Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

Presidència de la Generalitat. RESOLUCIÓ de 12 d'agost de 2020, de la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració general de l'Estat - Generalitat, en relació amb la Llei 9/2019, de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat. [2020/7358]

(DOGV núm. 8916 de 30.09.2020) Ref. Base de dades 007605/2020

RESOLUCIÓ de 12 d'agost de 2020, de la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració general de l'Estat - Generalitat, en relació amb la Llei 9/2019, de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat. [2020/7358]

D’acord amb el que estableix l’article 33 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, modificat per la Llei orgànica 1/2000, de 7 de gener, aquesta direcció general disposa la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de l’acord que es transcriu com a annex en aquesta resolució.

València, 12 d’agost de 2020.– La directora general de Relacions amb la Unió Europea i l’Estat: Daría Terrádez Salom.


ANNEX

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració general de l’Estat-Generalitat en relació amb la Llei 9/2019, de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat

La Comissió Bilateral de Cooperació Administració general de l’Estat-Generalitat Valenciana ha adoptat el següent Acord:

I. De conformitat amb les negociacions prèvies celebrades pel grup de treball constituït en compliment del que es preveu en l’Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració general de l’Estat-Generalitat, per a l’estudi i proposta de solució de les discrepàncies competencials manifestades en relació als articles 82, 93 i 95 de la Llei 9/2019, de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat, totes dues parts consideren solucionades les mateixes conformement als següents compromisos:
Pel que fa a l’article 82, quant a la modificació dels articles 7.3, 7.4 i 53 i a l’addició de l’article 53 bis de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de protecció contra la contaminació acústica, la Generalitat es compromet a promoure, amb la màxima celeritat possible, la seua modificació a fi d’incloure una nova disposició addicional amb el següent tenor:
«En la consideració dels límits establits per a la protecció acústica de conformitat amb la present llei hauran d’aplicar-se els que resulten més exigents en qualsevol cas a la vista de la normativa bàsica i autonòmica, excepte en el cas dels quals resulten d’aplicació al soroll ocasionat com a conseqüència del funcionament de les infraestructures de la competència de l’Estat, al qual s’aplicarà en qualsevol cas el que es disposa en la 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, i la normativa reglamentària estatal de desenvolupament».
a) Pel que fa a la controvèrsia suscitada respecte a l’article 93 de la Llei 9/2019, de 23 de desembre, pel qual s’afig una disposició transitòria quarta a la Llei 5/2018, de 6 de març, de la Generalitat, de l’Horta de València, totes dues parts consideren que la seua recta interpretació determina que els informes preceptius relatius a usos i activitats en l’àmbit de l’Horta de València a què es refereix aquest precepte, no es refereixen als projectes d’infraestructures de transport de competència estatal, sense perjudici que siguen aplicable els principis de col·laboració i cooperació a tals projectes.
b) En relació amb l’article 95, que modifica l’apartat 1 de l’article 51 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana, la Generalitat es compromet a promoure, amb la màxima celeritat possible, la seua modificació amb la següent redacció «1. L’òrgan ambiental i territorial sotmetrà el document que conté l’esborrany del pla o programa i el document inicial estratègic a consultes de les administracions públiques afectades d’acord amb l’article 49.1, apartat b, d’aquesta llei i persones interessades, durant un termini mínim de trenta dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud d’informe per als plans que afecten exclusivament l’ordenació detallada o al sòl urbà que compte amb els serveis urbanístics implantats sense modificació de l’ús dominant de la zona d’ordenació estructural corresponent i durant un termini mínim de seixanta dies hàbils per als plans que afecten les altres determinacions compreses en l’ordenació estructural».

II. En raó a l’acord aconseguit, totes dues parts coincideixen a considerar conclosa la controvèrsia plantejada.
III. Comunicar aquest acord al Tribunal Constitucional als efectes previstos en l’article 33.2 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, així com inserir el present acord en el Boletín Oficial del Estado i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

linea
Mapa web