Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

ORDRE 27/2010, de 24 de juny, del vicepresident segon del Consell i conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regula el preu públic per la venda de determinada publicació de l'Institut Valencià d'Estadística. [2010/7535]

(DOGV núm. 6302 de 02.07.2010) Ref. Base de dades 007485/2010

ORDRE 27/2010, de 24 de juny, del vicepresident segon del Consell i conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regula el preu públic per la venda de determinada publicació de l'Institut Valencià d'Estadística. [2010/7535]
El Decret 73/1991, de 13 de maig, del Consell, establix el règim general aplicable als preus públics de la Generalitat, així com el procediment de fixació i aprovació de les seues quanties.
D'altra banda, els decrets 227/1991, de 9 de desembre, i 159/1992, de 28 de setembre, del Consell, establixen la relació de béns, servicis i activitats susceptibles de ser retribuïts mitjançant preus públics, entre els quals es troba la venda de publicacions de cada conselleria.
Per això, d'acord amb el que disposa l'article 28.e) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, modificada per la Llei 12/2007, de 20 març, de la Generalitat, i l'article 3.2.b) del Decret 73/1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, prèvia elaboració de la memòria economicofinancera de la qual es desprén que els preu proposat cobrix el cost del lliurament de béns que amb ell es remunera, i a la vista de l'informe favorable de la Direcció General de Tributs de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació,
ORDENE
Article 1. Objecte
La present ordre té per objecte la regulació del règim jurídic aplicable al preu públic que ha de percebre l'Institut Valencià d'Estadística per la venda de la publicació a què fa referència l'article 4 d'esta ordre.
Article 2. Pressupost de pagament
Constituïx el pressupost de pagament del preu públic objecte de la present ordre l'adquisició mitjançant preu de la publicació a què al·ludix l'article anterior.
Article 3. Obligats al pagament
Són subjectes obligats al pagament dels preus públics regulats en la present ordre els adquirents de la publicació detallada en l'article següent.
Article 4. Quanties
1. El preu públic objecte de la present ordre s'exigirà conforme al que disposa el quadre de tarifes següent:

2. Al preu públic a què fa referència l'apartat anterior s'aplicarà el tipus de l'Impost sobre el Valor Afegit vigent en el moment d'efectuar-se la venda de la publicació.
Article 5. Exigibilitat i pagament
L'obligació de pagament del preu regulat en esta ordre naixerà quan s'adquirisca la publicació a què al·ludix l'article anterior.
No obstant això, en el supòsit de comandes per correu, telèfon o per qualsevol altres mitjans de comunicació, el preu s'exigirà per anticipat, quan es formule la corresponent sol·licitud, per a això es requerirà acreditar el pagament anticipat prèviament al lliurament de la publicació.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 24 de juny de 2010
El vicepresident segon del Consell i
conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació,
GERARDO CAMPS DEVESA

linea
Mapa web