Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

ORDE de 17 de juny de 2009, de la Conselleria d'Immigració i Ciutadania, per la qual es regula el procediment d'elecció dels vocals del Consell Valencià del Voluntariat, en representació de les entitats de voluntariat que duen a terme la seua activitat en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. [2009/7377]

(DOGV núm. 6044 de 26.06.2009) Ref. Base de dades 007551/2009

ORDE de 17 de juny de 2009, de la Conselleria d'Immigració i Ciutadania, per la qual es regula el procediment d'elecció dels vocals del Consell Valencià del Voluntariat, en representació de les entitats de voluntariat que duen a terme la seua activitat en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. [2009/7377]
La Llei 4/2001, de 19 de juny, del Voluntariat Social, inclou en l'article 24 com a òrgan de participació el Consell Valencià del Voluntariat, remetent-se quant a la seua estructura i funcions, al que es definisca reglamentàriament. En este sentit, la dita definició s'ha dut a terme per mitjà del Decret 40/2009, de 19 de març, pel qual es regula l'estructura i funcionament del Consell Valencià del Voluntariat.
El Consell Valencià del Voluntariat és l'òrgan col·legiat de la Generalitat, de participació i consulta en matèria de voluntariat; té com a funció impulsar la participació ciutadana en les entitats de voluntariat i facilitar la col·laboració de les entitats i els poders públics en la gestió, seguiment i avaluació de les actuacions de voluntariat que es realitzen a l'empara de la Llei Valenciana del Voluntariat i de la seua normativa de desplegament. De conformitat amb el que disposa l'article 25 de la Llei 4/2001, el Consell estarà compost pel president, vicepresident, secretari i un màxim de 25 vocals, depenent del nombre de conselleries que es considere que tenen competències en les àrees ressenyades en el mateix article. Del nombre total de vocals, onze es triaran en representació de les entitats i associacions legalment constituïdes, sense finalitat lucrativa, en el camp del voluntariat, i han de concórrer en ells la condició de persona voluntària.
Per al compliment d'este objectiu, és necessari garantir una àmplia representació de tots els sectors que intervenen en matèria de voluntariat.
Amb este fi, l'esmentada Llei 4/2001, de 19 de juny, establix en l'article 24 que els membres del Consell en representació de les entitats de voluntariat, seran triats democràticament.
En conseqüència, d'acord amb el que disposa el Decret 40/2009, de 19 de març, i fent ús de les atribucions conferides en la disposició final primera,
ORDENE
Article 1. Objecte
Constituïx l'objecte de la present orde la regulació del procés per a l'elecció d'onze vocals del Consell Valencià del Voluntariat que representaran les entitats i les associacions legalment constituïdes, sense finalitat lucrativa en el camp del voluntariat.
Article 2. Mandat
El mandat dels membres del Consell serà de 2 anys, de conformitat amb el que preveu l'art. 25 de la Llei 4/2001, de 19 de juny, del Voluntariat. Este termini es computarà des de la presa de possessió, entenent per esta la primera sessió que celebre el Consell després del nomenament.
No obstant això, expirat el termini del seu nomenament, els membres d'este continuaran exercint les seues funcions fins a la presa de possessió dels membres del nou Consell.
Article 3. Vacants
Tota vacant anticipada en el càrrec que no siga per expiració del mandat serà coberta pels respectius suplents designats. El mandat del nomenat d'esta manera expirarà alhora que el dels restants membres del Consell.
Article 4. Procediment d'elecció
1. Presentació de candidats
a) Poden presentar les seues candidatures, en el termini que preveja la convocatòria, les persones físiques indicant a quin sector de voluntariat presenten la seua candidatura, o si és el cas, si concorren per a la seua elecció com a representants de cada una de les tres províncies de la Comunitat Valenciana i sempre que complisquen els requisits següents:
- Tindre la condició de voluntari per un termini no inferior a 4 anys immediatament anteriors a la publicació de la corresponent convocatòria
- Ser majors de díhuit anys
- Estar adscrit a algun programa d'acció d'una entitat de voluntariat
- Estar coberts per l'assegurança de responsabilitat civil que ha de subscriure l'entitat de voluntariat avalista, de conformitat amb la Llei Valenciana del Voluntariat.
b) La candidatura ha d'estar avalada per l'entitat en què figura el candidat com a voluntari i ha d'anar acompanyada de la documentació exigida en la convocatòria, i ha d'ajustar-se al model previst en esta.
c) No poden avalar una candidatura les entitats de voluntariat que no acrediten una antiguitat mínima d'un any i inscripció en el registre d'entitats de voluntariat pel mateix termini, immediatament anterior a l'orde de convocatòria.
d) Les entitats que complisquen els requisits abans mencionats, en més d'un sector d'activitat de voluntariat, poden avalar un candidat per cada un d'eixos sectors.
e) Les candidatures es presentaran en els registres públics que establisca la convocatòria.
f) Una vegada tancat el termini per a la presentació de candidatures, es farà pública a través del Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la llista provisional de candidats, així com les entitats que avalen eixes candidatures.
Tant els candidats exclosos, com els omesos per no figurar en la llista provisional d'admesos, disposen d'un termini de deu dies hàbils, comptadors a partir del següent al de la publicació d'esta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, per a esmenar els defectes que hagen motivat la seua exclusió o omissió.
Els aspirants que dins del termini assenyalat no esmenen les causes d'exclusió o omissió, justificant el seu dret a ser inclosos en la llista d'admesos, seran definitivament exclosos com a candidats en el procés electoral.
g) Finalitzat el termini anterior es publicarà la llista definitiva en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
2. Elecció dels representants
a) Tindran la condició d'electors els voluntaris que pertanguen a entitats que figuren inscrites com a tals en el Registre d'Entitats de Voluntariat durant un període mínim d'un any amb anterioritat a la publicació de la corresponent convocatòria.
b) El procés d'elecció ha de realitzar-se per sufragi dels seus voluntaris en una reunió extraordinària convocada a l'efecte per cada una de les entitats i en el seu domicili social, complint tots els requisits de convocatòria que exigisquen els seus propis estatuts.
c) Cada voluntari tindrà dret a votar dos candidatures: una corresponent al sector d'activitat on duga a terme les seues funcions de voluntariat i una altra corresponent al seu àmbit provincial d'actuació. En el cas que un mateix voluntari duga a terme les seues funcions en més d'un sector o en més d'una província ha de triar expressament un sol sector i una sola província per a l'exercici del vot.
d) L'acta de la reunió ha de contindre el nombre de voluntaris que han votat cada candidatura, i ha de ser remesa a la Comissió Tècnica Electoral, en el termini màxim de 30 dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista definitiva dels candidats en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
e) L'acta de la reunió ha de ser acompanyada d'una declaració jurada del representant legal de cada entitat en què s'acrediten els punts següents:
- Data d'inscripció en el registre de l'entitat.
- Nombre de voluntaris de cada entitat i el seu número de registre, d'acord amb el llibre d'altes i baixes del personal voluntari que exigix la Llei Valenciana del Voluntariat.
- Sector d'activitat de voluntariat.
- Àmbit territorial d'actuació.
f) Rebudes totes les actes de votació amb la documentació corresponent, la Comissió Tècnica Electoral, prèvies les comprovacions oportunes, proposarà com a representants de cada sector i de cada província el candidat més votat. En cas d'empat s'optarà pel candidat que haja sigut avalat en la primera fase per l'entitat de nombre més gran de voluntaris.
Així mateix, el segon candidat més votat tindrà la consideració de suplent, amb els efectes previstos en l'article 3 de la present orde.
Article 5. Comissió Tècnica Electoral
1. Funcions
Es constituirà una Comissió Tècnica Electoral que tindrà com a finalitat garantir la transparència i l'objectivitat del procés electoral i el principi d'igualtat en l'accés als càrrecs del Consell Valencià del Voluntariat, sense perjudici de les competències que corresponguen als òrgans jurisdiccionals.
La Comissió es regirà, en tot el no regulat expressament per esta orde, per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.
2. Composició
La Comissió Tècnica Electoral serà nomenada pel conseller competent en matèria de participació ciutadana i estarà composta per:
a) Un cap d'àrea de la direcció general competent en participació ciutadana, que farà les funcions de president.
b) Un cap de servici de la Subsecretaria competent en participació ciutadana, que farà les funcions de vicepresident.
c) Un funcionari pertanyent a la direcció general competent en participació ciutadana, que farà les funcions de vocal.
d) Un membre designat per la Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat de la Comunitat Valenciana, que farà les funcions de secretari, sense veu ni vot.
La Comissió podrà requerir el suport d'assessors tècnics per a la resolució de qualsevol conflicte jurídic que puga plantejar-se.
Article 6. Resolució
1. L'òrgan competent per a resoldre és el titular de la conselleria competent en matèria de participació ciutadana.
2. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució prevista en la present orde serà de tres mesos comptadors des de la data de publicació de la corresponent convocatòria. En el cas que transcorregut este termini no s'haguera dictat cap resolució, s'aplicarà el que disposa l'article 44 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú.
Article 7. Sessió constitutiva
La sessió constitutiva del Consell tindrà lloc dins dels 30 dies següents a la publicació del nomenament dels membres i en esta es durà a terme l'elecció del secretari i la constitució de les comissions previstes en el Decret 40/2009, de 13 de març, del Consell, pel qual s'aprova el reglament que desplega la Llei 4/2001, de 19 de juny de la Generalitat, del Voluntariat.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Única. Restants membres
Una vegada publicada la corresponent convocatòria, es notificarà l'inici del procés de renovació del Consell Valencià del Voluntariat a les entitats previstes en els apartats b), e), f), g), h), i) de l'article 25.1 de la Llei 4/2001, de 19 de juny, del Voluntariat a fi que en el termini de 30 dies naturals proposen als seus respectius representants, així com als suplents d'estos.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única
Queda derogada l'Orde de 6 d'abril de 2006, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula el procediment d'elecció dels vocals del Consell Valencià del Voluntariat, en representació de les entitats de voluntariat que duen a terme la seua activitat en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. Així mateix queden derogades totes les disposicions que del mateix rang o d'un rang inferior s'oposen al que disposa esta orde.
DISPOSICIÓ FINAL
Única. Entrada en vigor
La present orde entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València,17 de juny de 2009
El conseller d'Immigració i Ciutadania,
RAFAEL BLASCO CASTANY

linea
Mapa web