CONDICIÓ SIGNIFICATIVA VIH O SENSE CONDICIÓ SIGNIFICATIVA RELACIONADA -Nivell de severitat 4 16.158,62
GRD910-1 CRANEOTOMIA PER TRAUMA MÚLTIPLE SIGNIFICATIU -Nivell de severitat 1
21.419,90
GRD910-2 CRANEOTOMIA PER TRAUMA MÚLTIPLE SIGNIFICATIU -Nivell de severitat 2
24.938,15
GRD910-3 CRANEOTOMIA PER TRAUMA MÚLTIPLE SIGNIFICATIU -Nivell de severitat 3
41.916,58
GRD910-4 CRANEOTOMIA PER TRAUMA MÚLTIPLE SIGNIFICATIU -Nivell de severitat 4
46.386,32
GRD911-1 PROCEDIMENTS ABDOMINALS/TORÀCICS EXTENSIUS PER A TRAUMA MÚLTIPLE SIGNIFICATIU -Nivell de severitat 1 10.483,69
GRD911-2 PROCEDIMENTS ABDOMINALS/TORÀCICS EXTENSIUS PER A TRAUMA MÚLTIPLE SIGNIFICATIU -Nivell de severitat 2 16.103,11
GRD911-3 PROCEDIMENTS ABDOMINALS/TORÀCICS EXTENSIUS PER A TRAUMA MÚLTIPLE SIGNIFICATIU -Nivell de severitat 3 20.229,97
GRD911-4 PROCEDIMENTS ABDOMINALS/TORÀCICS EXTENSIUS PER A TRAUMA MÚLTIPLE SIGNIFICATIU -Nivell de severitat 4 33.892,94
GRD912-1 PROCEDIMENTS MUSCULOESQUELÉTICS I ALTRES PER A TRAUMA MÚLTIPLE SIGNIFICATIU -Nivell de severitat 1 14.479,60
GRD912-2 PROCEDIMENTS MUSCULOESQUELÉTICS I ALTRES PER A TRAUMA MÚLTIPLE SIGNIFICATIU -Nivell de severitat 2 15.254,41
GRD912-3 PROCEDIMENTS MUSCULOESQUELÉTICS I ALTRES PER A TRAUMA MÚLTIPLE SIGNIFICATIU -Nivell de severitat 3 24.710,45
GRD912-4 PROCEDIMENTS MUSCULOESQUELÉTICS I ALTRES PER A TRAUMA MÚLTIPLE SIGNIFICATIU -Nivell de severitat 4 38.183,96
GRD930-1 TRAUMA SIGNIFICATIU MÚLTIPLE SENSE PROCEDIMENT QUIRÚRGIC –Nivell de severitat 1
5.521,37
GRD930-2 TRAUMA SIGNIFICATIU MÚLTIPLE SENSE PROCEDIMENT QUIRÚRGIC –Nivell de severitat 2
7.110,09
GRD930-3 TRAUMA SIGNIFICATIU MÚLTIPLE SENSE PROCEDIMENT QUIRÚRGIC –Nivell de severitat 3
10.315,96
GRD930-4 TRAUMA SIGNIFICATIU MÚLTIPLE SENSE PROCEDIMENT QUIRÚRGIC –Nivell de severitat 4
15.030,06
GRD950-1 PROCEDIMENT EXTENSIU SENSE RELACIÓ AMB DIAGNÒSTIC PRINCIPAL -Nivell de severitat 1 6.209,50
GRD950-2 PROCEDIMENT EXTENSIU SENSE RELACIÓ AMB DIAGNÒSTIC PRINCIPAL -Nivell de severitat 2
11.738,50
GRD950-3 PROCEDIMENT EXTENSIU SENSE RELACIÓ AMB DIAGNÒSTIC PRINCIPAL -Nivell de severitat 3
20.468,14
GRD950-4 PROCEDIMENT EXTENSIU SENSE RELACIÓ AMB DIAGNÒSTIC PRINCIPAL -Nivell de severitat 4
33.380,34
GRD951-1 PROCEDIMENT MODERAMENT EXTENSIU NO RELACIONAT AMB DIAGNÒSTIC PRINCIPAL -Nivell de severitat 1 4.565,67
GRD951-2 PROCEDIMENT MODERAMENT EXTENSIU NO RELACIONAT AMB DIAGNÒSTIC PRINCIPAL -Nivell de severitat 2 8.915,35
GRD951-3 PROCEDIMENT MODERAMENT EXTENSIU NO RELACIONAT AMB DIAGNÒSTIC PRINCIPAL -Nivell de severitat 3 14.414,50
GRD951-4 PROCEDIMENT MODERAMENT EXTENSIU NO RELACIONAT AMB DIAGNÒSTIC PRINCIPAL -Nivell de severitat 4 25.895,19
GRD952-1 PROCEDIMENT NO EXTENSIU NO RELACIONAT AMB DIAGNÒSTIC PRINCIPAL –Nivell de severitat 1
3.975,96
GRD952-2 PROCEDIMENT NO EXTENSIU NO RELACIONAT AMB DIAGNÒSTIC PRINCIPAL –Nivell de severitat 2
7.193,48
GRD952-3 PROCEDIMENT NO EXTENSIU NO RELACIONAT AMB DIAGNÒSTIC PRINCIPAL –Nivell de severitat 3
12.949,55
GRD952-4 PROCEDIMENT NO EXTENSIU NO RELACIONAT AMB DIAGNÒSTIC PRINCIPAL –Nivell de severitat 4
21.918,80.


Article 5
Es modifica l’article 173 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell.
U. Es modifica l’epígraf següent de la lletra A «Activitat d’hospitalització» de l’apartat dos «Tarifes per activitat» de l’article 173 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell:

HS0108 Estada en hospitalització a domicili 100,05


Dos. Se suprimeix l’epígraf següent de la lletra B «Atenció ambulatòria» de l’apartat dos «Tarifes per activitat» de l’article 173 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell:

AM0106 Sessió d’hemodiàlisi 235,17


Tres. Es modifica la descripció dels epígrafs que a continuació s’indiquen de la lletra C.1 «Radiodiagnòstic» de l’apartat dos «Tarifes per activitat» de l’article 173 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell:


RADIOLOGÍA INFANTIL

Radiologia Convencional Infantil

P01324 Rx tòrax infantil
P01325 Rx tòrax portàtil infantil
P01326 Rx abdomen infantil
P01327 Rx d’esquelet perifèric (una regió anatòmica) infantil
P01328 Rx raquis (una regió anatòmica) infantil
P01329 Rx de raquis complet (30 x 90) infantil
P01330 Mesurament de membres inferiors infantil
P01331 Rx de crani infantil
P01332 Rx massís facial – sins infantil
P01333 Sèrie òssia (metastàsica – displàsica) infantil
P01334 Ortopantomografia infantil
P01335 Densitometria òssia (doble fotó) infantil
P01336 Densitometria òssia de falange o per ultrasons infantil
P01337 Intervenció quirúrgica amb escòpia infantil
P01338 Via aèria infantil
P01339 Trànsit aeri provocat infantil
P01340 Sèrie articular infantil
P01341 Sèrie nefrològica infantil
P01342 Estudi post-mortem infantil
P01343 Estudi familiar infantilRadiologia contrastada infantil

P01344 Sialografia infantil
P01345 Videodeglució infantil
P01346 Esofagograma infantil
P01347 Trànsit intestinal superior infantil
P01348 Trànsit intestinal completo infantil
P01349 Ènema opaca infantil
P01350 Ènema doble contrast infantil
P01351 Colangiografia trans-kehr infantil
P01352 Colangiografia intraoperatòria infantil
P01353 Fistulografia/ cateterografia / control de catèter infantil
P01354 Urografia intravenosa infantil
P01355 Cistouretrografia miccional seriada infantil
P01356 Uretrografia retrògrada infantil
P01357 Pielografia ascendent infantil
P01358 Pielografía per nefrostomia infantil
P01359 Colostograma infantil
P01360 Estudio de fistula traqueo-esofàgica infantil
P01361 Test de sifonatge infantil
P01362 Cistografia suprapúbica infantil
P01363 Genitografia infantil


Ecografia, doppler i radiologia de la mama infantil
Ecografia

P01364 Ecografia de mama infantil
P01365 Ecografia toràcica infantil
P01366 Ecografia de tub digestiu i cavitat peritoneal infantil
P01367 Ecografia abdominal:hepatico-pancreàtico-esplènica infantil
P01368 Ecografia urològica infantil
P01369 Ecografia pelviana infantil
P01370 Ecografia cerebral infantil
P01371 Ecografia muscular, tendinosa o articular infantil
P01372 Ecografia de parts blanes o òrgans superficials infantil

P01373 Ecografia intraoperatòria o amb portàtil infantil
P01374 Ecografia cervical infantil
P01375 Ecografia escrotal infantil
P01376 Ecografia tiroidea infantil
P01377 Ecografia del canal medul·lar infantil
P01378 Ecocistografia infantil
P01379 Serie ecogràfica articular infantil
P01380 Ecografia cerebral UCI infantil
P01381 Ecografia abdominal UCI infantilIntervencionisme amb ecografia infantil

P01382 Punció aspiració amb agulla fina (paaf), ecografia infantil
P01383 Biòpsia percutània o endocavitària, ecografia
P01384 Drenatge percutani de col·leccions líquides, ecografia infantilDoppler Infantil

P01385 Doppler cerebral infantil
P01386 Doppler cerebral UCI infantil
P01387 Doppler cervical infantil
P01388 Doppler toràcic infantil
P01389 Doppler tub digestiu infantil
P01390 Doppler hepatoesplènic infantil
P01391 Doppler abdominal uci infantil
P01392 Doppler urològic infantil
P01393 Doppler grans vasos abdominals infantil
P01394 Doppler femoro – ilíac infantil
P01395 Doppler escrotal infantil
P01396 Doppler ovàric infantil
P01397 Doppler extremitats infantil
P01398 Doppler articular infantil
P01399 Doppler de parts blanes infantil
P01400 Doppler amb ecopotenciador infantilTomografia computeritzada (TC) Infantil

P01401 Reconstrucció volumètrica, TC infantil
P01402 Crani sense contrast, TC infantil
P01403 Crani sense i amb contrast, TC infantil
P01404 Penyals, TC infantil
P01405 Cara i sins sense contrast, TC infantil
P01406 Cara i sins sense i amb contrast, TC infantil
P01407 Coll amb contrast, TC infantil
P01408 Tòrax sense contrast, TC infantil
P01409 Tòrax amb contrast, TC infantil
P01410 Toracoabdominal sense contrast, TC infantil
P01411 Toracoabdominal amb contrast, TC infantil
P01412 Abdomen sense contrast, TC infantil
P01413 Abdomen sense i amb contrast, TC infantil
P01414 Pelvis sense contrast, TC infantil
P01415 Pelvis amb contrast, TC infantil
P01416 Columna sense contrast, TC infantil
P01417 Osteoarticular sense contrast, TC infantil
P01418 Osteoarticular amb contrast, TC infantil
P01419 Dentaescan, TC infantil
P01420 Angiotc infantil
P01421 Mesurament de membres inferiors, TC infantil
P01422 Estudio de coanes, TC infantil
P01423 Estudi d’anteversió, TC infantil
P01424 Tromboembolisme pulmonar (TEP TC) infantil
P01425 Venografia, TC infantil
P01426 Punció aspiració amb agulla fina (PAAF),TC infantil
P01427 Biòpsia percutània o endocavitària, TC infantil
P01428 Marcatge per punció, TC infantil
P01429 Ablació tumoral per etanolització, TC infantil
P01430 Ablació tumoral per radiofreqüència, TC infantil
P01431 Drenatge percutani de col·leccions líquides, TC infantil
P01432 Nucleolisi, TC infantil
P01433 Vertebroplàstia, TC infantil
P01434 Tractament percutani de lesions òssies, TC infantilRadiologia intervencionista no vascular infantil

P01435 Control de radiologia intervencionista no vascular infantil
P01436 Canvi de catèter infantil
P01437 Punció aspiració amb agulla fina (PAAF), sala d’intervencionisme infantil
P01438 Biòpsia percutània o endocavitària, sala d’intervencionisme infantil
P01439 Ablació tumoral per etanolització, sala d’intervencionisme infantil
P01440 Ablació tumoral per radiofreqüència, sala d’intervencionisme infantil
P01441 Drenatge percutani de col·leccions líquides, sala d’intervencionisme infantil
P01442 Esclerosis percutània de malformacions vasculars infantil
P01443 Esclerosis percutània de hemolimfangiomes infantil
P01444 Esclerosis percutània de lesió òssia infantil
P01445 Colangiografia transparietohepàtica infantil
P01446 Drenatge biliar, sala d’intervencionisme infantil
P01447 Colecistostomia infantil
P01448 Pielografia percutània. Infantil
P01449 Nefrostomia percutània infantil
P01450 Dilatació d’estenosi genitourinària infantil
P01451 Esclerosis de quist renal infantil
P01452 Sondatge digestiu infantil
P01453 Biòpsia intestinal per sondatge nasogàstric infantil
P01454 Colangiopancreatografia retrògrada endoscòpica (CPRE) infantil
P01455 Ènema terapèutic hiperosmolar infantil
P01456 Pneumoenema diagnòstic terapèutic infantil
P01457 Tractament percutani de lesions òssies infantil


Radiologia intervencionista vascular diagnòstica, pediatria

P01458 Aortografia pediatria
P01459 Arteriografia pulmonar pediatria
P01460 Arteriografia d’extremitats pediatria
P01461 Arteriografia selectiva visceral pediatria
P01462 Flebografia unilateral d’extremitat pediatria
P01463 Cavografia superior pediatria
P01464 Iliocavografia pediatria
P01465 Estudi de fístules de hemodiàlisi pediatria
P01466 Mostreig venós (determinacions hormonals) pediatria


Radiologia intervencionista vascular terapèutica, pediatria

P01467 Control de radiologia intervencionista vascular terapèutica pediatria
P01468 Embolització d’un vas pediatria
P01469 Embolització de múltiples vasos pediatria
P01470 Embolització i quimioteràpia en tumors pediatria
P01471 Angioplàstia d’un vas pediatria
P01472 Angioplàstia de múltiples vasos pediatria
P01473 Endopròtesi d’un vas pediatria
P01474 Endopròtesi de múltiples vasos pediatria
P01475 Filtre de cava pediatria
P01476 Fibrinolisi local pediatria
P01477 Shunt porto-sistèmic (TIPS) pediatria


Neuroradiologia intervencionista diagnòstica, pediatria

P01478 Arteriografia de troncs supraaòrtics pediatria pediatria
P01479 Arteriografia cerebral completa pediatria
P01480 Arteriografia selectiva de la circulació cerebral pediatria
P01481 Arteriografia raquimedul·lar pediatria
P01482 Mielografia pediatria


Neuroradiologia intervencionista terapèutica, pediatria

P01483 Angioplàstia en neuroradiologia pediatria
P01484 Endopròtesi en neuroradiologia pediatria
P01485 Embolització tumoral cerebral pediatria
P01486 Embolització de malformacions arteriovenoses cerebrals pediatria
P01487 Embolització d’aneurismes pediatria.Quatre. Es modifica la descripció dels epígrafs que a continuació s’indiquen de la lletra C.31 «Genètica i medicina molecular» de l’apartat dos «Tarifes per activitat» de l’article 173 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell:

PR2137 Càncer colorectal hereditari no polipòsic (síndrome de Lynch): estudi de mutació BRAF V600E. Mostra tumor parafinada. Seqüenciació. Melanoma.
PR6280 Tècniques de biologia molecular (per prova)
(Inclou: TEL/AML1 (T(12;21). LLA. (mètode de RT-PCT); diagnòstic molecular de la variant de protrombina G20210A (PCR i digestió amb enzims de restricció específics); diagnòstic molecular D ss-talassèmies (PCR); diagnòstic molecular del polimorfisme 4g/5g en la regió promotora del gen PAI-1 (PCR i digestió amb enzims de restricció específics); extracció de ADN estudi de sensibilitat PCR; factor V de Leiden; fiction; mut.Gen hemocromatosi; mut.Gen MTHFR; PCR– BC1 (limfomes); PCR– BCL2 (limfomes); polimorfisme G del gen fibrinogen (PCR); reordenament IGH (limfomes); reordenament TCR (limfomes); RT – PCR +(8:21) (leucèmia mieloide aguda); RT – PCR– BCR / ABL (leucèmia mieloide crònica); RT – PCR– PML / RAR (leucèmia aguda i leucèmia limfoblàstica aguda; CBFB/MYH11 (INV(16)) (M4eo) (mètode de RT-PCT); immunofenotip ZAP-70; estudi genètic JAK-2; mutació VIT K époxid – reductasa; citocrom P 450 2C9; receptor cèl·lula T; deleció P 53; deleció 11 Q 2 3; deleció 13 Q ; trisomia 12; reordenament receptor factor creixement derivat plaquetes (PDGFR)).


Cinc. S’introdueix un nou epígraf, que a continuació s’indica, de la lletra C.31 «Genètica i medicina molecular», en l’àmbit «diagnòstic citogenètic i molecular en hematologia», de l’apartat dos «Tarifes per activitat» de l’article 173 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell


PR2997
Mutacions puntuals per seqüenciació capil·lar (3-15 fragment): mutació IgH, mutació gen ABL
207,34Sis. S’introdueix un nou epígraf, que a continuació s’indica, de la lletra C.39 «Procediments diagnòstics i terapèutics en nefrologia», de l’apartat dos «Tarifes per activitat» de l’article 173 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell:

AM0106 Sessió d’hemodiàlisi 235,17


Set. Es modifica la lletra E.2 «Pròtesi» de l’apartat dos «Tarifes per activitat» de l’article 173 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, que passarà a tindre la redacció següent:

«E.2.Pròtesis
La liquidació de les pròtesis s’efectuarà d’acord amb el cost d’adquisició al proveïdor.

Codi Descripció Import
PT0000 Pròtesis Cost d’adquisició.»Article 6
Es modifica l’article 177 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell.
U. Es modifiquen els epígrafs que a continuació s’indiquen del quadre de tarifes de l’article 177 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell:

217 Sang de cordó umbilical criopreservada per a trasplantament alogènic 21.000,00
376 Sang de cordó umbilical criopreservada per a trasplantament alogènic, amb reserva prèvia 19.570,00


Dos. S’introdueixen els nous epígrafs que a continuació s’indiquen del quadre de tarifes de l’article 177 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell:

394 Kit de col·liris de plasma ric en factors plaquetaris 354,56
395 Concentrat d’hematies leucoreduït sense antigen d’alta incidència 457,13
396 Distribució de mostres de sang de cordó umbilical (SCU) 63,04
397 Llet materna (€/ml) 0,19Article 7
S’introdueix l’article 180 bis en el text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:
«Article 180 bis. Exempcions.
1. En el supòsit previst en l’epígraf 4 del Grup V de l’article 181, no s’emetrà cap taxa en aquelles investigacions de caràcter no comercial dutes a terme per investigadors, sense la participació de la indústria farmacèutica o de productes sanitaris, que reunisquen els requisits següents:
a) El promotor siga una universitat, hospital, organització científica pública, organització sense ànim de lucre, organització de pacients o investigador individual.
b) La propietat de les dades de la investigació pertanga al promotor des del primer moment de l’estudi.
c) No hi haja acords entre el promotor i terceres parts que permeten l’ús de les dades per a usos reguladors o que generen una propietat industrial.
d) El disseny, la realització, el reclutament, la recollida de dades i la comunicació de resultats de la investigació es mantinguen sota el control del promotor.
e) Per les seues característiques, aquests estudis no formen part d’un programa de desenvolupament per a una autorització de comercialització d’un producte.
2. L’aplicació de l’exempció regulada en l’apartat anterior requerirà la presentació pel promotor de la investigació d’una declaració responsable en què s’arreplegue que es compleixen tots els requisits anteriors.»


Article 8
Es modifica la descripció dels epígrafs que a continuació s’indiquen del grup VI «Actuacions administratives relatives a empreses alimentàries, aliments i establiments alimentaris» de l’apartat u de l’article 185 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell:


8 Notificació de primera posada en el mercat espanyol de complements alimentaris i comunicació de primera posada en el mercat espanyol d’aliments per a grups específics.
9 Notificació de modificacions significatives de dades de la posada en el mercat espanyol de complements alimentaris i comunicació de modificacions significatives de dades de la posada en el mercat espanyol d’aliments per a grups específics; s’entenen com a modificacions significatives les relatives al canvi de composició o ingredients, nova informació nutricional, inclusió de declaracions nutricionals i/o de propietats saludables i canvi de nom comercial que suggereix declaracions nutricionals i/o de propietats saludables.
10 Notificació de modificacions menors de dades de la posada en el mercat espanyol de complements alimentaris i comunicació de modificacions menors de dades de la posada en el mercat espanyol d’aliments per a grups específics; s’entenen com a modificacions menors les relatives al canvi de raó social, canvi de domicili, canvi de disseny de l’etiqueta i canvis en els elements relatius a la forma de presentació.

Article 9
Es modifica l’article 330 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:

«Article 330. Exempcions.
1. Estan exempts de la taxa relativa a l’emissió de certificats, examen de documentació d’expedients, i sol·licitud d’obtenció de còpies d’un expedient o de llistats que es troben en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, els jutjats i tribunals, la Sindicatura de Comptes, el Tribunal de Comptes, el Síndic de Greuges, el Defensor del Poble, les Corts Valencianes, les forces i cossos de seguretat de l’Estat i les administracions públiques, quan actuen en l’exercici propi de les seues funcions.
2. Es declaren exempts els procediments, iniciats a instància de l’interessat, enumerats en els apartats 1 a 3 de l’article 228 d’inscripció d’una fundació, de modificació dels seus estatuts i de modificació de patronats de fundacions, sempre que siguen procediments en relació amb fundacions del sector públic de la Generalitat de l’article 2.3.c de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.»

Article 10
Es crea un nou títol XV, «Taxes per serveis o utilització d’espais de l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM)», en el text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent:


«Títol XV
Taxes per serveis o utilització d’espais
de l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM)

Capítol I
Taxa per la utilització privativa dels espais de l’IVAM

Article 348. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació per part de l’IVAM dels serveis següents:
a) Utilització del saló d’actes de l’IVAM.
b) Utilització del vestíbul de la planta baixa de l’IVAM.
c) Utilització del vestíbul de la segona planta de l’IVAM.
d) Utilització de l’esplanada de l’IVAM.

Article 349. Subjectes passius
Són subjectes passius d’aquesta taxa els usuaris dels espais a què es refereix l’article anterior.

Article 350. Exempcions i bonificacions
1. Es troben exempts del pagament d’aquesta taxa els organismes o ens pertanyents al sector públic de la Generalitat, entitats locals o de l’Estat.
2. Tindran una bonificació de fins al 95 % de la quota líquida corresponent per aquesta taxa, els usuaris que realitzen activitats amb una finalitat benèfica, social o d’interés públic, i realitzada sense ànim de lucre, amb la sol·licitud prèvia a la Direcció General de l’IVAM i acceptació per la seua banda.

Article 351. Tipus de gravamen
1. La taxa s’exigirà d’acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
2. Les tarifes previstes en l’apartat anterior inclouen: mobiliari i mitjans audiovisuals existents en les sales, il·luminació fixa, guarda-roba (en horari de museu), climatització, neteja i seguretat.
3. En el cas de l’esplanada la tarifa aplicable sols inclou: il·luminació fixa, neteja i seguretat.
4. Les tarifes per l’ús del vestíbul principal, el vestíbul de la segona planta o l’esplanada es podran incrementar en la quantia dels costos de seguretat.
5. Fora de l’horari del museu, les tarifes a aplicar seran les següents, amb una duració mínima de 3 hores:
Article 352. Coeficients correctors
1. Sobre l’import que resulte de l’aplicació de la tarifa regulada en l’article 353 d’aquesta llei, s’aplicarà el coeficient regulat en el quadre següent:

Concepte Coeficient
Per la rellevància cultural i connexió de l’acte o activitat amb els fines propis de l’IVAM 0,50
Per la incidència en la difusió pública dels valores culturals de l’IVAM 0,75
Pel caràcter comercial de l’activitat 1,50Article 353. Meritació i pagament
1. La taxa es meritarà en el moment en què comence la utilització efectiva de les instal·lacions corresponents. No obstant això, el seu import s’exigirà per anticipat en el moment en què es formalitze l’autorització de l’ús mitjançant contracte.
2. El pagament de la taxa es realitzarà mitjançant autoliquidació.
3. L’import pagat es tornarà quan la utilització o aprofitament no es realitze per causes no imputables als cessionaris obligats al pagament


Article 354. Fiances i assegurances
Atenent la naturalesa de l’esdeveniment o activitat que s’exercisca en els espais cedits, així com el nombre d’assistents, l’Institut Valencià d’Art Modern podrà exigir la constitució d’un depòsit en metàl·lic (fiança) en quantia suficient per a garantir el pagament de possibles desperfectes o la contractació d’una assegurança de responsabilitat civil amb la cobertura que des de direcció es considere oportuna. El compliment d’aquesta obligació haurà d’acreditar-se, almenys, amb setanta-dos hores d’antelació a la realització de l’acte.

Article 355. Formalització
1. L’Institut Valencià d’Art Modern establirà mitjançant contracte les condicions d’ús dels espais, l’aforament màxim permés i qualsevol altre aspecte de la seua utilització, a fi de preservar la deguda conservació dels fons i les instal·lacions, així com per a determinar, si és el cas, la quantia de les despeses connexes a la seua utilització no integrades en la taxa. La quantia exigible per la taxa es consignarà expressament en el conveni esmentat.
2. La utilització dels espais objecte d’aquesta taxa pels peticionaris estarà condicionada a les prioritats que establisca l’IVAM a fi de no interferir el desenvolupament del seu fi bàsic com a institució cultural.»


Capítol II
Taxa pel préstec d’obres
de l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM)

Article 356. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa els préstecs d’obres d’art per part de l’Institut Valencià d’Art Modern.

Article 357. Subjecte passiu
Són subjectes passius d’aquesta taxa els sol·licitants dels serveis a què es refereix el fet imposable.

Article 358. Exempcions i bonificacions
1. Es troben exempts del pagament d’aquesta taxa els organismes o institucions públiques o privades amb les quals l’Institut Valencià d’Art Modern tinga establit un acord o conveni d’intercanvi de préstecs o serveis.
2. Tindran una bonificació de fins al 95 % de la quantia de la taxa, els organismes o ens pertanyents al sector públic de la Generalitat, entitats locals o de l’Estat.

Article 359. Tipus de gravamen
1. La taxa s’exigirà d’acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:

Tipus de servei Import (euros)
1 Préstecs d’obres 300,00 €2. Les tarifes previstes en l’apartat anterior reflecteixen exclusivament les despeses per gestió de préstecs i no incorporen qualsevol altra despesa derivada de la preparació tècnica de les obres, assegurances, transport, correus, etc., el contingut de les quals s’especificarà en el document que ha de firmar el prestatari, denominat «Condicions de préstec d’obres d’art de l’IVAM».

Article 360. Meritació i pagament
1. La meritació de la taxa es produirà en el mateix moment en què s’autoritze la sol·licitud de préstec per part de l’IVAM.
2. El pagament serà exigible en el moment de la meritació i es realitzarà mitjançant autoliquidació.


Capítol III
Taxa per la cessió d’exposicions
de l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM)

Article 361. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la cessió d’exposicions per part de l’Institut Valencià d’Art Modern.

Article 362. Subjecte passiu
Són subjectes passius d’aquesta taxa els sol·licitants dels serveis a què es refereix el fet imposable.

Article 363. Exempcions i bonificacions
Es troben exempts del pagament d’aquesta taxa els organismes o ens pertanyents al sector públic de la Generalitat, entitats locals o de l’Estat.

Article 364. Tipus de gravamen
La taxa s’exigirà d’acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:
Tipus de servei Import (euros)
1 Cessió d’exposicions 30.600,00 €Article 365. Coeficients correctors
1. Sobre l’import que resulte de l’aplicació de la tarifa regulada en l’article 366 d’aquesta llei, s’aplicara el coeficient regulat en el quadre següent:

Concepte Coeficient
Per obres que constitueixen l’exposició objecte de la cessió que no siguen propietat de l’IVAM 0,70
Per la rellevància cultural i la connexió amb els fins propis de l’IVAM 0,50
Per la singularitat de les obres que constitueixen l’exposició objecte de la cessió, sempre que siguen propietat de l’IVAM 1,40Article 366. Meritació i pagament
1. La meritació de la taxa es produirà en el moment en què es formalitze el contracte que regule la cessió de l’exposició.
2. El pagament serà exigible en el termini establit en el document de liquidació de la taxa.


Capítol IV
Taxa per l’explotació de les obres els drets de propietat intel·lectual de les quals corresponguen a l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM).

Article 367. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’autorització per a l’explotació de les obres els drets de propietat intel·lectual de les quals corresponguen a l’IVAM en modalitat exclusiva.

Article 368. Subjecte passiu
Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones en el favor de les quals s’atorgue l’autorització que constitueix el fet imposable.

Article 369. Exempcions i bonificacions
Està exempta del pagament d’aquesta taxa l’autorització per a l’explotació de les obres els drets de propietat intel·lectual de les quals corresponguen a l’IVAM en modalitat exclusiva, sempre que aquesta activitat tinga una finalitat cientificodocent o estrictament cultural, realitzada sense ànim de lucre.

Article 370. Tipus de gravamen
La taxa s’exigirà d’acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:

Tipus de servei Import (euros)
1 Autorització per a l’explotació de les obres els drets de propietat intel·lectual de les quals corresponguen a l’IVAM en modalitat exclusiva:
1.1 Per a ús divulgatiu o particular 50,00 €
1.2 Per a ús editorial o comercial 210,00 €
1.3 Per a ús publicitari 300,00 €Article 371. Meritació i pagament
1. La taxa es meritarà quan es concedisca l’autorització que constitueix el fet imposable.
2. El pagament serà exigible en el moment de la meritació i es realitzarà mitjançant autoliquidació.»

Capítol V
Taxa pels serveis prestats per la biblioteca
centre de documentació de l’Institut Valencià d’Art Modern

Article 372. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’expedició del carnet d’usuari dels fons de la biblioteca centre de documentació de l’IVAM.


Article 373. Subjecte passiu
Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones que facen ús dels serveis a què es refereix el fet imposable.

Article 374. Exempcions i bonificacions
1. Estan exempts del pagament de la tarifa:
a) Els membres d’una família nombrosa de categoria especial.
b) Els membres d’una família monoparental de categoria especial.
2. Gaudiran d’una bonificació del 50 per 100 de la quota de la tarifa:

a) Els membres d’una família nombrosa de categoria general.
b) Els membres d’una família monoparental de categoria general.

Article 375. Tipus de gravamen
1. La taxa s’exigirà d’acord amb el que disposa el quadre de tarifes següent:

Tipus de servei Import (euros)
1 Carnet de biblioteca IVAM 5,00 €Article 376. Meritació i pagament
La taxa es meritarà quan es preste el corresponent servei, i es farà efectiva en aqueix moment mitjançant autoliquidació.»


CAPÍTOL II
De la modificació de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l’impost sobre la renda de les persones físiques i restants tributs cedits


Article 11
Es modifica l’apartat 1 de l’article segon de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que passa a tindre la redacció següent:
1. L’escala autonòmica de tipus de gravamen aplicable a la base liquidable general serà la següent:
Article 12
Es modifica l’article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits.
U. Es modifica la lletra d de l’apartat u de l’article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que que passa a tindre la redacció següent:
d) Per tindre, a la data de la meritació de l’impost, el títol de família nombrosa, expedit per l’òrgan competent de la Generalitat, de l’Estat o d’altres comunitats autònomes; o el de família monoparental, expedit per l’òrgan competent de la Generalitat i sempre que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l’estalvi del contribuent no siga superior als límits establits en el paràgraf primer de l’apartat quatre d’aquest article, quan siga membre d’una família nombrosa o monoparental de categoria general, o, en el paràgraf segon de l’apartat quatre esmentat, si ho és d’una de categoria especial, la quantitat que siga procedent entre les següents:
– 300 euros, quan es tracte de família nombrosa o monoparental de categoria general.
– 600 euros, quan es tracte de família nombrosa o monoparental de categoria especial.
Així mateix, tindran dret a aquesta deducció aquells contribuents que, reunint les condicions per a l’obtenció del títol de família nombrosa o monoparental a la data de la meritació de l’impost, hagen presentat, abans d’aquella data, sol·licitud davant de l’òrgan competent per a l’expedició del títol esmentat. En aquest cas, si es denega la sol·licitud presentada, el contribuent haurà d’ingressar la quantitat indegudament deduïda, junt amb els interessos de demora corresponents, en la forma establida per la normativa estatal reguladora de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
Les condicions necessàries per a la consideració de família nombrosa i la seua classificació per categories es determinaran d’acord amb el que estableix la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses. En el cas de les famílies monoparentals es farà d’acord amb el que estableix el Decret 179/2013, de 22 de novembre, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana. Aquesta deducció es practicarà pel contribuent amb qui convisquen la resta de membres de la família que originen el dret a la deducció. Quan més d’un contribuent declarant de l’impost tinga dret a l’aplicació d’aquesta deducció, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.

L’aplicació d’aquesta deducció resulta compatible amb la de les arreplegades en les lletres a, b i c d’aquest apartat u.
Dos. Es modifica la lletra o de l’apartat u de l’article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que passa a tindre la redacció següent:
o) Per inversions en instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica o destinades a l’aprofitament de determinades fonts d’energia renovables en l’habitatge habitual, així com per la quota de participació en inversions en instal·lacions col·lectives on s’ubiqués l’habitatge habitual.
Els contribuents podran deduir-se un 20 % de l’import de les quantitats invertides en instal·lacions realitzades en l’habitatge habitual i en instal·lacions col·lectives de l’edifici a alguna de les finalitats que s’indiquen a continuació, sempre que aquestes no es troben relacionades amb l’exercici d’una activitat econòmica, de conformitat amb la normativa estatal reguladora de l’impost:
a) Instal·lacions d’autoconsum elèctric, segons el que estableix l’article 9.1.a de la Llei 24/2013, de 16 de desembre, del Sector Elèctric, i la seua normativa de desplegament (modalitat de subministrament d’energia elèctrica amb autoconsum).
b) Instal·lacions de producció d’energia tèrmica a partir de l’energia solar, de la biomassa o de l’energia geotèrmica per a generació d’aigua calenta sanitària, calefacció i/o climatització.
c) Instal·lacions de producció d’energia elèctrica a partir d’energia solar fotovoltaica i/o eòlica, per a electrificació d’habitatges aïllats de la xarxa elèctrica de distribució i la connexió de les quals a aquesta siga inviable des del punt de vista tècnic, mediambiental i/o econòmic.

Als efectes d’aquesta deducció, s’ajustarà al concepte d’habitatge habitual contingut en la normativa reguladora de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
No donaran dret a practicar aquesta deducció aquelles instal·lacions que siguen de caràcter obligatori en virtut de l’aplicació del Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).
Les actuacions objecte de deducció hauran d’estar realitzades per empreses instal·ladores que complisquen els requisits establits reglamentàriament.
La base d’aquesta deducció estarà constituïda per les quantitats efectivament satisfetes en l’exercici pel contribuent, mitjançant els mitjans de pagament detallats en la disposició addicional setze d’aquesta llei. En el cas de pagaments procedents de finançament obtingut d’entitat bancària o financera, es considerarà que forma part de la base de deducció l’amortització de capital en cada exercici, a excepció dels interessos.
La base màxima anual d’aquesta deducció s’estableix en 8. 000 euros. La base indicada tindrà igualment la consideració de límit màxim d’inversió deduïble per a cada habitatge i exercici. La part de la inversió recolzada, si és el cas, amb subvencions públiques no donarà dret a deducció.
Les quantitats corresponents al període impositiu no deduïdes podran aplicar-se en les liquidacions dels períodes impositius que concloguen en els 4 anys immediats i successius.
En el cas de conjunts d’habitatges en règim de propietat horitzontal en què es duguen a terme aquestes instal·lacions de forma compartida, sempre que tinguen cobertura legal, aquesta deducció podrà aplicar-la cada un dels propietaris individualment segons el coeficient de participació que li corresponga, sempre que complisquen la resta de requisits establits.
Per a aplicar la deducció s’hauran de conservar els justificants de despesa i de pagament, que hauran de complir el que disposa la seua normativa d’aplicació.
La deducció establida en aquest apartat requerirà el reconeixement previ de l’Administració autonòmica. A aquest efecte, l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) expedirà la certificació acreditativa corresponent.
L’IVACE determinarà la tipologia, els requisits tècnics, els costos de referència màxims i altres característiques dels equips i instal·lacions a què els resulta aplicable la deducció establida en aquest apartat. L’IVACE podrà dur a terme les actuacions de control i comprovació tècnica sobre els equips instal·lats que considere oportunes.
Tres. S’afegeix la lletra w de l’apartat u de l’article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l’impost sobre la renda de les persones físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:
w) Deducció per obres de conservació o millora de la qualitat, sostenibilitat i accessibilitat en l’habitatge habitual, efectuades en el període.

Els contribuents la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l’estalvi dels quals no siga superior als límits establerts en el paràgraf primer de l’apartat quatre de l’article quart d’aquesta llei, podran deduir-se per les obres realitzades en el període en l’habitatge habitual de què siguen propietaris o titulars d’un dret real d’ús i gaudi, o en l’edifici en què aquest es trobe, sempre que tinguen per objecte la seua conservació o la millora de la qualitat, sostenibilitat i accessibilitat, en els termes prevists pel pla estatal de foment del lloguer d’habitatges, la rehabilitació edificatòria i la regeneració i renovació urbanes, o en la normativa autonòmica en matèria de rehabilitació, disseny i qualitat en l’habitatge, que estiguen vigents en la data de meritació.

L’import de la deducció ascendirà al 20 per cent de les quantitats satisfetes en el període impositiu per les obres realitzades.
No donaran dret a aplicar aquesta deducció:
a) Les obres que es realitzen en places de garatge, jardins, parcs, piscines i instal·lacions esportives i altres elements anàlegs.
b) Les inversions per a l’aprofitament de fonts d’energia renovables en l’habitatge habitual a les quals siga aplicable la deducció prevista en la lletra o de l’apartat u de l’article quart d’aquesta llei.

c) La part de la inversió finançada amb subvencions públiques.
Serà requisit per a l’aplicació d’aquesta deducció la identificació, mitjançant el seu número d’identificació fiscal, de les persones o entitats que realitzen materialment les obres.
La base d’aquesta deducció estarà constituïda per les quantitats satisfetes, mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit, a les persones o les entitats que realitzen tals obres. En cap cas donaran dret a practicar aquestes deduccions les quantitats satisfetes mitjançant lliuraments de diners de curs legal.
La base màxima anual d’aquesta deducció serà de 5.000 euros.
Quan concórreguen diversos contribuents declarants amb dret a aplicar la deducció respecte d’un mateix habitatge, la base màxima anual de deducció es ponderarà per a cadascun en funció del seu percentatge de titularitat en l’immoble.
Quatre. S’afig la lletra x de l’apartat u de l’article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:
x) Deducció per quantitats destinades a abonaments culturals.
Els contribuents amb rendes inferiors a 50. 000 € podran deduir-se el 21 % de les quantitats satisfetes per l’adquisició d’abonaments culturals d’empreses o institucions adherides al conveni específic subscrit amb Culturarts Generalitat sobre l’Abonament Cultural Valencià. A aquests efectes, s’entendrà per rendes del contribuent que adquirisca els abonaments culturals, la suma de la seua base liquidable general i de la seua base liquidable de l’estalvi. La base màxima de la deducció a aquests efectes serà de 150 € per període impositiu.
Cinc. Es modifica l’apartat quatre de l’article quart de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que passa a tindre la redacció següent:
Quatre. Als efectes del que disposen els subapartats 1 i 2 del paràgraf primer de la lletra a, el paràgraf primer de la lletra b, el paràgraf primer de la lletra c, el paràgraf primer de la lletra d, quan el contribuent pertanga a una família nombrosa o monoparental de categoria general, el punt 2 del paràgraf segon de la lletra e, el punt 3 del paràgraf segon de la lletra f, el paràgraf primer de la lletra g, el paràgraf primer de la lletra h, el punt 5 del paràgraf segon de la lletra n, el punt 4 del paràgraf segon de la lletra ñ, el número 3 del paràgraf segon de la lletra v, el paràgraf primer de la lletra w de l’apartat u de l’article quart d’aquesta llei, la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l’estalvi no podrà ser superior a 25. 000 euros, en tributació individual, o a 40. 000 euros, en tributació conjunta.

Als efectes del que disposa el paràgraf primer de la lletra d de l’apartat u de l’article quart d’aquesta llei, quan el contribuent pertanga a una família nombrosa o monoparental de categoria especial, la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l’estalvi no podrà ser superior a 30. 000 euros, en tributació individual, o a 50. 000 euros, en tributació conjunta.
Als efectes del que disposa el punt 1.r del paràgraf tercer de la lletra y de l’apartat u de l’article quart d’aquesta llei, la suma de les bases liquidables de la unitat familiar no podrà ser superior a 25. 000 euros.

Article 13
Es modifica l’article 10 de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits.
U. Es modifica l’apartat dos.1.r de l’article 10 de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que passa a tindre la redacció següent:
Dos. Per circumstàncies pròpies de la Comunitat Valenciana, i sense perjudici de l’aplicació de les reduccions previstes en l’article 20. 2 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l’Impost sobre Successions i Donacions, i de les altres reduccions regulades en les lleis especials:

1.r) En el supòsit de transmissió d’una empresa individual agrícola a favor del cònjuge, descendents, adoptats, ascendents, adoptants i parents col·laterals, fins al tercer grau, del causant, la base imposable de l’impost es reduirà en el 95 per 100 del valor net dels elements patrimonials afectes a l’empresa transmesa, sempre que es complisquen, simultàniament, els requisits següents: 1) Que l’activitat no constituïsca la principal font de renda del causant; 2) Que el causant haja exercit aquesta activitat de forma habitual, personal i directa; 3) Que l’import net de la xifra de negocis de l’empresa possibilite l’aplicació dels incentius fiscals per a entitats de reduïda dimensió 4) Que l’empresa, per aquesta via adquirida, es mantinga en el patrimoni de l’adquirent durant els cinc anys següents a la defunció del causant, llevat que aquell morira, al seu torn, dins del termini esmentat.

També s’aplicarà la mencionada reducció respecte del valor net dels béns del causant afectes a l’exercici de l’activitat empresarial agrícola del cònjuge sobrevivent, per la part en què resulte adjudicatari d’aquells amb subjecció al que disposa l’article 27 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l’Impost sobre Successions i Donacions. En aquest cas, els requisits a què fan referència els números 1 al 4 anteriors s’hauran de complir pel cònjuge adjudicatari.

En el cas que el causant es trobe jubilat de l’activitat empresarial agrícola en el moment de la seua defunció, aquesta activitat haurà d’haver-se exercit de forma habitual, personal i directa per algun dels seus parents adquirents de l’empresa. En aquest cas, la reducció s’aplicarà únicament al parent que exercisca l’activitat i que complisca els altres requisits establits amb caràcter general, i per la part en què resulte adjudicatari en l’herència amb subjecció al que disposa l’article 27 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l’Impost sobre Successions i Donacions. Si, en el moment de la jubilació, el causant ha complit els 65 anys, la reducció aplicable serà la general del 95 per 100, i serà del 90 per 100 si, en aquell moment, el causant té entre 60 i 64 anys complits.

En cas de no complir-se el requisit a què es refereix l’apartat 4 del primer paràgraf anterior haurà de pagar-se la part de l’impost que s’ha deixat d’ingressar com a conseqüència de la reducció practicada, així com els interessos de demora.
Dos. Es modifica l’apartat dos.3.r de l’article 10 de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que passa a tindre la redacció següent:
En els casos de transmissions d’una empresa individual o d’un negoci professional a favor del cònjuge, descendents, adoptats del causant, ascendents, adoptants, o de parents col·laterals fins al tercer grau, s’aplicarà a la base imposable una reducció del 95 per 100 del valor net dels elements patrimonials afectes a l’empresa o al negoci, sempre que es mantinga per l’adquirent en activitat durant un període de cinc anys a partir de la defunció del causant, llevat que aquell morira, al seu torn, dins del període esmentat.
En el cas de no complir-se el termini de permanència en activitat a què es refereix el paràgraf anterior, haurà d’abonar-se la part de l’impost que s’ha deixat d’ingressar com a conseqüència de la reducció practicada, així com els interessos de demora.
Aquesta reducció serà aplicable sempre que concórreguen els requisits següents:
a) Que l’activitat l’exercisca el causant de forma habitual, personal i directa.
b) Que l’import net de la xifra de negocis de l’empresa possibilite l’aplicació dels incentius fiscals per a entitats de reduïda dimensió

c) Que aquesta activitat constituïsca la major font de renda del causant, entenent per això la que proporcione un import superior dels rendiments del treball o de les activitats econòmiques. A aquest efecte, no es tindran en compte, sempre que es complisquen les condicions en cada cas establides, totes aquelles remuneracions que porten causa de les participacions del causant que gaudisquen de reducció d’acord amb el que estableix el punt 4.t del present apartat dos i la lletra c de l’apartat 2.n de l’article 20 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l’Impost sobre Successions i Donacions.
Quan un mateix causant exercisca dues o més activitats de forma habitual, personal i directa, la reducció comprendrà tots els béns i drets afectes a aquestes, i es considerarà que la seua major font de renda a aquest efecte està determinada pel conjunt dels rendiments de totes elles.
També s’aplicarà la reducció mencionada respecte del valor net dels béns del causant afectes a l’exercici de l’activitat empresarial o professional del cònjuge sobrevivent, per la part en què resulte adjudicatari d’aquells, amb subjecció al que disposa l’article 27 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l’Impost sobre Successions i Donacions. En aquest cas, els requisits a què fan referència les lletres anteriors s’hauran de complir en el cònjuge adjudicatari, el qual quedarà igualment obligat al manteniment en activitat de l’empresa individual o del negoci professional durant el termini de cinc anys a partir de la defunció del causant, llevat que aquell morira, al seu torn, dins del període esmentat. En el cas de no complir-se el termini esmentat de permanència en activitat, haurà d’abonar-se la part de l’impost que s’ha deixat d’ingressar com a conseqüència de la reducció practicada i els interessos de demora.

En el cas que el causant es trobe jubilat de l’activitat de l’empresa o negoci en el moment de la seua defunció, els requisits a què fan referència les lletres anteriors s’hauran de complir per algun dels parents adquirents de l’empresa. En aquest cas, la reducció s’aplicarà únicament al parent que exercisca l’activitat i que complisca aquests requisits i per la part en què resulte adjudicataris, amb subjecció al que disposa l’article 27 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l’Impost sobre Successions i Donacions. Si, en el moment de la jubilació, el causant ha complit els 65 anys, la reducció aplicable serà la general del 95 per 100, i serà del 90 % si, en aquell moment, el causant té entre 60 i 64 anys complits.

Tres. Es modifica l’apartat dos.4.t de l’article 10 de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que passa a tindre la redacció següent:
4.t) En els casos de transmissions de participacions en entitats a favor del cònjuge, descendents, adoptats, ascendents, adoptants, o de parents col·laterals fins al tercer grau del causant, s’aplicarà a la base imposable una reducció del 95 per 100 del valor de les participacions, en la part que corresponga a la proporció existent entre els actius necessaris per a l’exercici de l’activitat empresarial o professional, minorats amb l’import dels deutes que se’n deriven, i el valor del patrimoni net de l’entitat, sempre que aquestes es mantinguen per l’adquirent durant un període de cinc anys a partir de la defunció del causant, llevat que aquell morira, al seu torn, dins del període esmentat. En el cas de no complir-se el requisit de permanència patrimonial de les participacions, haurà d’abonar-se la part de l’impost que s’ha deixat d’ingressar com a conseqüència de la reducció practicada, així com els interessos de demora.
Aquesta reducció serà aplicable sempre que concórreguen els requisits següents:
a) Que l’entitat no tinga per activitat principal la gestió d’un patrimoni immobiliari o mobiliari. A aquests efectes s’entendrà que una entitat té aquesta finalitat quan més de la meitat del seu actiu siguen béns immobles que no es troben afectes a l’exercici d’activitats econòmiques de caràcter empresarial o siguen valors.
b) Que l’import net de la xifra de negocis de l’entitat possibilite l’aplicació dels incentius fiscals per a entitats de reduïda dimensió

c) Que la participació del causant en el capital de l’entitat siga, almenys, del 5 per 100 de forma individual, o del 20 per 100 de forma conjunta amb els seus ascendents, descendents, cònjuge o col·laterals fins al segon grau, ja tinga el parentiu el seu origen en la consanguinitat, en l’afinitat o en l’adopció.
Que el causant o, en el cas de participació conjunta, alguna de les persones del grup familiar a què es refereix el punt anterior, exercisquen efectivament funcions de direcció en l’entitat i que la retribució que perceba per això supose la major font de renda, entenent per això la que proporcione un import superior dels rendiments del treball o de les activitats econòmiques.
En el cas de participació individual del causant, si aquest es troba jubilat en el moment de la seua defunció, el requisit previst en aquesta lletra haurà de complir-se per algun dels parents adquirents de l’empresa. En aquest cas, la reducció s’aplicarà únicament als hereus que complisquen aquest requisit i per la part en què resulten adjudicataris, amb subjecció al que disposa l’article 27 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l’Impost sobre Successions i Donacions. Si, en el moment de la jubilació, el causant ha complit els 65 anys, la reducció aplicable serà la general del 95 per 100, i serà del 90 per 100 si, en aquell moment, el causant té entre 60 i 64 anys complits.
A aquests efectes, no es tindran en compte els rendiments de les activitats econòmiques els béns i drets afectes de les quals gaudisquen de reducció en l’impost, i, quan un mateix causant siga directament titular de participacions en diverses entitats, i hi concórreguen les restants condicions exigides per les lletres anteriors, el càlcul de la major font de renda d’aquest s’efectuarà de forma separada per a cada una de les entitats esmentades, i no s’hi inclouran els rendiments derivats de les funcions de direcció en les altres entitats.

Article 14
Es modifica l’article 10 bis de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits.

U. Es modifica l’article 10 bis 1.r de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que passa a tindre la redacció següent:
1.r) La que corresponga de les següents:
– Adquisicions per fills o adoptats menors de 21 anys, que tinguen un patrimoni preexistent de fins a 600. 000 euros: 100. 000 euros, més 8. 000 euros per cada any menys de 21 que tinga el donatari, sense que la reducció puga excedir de 156. 000 euros.
– Adquisicions per fills o adoptats de 21 o més anys i per pares o adoptants, que tinguen un patrimoni preexistent, en tots els casos, de fins a 600. 000 euros: 100. 000 euros.
– Adquisicions per néts, que tinguen un patrimoni preexistent de fins a 600. 000 euros, sempre que el seu progenitor, fill del donant, haja mort abans del moment de la meritació: 100. 000 euros, si el nét té 21 o més anys, i 100. 000 euros, més 8. 000 euros per cada any menys de 21 que tinga el nét, sense que, en aquest últim cas, la reducció puga excedir de 156. 000 euros.
– Adquisicions per avis, que tinguen un patrimoni preexistent de fins a 600. 000 d’euros, sempre que el seu fill, progenitor del donant, haja mort abans del moment de la meritació: 100. 000 euros.

Als efectes dels esmentats límits de reducció, es tindrà en compte la totalitat de les adquisicions lucratives entre vius provinents del mateix donant, efectuades en els cinc anys immediatament anteriors al moment de la meritació.
No resultarà aplicable aquesta reducció en els supòsits següents:
a) Quan qui transmeta haja tingut dret a la reducció en l’adquisició dels mateixos béns o d’altres fins a un valor equivalent, efectuada en els deu anys immediatament anteriors al moment de la meritació.

b) Quan el subjecte passiu haja efectuat, en els deu anys immediatament anteriors al moment de la meritació, una transmissió, a un donatari diferent de l’ara donant, d’altres béns fins a un valor equivalent, a la qual resulte igualment aplicable la reducció.
c) Quan qui transmeta haja adquirit per causa de mort els mateixos béns, o altres fins a un valor equivalent, en els deu anys immediatament anteriors al moment de la meritació, com a conseqüència de la renúncia pura i simple del subjecte passiu, i haja tingut dret a l’aplicació de la reducció establida en la lletra a de l’apartat u de l’article deu d’aquesta llei.
No obstant això, en els supòsits del paràgraf anterior, quan es tracte de béns diferents, sobre l’excés del valor equivalent, si n’hi ha, pertocarà una reducció l’import de la qual serà igual al resultat de multiplicar l’import màxim de la reducció que corresponga dels establits en el primer paràgraf d’aquest apartat, amb el límit de la base imposable, pel quocient resultant de dividir l’excés del valor equivalent pel valor total de la donació.
Als efectes del càlcul del valor equivalent esmentat en les donacions de béns diferents i del valor del que s’ha donat en cada una d’aquestes, es tindrà en compte la totalitat de les transmissions lucratives entre vius realitzades a favor d’un mateix donatari dins del termini previst en els supòsits del paràgraf tercer del present apartat.
Als efectes del que disposa el paràgraf tercer d’aquest apartat, en els supòsits de transmissions efectuades en unitat d’acte s’entendrà efectuada en primer lloc:
a) Quan hi haja transmissions en la línia ascendent i descendent, l’efectuada en la línia descendent.
b) Quan les transmissions siguen totes en la línia descendent, aquella en què l’adquirent pertanga a la generació més antiga.
c) Quan les transmissions siguen totes en la línia ascendent, aquella en què l’adquirent pertanga a la generació més recent.
A aquests efectes, s’entén que els pares o adoptants, amb independència de la seua edat, pertanyen a una generació més antiga que els seus fills o adoptats i aquests a una més recent que la d’aquells, i així successivament en les línies ascendent i descendent.
Quan es produïsca l’exclusió total o parcial de la reducció corresponent en una determinada donació, per aplicació del que disposa el paràgraf tercer del present apartat, en la següent donació realitzada a diferent donatari també es considerarà com a excés, als efectes del que estableix el paràgraf quart d’aquest apartat, la part de la donació actual de valor equivalent amb la que haja experimentat l’exclusió esmentada en la donació anterior.
Per a l’aplicació de la reducció a què es refereix el present apartat, s’exigirà, a més, que l’adquisició s’efectue en document públic, o que es formalitze d’aquesta manera dins del termini de declaració de l’impost. A més, quan els béns donats consistisquen en metàl·lic o en qualsevol dels previstos en l’article 12 de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l’Impost sobre el Patrimoni, haurà de justificar-se en el document públic la procedència dels béns que el donant transmet i els mitjans efectius en virtut dels quals es produïsca l’entrega del que s’ha donat.

Dos. Es modifica l’article 10 bis 3.r de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que passa a tindre la redacció següent:
3.r) En el supòsit de transmissió d’una empresa individual agrícola a favor dels fills o adoptats o, quan no hi haja fills o adoptats, dels pares o adoptants del donant, la base imposable de l’impost es reduirà en el 95 per 100 del valor net dels elements patrimonials afectes a l’empresa transmesa, sempre que es complisquen, simultàniament, els requisits següents: 1) Que l’activitat no constituïsca la principal font de renda del donant; 2) Que el donant haja exercit aquesta activitat de forma habitual, personal i directa; 3) Que l’import net de la xifra de negocis de l’activitat possibilite l’aplicació dels incentius fiscals per a entitats de reduïda dimensió; 4) Que l’empresa, per aquesta via adquirida, es mantinga en el patrimoni de l’adquirent durant els cinc anys següents a la donació, llevat que aquell morira dins del termini esmentat.

Aquesta mateixa reducció s’aplicarà als néts, amb els mateixos requisits, sempre que el seu progenitor, que fill del donant, haja mort abans del moment de la meritació.
En el cas que el donant es trobe jubilat de l’activitat empresarial agrícola en el moment de la donació, aquesta activitat haurà d’haver-se exercit de forma habitual, personal i directa pel donatari. En aquest cas, la reducció s’aplicarà únicament al donatari que exercisca l’activitat i que complisca els altres requisits establits amb caràcter general. Si, en el moment de la jubilació, el donant ha complit els 65 anys, la reducció aplicable serà la general del 95 per 100, i serà del 90 per 100 si, en aquell moment, el donant té entre 60 i 64 anys complits.
En cas de no complir-se el requisit a què es refereix l’epígraf 4 del primer paràgraf d’aquest apartat haurà de pagar-se la part de l’impost que s’ha deixat d’ingressar com a conseqüència de la reducció practicada, així com els interessos de demora.
Tres. Es modifica l’article 10 bis 4.t de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que passa a tindre la redacció següent:
4.t) En els casos de transmissions d’una empresa individual o d’un negoci professional a favor del cònjuge, descendents o adoptats, o, quan no hi haja descendents o adoptats, a favor del cònjuge, dels pares o adoptants, s’aplicarà a la base imposable una reducció del 95 per 100 del valor net dels elements patrimonials afectes a l’empresa o al negoci, sempre que es mantinga per l’adquirent en activitat durant un període de cinc anys a partir de la donació, llevat que el donatari morira dins del període esmentat.
En el cas de no complir-se el termini de permanència en activitat a què es refereix el paràgraf anterior, haurà d’abonar-se la part de l’Impost que s’ha deixat d’ingressar com a conseqüència de la reducció practicada, així com els interessos de demora.
Aquesta reducció serà aplicable sempre que concórreguen els requisits següents:
a) Que l’activitat s’exercisca pel donant de forma habitual, personal i directa.
b) Que aquesta activitat constituïsca la major font de renda del donant, entenent per això la que proporcione un import superior dels rendiments del treball o de les activitats econòmiques. A aquest efecte, no es tindran en compte, sempre que es complisquen les condicions en cada cas establides, totes aquelles remuneracions que porten causa de les participacions del donant que gaudisquen de reducció d’acord amb el que estableix l’apartat 5é d’aquest article.
c) Que l’import net de la xifra de negocis de l’activitat possibilite l’aplicació dels incentius fiscals per a entitats de reduïda dimensió.

Quan un mateix donant exercisca dues o més activitats de forma habitual, personal i directa, la reducció comprendrà tots els béns i drets afectes a aquestes, i es considerarà que la seua major font de renda a aquest efecte està determinada pel conjunt dels rendiments de totes elles.
En el cas que el donant es trobe jubilat de l’activitat de l’empresa o negoci en el moment de la donació, el donatari haurà de complir els requisits a què fan referència les lletres anteriors, i s’aplicarà la reducció únicament a qui complisca els requisits esmentats. Si, en el moment de la jubilació, el donant ha complit els 65 anys, la reducció aplicable serà la general del 95 per 100, i serà del 90 per 100 si, en aquell moment, el donant té entre 60 i 64 anys complits.

Quatre. Es modifica l’article 10 bis 5.é de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que passa a tindre la redacció següent:
5.é) En els casos de transmissions de participacions en entitats a favor del cònjuge, descendents o adoptats, o, quan no hi haja descendents o adoptats, a favor del cònjuge, dels pares o adoptants, s’aplicarà a la base imposable una reducció del 95 per 100 del valor de les participacions, en la part que corresponga a la proporció existent entre els actius necessaris per a l’exercici de l’activitat empresarial o professional, minorats amb l’import dels deutes que se’n deriven, i el valor del patrimoni net de l’entitat, sempre que aquestes es mantinguen per l’adquirent durant un període de cinc anys a partir de la donació, llevat que el donatari morira, al seu torn, dins del període esmentat. En el cas de no complir-se el requisit de permanència patrimonial de les participacions, haurà d’abonar-se la part de l’impost que s’ha deixat d’ingressar com a conseqüència de la reducció practicada, així com els interessos de demora.
Aquesta reducció serà aplicable sempre que concórreguen els requisits següents:
a) Que l’entitat no tinga per activitat principal la gestió d’un patrimoni immobiliari o mobiliari. A aquests efectes s’entendrà que una entitat té aquesta finalitat quan més de la meitat del seu actiu siguen béns immobles que no es troben afectes a l’exercici d’activitats econòmiques de caràcter empresarial o siguen valors.
b) Que l’import net de la xifra de negocis de l’activitat possibilite l’aplicació dels incentius fiscals per a entitats de reduïda dimensió.

c) Que la participació del donant en el capital de l’entitat siga, almenys, del 5 per 100 de forma individual, o del 20 per 100 de forma conjunta amb els seus ascendents, descendents, cònjuge o col·laterals fins al segon grau, ja tinga el parentiu el seu origen en la consanguinitat, en l’afinitat o en l’adopció.
d) Que el donant o, en el cas de participació conjunta, alguna de les persones del grup familiar a què es refereix el punt anterior, exercisquen efectivament funcions de direcció en l’entitat i que la retribució que perceba per això supose la major font de renda, entenent per això la que proporcione un import superior dels rendiments del treball o de les activitats econòmiques.
En el cas de participació individual del donant, si aquest es troba jubilat en el moment de la donació, el requisit previst en aquesta lletra l’haurà de complir el donatari. En aquest cas, la reducció s’aplicarà únicament als donataris que complisquen el requisit esmentat. Si, en el moment de la jubilació, el donant ha complit els 65 anys, la reducció aplicable serà la general del 95 per 100, i serà del 90 per 100 si, en aquell moment, el donant té entre 60 i 64 anys complits.

A aquests efectes, no es tindran en compte els rendiments de les activitats econòmiques els béns i drets afectes de les quals gaudisquen de reducció en l’impost, i, quan un mateix donant siga directament titular de participacions en diverses entitats, i hi concórreguen les restants condicions exigides per les lletres anteriors, el càlcul de la major font de renda d’aquest s’efectuarà de forma separada per a cada una de les entitats esmentades i no s’hi inclouran els rendiments derivats de les funcions de direcció en les altres entitats.

Article 15
Es modifica l’apartat 1 de l’article dotze bis de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que passa a tindre la redacció següent:
1. Gaudiran de les bonificacions següents sobre la part de la quota tributària de l’Impost sobre Successions i Donacions que proporcionalment corresponga als béns i drets declarats pel subjecte passiu:

a) Una bonificació del 75 per 100 les adquisicions per causa de mort per parents del causant pertanyents al grup I de l’article 20.2.a de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l’Impost sobre Successions i Donacions.
b) Una bonificació del 50 per 100 les adquisicions per causa de mort per parents del causant pertanyents al grup II de l’article 20.2.a de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l’Impost sobre Successions i Donacions.
c) Una bonificació del 75 per 100 les adquisicions per causa de mort per discapacitats físics o sensorials amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100 o per discapacitats psíquics amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100.
L’aplicació d’aquesta bonificació exclourà la dels apartats a o b.

Article 16
S’afig un nou article dotze quarter de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la redacció següent:

Article dotze quarter. Assimilació a cònjuges de les parelles de fet en l’Impost sobre Successions i Donacions
S’assimilen a cònjuges els membres de parelles de fet la unió dels quals complisca els requisits establits en la Llei 5/2012, de 15 d’octubre, de la Generalitat, d’Unions de Fet Formalitzades de la Comunitat Valenciana i es troben inscrites en el Registre d’Unions de Fet Formalitzades de la Comunitat Valenciana.

Article 17
Es modifica l’article catorze bis de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que passa a tindre la redacció següent:
U. S’aplicarà una bonificació del 100 per 100 de la quota tributària de la modalitat gradual d’Actes Jurídics Documentats de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats en les escriptures públiques de novació modificativa de préstecs i crèdits amb garantia hipotecària pactats de comú acord entre creditor i deutor, sempre que el creditor siga una de les entitats a què es refereix l’article 1 de la Llei 2/1994, de 30 de març, sobre Subrogació i Modificació de Préstecs Hipotecaris i la modificació es referisca a les condicions del tipus d’interés inicialment pactat o vigent, a l’alteració del termini o a ambdós.

Dos. S’aplicarà una bonificació del 100 per 100 de la quota tributària de la modalitat gradual d’Actes Jurídics Documentats respecte a aquelles escriptures públiques de novació modificativa, pactades de comú acord entre creditor i deutor, que canvien el mètode d’amortització i qualssevol altres condicions financeres d’aquells préstecs i crèdits amb garantia hipotecària que complisquen els requisits següents:

– Que el préstec s’haja concertat amb la finalitat de l’adquisició d’un habitatge.
– Que aquest habitatge constituïsca l’habitatge habitual del deutor i/o hipotecant en el moment de la novació.
– Que el creditor siga una de les entitats previstes en l’article 1 de la Llei 2/1994, de 30 de març, sobre Subrogació i Modificació de Préstecs Hipotecaris.
Dins del concepte de modificació del mètode o sistema d’amortització i de qualssevol altres condicions financeres del préstec no s’entendran compreses l’ampliació o reducció de capital; l’alteració del termini o de les condicions del tipus d’interés inicialment pactat o vigent, ni la prestació o modificació de les garanties personals.


Article 18
S’introdueix un capítol VI, Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport, de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits que inclou el nou dèsset, amb la redacció següent:

Capítol VI
Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport

Article dèsset. Tipus impositius de l’Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport
Els tipus impositius aplicables, en exercici de la competència normativa reconeguda en l’article 51 de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries, seran els següents:
a) Vehicles compresos en l’epígraf 4.t de l’article 70. 1 de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’Impostos Especials: 16 per 100
b) Vehicles compresos en l’epígraf 9.é de l’article 70. 1 de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’Impostos Especials: 16 per 100.
Article 19
Es modifica la disposició addicional catorzena de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que passa a tindre la redacció següent:
Disposició addicional catorzena. Tipus autonòmic de devolució del gasoil d’ús professional de l’Impost sobre Hidrocarburs
El tipus autonòmic de devolució del gasoil d’ús professional de l’Impost sobre Hidrocarburs, a què es refereix l’apartat 6 de l’article 52 bis de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’Impostos Especials, serà, fins al 31 de desembre de 2017, de 48 euros per 1. 000 litres.

Article 20
Es modifica la disposició addicional setze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la que es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, que passa a tindre la redacció següent:
«Disposició addicional setze. Requisits de les entregues d’imports dineraris per a l’aplicació de determinats beneficis fiscals.

L’aplicació de les deduccions en la quota i de les reduccions en la base imposable a què es refereixen les lletres e, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, v, w i x de l’apartat u de l’article quart i els números 1.r, 2.n i 6.é de l’article deu bis de la present llei queda condicionada al fet que l’entrega dels imports dineraris derivada de l’acte o negoci jurídic que done dret a l’aplicació d’aquelles es realitze mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit.»


CAPÍTOL III
De la modificació de la Llei 10/2012, de 21 de desembre,
de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera
i d’organització de la Generalitat

Article 21
Es modifica la lletra b del apartat dos.1 de l’article 154 de la Llei 10/2012, de 21 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat, amb la redacció següent:
b) La producció, tinença, depòsit i emmagatzemament de substàncies considerades perilloses d’acord amb l’annex I, part 1, Categories de substàncies perilloses, i part 2, Substàncies perilloses nominades, del Reial Decret 840/2015, de 21 de setembre, pel qual s’aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en què intervinguen substàncies perilloses, o normativa estatal que el modifique en execució de les normatives comunitàries, sempre que la quantitat present en la instal·lació de què es tracte supere en qualsevol moment del període impositiu, el 10 % de les que figuren en la columna 3 de l’annex I, part 1 i part 2 del decret anterior, o el 5 % si es tracta d’instal·lacions situades en terrenys qualificats com a sòl urbà.


CAPÍTOL IV
De la modificació de la Llei 1/1999, de 31 de març,
de la Generalitat, de tarifes portuàries

Article 22
Es modifica l’article 4 de la Llei 1/1999, de 31 de març, de la Generalitat, de tarifes portuàries, que queda redactat de la manera següent:

Article 4. Exempcions comuns
Queden exempts del pagament de les tarifes portuàries:
U. Els vaixells de guerra i aeronaus militars espanyols. També els estrangers que, en règim de reciprocitat, no realitzen operacions comercials i la seua visita tinga caràcter oficial o d’arribada forçosa.

Dos. El material i les embarcacions de la Creu Roja Espanyola dedicats a les labors pròpies que té encomanades aquesta institució, i d’altres entitats de caràcter humanitari, sense fins lucratius i legalment constituïdes, que per necessitats de funcionament hagen de situar-se en el domini públic portuari, amb comunicació prèvia a l’Administració portuària.

Tres. El material de l’autoritat portuària i les embarcacions de l’Administració dedicades a labors de vigilància, repressió del contraban i salvament, lluita contra la contaminació marítima i, en general, el material de l’Administració pública o dels seus organismes autònoms en missions oficials de la seua competència.


CAPÍTOL V
De la modificació de la Llei 2/2014, de 13 de juny,
de ports de la Generalitat

Article 23
Es modifica l’article 80 de la Llei 2/2014, de 13 de juny, de Ports de la Generalitat, que queda redactat de la manera següent:

Article 80. Meritació
Les taxes es meritaran:
1. En la taxa per primera venda de peix i en la modalitat de subministrament de combustible de la taxa per activitat, l’últim dia de cada semestre natural.
2. En les altres taxes a què es refereix el present títol, en el moment de la notificació al subjecte passiu de l’atorgament del títol administratiu d’autorització o concessió, o de la seua revisió, quan aquesta última afecte els elements de determinació de les taxes respectives. En els supòsits de títols administratius el terme inicial dels quals es vincule a la data d’extinció d’un altre títol administratiu o a la data de finalització d’obres que execute l’Administració portuària, la meritació es produirà en aquestes dates. En el cas que, per execució d’obres o altres causes justificades, l’Administració portuària autoritze una demora en l’inici de l’activitat, la meritació de la taxa per activitat es produirà en el moment d’inici efectiu de l’activitat.

En els anys posteriors al de l’inici de la concessió o autorització, o al de la seua revisió, la taxa es meritarà el primer dia de cada semestre natural.

Article 24
Es modifica l’article 81 de la Llei 2/2014, de 13 de juny, de Ports de la Generalitat, que queda redactat de la manera següent:

Article 81. Pagament de les taxes
El pagament de les taxes s’efectuarà:
1. En la taxa per primera venda de peix i en la modalitat de subministrament de combustible de la taxa per activitat, mitjançant liquidació semestral realitzada per l’Administració.
2. En les altres taxes a què es referix el present títol:
a) L’any d’inici de la concessió o autorització o en el de la seua revisió, amb liquidació prèvia de l’Administració. Si la meritació es produeix dins del primer semestre es practicarà una primera liquidació pel període que reste del primer semestre. La segona liquidació es practicarà en el mes de juliol per tot el període restant de l’any natural.
b) En els anys naturals posteriors, mitjançant liquidacions realitzades per l’Administració. La primera d’elles en el mes de gener de l’exercici a què corresponga i, la segona, en el mes de juliol de l’exercici a què corresponga.
El pagament de cada taxa haurà de realitzar-se en els terminis establits per al pagament dels deutes tributaris per la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Article 25
Es modifica l’apartat 2 de l’article 19 de la Llei 2/2014, de 13 de juny, de Ports de la Generalitat, que queda redactat de la manera següent:

Article 19. Usos permesos
2. Dins del domini públic portuari, també podran realitzar-se usos compatibles amb els portuaris, com ara els culturals, esportius, educatius, recreatius, certàmens firals, exposicions i altres activitats comercials no portuàries que afavorisquen l’equilibri econòmic i social dels ports. Per a permetre aquests usos no portuaris caldrà que estiguen previstos en la delimitació corresponent dels espais i usos portuaris i que s’ajusten al planejament urbanístic.
Excepcionalment podran atorgar-se motivadament autoritzacions per a usos no previstos, sempre que no siguen incompatibles amb l’activitat normal del port i el seu termini de vigència no excedisca dels tres mesos.


CAPÍTOL VI
De la modificació de la Llei 14/2010, de 3 de desembre,
de la Generalitat, d’espectacles públics, activitats
recreatives i establiments públics

Article 26
Es modifiquen els articles 3, 7 i 8 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, que queden redactats de la manera següent:

Article 3. Prohibicions
Queden prohibits els espectacles i activitats recreatives següents:

1. Els que siguen constitutius de delicte.
2. Els que inciten o fomenten la violència, el racisme, la xenofòbia i qualsevol altra forma de discriminació o que atempten contra la dignitat humana.
3. Els que impliquen crueltat o maltractament per als animals, puguen ocasionar-los patiment o fer-los objecte de tractaments antinaturals.
4. Els festejos taurins tradicionals de la Comunitat Valenciana que no es realitzen de conformitat amb la seua normativa específica.

Article 7. Autoritzacions competència de l’Administració autonòmica
1. Correspon a la Generalitat, per mitjà dels seus òrgans amb atribucions en matèria d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, la competència sobre els espectacles i activitats següents:

a) Els espectacles públics o activitats recreatives o esportives la realització dels quals s’efectue o el seu desenvolupament discórrega per més d’un terme municipal de la Comunitat Valenciana.
b) Els espectacles amb animals. S’entendran per tals aquells en què els animals siguen part essencial o indispensable per realitzar-los, llevat que per a la seua realització es requerisca la utilització de la via pública o es facen en espais oberts.
c) Els espectacles taurins i els festejos taurins tradicionals (bous al carrer), que es regiran per la seua normativa específica.
d) Els espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari. S’entendran per tals els que, previstos en el catàleg de l’annex d’aquesta llei, s’efectuen en un establiment públic la llicència d’obertura del qual atorgada segons la normativa d’espectacles estiga referida a un altre espectacle o activitat diferent d’aquells.
e) Aquells que es desprenguen d’aquesta llei i de la seua normativa de desplegament i així quede reglamentàriament determinat.
2. Als efectes d’aquesta llei s’entendrà que un espectacle o activitat es realitza en via pública quan tinga lloc en els carrers, places, camins o llocs on puga transitar o circular el públic.
Així mateix, s’entendrà que un espectacle o activitat es realitza en espai obert quan tinga lloc en parcs, jardins, solars, esplanades o altres llocs equivalents, públics o privats, patrimonials o demanials, delimitats o no per tanques, parets o semblants siguen aquests eventuals o fixos. S’inclouran en aquest concepte les superfícies de la zona maritimoterrestre, incloent-hi les zones portuàries, quan així corresponga segons les característiques indicades.

Article 8. Autoritzacions competència dels ajuntaments
Correspon als ajuntaments, per mitjà dels seus òrgans amb atribucions en matèria d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, la competència sobre els espectacles o activitats següents:

1. Les activitats recreatives o esportives el desenvolupament de les quals discórrega dins del seu terme municipal.
2. Els espectacles públics i activitats recreatives, amb animals o sense, que per a la seua realització requerisquen la utilització de via pública.
3. Els espectacles públics i activitats recreatives que es realitzen en el municipi amb motiu de la celebració de les festes locals i/o patronals, requerisquen o no la utilització de via pública.
4. Els espectacles públics i activitats recreatives que s’efectuen en espais obert llevat de les excepcions que es prevegen en legislació sectorial.
5. Els espectacles públics i activitats recreatives que, previstos en la normativa d’espectacles públics, s’efectuen en establiments o recintes la llicència dels quals siga diferent de la regulada per la normativa esmentada. S’inclouran en aquest apartat les llicències comercials, urbanístiques i qualssevol altres previstes en l’ordenament jurídic.
6. L’atorgament de la llicència d’obertura, d’acord amb els procediments que preveu aquesta llei.
7. Aquells que es desprenguen d’aquesta llei i de la seua normativa de desplegament i així quede reglamentàriament determinat.
La realització dels espectacles i activitats a què es refereix aquest article necessitarà, en tot cas, la subscripció pels organitzadors d’un contracte d’assegurança de responsabilitat civil per danys al públic assistent i a tercers d’acord amb el que aquesta llei i en la quantia determinada reglamentàriament.


CAPÍTOL VII
De la modificació de la llei 3/1998, de 21 de maig,
de turisme de la Comunitat Valenciana

Article 27
S’afig una disposició addicional a la Llei 3/1998, de 21 de maig, de Turisme de la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:


Disposició addicional única. Autorització prèvia per a la contractació de les accions de promoció turística
Als efectes de la coordinació de la promoció i imatge de la Generalitat, la contractació i execució de les accions de promoció turística previstes en el títol II d’aquesta llei, requeriran autorització prèvia de la secretaria autonòmica competent en matèria de comunicació de la Generalitat.


CAPÍTOL VIII
De la modificació de la Llei 10/2005, de 9 de desembre,
de la Generalitat, d’assistència jurídica a la Generalitat

Article 28
Es modifica l’apartat 3 de l’article 3 de la Llei 10/2005, de 9 de desembre, de la Generalitat, d’Assistència Jurídica a la Generalitat, que queda redactat de la manera següent:
3. El règim retributiu dels funcionaris i de les funcionàries del cos de l’advocacia de la Generalitat s’ajustarà al que estableix la normativa sobre funció pública que en cada moment estiga en vigor. El complement de destinació mínim dels llocs de treball reservats al personal funcionari del cos de l’advocacia de la Generalitat serà el corresponent al nivell 28. Per l’especial responsabilitat i dificultat tècnica de les seues funcions, als llocs esmentats se’ls assignarà el complement específic E050.

Article 29
S’introdueix un nou article 3 bis en la Llei 10/2005, de 9 de desembre, de la Generalitat, d’Assistència Jurídica a la Generalitat, amb la redacció següent:

Article 3 bis. Lletrats habilitats
1. En els termes que reglamentàriament s’establisquen, quan les necessitats del servei ho requerisquen, la persona titular de l’Advocacia General de la Generalitat podrà habilitar personal funcionari de l’Administració de la Generalitat, del grup A1 de titulació, que posseïsquen la titulació exigida per a ingressar en el cos de l’advocacia de la Generalitat, als efectes que puguen realitzar determinades actuacions en substitució d’aquests tant en l’exercici de la funció consultiva com en la contenciosa que els correspon. En tot cas, els lletrats habilitats actuaran sota la direcció i coordinació de l’advocat o de l’advocada general de la Generalitat.
L’habilitació prevista en el paràgraf anterior ho serà tan sols per a actuacions o classes d’aquestes concretes i determinades, relacionades amb les funcions ordinàries de les persones habilitades, i tindrà caràcter temporal.
Aquest personal continuarà percebent les retribucions corresponents al lloc de treball que ocupa. No obstant això, quan l’habilitació exigisca la dedicació exclusiva durant tota la seua jornada laboral per a la realització de les funcions mencionades i les retribucions del seu lloc de treball siguen de nivell inferior, el personal habilitat tindrà dret a percebre les retribucions assignades als llocs de treball de nivell mínim reservats al cos de l’advocacia de la Generalitat, per mitjà de l’abonament de les corresponents diferències retributives.
2. L’habilitació podrà ser revocada en qualsevol moment per la persona titular de l’Advocacia General de la Generalitat.
3. En tot cas, els lletrats i les lletrades habilitats gaudiran del règim de representació i defensa en judici que per llei correspon a l’Advocacia General de la Generalitat, i actuaran en judici davall l’expressa denominació de «lletrats habilitats de l’Advocacia General de la Generalitat».


Article 30
Es modifica l’article 4 de la Llei 10/2005, de 9 de desembre, de la Generalitat, d’Assistència Jurídica a la Generalitat, que queda redactat de la manera següent:

Article 4. Assistència jurídica externa
1. Tots els contractes o convenis que haja de subscriure l’Administració de la Generalitat i les entitats de dret públic vinculades o que en depenen, siga quina siga la seua classe o quantia o les característiques del contractista, que tinguen com a objecte la prestació serveis de representació i defensa en judici, assessorament en dret, consell jurídic i qualsevol altre tipus d’assistència jurídica, inclosa l’elaboració d’esborranys d’avantprojectes o projectes de normes i disposicions i l’emissió d’informes i dictàmens de juristes independents i de prestigi, requeriran un informe favorable de la persona titular de l’Advocacia General de la Generalitat.
L’absència d’aquest informe previ determinarà la nul·litat de ple dret de l’acte d’adjudicació del contracte, i, en els termes de l’article 36. 2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, es podrà exigir a l’autoritat o funcionari que haja adjudicat el contracte les possibles indemnitzacions que puguen abonar-se com a conseqüència de la declaració de nul·litat del contracte.

Així mateix, el contractista exigirà, amb caràcter previ a la subscripció del contracte, l’acreditació de l’autorització de l’Advocacia per part de l’Administració o entitat que adjudique el contracte, i en cas que no siga acreditada, quedarà exempt de l’obligació de subscriure el contracte.
2. Aquest informe serà sol·licitat:
a) En els contractes administratius, amb anterioritat a l’aprovació de l’expedient a què es refereix l’article 110 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
b) En els convenis administratius, abans de l’aprovació o autorització d’aquests per l’òrgan competent.
3. Les societats mercantils i fundacions de la Generalitat, a què es refereixen el capítol II del títol IX de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, hauran de sol·licitar informe de la persona titular de l’Advocacia General de la Generalitat abans de contractar, encomanar o encarregar la prestació d’assistència jurídica, tant amb caràcter permanent com amb caràcter puntual, incloent-hi els serveis de secretaria i assessoria lletrada dels seus òrgans d’administració.

4. La contractació laboral de caràcter indefinit o de caràcter temporal superior a un any en les societats i fundacions de la Generalitat, a què es refereixen el capítol II del títol IX de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, quan aquesta tinga com a objecte la prestació d’assistència jurídica, requerirà informe de la persona titular de l’Advocacia General Generalitat amb caràcter previ a la formalització del contracte.
5. Els informes a què es refereixen els apartats anteriors hauran d’emetre’s en el termini de quinze dies. Si no s’emet dins del termini esmentat, es considerarà que s’ha emés favorable i podran prosseguir les actuacions.
6. En la prestació d’assistència jurídica, els contractistes, juristes, advocats i la resta de professionals a qui se’ls haja encomanat o amb els quals s’haja contractat o convingut, quedaran subjectes a la coordinació de la persona titular de l’Advocacia General de la Generalitat, a qui hauran d’informar de la seua actuació en els termes que aquest establisca, sense perjudici de la seua autonomia i independència professional.
Article 31
Es modifica la lletra k de l’apartat 2 de l’article 5 de la Llei 10/2005, de 9 de desembre, de la Generalitat, d’Assistència Jurídica a la Generalitat, que queda redactat de la manera següent:
k) La validació dels documents que acrediten la representació dels interessats en els procediments de contractació expressaran la seua concreta eficàcia en relació amb el fi per al qual van ser presentats.

Article 32
Es modifica l’article 7 de la Llei 10/2005, de 9 de desembre, de la Generalitat, d’Assistència Jurídica a la Generalitat, que queda redactat de la manera següent:

Article 7. Representació i defensa en judici
1. Correspon als advocats i advocades de la Generalitat integrats en l’Advocacia General de la Generalitat la representació i defensa en judici del president de la Generalitat, del Consell i la seua Administració; i dels organismes públics vinculats o que en depenen davant qualssevol jurisdiccions i ordres jurisdiccionals, siguen espanyols, siguen supranacionals o internacionals, inclosos els procediments que se seguisquen davant d’òrgans arbitrals i parajudicials.
2. La representació i defensa en judici de les societats i fundacions de la Generalitat, a les quals es refereixen els articles 156 i 157 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, podrà encarregar-se a l’Advocacia General de la Generalitat a través del conveni oportú, en què es determinarà la compensació econòmica que haurà d’abonar-se a Hisenda de la Generalitat.
La no subscripció de conveni no impedirà la plena vigència del que estableixen els apartats 3, 4 i 6 de l’article 4 d’aquesta llei.
3. Excepcionalment, quan així ho aconselle la naturalesa de l’assumpte i a proposta de l’autoritat competent de les previstes en l’article 9. 5, la persona titular de l’Advocacia General de la Generalitat podrà acordar que la representació i defensa en judici siga assumida per un advocat o advocada, o confiar-li només la defensa, i encarregar la representació a un procurador o procuradora. En aquests casos, els professionals designats donaran compte de totes les seues actuacions a la persona titular de l’Advocacia General de la Generalitat, quedaran subjectes a la seua direcció i coordinació, i actuaran de conformitat amb les normes contingudes en els estatuts professionals que se’ls apliquen.
4. Els advocats i les advocades de la Generalitat, pel fet de ser nomenats i prendre possessió del seu càrrec, exerceixen, sense necessitat especial d’acreditació, la representació processal de la Generalitat.

Article 33
Es modifica l’article 11, de la Llei 10/2005, de 9 de desembre, de la Generalitat, d’Assistència Jurídica de la Generalitat, afegint un punt nou:
5.a) Per a concedir l’assistència jurídica regulada en el punt 1 d’aquest article, l’Advocacia General valorarà, amb caràcter previ, la possible coincidència d’interessos entre el sol·licitant de l’assistència i la Generalitat, atenent factors tals com l’especial afecció de la Generalitat respecte dels béns jurídics protegits, la possible relació amb la defensa de drets fonamentals o l’aparença d’actuació legítima per part de l’autoritat o el funcionari.
S’entendrà en tot cas que no hi ha coincidència d’interessos i, per tant, es denegarà l’assistència jurídica, quan la persona que sol·licita l’assistència estiga imputada pels delictes següents tipificats en el Codi penal: delictes contra la hisenda pública i contra la seguretat social, delictes relatius a l’ordenació del territori i de l’urbanisme i la protecció del patrimoni històric i el medi ambient, delictes contra la seguretat col·lectiva, delictes relacionats amb els incendis i delictes contra l’administració pública.
No obstant el que disposa el paràgraf anterior, i en els supòsits a què fa referència, quan hi haja una aparença d’actuació legítima per part del funcionari o l’autoritat, el Consell de la Generalitat podrà autoritzar que l’advocat de la Generalitat assumesca la seua defensa, sempre que no siguen compromesos els interessos de la Generalitat. L’actuació del advocat de la Generalitat finalitzarà quan, com a conseqüència de la instrucció, es deduesca que els interessos de l’autoritat o el funcionari no són coincidents amb els de la Generalitat, quan de la resolució judicial motivada es deduesca l’existència d’indicis racionals de culpabilitat i, en tot cas, quan es dicte interlocutòria de processament o interlocutòria de procediment abreujat.
b) L’assistència jurídica es denegarà sempre que el demandant, denunciant o querellant siga una altra autoritat o empleat públic de la Generalitat. Igualment, es denegarà l’assistència jurídica quan el demandat, denunciat o querellat siga una altra autoritat o empleat públic de la Generalitat.
c) No obstant això, en els supòsits regulats en els dos paràgrafs anteriors, sempre que l’assistència jurídica haja estat sol·licitada però denegada, l’interessat, si finalment resulta absolt, o l’assumpte és desestimat, arxivat o sobresegut amb caràcter definitiu o ferm, o, en el seu cas, resulten íntegrament estimades les seues pretensions amb caràcter de fermesa, podrà sol·licitar en concepte d’indemnització especial, que correrà a càrrec de la conselleria en què preste servei en el moment de produir-se els fets, el reintegrament de les despeses de defensa i representació, que es calcularan i reconeixeran fins a un límit màxim corresponent al regulat segons els llistats d’honoraris aprovats pels respectius col·legis professionals, quan en el procediment judicial corresponent siga preceptiva la seua participació. També es podrà sol·licitar el reintegrament quan l’advocat de la Generalitat cesse en la seua defensa en els supòsits de l’últim incís del paràgraf tercer de l’apartat a, i finalment resulte absolt, o l’assumpte siga desestimat, arxivat o sobresegut amb caràcter definitiu i ferm.
Així mateix, en els supòsits restants en els quals l’assistència jurídica haja estat denegada després d’ésser sol·licitada expressament, l’interessat podrà sol·licitar la indemnització especial indicada anteriorment sempre que es complesquen els requisits expressats en el paràgraf anterior.
La indemnització especial només serà reconeguda si, amb anterioritat a l’inici de les actuacions judicials en què l’autoritat o el funcionari haja d’ésser assistit jurídicament, se sol·licita per escrit la dita assistència segons els tràmits regulats en aquest precepte, tret dels supòsits de l’últim incís del paràgraf tercer de l’apartat a.


CAPÍTOL IX
De la modificació de la Llei 5/1997, de 25 de juny,
de la Generalitat, per la qual es regula el sistema de serveis
socials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana

Article 34
Es modifica l’apartat 1 de l’article 6 de la Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat, per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:

Article 6. De les competències de les administracions locals
1. Correspon a les entitats locals municipals, comarques i entitats supramunicipals sense perjudici de les obligacions establides per la legislació de règim local, les actuacions següents:
a) L’anàlisi de les necessitats i de la problemàtica social existents en el seu àmbit territorial.
b) La titularitat i gestió dels serveis socials generals, integrats per equips interdisciplinaris amb professionals especialitzats. Reglamentàriament s’establiran les normes mínimes del seu funcionament.

c) La programació d’activitats en el seu camp social, d’acord amb la planificació de l’Administració de la Generalitat i la coordinació de les seues activitats amb les institucions i associacions privades, en l’àmbit del seu territori.
d) El foment de l’acció comunitària, promovent la participació de la societat civil en la política global de serveis socials de la Generalitat.

e) La gestió dels programes i de les ajudes econòmiques que li puga encomanar l’Administració de la Generalitat, segons es determine mitjançant un acord d’ambdues administracions, dins del marc del pla concertat que es desplegue reglamentàriament.
f) La titularitat i gestió d’aquells serveis socials especialitzats que li corresponga per raó de la seua competència territorial.
g) La gestió, d’acord amb la planificació, coordinació i finançament autonòmic, dels recursos necessaris per a l’atenció de les persones en situació de dependència, en especial les relatives als Serveis de Promoció de l’Autonomia Personal, Servei d’Ajuda a Domicili i l’activitat d’aplicació tècnica de l’instrument de valoració.

h) Aquelles altres que li corresponguen per disposició normativa.

Article 35
S’afig un nou article, 44 bis, dins del capítol II del títol IV de la Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat, per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:

Article 44 bis. Formes de provisió de les prestacions del Sistema Públic de Serveis Socials
1. Les administracions públiques incloses en el Sistema Públic de Serveis Socials proveiran les persones dels serveis previstos en la llei o en el Catàleg de Serveis Socials de les formes següents:
a) Mitjançant gestió directa o mitjans propis, que serà la forma de provisió preferent.
b) Mitjançant gestió indirecta d’acord amb alguna de les fórmules establides en la normativa sobre contractes del sector públic.
c) Mitjançant acords d’acció concertada amb entitats privades d’iniciativa social.
2. La provisió de prestacions socials públiques a través de centres o serveis d’una Administració diferent de la titular de la competència s’efectuarà a través de qualsevol de les fórmules de col·laboració i cooperació entre administracions públiques previstes en l’ordenament jurídic.

Article 36
Es modifica l’article 53 de la Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat, per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:

Article 53. De la concertació amb entitats privades d’iniciativa social
1. Les administracions públiques competents en matèria de serveis socials podran encomanar a entitats privades d’iniciativa social la provisió de prestacions previstes en el Catàleg de Serveis Socials, mitjançant acords d’acció concertada, sempre que aquestes entitats compten amb l’acreditació administrativa oportuna i figuren inscrites com a tals en el Registre d’Entitats, Centres i Serveis Socials corresponent.

2. Reglamentàriament, en el marc del que estableix la Llei, s’establirà el règim jurídic per a cada sector específic d’actuació, es fixaran les condicions d’actuació dels centres privats concertats que participen en el sistema de serveis socials de responsabilitat pública, i es determinaran els requisits d’accés, les condicions del servei, els procediments de selecció, la duració màxima i les causes d’extinció del concert, així com les obligacions de les parts.
3. El concert subscrit entre l’Administració i l’entitat privada establirà els drets i obligacions de cada part quant al seu règim econòmic, duració, pròrroga i extinció, nombre i tipologia d’unitats concertades, si és el cas, i la resta de condicions legals.
4. L’accés a les places concertades amb entitats privades d’iniciativa social serà sempre a través de l’Administració concertant.
5. Són entitats d’iniciativa social les fundacions, associacions, organitzacions de voluntariat i altres entitats sense ànim de lucre que realitzen activitats de serveis socials. Es consideraran entitats d’iniciativa social, en particular, les societats cooperatives qualificades com a entitats sense ànim de lucre d’acord amb la seua normativa específica.

Article 37
Es modifica l’apartat 2 de l’article 56 de la Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat, per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:
2. Així mateix, la Generalitat consignarà anualment en els pressupostos corresponents els crèdits necessaris per a finançar els acords d’acció concertada amb entitats privades d’iniciativa social.

Article 38
Es modifica el títol VI de la Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat, per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:

Títol VI
De l’acció concertada

Article 62. Concepte, règim general i principis de l’acció concertada
1. Els acords d’acció concertada són instruments organitzatius de naturalesa no contractual a través dels quals les administracions competents podran organitzar la prestació de serveis a les persones de caràcter social el finançament, accés i control dels quals siguen de la seua competència, ajustant-se al procediment i requisits que preveu aquesta llei i la normativa sectorial que siga aplicable.
2. Les administracions públiques ajustaran la seua acció concertada amb tercers per a la prestació a les persones de serveis socials als principis següents:
a) Subsidiarietat, conforme al qual l’acció concertada amb entitats privades sense ànim de lucre estarà subordinada, amb caràcter previ, a la utilització òptima dels recursos propis.
b) Solidaritat, potenciant la implicació de les entitats del tercer sector en la prestació de serveis a les persones de caràcter social.
c) Igualtat, garantint que en l’acció concertada quede assegurat que l’atenció que es preste als usuaris es realitze en plena igualtat amb els usuaris que siguen atesos directament per l’Administració.

d) Publicitat, preveient que les convocatòries de sol·licituds d’acció concertada siga objecte de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
e) Transparència, difonent en el portal de transparència els acords d’acció concertada en vigor en cada moment.
f) No discriminació, establint condicions d’accés a l’acció concertada que garantisquen la igualtat entre les entitats que hi opten.

g) Eficiència pressupostària, fixant les contraprestacions econòmiques que han de percebre les entitats concertades d’acord amb les tarifes màximes o mòduls que s’establisquen, que cobriran com a màxim els costos variables, fixos i permanents de prestació del servei, sense incloure-hi benefici industrial.

Article 63. Àmbit objectiu i requisits exigits per a l’acció concertada
1. Els serveis a les persones en l’àmbit de serveis socials que podran ser objecte d’acció concertada es determinaran reglamentàriament entre els previstos en la cartera de serveis.
2. Podran ser objecte d’acció concertada:
a) La reserva i ocupació de places per a la seua ocupació pels usuaris del sistema públic de serveis socials, l’accés a les quals serà autoritzat per les administracions públiques competents d’acord amb els criteris establits d’acord amb aquesta llei.
b) La gestió integral de prestacions, serveis o centres d’acord amb el que s’establisca reglamentàriament.
3. Quan la prestació del servei comporte processos que requerisquen diversos tipus d’intervencions en diferents serveis o centres, l’Administració competent podrà adoptar un sol acord d’acció concertada amb dues o més entitats imposant en aquest acord mecanismes de coordinació i col·laboració de compliment obligatori.
4. Podran accedir al règim d’acció concertada les entitats privades d’iniciativa social prestadores de serveis socials que compten amb acreditació administrativa i es troben inscrites en el Registre d’Entitats, Centres i Serveis Socials corresponent.
5. El règim d’acció concertada serà incompatible amb la concessió de subvencions econòmiques per al finançament de les activitats o serveis que hagen sigut objecte de concert.

Article 64. Procediments de concertació i criteris de preferència

1. La normativa sectorial regularà els procediments perquè les entitats que complisquen els requisits establits puguen acollir-se al règim d’acció concertada d’acord amb els principis generals establits en l’article 62 d’aquesta llei.
2. Per a l’adopció d’acords d’acció concertada la normativa sectorial establirà els criteris de selecció d’entitats quan aquesta resulte necessària en funció de les limitacions pressupostàries o del nombre o característiques de les prestacions susceptibles de concert.

3. Podran establir-se els següents criteris de selecció d’entitats:
a) La implantació en la localitat on haja de prestar-se el servei;
b) Els anys d’experiència acreditada en la prestació del servei;
c) La valoració de les persones usuàries, si ja ha prestat el servei anteriorment;
d) Les certificacions de qualitat;
e) La continuïtat en l’atenció o qualitat prestada;
f) L’arrelament de la persona en l’entorn d’atenció;
g) Les bones pràctiques socials i de gestió de personal, especialment en l’execució de les prestacions objecte de l’acció concertada;
h) Qualssevol altres que resulten determinants per a la valoració de la capacitat i idoneïtat de les entitats.

Article 65. Formalització i efectes de l’acció concertada
1. Els acords d’acció concertada es formalitzaran en document administratiu de concert amb el contingut que establisca la normativa sectorial que siga aplicable.
2. Els concerts obliguen l’entitat que concerta a prestar a les persones els serveis de caràcter social en les condicions que establisca la normativa sectorial aplicable i, d’acord amb aquesta, el mateix acord de concertació.
3. No podrà percebre’s de les persones usuàries dels serveis cap quantitat pels serveis concertats al marge de les taxes establertes.

4. La percepció dels usuaris de qualssevol retribucions per la prestació de serveis complementaris, i el seu import, haurà de ser prèviament autoritzada per l’Administració concertant.

Article 66. Finançament de l’acció concertada
1. Cada convocatòria fixarà els imports dels mòduls econòmics corresponents a cada prestació susceptible d’acció concertada.
2. Les tarifes màximes o mòduls econòmics retribuiran com a màxim els costos variables, fixos i permanents de les prestacions garantint la indemnitat patrimonial de l’entitat prestadora, sense incloure-hi benefici industrial.
3. Els imports derivats de l’acció concertada s’abonaran amb la presentació prèvia de la factura corresponent per part de l’entitat concertada i a càrrec del capítol destinat a finançar les despeses corrents de l’Administració.

Article 67. Duració dels concerts
Els concerts hauran d’establir-se amb una duració temporal no superior a quatre anys. Les eventuals pròrrogues, quan estiguen expressament previstes en l’acord d’acció concertada, podran ampliar la duració total del concert a deu anys. En acabar aquest període, l’Administració competent podrà establir un nou concert.

Article 68. Limitacions, causes d’extinció i resolució de conflictes

1. Queda prohibida la cessió, total o parcial, dels serveis objecte de l’acord d’acció concertada excepte quan l’entitat concertada siga declarada en concurs de creditors amb autorització expressa i prèvia de l’Administració que adoptarà les mesures necessàries per a garantir la continuïtat i qualitat del servei.
2. Les entitats concertades hauran d’acreditar la seua idoneïtat per a prestar els serveis objecte de l’acord d’acció concertada. Quan els mitjans materials i personals de què disposen no siguen suficients podran recórrer a la col·laboració de tercers, sense que això puga suposar el trasllat de l’execució d’un percentatge superior al que establisca la normativa sectorial o, d’acord amb ella, l’acord d’acció concertada.

3. L’acord d’acció concertada, en el marc que establisca la normativa sectorial, podrà imposar condicions sobre el règim de contractació de les actuacions concertades.
4. Són causes d’extinció dels concerts:
a) L’acord mutu de les parts, manifestat amb l’antelació que es determine en el concert per a garantir la continuïtat del servei.

b) L’incompliment greu de les obligacions derivades del concert per part de l’Administració o del titular del servei, amb requeriment previ per a exigir el compliment de les obligacions derivades del concert.

c) El venciment del termini de duració del concert, llevat que s’acorde la seua pròrroga o renovació.
d) L’extinció de la persona jurídica a què correspon la titularitat.

e) La revocació de l’acreditació, homologació o autorització administrativa de l’entitat concertada.
f) El cessament voluntari, degudament autoritzat, de l’entitat concertada en la prestació del servei.
g) La inviabilitat econòmica del titular del concert, constatada pels informes d’auditoria que se sol·liciten.
h) La negació a atendre els usuaris derivats per l’Administració competent o la prestació de serveis concertats no autoritzada per aquesta.
i) La sol·licitud d’abonament als usuaris de serveis o prestacions complementàries quan no hagen sigut autoritzades per l’Administració.

j) La infracció de les limitacions a la contractació o cessió de serveis concertats.
k) La resta de causes que, de conformitat amb el que estableix aquesta llei i les seues disposicions de desplegament, prevegen els acords d’acció concertada.
Extingit el concert, l’Administració competent garantirà la continuïtat de la prestació del servei de què es tracte.
5. Les qüestions litigioses derivades de l’aplicació del règim d’acció concertada seran resoltes per l’Administració competent sense perjudici que, una vegada esgotada la via administrativa, puguen sotmetre’s a la jurisdicció contenciosa administrativa.


CAPÍTOL X
De la modificació de l’Ordre 21/2012, de 25 d’octubre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la quale es regulen els requisits i les condicions d’accés al programa d’atenció a les persones i a les seues famílies en el marc del sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència a la Comunitat Valenciana

Article 39
Es modifica el subapartat a de l’apartat 2 de l’article 7 de l’Ordre 21/2012, de 25 d’octubre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual es regulen els requisits i les condicions d’accés al programa d’atenció a les persones i a les seues famílies en el marc del sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència a la Comunitat Valenciana que queda redactat de la manera següent:
2. Respecte dels serveis indicats en l’apartat anterior es considerarà que no és possible l’atenció a través de la Xarxa de Centres i Serveis Públics i Concertats del Sistema d’Atenció a la Dependència a la Comunitat Valenciana, en els supòsits següents:
a) Servei d’Atenció Residencial: quan no es dispose de plaça adequada al grau de dependència del beneficiari en la Xarxa de Centres i Serveis Públics i Concertats del Sistema d’Atenció a la Dependència a la Comunitat Valenciana en un radi de 20 km respecte al domicili de la persona beneficiària, o la plaça no es considere adequada per l’interessat.
En el supòsit que no es dispose de plaça pública o sostinguda amb fons públics adequada al grau de dependència en un radi de 20 km respecte al domicili de la persona dependent, s’oferirà a l’usuari, com a mesura substitutiva de la plaça pública o sostinguda amb fons públics, la possibilitat de percebre una prestació econòmica vinculada al servei residencial. L’import de la prestació esmentada, a fi de garantir l’accés a un recurs d’atenció residencial en igualtat de condicions econòmiques que els beneficiaris d’una plaça pública o sostinguda amb fons públics, es determinarà d’acord amb la fórmula següent:

Prestació vinculada de garantia = cost real del servei – aportació de l’usuari.
On:
Cost real del Servei: serà l’import que figure en el contracte assistencial i, com a màxim, el cost de referència establit cada any per llei, relatiu al Servei d’Atenció Residencial.
Aportació de l’usuari: serà l’equivalent a la quota de la taxa d’atenció residencial calculada d’acord amb el que estableix la Llei de Taxes de la Generalitat vigent en cada moment.
Aquesta modificació no afecta el rang reglamentari del precepte.


Article 40
S’afig un nou subapartat a l’apartat 1 de l’article 23 de l’Ordre 21/2012, de 25 d’octubre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual es regulen els requisits i les condicions d’accés al programa d’atenció a les persones i a les seues famílies en el marc del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència a la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:
h) La diferència entre la quantia de la prestació vinculada al servei determinada d’acord amb les regles establides en aquesta ordre, i la quantia de la prestació vinculada substitutòria de la plaça pública regulada en l’article 7.2 d’aquesta ordre.
Aquesta modificació no afecta el rang reglamentari del precepte.


Article 41
Es modifica l’article 10 de l’Ordre 21/2012, de 25 d’octubre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual es regulen els requisits i les condicions d’accés al programa d’atenció a les persones i a les seues famílies en el marc del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència a la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:

Article 10. Condicions de percepció de la prestació econòmica per a cures en l’entorn familiar de persones dependents
Per a percebre la quantia de la prestació econòmica per a cures en l’entorn familiar de persones dependents, el seu Programa Individual d’Atenció, una vegada acreditat el requisit de la convivència de l’article 14. 4 de la Llei 39/2006, haurà de declarar que el beneficiari ha acreditat per qualsevol mitjà vàlid en dret que des de l’inici del procediment de reconeixement de la situació de dependència i accés a les prestacions del sistema:
a) Està sent atés per mitjà de cures en l’entorn familiar per una persona cuidadora no professional que complisca els requisits que s’estableixen en l’article 11 d’aquesta ordre.
b) El seu habitatge compleix els requisits d’habitabilitat que el fan apte per a la seua utilització en funció del seu grau de dependència, previstos en l’article 12 d’aquesta ordre.
Aquesta modificació no afecta el rang reglamentari del precepte.


Article 42
Es modifica l’article 11 de l’Ordre 21/2012, de 25 d’octubre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual es regulen els requisits i les condicions d’accés al programa d’atenció a les persones i a les seues famílies en el marc del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència a la Comunitat Valenciana, que queden redactats de la manera següent:

Article 11. Requisits dels cuidadors no professionals
1. Podran assumir la condició de persones cuidadores en l’entorn familiar d’una persona en situació de dependència:
a) Persones cuidadores familiars: cònjuge o persona amb relació anàloga a la conjugal, fill o filla, pare o mare, com també persones acollidores i parents per consanguinitat o afinitat fins al quart grau.

Excepcionalment podran ser persones cuidadores familiars les persones acostades a una persona en situació de dependència quan així ho acredite el preceptiu informe social d’entorn.
b) Cuidadors no familiars: Aquelles persones acreditades com a idònies en el corresponent informe social d’entorn. Als efectes corresponents, s’haurà de formalitzar el corresponent contracte laboral d’acord amb la legislació vigent en cada moment.
2. A més de complir el requisit que estableix l’apartat anterior, el cuidador ha de reunir els requisits següents:
a) Ser major de 18 anys.
b) No tenir reconeguda ni haver sol·licitat el reconeixement de la situació de dependència en qualsevol dels seus graus, ni estar en situació de gran invalidesa.
c) Acreditar la capacitat física, mental i intel·lectual suficient per a desenvolupar adequadament per sí mateixa les funcions d’atenció i cura, per mitjà de la valoració realitzada pel treballador social del servei municipal d’atenció a la dependència, qui a aquest efecte i a fi de valorar aquesta idoneïtat, demanarà si escau l’informe de salut que forme part de la història clínica del cuidador.
d) Residir legalment a la Comunitat Valenciana.
e) Estar en disposició de prestar l’atenció personalitzada a la persona dependent en el nivell de dedicació proposat (hores/mensualitat) durant un termini de, almenys, un any continuat. Aquest requisit s’acreditarà per mitjà de compromís formal davant de l’òrgan encarregat de la tramitació del programa individual d’atenció.
f) No estar vinculada a un servei d’atenció professionalitzat.
g) Acreditar una formació específica en matèria de cures a persones dependents, o bé comprometre’s a realitzar-la.
h) Assumir formalment davant de l’Administració els compromisos necessaris per a l’atenció i la cura de la persona en situació de dependència.
i) No exercir cap activitat laboral en aquells supòsits que estiga atenent, segons la corresponent resolució PIA, a dues persones dependents.

j) No haver estat condemnat per sentència ferma per delicte de maltractaments.
3. El beneficiari de la prestació, directament o a través dels seus representants, podrà decidir el canvi del seu cuidador si bé aquest ha de ser sol·licitat amb dos mesos d’antelació davant del servei municipal competent en matèria de dependència. S’exclou d’aquesta comunicació prèvia els casos en què haja de realitzar-se la substitució per baixa per força major de l’anterior cuidador. El nou cuidador ha de complir amb els requisits enumerats en l’apartat 2 d’aquest article i la valoració de la seua idoneïtat serà realitzada pel servei municipal d’atenció a la dependència que emetrà un informe preceptiu sobre això.
Aquesta modificació no afecta el rang reglamentari del precepte.


Article 43
Es modifica l’article 17 de l’Ordre 21/2012, de 25 d’octubre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual es regulen els requisits i les condicions d’accés al programa d’atenció a les persones i a les seues famílies en el marc del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència a la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:

Article 17. Quantia màxima i intensitat de les ajudes
1. La quantia màxima de les prestacions econòmiques que regula aquesta ordre s’establirà anualment pel Govern d’Espanya mitjançant un reial decret, amb l’acord previ del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència.

2. El servei de teleassistència es prestarà les vint-i-quatre hores del dia durant tots els dies de l’any.
3. En el programa individual d’atenció d’aquelles persones reconegudes en situació de gran dependència (Grau III) o en situació de dependència severa (Grau II) en el qual s’establisca la compatibilitat entre el servei de centre de dia –o la prestació econòmica vinculada a aquest– i el servei d’ajuda a domicili –o la prestació vinculada a aquest–, la seua intensitat serà com a màxim de 22 hores mensuals, de dilluns a divendres, amb l’objecte de facilitar-los l’assistència al centre de dia.

Aquesta modificació no afecta el rang reglamentari del precepte.
CAPÍTOL XI
De la modificació de la Llei 12/2008, de 3 de juliol de 2008,
de la Generalitat, de protecció integral de la infància
i l’adolescència de la Comunitat Valenciana

Article 44
Es modifica l’article 6 de la Llei 12/2008, de 3 de juliol de 2008, de la Generalitat, de protecció integral de la infància i l’adolescència de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:
U. Es modifica l’apartat 1, que queda redactat de la manera següent:

1. Les polítiques integrals que es deriven de l’aplicació d’aquesta llei exigiran l’actuació coordinada de tots els sectors públics implicats directament o indirectament en la protecció del menor i, en especial, l’educatiu, el sanitari, el terapèutic i el de protecció social, serveis socials, forces i cossos de seguretat de l’Estat, l’advocacia de la Comunitat Valenciana, la fiscalia, la judicatura, tot el personal adscrit als centres de menors, així com de les institucions privades d’iniciativa social dedicades a la protecció i defensa de la família, infància i l’adolescència.

Dos. S’afig un apartat 3 a l’article 6 de la Llei 12/2008, de 3 de juliol de 2008, de la Generalitat, de Protecció Integral de la Infància i l’Adolescència de la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:
3. Amb aquesta finalitat, els projectes normatius hauran d’incorporar un informe d’impacte normatiu en la infància, en l’adolescència i en la família que s’elaborarà pel departament o centre directiu que proposa l’avantprojecte de llei o projecte de norma, pla o programa, d’acord amb les instruccions i directrius que dicte l’òrgan competent en la matèria, i haurà d’acompanyar la proposta des de l’inici del procés de tramitació.CAPÍTOL XII
De la modificació de la Llei 9/2003, de 2 d’abril,
de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i hòmens

Article 45
S’afig un article 4 bis en la Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre Dones i Hòmens, amb la redacció següent:


Article 4 bis. Informes d’impacte de gènere
Els projectes normatius hauran d’incorporar un informe d’impacte per raó de gènere que s’elaborarà pel departament o centre directiu que proposa l’avantprojecte de llei o projecte de norma, pla o programa d’acord amb les instruccions i directrius que dicte l’òrgan competent en la matèria, i haurà d’acompanyar la proposta des de l’inici del procés de tramitació.


CAPÍTOL XIII
De la modificació de la disposició addicional novena de la Llei 11/2000, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat,
quant a l’objecte, denominació i adscripció
de l’Institut Valencià d’Acció Social (ivas)

Article 46
Es modifica la disposició addicional novena de la Llei 11/2000, de 28 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat, quant a la denominació, objecte i adscripció de l’entitat de dret públic Institut Valencià d’Acció Social, que queda redactada de la manera següent:DISPOSICIÓ ADDICIONAL NOVENA

1. L’entitat de dret públic Institut Valencià d’Acció Social passa a denominar-se Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària (IVASS), conservant la seua naturalesa d’entitat de dret públic, i consegüentment la seua personalitat jurídica, patrimoni propi, recursos i plena capacitat d’obrar per a la realització dels seus fins de desenvolupament de la política de la Generalitat en l’àmbit del benestar social, la dependència, l’atenció a les persones amb diversitat funcional, la protecció, salvaguarda i càrrecs tutelars de les persones amb capacitat modificada judicialment atribuïda a la Generalitat, així com de la prestació, assistència i execució d’actuacions en matèria de serveis socials i atenció social i sanitària.
2. L’Institut es regirà pel que preveu aquesta disposició addicional i les disposicions que la despleguen, en especial, el reglament de funcionament de l’entitat que establirà les seues funcions, la seua estructura organitzativa i la composició i atribucions dels seus òrgans, per la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda, del Sector Instrumental i de Subvencions, les normes de dret privat que se li apliquen i per la resta de l’ordenament jurídic. L’Institut podrà comptar amb personal funcionari i laboral en els termes que preveu la legislació de funció pública.
3. Als efectes del que preveu la normativa de contractació pública, l’Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària (IVASS) tindrà la consideració de mitjà propi i servei tècnic de l’Administració de la Generalitat i dels seus organismes i entitats de dret públic, i se li podrà encarregar la realització de treballs i tasques incardinades en l’àmbit de les seues competències. Els encàrrecs establiran els termes i les condicions de la realització dels treballs i tasques esmentats.
4. L’entitat de dret públic Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària (IVASS) queda adscrita a la Vicepresidència del Consell i conselleria competent en matèria de serveis socials.


CAPÍTOL XIV
De la modificació de la llei 1/2015, de 6 de febrer,
de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic
instrumental i de subvencions

Article 47
Es modifica l’apartat 5 de l’article 39 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, que queda redactat de la manera següent:
5. A càrrec dels crèdits consignats en l’estat de despeses dels pressupostos només es podran contraure obligacions derivades de despeses que s’efectuen en el mateix exercici pressupostari.
No obstant això, podran aplicar-se als crèdits del pressupost vigent les obligacions següents:
a) Les que resulten de liquidacions d’endarreriments a favor del personal que perceba les seues retribucions a càrrec dels pressupostos de la Generalitat.
b) Les que tinguen el seu origen en resolucions judicials.
c) Les que sent conseqüència de compromisos de despesa d’exercicis tancats, hagen sigut degudament adquirides d’acord amb el procediment administratiu i comptable que reglamentàriament es determine.

En el cas que calga imputar al pressupost corrent obligacions d’exercicis anteriors que no es troben compreses en els supòsits previstos en els paràgrafs anteriors, aquesta imputació procedirà a tramitar-se d’acord amb el que disposa l’article 106 d’aquesta llei i, a més, haurà de ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana en el termini màxim de 10 dies.

Article 48
Es modifica l’apartat 3 de l’article 40 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, que queda redactat de la manera següent:
3. El nombre d’exercicis futurs a què es podran aplicar els compromisos de despeses no serà superior a quatre, amb les excepcions següents:
a) Arrendaments de béns immobles
b) Càrregues financeres
c) Actius financers
La quantitat global de la despesa que s’impute a cada un dels exercicis futurs autoritzats no podrà excedir la quantitat que resulte d’aplicar al corresponent crèdit vinculant, de l’any en què l’operació es va comprometre, els percentatges següents: en l’exercici immediat següent, el 70 per cent, en el segon exercici, el 60 per cent, i en el tercer i el quart, el 50 per cent. En els contractes d’obres de caràcter plurianual, a excepció dels realitzats davall la modalitat d’abonament total del preu, s’efectuarà una retenció addicional de crèdit del 10 per cent de l’import d’adjudicació, en el moment que aquesta es realitze. Aquesta retenció s’aplicarà a l’exercici en què finalitze el termini fixat en el contracte per a la terminació de l’obra o al següent segons el moment en què es preveja realitzar el pagament de la certificació final. Aquestes retencions computaran dins dels percentatges establits en aquest article.


Article 49
Es modifica l’apartat 1 de l’article 63 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, que queda redactat de la manera següent:
1. Les bestretes de caixa fixa són provisions de fons de caràcter extrapressupostari i permanent que es realitzen a les habilitacions per a l’atenció immediata de despeses periòdiques o repetitives i posterior aplicació al capítol corresponent del pressupost de l’any en què es realitzen els pagaments.

Article 50
Es modifica l’apartat 2 de l’article 93 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, que queda redactat de la manera següent:
2. El control es realitzarà mitjançant l’exercici de la funció interventora, el control financer i l’auditoria pública a què es refereixen els capítols II, III i IV d’aquest títol.
No obstant això, quan d’acord amb la normativa aplicable, els procediments objecte de control s’instrumenten i formalitzen en resolucions o actes a través d’actuacions administratives automatitzades, la Intervenció General de la Generalitat podrà aprovar les normes necessàries per a adaptar els distints controls previstos en aquest títol a les especialitats derivades d’aquest tipus d’actuacions, mitjançant una resolució publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
En tot cas, amb caràcter previ a l’aprovació de les normes reguladores dels procediments de gestió esmentats, es requerirà la realització d’una auditoria prèvia de la Intervenció General, en els termes i la forma que determine aquest centre directiu, per a verificar que el nou procediment de gestió incorpora els controls automatitzats de gestió necessaris a la seua naturalesa, satisfà, als efectes de la funció interventora, els requeriments de seguretat que corresponguen a la categoria del sistema d’informació respectiu, d’acord amb la normativa vigent en cada moment en matèria d’administració electrònica.

Quan de l’informe d’auditoria es derive l’incompliment de les especificacions del sistema d’informació o la detecció de deficiències greus, aquests incompliments o deficiències hauran de ser resolts per l’òrgan o òrgans competents abans de l’aprovació de la norma per la qual s’establisca l’actuació automatitzada.
S’efectuaran revisions de l’auditoria inicial, d’acord amb el que es preveja respecte d’això en els plans anuals d’auditories de la Intervenció General de la Generalitat.
Quan del resultat de l’auditoria es deduïsca l’incompliment de les especificacions aprovades o la detecció de deficiències greus, la persona titular de la Intervenció General concedirà un termini per a la seua adaptació que, si no és atés, suspendrà la utilització de l’aplicació. No obstant això, la persona titular de la Intervenció General, a la vista de la naturalesa del defecte i de les circumstàncies concurrents, podrà acordar la suspensió immediata de la utilització de l’aplicació als efectes assenyalats. Tot això, sense perjudici de les actuacions de revisió dels sistemes informàtics de gestió economicofinancera que calga desenvolupar en l’àmbit del control financer permanent i l’auditoria pública.


Article 51
Es modifica l’apartat 2 de l’article 99 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, que queda redactat de la manera següent:
2. Sense perjudici de les funcions que corresponen a les intervencions delegades, els expedients amb transcendència en matèria de despesa que se sotmeten a l’aprovació del Consell seran fiscalitzats per la persona titular de la Intervenció General de la Generalitat, la intervenció de la qual consistirà en la verificació que aquells s’ajusten a les disposicions aplicables en cada cas.

Article 52
Es modifica l’article 101 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, que queda redactat de la manera següent:

Article 101. No subjecció a fiscalització prèvia
1. No estaran sotmesos a la fiscalització prèvia prevista en l’apartat 2.a de l’article anterior:
a) Els contractes menors, així com els assimilats en virtut de la legislació contractual.
b) Les despeses de caràcter periòdic i la resta de de tracte successiu, una vegada fiscalitzada la despesa corresponent al període inicial de l’acte o contracte de què deriven o les seues modificacions
2. No estaran sotmeses a funció interventora les despeses que, d’acord amb la normativa vigent, es facen efectives a través del procediment especial de caixa fixa. En aquest cas, el control d’aquest tipus de despeses es realitzarà mitjançant control financer permanent.

Article 53
Es modifica l’apartat 2 de l’article 104 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, que queda redactat de la manera següent:
2. Si en l’exercici de la fiscalització de les obligacions i despeses que hagen de ser aprovades pel Consell, la Intervenció General de la Generalitat observa algun defecte en el contingut dels actes examinats o en el procediment seguit per a la seua adopció, haurà de formular les seues objeccions per escrit, amb cita dels preceptes legals en què sustente el seu criteri.

Article 54
Es modifica l’article 106 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, que queda redactat de la manera següent:

Article 106. Omissió de la fiscalització
1. En els supòsits en què, d’acord amb el que estableixen les disposicions aplicables, la funció interventora siga preceptiva i s’haja omés, no es podrà reconéixer l’obligació, ni tramitar el pagament, ni intervindre favorablement aquestes actuacions fins que s’esmene l’omissió esmentada en els termes que preveu aquest article.
2. L’òrgan de la Intervenció General de la Generalitat que tinga coneixement de l’omissió a què es refereix l’apartat anterior, procedirà a l’examen de l’expedient i considerarà convalidades les actuacions administratives produïdes en el cas que, amb independència de la infracció que suposa la falta de l’informe de fiscalització, s’haja respectat la legalitat vigent en la seua tramitació.
En cas contrari, l’òrgan esmentat haurà d’emetre un informe, que no tindrà naturalesa de fiscalització, en què es posaran de manifest, com a mínim, els punts següents:
a) Les infraccions de l’ordenament jurídic que s’haurien posat de manifest si s’haguera sotmés l’expedient a fiscalització o intervenció prèvia en el moment oportú.
b) Les prestacions que s’han realitzat com a conseqüència de l’acte esmentat.
c) La procedència de la revisió dels actes viciats amb infracció de l’ordenament.
d) L’existència de crèdit adequat i suficient per a fer front a les obligacions pendents.
Aquest informe es remetrà a l’autoritat que haja iniciat les actuacions, i en el cas que haja sigut emés per una intervenció delegada o un altre òrgan dependent de la Intervenció General de la Generalitat, haurà de donar compte, així mateix, a aquesta última, mitjançant la remissió d’una relació comprensiva de la totalitat d’informes tramitats en l’exercici pressupostari abans del 30 de desembre.

3. Correspondrà a la persona titular de la conselleria a què pertanga l’òrgan responsable de la tramitació de l’expedient o a què estiga adscrit l’organisme autònom, resoldre el sotmetiment de l’assumpte al Consell perquè adopte l’acord procedent amb caràcter previ a l’aprovació de l’expedient per l’òrgan responsable de la seua tramitació.

4. L’autorització del Consell no eximirà de l’exigència de les responsabilitats que, si és el cas, pertoquen.

Article 55
Es modifica l’apartat 2 de l’article 111 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, que queda redactat de la manera següent:
2. Anualment les intervencions delegades elaboraran un informe comprensiu dels resultats de les actuacions de control financer permanent realitzades durant l’exercici, que s’elevarà a la persona titular de la conselleria respectiva.

Article 56
Es modifica l’article 122 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, que queda redactat de la manera següent:

Article 122. Àmbit de l’auditoria de comptes anuals
La Intervenció General de la Generalitat realitzarà anualment l’auditoria de regularitat comptable de totes aquelles entitats que conformen sector públic instrumental de la Generalitat no subjectes a l’exercici de la funció interventora i dels fons considerats en l’article 2. 4 que reten comptes.

Article 57
Es modifica l’article 132 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, que queda redactat de la manera següent:

Article 132. Formulació dels comptes anuals
Totes les entitats del sector públic instrumental de la Generalitat hauran de formular els seus comptes anuals d’acord amb els principis comptables que se’ls apliquen en el termini màxim de tres mesos des del tancament de l’exercici econòmic, i els posaran a disposició de la Intervenció General dins dels 10 dies següents a la seua formulació.
Seran responsables del compliment de les obligacions assenyalades en el paràgraf anterior els comptedonants de l’entitat segons s’especifica en l’article 142 d’aquesta llei.

Article 58
Es modifica el subapartat b de l’apartat 1 de l’article 142 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, que queda redactat de la manera següent:
b) Les persones que exercisquen la presidència o direcció, si no hi ha presidència, dels organismes autònoms i de les altres entitats del sector públic instrumental de la Generalitat no especificades en altres lletres d’aquest número.

Article 59
Es modifica l’article 143 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, que queda redactat de la manera següent:

Article 143. Procediment de rendició de comptes
En compliment de la seua obligació de retre comptes i d’acord amb el que disposa l’article 136 d’aquesta llei, els comptedonants hauran de remetre els seus comptes anuals a la Intervenció General de la Generalitat, perquè aquesta els envie a la Sindicatura de Comptes junt amb l’informe d’auditoria que corresponga, en aplicació dels articles 119 i 122 d’aquesta llei i, en el cas de societats mercantils, del que imposa la normativa mercantil. Si es tracta d’aquestes societats, haurà d’adjuntar-se, a més, l’informe de gestió i l’informe previst en l’article 134 d’aquesta llei. En el cas de fundacions i d’altres subjectes integrats en el sector públic empresarial haurà d’adjuntar-se aquest últim informe.
Article 60
Es modifica l’article 156 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, que queda redactat de la manera següent:

Article 156. Societats mercantils de la Generalitat
1. Les societats mercantils de la Generalitat són aquelles societats mercantils sobre les quals s’exerceix el control per part de la Generalitat per donar-se algun dels supòsits següents:
a) Que la participació directa o indirecta en el seu capital social de la Generalitat o dels ens del seu sector públic instrumental siga superior al 50 per cent. Per a la determinació d’aquest percentatge, en el cas que en el capital social participen diverses d’elles, se sumaran les participacions corresponents a les entitats integrades en el sector públic instrumental de la Generalitat.
b) Que la societat mercantil es trobe en el supòsit de grup de societats previst en l’article 5 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del Mercat de Valors respecte de la Generalitat o dels seus organismes públics.

2. Les societats mercantils de la Generalitat tenen personalitat jurídica de naturalesa privada, i en cap cas disposaran de facultats que impliquen l’exercici de potestats administratives. Es regiran, com a regla general, per l’ordenament jurídic privat i la seua legislació específica, sense perjudici del que estableix aquesta llei i la resta de normes de dret públic que els siguen aplicables. A aquest efecte, el conjunt dels seus drets i obligacions de caràcter econòmic tindran sempre naturalesa privada.

Article 61
Es modifica l’article 157 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, que queda redactat de la manera següent:

Article 157. Fundacions del sector públic de la Generalitat
Les fundacions del sector públic de la Generalitat tenen personalitat jurídica de naturalesa privada, i en cap cas disposaran de facultats que impliquen l’exercici de potestats administratives. Es regiran, com a regla general, per l’ordenament jurídic privat i la seua legislació específica, sense perjudici del que estableix la present llei i la resta de normes de dret públic que els siguen aplicables.
A aquest efecte, el conjunt dels seus drets i obligacions de caràcter econòmic tindran sempre naturalesa privada. Les fundacions del sector públic de la Generalitat són aquelles fundacions en què concórrega alguna de les circumstàncies següents:
a) Que es constituïsquen de forma inicial, amb una aportació majoritària, directa o indirecta, del Consell o qualsevol dels subjectes integrants de l’Administració de la Generalitat o del seu sector públic instrumental, o bé reben aquesta aportació després de la seua constitució.

b) Que el patrimoni de la fundació estiga integrat en més d’un 50 per cent per béns o drets aportats o cedits per subjectes integrants de l’Administració de la Generalitat o del seu sector públic instrumental amb caràcter permanent.
c) La majoria de drets de vot en el seu patronat corresponga a representants de l’Administració de la Generalitat o del seu sector públic instrumental.

Article 62
Es modifica l’apartat 1 de l’article 165 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, que queda redactat de la manera següent:
1. Les bases reguladores de la concessió de subvencions seran aprovades mitjançant una ordre de la persona titular de la conselleria competent per raó de la matèria, d’acord amb el procediment previst per a l’elaboració de disposicions de caràcter general, i s’hauran de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. En tot cas, serà preceptiu el amb un informe previ de l’Advocacia General de la Generalitat i de la corresponent Intervenció Delegada. Tots els tràmits del dit procediment seran evacuats per via d’urgència, en atenció a la seua especial naturalesa.
Article 63
Es modifica la disposició addicional cinquena de la Llei 1/2015, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, que queda redactada de la manera següent:

Disposició addicional cinquena. De les entitats públiques empresarials
Amb l’entrada en vigor d’aquesta llei els organismes públics Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, l’Institut Valencià de Finances i l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat es constitueixen en entitats públiques empresarials.

Article 64
Es modifica la disposició transitòria quarta de la Llei 1/2015, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, que queda redactada de la manera següent:

Disposició transitòria quarta. De les entitats públiques empresarials

D’acord amb el que preveu la disposició addicional cinquena, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, l’Institut Valencià de Finances i l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat en el termini màxim de sis mesos, des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, mitjançant un decret del Consell, a proposta de la persona titular de la conselleria d’adscripció, i amb un informe previ favorable de la conselleria amb competència en les matèries d’hisenda i de sector públic, adaptaran els seus corresponents estatuts al règim jurídic i economicopressupostari previst en aquesta llei per a les entitats públiques empresarials.

Fins que que no s’aprove l’adaptació prevista en el paràgraf anterior els organismes afectats es regiran per la normativa vigent a l’entrada en vigor d’aquesta llei.


CAPÍTOL XV
De la modificació de la Llei 14/2003, de 10 d’abril,
de patrimoni de la Generalitat

Article 65
Es modifica l’apartat 1 de l’article 60 de la Llei 14/2003, de 10 d’abril, de Patrimoni de la Generalitat, que queda redactat de la manera següent:
1. L’ús privatiu dels béns de domini públic requerirà autorització d’ocupació temporal quan no supose la realització d’obres de caràcter permanent o instal·lacions fixes o consistisca en estacionament de materials o instal·lacions de caràcter accessori i no permanent. A aquests efectes, no tindran consideració d’obres de caràcter permanent les d’adequació i manteniment de l’immoble per a l’ús a què es destine.
Aquestes autoritzacions seran atorgades pel departament o organisme a què estiguen adscrits els béns de què es tracte, que fixarà les seues condicions, amb un informe previ favorable de la Direcció General de Patrimoni, i la seua duració, incloses les pròrrogues, no podrà excedir deu anys, llevat que les lleis especials n’assenyalen un altre menor.
L’informe previst en el paràgraf precedent no serà necessari quan les autoritzacions d’ocupació tinguen una duració inferior a 30 dies, o per a l’organització de conferències, seminaris, presentacions o altres esdeveniments.
Serà aplicable a les autoritzacions d’ocupació previstes en aquest article el que disposa l’article 80 d’aquesta llei respecte a la depuració de la situació física i jurídica dels béns.

Article 66
Es modifica l’apartat 4 de l’article 80 de la Llei 14/2003, de 10 d’abril, de Patrimoni de la Generalitat, que queda redactat de la manera següent:
4. Abans d’iniciar els tràmits conduents a l’alienació d’un bé immoble o dret real, es procedirà a depurar la situació física i jurídica, a la seua delimitació, si és necessari, i a la seua inscripció en el Registre de la Propietat si no ho està.
No obstant això, podran alienar-se sense subjecció al que disposa l’apartat anterior béns a segregar d’altres de titularitat de qui els aliene, o en tràmit d’inscripció o regularització d’aquesta, delimitació o subjectes a càrregues o gravàmens sempre que aquestes circumstàncies es comuniquen a l’adquirent i siguen acceptades per aquest.

Article 67
Es modifica l’apartat 1 de l’article 83 de la Llei 14/2003, de 10 d’abril, de Patrimoni de la Generalitat, que queda redactat de la manera següent:
1. L’alienació dels béns immobles i drets reals sobre aquests es realitzarà, amb taxació pericial prèvia, per subhasta, excepte el que disposen els apartats 2 i 3 d’aquest article.
L’alienació d’aquests béns i drets podrà acordar-se per lots i versarà sobre un tipus expressat en diners.
La subhasta podrà fer-se a l’alça o a la baixa, i, si és el cas, amb presentació de postures en sobre tancat. Es podrà acudir, igualment, a sistemes de subhasta electrònica. La modalitat de la subhasta es determinarà atenent les circumstàncies de l’alienació, i l’adjudicació en la subhasta a l’alça s’efectuarà a favor de qui presente l’oferta econòmica més avantatjosa.
En el cas que l’adjudicació resulte fallida per no poder formalitzar-se el contracte per causa imputable a l’adjudicatari, podrà realitzar-se l’alienació a favor del licitador que haja presentat l’oferta següent més avantatjosa o procedir-se a l’alienació directa del bé, sempre que no haja transcorregut més d’un any des de la realització de la subhasta.
Si queda deserta la primera subhasta, podran fer-se fins a tres subhastes successives més sobre el mateix bé en un termini no superior a un any des de la convocatòria de la primera subhasta, el tipus de licitació serà el de la subhasta immediata anterior, que podrà reduir-se fins en un 15 per cent en cada nova subhasta per resolució motivada de la direcció general competent en matèria de patrimoni.
No obstant el que disposen els paràgrafs precedents, podrà efectuar-se en una única convocatòria la primera subhasta junt amb les tres restants en els mateixos termes. Per a prendre part en la segona subhasta, o en la tercera o quarta que es faran successivament en el cas que la subhasta anterior quede deserta, cal presentar en sobre tancat l’oferta i la garantia o fiança per un import del 5 per cent del tipus de licitació, indicant la subhasta per a la qual es presenta i amb els requisits que s’especifiquen en el plec de condicions.
Transcorregut un any des de la data de la convocatòria de la primera subhasta sense que s’hagen adjudicat els béns o drets, si es fa una nova subhasta, aquesta tindrà el caràcter de primera, i a aquest efecte es realitzarà una nova taxació.


CAPÍTOL XVI
De la modificació de la Llei 5/2016, de 6 de maig,
de comptes oberts per a la Generalitat

Article 68
Es modifica la disposició final quarta de la Llei 5/2016, de 6 de maig, de Comptes Oberts per a la Generalitat, que queda redactada de la manera següent:

Quarta. Entrada en vigor
1. En el termini de nou mesos comptat des de l’endemà de la publicació d’aquesta llei es faran públics la totalitat dels comptes la titularitat dels quals corresponga a l’Administració de la Generalitat en els termes que preveu l’article 2 d’aquesta llei.
2. Els ens del sector públic instrumental de la Generalitat i la resta d’ens definits en l’àmbit subjectiu d’aplicació disposaran d’un termini de dotze mesos per al compliment íntegre del que disposa aquesta llei.

CAPÍTOL XVII
De la modificació de la Llei 4/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat,
de modificació del text refós de la Llei sobre caixes d’estalvis, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell

Article 69
Es modifica l’apartat 1 de l’article únic; es modifica el títol de la disposició transitòria segona i s’hi afig un nou apartat 3, i es modifica l’apartat quaranta de l’annex de la Llei 4/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de modificació del text refós de la Llei sobre Caixes d’Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell, que queden redactats de la manera següent:

Article únic
1. S’aprova la modificació del text refós de la Llei sobre Caixes d’Estalvis, en els termes que consten en l’annex i que afecten els articles següents: article 1; article 2; article 11; article 13 (denominació i apartat 1); article 16; article 17; article 18; article 19; article 20; article 21; article 22; article 23; article 24; article 25; article 26; article 28; article 29; article 30; article 31; article 32; article 34; article 35; article 36; article 37; article 38; article 39; article 40; article 41; article 42; article 43; article 44; article 45; article 46; denominació de la secció 3. A del capítol V del títol II i articles 47 i 48 que la integren; denominació d’una nova secció 4. A del capítol V del títol II i article 48 bis que ho integra; article 50; article 60, article 67 (denominació, apartats 2. b i 3. d i addició d’un nou apartat 3. e); article 70; denominació del títol IV i articles 72 i 73 que ho integren; disposicions addicionals primera, segona i tercera.Disposició transitòria segona. Adaptació dels òrgans de govern i ajust de l’interval temporal entre processos
«3. A fi d’ajustar a tres anys el període que transcórrega entre la realització dels successius processos de renovació parcial dels òrgans de govern de les caixes d’estalvis, i amb caràcter excepcional, les persones membres dels òrgans de govern que van resultar elegides o designades en el procés electoral que va culminar en el mes de gener de 2013, veuran prorrogat per un any el mandat per al qual van ser elegides o designades, de tal manera que cessaran en els seus càrrecs en el procés electoral que es farà en 2020.»
Quaranta. Es modifiquen els apartats 2.b i 3.d de l’article 67 i la seua denominació i s’afig un nou apartat 3. e, que queden redactats de la manera següent:

Article 67. Infraccions
2. Constitueixen infraccions molt greus de les persones membres de les comissions de control de les caixes d’estalvis:
b) No proposar a l’assemblea general la suspensió d’acords adoptats pel consell d’administració quan aquests infringisquen manifestament la llei i afecten injustament i greument la situació patrimonial, els resultats, el crèdit de la caixa d’estalvis o els seus impositors i impositores o clients, o no requerir en aquests casos la persona que ocupe la presidència de la caixa d’estalvis perquè convoque assemblea general amb caràcter extraordinari.
3. Constitueixen infraccions greus:
d) No proposar a l’assemblea general la suspensió d’acords adoptats pel consell d’administració quan la comissió entenga que vulneren les disposicions vigents o afecten injustament i greument la situació patrimonial, els resultats, el crèdit de la caixa d’estalvis o els seus impositors i impositores o clients, sempre que això no constituïsca infracció molt greu, o no requerir en aquests casos la persona que ocupe la presidència de la caixa d’estalvis perquè convoque assemblea general amb caràcter extraordinari.
e) La percepció d’ingressos econòmics que vulneren el que preveu aquesta llei.CAPÍTOL XVIII
De la modificació de la Llei 4/1988, de 3 de juny,
del joc de la Comunitat Valenciana

Article 70
Es modifica l’article 29 de la Llei 4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:

Article 29. Prescripció i caducitat
1. Les faltes lleus prescriuran al cap de sis mesos, les greus als dos anys i les molt greus als tres anys.
2. El terme de la prescripció començarà a comptar del dia en què s’haja comés la infracció, s’interromprà des que el procediment es dirigisca a l’infractor, i tornarà a córrer de nou des que es paralitze el procediment o acabe sense sanció.
3. El termini màxim per a notificar la resolució del procediment sancionador serà de sis mesos, comptat des de la data de l’acord d’iniciació. Aquesta notificació s’ajustarà al que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
4. L’incompliment del termini indicat en l’apartat anterior produirà la caducitat del procediment.


CAPÍTOL XIX
De la modificació de la Llei 1/2013, de 21 de maig,
de mesures de reestructuració i racionalització del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat

Article 71
Es modifica l’article 29 de la Llei 1/2013, de 21 de maig, de mesures de reestructuració i racionalització del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, que queda redactat de la manera següent:

Article 29. Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA (CIEGSA)
Es procedirà a l’extinció de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA Unipersonal, per qualsevol de les formes previstes en la legislació sobre societats mercantils i de modi
ficacions estructurals d’aquestes societats fins al 31 de desembre de 2018. No obstant això, de manera transitòria la mercantil esmentada assumirà els encàrrecs de gestió que realitze la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, especialment quant a la instal·lació i conservació de les aules prefabricades d’escolarització provisional, l’adequació i actualització normativa de projectes constructius ja contractats per CIEGSA a petició de l’Administració, així com excepcionalment, aquelles altres que siguen considerades necessàries, inajornables i d’indubtable interès públic per acord del Consell a proposta del conseller amb competències en la matèria.


CAPÍTOL XX
De la modificació del Decret 174/2002, de 15 d’octubre,
del Govern Valencià, sobre règim i retribucions del personal
docent i investigador contractat laboral de les universitats
públiques valencianes i sobre retribucions addicionals
del professorat universitari

Article 72
Es modifica l’article 14 del Decret 174/2002, de 15 d’octubre, del Govern Valencià, sobre Règim i Retribucions del Personal Docent i Investigador Contractat Laboral de les Universitats Públiques Valencianes i sobre Retribucions Addicionals del Professorat Universitari, en els punts 4 i 5, que queden redactats de la manera següent, i se suprimeix el punt 6:
4. El professorat contractat doctor i el professorat col·laborador podran adquirir i consolidar una quantitat anual per mèrits docents, valorats per la universitat d’acord amb les mateixes normes que siguen aplicables al component per mèrits docents del complement específic corresponent a les retribucions del personal docent funcionari, atès el que disposa el Reial Decret 1086/1989, de 28 d’agost, sobre Retribucions del Professorat Universitari, o norma que el substituesca.

Aquest component per mèrits docents del complement específic es percebrà pel mateix import anual i les mateixes condicions que siguen d’aplicació al professorat universitari funcionari per aquest concepte.

5. Així mateix, es podrà reconèixer al professorat contractat doctor i al professorat col·laborador un complement de productivitat investigadora que tindrà efectes econòmics a partir de l’1 de gener de 2017, d’acord amb les condicions i quanties establertes per al reconeixement d’aquest concepte al professorat universitari funcionari, atès el que disposa el Reial Decret 1086/1989, de 28 d’agost, sobre Retribucions del Professorat Universitari, o norma que el substituesca.

Aquest complement de productivitat investigadora es percebrà pel mateix import anual i les mateixes condicions que siguen d’aplicació al professorat universitari funcionari per aquest concepte.
L’avaluació de l’activitat investigadora del professorat a què es refereix aquest article es realitzarà per la Comissió Nacional Avaluadora de l’Activitat Investigadora o, en el seu defecte, per l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva, d’acord amb els convenis oportuns que amb la dita finalitat subscriguen les universitats públiques valencianes.

El professorat contractat que tinga reconegut el complement de productivitat investigadora i passe a ocupar una plaça dels cossos docents universitaris haurà de sol·licitar el reconeixement o, de nou, l’avaluació de la totalitat de la seua activitat investigadora atenent el que disposa a l’efecte la normativa d’aplicació.

Article 73
Es modifica el punt 2 de l’article 15 del Decret 174/2002, de 15 d’octubre, del Govern Valencià, sobre Règim i Retribucions del Personal Docent i Investigador Contractat Laboral de les Universitats Públiques Valencianes i sobre Retribucions Addicionals del Professorat Universitari, que queda redactat de la forma següent:
2. Els professors i professores ajudants doctors podran adquirir i consolidar una quantitat anual per mèrits docents, valorats per la universitat d’acord amb les mateixes normes que siguen d’aplicació al component per mèrits docents del complement específic corresponent a les retribucions del professorat universitari funcionari de nivell 26 de complement de destinació, atès el que disposa el Reial Decret 1086/1989, de 28 d’agost, sobre Retribucions del Professorat Universitari, o norma que el substituesca.

Article 74
Es modifica la redacció de l’apartat b de l’article 23 del Decret 174/2002, de 15 d’octubre, del Govern Valencià, sobre Règim i Retribucions del Personal Docent i Investigador Contractat Laboral de les Universitats Públiques Valencianes i sobre Retribucions Addicionals del Professorat Universitari, que queda redactat de la forma següent:

b) Professors titulars d’universitat i catedràtics d’escola universitària: es podrà assignar als professors de les dites categories que hagen obtingut l’acreditació nacional per al cos de catedràtics d’universitat. La retribució addicional deixarà de percebre’s quan es produesca un canvi de categoria. La quantia anual serà de 3.000 euros.


CAPÍTOL XXI
De la modificació de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de salut de la Comunitat Valenciana

Article 75
S’afig un nou apartat 6 a l’article 86 de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:
6. La immobilització de productes podrà ser acordada pels inspectors en l’acta d’inspecció corresponent quan concórreguen situacions de risc imminent i extraordinari per a la salut pública o sospita raonable de la seua existència.
Article 76
S’afig una nova disposició addicional tercera a la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:
Disposició addicional tercera. Identificació d’inspectors de salut pública
1. S’autoritza, el departament competent en matèria de salut pública, per a l’emissió de carnets identificatius dels funcionaris que exerceixen funcions de control oficial de la cadena alimentària i altres actuacions de salut pública, basats en un codi intern alfanumèric que substituïsquen els d’identificació nominal.
2. Reglamentàriament es regularà l’expedició dels carnets mencionats i la creació del registre corresponent, que permeta fer efectiu el dret dels interessats en un procediment a la identificació del personal al servei de les administracions públiques.


CAPÍTOL XXII
Del termini per a resoldre i notificar i del règim del silenci administratiu del procediment d’autorització de centres sanitaris
de la Comunitat Valenciana per a la pràctica d’activitats
d’extracció i trasplantament d’òrgans, teixits i cèl·lules

Article 77. Termini per a resoldre i notificar i del règim del silenci administratiu del procediment d’autorització de centres sanitaris de la Comunitat Valenciana per a la pràctica d’activitats d’extracció i trasplantament d’òrgans, teixits i cèl·lules
1. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment d’autorització de centres sanitaris de la Comunitat Valenciana per a la pràctica d’activitats d’extracció i trasplantament d’òrgans, teixits i cèl·lules, serà de sis mesos comptat des de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre electrònic de l’Administració competent per a la seua tramitació.
2. El venciment del termini màxim sense haver-se dictat i notificat resolució expressa, produirà efectes desestimatoris.


CAPÍTOL XXIII
De la modificació del text refós de la Llei de cooperatives
de la Comunitat Valenciana, aprovat per Decret legislatiu
2/2015, de 15 de maig, del Consell

Article 78
Es modifica l’apartat 3 de l’article 67 del text refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu 2/2015, de 15 de maig, del Consell, que queda redactat de la manera següent:
3. Dels ingressos ordinaris, cooperatius i extracooperatius, hauran de deduir-se en concepte de despeses o minoració d’ingressos, les següents:
a) Les despeses específiques necessàries per a l’obtenció de cada tipus d’ingrés. Als ingressos cooperatius se’ls deduirà en concepte de despesa l’import assignat als béns i serveis prestats per les persones sòcies a la cooperativa, sempre que no siga superior al valor de mercat o retribució normal en la zona; en cas contrari, es deduirà el valor de mercat o la retribució normal en la zona.
b) Les despeses generals necessàries per al funcionament de la cooperativa.
c) Els interessos obtinguts en favor de les persones sòcies o associades per raó de les seues aportacions a capital social, obligatòries o voluntàries, o per altres modalitats de finançament voluntari que haja acordat l’assemblea general a l’empara del que estableix l’article 62. 3.

d) Els interessos obtinguts per raó de les obligacions, subordinades o no, emeses per la cooperativa.
e) La remuneració a les persones subscriptores dels títols participatius emesos per la cooperativa.
f) Les quantitats destinades a amortitzacions.
g) Les despeses que genere el finançament extern de la cooperativa.
h) Les altres deduccions que permeta fer la legislació aplicable.
Les despeses o deduccions assenyalades en les lletres b, d, e, f, g i h s’imputaran, proporcionalment, als ingressos ordinaris, cooperatius i extracooperatius.
Les despeses a què es refereix la lletra c) es deduiran, únicament, dels ingressos cooperatius.


CAPÍTOL XXIV
De la modificació de la Llei 2/1992, de 26 de març, de sanejament
de les aigües residuals de la Comunitat Valenciana

Article 79
Es renumera la disposició addicional única de la la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament de les Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, com a disposició addicional primera.
Es renumera la disposició addicional única de la la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament de les Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, com a disposició addicional primera.

Article 80
S’afig una nova disposició addicional segona a la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament de les Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:
Disposició addicional segona. Personal de l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana
L’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana podrà tindre en la seua plantilla llocs de naturalesa funcionarial, que es regiran pel que disposa la normativa aplicable en matèria de funció pública.
En conseqüència, podran adscriure’s funcionaris públics a l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, en els termes i les condicions previstos en la normativa en vigor.CAPÍTOL XXV
De la modificació de la Llei 6/1991, de 27 de març,
de carreteres de la Comunitat Valenciana

Article 81
Es modifica l’article 36 de la Llei 6/1991, de 27 de març, de carreteres de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:

Article 36. Publicitat
1. Fora dels trams urbans de les vies públiques que integren el sistema viari de la Comunitat Valenciana queda prohibit realitzar publicitat en qualsevol lloc que siga visible des de la zona de domini públic, i en general qualsevol anunci que puga captar l’atenció dels conductors que hi circulen.
2. En els trams urbans de les vies públiques que integren el sistema viari de la Comunitat Valenciana queda prohibit realitzar publicitat en tota la zona de protecció de la carretera definida en el planejament urbanístic o en absència d’aquest, en el que preveu l’article 33 d’aquesta llei.

3. Als efectes d’aquest article, es consideren trams urbans aquells trams de les vies públiques que integren el sistema viari de la Comunitat Valenciana que discórreguen per sòl classificat com a urbà en el corresponent instrument de planejament urbanístic.
4. Les prohibicions establides en el present article s’aplicaran a tots els rètols i cartells, inscripcions, formes, logotips o imatges, siga quin siga el seu tipus, dimensió, o element que els suporten. Aquestes prohibicions no donaran en cap cas dret a indemnització.
5. Als efectes d’aquest article, no es considera publicitat els cartells informatius autoritzats pel titular de la via. Tampoc es considera publicitat els cartells o rètols amb la denominació de l’establiment industrial o comercial situat sobre aquest, però no es permetrà la col·locació de cartells que constituïsquen o puguen interpretar-se com a anuncis publicitaris.
6. Són cartells informatius:
a) Els senyals de servei.
b) Els cartells que indiquen llocs d’interés turístic, poblacions, urbanitzacions i centres importants d’atracció amb accés des de la carretera.

c) Aquells que es refereixen a activitats i obres que afecten la carretera.
d) Aquells altres exigits per la normativa internacional o nacional.

7. No obstant el que disposa aquest article, el titular de la via podrà ordenar, independentment de la classificació del sòl, fins i tot en els trams urbans fora de la zona de protecció, la retirada o modificació d’aquells elements publicitaris o informatius que puguen afectar la seguretat viària o l’adequada explotació de la via, sense que això done lloc a dret a indemnització. En tot cas, els elements publicitaris o informatius que puguen caure o bolcar hauran d’estar situats a una distància de la vora exterior de la calçada de la via pública, no inferior a vegada i mitja l’alçària màxima d’aquests elements.
En el cas que estiguen ubicats en el domini públic de la via pública o en l’equipament d’aquesta, el titular de la via podrà procedir a la seua retirada o supressió a càrrec dels responsables de la infracció, sense perjudici de les responsabilitats i sancions que puguen pertocar.


Article 82
Es modifica la lletra a, de l’apartat 2, de l’article 41 de la Llei 6/1991, de 27 de març, de Carreteres de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:

Article 41. Infraccions
a) Realitzar obres, instal·lacions o actuacions de qualsevol tipus en la zona de domini públic i protecció, dutes a terme sense les autoritzacions o llicències requerides, o incomplir alguna de les prescripcions imposades en les autoritzacions atorgades, quan puguen ser objecte de legalització posterior i no hagen originat situacions de risc greu per a la seguretat viària.

Article 83
S’afigen dos nous subapartats a l’apartat 3, de l’article 41 de la Llei 6/1991, de 27 de març, de Carreteres de la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:
h) Establir qualsevol classe de publicitat prohibida, en el cas que s’hagen restituït les zones al seu estat anterior a la infracció comesa.

i) Instal·lar focus, rètols lluminosos, lluminàries o qualsevol element semblant que perjudiquen la seguretat viària, en el cas que s’hagen restituït les zones al seu estat anterior a la infracció comesa.


Article 84
Es modifica l’apartat 4, de l’article 41 de la Llei 6/1991, de 27 de març, de Carreteres de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:
4. Són infraccions molt greus:
a) Realitzar obres, instal·lacions o actuacions de qualsevol tipus en la zona de domini públic i protecció que originen situacions de risc greu per a la seguretat viària.
b) Sostraure, deteriorar o destruir qualsevol element de la via pública directament relacionat amb l’ordenació, orientació i seguretat de la circulació o modificar intencionadament les seues característiques o situació, quan s’impedisca que l’element de què es tracte continue prestant la seua funció.
c) Destruir, deteriorar, alterar o modificar qualsevol obra o instal·lació de la via pública o dels seus elements funcionals quan les actuacions afecten la calçada o les voreres d’emergència.
d) Establir en la zona de protecció instal·lacions de qualsevol naturalesa o realitzar alguna activitat que resulten perilloses, incòmodes o insalubres per als usuaris de la via pública, sense adoptar les mesures pertinents per a evitar-ho.
e) Danyar o deteriorar la via pública circulant amb pesos o càrregues o gàlibs que excedisquen dels límits autoritzats.
f) Establir qualsevol classe de publicitat prohibida en el cas que no s’hagen restituït les zones al seu estat anterior a la infracció comesa, o no retirar cartells informatius o elements publicitaris quan els titulars siguen requerits per a això.
g) Instal·lar o utilitzar mitjançant sistemes remots focus, rètols lluminosos, lluminàries o qualsevol element semblant que perjudiquen la seguretat viària, en el cas que no s’hagen restituït les zones al seu estat anterior a la infracció comesa.

Article 85
Es modifica l’article 43 de la Llei 6/1991, de 27 de març, de Carreteres de la Comunitat Valenciana que queda redactat de la manera següent:

Article 43. Responsables
1. Seran responsables de la infracció les persones físiques o jurídiques següents:
a) En el supòsit d’existència d’una autorització administrativa, el titular d’aquesta en cas d’incompliment de les prescripcions o condicions d’aquella.
b) En les infraccions previstes en els apartats 3.f, 3.h i 4.f de l’article 41, el titular del cartell informatiu o instal·lació o equipament publicitari, l’anunciant i, subsidiàriament, el propietari del terreny.
c) En els altres casos, l’autor material de l’activitat infractora o la persona física o jurídica que l’executa i, si és el cas, el tècnic director de l’obra o actuació.
2. Si hi ha més d’un subjecte responsable, respondran tots ells de forma solidària de la infracció i de la sanció que si és el cas s’impose.


Article 86
Es modifica l’article 45 de la Llei 6/1991, de 27 de març, de Carreteres de la Comunitat Valenciana que queda redactat com segueix:

Article 45. Sancions
1. Les infraccions previstes en aquesta llei seran sancionades atenent els danys i perjudicis produïts, si és el cas, el risc creat, la intencionalitat del causant i el benefici obtingut amb la infracció, amb les multes següents:
a) Infraccions lleus: multa de 300 a 3. 000 euros.
b) Infraccions greus: multa de 3. 001 a 15. 000 euros.
c) Infraccions molt greus: multa de 15. 001 a 300. 000 euros
2. La imposició de multes serà independent de l’obligació d’indemnitzar els danys i perjudicis causats i de reposar les coses al seu estat anterior.
3. Una vegada iniciat el procediment sancionador, el pagament voluntari de la sanció pel presumpte responsable en qualsevol moment anterior a la resolució implicarà una reducció del 30 % en l’import de la sanció proposada i la seua efectivitat estarà condicionada al desistiment o renúncia de qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció.
4. Amb independència de les multes previstes en l’apartat primer d’aquest article, els òrgans sancionadors, una vegada transcorreguts els terminis assenyalats en el requeriment corresponent, podran imposar multes coercitives, d’acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, per a aconseguir l’execució material de les ordres de paralització, derrocament o transformació que haja ordenat l’Administració d’acord amb aquesta llei.
La quantia de cada una de les multes no superarà el 20 % de la multa que es fixe per al supòsit que la no atenció dels requeriments supose una infracció administrativa.

Article 87
S’afig un nou article a la Llei 6/1991, de 27 de març, de carreteres de la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:
Article 51. Danys al domini públic viari
1. El titular de la via podrà exigir als causants de danys a la via pública o els seus elements el rescabalament del cost de la reparació, amb independència de les sancions que si és el cas puguen correspondre’ls o, fins i tot quan no pertoquen aquestes.
Així mateix, el titular de la via podrà exigir al causant de danys el rescabalament del cost que comporte la seua intervenció per a l’auxili públic mitjançant personal, ja siga a través de mitjans propis o contractats, mitjans de senyalització o abalisament, la custòdia de vehicles o càrregues i la retirada de restes en cas d’accident o avaria.
2. El rescabalament dels costos indicats en l’apartat anterior podrà exigir-se en expedient administratiu instruït a aquest efecte, si no s’ha exigit en un expedient sancionador.
3. L’òrgan competent per a resoldre serà el director general competent en matèria d’obres públiques.


CAPÍTOL XXVI
De la modificació de la Llei 7/2002, de 3 de desembre,
de la generalitat, de protecció contra la contaminació acústica

Article 88
Es modifica l’article 53 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció contra la Contaminació Acústica,que queda redactat de la manera següent:

Article 53. Normativa aplicable
1. EI soroll produït per les infraestructures de transport existents en l’àmbit de la Comunitat Valenciana s’avaluarà seguint els procediments i criteris establits reglamentàriament.
2. En els projectes de noves infraestructures que a executar a la Comunitat Valenciana, s’adoptaran les mesures encaminades a complir els objectius de qualitat establits en la taula 1 de l’annex II, per a això s’haurà de fer ús de la millor tecnologia disponible de protecció contra sorolls i vibracions.
3. En el supòsit en què la presència d’una infraestructura de transport ocasione una superació en més de 10 dB (A) dels límits fixats en la taula 1 de l’annex II avaluats pel procediment que reglamentàriament es determine, l’Administració pública competent en l’ordenació del sector adoptarà un pla de millora de qualitat acústica.
4. Els plans determinaran les accions prioritàries a realitzar per a millorar els índexs de qualitat acústica en el cas que se sobrepassen els valors de superació assenyalat l’apartat 3. Aquests plans inclouran en tot cas les mesures necessàries per a no sobrepassar els nivells de superació esmentats en aquells àmbits rellevants que expressament així es delimiten en els mapes estratègics de soroll per la seua especial sensibilitat acústica.


CAPÍTOL XXVII
De la modificació de la Llei 6/2011, d’1 d’abril,
de la Generalitat, de mobilitat de la Comunitat Valenciana

Article 89
Es modifica l’apartat 4 de l’article 87 de la Llei 6/2011, d’1 d’abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:

Article 87
4. Les funcions d’administració s’estendran als aspectes següents:

a) Les línies, trams o elements de la xarxa, tant en relació amb la plataforma com amb la superestructura, electrificació i senyalització.
b) Les terminals de transport.
c) El manteniment parcial o total de la infraestructura.
d) L’explotació d’aquells elements propis i annexos a les infraestructures susceptibles de tindre rendiments lucratius.
e) La promoció i l’exercici d’activitats relatives als usos del sòl, en relació amb les infraestructures de transport.
f) L’exercici de les potestats en relació amb el règim de compatibilitat de les infraestructures amb altres usos, incloent-hi el procediment sancionador corresponent.
g) La participació, junt amb altres administracions o ens públics estatals o locals, en la construcció i finançament d’infraestructures i en les labors d’explotació i promoció d’usos lucratius annexos assenyalats en els punts anteriors.
h) L’elaboració i elevació a l’òrgan competent per a la seua aprovació dels plans referents a la millora de la qualitat acústica, així com l’execució, conservació i manteniment de les actuacions previstes en aquests, i les derivades de la normativa aplicable en matèria de vibracions.


CAPÍTOL XXVIII
De la creació de l’Autoritat de Transport
Metropolità de València

Article 90. Creació de l’Autoritat de Transport Metropolità de València
1. Es crea l’Autoritat de Transport Metropolità de València com a organisme autònom de la Generalitat, adscrit a la conselleria competent en matèria de transport, amb l’objecte d’exercir, en l’àmbit territorial de l’organisme, les competències en matèria de transport públic regular de viatgers de la Generalitat i les dels municipis que li deleguen les seues competències en matèria de transport urbà.
2. L’Autoritat de Transport Metropolità de València gaudeix de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins.
3. L’organisme autònom es regirà pel que disposa aquest article, la seua normativa de desplegament i per la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, estarà subjecte al dret administratiu. A més, disposarà de les potestats públiques necessàries per al compliment dels seus fins.

4. L’àmbit territorial de l’organisme és el de l’Àrea de Transport Metropolità de València, definit segons l’article 2.1 de la Llei 1/1991, de 14 de febrer, d’Ordenació del Transport Metropolità de València i les seues ampliacions posteriors.
5. Amb subjecció a la normativa aplicable en matèria de transport públic de viatgers, l’Autoritat de Transport Metropolità de València podrà exercir les funcions següents:
a) La planificació de les infraestructures per al transport públic de viatgers.
b) La planificació de xarxes i serveis de transport públic de viatgers, inclosa l’elaboració dels plans metropolitans de mobilitat sostenible del seu àmbit territorial, així com el seu seguiment, control i avaluació.

c) La subscripció i control dels contractes de serveis públic de transport de viatgers.
d) La gestió administrativa dels serveis de transport.
e) El disseny i l’aprovació del règim tarifari.
f) La subscripció de contractes programa amb els operadors de transport i el control del seu compliment.
g) La subscripció de convenis o contractes programa amb altres administracions públiques per al desenvolupament de les seues competències i, en especial, per al finançament del sistema de transport.
h) Les relatives a informació a l’usuari, publicitat i qualitat dels serveis.
i) La col·laboració i coordinació amb les administracions públiques en matèria d’activitat inversora en infraestructures de transport, ordenació del territori i gestió de trànsit i de circulació.
j) Qualsevol altra que li siga atribuïda en el seu reglament.
6. En l’exercici de les seues funcions, l’Autoritat de Transport Metropolità de València procurarà en tot moment la coordinació de les seues actuacions amb l’Administració General de l’Estat, amb els departaments del Consell, amb les corporacions locals i altres entitats públiques dependents o vinculades a aquestes administracions, a fi d’aconseguir la major coherència en l’actuació de les administracions públiques i millorar l’eficiència dels serveis.
7. Els òrgans de govern de l’organisme seran:
a) El Consell d’Administració.
b) La Comissió Executiva.
c) La Direcció Gerència.
El Consell d’Administració és l’òrgan superior de govern de l’organisme en la composició del qual estaran representades les administracions públiques les competències de les quals siguen gestionades a través de l’Autoritat de Transport Metropolità de València. Actuarà com a secretari, amb veu però sense vot, un funcionari de la Generalitat del grup A1 què tinga la titulació de llicenciat en Dret.
La Comissió Executiva tindrà una composició proporcional a la del Consell d’Administració.
La Direcció Gerència és l’òrgan executiu de gestió ordinària de l’organisme. El seu nomenament correspon al Consell, a proposta del titular de la conselleria competent en matèria de transport, i haurà de recaure en una persona de reconeguda solvència professional en matèria de transport de viatgers.
8. Les funcions, composició i funcionament dels òrgans de govern de l’Autoritat de Transport Metropolità de València es regularan reglamentàriament. La formació de la voluntat dels òrgans col·legiats es regirà pel que disposa la normativa de dret administratiU. En tot cas, es requerirà una majoria qualificada dels membres del Consell d’Administració per a l’adopció dels següents acords, sempre que afecten de manera preferent i majoritària un municipi, després de petició raonada d’aquest, dels que hagen delegat les seues competències en matèria de transport urbà:
a) Disseny i planificació de les xarxes i serveis de transport públic regular de viatgers.
b) Disseny i aprovació del règim tarifari.
c) Definició i ordenació de l’estructura de finançament, mecanismes i principis de coordinació i gestió.
9. L’Autoritat de Transport Metropolità de València podrà comptar, per al compliment dels seus fins, amb els recursos econòmics següents:

a) Les aportacions dels usuaris al sistema de transport.
b) Les transferències de la Generalitat i d’altres administracions públiques.
c) Els que obtinga en l’exercici de la seua activitat així com per donacions o herències.
10. L’Autoritat de Transport Metropolità de València comptarà amb patrimoni propi, integrat pel conjunt de béns i drets que li siguen adscrits per la Generalitat o per qualsevol altra Administració pública, així com els que, per qualsevol títol, puga adquirir.
11. El pressupost de l’organisme formarà part dels pressupostos de la Generalitat. La seua liquidació formarà part del Compte General de la Generalitat.
El règim pressupostari, economicofinancer, de comptabilitat i de control serà l’establit per als organismes autònoms en la normativa reguladora de la hisenda pública de la Generalitat.
12. L’Autoritat de Transport Metropolità de València podrà comptar amb personal funcionari i laboral en els termes de la legislació sobre empleats públics. La cobertura dels seus llocs de treball es realitzarà de conformitat amb el que estableix la normativa d’aplicació en matèria d’hisenda i funció pública valenciana.
L’Autoritat de Transport Metropolità de València haurà d’elaborar una relació de llocs de treball (RLT) en el termini de sis mesos des de la seua creació en què es definesquen el nombre, la naturalesa, la valoració i el sistema de provisió dels llocs de treball necessaris basat en els principis d’igualtat, mèrit i capacitat. Per a la provisió de llocs en què hi haja similitud de funcions amb les exercides pel personal laboral provinent de l’extinta Agència Valenciana de Mobilitat, actualment adscrit a l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE), aquest personal passarà a prestar els serveis amb idèntica condició en l’Autoritat de Transport Metropolità de València, en els termes de la seua RLT i la legislació en matèria de funció pública valenciana.

13. Es faculta el Consell perquè aprove el Reglament de l’Autoritat Pública de Transport Metropolità de València, on s’establirà la forma i el moment d’assumpció progressiva de les seues competències.CAPÍTOL XXIX
De la modificació de la Llei 2/2015, de 2 d’abril,
de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana

Article 91
Es modifica l’article 10 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:Article 10. Portal de Transparència
1. En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms, la publicació de la informació detallada en l’article 9 es realitzarà a través d’un Portal de Transparència. L’adscripció orgànica i funcional i els requeriments tècnics i organitzatius del portal mencionat es desplegaran reglamentàriament.
2. La resta d’ens del sector públic instrumental de la Generalitat articularan mecanismes de col·laboració o sindicació de continguts per a complir les previsions d’aquesta llei.
3. La resta d’entitats compreses en l’article 2 garantiran la publicació de la informació detallada en l’article 9 mitjançant les seues pàgines web, sense perjudici de les mesures de col·laboració interadministrativa que puguen acordar.

Article 92
Es modifica l’apartat 3 de l’article 41 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, que queda amb la redacció següent:


Article 41. Elecció dels integrants del Consell
3. La condició de membre del Consell, en qualsevol de les seues comissions, no exigeix dedicació exclusiva ni donarà dret a remuneració, amb l’excepció de la percepció de dietes i indemnitzacions.


CAPÍTOL XXX
De la modificació de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana

Article 93
Es modifica l’annex I de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, pel qual s’estableixen els cossos i les escales que es creen:

Administració general:
Cos: Superior de gestió d’Administració general de l’Administració de la Generalitat. A2– 01
Requisits: Títol universitari d’enginyeria tècnica, diplomatura universitària, títol d’arquitectura tècnica o equivalent, o bé títol universitari oficial de grau.
Grup/subgrup professional: A2
Escala: A2-01-01. Tècnic superior d’administració general de la Generalitat Valenciana.
Requisits: Títol universitari d’enginyeria tècnica, diplomatura universitària, títol d’arquitectura tècnica o equivalent, o bé títol universitari oficial de grau.
Funcions: Donar suport i col·laborar en les tasques administratives de programació, estudi, proposta, coordinació, gestió, control, inspecció i assessorament, comuns a l’activitat administrativa.
Escala: A2-01-02. Orientació laboral per a l’ocupació.
Requisits: Títol universitari d’enginyeria tècnica, diplomatura universitària, títol d’arquitectura tècnica o equivalent, o bé títol universitari oficial de grau.
Funcions: Activitats d’organització, tramitació i impuls de les actuacions en matèria d’orientació laboral per a l’ocupació.CAPÍTOL XXXI
De la modificació de la Llei 5/2013, de 23 de desembre,
de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera,
i d’organització de la Generalitat

Article 94
Es modifica el punt 9 de l’article 171 de Llei 5/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat, que queda redactat de la manera següent:
9. Els deutes i les obligacions que l’Institut Valencià de Finances contraga enfront de tercers per a la captació de fons, així com la resta de les obligacions patrimonials contretes en l’exercici de les seues funcions, gaudiran de la garantia personal de la Generalitat. Aquesta garantia té el caràcter d’explícita, irrevocable, incondicional, solidària i directa. Per tant, en cas d’incompliment per part de l’institut de les responsabilitats pecuniàries que per tots els conceptes estan causades per les dites obligacions, aquestes seran directament exigibles a la Generalitat.CAPÍTOL XXXII
De la modificació de la Llei 5/2014, de 25 de juliol,
de la Generalitat, d’ordenació del territori, urbanisme
i paisatge de la Comunitat Valenciana

Article 95
Es modifica l’article 107 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:

Article 107. Ocupació directa
1. S’entén per ocupació directa l’obtenció de terrenys afectes pel planejament a dotacions públiques, mitjançant el reconeixement al seu titular del dret a integrar-se en una unitat d’execució amb excés d’aprofitament real. L’ocupació directa requerirà la determinació prèvia per l’Administració actuant dels aprofitaments urbanístics susceptibles d’adquisició pel titular del terreny que cal ocupar i de la unitat d’execució en què, per excedir l’aprofitament real de l’apropiable pel conjunt de propietaris inicialment inclosos en aquesta, hagen de fer-se efectius aquests aprofitaments.
2. L’aplicació d’aquesta modalitat d’obtenció de terrenys dotacionals haurà d’ajustar-se al procediment que es determine en la legislació urbanística, amb respecte, en tot cas, de les regles següents:
a) Es publicarà la relació de terrenys i propietaris afectats, aprofitaments urbanístics corresponents a cadascun d’aquests i unitat o unitats d’execució on hauran de fer-se efectius els seus drets, i es notificarà als propietaris afectats l’ocupació prevista i les altres circumstàncies concurrents.
b) El propietari disposarà d’un termini de dos mesos des de l’anterior notificació per a efectuar una contraoferta per a la cessió pactada del sòl, a través d’una compensació econòmica o la seua integració en unitat d’execució o en condicions diferents de les ofertes per l’Administració.
c) L’ocupació només podrà dur-se a terme transcorregut el termini de dos mesos des de la notificació. En l’expedient haurà d’acreditar-se per l’Administració l’intent efectiu d’arribar a un acord amb el propietari que haja efectuat contraoferta justificant la causa que impedeix la seua acceptació. L’ocupació implicarà l’alçament d’acta en què es farà constar, almenys:
1r. Lloc i data de l’atorgament i determinació de l’administració actuant
2n. Identificació dels titulars dels terrenys ocupats i situació registral d’aquests
3r. Superfície ocupada i aprofitaments urbanístics que els corresponguen
4t. Unitat d’execució on es faran efectius els dits aprofitaments

d) S’entendran les actuacions amb el Ministeri Fiscal en el cas de propietaris desconeguts, no compareixents, incapacitats sense persona que els represente o quan es tracte de propietat litigiosa.
e) L’òrgan actuant expedirà, a favor de cadascun dels propietaris dels terrenys ocupats, certificació dels aspectes assenyalats en la regla b anterior. Una còpia de la certificació esmentada, acompanyada del pla corresponent, es trametrà al Registre de la Propietat per a inscriure la superfície ocupada a favor de l’administració en els termes establerts reglamentàriament.
f) Simultàniament a la inscripció a què es refereix la regla anterior, s’obrirà foli registral independent a l’aprofitament urbanístic corresponent a la finca ocupada segons la certificació, i al dit foli es traslladaran les inscripcions de domini i la resta de drets reals vigents sobre la finca amb anterioritat a l’ocupació.

Article 96
Es modifica l’apartat 1 de l’article 148 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat:
On diu:
1. Les xarxes de serveis (aigua, gas, electricitat, telefonia, cable òptic i altres d’anàlogues) construïdes per gestió de l’urbanitzador i sufragades pels propietaris se cediran en els termes establerts en la legislació sectorial aplicable, sense perjudici del dret a reintegrar les despeses d’instal·lació de les xarxes de serveis amb càrrec a les empreses prestadores, en els termes que preveu aquesta legislació,
Ha de dir:
1. Les xarxes de servei (aigua, gas, electricitat, telefonia, cable òptic i altres d’anàlogues) construïdes per gestió de l’urbanitzador i sufragades pels propietaris se cediran a l’ajuntament en els termes establerts en la legislació sectorial aplicable.
L’ajuntament optarà bé per la gestió directa d’aquests serveis o bé per la seua assignació a les empreses subministradores amb el reintegrament previ de les despeses d’instal·lació de les xarxes de servei amb càrrec a les seues empreses prestadores, en els termes que preveu aquesta legislació.

Article 97
Es modifica l’article 182 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat
U. Cal modificar el títol de l’article 182:
On diu: Ordres d’execució d’obres de conservació i d’obres d’intervenció,
Ha de dir: Ordres d’execució d’obres de conservació i d’obres d’intervenció i expropiació dels immobles que incomplesquen aquestes ordres.
Dos. Cal modificar l’apartat 1 de la lletra a de l’article 182 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat:
On diu: a) Dictar les mencionades ordres d’execució d’obres de reparació, conservació i rehabilitació dels edificis deteriorats o que estiguen en condicions deficients per a ser utilitzats,
Ha de dir: a) Dictar les mencionades ordres d’execució d’obres de reparació, conservació i rehabilitació dels edificis deteriorats i dels immobles que estiguen en condicions deficients per a ser utilitzats.

Tres. Cal afegir dos paràgrafs nous a l’apartat 5 de la lletra a de l’article 182 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat:
En compliment de la funció social de la propietat, si el propietari fera cas omís de dos requeriments consecutius de l’administració, l’alcalde quedarà habilitat per a acordar la declaració d’utilitat pública o interès social de l’immoble i iniciar el procediment de la seua expropiació.
La propietat serà restituïda en el seu dret quan el titular d’aquesta, després d’acreditar el seu títol, sol·licite la llicència municipal pertinent en el cas d’edificació o rehabilitació i haja satisfet les despeses generades por l’execució subsidiària, en el cas que aquesta haja estat duta a terme per l’Administració.

Article 98
S’afegeix un nou apartat e al punt 2 de l’article 202 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:

e) Els usos i els aprofitaments en el medi rural relatius a les activitats agràries complementàries següents:
1. Allotjament de turisme rural, d’acord amb les determinacions de la legislació sectorial, sempre que l’ordenació del sòl no urbanitzable estiga adaptada a aquesta llei, amb informe previ favorable de les conselleries competents en turisme i urbanisme.
2. Cellers d’elaboració de vi i almàsseres, en municipis que no disposen de sòl urbà susceptible d’albergar l’activitat, sempre que l’ordenació del sòl no urbanitzable estiga adaptada a aquesta llei, amb informe previ favorable de les conselleries competents en agricultura i urbanisme.
3. Activitats artesanals agroalimentàries, inclosos cellers i almàsseres, per a la transformació de matèries produïdes en l’explotació de titularitat del sol·licitant, quan procedesca almenys el 50 % de la matèria transformada de la pròpia explotació, amb l’informe previ favorable de les conselleries competents en matèria d’agricultura i urbanisme. S’ha d’acreditar que els terrenys no formen part de la infraestructura verda de la Comunitat Valenciana. La parcel·la haurà de tenir una superfície mínima de mitja hectàrea, o una parcel·la resultant de la vinculació d’una superfície mínima igual (5.000 m²) o superior de l’explotació del titular i, en tot cas, amb el 70 % lliure d’edificació i ocupació, dedicat a l’ús agrari o forestal efectiu. La superfície edificable serà l’estrictament indispensable que es justifique per al desenvolupament de l’activitat sol·licitada fonamentada en una memòria justificativa d’aquesta, signada pel tècnic competent i visada per un col·legi professional.

Article 99
S’afegeix una disposició transitòria nova, amb la redacció següent:


Onzena
A partir de l’entrada en vigor de la present llei, el còmput dels terminis per a advertir a l’Administració competent perquè presente el full d’apreci corresponent i perquè s’adrece al jurat provincial d’expropiació per a fixar el preu just establert per l’article 104.1 i 104.2 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana, resten suspesos fins al 31 de desembre de 2018.


CAPÍTOL XXXIII
De la modificació de la Llei 8/2016, de 28 d’octubre,
de la Generalitat, d’incompatibilitats i conflictes d’interessos de persones amb càrrec públic no electes

Article 100
Cal modificar l’apartat 1 de l’article 3 de la Llei 8/2016, de 28 d’octubre, de la Generalitat, d’Incompatibilitats i Conflictes d’Interessos de Persones amb Càrrec Públic No Electes, que queda redactat de la següent manera:

Article 3. Règim de dedicació
1. L’exercici d’un alt càrrec, quan siga amb caràcter remunerat, haurà de desenvolupar-se en el règim de dedicació absoluta i exclusiva. És incompatible amb el desenvolupament, per si mateix o mitjançant substitució, de qualsevol altre càrrec, professió o activitat, públics o privats, per compte propi o d’altri, retribuïts mitjançant sou, aranzel, participació o qualsevol altra forma especial, amb les excepcions establertes en aquesta llei.

Article 101
Cal modificar l’article 11 de la Llei 8/2016, de 28 d’octubre, de la Generalitat, d’Incompatibilitats i Conflictes d’Interessos de Persones amb Càrrec Públic No Electes, que queda redactat de la següent manera:


Article 11. Personal
El personal adscrit a l’Oficina de Control de Conflictes d’Interessos serà en tot cas personal funcionari de carrera, i la provisió ordinària dels llocs de treball adscrits al servei es farà, sempre, per concurs de mèrits a través de la convocatòria pública en el DOGV.CAPÍTOL XXXIV
De la modificació de la Llei 6/2016, de 15 de juliol, de la Generalitat, del servei públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic,
de titularitat de la Generalitat

Article 102
Es modifica el punt 2 de l’article 19 de la Llei 6/2016, de 15 de juliol, de la Generalitat, del Servei Públic de Radiodifusió i Televisió d’Àmbit Autonòmic, de Titularitat de la Generalitat, suprimint el paràgraf final, i la redacció queda de la manera següent:
2. El nomenament, el cessament i també la substitució temporal en el supòsit de vacant, ja siga definitiva o temporal, correspondrà al consell rector a proposta de la presidència, de conformitat amb el que hi ha previst en el seu reglament orgànic.

Article 103
Es modifica del punt 2 de l’article 21 de la Llei 6/2016, de 15 de juliol, de la Generalitat, del Servei Públic de Radiodifusió i Televisió d’Àmbit Autonòmic, de Titularitat de la Generalitat, suprimint el paràgraf final, i la redacció queda de la manera següent:

2. El nomenament, el cessament o la substitució, definitiva o temporal, correspondrà al consell rector a proposta de la presidència, de conformitat amb el que hi ha previst en el seu reglament orgànic.

Article 104
De la modificació del punt 2 de l’article 46 de la Llei 6/2016, de 15 de juliol, de la Generalitat, del Servei Públic de Radiodifusió i Televisió d’Àmbit Autonòmic, de Titularitat de la Generalitat, que queda redactat de la forma següent:
2. El personal al servei de la corporació tindrà naturalesa laboral, sense perjudici que hi puga ser adscrit personal funcionari de la Generalitat en els termes prevists en la normativa valenciana de funció pública. El personal de les societats que depenguen de la corporació tindrà naturalesa laboral.

Article 105
De la modificació del punt 3 de l’article 49 de la Llei 6/2016, de 15 de juliol, de la Generalitat, del Servei Públic de Radiodifusió i Televisió d’Àmbit Autonòmic, de Titularitat de la Generalitat, que queda redactat de la forma següent:
3. La provisió del lloc d’intervenció es farà entre funcionaris de carrera del cos superior d’interventors i auditors de la Generalitat preferentment o, si no n’hi ha, entre cossos semblants d’altres administracions públiques.


CAPÍTOL XXXV
De modificació de la Llei 2/2011, de 22 de març,
de la Generalitat, de l’esport i l’activitat física
de la Comunitat Valenciana

Article 106
Cal modificar el text de l’article 65.3 de la Llei 2/2011, de l’Esport i l’Activitat Física, pel text següent:
3. La Presidència és l’òrgan executiu de la federació, exerceix la representació legal, presideix els òrgans de representació i govern, i n’executa els acords. Serà elegida per mitjà de sufragi universal, personal, lliure, igual, directe, secret i presencial per les persones membres de l’assemblea general i entre elles, cada quatre anys. En cap cas, la presidència d’una federació es podrà compaginar amb la presidència d’un club. El nombre de mandats consecutius d’una persona al front d’una federació serà, com a màxim, de tres.

Article 107
Cal modificar el text de l’article 65.4 de la Llei 2/2011, de l’Esport i l’Activitat Física, pel text següent:
4. La Junta Directiva és l’òrgan col·legiat de gestió de la federació. Totes les persones membres de la Junta Directiva seran elegides per l’assemblea.
Així mateix, s’articularan les mesures necessàries perquè en la composició de la Junta Directiva hi haja present almenys un 40 % de cada sexe.CAPÍTOL XXXVI
De modificació de la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre protecció dels animals de companyia

Article 108
Cal modificar el apartats d, e i g de l’article 4 de la Llei 4/1994, sobre Protecció dels Animals de Companyia, de la manera següent:

d) Mantenir-los lligats o engabiats en instal·lacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari o inadequades per a la pràctica de les cures i l’atenció necessàries d’acord amb les seues necessitats etològiques, segons raça i espècie.
e) Practicar-los mutilacions, llevat de les realitzades per professionals veterinaris en casos de necessitat justificada. En cap cas es considerarà causa justificada l’estètica.
g) Exhibir animals en aparadors comercials, fer donació d’animals com a premi, reclam publicitari, recompensa o regal de compensació per altres adquisicions de naturalesa distinta a la transacció onerosa d’animals.


DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. De la modificació de la denominació de les «Agències de Mediació per a la Integració i Convivència Social (AMICS)», que passen a denominar-se «Oficines d’Atenció a Persones Migrades» (OAPMI)
Amb efectes d’1 de gener de 2017, les «Agències de Mediació per a la Integració i Convivència Social (AMICS)» creades per Llei 15/2008, de 5 de desembre, de la Generalitat, d’Integració de les Persones Immigrants de la Comunitat Valenciana, i desplegades per Decret 93/2009, de 10 de juliol, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 15/2008, de 5 de desembre, de la Generalitat, d’Integració de les Persones Immigrants a la Comunitat Valenciana, passen a denominar-se «Oficines d’Atenció a Persones Migrades» (OAPMI).

Segona. Excepció de l’obligació de facturació electrònica
Fins que es produïsca el desplegament reglamentari a què es refereix el paràgraf tercer de l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, quedaran excloses de l’obligació de facturació electrònica les factures de proveïdors de béns i serveis de la Generalitat l’import de les quals no supere els 3.000 euros.

Tercera. Ajudes públiques, subvencions i finançament que es puguen reconéixer per ajustar-se al que estableixen els plans estatals d’habitatge 2005-2008 i 2009-2012 i el pla autonòmic 2004-2007
1. Es declaren degudament atorgades aquelles ajudes públiques, subvencions i finançament que, si és el cas, puga reconéixer per ajustar-se al que estableixen els plans estatals d’habitatge 2005-2008 i 2009-2012 i el pla autonòmic 2004-2007, la Direcció General d’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, que hagen sigut tramitades tant en l’àmbit dels plans estatals i autonòmics d’habitatge, sòl i rehabilitació, com l’àmbit d’acords específics interadministratius, i en què s’haja iniciat la seua gestió a l’empara d’allò que regulen els plans referits, ja siga per part de la Direcció General d’Habitatge i Projectes Urbans de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge com per part de la Direcció General d’Obres Públiques, Projectes Urbans i Habitatge de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient.
2. Aquests actes tindran la consideració de compromisos degudament adquirits als efectes previstos en l’article 39. 5.c de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

Quarta. Urgent ocupació de terrenys per actuacions derivades del II Pla director de Sanejament i Depuració i altres obres de la Comunitat Valenciana
Es declara la necessitat urgent d’ocupació dels béns i drets afectats d’expropiació forçosa, ocupació temporal, o imposició de servituds, com a conseqüència de l’execució de les obres que a continuació s’expressen, derivades del II Pla director de Sanejament i Depuració i altres obres, de la Comunitat Valenciana:
Aielo de Malferit-Castelló de Rugat. Nova EDAR. (València)
Alcoi. Obres d’acabats de l’EDAR d’Alcoi (Alacant).
Almisserà. Reforma EDAR Almisserà-Lloc Nou Sant Jeroni. (València).
Alzira. Telecomandament Sistema Abastiment a la Ribera. (València).
Banyeres de Mariola. Reforma EDAR. (Alacant).
Bèlgida. Reforma EDAR. (València).
Benidorm. Adequació E.B. I Impulsions Benidorm-L’Alfàs del Pi. (Alacant).
Bugarra. Reforma EDAR. (València).
Canals. Substitució Col·lectors Aeris. (València).
Orihuela. Millora del Sistema de Sanejament Orihuela-Costa. (Alacant).
Paterna. Actuacions en la Xarxa de Col·lectors Generals. (València).
Paterna. Reparació Conducció Reutilització Aigües Depurades. (València).
Polinyà del Xúquer. Renovació del Col·lector de Benicull. (València).
Sant Joanet-Senyera. Obres de Connexió a EDAR d’Alzira-Carcaixent. (València).
Simat de La Valldigna. Reforma EDAR Pla de Corrals. (València).
Teulada. Millora Col·lectors Influents EDAR Moraira. (Alacant).
València. Millores de l’EDAR de Pinedo 1. (València).
Villena. Reforma EDAR. (Alacant).
Xixona. Reposició Talussos en EDAR. (Alacant).
Yátova-Macastre. Col·lectors per a connexió a EDAR Buñol-Alborache (València).
Totes elles, tant si es realitzen per la Generalitat, com per entitats habilitades com a beneficiàries d’expropiacions i per entitats locals.


Cinquena. Expropiacions derivades de noves actuacions en infraestructures públiques
Es declara la necessitat urgent d’ocupació dels béns i drets afectats d’expropiació forçosa com a conseqüència de l’execució de les obres que a continuació s’expressen:
Electrificació L9 FGV-Alacant: Benidorm-Intermodal.
Anell Verd-Tram Sud.
Anell Verd-Tram Nord.
Protecció Acústica carreteres Zona Nord. Primeres Actuacions.
Protecció Acústica carreteres Zona Centre. Primeres Actuacions.
Protecció Acústica carreteres Zona Sud. Primeres Actuacions.
Nou Baixador FGV València la Vella a Riba-roja.
Nou pont sobre barranc Chiva, accés a Torrent.
Millora de la seguretat viària carretera CV-141, tram PK 3,0 a 4,3 Peníscola.
Millora seguretat viària dels accessos a Foios i Meliana
Millora seguretat viària de la carretera CV-865.
Tram PK 8+475 al PK 9+835. Elx-Santa Pola.
Millora seguretat viària de la carretera CV-95. Accés aquest a San Miguel de Salinas.
Millora seguretat viària de l’accés a Túejar, intersecció CV-35 i CV-390.
Construcció rotonda intersecció C/ Torrefiel i C/ Dos de maig, Ontinyent.
Construcció de rotonda en la CV-50 d’accés a Carlet pel nord.
Construcció de rotonda en el Camí de la Creueta, a Algemesí.
Construcció de glorieta en la CV-686, en l’accés a la urbanització Monterrey de Real de Gandia.
Construcció de l’accés nord a Bellús, des de la N-340.

Sisena. De la creació de les places d’orientadors laborals per a l’ocupació POLP.2008
El Consell, durant l’exercici 2017, adoptarà les mesures necessàries en l’àmbit de la funció pública, pressupostària i administrativa per a la creació de 120 llocs de treball d’orientadors laborals per a l’ocupació.

El personal funcionari interí pertanyent al programa POLP2008 que actualment exerceix aquestes funcions, s’incorporarà a aquestes places, sense solució de continuïtat, en qualitat de funcionàries i funcionaris interins.

Setena. Efectes del que disposen els articles 75, 76 i 77 de la present llei
S’estableix un període transitori de tres exercicis pressupostaris, a comptar des de l’1 de gener de 2017, d’implantació progressiva de les condicions retributives del personal docent investigador de les universitats públiques valencianes, d’acord amb el que s’ha fixat en els articles 75, 76 i 77 de la present llei.
L’aplicació es realitzarà amb caràcter homogeni per al conjunt de les universitats públiques valencianes, i d’acord amb les disponibilitats pressupostàries de cada un dels exercicis econòmics i, en tot cas, previ informe favorable de les conselleries amb competències en matèria d’universitats i d’hisenda.


DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. Règim transitori del procediment d’autorització de centres sanitaris de la Comunitat Valenciana per a la pràctica d’activitats d’extracció i trasplantament d’òrgans, teixits i cèl·lules
En els procediments iniciats abans de l’entrada en vigor del que disposa l’article 80 d’aquesta llei, no els serà aplicable aquesta i es regiran per la normativa anterior.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Normativa que es deroga
Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o d’un rang inferior que s’oposen a la present llei i, en particular, les següents:
– L’article 26 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.

– La disposició transitòria tercera de Llei 7/2011, d’1 d’abril, de la Generalitat, dels Serveis de Prevenció, Extinció d’incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana.
– La disposició addicional tercera, apartat segon, de la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d’Organització de la Generalitat.
– L’article 100 de la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d’Organització de la Generalitat.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Habilitacions normatives
S’autoritza el Consell per a dictar totes les disposicions que siguen necessàries per al desplegament del que preveu aquesta llei.
En particular s’habilita el Consell perquè, mitjançant un decret legislatiu abans del 31 de desembre de 2017, procedisca a la refosa de la llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l’IRPF i restants tributs cedits, i les seues modificacions posteriors, en un sol text articulat.

Segona. Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2017.

Per tant, ordene que tots els ciutadans i totes les ciutadanes, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.

València, 29 de desembre de 2016

El president de la Generalitat
ximo Puig i Ferrer

linea
Mapa web