Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

ORDE 7/2012, de 27 de setembre, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es regula el catàleg de procediments administratius de l'administració de la generalitat i el seu sector públic. [2012/9274]

(DOGV núm. 6880 de 11.10.2012) Ref. Base de dades 009316/2012

ORDE 7/2012, de 27 de setembre, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es regula el catàleg de procediments administratius de l'administració de la generalitat i el seu sector públic. [2012/9274]
PREÀMBUL

La simplificació de la gestió administrativa està fonamentalment orientada a la reducció de càrregues administratives a la ciutadania, amb la inclusió tant de les persones físiques com les jurídiques, en la seua relació amb les administracions públiques, i per això la Generalitat ha anat aplicant diverses mesures instrumentades per mitjà de plans estratègics o disposicions de caràcter normatiu.
Conjugant ambdós possibilitats, el Consell va aprovar el 19 de febrer de 2010 el Pla de Simplificació i Reducció de Càrregues Administratives 2010-2012 (Pla SIRCA), que conté una sèrie d'accions per a aconseguir la finalitat que ja s'enuncia en la mateixa denominació del pla.
Una de les que ja han sigut implantades va ser l'aprovació pel Consell del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.
Este decret conté mesures directes orientades a simplificar les relacions amb la ciutadania, però també recull altres de caràcter intern que establixen regles de funcionament en la gestió administrativa per a donar un millor servici. En este segon apartat se situa el catàleg de procediments administratius.
La pàgina web de la Generalitat, en la Guia Prop, oferix al públic la relació dels seus procediments administratius permanentment actualitzada, complint així el mandat que inclou l'article 42.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que es reitera en la disposició final primera de la Llei 3/2010, d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana.
L'article 9 del decret crea, formalment, el catàleg de procediments administratius, on s'han de recollir els procediments de caràcter extern de la Generalitat i el seu sector públic. Establix els aspectes generals més destacats i fixa uns requisits mínims, deixant la regulació en detall al seu desplegament per mitjà d'una orde de la conselleria competent en matèria d'informació a la ciutadania.

La Conselleria d'Hisenda i Administració Pública és la competent en esta matèria, d'acord amb el que disposa el Decret 119/2011, de 9 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el seu reglament orgànic i funcional, competència que exercix per mitjà de la Secretaria Autonòmica d'Administració Pública, com a òrgan superior, i de la Subdirecció General d'Atenció al Ciutadà, Qualitat i Inspecció de Servicis com a unitat de nivell administratiu.
El contingut de l'orde recull un primer grup d'articles referits als aspectes generals, com són l'objecte, l'àmbit, la distribució de competències i la utilització de mitjans electrònics en les comunicacions.

Un segon grup el formen els articles que regulen el catàleg, on s'inclou una definició de procediment administratiu basada en el concepte tradicional de la legislació administrativa. A continuació es tracten els aspectes procedimentals i, finalment, es recullen les disposicions comunes d'este tipus de normes.
Per tot el que s'ha exposat, fent ús de la facultat que em conferix l'article 28.e de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l'article 9 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, amb els tràmits previs que establix el Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat, incloent-hi l'audiència a la Presidència i les conselleries, i amb l'informe favorable de l'Advocacia de la Generalitat,ORDENE

Article 1. Objecte
L'objecte d'esta orde és regular el catàleg de procediments administratius de la Generalitat i el seu sector públic, on s'inclouran tots els procediments administratius de caràcter extern, és a dir, els que van dirigits a altres institucions públiques, a les empreses i a les persones físiques. Igualment, es regula la tramitació de les incidències que es puguen generar en la seua gestió.

Article 2. Àmbit
El que disposa esta orde serà aplicable a la totalitat de departaments de l'administració de la Generalitat i el seu sector públic. A estos efectes, tindran la consideració de sector públic les entitats autònomes i les entitats de dret públic de la Generalitat.

Article 3. Assignació de competències
La funció executiva de la gestió de les matèries regulades en esta orde correspondrà a l'òrgan superior o directiu que tinga directament atribuïda la competència d'atenció a la ciutadania, que serà designat com a l'òrgan competent.
Per la seua banda, la tramitació material correspondrà a la unitat de nivell administratiu que tinga encomanada la funció esmentada, que, d'ara en avant, serà identificada com a la unitat administrativa competent.

Article 4. Mitjans de comunicacions
D'acord amb el que establix l'article 8 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, les comunicacions necessàries per a la tramitació de les activitats que es deriven del que disposa esta orde es faran, preferentment, per mitjans electrònics.

Article 5. El procediment administratiu
S'entén per procediment administratiu la pluralitat d'actes seqüencials relacionats entre si que constituïxen la via formal per mitjà de la qual es materialitza l'actuació de l'administració per a la consecució d'un fi determinat.
Per procediment administratiu extern, aquell que afecta la ciutadania, ja siguen persones físiques o jurídiques; no estan inclosos en este catàleg, per això, els procediments de gestió interna de les organitzacions.

Article 6. Publicació del catàleg de procediments administratius
El catàleg de procediments administratius de la Generalitat i el seu sector públic es publicarà en la Guia PROP, o apartat que la puga substituir corresponent a la pàgina web de la Generalitat, i es mantindrà accessible, de manera gratuïta, per a la ciutadania.

Article 7. Altes en el catàleg i modificació de dades. Iniciació
1. Les subsecretaries de les distintes conselleries, o els òrgans equivalents en les restants organitzacions afectades per esta orde, designaran una persona o persones com a responsables de realitzar les tasques a què es referix esta norma, cosa que es notificarà a la unitat administrativa competent als efectes de l'autorització per a accedir als procediments recollits en el Gestor Únic de Continguts (GUC) que afecten la seua conselleria o l'organització de què es tracte.
Les persones designades rebran un curs específic de formació sobre el procediment que cal seguir per a la gestió del catàleg, que serà organitzat per la unitat administrativa esmentada.
2. Els apartats que s'han d'introduir per a donar d'alta un procediment, amb text en castellà i valencià, són els següents:
a) Descripció.
b) Tramitació electrònica.
El contingut de les dades que s'han d'incloure en estos apartats es desglossa en el llistat que recull l'annex incorporat a esta orde.

L'aplicació assignarà automàticament a cada procediment el codi corresponent una vegada s'hagen introduït les dades del departament i el grup funcional de què es tracte.
3. Els formularis de sol·licitud associats als procediments s'han d'ajustar al que disposa el Manual de normalització de formularis de la Generalitat i el seu sector públic.
4. En els casos de modificació o actualització d'algun dels procediments que figuren en el catàleg, les dades que cal introduir seran únicament les que resulten afectades per la modificació o actualització de què es tracte, i s'aplicarà el mateix procediment establit per a les altes.

Les conselleries i les organitzacions restants han de mantindre permanentment actualitzades les dades que figuren en el catàleg referides als procediments que estiguen sota la seua responsabilitat.

Article 8. Tramitació
1. Una vegada introduïdes i revisades les dades per les persones autoritzades en les subsecretaries o els òrgans assimilats, la unitat administrativa competent comprovarà si reunixen els requisits establits en l'article anterior, i, en este cas, les validarà. En cas contrari, les rebutjarà, especificant quins són els motius.
2. La publicació del procediment administratiu en el GUC, en la pàgina web de la Generalitat, es produirà simultàniament o immediatament després de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) de l'acte administratiu o disposició normativa que el regule.
3. D'acord amb el que disposa el paràgraf segon de l'article 9 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, no es podrà remetre a publicar en el DOCV, o en el mitjà que haja sigut habilitat, cap acte administratiu ni disposició normativa que regule un procediment administratiu si este no ha sigut prèviament identificat, codificat i validat.

A este efecte, la persona o persones designades per la subsecretaria de la conselleria respectiva, o pels òrgans assimilats, remetran a la unitat administrativa competent, simultàniament a la remissió al DOCV perquè s'hi publique l'acte administratiu o disposició normativa, una comunicació que done compte d'este enviament, a fi que, una vegada es publique en el DOCV, ho siga també en el GUC.

Article 9. Baixes
La baixa d'un procediment se sol·licitarà per mitjà d'una comunicació a la unitat administrativa competent, la qual procedirà a anotar-la en el catàleg. Les baixes només podran donar-les les persones que exercisquen la funció validadora en la unitat administrativa competent.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA

Incidència econòmica en la dotació de gasto
La implementació i desplegament posterior d'esta orde no podrà tindre cap incidència en la dotació de tots i cada un dels capítols de gasto assignada a la conselleria competent en matèria d'administració pública, i en tot cas haurà de ser atés amb els mitjans personals i materials de la conselleria esmentada.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA

Sol·licituds en tramitació
El que disposa esta orde serà aplicable des del dia que entre en vigor a les sol·licituds que es tramiten. Aquelles que estiguen en tramitació seguiran les vies establides fins a la data esmentada.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA

Derogació normativa
Queden derogades les disposicions del mateix rang o d'un rang inferior en tot allò que s'oposen al que disposa esta orde.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Autorització
S'autoritza la persona que siga titular de l'òrgan superior o directiu de la conselleria que tinga directament atribuïda la competència per raó de la matèria, per a dictar les instruccions que estime necessàries o convenients per a aplicar el que disposa esta orde i, en concret, per a modificar, actualitzar o adaptar les dades recollides en l'annex que s'incorpora.

Segona. Entrada en vigor
Esta orde entrarà en vigor l'endemà del dia que es publique en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 27 de setembre de 2012

El conseller d'Hisenda i Administració Pública
JOSÉ MANUEL VELA BARGUESANNEX

Desglossament de les dades identificatives dels procediments

1. Descripció:
• Denominació del procediment.
• Denominació i codi funcional de l'òrgan.
• Objecte del procediment.
• Sol·licitants.
• Termini per a formular les sol·licituds.
• Lloc de presentació.
• Requisits per a formular la sol·licitud i per a la tramitació.
• Documentació que cal aportar.
• Taxes, si és el cas.
• Vigència del procediment (dada de caràcter intern perquè siga consultada als efectes d'informació).
• Responsables de 2n nivell: personal al servici de la Generalitat que puga resoldre possibles dubtes puntuals sobre el tràmit.
• Tipus d'actualització. Hi ha els següents:
- Nou procediment.
- Modificació substancial.
- Modificació formal.
- Obertura de termini.
- Tramitació electrònica.

2. Tramitació per mitjans electrònics:
• Informació sobre els requeriments necessaris per a poder realitzar la tramitació esmentada.
• Nivells de tramitació electrònica: Es definixen com al grau d'interacció amb l'òrgan gestor del procediment i es distingixen diversos nivells de prestació:
- Nivell d'informació (I): Tipus d'atenció a l'usuari que no comporta cap modificació en les bases de dades de l'òrgan gestor del procediment. Normalment es tracta de consultes per a la busca d'informació sobre els procediments administratius.
- Nivell de descàrrega de sol·licituds i documentació (T 1): es facilita la descàrrega dels formularis necessaris per a la realització del tràmit de què es tracta. En determinats casos s'acompanya d'un full informatiu amb les dades que l'òrgan gestor estima convenients.
- Nivell de registre electrònic (T 2): a més de permetre la descàrrega de formularis, es possibilita l'enviament o registre electrònic de les dades necessàries per a la tramitació de la petició.
- Nivell de tramitació electrònica (T 3): els sistemes informàtics permeten fer una transacció completa, és a dir, iniciar i completar la tramitació d'un procediment.

linea
Mapa web