Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

Presidència de la Generalitat. RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2019, de la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Generalitat, en relació amb la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i l'adolescència. [2019/8387]

(DOGV núm. 8637 de 18.09.2019) Ref. Base de dades 008316/2019

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2019, de la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Generalitat, en relació amb la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i l'adolescència. [2019/8387]
D’acord amb el que estableix l’article 33 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, modificat per la Llei orgànica 1/2000, de 7 de gener, aquesta direcció general disposa la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de l’acord que es transcriu com a annex en aquesta resolució.

València, 2 de setembre de 2019.– La directora general de Relacions amb la Unió Europea i l’Estat: Daría Terrádez Salom.


ANNEX

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat - Generalitat, en relació amb la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i l’adolescència

La Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat - Generalitat ha adoptat el següent acord:
1. De conformitat amb les negociacions prèvies celebrades pel grup de treball constituït en compliment del que es preveu en l’Acord de la Comissió Bilateral Generalitat Valenciana - Administració General de l’Estat, de data 11 de març de 2019, per a l’estudi i proposta de solució de les discrepàncies competencials manifestades en relació amb la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i l’adolescència, totes dues parts consideren solucionades aquestes, i això per raó de la següent interpretació:

a) En relació amb els esments que l’article 35.1 realitza als «jocs d’atzar i apostes de qualsevol tipus», totes dues parts acorden interpretar aquests esments com a referits al joc en àmbit autonòmic i als operadors de joc autoritzats per la Generalitat Valenciana que són objecte de regulació en la Llei 4/1988, de 3 de juny, del joc, de la Comunitat Valenciana.
2. Per raó de l’acord aconseguit, totes dues parts consideren resoltes les discrepàncies manifestades i conclosa la controvèrsia plantejada.
3. Es comunica aquest acord al Tribunal Constitucional als efectes previstos en l’article 33.2 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, així com inserir el present acord en el Boletín Oficial del Estado i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

linea
Mapa web