Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

RESOLUCIÓ de 3 d'agost de 2010, del conseller de Solidaritat i Ciutadania, per la qual es convoca el Premi Valencià a la Solidaritat i el Voluntariat corresponent a l'edició de l'any 2010. [2010/9350]

(DOGV núm. 6345 de 01.09.2010) Ref. Base de dades 009585/2010

RESOLUCIÓ de 3 d'agost de 2010, del conseller de Solidaritat i Ciutadania, per la qual es convoca el Premi Valencià a la Solidaritat i el Voluntariat corresponent a l'edició de l'any 2010. [2010/9350]
L'Assemblea General de l'Organització de les Nacions Unides, a través de diverses resolucions, ha instat els Governs a adoptar mesures perquè, mitjançant la conscienciació, es pose en relleu la important contribució del servici voluntari, i estimular, d'esta manera, la població a participar en accions de voluntariat, com també que, pels poders públics es reconega més l'acció voluntària.
Amb l'objectiu explícit de posar en relleu la important contribució social del servici voluntari, el Consell va promulgar el Decret 159/2001, de 15 d'octubre, pel qual es va crear el Premi Valencià a la Solidaritat i el Voluntariat, com a reconeixement manifest de l'aportació de les organitzacions de voluntariat a la construcció d'una societat més justa i solidària.
Mitjançant el Decret 107/2008, de 18 de juliol, del Consell, es va redactar novament l'esmentada norma, i es va estendre la concessió del Premi a les persones voluntàries que, a través de les diverses entitats, duen a terme les accions d'este tipus i es va atribuir la competència per a la seua convocatòria a la conselleria competent en matèria de participació ciutadana, que actualment està assignada a la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania en virtut del Decret 198/2009, de 6 de novembre, del Consell que establix la nova estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, i del Decret 91/2010, de 21 de maig, del Consell, que aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania.
A través del Decret 40/2009, de 13 de març, del Consell s'ha aprovat el Reglament que desplega la Llei 4/2001, de 19 de juny, de la Generalitat, del Voluntariat, en el qual s'ha inclòs, a fi de pal·liar la dispersió normativa en matèria de voluntariat, la regulació del Premi Valencià a la Solidaritat i el Voluntariat, i s'han introduït modificacions sobre els àmbits del voluntariat en què s'atorga el premi.
En virtut d'allò que s'ha exposat, resolc:
Article 1. Convocatòria
Es convoca l'edició del Premi Valencià a la Solidaritat i el Voluntariat corresponent a l'any 2010, segons el que disposa l'article 36 del Decret 40/2009, de 13 de març, del Consell pel qual s'aprova el reglament que desenrotlla la Llei 4/2001, de 19 de juny, de la Generalitat, del Voluntariat.
Article 2. Requisits
D'acord amb el que disposa l'article 38 del Decret 40/2009, de 13 de març, del Consell, podran concórrer al premi totes aquelles organitzacions sense ànim de lucre que, estant legalment constituïdes, tinguen personalitat jurídica pròpia i els membres de les quals participen per la seua pròpia voluntat en l'acció social i les persones físiques que realitzen tasques de voluntariat i que, en ambdós casos, desenrotllen activitats i programes d'interés general que comporten un compromís a favor de la societat o de la persona, de caràcter cívic, social, cultural, educatiu, integrador, de cooperació al desenrotllament, científic, esportiu, de defensa i protecció del medi ambient, de protecció civil o qualsevol altre de naturalesa anàloga.
Les entitats de voluntariat que adopten la forma jurídica d'associació o fundació hauran d'estar inscrites en el Registre d'Entitats de Voluntariat.
La concurrència al Premi vindrà determinada per haver-se distingit al llarg de l'any per les seues activitats en algun dels àmbits següents:
a) Voluntariat social
b) Voluntariat d'integració
c) Voluntariat cultural i educatiu
d) Voluntariat mediambiental
e) Voluntariat d'emergències
f) Voluntariat de cooperació internacional
Article 3. Modalitats i contingut dels premis
Es concediran sis premis, que consistiran en una placa commemorativa i un diploma acreditatiu de la Generalitat, per a cada un dels següents àmbits del voluntariat: social, d'integració, cultural i educatiu, mediambiental, d'emergències i de cooperació internacional, d'acord amb el que preveu l'article 37 del Decret 40/2009, de 13 de març, del Consell.
Estos premis es concediran a persones o entitats de trajectòria solidària acreditada, el treball dels quals haja destacat al llarg de l'any actual en la seua corresponent àrea d'activitat.
Article 4. Presentació de candidatures
De conformitat amb el que disposa l'article 39 del Decret 40/2009, de 13 de març, en tots els casos, la candidatura haurà d'estar avalada per una tercera institució o entitat, que haurà de ser la que sol·licite el Premi per a la seua entitat o persona candidata, i no podrà presentar candidatures en nom propi.
La sol·licitud a de constar d'una exposició raonada de motius pels quals la institució o entitat mentora considera la seua organització o persona candidata com a creditora al Premi per raó del treball global desenrotllat en el seu àmbit concret d'actuació, així com una memòria, l'extensió de la qual no ha de superar els cinc folis, presentada també en format CD, en la qual s'arreplegue l'acció concreta de les que s'han realitzat al llarg de l'any 2010 que es considera mereixedora del Premi. En el cas de tractar-se d'actuacions de caràcter plurianual, s'ha d'insistir en aquells aspectes destacables d'enguany que possibiliten una garantia en la continuïtat de l'acció.
Haurà de constar expressament l'àmbit concret a què presenten la candidatura.
Les candidatures es presentaran en el termini de 15 dies naturals, comptadors des de l'endemà a la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i s'han de dirigir a la Direcció General de Ciutadania i Integració de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania (Pl. Sant Nicolau, 2, 46001-Valencia). També podran presentar-se en els llocs previstos en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Article 5. Esmena
Si la sol·licitud no reunix els requisits i documents que s'assenyalen en estes bases, es requerirà a la persona interessada perquè, en el termini de deu dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, es considerarà desistida la seua petició i s'arxivarà sense més tràmit, d'acord amb l'article 71, apartat 1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Article 6. Jurat
Per a esta edició del Premi, de conformitat amb el que disposa l'article 40 del Decret 40/2009, de 13 de març, del Consell, el jurat estarà compost per:
President: Rafael Blasco Castany, conseller de Solidaritat i Ciutadania.
Vicepresidenta: Mabel Manglano de Mas-Latrie, directora general de Ciutadania i Integració.
Vocals:
En representació de la Plataforma Valenciana d'Entitats de Voluntariat Social:
Javier Edo Ausach
En representació de les entitats no governamentals que fan activitats de voluntariat en la Comunitat Valenciana:
Fernando del Rosario Romero
Concha Guillén Paredes
Ángel Vilanova Pareja
En representació, respectivament, de l'àmbit universitari, empresarial i del voluntariat, pels seus coneixements, activitats i altres mèrits en el camp de la solidaritat i del voluntariat:
Olga Gil Medrano
Francisco González Maciá
Aurora Cantó Romero
En representació de cada una de les conselleries competents en les matèries pròpies de les categories del Premi relacionades en l'article 37 de l'esmentat Decret, els quals participaran, exclusivament, en les votacions del premi l'àmbit de les quals els competisca:
Pilar Albert Guerola, directora general d'Acció Social i Majors de la Conselleria de Benestar Social.
Josep Maria Felip i Sardà, director general d'Immigració i Cooperació al Desenrotllament de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania.
M. Ángeles Centeno Centeno, directora general de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda.
Paz Olmos Peris, directora general de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura i Esport.
Sofía Bellés Ramos, directora general d'Innovació Tecnològica Educativa de la Conselleria d'Educació.
Irene Rodríguez Rodrigo, directora general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Emergències de la Conselleria de Governació.
Secretària: Isabel Zafrilla López, cap d'Àrea de la Direcció General de Ciutadania i Integració, que actuarà amb veu però sense vot.
Article 7. Atribucions del Jurat
1. El jurat, després de la valoració i anàlisi de les candidatures, emetrà un veredicte vinculant, que elevarà el conseller de Solidaritat i Ciutadania.
2. El jurat podrà declarar desert el Premi en qualsevol de les seues categories i atorgar-lo a qualsevol candidatura d'un altre àmbit que al seu parer fóra mereixedora del Premi.
3. Així mateix, el jurat gaudirà de la facultat de resoldre dels dubtes respecte a la interpretació d'estes bases i les seues decisions seran inapel·lables.
Article 8. Adjudicació
1. El conseller de Solidaritat i Ciutadania resoldrà esta convocatòria segons el veredicte vinculant del jurat. El termini màxim per a dictar una resolució finalitzarà el dia anterior a l'entrega del Premi.
La resolució de la convocatòria serà publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
2. Es realitzarà un acte públic per a la concessió del Premi Valencià a la Solidaritat i el Voluntariat, amb motiu de la celebració del Dia Internacional del Voluntariat, que es commemora cada 5 de desembre, com a mitjà de difusió i reconeixement social de la labor realitzada per les persones físiques i entitats premiades.
Article 9. Acceptació de les bases
La participació en esta convocatòria implica l'acceptació de totes les bases i d'allò que determine el jurat.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza al conseller de Solidaritat i Ciutadania a dictar totes les instruccions que siguen necessàries per al compliment i desenrotllament de la present resolució.
Segona
Contra esta resolució que posa fi a la via administrativa es podrà interposar, potestativament, recurs de reposició davant del mateix òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seua publicació, o bé, recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la seua publicació. Tot això de conformitat amb el que establixen els articles 116 i 117 de la Llei 4/1999, de 13 de gener i en els articles 10 i 46 de la Llei 29/1198, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, sense perjuí que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.
València, 3 d'agost de 2010.- El conseller de Solidaritat i Ciutadania: Rafael Blasco Castany.

linea
Mapa web