Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, de concessió de subvencions per a l'organització d'activitats i projectes culturals i artístics. [2018/8893]

(DOGV núm. 8392 de 27.09.2018) Ref. Base de dades 008808/2018

RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, de concessió de subvencions per a l'organització d'activitats i projectes culturals i artístics. [2018/8893]
L’Ordre 35/2016, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV 7837, 26.07.2016), va aprovar les bases per a la concessió d’ajudes per al foment i el suport d’activitats culturals i artístiques.
La Resolució de 25 d’abril de 2018 (DOGV 8285, 02.05.2018) va convocar un concurs públic de concessió de subvencions per a l’organització d’activitats i projectes culturals i artístics.
L’objecte de les ajudes és contribuir a la promoció, difusió, disseny i organització d’activitats de promoció cultural i artística que hagen sigut realitzades entre el 31 d’octubre de 2017 i el 31 d’octubre de 2018.

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i d’esmena de deficiències, i instruïts els corresponents expedients, es va constituir la comissió tècnica d’avaluació el dia 30 de juliol de 2018, que va efectuar la valoració de les sol·licituds presentades i va proposar la distribució d’aquestes subvencions. A la vista del seu informe i de la proposta de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, resolc:

Primer
Concedir, de conformitat amb l’ordre que estableix les bases i la resolució de convocatòria, les subvencions a les entitats que apareixen relacionades en els annexos I (modalitat A), II (modalitat B), III (modalitat C) i IV (modalitat D), per la quantia que s’hi determina i per un import global de 647.528,28 euros, dels quals 354.113,51 euros corresponen a la modalitat A, 23.414,77 euros a la modalitat B, 120.000,00 euros a la modalitat C i 150.000,00 a la modalitat D. Els imports es finançaran a càrrec de la línia S6418000, programa 09.03.01.454.10.4, del pressupost de la Generalitat per a l’any 2018.
La quantitat adjudicada en la modalitat A és la suma de 257.528,28 euros, contemplats en la resolució de convocatòria per a aquesta modalitat, més 96.585,23 euros que van quedar sense adjudicar en la modalitat B.

Segon
Desestimar les sol·licituds que s’assenyalen en els annexos V i VI (modalitats A i B, respectivament), pels motius indicats en cada cas.


Tercer
Donar publicitat a les subvencions concedides en compliment de l’article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i d’acord amb l’article 9 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Quart
Aquestes subvencions estan acollides al règim de minimis establit en el Reglament (CE) número 1407/2013, de 18 de desembre de la Comissió (DOUE L 352/1, 24.12.2013), relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

Cinqué
El pagament de les subvencions es realitzarà una vegada executada i justificada l’activitat, d’acord amb la sol·licitud presentada; l’article 12 de l’Ordre 54/2016, de 19 de setembre; la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’hisenda pública i del sector públic instrumental i de subvencions, i aquesta resolució de concessió.

Sisé
L’incompliment de les finalitats de la subvenció o d’algun o dels supòsits contemplats en l’article 10 de les bases donarà lloc a la revocació de la concessió; a més, s’exigirà el reintegrament de les quantitats en cas que no s’efectue voluntàriament pel beneficiari, sense perjudici de les altres responsabilitats a què done lloc aquest incompliment.

D’acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 10, 14, 46 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, s’hi podrà interposar un recurs potestatiu de reposició o plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s’indiquen a continuació:
a) El recurs de reposició s’ha d’interposar davant de l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de notificar-se.
b) El recurs contenciós administratiu s’ha de plantejar davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de notificar-se.

València, 24 de setembre de 2018. El conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport: Vicent Marzà Ibáñez.

linea
Mapa web